Proponowane tematy prac - Artur Zimny on-line

Transkrypt

Proponowane tematy prac - Artur Zimny on-line
Seminarium – zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami – proponowane tematy prac
Obszary tematyczne:
• gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego
• inwestycje jednostek sektora finansów publicznych
• rozwój lokalny i regionalny
• sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych w Polsce i UE
• statystyczna analiza rynku nieruchomości
Proponowane tematy prac:
1. Znaczenie gospodarki nieruchomościami w zasilaniu budżetu gminy…
2. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami jako źródło dochodów gminy…
3. Obrót gruntami komunalnymi w gminie…
4. Gospodarowanie gruntami w gminie…
5. Działalność/Polityka inwestycyjna gminy…
6. Strategie/Priorytety inwestycyjne gmin powiatu…
7. Wieloletnie planowanie inwestycyjne w gminie…
8. Źródła finansowania inwestycji komunalnych w gminie…
9. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację inwestycji w gminie…
10. Rola funduszy UE w finansowaniu inwestycji w gminie…
11. Potrzeby inwestycyjne w gminie…
12. Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury technicznej w gminie…
13. Zagospodarowanie infrastrukturalne gmin powiatu…
14. Znacznie inwestycji komunalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy…
15. Wpływ inwestycji komunalnych na rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu…
16. Znaczenie inwestycji komunalnych dla warunków życia mieszkańców gminy…
17. Wpływ członkostwa w UE na rozwój gminy…
18. Wpływ Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego na rozwój gminy…
19. Wpływ autostrady A2 na rozwój gminy…
20. Wpływ KWB „Konin” w Kleczewie S.A. na rozwój gminy…
21. Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju gminy…
22. Stymulowanie rozwoju gospodarczego w gminie…
23. Świadczenie usług publicznych na terenie gminy…
24. Planowanie strategiczne w gminie…
25. Diagnoza i prognoza rozwoju miasta/gminy…
26. Społeczno-gospodarcze zróżnicowanie gmin powiatu…
27. Potencjał społeczno-gospodarczy gmin powiatu…
28. Dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin powiatu…
29. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu…
30. Wpływ przestępczości na rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu…
31. Stan i perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie…
32. Stan i perspektywy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w gminie…
33. Preferencje nabywców nieruchomości mieszkaniowych w gminie…
34. Zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w gminach/powiatach/podregionach...
35. Warunki mieszkaniowe w gminie….
36. Dysproporcje w zakresie dodatków mieszkaniowych w gminach powiatu…
37. Problemy mieszkaniowe w krajach UE…
38. Lokalny rynku nieruchomości mieszkaniowych na obszarze miasta…
39. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w gminach powiatu…
40. Wahania cen nieruchomości mieszkaniowych na obszarze miasta…
www.artur-zimny.pl

Podobne dokumenty