Znaczenie współpracy uczelni w tworzeniu społeczeństwa - POL-on

Transkrypt

Znaczenie współpracy uczelni w tworzeniu społeczeństwa - POL-on
Znaczenie współpracy uczelni
w tworzeniu społeczeństwa
informacyjnego
Marek Kręglewski
[email protected]
Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji
http://muci.amu.edu.pl
[email protected]
Plan
•
•
•
•
•
•
O czym należy rozmawiać?
Co dotychczas wykonaliśmy?
Co możemy robić wspólnie?
Jak może działać konsorcjum?
Co robimy w MUCI?
Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
wyższego może być liderem?
22.11.2013
2
Podstawowe problemy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wspomaganie zarządzania – systemy klasy erp
LDAP, CAS, identity management
Zarządzanie sprawami studenckimi
Sprawozdawczość
Podpis elektroniczny
Kalendarze pracy grupowej
Systemy antyplagiatowe
Elektroniczna legitymacja studencka
Elektroniczny obieg dokumentów
e-learning
eduroam
22.11.2013
3
Elektroniczna Legitymacja Studencka
• Kiedy będziemy mogli odejść od
hologramów?
• Czy dopuścić na legitymacji logo VISA lub
Master Card?
• Jak integrować ELS z kartami miejskimi?
22.11.2013
4
Systemy klasy erp
• różne uczelnie podejmują indywidualne
próby
• systemy te powinny być zintegrowane z
systemami obsługi studiów
• podpisane przez MUCI umowy o
współpracy z kilkoma firmami o integracji
systemów erp i USOS
22.11.2013
5
Gdzie współpracować?
• Zarządzanie tożsamością - czy należy
szukać rozwiązań open source?
• Czy można wskazać standardy
zarządzania tożsamością w uczelniach?
• Czy uczelnie dysponują dobrymi i tanimi
rozwiązaniami dla pracy grupowej?
22.11.2013
6
Sprawozdawczość
• rola POL-on
• podpis elektroniczny a profil zaufany
• potrzebna informacja zwrotna z baz
centralnych do uczelni dotycząca
wprowadzonych danych
• raporty syntetyczne są dla uczelni mniej
istotne, bo można je stworzyć we własnym
systemie (?)
22.11.2013
7
Systemy antyplagiatowe
•
•
•
•
•
•
Jak udostępniać bazy prac?
Finansowanie systemów antyplagiatowych
Kto ma przeglądać zasoby Internetu?
Otwarty System Antyplagiatowy
Integracja z APD w USOS
Zapraszamy wszystkich do współpracy
22.11.2013
8
Schemat działania OSA
BAZA ORYGINAŁÓW
BAZA
SZKIELETÓW
Z wektora ani ze szkieletu nie
da się odtworzyć oryginału !
Do uczelni po oryginały
BAZA
WEKTORÓW
22.11.2013
Do centrali po
wektory
9
Elektroniczny obieg dokumentów
• brak rozwiązań uczelnianych
• brak wsparcia MNiSW
• czy możemy wspólnie zatrudnić firmę,
która wykona dla uczelni odpowiednie
oprogramowanie?
• nieprzyjazna legislacja
22.11.2013
10
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Druk nr 1637 z dnia 2013-08-21
Projekt nowelizacji:
„Art. 13a. Podmioty publiczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1–6, służby specjalne w
rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Bank Polski, uprawnione do wykonywania praw
majątkowych do programu komputerowego opracowanego przez pracowników w ramach
wykonywania obowiązków ze stosunku pracy świadczonej na rzecz tych podmiotów, mogą
umożliwić sobie wzajemnie nieodpłatne korzystanie z tego programu komputerowego.”;
Ustawa z 17 lutego 2005
Art. 2.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne
określone przez ustawy:
1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także
jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw
w celu realizacji zadań publicznych
- zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.
22.11.2013
11
Struktura MUCI
MUCI działa w wyniku porozumienia z grudnia 2002
rektorów 16 uniwersytetów
obecnie konsorcjum 19 uniwersytetów
1. Pracami MUCI kieruje Rada MUCI powoływana przez
rektorów uniwersytetów– spotkania w lutym
(sprawozdanie roczne + budżet roczny)
2. Dyrekcja MUCI - organ wykonawczy (7 osób) –
mianowani na czas kadencji władz uczelni
3. Komisje + zespoły robocze – realizacja zleconych
projektów
22.11.2013
12
Aplikacje MUCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studiów
ELS – Elektroniczna Legitymacja Studentów
IRK - Internetowa Rekrutacja Kandydatów
IRK-BWZ – Biuro Współpracy z Zagranicą
IRK-MOST – Mobilność Studentów
Informator ECTS - wizytówka uczelni
KReM – Krajowy Rejestr Matur
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
BK – Biuro Karier
OSA – Otwarty System Antyplagiatowy
22.11.2013
13
Ogólnie o USOS
•
•
•
•
•
Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej
obsługi spraw studiów
w uczelni wyższej, rozwijany od 2000 roku
Uczelnie – użytkownicy USOS: 40, duże
i małe, publiczne i prywatne, uniwersytety,
politechniki, wyższe szkoły zawodowe
Komisja ds. USOS zrzeszająca przedstawicieli
użytkowników decyduje
o kierunku rozwoju systemu
Zespół roboczy ds. USOS (przy MIM UW)
odpowiada za pielęgnację i rozwój systemu
Nagroda EUNIS Elite Award dla USOS
http://www.eunis.org/activities/b_practices/award/MUCI.pdf
22.11.2013
14
Atuty USOS
• Model rozwoju systemu
• nie zależy od kondycji finansowej i celów biznesowych
zewnętrznej firmy
• koszt rozwoju systemu jest rozkładany równomiernie na
wszystkie współpracujące uczelnie
• bezpośredni wpływ użytkowników na rozwój systemu
• Własność kodu źródłowego, dostęp do
dokumentacji
• Wsparcie na etapie wdrożenia
• Materiały szkoleniowe
• Relatywnie niskie wymagania sprzętowe i
programowe
• Niski koszt zakupu licencji
22.11.2013
15
Internetowa Rejestracja Kandydatów
22.11.2013
16
APD – praca dyplomowa
22.11.2013
17
KReM – Krajowy Rejestr Matur
22.11.2013
18
biurokarier.edu.pl
22.11.2013
19
Możliwa rola MNiSW
•
•
•
•
Koordynacja projektów?
Współpraca z uczelniami
Ograniczenia MNiSW przez ustawy
Stworzenie dostępu do środków UE dla
konsorcjów uczelni przez zadbanie o
odpowiednie zapisy w ogłaszanych
konkursach
22.11.2013
20
Kontakty, strony WWW
• Strona domowa MUCI: http://www.muci.edu.pl
– Kontakt MUCI: [email protected]
– Biuro MUCI – UAM – tel. 618291387
• Strona domowa projektu USOS: http://usos.edu.pl
– Kontakt USOS: [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
USOSownia: http://usosownia.uw.edu.pl
USOSweb: http://usosweb.mimuw.edu.pl
UL: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl
APD: http://apd.uw.edu.pl
IRK: http://irk.uw.edu.pl
KReM: https://krem.uw.edu.pl
OSA: http://osaweb.pl/ i http://forum.osaweb.pl/
22.11.2013
21

Podobne dokumenty