Instrukcja obsługi dla instalatorów

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi dla instalatorów
Instrukcja obsługi
dla instalatorów
Kolektor próżniowy
Kolektor próżniowy
VT
Instalacja
Instalacja systemu solarnego musi zostać wykonana w następującej kolejności:
Planowanie instalacji
Wymiarowanie pola
wyrównawczego.
kolektorów,
zasobnika
ciepła,
orurowania
Określenie lokalizacji montażu i rozkładu orurowania.
Montaż instalacji solarnej zgodnie z instrukcją
Instalacja zasobnika CWU, grupy pompowej i zbiornika wyrównawczego .
Montaż rur do miejsca montażu kolektorów
Montaż regulatora solarnego.
Montaż kolektorów
Montaż mocowania kolektora do konstrukcji budynku
Przygotowanie mocowania rur i kolektora hydraulicznego
Montaż mocowania rur i kolektora hydraulicznego
Montaż rur kolektora
Podłączenie kolektora
Próba ciśnienia
Uruchomienie
Uruchomienie całego układu solarnego
Przekazanie instrukcji i dokumentacji technicznej użytkownikowi
i
zbiornika
Dyrektywy i Standardy
Normy
Demontaż i utylizacja
Aby zagwarantować bezpieczne i wydajne
funkcjonowanie przy niskim zużyciu energii, przestrzegać należy wszystkich standardów, regulacji i obowiązujących dyrektyw (wytycznych). W szczególności:
Wszystkie materiały kolektora muszą
zostać zutylizowane przy zastosowaniu
obowiązujących standardów. Ewentualny
demontaż, transport oraz koszty utylizacji ponosi ostateczny użytkownik.
- EN 12975 -1 i 2
Zalecenia dotyczące warunków
gwarancji.
- EN 12976 – 1 i 2
- ENV1991 – 2 – 3 – 4
• Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:
- DIN EN 516
• niewłaściwego użytkowania
- DIN EN 517 –
• złego montażu lub nieprawidłowego
Transport / magazynowanie
uruchomienia
• Transport i magazynowanie rur ko-
• uruchomienia instalacji bez napeł-
lektora, wyłącznie zgodnie ze wskazaniem na opakowaniu (góra/dół).
nienia instalacji bądź bez napełnienia
zasobnika CWU
• Pozostawienie kolektorów w opa-
• przetrzymywanie opróżnionej insta-
kowaniu do czasu definitywnego
określenia lokalizacji montażu, żeby
ochronić je przed zniszczeniem.
• Nie dotykać miedzianych końcówek
rur kolektora w czasie ekspozycji na
słońcu – ryzyko poparzenia. Wyciągać z kartonu tuż przed montażem.
• Rury próżniowe należy zawsze zasłonić po montażu a przed pierwszym
uruchomieniem instalacji.
Uziemienie i ochrona przed
wyładowaniami.
lacji przez więcej niż kilka dni
• używanie urządzenia przy zbyt dużym ciśnieniu
• nieużywanie
zamrożeniowych
płynów
przeciw
Wymagania do warunków gwarancji
• zastosowanie się do zasad działania
• używanie urządzenia zgodnie z parametrami producenta
Metalowe rury obiegu cieplnego muszą
być podłączone do głównej sieci uziemiającej w odpowiedni sposób, poprzez miedziany zielony/żółty przewód minimum
16 mm² . Jeżeli budynek posiada instalację odgromową to można zintegrować z
nią system solarny. Połączenie z ziemią
może być zrealizowane poprzez pręt wbity w ziemię i połączony z zakopaną pod
ziemią opaską odgromową
Montaż
Montaż i oddanie do użytku może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany specjalista. On jest odpowiedzialny za instalację, uziemienie i oddanie instalacji
do użytku. Montowane systemy posiadają homologację dla strefy III obciążenia śniegiem, oraz strefy II- obciążenia
wiatrem. W przypadku większego obciążenia, przeprowadzić należy kalkulację
obciążenia i ewentualnie wzmocnić konstrukcję wsporczą kolektora
Działanie
- Nie wyłączać urządzenia w czasie operowania promieniowania słonecznego!
- Okresowo sprawdzać urządzenie
3
Opis produktu
System solarny
Cieplny system solarny do produkcji ciepłej wody wykonany jest z następujących
elementów:
• kolektory słoneczne
• orurowanie
• ciecz przenosząca ciepło
• zbiornik wyrównawczy
• zasobniki CWU
• pompa solarna z regulatorem prze-
pływu, sterownik solarny z czujnikami
temperatury kolektora i zasobnika
• separator powietrza, odpowietrznik,
zawór bezpieczeństwa
Cieplny system solarny może być także
wykorzystywany jako dodatkowe źródło
ciepła dla celów ogrzewania w połączeniu
z systemem grzewczym; w tym celu należy wykorzystać odpowiednie wymienniki
ciepła i sterowniki.
Kolektory słoneczne przekształcają rozproszoną energię słoneczną bezpośrednio w ciepło. W tym celu, światło słoneczne jest pochłaniane przez powierzchnię
absorbującą, która z kolei połączona jest
z rurką, poprzez którą transportowane jest ciepło. Próżnia obecna w rurach
i konstrukcja rur kolektora zapobiega
przenikaniu ciepła do środowiska i stratom energii
Sterownik solarny zarządza całą instalacją. Jeśli tylko kolektory, przez które przechodzi promieniowanie słoneczne podgrzeją się, a temperatura będzie
wyższa niż obecna w niższej części zasobnika CWU, pompa solarna która przekazuje czynnik z kolektora do zasobnika
zostaje załączona. Jeśli temperatura kolektorów będzie niższa niż ta w zasobniku
, pompa zostaje odłączona.
Pompa
zostaje odłączona również wówczas, gdy
zostanie osiągnięta maksymalna temperatura dozwolona w zasobniku, aby uniknąć zagotowania wody. Praca urządzenia
jest całkowicie zautomatyzowana.
Separator powietrza i ręczny odpowietrznik są potrzebne do utrzymania układu
solarnego bez szkodliwych pęcherzyków
powietrza. Tylko w ten sposób pompa solarna może działać poprawnie.
Celem zasobnika solarnego jest utrzymanie ciepłej wody. Zasobnik powinien
mieć zachowane odpowiednie proporcje
pojemności, tak aby pokryć zapotrzebowanie użytkowników podczas braku
promieniowania słonecznego w nocy lub
w czasie krótkotrwałej złej pogody. Wyższa część zasobnika może, jeżeli to jest
wymagane, być podgrzewana innym źródłem ciepła, żeby zawsze była dostępna
ciepła woda, nawet w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. Niższa
część zasobnika jest podgrzewana tylko
przez układ solarny.
Zbiornik wyrównawczy służy do kompensacji wzrostu objętości czynnika grzewczego podczas jego ogrzewania się,
i zapobiega otwieraniu się zaworu bezpieczeństwa w normalnym cyklu pracy.
Konstrukcja ułatwia montaż kolektorów.
Możliwe jest różne dopasowywanie elementów, w zależności od rodzaju dachu.
Płyn przenoszący ciepło służy przekazywaniu ciepła z kolektora do zasobnika poprzez pompę solarną . Ciepło jest
przekazywane do wody sanitarnej poprzez wymiennik ciepła. Płyn przenoszący ciepło zawiera czynnik przeciw zamrożeniowy, który chroni urządzenie przed
uszkodzeniem spowodowanym przez zamarzanie w zimie. Jest nietoksyczny, fizjologicznie nieszkodliwy i odporny na
zmiany temperatury, od -30˚C do ponad
200˚C.
4
Opis produktu
Kolektor próżniowy
Cechy charakterystyczne i zasada działania kolektora
Działanie systemu solarnego oparte jest na kolektorze z rurami próżniowym. Główna cecha charakterystyczna
to duża zdolność absorpcyjna oraz doskonałe przekazywanie ciepła poprzez
specyficzny układ hydrauliczny. Dzięki
tym właściwościom, każde, nawet zredukowane promieniowanie słoneczne może
być przekształcone w użyteczną energię
cieplną.
Zatrzymanie pracy systemu
Wersje produktu:
W wypadku zatrzymania systemu
i w obecności wysokiego promieniowania
słonecznego, zawartość rur próżniowych
i rur kolektora paruje. Płyn rozszerza się
w zbiorniku wyrównawczym , jeśli ma
on wystarczające rozmiary. Jakkolwiek,
nadmiar ciepła powinien zostać usunięty
poprzez pracę kolektora. Odparowywania w ten sposób można uniknąć.
15B
Podstawowy moduł z 15 rurami i podłączeniem do czujnika temperatury
15E
Moduł dodatkowy (do rozbudowy układu)
z 15 rurami
20B
Podstawowy moduł z 20 rurami i podłączeniem do czujnika temperatury
Zasada działania i konstrukcja rur
próżniowych
20E
Moduł dodatkowy (do rozbudowy układu)
z 20 rurami
Zamiana promieniowania słonecznego
w energię cieplną odbywa się poprzez powierzchnię absorbującą, w pustej szklanej rurze .W ten sposób całkowicie zapobiega się utracie ciepła do otoczenia.
Powierzchnia absorpcyjna wykonana jest
z aluminium i posiada wysoce selektywną
powłokę. Powierzchnia ta połączona jest
ze współosiowym miedzianym systemem
orurowania. W tej poziomej miedzianej
rurce, absorbowane ciepło zostaje bezpośrednio przekazywane, prawie bez jakiejkolwiek straty, do płynu solarnego.
Połączenie rur próżniowych z rurami
zbiorczymi kolektora odbywa się poprzez
okrągłe zacisk i śrubowe wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Dzięki temu rodzajowi połączenia
wszystkie powierzchnie łączące rur są
chronione w sposób trwały.
Każdy zestaw kolektorów wymaga podłączenia do czujnika temperatury i ustalenia połączeń hydraulicznych w układzie
solarnym
Jeżeli istnieje potrzeba, wersje kolektorów można łączyć.
5
Opis produktu
Kolektor próżniowy
Kolektor składa się z rury kolektora hydraulicznego, rur próżniowych i dolnego
mocowania rur.
1
2
3
1790
4
Króćce
zasilania i powrotu znajdują się na bocznej stronie kolektora
hydraulicznego.
COLD
HOT
5
Króćce są oznaczone jako COLD (powrót)
i HOT (zasilanie).
∅ 70
6
7
Króciec czujnika kolektora znajduje się
na bocznej stronie (po lewej) kolektora
hydraulicznego podstawowego modułu B
15/20.
Elementy i wymiary rury próżniowej
1. Współosiowy system rur
2. Okrągły zacisk z półśrubunkiem
3. Nakrętka osłonowa
4. Absorber aluminiowy z wysoko selektywną powłoką
5. Dystans
6. Rura szklana
7.
6
6
Nasadka ochronna
Opis produktu
Dane techniczne
Serie
15 B/E
Ilość rur próżniowych
20 B/E
15
20
Powierzchnia absorbera
m²
1.5
2.0
Powierzchnia otwarcia
m²
1.58
2.11
Wymiary kolektora
mm
1380 x 1910
1840 x 1910
Powierzchnia całkowita
m²
2.63
3.51
Waga pustego kolektora, zawierającego rury
- z konstrukcją na dach pochyły
kg
51
68
- z konstrukcją na dach poziomy
kg
62
79
(bez płynu i ew ochrony odgromowej)
kg
73
90
Wewnętrzna rura kolektora
Mosiądz – Miedź
Powłoka absorbera kolektora
Zawartość cieczy przenoszącej ciepło, znajdującej się w rurach
aluminium
l
4.3
Podłączenia kolektora (zasilanie i powrót)
5.7
3/4”
Maksymalne ciśnienie
bar
Odporność na obciążenie
kg/ m²
Strata ciśnienia (80l/m²h)
mbar
6
350
~ 25
~ 25
Charakterystyczna wartość sprawności wg EN %
12975
81.6
82.1
k1
W/m²K
2.735
2.824
k²
W/m²K
0.0074
0.0047
Wydajność cieplna (EN 12975)
kJ/m²K
16.6
IAM 50 = IAMl(40˚) x IAMt (40˚)
0,97
0,99
Rury próżniowe
EDF
Temperatura stagnacji
206 °
Minimalne pochylenie
0°
Materiał rury
szkło boro silikatowe
Średnica zewnętrzna
70
Długość
1790
Izolacja
Wszystkie próżnie
Wymiana ciepła
Przepływ bezpośredni
Materiał absorbera
Aluminium, powłoka wysoko selektywna
Powierzchnia absorbera
0.1
Materiał rurki z czynnikiem
Miedź
Waga
2.5
7
Opis produktu
Złączki, akcesoria i płyn solarny
Złączki
Uszczelki
Podłączenie kolektora do orurowania
obiegu solarnego składa się z dwóch śrubunków ¾” x 22 mm .
Mocowania kolektora wyposażone są w
płaskie uszczelki solarne.
Dwa niewykorzystane króćce kolektora należy zaślepić dołączonymi korkami.
Zaślepki te podczas napełniania i konserwacji działają również jako zawory
wentylujące.
Złączki kompensacyjne
Izolacje
Kolektory połączone są między sobą za
pomocą podwójnych złączek kompensacyjnych. Równoważą one zmiany długości, spowodowane wahaniami temperatury i towarzyszące im naprężenia
mechaniczne
Dostarczane są fragmenty izolacji EPDM
dla złączek kompensacyjnych
Płyn solarny
Płyn solarny – koncentrat do rozcieńczenia
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Zamknięcia te są zawsze fabrycznie
umieszczone w złączkach kolektora
hydraulicznego.
Powyżej -40˚C (55% glikol propylenowy)
Skład (płyn solarny dostarczony przez Roztwór 1.2 glikolu propylenowego ze
producenta)
składnikami przeciwkorozyjnymi
Rozszerzalność w 20˚C
Około 68-72 mm²/s
Gęstość w 20˚C
Około 1.058-1.058 g/cm³
˚C
-5
-10
-15
-20
-25
% Glikolu
15.5
25
33
40
45
% Wody
84.5
75
67
60
55
8
Płyn ten jest mieszanką glikolu propylenowego. Jest nietoksyczny i fizjologicznie
nieszkodliwy. Przy tej wyjątkowej trwałości cieplnej i przy dobrych właściwościach przeciwzamrożeniowych, jest
idealną mieszanką dla prezentowanych
kolektorów. Aby zagwarantować długą
trwałość tego płynu, niezbędne jest bardzo dokładne wypłukanie obwodu solarnego przed jego napełnieniem.
Opis produktu
System montażu
Opcje montażu
Mocowanie do dachu
Wyjątkową elastyczność i solidność zainstalowanego systemu zapewnia możliwość wszechstronnego montażu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji hydraulicznej
kolektora, wykorzystać można wszystkie
możliwości mocowania, mianowicie:
W przypadku pokryć dachowych, można użyć uniwersalnego uchwytu mocującego do dachów. Dzięki uniwersalności
mocowania, może ono także zostać wykorzystane przy płaskich i specjalnych
dachówkach. Uchwyty przykręca się śrubami bezpośrednio do konstrukcji, dzięki
temu mocowanie jest wyjątkowo trwałe.
• A - Mocowanie pionowe na pochyłym dachu
• B - Mocowanie poprzeczne na pochyłym dachu (zalecane przy dachu nachylonym o mniej niż 30˚)
• C - Mocowanie na płaskim dachu /
gruncie z zestawem nachylonym
• D - Mocowanie na poziomej płaszczyźnie, przy ramie mocowanej bez
możliwości regulacji nachylenia (zalecane to rozwiązanie głównie w
przypadku, gdy używany będzie jedynie w miesiącach letnich)
Przy mocowaniu na płaskim dachu używa się ramy montażowej; kat nachylenia
ramy może być regulowany w zależności
od panujących warunków. Standardowa
regulacja to 45˚.
Szczególne jest mocowanie na poziomej
płaszczyźnie dachu (opcja D), gdzie rama
mocowana jest bez możliwości regulacji
nachylenia. Rama mocowana jest do odpowiadającej konstrukcji przy pomocy
śrub (np. płyty betonowe).
A
B
D
C
9
Wymiarowanie
Kolektory i zasobniki
Tabela zaleceń maksymalnych wartości potrzebnych do wymiarowania kolektorów
i zasobników.
Wymiarowanie powierzchni kolektorów
2
100
150 - 200
15
20
30
40
3
150
150 - 200
15
20
30
60
Działanie przez wiele lat instalacji solarnej bez awarii, przede wszystkim
zależy od poprawnego zwymiarowania
powierzchni kolektora. Niezbędna powierzchnia musi być wyliczona dla każdego konkretnego przypadku indywidualnie, w zależności od potrzeb cieplnych,
nachylenia i kierunku dachu oraz lokalnego promieniowanie słoneczne.
4
200
200
20
20
30
60
Wymiarowanie zasobnika solarnego
5
250
300
30
30
40
80
6
300
300
30
30
40
80
7
350
400
30
40
50
100
8
400
400
40
40
50
100
Użycie kolektorów słonecznych jest dopuszczone tylko z wystarczająco dużym
zasobnikiem. Źle zwymiarowany zasobnik oznacza ciągłe przegrzewanie czynnika w kolektorze i skraca jego żywotność.
9
450
500
40
50
60
120
Tabela wymiarowania
10
500
500
50
50
60
120
11
550
600
50
60
80
140
12
600
600
50
60
80
140
Tabela znajdująca się na tej stronie pozwala oszacować niezbędną powierzchnię kolektorów i objętość zasobnika do
zastosowań w gospodarstwie domowym.
Dla poprawnego zwymiarowania użyć należy pomocy do projektowania i wyliczeń.
Liczba
osób
Ilość
PojemLiczba
ciepłej
ność
rur (strewody przy zasobnika fa A)
50˚C (50l/
osobę)
Liczba
rur (strefa B)
Liczba
rur (strefa C)
Liczba
rur (strefa D)
13
650
800
70
80
100
180
14
700
800
70
80
100
180
15
750
800
70
80
100
180
16
800
800
70
80
100
180
17
850
1000
90
100
120
240
18
900
1000
90
100
120
240
19
950
1000
90
100
120
240
20
1000
1000
90
100
120
240
W przypadku różnic w stosunku do zaleconego wymiarowania, wyliczenie musi
zostać dołączone do dokumentacji. W
przypadku poważnych błędów wymiarowania, traci się prawo do gwarancji.
Notatka:
Liczba kolektorów zależy od: zużycia
ciepłej wody, potrzeb ciepła, nachylenia i kierunku dachu, promieniowania
słonecznego.
Objętość zasobnika zależy od zainstalowanej ilości kolektorów a także potrzeb
cieplnych użytkownika.
Podczas projektowania należy wziąć pod
uwagę:
• pokrycie zapotrzebowania rocznego
CWU: 60%
• temperatura wody: 50˚C
D
• Kierunek: południowy
• Nachylenie 30˚
C
B
A
10
Wymiarowanie
Orurowanie
Miedź
Rura karbowana ze stali
nierdzewnej
DN 10
DN 13
DN 16
DN 16
DN 20
DN 20
DN 25
Miedź
Rura karbowana ze stali
nierdzewnej
2
3
4
x
x
x
x
x
x
11
12
DN 20
x
x
DN 20
DN 25
x
x
x
5
6
7
8
x
x
x
x
x
x
x
x
9
10
x
x
x
x
13
14
15
16
17
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Przepływ całkowity [l/h]
Użyte materiały i złączki muszą być odporne na temperaturę powyżej 270˚C,
płyn solarny i wpływy atmosferyczne.
Wymiarowanie
19
x
20
Niezbędną średnica rur należy przyjąć
zgodnie z tabelą na tej stronie.
x
W przypadku większej instalacji lub dłuższych rur, wielkość i opory hydrauliczne
rur muszą zostać wyliczone i dostosowane do wymiarowania solarnej grupy pompowej. Wymiarując orurowanie, należy
zapewnić prędkość przepływu płynu solarnego nie niższą niż 0.5 m/s i nie jest
wyższą niż 1.0 m/s.
średnica wewnętrzna zalecanej rury
Powierzchnia absorbera połączona równolegle
[m²]
Obieg solarny musi być wykonany zgodnie z normą EN 12975 z certyfikowanych
materiałów dla instalacji solarnych. Zaleca się użycie rur miedzianych lub ze stali
nierdzewnej z uszczelnieniami metalowymi . Połączenia lutowane należy wykonać
za pomocą lutu twardego.
W przypadku uszkodzeń kolektora z powodu niepoprawnego orurowania, traci
się prawo do gwarancji.
m² absorber surface
DN 16
DN 25
Materiały
m² absorber surface
Strata przepływu [mbar]
(w odniesieniu do temp.
wody 20˚C)
2
160
30
3
240
38
4
320
40
5
400
45
6
480
55
7
560
65
8
640
80
9
720
95
10
800
110
11
880
140
12
960
170
Efektywna strata przepływu kolektora znacząco zależy od szybkości przepływu i
temperatury płynu przenoszącego ciepło.
11
Kiedy wymiaruje się pompę, bierze się
pod uwagę największą stratę przepływu
w instalacji.
Wymiarowanie
Zbiornik wyrównawczy
Wymiarowanie
Każda instalacja solarna musi być wyposażona w specjalny zbiornik wyrównawczy. Zbiornik ten musi wyrównywać wzrost
objętości płynu solarnego i być w stanie
przejąć całą objętość kolektorów.
Powierzchnia absorbera
[m²]
Objętość instalacji [l]
Wymiarowanie jest wykonywane zgodnie z tabelą i zależy od liczby kolektorów,
objętości i całkowitej wysokości instalacji. Wyliczenie oparte jest na temperaturze odłączenia kolektora wynoszącej
110˚oraz na zabezpieczeniu instalacji 6
barowym zaworem bezpieczeństwa.
Minimalna pojemność zbiornika wyrównawczego w [l],. (ciśnienie instalacji= pstat + 0.5 bar;
min 1.5 bar; pojemność kolektora 3 [l]; zadaną temp. max 110˚C; zabezpieczenie instalacji 6 barowym zaworem bezpieczeństwa)
Całkowita wysokość instalacji
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20
3 -10 m
11 m
12 m
13 m
14 m
15 m
17
18
18
19
19
20
30
19
19
20
20
21
22
40
20
21
21
22
22
23
20
22
23
23
24
25
25
30
23
24
25
25
26
27
40
25
25
26
27
28
28
50
26
27
28
28
29
30
20
27
27
28
29
30
31
30
28
29
30
30
31
32
40
29
30
31
32
33
34
50
31
32
32
33
34
35
30
33
34
35
36
37
38
40
34
35
36
37
38
39
50
35
36
37
38
39
41
30
37
38
39
41
42
43
40
39
40
41
42
43
44
50
40
41
42
43
45
46
30
42
43
44
46
47
48
40
43
45
46
47
48
50
50
45
46
47
49
50
51
60
46
47
49
50
51
53
40
48
49
51
52
54
55
50
49
51
52
54
55
57
60
51
52
54
55
57
58
40
53
54
56
57
59
61
50
54
56
57
59
60
62
60
55
57
58
60
62
64
40
58
59
61
62
64
66
50
59
60
62
64
66
67
60
60
62
63
65
67
69
70
61
63
65
67
69
71
40
62
64
66
67
69
71
50
64
65
67
69
71
73
60
65
67
68
70
72
74
70
66
68
70
72
74
76
40
67
69
70
72
74
77
50
68
70
72
74
76
78
60
70
71
73
75
77
80
70
71
73
75
77
79
81
12
Wymiarowanie
Zbiornik wyrównawczy
Ustawienia ciśnienia roboczego
Zapas wody w zbiorniku wyrównawczym
zawsze musi wynosić 3 litry. W rezultacie, ciśnienie robocze w zbiorniku wyrównawczym musi być dostosowane do
wysokości instalacji, ciśnienia wstępnego instalacji i wymiaru zbiornika wyrównawczego. Przy wysokości instalacji od 3
do 10 metrów, ciśnienie instalacji zawsze
wynosi 1.5 bara.
Wysokość
instalacji [m]
Ciśnienie
Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
wstępne
instalacji [bar]
Od 3 do 10
1.5
1.3
1.3
1.4
1.4
11
1.6
1.3
1.4
1.5
1.5
12
1.7
1.4
1.5
1.6
1.6
13
1.8
1.5
1.6
1.6
1.7
14
1.9
1.6
1.7
1.7
1.8
15
2.0
1.7
1.8
1.8
1.9
Zbiornik wyrównawczy [l]
Od 50 do
100
13
Układ hydrauliczny zestawu solarnego
S1
10
2
1
9
8
7
S3
5
H
3
4
S2
C
6
S1
10
2
1
9
8
5
7
S3
H
3
S2
4
C
6
S1
Sonda kolektora
6
Zbiornik wyrównawczy
S2
Sonda dolna zasobnika
7
Moduł zasilający
S3
Sonda górna zasobnika
8
Moduł powrotny
1
Kocioł
9
Zawór bezpieczeństwa
2
Sterownik solarny
10
Kolektor
3
Mieszacz termostatyczny
H
Ciepła woda sanitarna
4
Zasobnik
C
Zimna woda
5
Zawór trójdrogowy
14
Układ hydrauliczny zespołu kolektorów
Montaż pionowy
max. 120 rur
Podłączenie obustronne:
W jednej płaszczyźnie można podłączyć
maksymalnie 120 rur (12 m² powierzchni
absorbera). Regulując prędkość przepływu , należy mieć zapewnioną przepływ
minimalny, najmniej 30 l/m2h.
Instalacje wyposażone w więcej niż 120
rur (12 m² powierzchni absorbującej) łączone są równolegle, zgodnie z systemem Tichelmana.
max. 120 rur
Regulując prędkość przepływu , należy
mieć zapewnioną przepływ minimalny,
najmniej 30 l/m2h.
Podłączenie z jednej strony
max. 60 rur
W przypadku podłączenia jednostronnego, w jednym polu kolektora można
podłączyć maksymalnie 60 rur (6 m² powierzchni absorbera). Regulując prędkość przepływu , należy mieć zapewnioną
przepływ minimalny, najmniej 45 l/m2h.
Instalacje wyposażone w więcej niż 60
rur (6 m² powierzchni absorbera) łączone są równolegle, zgodnie z systemem
Tichelmana.
max. 60 rur
Regulując prędkość przepływu , należy
mieć zapewnioną przepływ minimalny,
najmniej 45 l/m2h.
15
Układ hydrauliczny zespołu kolektorów
Montaż poprzeczny
max. 120 rur
max. 120 rur
Rury kolektora mogą być zamontowane
z lewej lub z prawej strony. W przypadku montowania z lewej strony, połączenie sondy kolektora znajduje się na dole,
w przypadku montażu z prawej strony
podłączenie sondy znajduje się na górze.
Montaż poprzeczny kolektora korzystny
jest przy zjawisku odparowywania czynnika, w przypadku zatrzymania systemu.
W rezultacie para przenosi płyn solarny
poza kolektor, dlatego proces starzenia
się płynu zostaje opóźniony.
Aby osiągnąć ten skutek, także w przypadku jednostronnego podłączenia, kolektor musi być połączony od dołu.
Podłączenie obustronne
W przypadku połączenia równoległego, w
jednym polu kolektora można podłączyć
maksymalnie 120 rur (12 m² powierzchni absorbera). Regulując prędkość przepływu, należy mieć zapewniony przepływ
minimalny conajmniej 30 l/m2h.
Przy połączeniu równoległym, instalacje wyposażone w więcej niż 120 rur
(12 m² powierzchni absorbera) łączone są równolegle, zgodnie z systemem
Tichelmana.
Regulując prędkość przepływu, należy
mieć zapewniony przepływ minimalny conajmniej 30 l/m2h.
Podłączenie jednostronne (poprzeczne)
max. 60 rur
W przypadku połączenia jednostronnego (poprzecznego) pole kolektora można
podłączyć tylko od dołu, w celu uzyskania dobrego procesu odparowywania.
W przypadku połączenia jednostronnego,
kolektory z jednego pola mogą zawierać
maksymalnie 60 rur (6 m² powierzchni
absorbera). Regulując prędkość przepływu, należy mieć zapewniony przepływ
minimalny conajmniej 45 l/m2h.
Instalacje wyposażone w więcej niż 60
rur (6 m² powierzchni absorbera) łączone są równolegle, zgodnie z systemem
Tichelmana.
max. 60 rur
Regulując prędkość przepływu , należy
mieć zapewnioną przepływ minimalny
conajmniej 45 l/m2h.
16
Zestawienie materiałów
Elementy kolektora
Narzędzia niezbędne przy montażu rur:
- klucz płaski 24
Narzędzia niezbędne przy montażu grupy hydraulicznej i zbiornika
wyrównawczego:
Opcje kolektora
- klucz płaski 30
- klucz płaski 32
Moduł podstawowy
Moduł dodatkowy
(z połączeniem do sondy)
(bez połączenia z sondą)
Poz.
Nazwa
B15
B20
E15
E20
1
Rury próżniowe wraz ze śrubunkiem
15
20
15
20
2
Kolektor hydrauliczny z gniazdem sondy
1
1
-
-
3
Kolektor hydrauliczny bez gniazda sondy
-
-
1
1
4
Dolna szyna z mocowaniem rur
1
1
1
1
5
Izolacja złącza rury
15
20
15
20
6
Osłona przyłączy kolektora
2
2
-
-
7
Osłona złączek między kolektorami
-
-
1
1
8
Zaślepki
2
2
-
-
9
Śrubunki
2
2
-
-
10
Płytka łącząca kolektory hydrauliczne
-
-
1
1
11
Płytka łącząca dolnej szyny
-
-
1
1
-
1
1
Akcesoria
12
Zestaw łączenia 2 kolektorów wraz z izolacją
-
Poz. 1
Poz. 2
Poz. 3
Poz. 4
Poz. 5
Poz. 6
Poz. 10 + 11
Poz. 8 + Poz. 9
Poz. 7
Poz. 12
17
Zestawienie materiałów
System montażowy
Narzędzia niezbędne przy montażu systemu montażowego
- klucz płaski 17
- klucz płaski 13
- metrówka, ew narzędzia do przycięcia
dachówki
Poz.
nazwa
Moduł podstawowy
Moduł dodatkowy
Dach skośny montaż pionowy (A)
B 15
B 20
E 15
E 20
13
Element montażowy kolektora hydraulicznego
2
2
1
2
14
Uniwersalny element montażowy
2
2
1
2
15
Profil montażowy
2
2
1
2
16
Uniwersalne haki do dachów
4
4
2
4
17
Śruby do kratownicy
8
8
4
8
Dach skośny montaż poprzeczny (B)
13
Element zawieszenia rury kolektora
4
4
1
2
14
Element montażowy kolektora hydraulicznego
2
2
1
2
15
Uniwersalny element montażowy
2
2
1
2
16
Profil montażowy
4
4
2
4
17
Uniwersalne haki do dachów
8
8
4
8
Dach płaski z mocowaniem na stelażu (C)
13
Element montażowy kolektora hydraulicznego
2
2
1
2
14
Uniwersalny element montażowy
2
2
1
2
18
Rama do montażu pionowego
2
2
1
2
19
Rama pozioma
1
1
1
1
20
Kątownik
2
2
2
2
Dach płaski montaż poziomy (D)
13
Element montażowy kolektora hydraulicznego
2
2
1
2
14
Uniwersalny element montażowy
2
2
1
2
15
Profil montażowy
2
2
1
2
18
Zestawienie materiałów
System zawieszenia
Poz. 13+14+15
Poz. 16+17
Poz. 18
Poz.
19+20
Pos.
19+20
19
Montaż kolektorów
Wybór miejsca montażu
Miejsce montażu
Przy wyborze miejsca instalacji należy
wziąć pod uwagę zastosowanie instalacji
solarnej (wspomaganie produkcji ciepłej
wody, wspomaganie centralnego ogrzewania) oraz lokalne warunki klimatyczne
jak częsta poranna czy wieczorna mgła.
Podstawowa różnicą w przypadku zastosowań instalacji do wspomagania CWU
lub CO jest kat nachylenia absorbera.
Dach skośny
Instalacja do podgrzewania CWU
W przypadku wspomagania produkcji ciepłej wody prawidłowy kat nachylenia to
35°, dla dachów skierowanych na południe kat ten może być zawarta w zakresie
20 – 50°. W przypadku kolektora zamontowanego poprzecznie – możliwość regulacji nachylenia poszczególnych rur daje
nam dodatkową możliwość zabezpieczenia kolektora przed przegrzewaniem w
miesiącach letnich a lepszy odbiór ciepła
w miesiącach przejściowych, co powoduje, że roczna charakterystyka układu staje się bardziej płaska
max. +/-30°
Wspomaganie CO
Dach płaski
Przy tym zastosowaniu stosuje się kąty
nachylenia oscylują w granicach 60°. W
przypadku południowej orientacji dachu
można stosować nachylenie rzędu 45
– 70°.
Obrót rur kolektora
max. +/-30°
Rury kolektora solarnego maja możliwość
regulacji kąta nachylenia powierzchni absorbera w zakresie +30 - - 30° z krokiem
co 10°, tym sposobem mamy wiele możliwości nietypowego montażu kolektorów
z indywidualnym dopasowaniem kąta absorbera do miejsca instalacji.
Odchylenie od kierunku
południowego
max. +/-30°
20
Montaż kolektorów
Przegląd wymiarowania
Pole kolektorów składa się z jednego modułu bazowego z możliwością podłączenia
czujnika kolektora oraz jednego lub więcej modułów dodatkowych. Pozwala to na
stworzenie instalacji solarnej poczynając od modułu bazowego i instalując odpowiednią ilość modułów dodatkowych.
Połączenie pomiędzy modułami realizowane jest za pomocą specjalnych płytek
łączeniowych przy kolektorze hydraulicznym oraz przy dolnej szynie montażowej.
Konieczne jest zachowanie odstępu 6 cm
z każdej strony.
Montaż poziomy na dachu skośnym, na dachu płaskim na stelażu i poziomo na dachu płaskim: montaż typ A i D
min 2 rzędy dachówek
krawędź dachu
F
kolektor hydrauliczny
min. 100 cm
B 15
E 15
E 20
B
D
czujnik
temperatury
C
krawędź dachu
A
haki montazowe
E
profil montażowy
dolna szyna montazowa
element łączący
płytki łączące miedzy 2 kolektorami
strefa (cm)
opis
A
max do 120
Maksymalny odstęp miedzy 2 punktami montażowymi w poziomie
B
135-185
C
160
D
138--1104
E
7-45
F
12
Maksymalny odstęp miedzy 2 punktami montażowymi w pionie
Odstęp pomiędzy dwoma profilami montażowymi
Długość pola kolektorów
Odległość czoła kolektora hydraulicznego od pierwszego uchwytu montażowego
Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi kolektorami hydraulicznymi
21
Montaż kolektorów
Przegląd wymiarowania
Pozycja płytek łączących 2 kolektory.
Łączenie dwóch kolektorów hydraulicznych i dolnych szyn montażowych realizowane jest poprzez płytki łączące. Ich
długość wynosi 12 cm. W strefie łączenia kolektorów nie mogą znajdować się
uchwyty mocujące kolektor do dachu.
F
F
F
F
FF
Ilość połączeń w kolektorach
E 20
Moduł dodatkowy E15/20 – 4 połączenia
E 15
Moduł dodatkowy E15/20 – 4 połączenia
Moduł podstawowy B15/20 – 4 połączenia
B 15 / 20
22
Montaż kolektorów
Przegląd wymiarowania
Montaż poprzeczny na dachu skośnym.
krawędź dachu
min 2 rzędy dachówek
Typ montażu wg schematu B
E
kolektor hydrauliczny
dolna szyna montazowa
min.
100 cm
D
haki montazowe
F
element łączący
krawędź dachu
C
płytki łączące miedzy 2
kolektorami
A
profil montażowy
B
element łączący
G
H
czujnik
temperatury
I
strefa (cm)
opis
A
max do 120
Maksymalny odstęp miedzy 2 punktami montażowymi w poziomie
B
135-185
C
160
D
138--1104
E
7-45
Maksymalny odstęp miedzy 2 punktami montażowymi w pionie
Odstęp pomiędzy dwoma profilami montażowymi
Długość pola kolektorów
Odległość czoła kolektora hydraulicznego od ostatniego uchwytu montażowego
F
12
Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi kolektorami hydraulicznymi
G
14
Odległość czoła kolektora hydraulicznego od pierwszego uchwytu montażowego
H
min 22
Minimalna odległość od uchwytu montażowego do górnej krawędzi kolektora
hydraulicznego
I
min 15
Minimalna odległość od uchwytu montażowego do dolnej krawędzi szyny montażowej
23
Montaż kolektorów
Przegląd wymiarowania
Montaż płytek łączących kolektory.
Połączenia kolektorów hydraulicznych
oraz dolnych szyn montażowych realizowane są poprzez płytki łączące o długości 12 cm.
W strefie montażu płytek nie należy montować żadnych uchwytów mocujących
kolektora.
F
F
F
F
B 15 / 20
E 15
Connecting plates
E 20
Fixing points
Moduły dodatkowe E15 i E20 wymagają zastosowania 4 uchwytów
montażowych.
24
Moduły podstawowe B15 i B20 wymagają zastosowania 4 uchwytów
montażowych.
Montaż kolektorów
Montaż na dachu płaskim
Montaż zestawu typu C – montaż na dachu płaskim na ramie ze zmiennym nachyleniem.
13
2/3
6
5
7
19
1
10
20
4
18
11
14
25
Montaż konstrukcji
Montaż zestawu typu C – montaż na dachu płaskim na ramie ze
zmiennym nachyleniem.
Prace wstępne i sprawdzenie dachu.
Sprawdzić dach a w szczególności:
• grubość i zdolność prowadzenia na
dachu prac montażowych
• nośność dachu – przy wątpliwościach
i dużych instalacjach należy czasami
przeprowadzić dodatkowe obliczenia
statyczne
• przy montażu kolektorów mocowanych do bloków betonowych – dla
każdego kolektora należy przewidzieć blok o ciężarze ok. 300 kg
• w przypadku braku możliwości zapewnienia montażu odpowiednich
bloków balastowych należy przewidzieć stalowe liny mocujące przytwierdzone do stabilnych punktów
budynku. W tym przypadku dodatkowe obliczenia statyczne są konieczne
• śruby i uchwyty montażowe służące
do przytwierdzenia ramy do bloczków betonowych nie są dostarczane
wraz z ramą.
Wykonanie mocowania ramy do podłoża
Należy pamiętać
zasadach:
o
następujących
• kolektory muszą być skierowane na
południe
• kolektory nie mogą być narażone na
zacienienie
• system
rur
najkrótszy
powinien
być
jak
• należy unikać instalowania zesta-
wów kolektorów na brzegu dachu ze
względu na obciążenie wiatrem
• przy wysokich budynkach – należy
zachować minimalny odstęp od krawędzi dachu 1,2 m
• odległość pomiędzy punktami mon-
tażu zależy od wielkości kolektora
– dla kolektorów 15 rurowych – 138
cm, 20 rur – 184 cm, należy pamiętać,
ze w strefie płytek łączących kolektory nie można przewidywać żadnych
uchwytów mocujących
Należy zachować wymiary: E = 7 – 45 cm,
A < 120 cm
Głębokość ramy montażowej: B=150 cm
26
Montaż konstrukcji
Montaż zestawu typu C – montaż na dachu płaskim na ramie ze
zmiennym nachyleniem.
Otwarcie profili ramy
Otworzyć trójkątne profile ramy montażowej i ustawić odpowiedni kat nachylenia poprzez przesuwanie nakrętki wzdłuż
profilu pionowego. Optymalne ustawienie
dla używania całorocznego wynosi 45°.
Przykręcić konstrukcje do bloczków betonowych, lub konstrukcji dachu. Zwrócić
szczególną uwagę na dokładne wzajemne ustawienie elementów ramy.
Połączenie elementów ramy ze sobą
Trójkątne elementy składowe ramy łączone są ze sobą co jakiś czas za pomocą
profili biegnących po przekątnej ramy.
Połączenie elementów ramy ze sobą
Trójkątne elementy składowe ramy łączone są ze sobą co jakiś czas za pomocą
profili biegnących po przekątnej ramy.
Montaż uchwytów mocujących
Zahaczyć uchwyty montażowe kolektora
o profil i wyrównać z profilem ( z górną
krawędzią). Po naciśnięciu śruby uchwyt
blokuje się w profilu.
Zahaczyć uchwyt szyny montażowej dolnej w odległości 173 cm od uchwytu górnego, zablokować poprzez naciśnięcie
śruby.
Dokręcić lekko śruby uchwytów (3-4
obroty)
Sprawdzenie
Po montażu sprawdzić położenie i odległości wszystkich uchwytów. W razie
potrzeby wyrównać odległości i ustawić
uchwyty w jednej linii.
27
Montaż kolektorów
Montaż bezpośrednio na dachu płaskim
Wersja montażu D
Montaż bezpośrednio na dachu płaskim bez konstrukcji z możliwością regulacji nachylenia.
7
10
5
1
2/3
6
11
15
4
13
14
28
Montaż kolektorów
Montaż zestawu typu D– montaż bezpośrednio na dachu płaskim .
Prace wstępne i sprawdzenie dachu.
Sprawdzić dach a w szczególności:
• grubość i zdolność prowadzenia na
dachu prac montażowych
• nośność dachu – przy wątpliwościach
i dużych instalacjach należy czasami
przeprowadzić dodatkowe obliczenia
statyczne
• przy montażu kolektorów najlepiej
mocować kolektor do bloczków betonowych – z racji małego obciążenia
takiej konstrukcji wiatrem, wystarczające są bloczki o długości 45 cm i
grubości 5 cm
• w przypadku braku możliwości mon-
bezpośrednie połączenie z konstrukcja nośną dachu
• śruby i uchwyty montażowe służące
do przytwierdzenia ramy do bloczków betonowych nie są dostarczane
wraz z ramą.
tażu na bloczkach należy zamocować
kolektory do elementów mających
Wykonanie mocowania ramy do podłoża
Należy pamiętać
zasadach:
o
następujących
• kolektory muszą być skierowane na
południe, co oznacza, ze oś rur próżniowych ma być zgodna z kierunkiem
wschód - zachód
D
• kolektory nie mogą być narażone na
F
zacienienie
E
• system
rur
najkrótszy
powinien
być
jak
• należy unikać instalowania zestaB
A
wów kolektorów na brzegu dachu ze
względu na obciążenie wiatrem
• przy wysokich budynkach – należy
zachować minimalny odstęp od krawędzi dachu 1,2 m
• odległość pomiędzy punktami mon-
tażu zależy od wielkości kolektora
– dla kolektorów 15 rurowych – 138
cm, 20 rur – 184 cm, należy pamiętać,
ze w strefie płytek łączących kolektory nie można przewidywać żadnych
uchwytów mocujących
Należy zachować wymiary: E = 7 – 45 cm,
A < 120 cm
Odległość pomiędzy punktami mocowania: B=160 – 194 cm
29
Montaż konstrukcji
Montaż zestawu typu D– montaż bezpośrednio na dachu płaskim.
Instalacja profili montażowych
Przykręcić profile montażowe do bloczków betonowych lub konstrukcji dachu za
pomocą odpowiednich śrub
Montaż uchwytów mocujących
Zahaczyć uchwyty montażowe kolektora
o profil i wyrównać z profilem ( z górną
krawędzią). Po naciśnięciu śruby uchwyt
blokuje się w profilu.
Zahaczyć uchwyt szyny montażowej dolnej w odległości 173 cm od uchwytu górnego, zablokować poprzez naciśnięcie
śruby.
Dokręcić lekko śruby uchwytów ( 3-4
obroty)
Sprawdzenie
Po montażu sprawdzić położenie i odległości wszystkich uchwytów. W razie
potrzeby wyrównać odległości i ustawić
uchwyty w jednej linii.
30
Montaż kolektorów
Montaż typ A: na dachu skośnym, z dachówkami.
6
2/3
5
7
1
15
10
16
4
11
17
13
14
31
Montaż kolektorów
Montaż typ A: na dachu skośnym, z dachówkami
Prace wstępne i sprawdzenie dachu:
• sprawdzić
wytrzymałość
dachu
i możliwości prowadzenia prac
montażowych
• wymienić ewentualne uszkodzone
dachówki w polu montażu – późniejszy dostęp nie będzie możliwy
• sprawdzić, czy konstrukcja dachu
utrzyma dodatkowy ciężar 25 kg/m2
• sprawdzić stan krokwi – pod kon-
tem bezpiecznego i pewnego montażu uchwytów kolektora, w przypadku
starych i zmurszałych krokwi należy
je wymienić lub wybrać inne miejsce
montażu
min. 1 m
min 2 rzędy dachówek
Zabezpieczenia
• Podczas pracy na dachu skośnym na-
leży stosować odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
wymagane przez lokalne przepisy i
normy ( szelki asekuracyjne, liny zabezpieczające kaski itp.)
Wybór miejsca mocowania
• kolektory muszą być jak najmniej narażone na zacienienie
• rury powinny być jak najkrótsze
• w celu jak najmniejszego obciążenia
wiatrem kolektor należy montować
min 1 m od krawędzi dachu – odległość tę należy zwiększyć dla wyższych budynków
• odległość od komina – 2 rzędy
F
dachówek
• odległość pomiędzy punktami mon-
tażu zależy od wielkości kolektora
– dla kolektorów 15 rurowych – 138
cm, 20 rur – 184 cm, należy pamiętać,
ze w strefie płytek łączących kolektory nie można przewidywać żadnych
uchwytów mocujących
Należy zachować wymiary: E = 7 – 45 cm,
A < 120 cm
Odległość pomiędzy punktami mocowania: B=135 – 185 cm
32
Montaż kolektorów
Montaż typ A: na dachu skośnym, z dachówkami
Mocowanie uchwytów kolektora
Zamocować uchwyty za pomocą 2 śrub
bezpośrednio do krokwi stosując poniższe zalecenia:
• płytka montażowa musi cała szerokością spoczywać na krokwi
• uchwyt musi pokrywać się z krawędzią dachówki – jeśli to konieczne należy przesunąć uchwyt
• należy zamontować uchwyty równolegle do rzędów dachówek
• do nawiercenia otworów w krokwi
należy użyć wiertła 6 mm
Regulacja wysokości uchwytów:
Ustawić i wyregulować położenie uchwytu, aby dobrze przylegał do dachówek,
dokręcić wszystkie śruby
Ponowny montaż dachówek w miejscu
mocowania
Za pomocą pilnika, szlifierki zaadaptować
płytkę do uchwytu usuwając zazębienia
itp., zamontować ponownie dachówkę na
uchwycie i sprawdzić jej położenie
Ustawienie pozycji profili w kształcie litery Z
• obrócić profile o 90 °
• ustawić odległość pomiędzy profilami Z na ok. 160 cm i dokręcić śruby
• założyć profile montażowe na profile Z i wysunąć je poza profil przynajmniej o 10 cm
• sprawdzić, czy profile są zamontowane równo z dachem i dokręcić śruby
33
Montaż kolektorów
Montaż typ A: na dachu skośnym, z dachówkami
Montaż uchwytów mocujących
Zahaczyć uchwyty montażowe kolektora
o profil i wyrównać z profilem ( z górną
krawędzią). Po naciśnięciu śruby uchwyt
blokuje się w profilu.
Zahaczyć uchwyt szyny montażowej dolnej w odległości 173 cm od uchwytu górnego, zablokować poprzez naciśnięcie
śruby.
Dokręcić lekko śruby uchwytów ( 3-4
obroty)
Sprawdzenie
Po montażu sprawdzić położenie i odległości wszystkich uchwytów. W razie
potrzeby wyrównać odległości i ustawić
uchwyty w jednej linii.
34
Montaż kolektorów
Montaż typ B: na dachu skośnym, z dachówkami
- montaż poprzeczny do dachu
7
5
10
2/3
1
11
6
16
4
15
13
17
14
35
Montaż kolektorów
Montaż typ B: na dachu skośnym, z dachówkami
- montaż poprzeczny do dachu
Prace wstępne i sprawdzenie dachu:
• sprawdzić
wytrzymałość
dachu
i możliwości prowadzenia prac
montażowych
• wymienić ewentualne uszkodzone
• sprawdzić stan krokwi – pod kon-
tem bezpiecznego i pewnego montażu uchwytów kolektora, w przypadku
starych i zmurszałych krokwi należy
je wymienić lub wybrać inne miejsce
montażu
dachówki w polu montażu – późniejszy dostęp nie będzie możliwy
Zabezpieczenia
Podczas pracy na dachu skośnym należy stosować odpowiednie zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokości wymagane
przez lokalne przepisy i normy ( szelki
asekuracyjne, liny zabezpieczające kaski
itp.)
• sprawdzić, czy konstrukcja dachu
utrzyma dodatkowy ciężar 25 kg/m2
Wybór miejsca mocowania
• kolektory muszą być jak najmniej narażone na zacienienie
min. 1 m
min. 3 rzędy
dachówek
• rury powinny być jak najkrótsze
E
• w celu jak najmniejszego obciążenia
wiatrem kolektor należy montować
min 1 m od krawędzi dachu – odległość tę należy zwiększyć dla wyższych budynków
F
D
A=B
• odległość od komina – 2 rzędy
dachówek
•
G
C
odległość pomiędzy punktami montażu zależy od wielkości kolektora
– dla kolektorów 15 rurowych – 138
cm, 20 rur – 184 cm, należy pamiętać,
ze w strefie płytek łączących kolektory nie można przewidywać żadnych
uchwytów mocujących
Dolne wysunięcie profilu G = 14 cm
Należy zachować wymiary: E = 7 – 45 cm,
A = B < 120 cm
Odległość pomiędzy punktami mocowania: B=135 – 185 cm
Odległość pomiędzy punktami mocowania: C =135 – 168 cm
36
Montaż kolektorów
Montaż typ B: na dachu skośnym, z dachówkami
- montaż poprzeczny do dachu
Mocowanie uchwytów kolektora
Zamocować uchwyty za pomocą 2 śrub
bezpośrednio do krokwi stosując poniższe zalecenia:
• płytka montażowa musi cała szerokością spoczywać na krokwi
• uchwyt musi pokrywać się z krawędzią dachówki – jeśli to konieczne należy przesunąć uchwyt
• należy zamontować uchwyty równolegle do rzędów dachówek
• do nawiercenia otworów w krokwi
należy użyć wiertła 6 mm
Regulacja wysokości uchwytów:
Ustawić i wyregulować położenie uchwytu, aby dobrze przylegał do dachówek,
dokręcić wszystkie śruby
Ponowny montaż dachówek w miejscu
mocowania
Za pomocą pilnika, szlifierki zaadaptować
płytkę do uchwytu usuwając zazębienia
itp., zamontować ponownie dachówkę na
uchwycie i sprawdzić jej położenie
Ustawienie pozycji profili w kształcie litery Z
• ustawić profile Z w tej samej odległości K od krawędzi dachówki
• profile Z muszą być wszystkie usta-
K
wione w tym samym kierunku ( w
górę lub w dół)
• założyć profile montażowe na profile Z i wysunąć je poza profil przynajmniej o H = 22 cm i I = 15 cm
• sprawdzić, czy profile są zamontowane równo z dachem i dokręcić śruby
I = 15 cm
H = 22 cm
37
Montaż kolektorów
Montaż typ B: na dachu skośnym, z dachówkami
- montaż poprzeczny do dachu
Przygotowanie uchwytów montażowych
kolektora
Usunąć element dociskający z uchwytów
bezpieczeństwa kolektora, gdyż w przypadku tego typu montażu nie będzie on
konieczny, skręcić ponownie uchwyt za
pomocą podkładki i nakrętki
Wcisnąć śrubę Presix w profil montażowy
kolektora hydraulicznego pod ketem 90o
i ustawić uchwyt bezpieczeństwa w odległości A a następnie nacisnąć śrubę aby
zablokować uchwyt,
Wcisnąć śrubę Presix w profil montażowy
kolektora hydraulicznego pod ketem 90o
i ustawić uchwyt bezpieczeństwa w odległości B a następnie nacisnąć śrubę aby
zablokować uchwyt,
A = 7 cm
B = 2.5 cm
Zahaczyć uchwyt montażowy kolektora
w profilu montażowym kolektora hydraulicznego i przesunąć go w maksymalne
górne położenie – nacisnąć śrubę aby zablokować uchwyt i delikatnie dokręcić (
3-4 obroty)
Zahaczyć uchwyt montażowy kolektora w
profilu montażowym dolnej szyny montażowej i przesunąć go w maksymalne dolne położenie – nacisnąć śrubę aby zablokować uchwyt i delikatnie dokręcić ( 3-4
obroty)
Wszystkie pozostałe czynności montażowe należy wykonać jak opisano w poprzednim paragrafie.
Sprawdzenie
Po montażu sprawdzić położenie i odległości wszystkich uchwytów. W razie
potrzeby wyrównać odległości i ustawić
uchwyty w jednej linii. Do regulacji możliwości przesuwania profili Z w ramie
montażowej.
38
Montaż kolektorów
Kolektor hydrauliczny i dolna szyna montażowa
(przygotowanie do montażu)
Wymagane narzędzia:
Moduł dodatkowy
- klucz płaski 30
Podłączyć do modułu głównego dwie
złączki kompensacyjne. W module dodatkowym – przy podłączeniu dwustronnym
– należy nakręcić śrubunek na złączkę
HOT a zaślepić korkiem złączkę COLD.
- klucz płaski nastawny 32, 27, 13
- żabka
Odczyt numerów fabrycznych
Należy odczytać i zapisać numery fabryczne kolektorów.
Sprawdzenie rur próżniowych
Sprawdzić czy wewnątrz śrubunków rur
próżniowych znajdują się prawidłowo
umieszczone uszczelki płaskie
Przygotowanie kolektora
hydraulicznego
Moduł podstawowy: w przypadku podłączenia dwustronnego – założyć półśrubunek na lewe złącze kolektora z opisem
COLD – wejście z napisem HOT należy
zamknąć za pomocą załączonego korka.
Na złączkach z prawej strony kolektora
hydraulicznego należy nakręcić złączki
kompensacyjne.
Podczas dokręcania należy kontrować
śrubunki drugim kluczem.
W przypadku podłączenia hydraulicznego
z jednej strony – półśrubunki należy podłączyć do obu złączy ( HOT i COLD) z lewej
strony kolektora hydraulicznego.
39
Przymocować płytki łączące kolektory
hydrauliczne i dolne szyny montażowe w
sposób pokazany na rysunkach.
Montaż kolektorów
Montaż kolektorów hydraulicznych
Montaż pionowy ( typ montażu A, C i D)
Zamocować kolektor hydrauliczny modułu podstawowego – założyć kolektor
hydrauliczny w przygotowane wcześniej
uchwyty i dokręcić śruby mocujące.
Podłączyć dodatkowy moduł hydrauliczny drugiego kolektora, zamocować płytką
łączącą, skręcić ze sobą kolektory za pomocą złączek kompensacyjnych
40
Montaż kolektorów
Montaż dolnej szyny mocującej
Wsunąć dolna szynę mocującą w przygotowaną konstrukcję, zablokować i dokręcić śruby mocujące
Połączyć kolejna szynę dolną za pomocą
płytki mocującej, dokręcić śruby.
41
Montaż kolektorów
Montaż sondy temperatury i podłączenie układu kolektorów
Sondę należy zainstalować przed założeniem rur próżniowych i rur podłączeniowych do kolektora. Podczas podłączania
sondy należy użyć pasty termo przewodzącej ( nie zawarta w zestawie). Dokręcić śrubunek uszczelniając podłączenie
sondy. Przed całkowitym dokręceniem
mocowania sondy sprawdzić, czy przewód nie jest skręcony.
Podłączenie układu solarnego.
Podłączyć układ solarny do wyprowadzonych pond dach rur za pomocą rur
elastycznych
Otworzyć korek na kolektorze w celu
wentylacji instalacji, otworzyć ręczne odpowietrzniki na instalacji solarnej jeśli
zostały zainstalowane.
42
Montaż kolektorów
Montaż rur próżniowych
Czynności do wykonania przed
montażem:
• rury należy zamontować przed napełnieniem i uruchomieniem instalacji
• pierścień uszczelniający należy pokryć warstwą oleju
• papierowe osłony śrubunku i pier-
Bezpieczeństwo
• podczas montażu nie dopuścić do
rozbicia rury – niebezpieczeństwo
zranienia fragmentami szkła
• zabezpieczyć rurę liną podczas montażu przed przypadkowym spadnięciem z dachu
ścienia uszczelniającego należy usunąć tuż przed montażem
• nie dotykać rur twardymi i ostrymi
• należy zabezpieczyć plastikowe na-
• przy wystawieniu rury na promienio-
krętki rur przez spadnięciem z rury
podczas montażu
narzędziami
wanie słoneczne końcówka miedziana rury może nagrzać się do wysokich temperatur!
Montaż rur – wymagane narzędzia:
• klucz płaski 24
• śrubokręt płaski
• montaż rur należy rozpocząć od jednego z końców zestawu solarnego,
sprawdzić Czu końcówki rur miedzianych są czyste a pierścienie uszczelniające są pokryte olejem
• wsunąć końcówkę rury do kolektora
hydraulicznego do oporu a następnie
umieścić drugi koniec rury w dolnej
szynie mocującej.
• ustawić kat powierzchni absorbera
wg wymagań, na kolektorze znajdują się specjalne oznaczenia – każde
oznaczenie odpowiada 10o przesunięcia powierzchni
• ręcznie dokręcić śrubunek rury a na-
stępnie przytrzymując rurę ręka w
odpowiedniej pozycji – dokręcić śrubunek kluczem
• postępować jw. Z każdą następna
podziałka
wyskalowa
co 10°
Rotationobrotu
angle:
10 °/dent
rurą, zakrywając już zainstalowane
przed promieniowaniem słonecznym
• zamknąć zatrzaski dolnej szyny mocującej, przyklejając wcześniej naklejki dystansujące
Uwaga!
Próba szczelności i napełnianie instalacji mogą być przeprowadzone jedynie na
zimnych kolektorach.
43
Działanie instalacji
Działanie, sprawdzanie, konserwacja
• zapytać użytkownika o ewentualne
Funkcjonowanie instalacji
Solarna instalacja cieplna ma funkcje autoregulacji i nie wymaga skomplikowanej
obsługi. W celu prawidłowego działania
instalacji i jej wysokiej efektywności, należy spełnić następujące warunki:
• nigdy nie należy wyłączać urządzenia
(nigdy nie należy odłączać regulatora
solarnego)
• w przypadku awarii pompy, regulato-
ra lub niewystarczającego ciśnienia,
należy natychmiast skontaktować się
z serwisem.
Sprawdzenie instalacji przez
użytkownika
problemy w działaniu systemu
Przegląd okresowy instalacji
Instalacja solarna musi zostać poddana przeglądowi okresowemu przez autoryzowany serwis, zgodnie z raportem
przeglądu:
• Corocznie, przed sezonem najwięk-
szego nasłonecznienia zaleca się
sprawdzenie poprawnego działania
systemu i dobrego stanu wszystkich
elementów składowych.
• Grafik przeglądów powinien zostać
ustalony w momencie uruchamiania
instalacji
W celu poprawnego funkcjonowania instalacji należy przeprowadzać sprawdzać
okresowo, co pół roku :
W czasie konserwacji sprawdzić należy
poprawne funkcjonowanie następujących
elementów:
• Czy
• kolektory
instalacja
zapowietrzona?
nie
jest
• Czy zasobnik CWU nie jest ciepły pomimo izolacji
• układ hydrauliczny
• płyn solarny
• zasobniki CWU
• Czy w nocy zasobnik nie stygnie
• regulator solarny i pompę
• Sprawdzić dane temperatury
• Sprawdzić przejrzystość płynu solarnego w regulatorze przepływu
Sprawdzenie instalacji przez autoryzowany serwis:
W 2-3 pierwszych tygodniach pracy
należy:
• odpowietrzyć układ solarny
• czasy podgrzewania zasobnika
Demontaż i utylizacja
Należy pozbyć sie wszystkich materiałów
kolektora zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ewentualne koszty demontażu,
transportu i utylizacji, ponosi ostateczny
użytkownik.
• sprawdzić ciśnienie w instalacji
• sprawdzić czy z zaworu bezpieczeństwa nie występują wycieki płynu
Płyn solarny
Ok.
Konieczność wymiany
Wygląd
Czysty
mętny
Zapach
Slaby
Intensywny
Wartość pH
>7.5
<7
44
Nieprawidłowości – Przyczyny – Usuwanie
Nieprawidłowość
Przyczyna
Spadek ciśnienia w systemie •
Działania serwisu
brak szczelności systemu
• system zapowietrzony
• ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym zbyt wysokie
• ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym zbyt niskie
Działanie zaworu
bezpieczeństwa
• ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym zbyt niskie
• Zbyt mały zbiornik wyrównawczy
• zbyt wysokie ciśnienie w instalacji
Przeprowadzić próbę szczelności systemu. Znaleźć
nieszczelności systemu i je naprawić, uzupełnić
płyn solarny i odpowietrzyć system.
Wypłukać i odpowietrzyć system, ustawić właściwe
ciśnienie.
Skorygować ciśnienie wejściowe czynnika w naczyniu wyrównawczym; opróżnić układ z płynu solarnego, zmierzyć ciśnienie wejściowe w naczyniu
wyrównawczym, w razie potrzeby skorygować je
zgodnie z wartościami z tabeli ze strony 13-tej. Ponownie napełnić i odpowietrzyć system.
Skorygować ciśnienie wejściowe czynnika w naczyniu wyrównawczym; opróżnić układ z płynu solarnego, zmierzyć ciśnienie wejściowe w naczyniu
wyrównawczym, w razie potrzeby skorygować je
zgodnie z wartościami z tabeli ze strony 13-tej. Ponownie napełnić i odpowietrzyć system.
Sprawdzić pojemność naczynia wyrównawczego i
porównać z wartościami z tabeli ze strony 12 - tej,
w razie potrzeby wymienić je.
Ustawić ciśnienie w systemie zgodnie z wartościami z tabeli ze strony 13 - tej.
Brak podgrzewu wody w zasobniku CWU
• usterka pompy solarnej
Sprawdzić/wymienić pompę.
• usterka sondy zasobnika lub jej niepra- Sprawdzić/wymienić lub zamontować poprawnie
widłowy montaż
sondę.
• uszkodzony regulator solarny
Sprawdzić/wymienić regulator.
• zapowietrzona instalacja
Wypłukać i odpowietrzyć system, ustawić właściwe ciśnienie.
• wymiana ciepła miedzy rurą zasilającą
a powrotną
Cykliczna praca systemu
• nieprawidłowy montaż sondy w zasob-
Sprawdzić pozycje sondy zasobnika, zamontować
poprawnie.
• wymiana ciepła miedzy rurą zasilającą
Sprawdzić temperaturę na regulatorze solarnym w
razie potrzeby zamienić rurę zasilająca i powrotną.
• uszkodzony regulator solarny
Sprawdzić/wymienić regulator.
• uszkodzony czujnik temperatury
Sprawdzić/wymienić lub zamontować poprawnie
czujnik temperatury.
niku lub kolektorze
a powrotną
Kolektory są gorące podczas nocy
• uszkodzony czujnik kolektora
Brak odczytów temperatury
na regulatorze
Sprawdzić temperaturę na regulatorze solarnym w
razie potrzeby zamienić rurę zasilająca i powrotną.
• uszkodzone czujniki temperatury lub
nieprawidłowo zainstalowane
Sprawdzić/wymienić czujnik kolektora.
Sprawdzić/wymienić lub zamontować poprawnie
czujnik temperatury.
Efekt mieszania się wody
•
gorącej z zimna w zasobniku
nieprawidłowy kierunek przepływu
Sprawdzić kierunek przepływu i w razie konieczności zmienić go.
Zanieczyszczony / stary płyn •
solarny
jeśli system pracował krótko należy
sprawdzić:
Wyeliminować błędy w systemie.
• wymiarowanie instalacji
• uszkodzony regulator solarny
• zanieczyszczenia w rurach
• wycieki na instalacji
• nieszczelna instalacja
45
Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
ul. Pocieszka 3
31-408 Kraków
Tel. 012 420 22 20
Fax 012 420 52 72
E-mail: [email protected]
www.aristonheating.pl
www.ariston.com
Ciągle ulepszając nasze produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.
ARISTON THERMO GROUP

Podobne dokumenty