Programowanie w MS Visual Studio 2005 z wykorzystaniem MS

Transkrypt

Programowanie w MS Visual Studio 2005 z wykorzystaniem MS
Programowanie w MS Visual Studio 2005 z
wykorzystaniem MS SQL Server 2005
Lekcja 1
Tworzenie Baz Danych za pomocą Server Explorer w VS
Wymagania:
 MS Visual Studio 2005 – do ściągnięcia za darmo z MSDNA , w skład pakietu wchodzi również MS SQL
Server 2005
 Opcjonalnie można używad MS Visual Studio Express
 Znajomośd obiektowego języka programowania (najlepiej C#)
 Znajomośd języka SQL
Systemy Operacyjne:
 W Windows XP po prostu włączamy Visual Studio (zalecana Instalacja wraz MSDN)
 W Windows Vista należy ściągnąd aktualizacje (ok. 500 MB) i włączyd Visual Studio w Trybie
Administratora
1. Tworzenie Bazy Danych w VS



Klikamy View -> Server Explorer
Klikamy Add Connection Jeśli VS spyta się nas o Data Source wybieramy Microsoft SQL Server
Database File
Wpisujemy nazwę naszej nowej bazy danych (jeśli chcemy edytowad bazę już istniejącą klikamy
Browse…)
Jeśli wszystko poszło tak jak chcieliśmy nasza baza pojawi się w okienku Server Explorer.
2. Edycja Bazy Danych w VS




Klikamy plus przy nazwie naszej bazy i rozwijamy listę – będziemy używad:
o Database Diagrams – diagramy naszej bazy lub jej części, można na nich dodawad klucze główne
i klucze obce
o Tables – Wszystkie tabele które zawiera nasza baza
o Views – Widoki, tutaj można wpisywad zapytania do naszej bazy
Klikamy PPM na Tables i Add New Table, w nowo otwartym widoku możemy stworzyd kolumny, wybrad
klucze główne itp.
Aby dodad dane do tabeli wybieramy PPM naszą tabelę i Show Table Data
W Views możemy zdefiniowad Widok dla danego zapytania SELECT SQL
3. Dodawanie więzów, indeksów, wyzwalaczy i relacji
1. Więzy typu Check (Check Constraints)
2. Indeksy (Indexes)
3. Klucze Główne (Primary Key)
Wszystkie wymienione wyżej rzeczy dodajemy z pokazanego menu. Ich dodawanie jest analogiczne do
dodawania relacji.
4. Relacje
4.1. Klikamy Relationships w menu powyżej.
4.2. Tutaj możemy zmieniad ustawienia relacji. Najważniejsze czyli które kolumny i tabele są w relacji,
zapisane są w Tables And Columns Specyfication.
4.3. Wybieramy tabelę i kolumnę zawierającą klucz główny oraz tabelę i kolumnę która będzie zawierad
klucz obcy i gotowe.
5. Wyzwalacze (Triggers)
5.1. Wyzwalacze dodajemy z menu w Server Explorer
4. Prezentacja o tym jak utworzyć bazę
Prezentacja w języku angielskim utworzona w programie Adobe Captivate 2 TRIAL Version oraz plik .mdf
zawierający bazę - w katalogu z lekcją.

Podobne dokumenty