reklama - Gmina Mogilany

Komentarze

Transkrypt

reklama - Gmina Mogilany
Głos
Gminy
Egzemplarz bezpłatny
Mogilany
L I P I E C
2
0
0
7
Nr 2 / 2007 rok
Brzyczyna • Buków • Chorowice • Gaj • Konary • Kulerzów • Libertów • Lusina • Mogilany • Włosań
w numerze:
• Ambasador USA w Mogilanach
• Wymiana dowodów osobistych
• Mogilańskie Podedworze
3
9
18
G³os Gminy Mogilany
Ambasador USA w Mogilanach
Mogilany od wieków
z góry
patrz¹ na Kraków…
Od lewej: Magdalena Steczkowska, Jacek Królik, Grzegorz Turnau, Micha³ Jurkiewicz,
Piotr Królik oraz Chór Przyjació³ Mogilan.
Od lewej: Wójt Gminy Ma³gorzata Mardy³a, Ambasador USA Victor Ashe, Specjalista
ds. Polityczno - Ekonomicznych Marek Guzik oraz Konsul ds. Politycznych Duncan
Walker.
Wójt Gminy Mogilany pani Ma³gorzata Mardy³a goœci³a w mogilañskim dworku
Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pana Victora Ashe. W spotkaniu
udzia³ wziêli tak¿e: pan Duncan Walker - Konsul ds. Politycznych
i Gospodarczych, pan Marek Guzik - Specjalista ds. Polityczno-Ekonomicznych
oraz pani Aneta Nêdza – Pe³nomocnik Wójta ds. Samorz¹du i Promocji Gminy.
Do niecodziennej wizyty dosz³o z inicjatywy pana ambasadora, który chcia³
osobiœcie poznaæ w³odarza Gminy Mogilany i dowiedzieæ siê o dzia³aniach
samorz¹du i sytuacji spo³eczno – gospodarczej tego regionu. Po oficjalnych
rozmowach zacni goœcie oprowadzeni zostali po piêknym, siedemnastowiecznym
dworku. Mamy nadziejê, ¿e spotkanie to zaowocuje wieloma cennymi kontaktami
i wspó³prac¹ na szczeblu miêdzynarodowym.
Prosto z Mogilan amerykañski ambasador uda³ siê do International School of
Krakow z siedzib¹ w Lusinie (miêdzynarodowej szko³y). Co ciekawe, w³aœnie
w tym dniu dzieci z lusiñskiej szko³y podstawowej zaprosi³y uczniów z ISK na
zawody sportowe i wspólne pieczenie kie³baski przy tradycyjnym ognisku. Dzieci
szybko nawi¹za³y ze sob¹ kontakt i mi³o spêdzi³y popo³udnie. Ponadto ka¿dy
uczestnik spotkania otrzyma³ emblemat odblaskowy oraz ulotkê, w ramach
prowadzonej akcji „Bezpieczna Gmina Mogilany”, bowiem przyjemne mo¿na
³¹czyæ z po¿ytecznym… Dziêki podjêtej wspó³pracy z miêdzynarodow¹ szko³¹
nasze biblioteki wzbogaci³y siê o nowe ksi¹¿ki przekazane przez ISK dla: SP
w Gaju, SP w Lusinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mogilanach.
Serdecznie dziêkujemy!
UG
Odnowiona
dla modlitwy
Kapliczka w Konarach.
Na terenie naszej gminy jest wiele uroczych, zabytkowych kapliczek. Od lat
niszczej¹, czekaj¹c na ratunek. Brakuje na to œrodków w kolejnych bud¿etach
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na szczêœcie s¹ osoby, które dostrzegaj¹
ich piêkno oraz potrzebê ich odnawiania.
Tak sta³o siê w przypadku Kapliczki z Figur¹ Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
w Konarach, przy drodze na Œwi¹tniki i W³osañ, która zosta³a odrestaurowana
i poœwiêcona w majow¹ niedzielê. Inicjatork¹ ratowania, w ostatnim momencie,
rozsypuj¹cej siê rzeŸby, jest pani Janina Paœ, osoba mieszkaj¹ca w tej miejscowoœci.
Wczeœniej nikt nie podj¹³ siê tego zadania.
Fundatorem kapliczki zbudowanej w 1824 roku by³ Ignacy Grabowski. Intencja
jej powstania by³a jedna: wielka pobo¿noœæ tego cz³owieka, o czym œwiadczy
napis wyryty na cokole kapliczki, w którym fundator zwraca siê do przechodnia
prosz¹c o modlitwê ró¿añcow¹. Mo¿na wysnuæ pewn¹ analogiê pomiêdzy osob¹
fundatora a pani¹ Janin¹, która przeznaczy³a prywatne œrodki na ratowanie kapliczki
i zagospodarowanie terenu wokó³ niej. Choæ dziel¹ ich niemal dwa wieki, oboje
uczynili to ze wzglêdu na nadzwyczajn¹ pobo¿noœæ. W uroczystoœci poœwiêcenia
wzi¹³ udzia³ ksi¹dz dziekan Tadeusz Hañderek, bliscy oraz osoby zaproszone
przez pani¹ Janinê Paœ.
J. Jurkiewicz
2
LIPIEC 2007
"Ka¿da ojczyzna ma swoje god³o, flagê i hymn, z którymi uto¿samiaj¹ siê
jej obywatele. Samorz¹d lokalny od kilku lat stara³ siê, aby mieszkañcy
Ma³ej Ojczyzny – Gminy Mogilany mogli tak¿e uto¿samiaæ siê z elementami,
które utrwali³y siê w historii tego regionu. Mamy ju¿ herb, flagê – od
niedawna natomiast z dum¹ mo¿emy zaœpiewaæ, ¿e … Mogilany od wieków
z góry patrz¹ na Kraków!" - tymi s³owami Wójt Gminy Mogilany pani
Ma³gorzata Mardy³a zapowiedzia³a niezwykle wa¿ny moment w historii
gminy – prezentacjê hymnu Gminy Mogilany. Nagrany zosta³ w grudniu
ubieg³ego roku, w profesjonalnym studio nagrañ. Do udzia³u w tym
przedsiêwziêciu uda³o siê zaprosiæ wybitnych artystów, mieszkaj¹cych na
tym terenie: pani¹ Magdalenê Steczkowsk¹, pana Piotra Królika, pana
Grzegorza Turnaua, oraz sympatyków gminy – panów: Jacka Królika
i Micha³a Jurkiewicza. Na okolicznoœæ tego przedsiêwziêcia powsta³ tak¿e
Chór Przyjació³ Mogilan.
13 maja 2007 roku wspólnie odœpiewaliœmy hymn – to by³ bardzo podnios³y
moment. Na twarzach mieszkañców widaæ by³o jednoczeœnie: radoœæ,
wzruszenie, a tak¿e dumê. "Wszyscy mieszkañcy mog¹ czuæ siê
wspó³twórcami tego hymnu, w pewnym sensie zjednoczeni. A to jest zawsze
mi³e, dla mnie bardzo" – rzek³a pani Magdalena Steczkowska, która wraz
z mê¿em panem Piotrem Królikiem podjê³a inicjatywê nagrania hymnu.
Hymn umieszczony zosta³ na prezentacji multimedialnej Gminy Mogilany,
a ju¿ niebawem bêdzie mo¿na go ods³uchaæ na stronie internetowej gminy
– www.mogilany.pl. Do³¹czyliœmy do grona nielicznych gmin w Polsce,
które maj¹ swój hymn.
Hymn Gminy Mogilany:
Piêkne Mogilany, gmina niepoœlednia,
Bo le¿y przy szlaku z Krakowa do Wiednia.
Têdy króle jeŸdzili, (bis)
Kiedy Turków gromili.
W dalekiej przesz³oœci ró¿nie tu bywa³o,
Za Leszka Bia³ego siê rozpoczyna³o.
Jak kroniki poda³y, (bis)
Mogilany powsta³y.
Choæ królewski Kraków to jest pan nad pany,
My tu w Mogilanach weso³o œpiewamy:
Mogilany od wieków, (bis)
Z góry patrz¹ na Kraków.
I œwiat st¹d widziany piêkniejszy siê zdaje,
W dali Tatry, lasy, tu kaliny gaje.
Gdy Ciê smutki nachodz¹, (bis)
W Mogilanach przechodz¹!
s³owa: M. Królik i B. Szczerski
Podziêkowanie: Samorz¹d Gminy Mogilany sk³ada serdeczne
podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania
Hymnu Gminy Mogilany.
UG
G³os Gminy Mogilany
Sukces LKS „Mogilany”!
Dru¿yna pi³ki no¿nej LKS „MOGILANY” awansowa³a do V Ligi
Ma³opolskiej – serdecznie gratulujemy! Wiêcej o dzia³alnoœci
wszystkich klubów sportowych z terenu naszej gminy napiszemy
w nastêpnym numerze. Poni¿ej zamieszczamy TERMINARZ V
LIGI PI£KI NO¯NEJ, GRUPA I – JESIEÑ 2007:
Niedziela, 12 sierpnia, godz. 17.00
LKS MOGILANY - ORZE£ Piaski Wielkie
Œroda, 15 sierpnia, godz. 17.00
LKS MOGILANY – ŒWIT Krzeszowice
Niedziela, 19 sierpnia, godz. 17.00
LKS MOGILANY – BOLES£AW Bukowno
INFORMACJE:
Ranking samorz¹dów
Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e Gmina Mogilany zajê³a 43. miejsce
w Polsce w rankingu „Rzeczpospolitej” dotycz¹cym najlepiej
funkcjonuj¹cych gmin wiejskich. Ranking honoruje samorz¹dy,
które dbaj¹ o rozwój i podniesienie jakoœci ¿ycia mieszkañców, przy
zachowaniu odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego.
Spoœród stu wyró¿nionych samorz¹dów z ca³ego kraju czternaœcie
gmin nale¿y do województwa ma³opolskiego, w tym cztery do
powiatu krakowskiego (Ÿród³o: Ranking Samorz¹dów 2007,
„Rzeczpospolita”, 13 lipca 2007 r.).
UG
Nadzieja Polskiego Rynku 2007
Firma SEZAMSTYL panów: Kazimierza Rachwa³a i Tomasza Rachwa³a
z Libertowa zosta³a wyró¿niona w konkursie "CENT FOR FUTURE"
w kategorii Nadzieja Polskiego Rynku 2007. Nagroda ta przyznawana
jest przez redakcjê magazynu "Polish Market", przy wspó³pracy z
Urzêdami Marsza³kowskimi oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk. Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja
nowych firm, us³ug i produktów dostêpnych na polskim rynku, które
rokuj¹ nadziej¹ na sukces w skali kraju i Unii Europejskiej. Uroczysta
gala z okazji wrêczenia nagród odby³a siê w marcu bie¿¹cego roku,
pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Piotra WoŸniaka
i Minister Rozwoju Regionalnego Gra¿yny Gêsickiej. Laureatowi
serdecznie gratulujemy!
Redakcja
Sobota, 25 sierpnia, godz. 17.00
EMALIA Olkusz – LKS MOGILANY
Niedziela, 2 wrzeœnia, godz. 17.00
JANINA Libi¹¿ – LKS MOGILANY
Sobota, 8 wrzeœnia, godz. 16.00
LKS MOGILANY – KARPATY Siepraw
Œroda, 12 wrzeœnia, godz. 16.00
GÓRNIK Brzeszcze – LKS MOGILANY
Sobota, 15 wrzeœnia, godz.16.00
LKS MOGILANY – S£OMNICZANKA S³omniki
Œwiadczenia rodzinne - nowy okres zasi³kowy
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach - Sekcja
Œwiadczeñ Rodzinnych przypomina, ¿e okres zasi³kowy, na który
przyznawane s¹ zasi³ki rodzinne (wraz z dodatkami) oraz œwiadczenia
pielêgnacyjne mija 31 sierpnia 2007 r.
Aby od 1 wrzeœnia 2007 roku otrzymywaæ nadal œwiadczenia nale¿y
wype³niæ nowy wniosek o zasi³ek rodzinny lub œwiadczenie
pielêgnacyjne, a tak¿e przed³o¿yæ wymagane dokumenty.
Wnioski przyjmowane bêd¹ od 1 lipca 2007 r. w siedzibie
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Mogilanach, przy
ul. Œw. Bart³omieja Aposto³a 2, w godzinach urzêdowania:
poniedzia³ek: 8.00-20.00, wtorek, œroda, pi¹tek: 7.00-15.00,
czwartek: dzieñ wewnêtrzny, bez przyjmowania stron. UG
Sobota, 22 wrzeœnia, godz. 16.00
PR¥DNICZANKA Kraków – LKS MOGILANY
Niedziela, 30 wrzeœnia, godz. 15.30
LKS MOGILANY – CLEPARDIA Kraków
Niedziela, 7 paŸdziernika, godz. 15.00
ORZE£ Balin – LKS MOGILANY
Niedziela, 14 paŸdziernika, godz. 15.00
LKS MOGILANY – SKAWA Wadowice
Niedziela, 21 paŸdziernika, godz. 11.00
WRÓBLOWIANKA Kraków – LKS MOGILANY
Awanse
Niedziela, 28 paŸdziernika, godz. 13.00
LKS MOGILANY – GARBARZ Zembrzyce
Niedziela, 4 listopada, godz. 11.00
TRAMWAJ Kraków – LKS MOGILANY
UG
nasza stopka:
G³os Gminy Mogilany - kwartalnik lokalny
na ok³adce:
Wakacje w Gminie Mogilany.
wydawca:
Samorz¹d Gminy Mogilany,
Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach
32-031 Mogilany, tel.: (012) 270 16 12
redakcja:
Aneta Nêdza - koordynator, Jolanta Jurkiewicz,
Krzysztof Musia³, Anna Budek
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekt oraz skracania artyku³ów.
materia³y:
pracownicy jednostek organizacyjnych gminy
sk³ad i druk:
Centrum Reklamy i Druku Drukarnia Myœlenicka Sp. z o.o.
32-400 Myœlenice, ul. Œredniawskiego 51,
tel.: (012) 272-00-94, www.geomax.pl
nak³ad:
1500 bezp³atnych egzemplarzy.
kwartalnik dostêpny równie¿ na stronie internetowej: www.mogilany.pl
Dotychczasowy Dyrektor Krakowskiego Banku Spó³dzielczego Oddzia³
w Mogilanach, wieloletni dzia³acz samorz¹dowy pan Zbigniew Bodzioch
zosta³ Prezesem Zarz¹du KBS. Serdecznie gratulujemy awansu i dziêkujemy
za dotychczasow¹, jak¿e owocn¹ wspó³pracê na rzecz rozwoju Gminy
Mogilany. Nowym Dyrektorem KBS O/Mogilany zosta³a pani El¿bieta
Piotrowska.
Samorz¹d Gminy Mogilany
Proboszcz Parafii p.w. Œwiêtego Brata Alberta w Libertowie ks. Stanis³aw
Jaœkowiec awansowa³ obejmuj¹c probostwo w Parafii p.w Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Su³kowicach. Dziêkujemy za wspó³pracê i ¿yczymy
wielu sukcesów w dalszej s³u¿bie kap³añskiej. Szczêœæ Bo¿e.
Samorz¹d Gminy Mogilany
"Gmina Fair Play"
- przeszliœmy do drugiego etapu
Gmina Mogilany zakwalifikowa³a siê do drugiego etapu konkursu
"Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 6 lipca
2007 r. zosta³ przeprowadzony audyt przez pani¹ Joannê Lasko przedstawiciela Biura Konkursu. Wyniki poznamy jesieni¹ bie¿¹cego
roku.
UG
LIPIEC 2007
3
G³os Gminy Mogilany
Z sesji Rady
Gminy Mogilany
VI Sesja Rady Gminy Mogilany
12 kwietnia 2007 r.
Podjêto uchwa³y w sprawie:
1. Udzielenia bezprocentowej po¿yczki dla OSP Konary do 50 000 z³ na
zakup samochodu bojowego.
2. Udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej na realizacjê
zadañ drogowych w 2007 roku.
3. Powo³ania Rady Spo³ecznej dzia³aj¹cej przy Samodzielnym Publicznym
Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Mogilanach.
4. Powiadomienia Skarbnika Gminy Mogilany Pani Wandy G¹sior o obowi¹zku
z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego oraz skutkach niedope³nienia tego
obowi¹zku.
5. Powiadomienia Sekretarza Gminy Mogilany Pani Cecylii Walczyk
o obowi¹zku z³o¿enia oœwiadczenia lustracyjnego oraz skutkach
niedope³nienia tego obowi¹zku.
VII Sesja Rady Gminy Mogilany
26 kwietnia 2007 r.
Podjêto uchwa³y w sprawie:
1. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy Mogilany za 2006
rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytu³u.
2. Przyjêcia do wiadomoœci sprawozdania z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury w Mogilanach za 2006 rok.
3. Przyjêcia do wiadomoœci sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach
za 2006 rok.
4. Zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy Mogilany na 2007 rok.
5. Zasad wynagradzania pracowników w Gminnym Oœrodku Opieki Spo³ecznej
w Mogilanach.
6. Nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Libertowie,
adres szko³y 30-444 Kraków, Libertów, ul. Jana Paw³a II 43.
7. Zmian do Uchwa³y Nr XXIII/196/2005 Rady Gminy Mogilany z dnia 31
marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy
Mogilany.
8. Wprowadzenia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
œcieków na terenie Gminy Mogilany.
9. Przyjêcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy
Mogilany.
10. Uchylenia Uchwa³y Nr XIII/109/2004 Rady Gminy Mogilany z dnia 26
lutego 2004 roku w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
11. Zasad przyznawania diet So³tysom w Gminie Mogilany.
VIII Sesja Rady Gminy Mogilany
28 czerwca 2007 r.
Podjêto uchwa³y w sprawie:
1. Zmiany uchwa³y bud¿etowej Gminy Mogilany na 2007 rok.
2. Udzielenia bezprocentowej po¿yczki dla OSP Konary na zakup
samochodu bojowego.
3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w 2007 roku
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wspó³finansowanie
przygotowania inwestycji pn. "Modernizacja drogi powiatowej 1992
K Mogilany (od ul. Zakopiañskiej) - Œwi¹tniki Górne - Raciborsko".
4. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury
za rok 2006.
5. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach za 2006 rok.
6. Zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za 2006 rok.
7. Zawarcia porozumienia miêdzygminnego w sprawie wspólnej realizacji
zadania publicznego polegaj¹cego na zorganizowaniu lokalnego
transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej oraz
przeprowadzenia postêpowania o zamówienie publiczne w celu
wy³onienia przewoŸnika.
UG
Informacje dotycz¹ce dzia³añ Rady Gminy (w tym podjêtych uchwa³), Urzêdu
Gminy oraz pozosta³ych jednostek organizacyjnych i pomocniczych znajduj¹ siê
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/mogilany
4
LIPIEC 2007
Absolutorium jednomyœlnie
Rada Gminy Mogilany jednomyœlnie udzieli³a Wójtowi Gminy
Pani Ma³gorzacie Mardy³a absolutorium z tytu³u wykonania
bud¿etu gminy za 2006 rok. Doceni³a w ten sposób dzia³ania,
zarówno wójta, jak i wszystkich wspó³pracowników. Dziêki
dotychczasowej wspó³pracy obu organów gminy znacznie
wzrós³ jej presti¿ w regionie, a mieszkanie i inwestowanie
na tym terenie sta³o siê wrêcz modne.
UG
Oczyszczalnia œcieków we W³osani
- rozbudowa w toku
W dniu 15 stycznia br., w wyniku drugiego przetargu, wybrano firmê
"WIKAR" Przedsiêbiorstwo Budowlano-Transportowe Sp. z o.o. z £ososiny
Dolnej do realizacji zadania "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
œcieków we W³osani - I etap".
Wartoœæ inwestycji wynosi ponad 4,7 mln z³. Termin realizacji zosta³
zaplanowany na 30 czerwca 2008 roku. Wartoœæ robót w roku bie¿¹cym
to 2,5 mln z³, na pokrycie których Gmina zaci¹gnê³a po¿yczkê
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie w wysokoœci 2,8 mln z³.
W rozbudowanej oczyszczalni œcieki oczyszczane bêd¹ z zastosowaniem
technologii BIOCOMPACT BCT-S, która opiera siê na procesie
niskoobci¹¿onego osadu czynnego o przed³u¿onym czasie napowietrzania,
z biologicznym usuwaniem zwi¹zków biogennych i wykorzystaniem filtracji
œcieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie separacji. Proces
technologiczny odbywa³ siê bêdzie w zamkniêtych obiektach. Po rozbudowie
oczyszczalnia posiadaæ bêdzie przepustowoœæ 700m3 na dobê, po wykonaniu
pierwszego etapu przepustowoœæ wynosiæ bêdzie 350 m3 na dobê.
W pierwszym etapie zrealizowane bêd¹ nastêpuj¹ce obiekty:
- Reaktor nr 2
- Wanna ¿elbetowa reaktora nr 1
- Budynek sterowni z czêœci¹ socjaln¹
- Pompownia œcieków surowych z adaptacj¹ istniej¹cych zbiorników
- Wiata osadu
- Sieci zewnêtrzne
- Drogi
- Ogrodzenie
Do realizacji w drugim etapie pozostanie monta¿ urz¹dzeñ reaktora nr 1,
monta¿ konstrukcji stalowej i obudowy reaktora.
Prace prowadzone s¹ zgodnie z harmonogramem, w czerwcu zosta³y
wykonane podstawowe roboty ¿elbetowe, tj. wanny reaktora nr 1 i 2, co
umo¿liwi wykonanie fundamentów obiektów pomocniczych, uporz¹dkowanie
terenu i przyst¹pienie do wykonania sieci zewnêtrznych.
30 czerwca 2008 roku oczyszczalnia powinna byæ po rozruchu
technologicznym, przygotowana na przyjêcie œcieków, co umo¿liwi dalsz¹
rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej.
UG
Rozbudowa oczyszczalni œcieków we W³osani.
G³os Gminy Mogilany
Roboty na drogach
W miesi¹cach maj i czerwiec br. realizowano zadania zwi¹zane
z remontami cz¹stkowymi (³atanie dziur) dróg asfaltowych oraz roboty zwi¹zane
z popraw¹ dróg t³uczniowych materia³em kamiennym.
Uzupe³nienie ubytków dróg asfaltowych jest realizowane sukcesywnie na
terenie ca³ej gminy. Na koniec czerwca zrealizowano ok. 90% zadania. Wartoœæ
robót z tym zwi¹zana w roku bie¿¹cym wyniesie ok. 190 tys. z³otych. Roboty
te planuje siê zakoñczyæ z pocz¹tkiem lipca.
Równolegle prowadzone by³y roboty zwi¹zane z wykonaniem drobnych
remontów i napraw dróg t³uczniowych materia³em kamiennym. Maj¹ one na
celu przede wszystkim zapewnienie przejezdnoœci dróg t³uczniowych
i gruntowych g³ównie dojazdowych do gospodarstw domowych oraz gruntów
rolnych. Remonty te koordynowane i realizowane s¹ g³ównie ze œrodków Rad
So³eckich poszczególnych wsi, na wnioski mieszkañców. Wartoœæ robót
z tym zwi¹zana w roku bie¿¹cym wyniesie ok. 200 tys. z³otych.
Jednoczeœnie trwa przygotowanie zadañ zwi¹zanych z remontami bie¿¹cymi
dróg. W miesi¹cu marcu przeanalizowane zosta³y potrzeby z tym zwi¹zane
(z³o¿one przez mieszkañców, jak i Rady So³eckie). Na posiedzeniach Komisji
Gospodarczo-Komunalnej przyjêty zosta³ plan robót drogowych na rok bie¿¹cy.
Kolejnym etapem jest przygotowanie formalne (zakres robót, specyfikacje,
dokumentacje przetargowe, itp.) wytypowanych zadañ do og³oszenia przetargu
na wy³onienie wykonawcy.
W chwili obecnej nast¹pi³o otwarcie ofert na wykonanie 4 nawierzchni
asfaltowych w miejscowoœciach: Brzyczyna, Konary, Lusina i W³osañ
o d³ugoœciach od 100 do 375 m.
Trwa równie¿ przygotowanie do przetargu kolejnych zadañ.
W najbli¿szym czasie przekazane zostan¹:
- przebudowa drogi na ul. Osiedlowej w Mogilanach,
- remont drogi na ul. Ligustrowej w Libertowie,
- budowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Mogilanach (k/Koœcio³a).
Systematycznie przygotowywane bêd¹ pozosta³e zadania przewidziane do
realizacji w roku bie¿¹cym. Na realizacjê zaplanowanych na rok bie¿¹cy remontów
planuje siê wydatkowaæ kwotê ok. 1.5 mln z³otych. Wraz z prowadzonymi
robotami remontowymi realizowane jest przygotowanie du¿ych zadañ
inwestycyjnych, takich jak: budowa chodnika przy ul. Zakopiañskiej w Mogilanach
przebudowa drogi na ul. Zgodnej w Libertowie (poszerzenie jezdni, budowa
chodnika, kanalizacji opadowej). Zadania te zale¿nie od postêpu robót
przygotowawczych (projekty i pozwolenia) realizowane bêd¹ w latach nastêpnych.
Oprócz dróg publicznych modernizowane s¹ równie¿ drogi dojazdowe do
gruntów rolnych, które wykonywane s¹ zwykle w typowo rolniczych wsiach.
Kontynuowane bêd¹ zadania rozpoczête w latach ubieg³ych w miejscowoœciach:
Brzyczyna, Buków, Kulerzów, Lusina, W³osañ. Zadania te co rok dofinansowywane
s¹ ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W roku
bie¿¹cym wraz z planowan¹ dotacj¹ na ten cel wydatkowane zostanie ok. 150
tys. z³otych. Gmina Mogilany partycypuje równie¿ w remontach dróg powiatowych
przebiegaj¹cych przez jej terytorium. W roku bie¿¹cym wykonane zostan¹ w
ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krakowie nowe
nawierzchnie asfaltowe na drogach w miejscowoœciach: Lusina, Chorowice,
Mogilany, Gaj, Konary oraz chodnik wraz z nawierzchni¹ w miejscowoœci
Libertów. Udzia³ Gminy Mogilany w niniejszym przedsiêwziêciu wyniesie ok.
200 tys z³otych i stanowi 50% kosztów zadania. Ponadto Gmina Mogilany
przeznaczy³a w br. 180 tys. z³ na wykonanie projektu zadania pn. “modernizacja
drogi powiatowej Mogilany (od ul. Zakopiañskiej - Œwi¹tniki Górne - Raciborsko)”.
UG
reklama:
czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8.00 - 15.00
tel./fax: (012) 270-15-28, tel. kom. 0601-46-35-48, 0691-40-88-86
INFORMACJE:
Ochrona gruntów rolnych i leœnych
Referat Geodezji, Architektury, Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Gminy Mogilany informuje, ¿e zgodnie
z art. 15 ust.1 pkt. 5 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.
1266 z póŸn. zm.) w³aœciciele dzia³ek maj¹ obowi¹zek
utrzymania ich w takim stanie, który nie bêdzie zagra¿a³
s¹siednim uprawom poprzez zachwaszczenie. W przypadku
nie wykonania stosownych zabiegów: oprysk, wykoszenie,
zaoranie, w³aœcicielowi dzia³ki zachwaszczonej nakazane
zostanie wykonanie odpowiednich zabiegów.
Ekodach
Gmina Mogilany wraz ze Starostwem Powiatu Krakowskiego,
równie¿ w tym roku, udziela pomocy finansowej dotuj¹cej
wywóz i koszty utylizacji odpadów zawieraj¹cych azbest tj.
koszt za³adunku oraz utylizacji. Aby skorzystaæ z tej pomocy
nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy Mogilany stosowne
oœwiadczenie o przyst¹pieniu do programu "EKODACH".
Wycinka drzew i krzewów
Urz¹d Gminy Mogilanay informuje, ¿e ka¿dego w³aœciciela
dzia³ki obowi¹zuje ustawowe uzyskanie zezwolenia na wycinkê
drzew i krzewów rosn¹cych na dzia³ce stanowi¹cej jego
w³asnoœæ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póŸn.
zm.). Przepisów tych nie stosuje siê do drzew i krzewów
rosn¹cych na terenach leœnych (zgoda Nadleœnictwa), drzew
owocowych oraz drzew, których wiek nie przekracza 5 lat.
Wniosek o planowan¹ wycinkê drzew lub krzewów nie podlega
op³acie skarbowej i nale¿y go z³o¿yæ w Urzêdzie Gminy
Mogilany, 32-031 Mogilany Rynek 2.
Legalizacja samowoli budowlanych
Wchodz¹ce w ¿ycie zmiany w prawie budowlanym daj¹
mo¿liwoœæ na zalegalizowanie do koñca bie¿¹cego roku
inwestycji budowlanych, które realizowane by³y bez prawomocnej
decyzji zezwalaj¹cej na budowê. Zmiany dotycz¹ w³aœcicieli
tych obiektów budowlanych, których budowa zakoñczy³a siê
po 31 grudnia 1994 r., ale przed 11 lipca 1998 r. a ponadto
przed 11 lipca 2003 r. nadzór budowlany nie wszcz¹³
postêpowania w sprawie samowoli. Kto nie zd¹¿y zg³osiæ
wniosku o bezp³atn¹ legalizacjê do koñca roku bêdzie móg³ to
uczyniæ odp³atnie. Koszt legalizacji domu, bêdzie wynosi³ 50
tyœ. z³, a gara¿u - 25 tyœ. z³. Szczegó³owe informacje w zwi¹zku
ze z³o¿eniem wniosku mo¿na uzyskaæ w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie przy Alejach
S³owackiego nr 20, tel. (012) 633 03 74.
Informacja dla mieszkañców Gminy
Referat Finansowy - Podatki informuje mieszkañców gminy,
¿e decyzje o zmianach zwi¹zanych z kupnem lub sprzeda¿¹
dzia³ek wydawane s¹ przez Urz¹d Gminy z kilkumiesiêcznym
opóŸnieniem, poniewa¿ zawiadomienia o zmianach w danych
ewidencji gruntów i budynków otrzymujemy ze Starostwa
Powiatowego w Krakowie Wydzia³ Geodezji Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomoœciami, po okresie oko³o 4-5 miesiêcy
od daty zawarcia aktu notarialnego.
Do 30 maja 2007 r. referat podatków otrzyma³ 357 zawiadomieñ
z ewidencji gruntów i budynków, które zosta³y wprowadzone
do ewidencji podatkowej. Systematyczny wzrost liczby nowych
podatników w podkrakowskich gminach uniemo¿liwia
Wydzia³owi Geodezji szybkie wprowadzanie zmian do ewidencji
gruntów i budynków.
UG
LIPIEC 2007
5
G³os Gminy Mogilany
Zatrudnimy osoby
niepe³nosprawne
W ubieg³ym roku Urz¹d Gminy podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych. W lipcu 2006 roku zosta³a podpisana umowa
z Pañstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w ramach programu "Osoby niepe³nosprawne w s³u¿bie publicznej". Gmina
otrzyma³a pomoc finansow¹ w wysokoœci ponad 140 tys. z³
z przeznaczeniem na: wyposa¿enie nowych miejsc pracy i wynagrodzenie
dla 4 osób niepe³nosprawnych. Zosta³y zatrudnione 2 osoby na stanowiska
administracyjno-biurowe i 2 osoby na stanowiska robotnicze.
W bie¿¹cym roku PFRON przyzna³ nam œrodki w wysokoœci ponad
275 tys. z³ na zatrudnienie kolejnych 6 osób niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z przyznanymi œrodkami na utworzenie nowych miejsc pracy
Urz¹d Gminy Mogilany zatrudni w ramach programu "Osoby
niepe³nosprawne w s³u¿bie publicznej" na stanowiska administracyjno
- biurowe i robotnicze osoby z orzeczonym, znacznym lub umiarkowanym,
stopniem niepe³nosprawnoœci (lub orzeczeniem równowa¿nym). Bli¿sze
informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Mogilany, pok. nr 2,
tel.: 012 270-10-13, 012 270-16-77 wew. 243.
UG
Informacja dla przedsiêbiorców
prowadz¹cych sprzeda¿ napojów alkoholowych
Urz¹d Gminy Mogilany informuje, ¿e od dnia 28 paŸdziernika 2006 r.
zmieni³y siê przepisy ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473) w zakresie
wymaganych dokumentów, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku o wydanie
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych.
Do wniosku o wydanie zezwolenia nale¿y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub
odpis z rejestru przedsiêbiorców;
2) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowi¹cego punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych;
3) pisemn¹ zgodê w³aœciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub administratora
budynku, je¿eli punkt sprzeda¿y bêdzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym;
4) decyzjê w³aœciwego pañstwowego inspektora sanitarnego
o zatwierdzeniu zak³adu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
(Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
UG
reklama:
6
LIPIEC 2007
Zmiana Studium Uwarukowañ
i Kierunków Zagospodarownia
Przestrzennego Gminy Mogilany.
W dobrze pojêtym interesie mieszkañców naszej gminy
jest zachowanie dotychczasowego dorobku Mogilan
z jego niepowtarzalnymi walorami krajobrazowymi
i kulturowymi. To dziêki nim Gmina Mogilany cieszy siê
tak wielkim zainteresowaniem inwestorów i turystów,
a ceny gruntów systematycznie rosn¹. Jednak wielu
inwestorów zamierza na terenie naszej gminy
przeprowadziæ inwestycje, które mog³yby przyczyniæ siê
do zaburzenia istniej¹cego ³adu przestrzennego i uk³adu
urbanistycznego a przez to zmiany wiejskiego charakteru
gminy z wielowiekowymi tradycjami kulturowymi
i zachwycaj¹cymi wielu cechami krajobrazu. Aby temu
zapobiec, jak równie¿ w celu realizacji potrzeb mieszkañców
gminy zgodnie z zapowiedziami przyst¹piono do realizacji
Uchwa³y Rady Gminy z kwietnia 2006 roku o zmianie
Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mogilany. Projekt Studium zostanie
opracowany przez Instytut Rozwoju Miast z Krakowa.
To dziêki temu dokumentowi bêdzie mo¿liwe zapisanie
podstawowych interesów gminy i jej mieszkañców.
W studium oprócz zachowania istniej¹cych walorów
kulturowo-krajobrazowych, zostan¹ równie¿ wyznaczone
g³ówne kierunki rozwoju gminy poprzez rezerwê nowych
terenów budowlanych i us³ugowych oraz uwzglêdnienie
inwestycji o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,
a tak¿e zostan¹ rozpatrzone wnioski od mieszkañców
i instytucji.
W ustawowym terminie sk³adania wniosków do Studium
(up³ywaj¹cym z dniem 22.06.2007r.) wp³ynê³o kilkaset
wniosków od osób indywidualnych, co œwiadczy o bardzo
du¿ym zainteresowaniu mieszkañców problematyk¹
Studium. Wnioski dotycz¹ g³ównie zmiany przeznaczenia
terenów rolnych na budowlane. Wszystkie wnioski zostan¹
rozpatrzone, a uwzglêdnione te z nich które nie koliduj¹
z zasadami sztuki planistycznej, istniej¹cymi
uwarunkowaniami i przepisami odrêbnymi. Ze sposobem
rozpatrzenia wniosków, ka¿dy zainteresowany bêdzie
móg³ siê zapoznaæ w czasie wy³o¿enia Studium do
publicznego wgl¹du i na tym etapie z³o¿yæ ewentualnie
uwagi do projektu Studium, które równie¿ bêd¹
rozpatrywane. Wszystkie nieuwzglêdnione wnioski zostan¹
przedstawione Radzie Gminy na sesji uchwalaj¹cej
Studium, która ostatecznie zadecyduje o ich
rozstrzygniêciu.
Wymagany przez Urz¹d Gminy termin realizacji
opracowania Studium to koniec 2008 roku. Zakoñczenie
prac nad Studium i jego uchwalenie bêdzie podstaw¹ do
zmiany w przysz³oœci Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy.
Dziêki ww. dokumentom wydanie decyzji zezwalaj¹cej na
budowiê domu, czy inn¹ inwestycjê bêdzie znacznie
uproszczone, a gmina zwiêkszy swoj¹ atrakcyjnoœæ,
zarówno dla mieszkañców, jak i inwestorów z poza naszej
gminy.
UG
G³os Gminy Mogilany
Dowody osobiste
Tylko kilka miesiêcy pozosta³o
do koñca wymiany ksi¹¿eczkowych
dowodów osobistych!
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone ksi¹¿eczki) na
nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustaw¹ z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych proces wymiany dowodów koñczy siê 31 grudnia 2007 r.,
co oznacza, ¿e od 1 stycznia 2008 r. stare ksi¹¿eczki strac¹ wa¿noœæ.
Wszyscy ci, którzy nie wymieni¹ do tego czasu starych dowodów na nowe, znajd¹
siê w trudnej sytuacji, poniewa¿ nie bêd¹ mogli, m.in.:
- za³atwiæ formalnoœci w urzêdach,
- odebraæ listu poleconego na poczcie,
- wzi¹æ kredytu bankowego,
- sprzedaæ lub kupiæ mieszkania, itp.
Jak dot¹d, a¿ 10 milionów osób w Polsce nie wymieni³o dotychczasowych dowodów.
W naszej Gminie nie zrealizowa³o tego obowi¹zku prawie 2 tysi¹ce osób, st¹d
kierujemy proœbê do Pañstwa, aby nie odk³adaæ wizyty w urzêdzie na ostatnie miesi¹ce,
kiedy to okres oczekiwania na nowy dowód znacznie siê wyd³u¿y (obecnie wynosi
on ok. 1,5 miesi¹ca).
Przypominamy, ¿e wniosek o nowy dowód mo¿na z³o¿yæ w urzêdzie wy³¹cznie
osobiœcie, za³¹czaj¹c do niego nastepuj¹ce dokumenty:
1. dwie aktualne, wyraŸne i jednakowe fotografie o wymiarach 45x35 mm,
przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów z ciemnymi szk³ami w taki
sposób, aby ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym
uchem, z zachowaniem równomiernego oœwietlenia twarzy
2. dowód op³aty za wydanie dowodu osobistego – op³atê 30 z³ mo¿na uiœciæ
w kasie urzêdu lub na rachunek bankowy
3. odpis skrócony aktu urodzenia – tylko w przypadku osób, które nie wst¹pi³y
w zwi¹zek ma³¿eñski (panna, kawaler)
4. odpis skrócony aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku
– w przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim, rozwiedzionych lub
owdowia³ych
5. na ¿¹danie organu - poœwiadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzaj¹cy posiadanie polskiego obywatelstwa, je¿eli dane zawarte
w dokumentach budz¹ w¹tpliwoœæ co do obywatelstwa osoby.
Od miesi¹ca lipca druki wniosków o wymianê dowodów bêdzie mo¿na
pobraæ równie¿ u So³tysów wsi. Osoby starsze oraz niepe³nosprawne,
które maj¹ trudnoœci z dotarciem do urzêdu, mog¹ telefonicznie lub
poprzez swoich opiekunów zg³osiæ do urzêdu potrzebê wymiany dowodu
osobistego. W przypadku tych osób wszelkie formalnoœci zwi¹zane
z odbiorem dowodu zostan¹ za³atwione w ich miejscu zamieszkania na
terenie gminy.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymiany dowodów mo¿ecie
Pañstwo uzyskaæ w Urzêdzie Stanu Cywilnego – parter, pokój nr 4 lub
pod numerem telefonu 012/ 270-10-73.
USC
GOPS
Remont Bazy Us³ug Komunalnych w Gaju.
Jak ju¿ wczeœniej informowaliœmy Gmina Mogilany wraz
z siedmioma partnerami: Regionalnym Oœrodkiem Polityki
Spo³ecznej w Krakowie, Wojewódzkim Urzêdem Pracy w Krakowie,
Ma³opolsk¹ Agencj¹ Rozwoju Regionalnego S.A., Ma³opolskim
Zwi¹zkiem Pracodawców, Uniwersytetem Jagielloñskim, Krakowsk¹
Fundacj¹ Hamlet oraz Gmin¹ Wieprz uczestniczy w pilota¿owym
Programie Inicjatywy Wspólnotowej Equal "Akademia
Przedsiêbiorczoœci. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia".
Celem tego Projektu jest pomoc osobom d³ugotrwale bezrobotnym
oraz korzystaj¹cym z pomocy spo³ecznej. Pierwsze sukcesy Projektu
Equal s¹ ju¿ zauwa¿alne: 35 osobom udzielono wsparcia w ramach
dzia³alnoœci Centrum Szkoleniowo-Doradczego:
- 8 osób uzyska³o zatrudnienie w jednej z brygad szkoleniowych:
budowlano - remontowej, porz¹dkowej, opiekuñczej,
gastronomicznej i szwaczek;
- 8 osób zosta³o zatrudnionych na otwartym rynku w ramach
umowy o pracê;
- 5 osób uzyska³o praktykê zawodow¹ w ramach prac spo³ecznie
- u¿ytecznych;
- 4 osoby otrzyma³y wsparcie finansowe z MARR S.A. na
rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej;
- zosta³y z³o¿one dokumenty do Krajowego Rejestru S¹dowego
w Krakowie w celu zarejestrowana Spó³dzielni socjalnej "Victoria"
œwiadcz¹cej us³ugi opiekuñcze na rzecz osób starszych
i schorowanych;
- 7 osób ukoñczy³o czteromiesiêczne szkolenie "Opiekun osoby
starszej i niepe³nosprawnej";
- trwaj¹ roboty wykoñczeniowe na terenie Bazy Us³ug
Komunalnych w Gaju, gdzie docelowo ma mieæ siedzibê Centrum
Szkoleniowo-Doradcze.
Mamy nadziejê, i¿ praca Centrum Szkoleniowo-Doradczego
w dalszym ci¹gu bêdzie przynosi³a wymierne rezultaty.
UG
W naszej gazecie
mo¿esz zamieœciæ
reklamê.
Kontakt:
Gminny Oœrodek
Kultury
w Mogilanach
ul. Grodzka 1
tel.: 012 270 16 12
fax: 012 270 17 12
LIPIEC 2007
7
G³os Gminy Mogilany
o pracy
INFORMACJA Informacja
Komisariatu Policji
W zwi¹zku z emigracj¹ osób do krajów Unii Europejskiej
w celach zarobkowych, mo¿na zaobserwowaæ du¿e braki
"r¹k do pracy" w Polsce. Ma to istotny wp³yw na
pojawianie siê nowych wolnych miejsc pracy oraz wzrost
wynagrodzeñ pracowników. Nadal bardzo du¿e jest
zapotrzebowanie na cieœli, zbrojarzy, murarzy, a tak¿e
na kucharzy, barmanów/ki, cukierników i kelnerów/ki.
Z Europejskich S³u¿b Zatrudnienia - EURES posiadamy
oferty pracy za granic¹ na przyk³ad do Wielkiej Brytanii
na stanowisku kierowcy autobusu, do Hiszpanii jako
mechanik, blacharz, lakiernik samochodowy lub na
£otwie jako architekt. Dziêki wspó³pracy z Urzêdem
Pracy w Skawinie ju¿ wkrótce bêdzie mo¿na uzyskaæ
informacje na temat szkoleñ i kursów, które bêd¹
organizowane przez najbli¿sze miesi¹ce.
Pragniemy przypomnieæ, i¿ mo¿na sk³adaæ CV w celu
uzyskania wiêkszej szansy na znalezienie pracy
odpowiadaj¹cej Pañstwa wymaganiom. Jednoczeœnie
informujemy, ¿e absolwenci planuj¹cy odbyæ sta¿ musz¹
posiadaæ status osoby bezrobotnej.
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno - Doradczego
"EXPERT", który mieœci siê w budynku Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej przy ul. Œw. Bart³omieja Aposto³a
2 w Mogilanach tel.: 012 270-84-40, (e-mail:
[email protected]) Godziny otwarcia: poniedzia³ek
8.00 - 20.00, wtorek-pi¹tek 7.00 - 15.00, czwartek dzieñ
wewnêtrzny.
PKD “EXPERT”
Œwiadczenia
Rodzinne
RODZAJ ŒWIADCZENIA
Zasi³ek rodzinny - œwiadczenie pielêgnacyjne
w Œwi¹tnikach Górnych
za okres marzec - czerwiec 2007 r.
W okresie od marca do 12 czerwca 2007 roku na terenie dzia³ania Komisariatu
Policji w Œwi¹tnikach Górnych - na terenie Gminy Mogilany - odnotowano
³¹cznie 57 przestêpstw, w tym: 10 kradzie¿y z w³amaniem, 13 kradzie¿y,
1 rozbój, 3 pobicia, 3 znêcania siê nad rodzin¹, 5 oszustw, 3 uszkodzenia mienia,
6 gróŸb karalnych, 4 uszkodzenia cia³a, 2 po¿ary, 1 gwa³t, 6 innych przestêpstw.
Ponadto odnotowano 1 wypadek drogowy, 11 kolizji, zatrzymano 6 nietrzeŸwych
kieruj¹cych, na³o¿ono 36 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê 4,700 z³, podjêto 254
interwencje policyjne, zatrzymano 8 sprawców przestêpstw oraz 4 osoby poszukiwane,
skierowano 16 wniosków do S¹dów Grodzkich. Procedurê "Niebieskiej karty" wdro¿ono
w 9 przypadkach przemocy w rodzinie, odnotowano 1 zaginiêcie osoby.
Przypominam, ¿e za kilka dni rozpoczn¹ siê wakacje, co oprócz odpoczynku niesie za
sob¹ wiele zagro¿eñ - szczególnie dla dzieci. Pamiêtajmy, aby dzieci mia³y zorganizowany
czas wolny i by³y pod nadzorem osób doros³ych, uczulmy najm³odszych i m³odzie¿,
aby podczas ciep³ych dni nie k¹pa³a siê w miejscach niedozwolonych, poniewa¿ takie
zachowanie mo¿e doprowadziæ do utoniêcia. Apelujê tak¿e, aby zg³aszaæ do Dy¿urnego
Komisariatu Policji w Œwi¹tnikach Górnych o przypadkach spo¿ywania alkoholu "nad
wod¹" oraz o dzieciach przebywaj¹cych nad wod¹ bez opieki osób doros³ych.
Apelujê o w³aœciwe zabezpieczenie swojego mienia podczas wakacji. Pamiêtajmy
o dok³adnym zamykaniu drzwi oraz okien, w miarê mo¿liwoœci przy u¿yciu wszelkich
dostêpnych œrodków technicznych oraz zabezpieczeñ mechanicznych. Postarajmy siê,
aby naszym mieniem zaopiekowa³a siê rodzina lub s¹siedzi. Informujê i przestrzegam
Mieszkañców o nowym sposobie dzia³ania sprawców. Przestêpcy w porze nocnej podczas
snu domowników dokonuj¹ wywiercenia w oknie otworu przez który otwieraj¹ kwaterê
okienn¹, a z wnêtrza domu dokonuj¹ zaboru w celu przyw³aszczenia dokumentów oraz
kluczyków - po czym kradn¹ samochód.
Ponownie apelujê o zg³aszanie do KP w Œwi¹tnikach Górnych o wszelkich pojazdach
oraz osobach, które bez celu poruszaj¹ siê po ulicach - obserwuj¹ domy, wypytuj¹
mieszkañców. Zg³aszajmy o wszelkich naruszeniach prawa, szczególnie kiedy dochodzi
do wybryków chuligañskich, aktów wandalizmu, niszczenia mienia, a tak¿e
o przestêpstwach i wykroczeniach.
Komendant KP
w Œwi¹tnikach Górnych - kom. mgr Grzegorz Pazdan
WA¯NE: Je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne z³o¿y wniosek wraz z wymaganymi
dokumentami do 31 lipca 2007 r. œwiadczenie przys³uguj¹ce za miesi¹c wrzesieñ 2007 r. zostanie
wyp³acone do dnia 30 wrzeœnia 2007 r. · Je¿eli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie
z³o¿ony w terminie od 1 sierpnia 2007 r. do 30 wrzeœnia 2007 r. œwiadczenie przys³uguj¹ce za
miesi¹c wrzesieñ 2007 r. zostanie wyp³acone do dnia 31 paŸdziernika 2007 r.
Wymagane dokumenty
zaœwiadczenia z Urzêdu Skarbowego o dochodach ma³¿onków i pe³noletnich dzieci uzyskanych w 2006 r.
zaœwiadczenie (aktualne) o stanie posiadania gruntów za 2006 r.
osoby maj¹ce zas¹dzone alimenty - zaœwiadczenie od komornika o wysokoœci wyegzekwowanych alimentów w roku 2006,
je¿eli kwota wyegzekwowanych alimentów by³a ni¿sza od kwoty zas¹dzonych wyrokiem s¹du
zaœwiadczenie o ewentualnym zarejestrowaniu w Urzêdzie Pracy
zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wysokoœæ stypendium (socjalnego, naukowego, unijnego) otrzymanego w 2006 r.
numer rachunku bankowego lub numer ksi¹¿eczki oszczêdnoœciowej
Dodatki do zasi³ku rodzinnego
zaœwiadczenie od pracodawcy potwierdzaj¹ce okres przebywania na urlopie wychowawczym oraz dalsze pozostawanie
1. opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego w zatrudnieniu
zaœwiadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzaj¹cego, ¿e osoba ubiegaj¹ca siê by³a zg³oszona do
ubezpieczenia spo³ecznego.
zaœwiadczenie lekarza zalecaj¹ce przebywanie dziecka legitymuj¹cego siê orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci z powodów
terapeutycznych w ¿³obku albo w przedszkolu
zaœwiadczenie ze szko³y potwierdzaj¹ce fakt rozpoczêcia nauki lub jej kontynuowania w roku szkolnym 2007/2008
2. rozpoczêcia roku szkolnego
3. podjêcia przez dziecko nauki w szkole zaœwiadczenie ze szko³y potwierdzaj¹ce fakt rozpoczêcia nauki lub jej kontynuowania w roku szkolnym 2007/2008
dokument potwierdzaj¹cy zamieszkanie w bursie, internacie lub innym miejscu prowadzonym przez podmiot publiczny
poza miejscem zamieszkania zamieszkwianie w bursie, internacie itp. oœwiadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu oraz dokument potwierdzaj¹cy tymczasowe zameldowanie
4. podjêcia przez dziecko nauki w szkole zaœwiadczenie ze szko³y potwierdzaj¹ce fakt rozpoczêcia nauki lub jej kontynuowania w roku szkolnym 2007/2008
poza miejscem zamieszkania -dojazd
W przypadku gdy okolicznoœci sprawy maj¹ce wp³yw na prawo do œwiadczeñ rodzinnych wymagaj¹ potwierdzenia innym dokumentem
ni¿ wymienione wy¿ej, podmiot realizuj¹cy œwiadczenie mo¿e domagaæ siê takiego dokumentu.
8
LIPIEC 2007
G³os Gminy Mogilany
Nasza ma³a ekologia
reklama
reklama
reklama
Wiêkszoœæ z nas gdy us³yszy s³owo: ekologia, ekologiczny, ekolog - ma przed oczami
sklep ze zdrow¹ ¿ywnoœci¹, katastrofê morsk¹ du¿ych tankowców (oczywiœcie ogl¹dan¹
w telewizji) lub marsze protestacyjne m³odych "nawiedzonych", gniewnych ludzi
z transparentami w rêkach i has³ami na ustach (ostatnio obroñców Doliny Rospudy).
Wszystko dzieje siê gdzieœ daleko, jest enigmatyczne i chyba nas nie dotyczy? Jak¿e
siê mylimy! Wprawdzie na drodze do Œwi¹tnik nie przewróci³a siê cysterna z paliwem,
ale jeden lub drugi mieszkaniec wypuœci³ ze swojej posiad³oœci szkodliwe œcieki, wprost
do przydro¿nego rowu. Dziura ozonowa powiêksza siê, ale gdzieœ nad Antarktyd¹.
U nas "tylko" zim¹ palimy w piecach wêglem najgorszej jakoœci (zasiarczonym),
odpadami, których spalone cz¹stki wydobywaj¹ siê z komina w postaci ¿ó³tego, gêstego,
dusz¹cego dymu. Dym ów na pewno zawiera dioksyny lub inne truj¹ce czynniki
zaburzaj¹ce oddychanie nas i naszych dzieci. Nasze lasy (od granicy Krakowa do
Myœlenic) wytrzebione przez okupanta podczas wojny, a z takim trudem posadzone na
nowo w latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych s¹ na du¿ym obszarze sk³adowiskiem
œmieci. Bywa, ¿e znajduj¹ siê wœród nich truj¹ce substancje z telewizorów, komputerów,
lodówek. Co na to roœliny i zwierzêta?
To tylko ma³y wycinek naszej ekologii. Jak¿e przykro, ¿e o tym piszê w tonie zawodu
i pretensji. Rzecz¹ jedynie pocieszaj¹c¹ jest to, ¿e uczniowie naszych szkó³ s¹
przygotowywani do innego spojrzenia na ekologiê i otaczaj¹ce nas œrodowisko. Z du¿¹
przyjemnoœci¹ uczestniczy³am wraz z ks. Dariuszem Suskiem i leœniczym p. Bogdanem
Biskupem w jury szkolnego "Konkursu Ekologicznego", który odby³ siê z okazji "Dnia
Ziemi" a przygotowany przez p. Annê Koryczan. Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Konarach - uczestnicy konkursu - reprezentowali swoje klasy. Ich wiedza by³a
imponuj¹ca. Ka¿da klasa otrzyma³a nagrodê ufundowan¹ przez Radê Rodziców. Konkurs
zakoñczy³a ciekawa prelekcja pana leœniczego nt. ¿ycia naszego lasu i jak nale¿y go
chroniæ dla przysz³ych pokoleñ. Posadzono kilka drzew i krzewów oraz zaapelowano,
by nabyt¹ wiedzê m³odzi ludzie przekazali swoim rówieœnikom, rodzicom i s¹siadom.
Zacznijmy od ma³ej ekologii, a du¿a odrodzi siê sama.
SP Konary
ZJAZD
RODZINNY
W 10. rocznicê kanonizacji Œwiêtej Jadwigi Królowej 8 czerwca 2007 r. odby³ siê w Krakowie 1. Zjazd Rodziny
Szkó³ Jadwi¿añskich, w którym uczestniczyli, obok
przedstawicieli wielu szkó³ z ca³ego kraju, uczniowie
i nauczyciele Szko³y Podstawowej im. Jadwigi Królowej
w Lusinie. Patronat nad Zjazdem objêli: Kard. Stanis³aw
Dziwisz - Arcybiskup Metropolita Krakowski, Roman Giertych
- Minister Edukacji Narodowej, Piotr Boroñ - senator RP,
Marek Nawara - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego,
Maciej Klima - Wojewoda Ma³opolski, Józef Roztworowski
- Ma³opolski Kurator Oœwiaty. Zjazd odby³ siê, aby
popularyzowaæ kult Œwiêtej Jadwigi Królowej, kszta³towaæ
postawy moralne dzieci i m³odzie¿y, upowszechniaæ idea³y
i wartoœci reprezentowane przez Patronkê oraz integrowaæ
spo³ecznoœci szkolne placówek nosz¹cych imiê Pani
Wawelskiej.
Uczestnicy spotkali siê na Rynku G³ównym, sk¹d po
uformowaniu pochodu, barwny korowód ruszy³ spod
pomnika Adama Mickiewicza wokó³ Rynku, ulic¹ Grodzk¹
- na Wawel. Ka¿da szko³a prezentowa³a swój sztandar. Wielu
uczniów przebranych by³o w stroje z epoki, w której ¿y³a
Patronka. Uczniowie z Lusiny ubrani byli w szkolne stroje
galowe tzn. bia³e bluzki lub koszule, czarne spódnice lub
spodnie i piêkne krawaty z logo szko³y. Po dotarciu orszaku
na Wawel wprowadzono poczty sztandarowe szkó³ do Katedry
i ustawiono przed Konfesj¹ Œwiêtego Stanis³awa. Nastêpnie
poszczególne delegacje zajê³y wyznaczone miejsca
i rozpoczê³a siê msza œwiêta celebrowana przez ksiêdza
biskupa prof. Tadeusza Pieronka, który w kazaniu piêknie
mówi³ o dziele ¿ycia Œwiêtej Jadwigi i ogromnej pomocy
jak¹ mog¹ uzyskaæ w obecnych, trudnych czasach ci, którzy
chc¹ siê na Niej wzorowaæ. Po zakoñczeniu mszy œwiêtej
przedstawiciele Sodalicji Œwiêtej Jadwigi Królowej w imieniu
Queen Jadwiga Foundation wrêczyli trzem nagrodzonym
uczniom nagrody Pere³ki Œw. Jadwigi.
Fundacja Œw. Jadwigi Królowej (The Queen Jadwiga
Foundation, Melbourne, Australia) ju¿ w grudniu 2006 r.
zaproponowa³a, ¿e z okazji 10. rocznicy kanonizacji œw.
Jadwigi Królowej rozszerzy kwalifikacjê do "pere³ki œw.
Jadwigi Królowej" - nagrody przyznawanej uczniom
w Australii na Rodzinê Szkó³. Co roku wybieranych ma byæ
10 uczniów ze wszystkich szkó³ z rodziny. Uczniowiekandydaci do pere³ki powinni spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) byæ szczególnie uzdolnionym w jakiejœ dziedzinie
2) osi¹gaæ bardzo dobre wyniki w nauce
3) stawaæ w obronie s³abszych
4) wykazywaæ inicjatywê w pomocy uczniom mniej zdolnym
5) wykazywaæ du¿e zaanga¿owanie w ¿ycie Koœcio³a
Katolickiego.
Nagrodzeni zostali:
Jakub ¯egleñ kl. VI (SP)
Adam Miernik kl. III (Gimnazjum)
Klaudia Kocyk kl. I (Liceum)
Nastêpnie z³o¿ono kosz kwiatów pod Czarnym Krzy¿em,
a po zakoñczeniu Uroczystoœci w katedrze, na dziedziñcu
odby³a siê sesja zdjêciowa wszystkich uczestników Zjazdu.
Zainteresowanych szczegó³ami Zjazdu zapraszam do
obejrzenia dok³adniejszych relacji na stronach internetowych:
www.rodzinajadwigiwawelskiej.pl oraz
www.splusina.mogilany.pl
E. Bogucka
LIPIEC 2007
9
G³os Gminy Mogilany
Konkurs Plastyczny
pt. "Porozmawiaj ze mn¹ mamo,
porozmawiaj ze mn¹ tato"
W dniu 18 czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a II
w Gaju odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu plastycznego pt.
“Porozmawiaj ze mn¹ mamo, porozmawiaj ze mn¹ tato”.
Przedsiêwziêcie skierowane by³o do rodzin i polega³o na wykonaniu
wspólnie przez rodziców i ich dzieci pracy odzwierciedlaj¹cej
rodzinê w ró¿nych aspektach ¿ycia. Celem konkursu by³o
wzmocnienie wiêzi rodzinnych, promowanie wspólnego spêdzania
czasu wolnego rodziny, kontynuowanie dzia³añ systemowych
w obszarze profilaktyki. W ten sposób chcieliœmy zwróciæ uwagê
na to, ¿e poprzez budowanie bliskich relacji i wzajemnego zaufania,
mog¹ uchroniæ swoje dzieci przed siêganiem po substancje
psychoaktywne. Nagrody zwyciêzcom wrêczy³a Wójt Gminy
Mogilany pani Ma³gorzata Mardy³a.
Organizatorzy konkursu: Pedagog szkolny - pani Beata Bobek
oraz Pe³nomocnik Wójta ds. Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi
i Zapobiegania Narkomanii - pani Agata Nowak.
Laureaci i osoby wyró¿nione w konkursie:
Klasa I-III
I miejsce: Konrad Miko³ajczyk - Szko³a Podstawowa Konary
II miejsce: Aleksandra Suder - Szko³a Podstawowa Mogilany
III miejsce: Patrycja Sarga - Szko³a Podstawowa Konary
Klasa IV-VI
I miejsce: Monika Filip - Szko³a Podstawowa Libertów
II miejsce: Sara Solarz - Szko³a Podstawowa Gaj
III miejsce: Paulina Góra - Szko³a Podstawowa Lusina
Wyró¿nienia:
1. Dominika Pitala - Szko³a Podstawowa Konary
2. Kacper i Beata W¹tor - Szko³a Podstawowa Libertów
3. Dominika Porêba - Szko³a Podstawowa Libertów
4. Beata Kasprzyk- Szko³a Podstawowa Libertów
5. Dawid Piórecki - Szko³a Podstawowa W³osañ
6. Bart³omiej Strzeboñski - Szko³a Podstawowa Mogilany
7. Monika Król - Szko³a Podstawowa Gaj
8. Ma³gosia Miziura - Szko³a Podstawowa Gaj
9. Emil Szczurek- Szko³a Podstawowa W³osañ
10. Mateusz Motyka- Szko³a Podstawowa Buków
11. Paulina Gasiñska - Szko³a Podstawowa Buków
UG
Uczestnicy konkursu.
najpiêkniejszy w powiecie
"Turniej œwietlic Gaj
O sukcesach plastycznych uczniów ze Szko³y Podstawowej w Gaju ju¿ wielokrotnie pisaliœmy na
G³osu Gminy Mogilany. Tak¿e w tym numerze mo¿emy pochwaliæ siê kolejnym sukcesem.
œrodowiskowych" ³amach
W maju br. Szko³a Podstawowa wziê³a udzia³ w Powiatowym Konkursie Plastycznym dla dzieci
Podobnie jak to mia³o miejsce w latach
ubieg³ych, w dniu 4 czerwca br. w Szkole
Podstawowej we W³osani odby³ siê Turniej
Œwietlic Œrodowiskowych zorganizowany
z okazji "Dnia Dziecka". Dzieci i m³odzie¿ mia³y
okazjê rywalizowaæ w nastêpuj¹cych
dyscyplinach sportowych: skoku na skakance,
¿onglerce pi³k¹, rzucie lotkami do tarczy, jazd¹
na rowerze, oddzielaniem grochu od fasoli. Ze
wzglêdu na ró¿nice wiekowe dzieci zosta³y
podzielone na trzy kategorie wiekowe: klasy IIII, IV-VI oraz gimnazjum. Nad prawid³owym
przebiegiem imprezy czuwali sêdziowie,
wychowawcy œwietlic oraz pomoc medyczna.
Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³ skromny
poczêstunek oraz mnóstwo s³odyczy, które
otrzymali wszyscy uczestnicy. Ponadto
zwyciêzcy uhonorowani zostali nagrodami,
które wrêczy³a Wójt Gminy Mogilany pani
Ma³gorzata Mardy³a oraz Przewodnicz¹cy
Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych pan Adam S³aboñ.
Organizatorem imprezy by³a Gminna Komisja
ds. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
oraz Pe³nomocnik Wójta ds. Przeciwdzia³ania
Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii pani Agata Nowak.
Podziêkowania dla sponsorów imprezy:
· Pani Ludwicka Maria - Gaj
· Pani Anna Adamczyk - Mogilany
· Pani Zofia Kwinta - W³osañ
· Pan Tomasz Piszczek - Libertów
· Pani Emilia Tylek i Pan Adam Tylek - W³osañ
· Pan Mieczys³aw Plewa - Mogilany. UG
10
LIPIEC 2007
i m³odzie¿y pt.: "Piêkno mojego regionu" organizowanym przez Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
w Œwi¹tnikach Górnych, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krakowie. Celem konkursu by³a
popularyzacja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturalnych miejsca swojego zamieszkania.
Jury, w dniu 24 maja 2007 r., oceni³o 115 prac nades³anych na konkurs ze szkó³ podstawowych
i gimnazjów z terenu Powiatu Krakowskiego. W grupie dzieci od 9 do 12 lat, jury przyzna³o nastêpuj¹ce
nagrody: I miejsce: Zofia Batko - Ochojno, · Tonia Kwaœniewska - SP Gaj, kl. VI.
II miejsce: Katarzyna Pi¹tek - Œwi¹tniki Górne, · Monika Król - SP w Gaju, kl. VI · Monika Kwinta
- Œwi¹tniki Górne · Katarzyna Gawroñska - Œwi¹tniki Górne. III miejsce: · Ewelina Kurlit - SP
w Gaju, kl. V. Wyró¿nienia:· Joanna Musia³ - SP w Gaju, kl. V (poœród dziewiêciu innych wyró¿nieñ).
Wrêczenie nagród mia³o miejsce podczas otwarcia pokonkursowej wystawy prac laureatów konkursu
w dn. 5 czerwca 2007 r. w M-GOK w Œwi¹tnikach Górnych. Patrz¹c na powy¿sze wyniki nasuwa siê
stwierdzenie, ¿e jeœli chodzi o piêkno regionu, to w Powiecie Krakowskim, obok Œwi¹tnik Górnych,
Gaj wygrywa w tej kategorii.
A. Okoñ, E. Szefer
G³os Gminy Mogilany
G i m n a z j u m M o g i l a n y Polak, Wêgier dwa
Celem podsumowania prac wykonanych w ramach programu Socrates
Comenius w ostatnich trzech latach realizowania programu, panie Agnieszka
Krawczyk-Pi¹stka – koordynator programu oraz Karina Kantor uczestniczy³y w
dniach 6.-12.05.2007r. w spotkaniu podsumowuj¹cym w Danii. Podczas pobytu
w Nyborgu omówiono kontakty mailowe, jakie utrzymywali miêdzy sob¹ uczniowie
z 5 krajów zaanga¿owanych w program, podsumowano tematykê omawian¹
w listach, wymieniono siê wnioskami oraz spostrze¿eniami. Zosta³y przekazane
informacje dotycz¹ce szko³y w Tanzanii – szko³y, z któr¹ próbujemy nawi¹zaæ
pierwsze kontakty. Panie mia³y mo¿liwoœæ zapoznania siê ze specyfik¹
funkcjonowania systemu oœwiaty w Danii, uczestniczy³y w zajêciach w szkole
w Nyborgu, odwiedzi³y duñski oœrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz zwiedzi³y malownicz¹ Odensê – miasto H. C. Andersena.
Ju¿ po raz trzeci grupa uczniów naszego gimnazjum uczestniczy³a w wymianie
uczniowskiej z zaprzyjaŸnion¹ szko³¹ w Untersteinach – Niemcy. Wyjazd ten
odby³ siê w dniach 13.-18.05.2007r., trzech nauczycieli naszego gimnazjum
uczestniczy³o w tym wyjeŸdzie; panie: Karina Kantor, Barbara Królik-Kustra oraz
pan Dariusz Bukowski. Nasi uczniowie mieli mo¿liwoœæ zobaczenia œwietnie
wyposa¿onej szko³ê w Untersteinach i zgodnie doszli do wniosku, ¿e tak¹ te¿
chcieliby mieæ w Mogilanach. Nauczyciele niemieccy zorganizowali zajêcia
integracyjne dla uczniów polskich i niemieckich, podczas których m³odzi ludzie
wykonywali wspólnie ró¿ne czynnoœci i w ten sposób poznawali siê, np. robili
zakupy, piekli wspólnie ciasta w szkole, bawili siê w plenerze. Jak zawsze grupa
polska zosta³a serdecznie przyjêta przez burmistrza Untersteinach oraz dyrektora
partnerskiej szko³y. Podczas pobytu w Bawarii zwiedzliœmy Untersteinach, miasta:
Hof, Kronach, Kulmbach oraz Trebgast.
W dniach 20.-26.05.2007 r. grupa osiemdziesiêciu uczniów naszego gimnazjum
uczestniczy³a w zajêciach w ramach „zielonej szko³y” we W³oszech. Ta liczna
grupa wyruszy³a z Mogilan 20.05.2007 r. dwoma autokarami. Wieczorem tego
samego dnia uda³o siê nam dotrzeæ do Wiednia – zwiedziliœmy tam Ring, Hofburg
oraz Plac i Katedrê œw. Szczepana. Dalej noc¹ jechaliœmy przez Alpy do W³och.
Nastêpnego dnia w godzinach porannych dotarliœmy do wioski turystycznej
Rosapineta, gdzie zostaliœmy zakwaterowani. Podczas pobytu we W³oszech
zwiedziliœmy nastêpuj¹ce miasta – Padwê, a w niej Bazylikê œw. Antoniego,
Uniwersytet, Stare Miasto. Zwiedziliœmy romantyczne miasto Romea i Julii –
Weronê – wizyta na dziedziñcu domu Capuletich, rzymska Arena, Groby Scaligerich,
Plac Erbe. Byliœmy tak¿e w Chioggi – typowym w³oskim miasteczku rybackim.
W ci¹gu tych kilku dni intensywnie korzystaliœmy z uroków morza Adriatyckiego.
W dniu wyjazdu z kempingu udaliœmy siê do Wenecji, gdzie zwiedziliœmy Ponte
Rialto, Plac i Bazylikê œw. Marka, Pa³ac Do¿ów. Mieliœmy niepowtarzaln¹ okazjê
p³yniêcia tramwajem wodnym przez Kana³ Giudecca. Wenecja zrobi³a na nas
ogromne wra¿enie! Za trud i wysi³ek w³o¿ony w organizacjê tegorocznej zielonej
szko³y sk³adamy podziêkowanie pani dr Krystynie Kapik-Grucy – kierownikowi
tego wyjazdu. Cieszymy siê równie¿, ¿e nauczycielom uczestnicz¹cym w tym
wyjeŸdzie (panie: Alicja Grzegorzek, £ucja Stankiewicz, Renata Midek, Barbara
Królik-Kustra, Karina Kantor; panowie: Bogus³aw Opala oraz Marek Stêpieñ)
uda³o siê zapanowaæ nad grup¹ osiemdziesiêciu m³odych i czêsto rozbrykanych
uczniów. Wszyscy zdrowi i zadowoleni wróciliœmy do domu!
K. Kantor
bratanki....
Wspaniale rozwija siê wspó³praca naszej Gminy z gmin¹
Sasd. W kwietniu po raz kolejny goœciliœmy grupê
wêgierskich nauczycieli oraz przedstawicieli nowo wybranych
w³adz samorz¹dowych. W programie wizyty, tym razem
prezentowany by³ folklor i krajobrazy ¿ywiecczyzny.
Zapieraj¹ce dech w piersiach widoki z góry ¯ar, bardzo
interesuj¹ce muzeum regionalne i super nowoczesne,
multimedialne muzeum browarnictwa w ¯ywcu, zrobi³y na
Goœciach ogromne wra¿enie. Wskutek rozmów Pani Wójt
Ma³gorzaty Mardy³a z przedstawicielami w³adz gminy Sasd
zorganizowana zosta³a wakacyjna wymiana dzieci obu gmin.
Ju¿ 2 lipca zagoœci³o w Szkole Podstawowej w Gaju 28
dzieci wêgierskich. Nasze dzieci wyjad¹ na Wêgry w sierpniu.
Wizytê koordynuje dyrektor Szko³y Podstawowej
w Libertowie, a wspó³uczestnicz¹ w jej organizacji dyrektorzy
i nauczyciele szkó³ podstawowych w Lusinie, Gaju
i Konarach. Uczniowie tych w³aœnie szkó³, w nagrodê za
wspania³e wyniki w nauce i wzorowe zachowanie pojad¹
w sierpniu na tydzieñ nad Balaton, do szkolnego oœrodka
gminy Sasd . Naszym Goœciom i naszym dzieciakom
¿yczymy wielu niezapomnienych wra¿eñ i wspania³ej pogody.
M.Sechman
Grupa polsko-wêgierska na górze ¯ar.
JEDZENIE I RUCH = D£UGIE ¯YCIE
"Jesteœmy tym, co jemy". Mo¿na jeszcze dodaæ: i czy siê ruszamy? To jaki mamy nastrój,
czy jesteœmy w stanie szybko przyswoiæ wiedzê, czy nadmiernie siê starzejemy, czy jesteœmy
zmêczeni ponad miarê, zale¿y w du¿ej czêœci jakiego "paliwa" dostarczymy naszemu
organizmowi. A z tym jest ró¿nie.
Podczas przerw miêdzylekcyjnych dominuj¹cym widokiem jest torebka chipsów lub batoniki
w rêkach uczniów. Rzadko bywa, by mieli kanapkê z bia³ym serem i ogórkiem kiszonym,
jab³ko, o marchewce i o sa³acie nie wspomnê. To proste, a zdaje siê, ¿e obecnie pogardzane
jedzenie jest najzdrowsze, najbardziej potrzebne m³odemu organizmowi do wzrostu.
Dlatego szko³y w Konarach i Gaju przyst¹pi³y do programu "Trzymaj formê". Jest on
organizowany pod egid¹ G³ównego Inspektora Sanitarnego i Stowarzyszenia "Polska
Federacja Producentów ¯ywnoœci". Zadaniem Programu jest wci¹gniêcie uczniów klas IVVI do wspólnego przygotowania projektu, wskazuj¹cego i nauczaj¹cego, jak w sposób
prosty i tani od¿ywiaæ siê zdrowo. Prócz jedzenia do ¿ycia potrzebny jest ruch, to naturalna
potrzeba ekspresji, która powoduje rozwój m³odego cia³a (miêœni i koœæca).
Po³¹czenie tych dwóch elementów na pewno pozwoli utrwaliæ wœród m³odych ludzi zdrowy
styl ¿ycia bez obecnie dominuj¹cych telewizorów i komputerów.
Program "Trzymaj formê" ma za zadanie wci¹gniêcie do niego równie¿ rodziców. Jego
realizacja rozpocznie siê od wrzeœnia 2007 roku.
SP Konary
LIPIEC 2007
11
G³os Gminy Mogilany
Uczniowie naszej szko³y laureatami
Majowa gor¹czka
Ma³opolskiego Turnieju Wiedzy „Renesans w Krakowie”!
w Bukowie
Ma³opolski Turniej Wiedzy „Renesans w Krakowie” jest organizowany co roku przez Staromiejskie Centrum
Ca³y maj trwa³y przygotowania do
Familiady 2007 w Bukowie po³¹czonej
z obchodami Dnia Patrona Szko³y.
Uczniowie starszych klas pog³êbiali
wiedzê o zwyczajach naszych
pr zodków, bior¹c udzia³
w regionalnym konkursie „Œladami
Oskara Kolberga”. Spoœród 40
uczestników jury wy³oni³o 4 finalistów,
którym pani Alicja Ma³eta – pracownik
Muzeum Etnograficznego w Krakowie
– wrêczy³a nagrody. Nazwiska
laureatów zosta³y wpisane do Z³otej
Ksiêgi podczas oficjalnej czêœci
Familiady. Uczniowie m³odszych klas
te¿ uczcili Dzieñ Patrona: œpiewali
ludowe przyœpiewki i zatañczyli
poloneza. W programie Familiady nie
zabrak³o te¿ wspó³czesnych inscenizacji
oraz piosenek i tañców towarzyskich.
Wszystko to zadedykowaliœmy
kochanym rodzicom z okazji Œwiêta
Mamy i Dnia Ojca. Minê³a Familiada...
a ju¿ na korytarzu mo¿na by³o zobaczyæ
wytrwa³ych pi¹toklasistów z lektur¹ pt.
„Mitologia staro¿ytnych Greków”. Ich
ciê¿ka praca zaowocowa³a kolejnym
sukcesem – zajêli I i dwa III miejsca w
Gminnym Konkursie „Z mitologi¹ za
pan brat”. Nie zawiedli nas równie¿
pi³karze z kl.V, poniewa¿ odnieœli
sportowe sukcesy – wywalczyli III
miejsce w Gminnym Turnieju Pi³ki
No¿nej.
Maj up³yn¹³ nam bardzo pracowicie,
ale na szczêœcie ju¿ s¹ WAKACJE!
reklama
SP Buków
Rozwój wspó³pracy miêdzy gminami
Nauczyciele z Gminy Mogilany i ZS w Koœcianie.
W dniach od 1 do 3 czerwca 2007 roku odby³o siê drugie ju¿ spotkanie, w ramach wspó³pracy nauczycieli
wychowania fizycznego Gminy Mogilany i nauczycieli Zespo³u Szkó³ numer 3 w Koœcianie.
Podczas pobytu przeprowadzono warsztaty metodyczne, na których przedstawione zosta³y referaty:
„Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania p³ywania. Znaczenie zabaw i gier w procesie nauczania
p³ywania” mgr B. Stasiñska, „Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w systemie punktowym” mgr
K. Olbinska, mgr A. Sobiech, „Wykorzystanie stretchingu w lekcjach wychowania fizycznego” mgr A. Sowa.
Nauczyciele wziêli udzia³ w zawodach sportowo-rekreacyjnych Liga Nauczycieli - Nenufar 2007.
Wys³uchali równie¿ prelekcji na temat historii oraz wspó³czesnoœci Koœciana i Ziemi Koœciañskiej, któr¹
wyg³osi³ mgr T. Fr¹ckowiak.
Wymiana doœwiadczeñ, doskonalenie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to wymierne
skutki w podnoszeniu jakoœci pracy naszych nauczycieli dziêki wizycie w Wielkopolsce.
Cieszymy siê, ¿e te wa¿ne dzia³ania znajduj¹ wsparcie wœród w³adz gminy w osobie Pani Wójt Ma³gorzaty
Mardy³a oraz Dyrekcji ZS nr 3 w Koœcianie, gdy¿ kontynuacja wspó³dzia³ania dla obydwu stron z pewnoœci¹
jest korzystna.
B. Bukowska-Kosek
Wielkie przygotowania w Libertowie
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Libertowie intensywnie przygotowuje siê do uroczystoœci nadania
imienia Janusza Korczaka oraz obchodów 100-lecia szko³y. W ramach tych przygotowañ opracowany zosta³
projekt „Moja szko³a wczoraj i dziœ”. W jego realizacjê zaanga¿owana jest praktycznie ca³a szko³a. Projekt
sk³ada siê z trzech g³ównych zadañ zatytu³owanych odpowiednio:
„M³ody artysta Korczakiem inspirowany” - W zadaniu tym uczestnicz¹ uczniowie klas I-VI
o zainteresowaniach i uzdolnieniach artystycznych. Na zajêciach pozalekcyjnych, prowadzonych w formie
warsztatów: teatralnych, muzycznych i plastycznych uczniowie poznaj¹ ¿ycie i twórczoœæ Janusza Korczaka,
a wydarzenia z Jego ¿ycia staj¹ siê inspiracj¹ dla prac plastycznych i scenek teatralnych, z których
w koñcowym efekcie ma powstaæ program artystyczny przedstawiony na uroczystoœci nadania imienia.
Koordynatorem zadania jest Pani mgr Marta Pa³ka, a uczestniczy w nim wielu nauczycieli naszej szko³y.
„Jestem badaczem dziejów mojej szko³y” To zadanie zak³ada badanie przez uczniów przesz³oœci
szko³y i opracowanie monografii opisuj¹cej dzieje Szko³y Podstawowej w Libertowie, która w bie¿¹cym
roku szkolnym obchodzi 100-lecie powstania. Badaj¹c historiê szko³y miêdzy innymi zorganizowaliœmy
spotkanie uczniów z seniorami, mieszkañcami Libertowa, absolwentami naszej szko³y. Uczniowie
przeprowadzali z nimi wywiady dotycz¹ce wydarzeñ szkolnych w czasach, gdy byli uczniami.
reklama
12
Kultury M³odzie¿y w Krakowie pod honorowym patronatem Kuratorium Oœwiaty, Zamku Królewskiego na
Wawelu oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. W tegorocznej edycji wziêli udzia³ uczniowie z naszej
gminy - ze Szko³y Podstawowej w Libertowie oraz z Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Gaju.
Podczas zajêæ kó³ka historycznego m³odzie¿ mia³a okazjê poznaæ niezwyk³¹ i bogat¹ historiê dawnej stolicy
pañstwa polskiego, jego zabytki, kulturê, tradycjê i osobliwoœci. M³odzi adepci historii sztuki wziêli tak¿e
udzia³ w wyk³adach stacjonarnych prowadzonych przez pracowników SCKM „Wprowadzenie do renesansu”
oraz „Konserwacja zabytków renesansowych”. Bezpoœredniemu kontaktowi ze sztuk¹ renesansow¹ s³u¿y³y
wycieczki, które zapozna³y m³odzie¿ z zabytkami z³otego wieku kultury polskiej w Katedrze Wawelskiej,
w komnatach na Wawelu, w koœcio³ach i klasztorach krakowskich.
O wysokim poziomie merytorycznym m³odzie¿y z naszej gminy œwiadczy zajêcie II miejsca przez Justynê
Bobek - uczennicê klasy III B Gimnazjum w Gaju oraz dyplom uznania dla Gabrieli Berbeki z tej samej
klasy. Uczennice ze Szko³y Podstawowej w Libertowie, Monikê Filip oraz Joannê Janeczek wyró¿niono
dyplomami uznania. Opiekunem przygotowywanych do konkursu uczniów by³a Ewa Wróbel, nauczyciel
historii w obu placówkach.
E. Wróbel
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
LIPIEC 2007
G³os Gminy Mogilany
ci¹g dalszy ze strony poprzedniej
Wielkie przygotowania w Libertowie
Badane by³y równie¿ ksiêgi parafialne Libertowa i Gaja, kroniki szkó³
w Lusinie, Opatkowicach i w Gaju. Finalnymi produktami tego zadania
ma byæ wystawa „Moja szko³a wczoraj i dziœ” oraz monografia „100 lat
dziejów Szko³y Podstawowej w Libertowie”. Zadanie to koordynuje
nauczycielka historii w naszej szkole pani Ewa Wróbel.
Zadanie „Janusz Korczak – patron mojej szko³y”, jest pomys³em
Samorz¹du Uczniowskiego i jest zwi¹zane z dniem dzisiejszym i aktualnymi
wydarzeniami z ¿ycia szko³y, czyli poznawaniem sylwetki wybranego
patrona i przygotowywaniem siê spo³ecznoœci szkolnej do nadania szkole
imienia. Poznaj¹c sylwetkê patrona nawi¹zaliœmy wspó³pracê z dwoma
szko³ami podstawowymi im. Janusza Korczaka z Kopanki i z Biertowic
Koñcowym efektem bêdzie zorganizowany K¹cik Patrona – „Janusz Korczak
– Patron mojej szko³y” oraz udzia³ zaprzyjaŸnionych szkó³ imienia Janusza
Korczaka w naszej szkolnej uroczystoœci wieñcz¹cej projekt. G³ównymi
realizatorami tego zadania s¹ pani Agata Górak-Suder oraz pani Aneta
Go³da.
W³aœnie w ramach ostatniego z wymienionych zadañ, w dniu 11 czerwca
2007 r. w Szkole Podstawowej w Libertowie odby³ siê miêdzyszkolny
konkurs na temat ¿ycia i twórczoœci Janusza Korczaka pt. „Doktor Korczak
znany i nieznany”. Pierwszy, kwalifikacyjny etap konkursu mia³ miejsce
w trzech szko³ach, które zg³osi³y swój udzia³: SP w Kopance, SP
w Biertowicach i SP w Libertowie. Etap szkolny mia³ formê testu
sprawdzaj¹cego znajomoœæ ¿yciorysu twórcy. W naszej szkole do kolejnego
etapu zakwalifikowa³y siê trzy osoby: Joanna Janeczek (kl. VI), Klaudia
Krawczyk (kl. IV) i Monika Pa³ka (kl. VI).
Konkurs plastyczny pt. “Marzenia o Przysz³oœci”.
Do etapu miêdzyszkolnego przyst¹pi³y trzyosobowe zespo³y, wy³onione
w etapie szkolnym. Turniej wiedzy sk³ada³ siê z dwóch rund, sprawdzaj¹cych
znajomoœæ ¿ycia i twórczoœci Janusza Korczaka. Trzecia runda by³a to
prezentacja multimedialna, której tematem by³a postaæ Janusza Korczaka.
Konkurs przebiega³ bez zak³óceñ i zgodnie z regulaminem.
W wyniku konkursu I miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa z Kopanki, II
miejsce - SP z Libertowa, a III miejsce - SP z Biertowic.
W ramach etapu miêdzyszkolnego przeprowadzono tak¿e konkurs plastyczny
pt. „Marzenie o przysz³oœci”, przeznaczony dla dzieci z klas I-III. Laureatów
nagrodzono. Panowa³a mi³a i przyjazna atmosfera. Wygl¹da na to, ¿e
nawi¹zane kontakty z innymi szko³ami imienia Janusza Korczaka bêd¹
trwa³e, a organizacja miêdzyszkolnego konkursu wiedzy o Patronie stanie
siê tradycj¹.
A. Go³da, M. Sechman
SZKO£A PODSTAWOWA IM. JÓZEFA NOWINA – KONOPKI W MOGILANACH
Druga rocznica œmierci Jana Paw³a II
Uczniowie naszej szko³y, pamiêtaj¹c o drugiej rocznicy œmierci Jana Paw³a
II, przygotowali monta¿ s³owno-muzyczny, pt. „Santo Subito”.
Wystêp mo¿na by³o obejrzeæ podczas apelu szkolnego, a tak¿e w koœciele
w Mogilanach, po mszy œw. w intencji Ojca Œwiêtego. Dzieci z wielkim
zaanga¿owaniem podjê³y siê wyzwania, jakie stawia przed m³odymi ludŸmi
s³owo Papie¿a-Polaka.
B. Kopta
Ratujemy i uczymy ratowaæ
Dnia 21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mogilanach odby³ siê Kurs
Udzielania Pierwszej Pomocy dla klas I – III. Lekcje udzielania pierwszej
pomocy poprowadzi³y panie Ma³gorzata £opata i Ewa Górnisiewicz. Szko³a
Podstawowa uczestniczy w programie „Ratujemy i uczymy ratowaæ”
realizowanym przez Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Program ten
ma na celu pokazaæ, ¿e ka¿dy mo¿e nauczyæ siê podstawowych zasad
udzielania pierwszej pomocy, nawet skomplikowanie brzmi¹ca resuscytacja
to w rzeczywistoœci kilka prostych czynnoœci.
W ramach lekcji dzieci pozna³y podstawowe czynnoœci ratuj¹ce ¿ycie:
wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, uk³adanie poszkodowanego
w pozycji bocznej ustalonej, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej.
Uczniowie otrzymali papierowe telefony, na których uczyli siê prawid³owo
powiadamiaæ s³u¿by ratownicze o wypadku. Dzieci uczestniczy³y równie¿
w æwiczeniach na fantomach podarowanych szkole przez Fundacjê Wielkiej
Orkiestry. Na zakoñczenie kursu uczniowie otrzymali certyfikaty oraz
ksi¹¿eczki do utrwalania nabytej wiedzy. W ten sposób mog¹ przekazywaæ
cenne wiadomoœci swoim rodzinom i znajomym. W czerwcu planowany
jest kolejny etap szkolenia dla starszych klas IV-VI. E. Górnisiewicz
Pierwsz pomoc w ramach programu Ratujemy i Uczymy Ratowaæ.
Przegl¹d dru¿yn cheerleaders.
Szkolna dru¿yna cheerleaders
Dru¿yna zosta³a za³o¿ona w 2002 r., zgodnie z nap³ywaj¹c¹ do nas mod¹
zza oceanu, dziêki której ruch cheerleaders zacz¹³ rozwijaæ siê tak¿e w
Polsce. Id¹c z duchem czasu nauczyciele wychowania fizycznego ze Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach po raz pierwszy, równie¿
w 2002r., zorganizowali Przegl¹d Dru¿yn Cheerleaders, nad którym patronat
objê³a pani Wójt Gminy Mogilany. Konkurs zosta³ bardzo dobrze przyjêty
przez uczestników i publicznoœæ, dlatego zosta³ wpisany na sta³e do
kalendarza imprez Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Mogilanach i jest
organizowany rokrocznie wiosn¹. Na przestrzeni tych kilku lat bardzo
wzrós³ poziom wykonywanych uk³adów tanecznych, stroje uczestniczek
s¹ coraz piêkniejsze i bardziej profesjonalne, wzrasta te¿ liczba zg³aszanych
do przegl¹du dru¿yn. We wszystkich dotychczasowych Przegl¹dach Dru¿yn
Cheerleaders o Puchar Wójta Gminy Mogilany nasze dziewczynki zdobywa³y
pierwsz¹ nagrodê. W latach 2003-2007 dru¿yna bra³a udzia³ w Przegl¹dzie
Uk³adów tanecznych w Skawinie i corocznie zajmowa³a I miejsce.
Dwukrotnie zespó³ próbowa³ swoich si³ w eliminacjach do Ma³opolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i tanecznych Skawina – Kraków, zdobywaj¹c
wyró¿nienie w 2004 r. W roku 2006 dziewczynki zmierzy³y siê ze starszymi
kole¿ankami startuj¹c w Powiatowym Przegl¹dzie Dru¿yn Tanecznych
w Myœlenicach, w kategorii gimnazjów i zajê³y wysokie III miejsce. Rok
póŸniej w tych samych zawodach ale ju¿ w swojej kategorii zespó³ zwyciê¿y³,
zdobywaj¹c te¿ nagrodê publicznoœci. Nasza dru¿yna, któr¹ tworz¹ uczennice
klas pi¹tych i szóstych corocznie wystêpuje na Majówce w Mogilañskim
Dworze oraz uœwietnia wiele imprez szkolnych. Dyrekcja Szko³y Podstawowej
w Mogilanach oraz ca³a dru¿yna wraz z opiekunem pragn¹ serdecznie
podziêkowaæ sponsorowi – firmie Bielpol s.c. Wandy i Witolda Kotarbów
z Konar za ufundowanie strojów, dziêki którym dziewczynki piêknie
prezentuj¹ siê na wszystkich pokazach.
B. Latinek
LIPIEC 2007
13
G³os Gminy Mogilany
Weso³e chwile na œwietlicy
œrodwiskowej w Libertowie
Czas na Œwietlicy Œrodowiskowej w Libertowie szybko mija, dopiero co,
skoñczy³y siê ferie zimowe, a tu ju¿ wakacje. Drugi semestr szkolny
obfitowa³ w du¿o niespodzianek, a czasem nieprzewidzianych atrakcji.
Jedna z takich przygód by³a interwencja Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej ze
Skawiny i Krakowa. Powodem tego by³a inwazja pszczó³ w miejscu naszej
pracy. Z uwagi na bezpieczeñstwo naszych podopiecznych zmuszone
by³yœmy poprosiæ fachowców o pomoc. Akcja zakoñczy³a siê powodzeniem,
dziêki wysokim kwalifikacjom i kompetencjom zawodowym stra¿aków.
Oprócz profesjonalizmu stra¿acy wykazali siê du¿¹ ¿yczliwoœci¹ i pozwolili
naszym wychowankom na rozmowê o zawodzie stra¿aka oraz poznanie
i prezentacjê sprzêtu ratowniczego. Nasi wychowankowie byli pod du¿ym
wra¿eniem wozów stra¿ackich ogl¹danych z bliska oraz opowieœci
o codziennej s³u¿bie.
D³ugi majowy weekend spêdziliœmy bardzo pracowicie a zarazem
przyjemnie. Jedna z atrakcji by³a wycieczka do kina Panasonic Imax na
film "Po rozum do mrówek 3D". Wychowankowie naszej Œwietlicy byli
zachwyceni nowymi mo¿liwoœciami technicznymi, które pozwoli³y im po
raz pierwszy ogl¹daæ bajkê w systemie trójwymiarowym. Dla wiêkszoœci
naszych wychowanków by³o to pierwsze tego typu doœwiadczenie. A ich
zachwyt jest trudny do opisania. Wychowankowie chcieli by mieæ mo¿liwoœæ
czêœciej wyje¿d¿aæ do kina. Niestety bud¿et œwietlicy jest bardzo
ograniczony, dlatego trudno jest nam zapewniæ dzieciom dostêp do tego
typu rozrywek. Przy okazji chcielibyœmy podziêkowaæ wszystkim, którzy
anga¿uj¹ siê w pomoc dla Œwietlicy oraz organizacjê ciekawych i nowych
propozycji spêdzania czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y.
10 maja nasz¹ Œwietlicê odwiedzi³ niespodziewany i niezwyk³y goœæ.
Swoj¹ wizyt¹ zaszczyci³ nas sam Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Spotkanie
to dostarczy³o nam wielu emocji i pozostanie w naszej pamiêci przez
wiele, wiele lat.
Z okazji Dnia Dziecka wziêliœmy udzia³ w Turnieju Œwietlic. Impreza odby³a
siê we W³osani. Brali w niej udzia³ wszyscy podopieczni Œwietlic
Œrodowiskowych znajduj¹cych siê na terenie Gminy Mogilany. Z naszej
Œwietlicy bra³o udzia³ 16 wychowanków, którzy systematycznie uczestnicz¹
w zajêciach organizowanych przez nasza placówkê. W Turnieju bra³y
udzia³ trzy grupy wiekowe: klasy I - III, IV - VI, gimnazjum.
Odwiedziny ks. Stanis³awa Dziwisza oraz z ks. Stanis³awa Jaœkowca w œwietlicy
œrodowiskowej w Libertowie.
W najm³odszej grupie wiekowej nasi wychowankowie odnieœli trzy sukcesy:
- Tomasz Pa³ka - pierwsze miejsce w skokach na skakance i drugie miejsce
w rzutach lotka do celu,
- Pawe³ Paprocki - pierwsze miejsce w oddzielaniu grochu od fasoli.
W starszej grupie wiekowej sukces odnios³a Ma³gorzata Górecka uzyskuj¹c
najlepszy wynik w skokach na skakance. Wszystkie wy¿ej wymienione osoby
zdoby³y nagrody indywidualne. Ponadto, pozostali uczestnicy Turnieju zostali
obdarowani ³akociami i pizz¹. Dzieci by³y bardzo zadowolone, poniewa¿ udzia³
w zawodach sportowych daje im du¿o satysfakcji i radoœci. Ca³¹ imprezê
swoj¹ obecnoœci¹ uœwietni³a Wójt Gminy Mogilany - pani Ma³gorzata Mardy³a,
która osobiœcie na zakoñczenie zawodów wrêczy³a nagrody i uœcisnê³a d³onie
zwyciêzcom.
W najbli¿szym czasie spodziewamy siê wizyty œredniowiecznych wojowników,
którzy specjalnie dla nas i naszych wychowanków przybli¿¹ nam tradycje
rycerskie oraz zorganizuj¹ pokaz walk rycerskich.
Bardzo chcia³ybyœmy zorganizowaæ naszym wychowankom wycieczkê do
Parku Miniatur. Jednak, aby wycieczka mog³a siê odbyæ potrzebne s¹ nam
œrodki. Dlatego, jesteœmy wdziêczne za wszelkiego rodzaju pomoc finansow¹
i materialn¹ (np. przewóz dzieci).
Te kilka miesiêcy up³ynê³o nam w mi³ej i radosnej atmosferze. Dostarczy³o
nam wzruszeñ i niezapomnianych przygód, które wszyscy bêdziemy d³ugo
wspominaæ. Z niecierpliwoœci¹ wyczekujemy wakacji, podczas których mamy
nadzieje zrealizowaæ ró¿nego rodzaju ma³e marzenia naszych podopiecznych.
Czekaj¹ nas ciekawe spotkania, dalsze i bli¿sze wycieczki, nowe doœwiadczenia
i du¿o weso³ej zabawy.
D. Bukowiecka, M. S³omka
„ŒWIÊTO MAM” WE W£OSANI Trzeci "DZIEÑ WÊGIERSKI"
Dnia 4 czerwca w Szkole Podstawowej im.œw.Faustyny Kowalskiej we
W³osani odby³a siê uroczystoœæ z okazji „Dnia Matki”. Uczniowie klas 0III, chc¹c uczciæ œwiêto swoich mam, przygotowali dla nich wspania³e
wystêpy. Najpierw rozbawili i wzruszyli publicznoœæ recytuj¹c wiersze
i œpiewaj¹c piosenki. Dziêkowali w nich mamom za ich mi³oœæ, dobroæ
i cierpliwoœæ. Nastêpnie uczniowie klasy I zaprezentowali swoje umiejêtnoœci
taneczne i piêknie wykonali walca. W drugiej czêœci dzieci wyst¹pi³y
w „Mini playback show”. Wcieli³y siê w postacie znanych wykonawców
sceny muzycznej, m.in. Maryli Rodowicz, Kukiza, Mezo, czy Gosi
Andrzejewicz. Œwietnie zaœpiewa³y ich przeboje, a mamy by³y zachwycone
popisami swoich pociech. Ostatnim punktem programu by³ pokaz mody
„LATO 2007”. Modelki i modele prezentowali fantastyczne kreacje wykonane
z gazet. Oryginalnoœæ strojów bardzo rozbawi³a widowniê. Spotkanie
przebieg³o w mi³ej atmosferze, humory dopisywa³y, a uczestnicy i organizatorzy
byli zadowoleni ze wspólnie spêdzonego czasu.
M. Stroñska
Walc w wykonaniu najm³odszych.
w Gaju
W tym roku ju¿ po raz trzeci, z okazji zakoñczenia XVIII
Ogólnopolskiego Zlotu Turystycznego Szlakiem Gen. Józefa
Bema, którego fina³ ma miejsce w Gaju, w Szkole Podstawowej
zorganizowany by³ Dzieñ Wêgierski. Zakoñczenie tzw. Rajdu
Bema w Gaju jest jedn¹ z najwiêkszych imprez œrodowiskowych
w Gminie Mogilany, z udzia³em przedstawicieli w³adz
samorz¹dowych gminy i powiatu, gdzie obok uczestników samego
rajdu, bardzo licznie uczestnicz¹ tak¿e inni mieszkañcy Gaja.
Dzieñ Wêgierski jest zatem okazj¹ do popularyzacji w œrodowisku
wiedzy o Wêgrzech, z którymi Gmina Mogilany utrzymuje
partnersk¹ wspó³pracê, a tak¿e do prezentacji talentów
i umiejêtnoœci naszych uczniów. Tegoroczny program obchodów
Dnia Wêgierskiego rozpocz¹³ siê od wystêpów chóru szkolnego,
który przy akompaniamencie kilkunastu fletów (grali uczniowie
z klasy IV i V), pianina i gitary wykonali star¹ wêgiersk¹ piosenkê
ludow¹ "Kiedy mój dom bêdzie wolny", opowiadaj¹c¹ o têsknocie
narodu wêgierskiego za wolnoœci¹. Chór i zespó³ akompaniuj¹cy
przygotowa³ nauczyciel muzyki p. Jacek Ko³odziejczyk. Kolejnym
punktem programu by³a prezentacja multimedialna, przygotowana
przez uczniów z klasy V, pod kierunkiem wychowawczyni Anny
Okoñ, poœwiêcona przedstawieniu najwa¿niejszych informacji
o Wêgrzech, m.in. o historii, geografii, kulturze, sporcie a nawet
kuchni. W czêœci poœwiêconej historii Wêgier, jedna z legend
"o¿y³a" - uczestnicy ko³a teatralnego (opiekun A. Lubaœ) przedstawili
krótk¹ scenkê o "Pierœcieniu Królowej Kingi", dziêki której, jak
mówi legenda, powsta³a kopalnia soli w Wieliczce. Ta legenda
³¹czy historiê Wêgier z naszymi dziejami.
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
14
LIPIEC 2007
G³os Gminy Mogilany
ci¹g dalszy z poprzedniej strony
Trzeci "DZIEÑ WÊGIERSKI" w Gaju
Miêdzynarodowym akcentem spotkania by³ pokaz tañców
standardowych i latynoamerykañskich w wykonaniu Ma³gosi
Witek z kl. VI SP w Gaju i jej kolegi Piotra Klaga ze Szko³y
Podstawowej w Su³kowicach, bêd¹cych uczestnikami Szko³y
Tañca w G³ogoczowie. Dziêki Gabrysi W¹tor i Wojtkowi W¹tor,
mogliœmy wys³uchaæ na ¿ywo koncertu klasycznej muzyki
wêgierskich mistrzów. Na koniec, uczniowie klasy II naszej szko³y,
odtañczyli siarczyst¹ polkê, któr¹ d³ugo trenowali pod czujnym
okiem choreografa p. Marka Harbaczewskiego i wychowawczyni
p. Lucyny Musia³, w ramach zajêæ szkolnych w Gminnym Oœrodku
Kultury w Mogilanach.
Tyle by³o dla oka i ucha, ale by³o te¿ coœ dla brzucha!
Najodwa¿niejsi spoœród widzów mogli zdegustowaæ tartinki
z ostr¹ papryk¹, charakterystyczn¹ dla tradycyjnej kuchni
wêgierskiej.
E. Szefer
XVIII Ogólnopolski
Zlot Turystyczny Szlakiem
gen. Józefa Bema
z met¹ w Gaju
Polak, Wêgier - dwa bratanki. O umacnianie przyjaŸni miêdzy
narodami trzeba zabiegaæ wszelkimi sposobami, wracaj¹c stale
do jej korzeni osadzonych mocno w historii Europy, szczególnie
w dobie Wiosny Ludów. Romantyczni bohaterowie nie s¹ zmêczeni
– to my mamy problem z oderwaniem siê od ekranów telewizorów
i formowaniem u dzieci i m³odzie¿y cech dzielnoœci, odwagi,
mêstwa i si³y oraz kszta³towaniem w m³odych ludziach poczucia
w³asnej wartoœci. Ruszajmy w drogê – gdzie s¹ wy¿sze góry?!
W dniach 2 i 3 czerwca odby³ siê tegoroczny XVIII Ogólnopolski
Zlot Turystyczny Szlakiem gen. Józefa Bema, zorganizowany
przez Oddzia³ Wojskowy PTTK im. gen. J. Bema w Krakowie,
Wójta Gminy Mogilany, Zespó³ Szkó³ i Szko³ê Podstawow¹ im.
Jana Paw³a II w Gaju przy wspó³pracy z Gminnym Oœrodkiem
Kultury w Mogilanach, Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ w Gaju,
Ludowym Zespo³em Sportowym „Gajowianka” i Ryszardem
Gargulem z Sekcji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu
Krakowskiego – organizatorem trasy starych samochodów.
W pierwszym dniu, w sobotê, odby³a siê wyprawa autokarowa
do Tarnowa – miejsca urodzin Bohatera i spoczynku Jego prochów.
W wycieczce, wraz z doros³ymi turystami, w szczególnoœci
cz³onkami Ko³a Emerytów w Mogilanach, udzia³ wziê³a m³odzie¿
gimnazjalna i dzieci ze szkó³ podstawowych w Gaju i Libertowie
pod opiek¹ nauczycielek: Renaty Radoñ i Ewy Wróbel. Zwiedzono
Katedrê w Tarnowie i Muzeum Diecezjalne, a po drodze zabytki
w Gdowie i Lipnicy Murowanej. Uczestnicy zdobyli punkty do
odznaki turystyczno – krajoznawczej PTTK „Œladami gen. Józefa
Bema”.
Drugi dzieñ Zlotu rozpocz¹³ siê w Radziszowie. Z doros³ymi
piechurami maszerowa³a dru¿yna gimnazjum w Gaju pod opiek¹
szczególnie zaanga¿owanej w organizacjê rajdów nauczycielki
historii - Ewy Wróbel. O godzinie 14.00 za³ogi samochodowe
wyruszy³y do Gaja, by po próbach zrêcznoœciowych, na parkingu
ko³o Koœcio³a NNMP w Gaju, udaæ siê na konkurs elegancji, który
by³ koñcowym akordem zmagañ za³óg trasy samochodowej.
Na mecie czekali ju¿ uczestnicy pozosta³ych tras oraz licznie
zgromadzeni mieszkañcy Gaja i okolic, a tak¿e dzieci szko³y
podstawowej, obchodz¹cej Dzieñ Wêgierski wraz z m³odzie¿¹
gimnazjaln¹ i nauczycielami, przygotowuj¹cymi poczêstunek dla
uczestników zlotu.
W zakoñczeniu Zlotu udzia³ wziêli zaproszeni goœcie: Jacek Krupa
– pose³ na Sejm RP i Józef Krzyworzeka - starosta krakowski
oraz radni Powiatu Krakowskiego i Gminy Mogilany. Goœci
i wszystkich obecnych powita³a Ma³gorzata Mardy³a – Wójt Gminy
Mogilany, a s³owo o potrzebie kultywowania tradycji i zachowania
pamiêci o genera³ach – bohaterach, mieszkañcach naszego
powiatu: Józefie Bemie, Józefie Hallerze i Stanis³awie Hallerze
Fina³ zlotu przy ZS im. Jana Paw³a II w Gaju.
wyg³osi³ Jacek Krupa. Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³a stra¿acka
orkiestra dêta z W³osani a po niej wyst¹pili uczniowie Pañstwowej
Szko³y Muzycznej z Myœlenic z repertuarem muzyki wêgierskiej.
W holu szko³y podstawowej odby³a siê multimedialna prezentacja
Dnia Wêgierskiego z bogat¹ czêœci¹ artystyczn¹ a gimnazjaliœci
eksponowali wystawê „Ojczulek Bem”. Wojskowa grochówka
w plenerze i specja³y sto³u szwedzkiego w szkole cieszy³y siê,
jak co roku, wielkim powodzeniem i udanie wprowadzi³y nastrój
popo³udniowego pikniku rodzinnego. W miêdzyczasie Antoni
Marchwicki – komandor zlotu wraz z biurem organizacyjnym
podsumowywa³ wyniki poszczególnych konkurencji a Ryszard
Kaczmarek - zastêpca komandora prowadzi³ zawody w strzelaniu
do tarczy. Na zakoñczenie Zlotu odby³o siê wrêczenie nagród. W
konkurencji pieszej wyró¿niono seniorów: Micha³a P³atona
z Krakowa i Jana Mencela z Zabrza oraz dru¿ynê m³odzie¿ow¹
gimnazjalistów z Gaja z opiekunem Ew¹ Wróbel. Najlepszy na
turystycznej trasie samochodowej okaza³ siê Zygmunt Bernacki
z D¹browy Górniczej, który zwyciê¿y³ równie¿ w klasyfikacji
generalnej. Konkurs elegancji wygra³a za³oga – Ireneusz Pêdzisz
i Stanis³aw Szczepanow z Krakowa. Specjalne wyró¿nienie za
wieloletni¹ pomoc w organizacji rajdu zabytkowych samochodów
otrzymali: Wojciech Birgiel z Gaja oraz Waldemar Czuba z Krakowa.
Do pó³nocy trwa³ piknik rodzinny z wielkim grillowaniem i zabaw¹
taneczn¹ przy muzyce krakowskiego zespo³u Bojan. Bawili siê
pospo³u m³odzi i starzy, dzieci i m³odzie¿. I ja te¿ tam by³em...
J. Rogala
Organizatorzy
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania sponsorom:
Krakowskiemu Bankowi Spó³dzielczemu O/Mogilany
p. Beacie i Czes³awowi Fr¹czek, p. Teresie Je¿ak,
p. Marii Ludwickiej, p. Mieczys³awowi Sikorze oraz nauczycielom
Zespo³u Szkó³ i Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Gaju.
Œw. Rita z Cascia
zadomowi³a siê ju¿ we W³osani
Niedzielne, majowe popo³udnie zgromadzi³o na w³osañskich wzgórzach
maturzystów z Technikum Budowlanego w Krakowie – rocznik ’55, mieszkañców
W³osani i okolicznych miejscowoœci oraz przyjació³ pañstwa Losterów. Wszyscy
przybyli by z³o¿yæ czeœæ Œw. Ricie z Cascia – w pierwsz¹ rocznicê wybudowania
kapliczki we W³osani. Uroczyst¹ mszê œw. polow¹ odprawi³ ks. Proboszcz
Eugeniusz W¹torski, a o. Marek– Proboszcz Parafii Œw. Katarzyny w Krakowie
wyg³osi³ S³owo Bo¿e. Podczas mszy œw. nast¹pi³ niezwykle wzruszaj¹cy
moment, kiedy to pani Maria Zg³obicka odczyta³a napisany przez siebie wiersz
– „Westchnienie do Œw. Rity”:
O œw. Rito Alpejska Pani przyby³aœ do nas, do wioski W³osani.
Czyñ swoje dzie³o mi³oœci wielkiej, pomó¿ nam pozbyæ siê z³oœci wszelkiej.
B¹dŸ poœredniczk¹ do tronu Pana, niech nas os³ania niepokalana.
A nasze proœby, nasze udrêki niechaj trafiaj¹ do twej rêki.
Twe wstawiennictwo, nasze modlitwy przybli¿aj¹ ³askê naszego Pana.
Te beznadziejne i trudne sprawy odwróæ od nas Maryja i Bóg £askawy.
A, ¿e by³y w tym dniu „Zielone Œwi¹tki” spotkanie zakoñczy³o siê pieczeniem
kie³baski przy tradycyjnym ognisku.
UG
LIPIEC 2007
15
G³os Gminy Mogilany
z oœwiaty:
Konkursy na dyrektorów szkó³
W maju odby³y siê dwa konkursy na dyrektorów szkó³: Gimnazjum
w Mogilanach oraz Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II w Gaju, w zwi¹zku
z deklaracj¹ osób dotychczas pe³ni¹cych te funkcje, p. Janiny MiziñskiejRutkowskiej oraz p. Jerzego Rogali, o przejœciu na emeryturê.
Z³o¿ono po jednej ofercie do ka¿dej ze szkó³. W wyniku konkursu
kandydatem na dyrektora Gimnazjum w Mogilanach, zosta³a p. £ucja
Stankiewicz, nauczyciel pe³ni¹cy funkcjê dyrektora w zastêpstwie
nieobecnego dyrektora oraz nauczyciel matematyki w tej szkole.
Drugi konkurs nie wy³oni³ kandydata na dyrektora. W zwi¹zku z tym Wójt
Gminy Mogilany, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców wyst¹pi³ do Kuratorium Oœwiaty w Krakowie o opiniê w sprawie
powierzenia tej funkcji, dotychczasowemu wicedyrektorowi szko³y,
p. Stanis³awie Radoñ, która bêdzie pe³ni³a tê funkcjê, do czasu wy³onienia
kandydata w nastêpnym konkursie. Po uzyskaniu pozytywnych opinii
z Kuratorium zostan¹ powierzone funkcje dyrektorów.
Wyprawka szkolna
Tu¿ przed zakoñczeniem roku szkolnego, 20 czerwca br., podpisano
rozporz¹dzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom
i uczniom na zakup podrêczników i zakup jednolitego stroju. Wszystkie
osoby, których dochód na jednego cz³onka rodziny, w miesi¹cu
poprzedzaj¹cym sk³adanie wniosków do dyrektorów szkó³, nie przekracza
351 z³ netto (konieczne udokumentowanie), proszone s¹ o jak najszybszy
kontakt ze szko³ami. Dop³ata do mundurka dla dzieci od klas I do VI szkó³
podstawowych oraz I do III gimnazjalnych, to kwota 50 z³. Dop³ata do
podrêczników dla uczniów szkó³ podstawowych klas: "0" - 70 z³, kl. I 130 z³, kl. II - 150 z³ i klasy III - 170 z³.
Stypendia szkolne
W czerwcu wydane zosta³y, za zgod¹ wnioskodawców nowe decyzje
w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez rodziców i uczniów na
cele edukacyjne.
Dotyczy to wniosków jakie z³o¿ono do 15 wrzeœnia 2006 roku, na rok
szkolny 2006/2007, dla rodzin, których dochód nie przekracza³ 316,00
z³ netto na osobê w rodzinie. Tym razem dotacja celowa, w wys. ok. 50
tys. z³ wystarczy³a na przydzielenie stypendiów, jednorazowo na 4 lub 5
miesiêcy, w zale¿noœci od wysokoœci dochodów i sytuacji rodzinnej.
Wiêkszoœæ wnioskodawców wola³aby otrzymaæ bezpoœrednio pieni¹dze,
gdy¿ ich sytuacja materialna jest bardzo trudna. Jednak œrodki otrzymywane
na stypendia szkolne i zasi³ki szkolne, mog¹ byæ przeznaczane tylko
i wy³¹cznie na cele edukacyjne, co wyraŸnie podkreœla siê informuj¹c
strony, zapisuj¹c w decyzjach, prosz¹c o rachunki i faktury. O inn¹ pomoc,
osoby o niskich dochodach mog¹ ubiegaæ siê w pomocy spo³ecznej.
Przypominamy! Na kolejny rok szkolny, dla rodzin, których dochód na
osobê w rodzinie, w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku, nie
przekracza, po zmianach przepisów - 351,00 z³ netto na osobê, wnioski
sk³ada siê ka¿dorazowo do 15 wrzeœnia. Wniosek rozpatrzony pozytywnie
w poprzednim roku, nie daje uprawnieñ na kolejny rok. Informacje oraz
zbiór koniecznych do wype³nienia dokumentów, mo¿na otrzymaæ od 20
sierpnia br. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó³
w Mogilanach, tel. 2701544.
Kolonie
Niestety, w tym roku, Kuratorium Oœwiaty w Krakowie nie zaproponowa³o
Gminie Mogilany ¿adnych miejsc (tradycyjnie, w ostatnich latach, mieliœmy
trzy) na kolonie letnie, dla dzieci znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej.
Przetargi
Na pocz¹tku lipca zosta³y og³oszone przetargi na dowóz dzieci, g³ównie
do gimnazjów w gminie, a tak¿e na dowóz dzieci niepe³nosprawnych do
szkó³ specjalnych i integracyjnych w Krakowie (14 dzieci) i Skawinie. Ze
wzglêdu na koniecznoœæ przygotowania przetargów, zg³oszenia dzieci do
dowozu, przyjmowane by³y do po³owy czerwca, ka¿dego roku.
Dzieciom doje¿d¿aj¹cym na drug¹ zmianê do Gimnazjum i Szko³y
Podstawowej w Mogilanach, mieszkaj¹cym ponad 3 km, w przypadku
klas I- IV oraz ponad 4 km dla klas V-VI oraz klas gimnazjalnych,
zakupywane s¹ bilety miesiêczne.
16
LIPIEC 2007
Wyniki egzaminów zewnêtrznych
Oto wyniki egzaminów zewnêtrznych w szko³ach podstawowych oraz
gimnazjach, na tle œrednich powiatu i województwa.
Maksymalna iloœæ punktów dla szkó³ podstawowych - 40.
SP im. Oskara Kolberga w Bukowie 39,9
SP im. Jana Paw³a II w Gaju 26,4
SP w Konarach 32,3
SP w Libertowie 28,4
SP im. Œw. Jadwigi Królowej w Lusinie 31,2
SP im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach 27,2
SP im. Œw.Faustyny Kowalskiej we W³osani 28,5
Œrednia wyników - szko³y podstawowe:
w gminie - 28,2; w powiecie - 27,2; w województwie - 27,4,
w kraju- 26,6. W gimnazjach, maksymalna liczba punktów,
z ca³oœci egzaminu zewnêtrznego - 100.
Szko³y:
cz. humanistyczna cz. matematyczno.- przyrodnicza
Gimnazjum w Mogilanach
32,9
25,7
Gimnazjum w Gaju
31,5
23,1
Œrednia wyników w gminie
32,1
24,3
w powiecie
32,9
25,8
w województwie
32,8
26,2
Do matury, w Liceum Profilowanym w Gaju, przyst¹pi³o 16 uczniów.
ZEAS
SPORT
3.03.2007 r. odby³y siê II Halowe Mistrzostwa Ma³opolski Dziewcz¹t
U-13 w Pi³ce No¿nej, w których dru¿yna UKS „Victoria” Gaj w sk³adzie:
Katarzyna Kaim, Urszula Kowal, Klaudia Bruzda (SP Lusina), Walas
Magdalena (SP Mogilany), Piszczek Kinga, Saugo-Surówka Krystyna,
Guzik Paulina, Piszczek Karolina, Szczurek Urszula (SP Gaj) zajê³a III
miejsce, remisuj¹c 1:1 z Truchcikiem Libusza, przegrywaj¹c 2:4
z Bronowiank¹ Kraków, wygrywaj¹c 3:2 z Naprzodem Sobolów i remisuj¹c
0:0 z Andrusami Lipnik. Cieszy fakt, ¿e nasze dziewczêta rywalizuj¹c ze
starszymi rocznikami, dzielnie stawi³y im czo³a, nieznacznie ustêpuj¹c,
co jest dobrym prognostykiem na rok przysz³y, kiedy to bêdziemy walczyæ
ju¿ o zwyciêstwo.
Dru¿yna UKS “Victoria”.
Zakoñczy³a siê rywalizacja naszych szkó³ we wspó³zawodnictwie
sportowym w roku szkolnym 2006/2007. W kategorii Gimnazjów zwyciê¿y³o
Gimnazjum Gaj wygrywaj¹c w 6 spoœród 8 imprez sportowych. W szko³ach
podstawowych zwyciê¿y³a bezapelacyjnie SP W³osañ, uzyskuj¹c 134 pkt.
II miejsce zajê³a SP Gaj – 107pkt., na III miejscu uplasowa³y siê dwie
szko³y SP Lusina i SP Mogilany po 89 pkt. Kolejne miejsca: V SP Buków
22pkt. VI – SP Libertów 21pkt. VII miejsce – SP Konary 16pkt.
W klasyfikacji dziewcz¹t: I miejsce SP Lusina i SP W³osañ z t¹ sam¹
liczb¹ punktów, III miejsce SP Mogilany, IV Miejsce SP Gaj, V miejsce
SP Konary, VI miejsce SP Libertów, VII miejsce SP Buków. W klasyfikacji
ch³opców: I miejsce SP W³osañ, II miejsce SP Gaj, III miejsce Mogilany,
IV miejsce SP Lusina, V miejsce SP Buków, VI SP Konary, VII SP Libertów.
W bie¿¹cym roku rozegrano 18 imprez sportowych, m.in. w pi³ce no¿nej,
koszykówce, unihokeju, tenisie sto³owym.
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
G³os Gminy Mogilany
SPORT
ciag dalszy ze strony poprzedniej
8.06.2007r. w Gorlicach zakoñczy³a siê Ma³opolska Liga M³odziczek
w Pi³ce No¿nej Kobiet sezon 2006/2007 z udzia³em oœmiu dru¿yn, w tym
UKS „Victoria” Gaj. Ciê¿ki sezon za nami, rozegraliœmy 22 spotkania,
odnosz¹c 17 zwyciêstw, remisuj¹c 1 mecz i przegrywaj¹c 4 spotkania.
Zajêliœmy II miejsce. Jest to niew¹tpliwie sukces tej dru¿yny (najm³odszej
w ca³ej stawce). Najlepsz¹ nasz¹ zawodniczk¹ jest obecnie Katarzyna
Kaim zdobywczyni 18 goli, reprezentantka kadry województwa
ma³opolskiego. Pozosta³e zawodniczki to: Urszula Kowal (4 gole) i Klaudia
Bruzda (2 gole) z SP Lusina, Magdalena Walas – najlepszy bramkarz
z SP Mogilany, Krystyna Saugo-Surówka (7 goli, reprezentantka kadry
województwa ma³opolskiego), Paulina Szczepek ( 4 gole), Kinga Piszczek
( 1 gol), Paulina Guzik (1 gol), Agnieszka Jasek, Karolina Piszczek, Urszula
Szczurek, Paulina Witkowska, Ma³gorzata Piszczek wszystkie z SP Gaj
i Martyna Grabowska z SP W³osañ. Trener Rados³aw Piwowarczyk.
16.06.2007 zakoñczono sezon pi³karski w kategorii juniorek m³odszych.
W stawce 10 dru¿yn z województwa ma³opolskiego UKS „Victoria” Gaj
zajê³a wysokie II miejsce. Zaciêta rywalizacja trwa³a do ostatnich spotkañ
i rozstrzygnê³a siê w ostatniej kolejce, w której to nieznacznie, 1:2 ulegliœmy
dru¿ynie Bronowianki Kraków, zwyciêzcy ca³ej ligi. W 18 spotkaniach
zanotowaliœmy 13 zwyciêstw, 3 pora¿ki i 2 remisy przy bilansie bramkowym
25:9. Sk³ad zespo³u: Klaudia Leœniak-Reiss (bramkarz zdoby³a 2 gole!,
reprezentantka kadry województwa ma³opolskiego.), Magdalena Walas
(drugi bramkarz), Karolina Kowal (5 goli), Paulina Fornal (5 goli), Karolina
Najder (5 goli), Grudnik Katarzyna (1 gol), Katarzyna Kaim (1 gol), Paulina
Gadocha, Paulina Szczepek, Urszula Kowal, Angelika Kmiecik, Gabriela
Berbeka, Kinga Piszczek. Trener Rados³aw Piwowarczyk.
12.06.2007 na g³ównej p³ycie stadionu Wis³y Kraków odby³ siê trening
pokazowy z udzia³em dru¿yny UKS „Victoria” Gaj i szkó³ki pi³karskiej
Wis³y Kraków. Zostaliœmy docenieni za nasz¹ dotychczasow¹ pracê
i osi¹gniête wyniki sportowe, i zaproszeni przez Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej do udzia³u w nagraniu materia³ów szkoleniowych z zajêæ pi³ki
no¿nej. Trening poprowadzi³ znany trener pi³karski Adam Nawa³ka,
a æwiczenia prezentowa³ reprezentant Polski Jakub B³aszczykowski. Przez
4 godziny dziewczyny mia³y œwietn¹ zabawê po³¹czon¹ z doskonaleniem
w³asnych umiejêtnoœci pi³karskich. Dwie z nich Katarzyna Kaim i Krystyna
Saugo-Surówka w szczególnoœci „wpad³y w oko” trenerowi prezentuj¹c
wysokie wyszkolenie techniczne, którego nie powstydzi³by siê ¿aden
ch³opak.
Podziêkowanie dla Pana Andrzeja Witkowskiego i firmy Contractor za
pomoc w zakupie dresów dla dru¿yny UKS „Victoria” Gaj i sponsorowanie
naszego Klubu.
Opis.
"ProwadŸ mnie, Œwiat³o…"
Pod tym has³em dnia 1 kwietnia 2007 r. odby³o siê w Gminnym Oœrodku
Kultury w Mogilanach kolejne ju¿ spotkanie ze s³owem Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II, zorganizowane przez Zespó³ Regionalny "Mogilanie" z okazji
rocznicy œmierci wielkiego Polaka. Dwa lata temu skoñczy³a siê ziemska
pielgrzymka Papie¿a z Polski. Choæ fizycznie nie ma Go ju¿
z nami, pamiêæ o Nim wci¹¿ jednak trwa - poprzez œwiadectwo Jego ¿ycia,
Jego nauczanie, a tak¿e poprzez ogrom dokonañ, których owoce ludzkoœæ
zbieraæ bêdzie jeszcze przez wiele lat. Spotkanie, które mia³o miejsce
w GOK-u, jest tego dowodem. Jego celem by³o bowiem pochylenie siê
nad s³owem Jana Paw³a II i wspólna z Nim modlitwa.
W tym roku temat uroczystoœci skupia³ siê wokó³ nowej czêœci Ró¿añca,
wprowadzonej w³aœnie przez naszego Papie¿a - wokó³ Tajemnic Œwiat³a,
których rozwa¿anie sta³o siê inspiracj¹ do duchowej pielgrzymki w miejsca
œwiête, gdzie "wszystko siê dokona³o". Program spotkania obejmowa³
m.in. prezentacjê wybranych tekstów poetyckich i dydaktycznych Jana
Paw³a II oraz kilkunastu utworów muzycznych, a tak¿e pokaz filmu
o Ziemi Œwiêtej i pami¹tkowego filmu z wyprawy Zespo³u "Mogilanie" na
spotkanie z Papie¿em w Rzymie w 2004 roku. Zarówno wyborem tekstów
i utworów muzycznych, jak i ich wykonaniem oraz scenografi¹ zajêli siê
cz³onkowie Zespo³u; opracowania i przygotowania filmów dokona³ dyrektor
Gminnego Oœrodka Kultury - pan Krzysztof Musia³. W przedstawieniu
wziêli udzia³ liczni zaproszeni goœcie. Mamy nadziejê, ¿e spotkania
upamiêtniaj¹ce dokonania i postaæ wielkiego Jana Paw³a stan¹ siê sta³¹
tradycj¹ w kalendarzu uroczystoœci naszej Gminy i bêd¹ pobudzaæ coraz
szersz¹ grupê mieszkañców do zg³êbiania nauczania tego wybitnego
duszpasterza. Dziêkujemy wszystkim, którzy zechcieli w³¹czyæ siê swoj¹
obecnoœci¹ do uroczystoœci i oddaæ w ten sposób ho³d naszemu drogiemu
Ojcu Œwiêtemu. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w przysz³ym
roku.
GOK
Co nowego u naszych wokalistek?
To by³o kilka pracowitych miesiêcy dla naszych wokalistek, ale te¿
uwieñczonych znacz¹cymi sukcesami. 9 maja El¿bieta Sechman wyœpiewa³a
Srebrn¹ Pó³nutkê (V miejsce), a Marta Jod³owska Z³ot¹ (IV miejsce)
podczas Koncertu Fina³owego XVI Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki
MAJOWA NUTKA w Czêstochowie. Jeszcze w tym samym miesi¹cu,
a dok³adnie 28 maja Ma³gorzata Budek, Natalia Su³owska, Alicja
Szczepañska, Joanna Wal oraz laureatki konkursu w Czêstochowie wziê³y
udzia³ w eliminacjach rejonowych 12 Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces"
przeprowadzonych w Ma³opolskim Centrum Kultury "Sokó³" w Nowym
S¹czu. Spoœród 2118 uczestników Konkursu do fina³u dotar³o 108
wokalistów, w tym Marta Jod³owska. Fina³ odby³ siê w dniach 22-23
czerwca w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
2 czerwca po raz kolejny krakowska Piwnica pod Baranami goœci³a
wokalistki GOK jako laureatki XX ju¿ Ma³opolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych "Talenty Ma³opolski" 2007. GOK reprezentowa³y:
Patrycja Su³owska, Marta Jod³owska, El¿bieta Sechman, Natalia Su³owska
zdobywczynie I miejsc oraz wyró¿niona Alicja Szczepañska. Serdecznie
gratulujemy licznych sukcesów i ¿yczymy powodzenia w dalszych
zmaganiach konkursowych!
GOK
Z wizyt¹ na Regionalnym Forum
Edukacyjnym
UKS “Vicoria” na stadionie Wis³y Kraków.
"Karty z naszej historii
- patriotyzm wczoraj i dziœ"
Uczennica klasy III Szko³y Podstawowej im. Œwiêtej Jadwigi
Królowej w Lusinie - Natalia Rzepanowska otrzyma³a trzeci¹
nagrodê w III Wojewódzkim Konkursie Patriotycznej
Twórczosci Plastycznej.
Jest to wielki sukces Natalii bowiem do Konkursu przyst¹pi³o
kilkuset uczestników z ca³ego województwa ma³opolskiego.
Gratulujemy!
SP Lusina
W dniach 11-12 maja odby³o siê Regionalne Forum Edukacyjne w Tarnowie,
na którym wraz z m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ prezentowaliœmy projekt "Budujemy
Mogilañskie Podedworze". Forum zosta³o zorganizowane przez Polsk¹
Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y, jako platforma wymiany doœwiadczeñ
i wzajemnej konfrontacji efektów naszej pracy na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y z ma³ych miejscowoœci. Nasi
budowniczy makiety mogilañskiego podedworza zaprezentowali uczestnikom
Forum zdjêcia i film przedstawiaj¹cy prace nad projektem, opowiedzieli
o tworzeniu rysunku architektonicznego oraz uczyli jak wykonaæ miniaturow¹
malwê z krepiny. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do wymiany wra¿eñ
z uczestnikami innych projektów. Szczególn¹ uwagê naszej m³odzie¿y przyku³a
sztuka origami i pokaz projektu "¯ywe szachy". M³odzie¿ wraca³a z Forum
GOK
pe³na pomys³ów na nowe projekty...
LIPIEC 2007
17
G³os Gminy Mogilany
Zabrzmia³y w GOK-u
s³owa poetów...
29 marca Gminny Oœrodek Kultury w Mogilanach po raz pierwszy by³
organizatorem eliminacji powiatowych 52 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Do uczestnictwa w recytatorskich zmaganiach zg³osi³o siê
36 m³odych artystów z ca³ego powiatu. Tak¿e nasza gmina mia³a swych
reprezentantów, a w³aœciwie reprezentantki. By³y nimi: Magdalena £opata
uczennica Gimnazjum w Mogilanach, Paulina Suder ze Szko³y Podstawowej
w Konarach oraz Aleksandra Mrowczyk i Paulina Piotrowska ze Szko³y
Podstawowej we W³osani. Ka¿dy z uczestników prezentowa³ jeden wiersz
i fragment prozy.
Repertuar by³ bardzo ró¿norodny. Oczami wyzwolonej poetyckiej wyobraŸni
mo¿na by³o zobaczyæ k³ótniê Paw³a i Gaw³a, czy te¿ Miko³ajka w tarapatach.
Konkurs zosta³ przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: szko³y
podstawowe, gimnazjum oraz szko³y œrednie oraz w trzech kategoriach
tematycznych, tj.: turniej recytatorski, turniej poezji œpiewanej, teatr jednego
aktora. Zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego konkursu prawo do udzia³u
w etapie rejonowym mia³y tylko osoby ze szkó³ œrednich i wy¿ej.
Jury wytypowa³o do eliminacji rejonowych Martê G¹siorowsk¹, uczennicê
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Skawinie, która recytuj¹c wiersz
"Hipopotam" J. Brzechwy potwierdzi³a, ¿e wiersze pisane dla dzieci, mog¹
byæ wdziêcznym repertuarem, z powodzeniem prezentowanym w konkursach
tak¿e przez m³odzie¿. Spoœród reprezentantek naszej Gminy najwy¿sze, III
miejsce zajê³a Magdalena £opata.
Spotkanie z ksi¹¿k¹ na baœniow¹ nutê
22 maja w GOK dla m³odych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej
- uczniów SP w Mogilanach i Konarach - zagra³a "Baœniowa Kapela"
Doroty i Adama Szafraniec z Jerzmanowic. Artyœci opowiedzieli dzieciom
o niezwyk³ych przygodach bohaterów ksi¹¿ki "Przymru¿ oczy a zobaczysz..."
oraz zaœpiewali utwory z p³yty "Zróbmy coœ dobrego", która stanowi
nieodzown¹ czêœæ programu. Kilka piosenek do tej p³yty wykona³a Joanna
Wal, uczennica Gimnazjum w Mogilanach. "Baœniowa Kapela" rozbawi³a
i rozœpiewa³a dzieci, za co najm³odsi nagrodzili wystêp salwami œmiechów
i oklaskami. W drugiej czêœci spotkania odby³o siê rozstrzygniêcie konkursu
plastycznego zatytu³owanego "Ilustracja do ulubionej bajki". Konkurs
stanowi³ podsumowanie cyklu spotkañ z najm³odszymi czytelnikami,
w ramach kampanii "Ca³a Polska czyta dzieciom", które od lutego bie¿¹cego
roku zosta³y przeprowadzone w Szko³ach Podstawowych w Mogilanach
i Konarach. Laureatom konkursu Gminna Biblioteka Publiczna ufundowa³a
nagrody ksi¹¿kowe oraz s³odycze. Nagrodzone prace mo¿na by³o obejrzeæ
w GOK w Mogilanach. Ksi¹¿kê otrzyma³a tak¿e Oliwia S³omska z Libertowa
za najwiêksz¹ iloœæ przeczytanych ksi¹¿ek spoœród czytelników GBP. Oliwia
ma 9 lat i jest obiecuj¹c¹ m³od¹ poetk¹. Podczas spotkania zaprezentowa³a
wiersz, który napisa³a z okazji Pierwszej Komunii Œwiêtej. Na zakoñczenie
spotkania Pani Beata Bogacz przeprowadzi³a konkurs czytelniczy "Odgadnij
autora i tytu³ ksi¹¿ki". Za prawid³owe odpowiedzi dzieci otrzyma³y s³odki
upominek.W imieniu uczniów SP w Mogilanach i Konarach -czytelników
GBP - serdecznie dziêkujemy Pani Dorocie Furman Dyrektorce Powiatowej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach za zorganizowanie
i ufundowanie wystêpu "Baœniowej Kapeli" w Mogilanach.
GBP
“Budujemy Mogilañskie Podedworze”
W imieniu uczestników projektu, a tak¿e Gminnego Oœrodka
Kultury w Mogilanach chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ
firmie Contractor oraz firmie Drew pana Wies³awa Papie¿a za
finansowe wsparcie realizacji projektu. Gor¹co dziêkujemy
tak¿e panu Paw³owi Czerwienka Kierownikowi Oœrodka
Konferencyjnego PAN w Mogilanach za bezp³atne
udostêpnienie Oœrodka. Dziêkujemy firmom: "Zakopianka",
"Piekarni W³osañ" oraz Towarzystwu Przyjació³ Boczku za
bezp³atne przekazanie swych wyrobów regionalnych, a tak¿e
Zespo³om Regionalnym: "Mogilanie", "Mali Mogilanie" i kapeli
ludowej "Mogilanie" za uœwietnienie uroczystego zakoñczenia
projektu.
GOK
Uczestnicy eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Nagrodzenie laureatów konkursu odby³o siê 17 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Krakowie. Wœród dworskiej scenerii sali narad Starostwa Powiatowego
m³odzi artyœci otrzymali od Starosty i Wicestarosty Krakowskiego oraz Dyrektora
GOK gratulacje wraz z dyplomami i nagrodami ksi¹¿kowymi. Wœród zaproszonych
goœci byli tak¿e cz³onkowie Zarz¹du oraz Komisji Promocji Kultury, Turystyki
i Sportu oraz Komisji Edukacji Publicznej Powiatu Krakowskiego. Przed tym
gronem ka¿dy z laureatów zaprezentowa³ jeden wybrany utwór ze swego
konkursowego repertuaru. Wszystkim Laureatom i wyró¿nionym serdecznie
gratulujemy!
GOK
Relacje z projektu
Budujemy mogilañskie podedworze"
- zobacz nasz¹ makietê…
No to lipa... a konkretnie drzewko zrobione z pianki izolacyjnej, które by³o
wspania³ym elementem naszej makiety. Takie niezwyk³e pomys³y przychodzi³y
nam do g³owy, gdy braliœmy siê do pracy. Pod czujnym okiem doœwiadczonych
opiekunów tworzyliœmy niezwyk³y park etnograficzny. Trzeba tylko dodaæ, ¿e
ten park, nad którego budow¹ pracowaliœmy jest w skali 1:30, a to nie by³o
wcale ¿adne u³atwienie. Wrêcz odwrotnie. Przy uzyskiwaniu miniaturowych
kwiatuszków musieliœmy wykazaæ siê zrêcznoœci¹, sprytem, a przede wszystkim
cierpliwoœci¹. Jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e jest to proste, proponujemy zakupiæ krepinê
i spróbowaæ samemu. Praca nad budow¹ Mogilañskiego Podedworza sprawi³a,
¿e grupa rówieœników mog³a siê lepiej poznaæ, zaprzyjaŸniæ, wymieniæ
doœwiadczeniami. Jesteœmy dumni, i¿ pomimo m³odego wieku zosta³
powierzony nam tak wspania³y i odpowiedzialny projekt. W koñcu mogliœmy
dowieœæ, ¿e jesteœmy godni zaufania. Ka¿de zajêcia w Gminnym Oœrodku
Kultury w Mogilanach dostarcza³y nam wielu nowych umiejêtnoœci. Nawet
zaczerpnêliœmy kilka wa¿nych informacji z dziedziny geodezji
i sposobu mierzenia terenu. Ja osobiœcie mia³am okazjê rozwijaæ swoje
znikome zdolnoœci dziennikarskie i plastyczne. Jedna z uczestniczek, Gosia
Adamczyk, pochwali³a siê, ¿e dziêki temu projektowi naby³a umiejêtnoœci
pos³ugiwania siê sekatorem, a Julita Buczkowska odnalaz³a siê w innym
zajêciu: "nie ma to jak skrêcanie strzechy"- mówi z uœmiechem.
Makieta stanowi¹ca efekt naszej zespo³owej pracy nabra³a ju¿ w³aœciwych
kszta³tów. Pobielane œciany, zazdroski w oknach, s³oneczniki i malwy
"spogl¹daj¹ce" zza p³otów, drewno na opa³, a na szczêœcie podkowa na
progu…wystarczy uwa¿nie przyjrzeæ siê miniaturowemu mogilañskiemu
podedworzu, by oczami wyobraŸni przenieœæ siê w p³yn¹cy zgodnie
z rytmem natury œwiat koñca XIX wieku Mogilan i okolic. 19 czerwca
w Oœrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach odby³a siê inauguracja
wystawy naszej makiety oraz prezentacja dokumentacji projektu "Budujemy
mogilañskie podedworze" realizowanego w ramach programu "Równaæ szanse
2006". Podczas imprezy oprócz zagród prezentowaliœmy zaproszonym goœciom
materia³ filmowy relacjonuj¹cy nasze dzia³ania, projekty budowlane wykonane
przez m³odych projektantów, a tak¿e zachêcaliœmy goœci by swoje wra¿enia
z wystawy uwieczniali w Kronice projektu, gdzie oprócz skrupulatnych zapisków
historii pióra m³odych dziennikarek znalaz³y siê tak¿e zdjêcia z wydarzeñ.
Uroczystoœæ uœwietni³y tañce w wykonaniu Zespo³ów Regionalnych "Mogilanie"
i "Mali Mogilanie", koncert kapeli ludowej "Mogilanie" oraz tradycyjny
poczêstunek przygotowany i wyœmienicie zaserwowany przez cz³onków
Towarzystwa Przyjació³ Boczku. Œwiêtowaliœmy realizacjê naszego projektu
19 czerwca, a ju¿ 20 i 21 staliœmy na warci,e by w Oœrodku Konferencyjnym
PAN zaprezentowaæ wystawê wszystkim zainteresowanym. Przybyli do nas
ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
18
LIPIEC 2007
G³os Gminy Mogilany
Budujemy mogilañskie podedworze"
ciag dalszy
ze strony poprzedniej
uczniowie ze Szkó³ w Lusinie, Mogilanach i Gaju, a tak¿e indywidualni
zwiedzaj¹cy. Serdecznie dziêkujemy. Na kolejn¹ prezentacjê makiety zapraszamy
w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2007r. w GOK w Mogilanach! Mamy
nadziejê, ¿e zbudowana przez nas makieta "Mogilañskiego Podedworza"
zachêci Pañstwa do dalszego wspólnego dzia³ania na rzecz ocalenia rodzimych
tradycji i stanie siê pierwszym krokiem w kierunku powstania w naszej gminie
rzeczywistego parku etnograficznego- skansenu, zgodnie z za³o¿eniami Strategii
Rozwoju Gminy Mogilany.
K. Najder wraz z pozosta³ymi
Opiekunem zespo³u jest Pan Marek Harbaczewski.Po dawce folkloru artyœci
z Sosnowca rozpoczêli "Bajkowe spotkanie" dla dzieci. W tym roku bohaterami
programu by³y postacie z bajki "101 dalmatyñczyków". Konkursy, zabawy
i dzieciêce przeboje...to by³o kolorowe, majówkowe szaleñstwo najm³odszych.
Kolejn¹ atrakcjê Majówki stanowi³ koncert solistek sekcji wokalnej GOK: Natalii
Su³owskiej, Ma³gorzaty Budek, Patrycji Su³owskiej, Alicji Szczepañskiej,
Koncert “Brathanków”.
uczestnikami projketu
Makieta “Mogilañskie Podedworze”.
To ju¿ tradycja VII Majówka
w Mogilañskim Dworze
13 maja Orkiestra Dêta z W³osani pod kierownictwem Pana Jacka
W³odarczyka otworzy³a VII majówkow¹ imprezê charytatywn¹, której celem
- jak co roku - by³o zebranie funduszy dla Oœrodka WarsztatowoRehabilitacyjnego, prowadzonego przez OO. Bonifratrów w Konarach.
Finansowego wsparcia mogli udzieliæ wszyscy, którym idea niesienia
pomocy s³abszym i poszkodowanym nie jest obca. Tego roku akcji sprzyja³a
tak¿e pogoda.
Organizatorem Majówki jest GOK w Mogilanach, a patronat nad imprez¹
sprawuje Wójt Gminy Mogilany Pani Ma³gorzata Mardy³a.
Po wystêpie Orkiestry scena nale¿a³a do najm³odszych, roztañczonych
artystów naszej gminy. Jako pierwsi zaprezentowali siê uczniowie zerówki
z SP w Mogilanach. Pod okiem Pani Marty Kiebu³y dzieci zatañczy³y
poleczkê przekazuj¹c nastêpnie iskierkê zabawy przedszkolakom z Mogilan.
Starszaki czyli grupa "Stokrotki" przygotowa³a wraz z wychowawc¹
Bernadett¹ Suder i sambê. Latynoska atmosfera zosta³a ponownie
zamieniona w znany nam rytm polki przez œredniaki tzw. "Wiewiórki",
prowadzone przez Pani¹ Mariolê Wêglarz oraz dzieci z zerówki wychowanków Pani Katarzyny Gacy. Tradycyjny taniec zatañczy³a tak¿e
grupa "Smerfy" z Filii przedszkola w Libertowie prowadzona przez Bogumi³ê
Biesiada oraz Bogus³awê Jazowsk¹. Polkê, oberka i krakowiaka
zaprezentowa³ równie¿ Dzieciêcy Zespó³ Regionalny "Mali Mogilanie" debiutanci majówkowej sceny sprzed piêciu lat. Dziœ Zespó³ z powodzeniem
prezentuje dzieciêcy folklor naszego regionu na przegl¹dach oraz
miêdzynarodowych festiwalach kultury ludowej w kraju.
“Kapela Zielona” z Konar.
El¿biety Sechman, Marty Jod³owskiej i Edyty Zawiskiej. Grupê prowadzi
Ma³gorzata Strzeboñska-Sroka, a wspomaga j¹ m¹¿ Wojciech Sroka - autor
aran¿acji wykonywanych przez wokalistki utworów. Po raz pierwszy w scenerii
mogilañskiego parku wyst¹pi³ zespó³ muzyczno-wokalny z Zespo³u Szkó³ im.
Jana Paw³a II w Gaju, nad którym pieczê sprawuje Dyrektor Szko³y Pan Jerzy
Rogala. Œpiew przeplata³y uk³ady taneczne cheearleaders z SP w Mogilanach
(prowadzenie - Bogumi³a Latinek) , grupy "Silwer dance" z Gimnazjum
w Mogilanach (przygotowanie grupy - Krystyna Kapik-Gruca).
Nastêpnie publicznoœæ us³ysza³a s³ynny krakowski hejna³ oraz tradycyjne
melodie ludowe regionu w wykonaniu Kapeli Zespo³u Regionalnego "Mogilanie".
DŸwiêk tr¹bki i pozosta³ych instrumentów dêtych zabrzmia³ ze szczególn¹
moc¹ kiedy nadszed³ czas na koncert Orkiestry Dêtej "Brass Band" z Sásd.
Wystêp naszych przyjació³ z Wêgier poprzedzi³a akcja "kalina koralowa ponownie
zakwita w Gminie Mogilany".
Po koncercie nast¹pi³a prezentacja hymnu Gminy Mogilany. Po przemówieniu
Pani Wójt i podziêkowaniach dla autorów wyst¹pili najwa¿niejsi artyœci tej
imprezy - "Zielona Kapela" z Konar. G³ównym punktem repertuaru "Zielonej
Kapeli" by³y utwory Marka Grechuty. W trakcie przygotowywania sceny dla
gwiazdy wieczoru - "Brathanków" zosta³a przeprowadzona licytacja, której
przedmiotem by³y prace plastyczne wykonane przez uczestników warsztatów
terapii zajêciowej. Dochód z licytacji zosta³ przeznaczony w ca³oœci na potrzeby
Oœrodka OO. Bonifratrów. Jak co roku prowadzona by³a loteria. Kupiony los
przyniós³ szczêœliwcom, m.in. odtwarzacz DVD i wentylator. Fundatorami
nagród by³y: Parkowe Wzgórze, KBS i "OknoPlus". Posiadaczem g³ównej
wygranej - roweru górskiego sta³a siê Pani Ma³gorzata Ziêæ, która przekaza³a
nagrodê na rzecz Oœrodka Warsztatowo-Rehabilitacyjnego.
Po koncercie Brathanków wszyscy wspólnie bawili siê do pó³nocy.
Zapraszamy za rok!.
Podziêkowania dla sponsorów "Majówki"
W imieniu organizatora - Gminnego Oœrodka Kultury w Mogilanach - pragnê
serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy mieli swój wk³ad w organizacjê
imprezy i w³¹czyli siê w akcjê zbierania funduszy na rzecz Oœrodka
Terapeutycznego w Konarach. Szczególne podziêkowania dla Samorz¹du
Gminy Mogilany za przyznanie dotacji na organizacjê "Majówki w Mogilañskim
Dworze". Dziêkujê tak¿e Panu Paw³owi Czerwienka - Kierownikowi Oœrodka
Konferencyjnego PAN w Mogilanach za serdeczne przyjêcie wszystkich goœci
"Majówki".
Dziêkujê równie¿ sponsorom za wsparcie, które umo¿liwi³o nam organizacjê
tegorocznej "Majówki". W gronie sponsorów imprezy znaleŸli siê: Krakowski
Bank Spó³dzielczy - Kraków, Parkowe Wzgórze Sp. z o.o. - Mogilany, Contractor
Sp z o.o. - Kraków, P.P. OKNOPLUS Sp. z o.o. - Libertów, Pracownia Œlusarsko
- Odlewnicza - W³adys³aw Kufrej - Libertów, Piekarnia "W³osañ" s.c. Maria
Szybowska, Krzysztof Najder, Józef Najder, Zak³ad Rozbioru Miêsa "Zakopianka"
- Mogilany, HSK Auto Sp. z o.o. - Kraków, FPH "Sezamstyl" sj. K. Rachwa³
- K.Wal - Libertów, Cukiernia Stanis³awa DroŸdzika z Libertowa. Dziêkujê
Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Mogilanach za bezp³atne udostêpnienie
miejsc parkingowych oraz Bazie Us³ug Komunalnych za wielk¹ pomoc
w przygotowaniu terenu pod imprezê, jak i jego posprz¹tanie po jej zakoñczeniu.
K. Musia³
Dyrektor GOK- Mogilany
LIPIEC 2007
19
G³os Gminy Mogilany
Emocje siêgn¹ „Zenitu”
Tymi s³owami przywita³em publicznoœæ na pierwszym koncercie swojej grupy.
Grupa Zenit powsta³a w styczniu tego roku, jednak dziêki mobilizacji wszystkich
cz³onków ju¿ dziœ planujemy koncerty oraz nowe utwory. „Mamy w sobie du¿o
zapa³u i ci¹gle siê uczymy. Zale¿y nam na tworzeniu dobrej muzyki bêd¹cej
po³¹czeniem klasycznych rockowych brzmieñ i nowatorskich pomys³ów."
„Zespó³ posiada ogromny potencja³, a muzycy olbrzymie mo¿liwoœci i pok³ady
pomys³ów, do tego wspólna praca przynosi nam wiele satysfakcji" – komentuj¹
Micha³ Szyd³owski, (gitara solowa) oraz Szymon Strzeboñski (klawisze).
Szczêœciem by³o przypadkowe poznanie basisty, Tomasza ¯mudy, z W³osani,
oraz krakowskiej czêœci naszego aktualnego sk³adu.
Chcielibyœmy aby na terenie naszej gminy znalaz³y siê miejsca do æwiczeñ,
warsztatów muzycznych, przegl¹dów zespo³ów m³odzie¿owych, aby przeznaczono
œrodki na zakup sprzêtu muzycznego.
Jeœli chodzi o osi¹gniêcia to na razie przeszliœmy eliminacje do konkursu
„Muzyczna Scena M³odych”, organizowanego przez Staromiejskie Centrum
Kultury M³odzie¿y w Krakowie, pojawi³o siê nasze zdjêcie z przypisem
w „Gazecie Krakowskiej”. Graliœmy dopiero dwa razy dla publicznoœci i uwa¿am,
¿e to bardzo du¿y sukces wzbudziæ w ludziach tak pozytywne emocje. Dziêkujemy
Koncert SCKM.
wszystkim mieszkañcom gminy, którzy pojawili siê na naszym debiutanckim
koncercie i zapraszamy na nastêpne!
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ Piotrowi Królikowi, który wspiera³ mnie i grupê
wiele razy swoj¹ dobr¹ rad¹ i sprzêtem. Do zobaczenia na koncercie!
P. Jurkiewicz
Lato w Gminie Mogilany
Poznajemy nasz¹ “Ma³¹ Ojczyznê”!
Szlaki turystyczne
Szlak Gen. Józefa Bema (kolor zielony)
- d³ugoœæ 25,6 km: Borek Fa³êcki - pêtla MPK, Kobierzyn,
Sidzina, Libertów, Gaj, Mogilany, Las Bronaczowa, Buków,
Radziszów - stacja PKP
Szlak niebieski
- d³ugoœæ 22 km: Swoszowice, Lusina, Konary, Œwi¹tniki
Górne, Siepraw, Zawada, Myœlenice
Szlak niebieski
- d³ugoœæ 22 km: Skawina, Chorowice, Kulerzów, Las
Bronaczowa, Krzywaczka, Su³kowice
Szlak czarny
- d³ugoœæ 11,5 km: Chorowice, Mogilany, Siepraw
Oœrodki jeŸdzieckie: Konary, W³osañ
Korty tenisowe: Libertów
Camping (pole namiotowe i caravaningowe): Gaj
Zabytki:
· Dworek w Mogilanach wraz ze stylowym parkiem,
zespo³y dworskie: Konary, Libertów, Lusina
· Koœcio³y: Mogilany, Gaj, Libertów, W³osañ
· Liczne kapliczki przydro¿ne i obiekty przyrody
Imprezy plenerowe:
15 sierpnia - boisko LKS Libertów
- uroczyste obchody “Cudu nad Wis³¹”.
Gwiazda wieczoru:
Justyna Steczkowska
Rozpoczêcie godz. 15.00
WAKACYJNA OFERTA GMINNEGO OŒRODKA KULTURY W MOGILANACH
W okresie wakacyjnym (tj. lipiec-sierpieñ) GOK w Mogilanach zachêca do udzia³u w otwartych zajêciach w pracowniach:
komputerowej i plastycznej. Proponujemy tak¿e obejrzenie wystawy makiety mogilañskiego podedworza wykonanej
przez gimnazjalistów z naszej gminy oraz prezentowanego w Galerii GOK collage autorstwa Pani Krystyny Rajczyk.
Mo¿na skorzystaæ z kawiarenki internetowej oraz zagraæ w tenisa sto³owego.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegó³y zostan¹ zamieszczone na plakatach oraz stronie internetowej GOK.
20
LIPIEC 2007

Podobne dokumenty