Zarządzenie nr 7 8 / 201`4 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia Ż9

Transkrypt

Zarządzenie nr 7 8 / 201`4 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia Ż9
Zarządzenie nr
78/
201'4
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia Ż9 października 201'4r.
w sprawie : opłat za korzystanie ze świetlicwiejskich i innych pomieszczeń będących własnością
Gminy Reńska Wieśna prowadzenie kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 1'6.LL.201'4r.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym
-
Ż0I3r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. I32 $ 5 ustawy z
dnia 05 stycznia Zotlr. _ Kodeks wyborczy (DZ. U. z 2OI1'r. nr 21', poz. 1'12 z poźniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Reńska Wieśzarządza, co następuje
( Dz. U. z
:
Sr
1'. W prowadza
się opłaty za korzystanie ze świetlicwiejskich oraz innych pomieszczeń będących
własnościąGminy Reńska Wieśna prowadzenie kampaniiwyborczej w wyborach
samorządowych 1'6.t1'.20L4r. w wysokości
:
- ].5,01 - zł. brutto za wynajem świetlicy wiejskiej lub innych pomieszczeń będących
własnościąGminy Reńska Wieśdo 2 godzin;
- t0,- zł. brutto za każdą następną godzinę.
2. opłatę za wynajem
uiszcza się w dniu podpisania umowy kasie Urzędu Gminy Reńska Wieślub na
rachunek bankowy
PBS Kędzierzyn
-
Koźle o/Reńska Wieś02 8882 1032 2oo1 oo1o 0146 0001
s2
1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej lub innych pomieszczeń będących własnościąGminy Reńska Wieś
odbywa się poprzez złożeniepisemnego podania do Wójta Gminy Reńska Wieś'
2. Wszelkie podania o wynajem muszą zawierać
:
a) nazwę komitetu wyborczego;
b) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji komitetu, adres i telefon,
c) datę i czas wynajmu,
d) miejsce wynajęcia świetlicy.
Udostępnienie świetlicy wiejskiej następuje na podstawie umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.
wyborcza może być prowadzona w terminach wcześniejuzgodnionych
i niekolidujących z wcześniej uzgodnionymi zajęciami, imprezamiokolicznościowymi itp.
6. Za ewentualne szkody spowodowane W okresie najmu odpowiada wynajmujący w sposób
ustalony w umowie najmu.
5. Kampania
s:
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem podjęcia.
Załączn i k
do Zarządzenia Nr 78/2014
Wójta GminY Reńska Wieś
z dnia 29 października 2014r.
UMOWA WYNAJMU
zawarta W
dniu
w Reńskiej Wsi pomiędzy:
Gminą Reńska Wieś,z siedzibą w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1 zwaną dalej
,,Wynajmującym"
reprezentow aną przez Mariana Wojciechowskiego _ Wójta Gminy Reńska Wieś
d
zwanym dalej,,Najemcą"
zgodnie ze złożonym podaniem o wynajem celem zorganizowania kampaniiwyborczej.
Wynajem lokalu określonego w ust. 1 umowy, strony ustalają, że Najemca uiści
Wynajmującemu opłatę w wysokości ......''....... zł.
(słownie:
...........'..)
zgodnie zZarządzeniem Wójta Gminy Reńska Wieś Nr 78/Ż01'4 zŻ9 października 2014.
3. opłatę określonąw ust. 2 należy wpłacić w dniu podpisania umowy w kasie Urzędu Gminy w
Reńskiej Wsi lub przelewem na rachunek bankowy
02 8882 1032 200L 0010 0146 0001
:
PBS Kędzierzyn_ Koźle o/Reńska Wieś
$z
1. Najemca może przystosować lokal do swoich potrzeb (dekoracja, nagłośnienie).
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wyposażenie znajdujące się w świetlicy oraz bezpieczeństwo
osób biorących udział w spotkaniu.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek szkód w czasie wynajmu świetlicy, najemca zobowiązany
jest do poniesienia w 100 % kosztów związanych z usunięciem tych szkód.
4. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest oddać Wynajmującemu lokal w stanie
pierwotnym, jaki otrzymał w dniu udostępnienia lokalu.
s3
W sprawach nie uregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
s4
jednym dla
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
każdej ze stron.
Wynajmujący:
Najemca:

Podobne dokumenty