Wypowiedzenie -umowy-najmu-przez-najemcę

Transkrypt

Wypowiedzenie -umowy-najmu-przez-najemcę
……………………., dnia ………… r.
(miejscowość, data)
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(dane Najemcy)
Do
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane Wynajmującego)
Wypowiedzenie umowy najmu
Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie § ….......... umowy najmu lokalu
mieszkalnego
zawartej
w
dnia
…......................
r.
pomiędzy
….........................................................., a Panem/Panią* …........................................................
wypowiadam umowę najmu lokalu mieszkalnego położonego w …................................. przy
ul.
….....................................................
z
zachowaniem
okresu
wypowiedzenia
przewidzianego w umowie.
Uzasadnienie
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
….....................................................
Najemca
* Niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty