KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY „PSZCZOŁA W

Transkrypt

KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY „PSZCZOŁA W
 KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY „PSZCZOŁA W OCZACH UCZNIA” Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich z okazji Święta Pszczelarzy „Krakowskie Miodobranie” które odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego ogłasza konkurs plastyczno ­ fotograficzny pod tytułem: „PSZCZOŁA W OCZACH UCZNIA”. Założeniem konkursu jest popularyzacja oraz upowszechnienie wiedzy na temat roli i znaczenia pszczoły miodnej w funkcjonowaniu środowiska naturalnego , a także zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z degradacji środowiska zarówno dla człowieka jak i pszczoły miodnej. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkolnej ze Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych. Prace konkursowe będą oceniane przez pięcioosobowe Jury Konkursu w skład którego wchodzą przedstawiciele: 1. Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich 2. Uniwersytet Rolniczy 3. U.M.K. Wydział Kształtowania Środowiska 4. U.M.K. Wydział Edukacji Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej życia pszczoły miodnej w środowisku naturalnym lub nadesłanie fotografii przedstawiającą pszczołę miodną. Technika wykonania pracy przez uczestników konkursu dowolna w formacie nie mniejsza niż A4 i nie większa niż A3. W przypadku fotografii, uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie samodzielnie wykonane fotografie – w formacie min 20x30 cm, do których posiadają prawa autorskie. Do zdjęć należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do prezentowanych zdjęć. Zarówno prace jak i fotografie należy opatrzyć opisem umieszczonym na odwrocie, zawierającym; imię i nazwisko autora , wiek i adres domowy, nazwę placówki do której uczęszcza osoba biorąca udział w konkursie oraz numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do pracy niepełnoletniego uczestnika konkursu zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 w Krakowie os. Słoneczne 12 , 31­957 Kraków do 20.06.2014 Prace oddane po terminie nie będą oceniane. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 Września 2014 r. Z prac nadesłanych zostanie wykonana wystawa i wystawiona w Urzędzie Miasta Krakowa. Informacje końcowe : 1. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora. 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie. 3. W przypadku dużej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru prac przeznaczonych na wystawę pozakonkursową. 4. W przypadku małej liczby zgłoszonych prac organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania konkursu. 5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją w\w zasad uczestnictwa w konkursie. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie. Na zakończenie Konkursu zostaną ogłoszone wyniki ,zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz słodkości Miodowe dla wszystkich uczestników Konkursu. 

Podobne dokumenty