08:30 13:15 09:30 15:00 10:30 17:00 2l:00 23:30 21:30 00:30 11:00

Komentarze

Transkrypt

08:30 13:15 09:30 15:00 10:30 17:00 2l:00 23:30 21:30 00:30 11:00
l
ffi
All Inclusive
rv godzinach od 10:00 do 23:00
Śniadanie 07:00
Lunch 13:00 -
Kolacja
19:00
BAR PRZY
BAR W
TEA
10:30
14;30
- 22:00
BASENIE
LOBBY
19:00 0l:00
TIME
Napoie
09:00 0l:00
16:00
17:00
n'All lnclusive:
DriŃi bezalkoholowe
Drinki alkoholowe
Soki
Lokalne piwo oraz rvino
BUSY NA PLAŻE HoTELowA:
PLAŹA MARHABA:
08:30
09:30
10:30
10:00
13:15
15:00
17:00
BlLETY
W
16:00
RECEPCJ]
13:00
14:45
PLAżA w NAAMA BAY:
BEZPŁATNY BUs Do NAAMA BAY:
11:00
2l:00
21:30
BILETT
W
16:30
RECEPCJI
25 L,E,
23:30
00:30
WITAMY W SHARM Et SHEIKH!
W imieniu BP ltoko. ncrsrego loko nego konlrohenlo oror cołego fespołU lezyden|ów Wiiorn Pońs|wo bordzo
serdecznle w Shorm El Shelkh. Mom nodzieję' że pobyt w Egipcie Up]ynie Pońs1wu miło i spokojnie ] no dłUgo
pozoslonie w Pońslwo pomięci
ANNA TRZASKA
Rezydeni BP lioko
Te.
+
20
19
888 30 25
\J
INFORMACJE PODSTAWOWE:
ZAKWATERoWAN]t W HoTELU po prfyjeźChie do hole L] podcho.]flJny no lecepcję' no kiórej zoslowjomy posfpody (możno je
oc]ebl.]c nonępnego c]nlo) olof Lrmowę z BP i]oko' o]rfymLrjemy kUcze.]o pokojLr oroz korty ręcfnikowe'
SPoIKAN|E INfoRMACY'|NE !]fień po r]rfyocie o.]będfie !ię spojkon]- informocyjne z Pońshło €zy(]enlem, no kióryrn zos|onq
poIU5zon.p i51oin-A kWen e dolycfqce fokwo1'.loWoni.r hoieIU' miejscowośc]' Ubefpiecfenlo olozwyc]ecfek fokUljolylvnych
B|LET
loTN|czY no oillisku w
Po|sce olrzymo]iście oc] novych pEecls|owicie]i bile]y
oh]cfe
jes] ]o koi]ko formoiu 44
pocjęlo
no 3 częśc].Bęclfe ono potĘe|ro Poń5|w! w C]niU !ł}lolu f s|]olm E| Eheikh' W rozie zogubienio bi|etu plosimy Pilny koniokl z
lezydenłem, oby fostoc dopusrcfonym do odPlowy b;|etowo bogozowej plry wotocie do Po|ski
sEJl
w pokoiU
Lrb
no le.epq] znoidLrje się sej| (befp].fny)' r.jecone
Ee.fy pofosiowi']new pokojU'
j-An
pon')5; od powiedz]oLnoś ci fo
DoBA HoIELoWA
W r]oteLoch
.]obo irote]owo kończy
5]ę
pżechoĘyonje cennych necfy
w lejfie' Hole| nie
o goozir']e l2'00
PoKóJ z PRYszNtcEM (sHoWER RooM) w dn]U Wyot! goścle f Koiowic olof Worszow} mogq sko2ynoć befplo]nie z poko]t] f
prylfni.em po !]o.]f nie l2'00 ljeźo i tokowy jen .]osiępny)' W Iym celU no]eży Udoć 5ię no recepcję ho]e|U i poiw]erc]fjć show€l
KARTY RĘczNIKoWE (TowEr cARD) o]rfymUjemy po.]cfos lokw.nel.]wo| io' ]c(]na k.]llo no .)5obę' R!.cznik] p ożowe Wymienio
lję w bud.e' któ.c]fnojc]U]e 5]e nc ieren|e hoie U' Zo f!]Ub]en]e rę.]niko !b koriy ho|e pobielo op|olę ok' ?0$
TABL|cA
|NroRMAcYJNA w hob
oroz wy oc e z5hcrrnr E Shelkh.
U
fnlrjdL]je
5
e 1ob
i.c
]nkn.no(jyi'.]]:],
no k]órej zn.tjclfie.ie Foń5iwo lnforrnocje o wyciecukoch
DYżuRY REzYoENTA no i.rbl]cy ]nfolmocyjnej poc]ony jest rork]o.l dfżL.]iÓVJ i]oteowych lefy.]enlo' DyżUry odb)ryoj.]
recepcji !b pą krbicy ]nformocyjnej'
lię
l]o
zDRoWIE jesteściePońslwo Ljbefpiecfeni w lowotry5ii'i. [!lo'oeBk]e' W prfypo.]k! prob]ernów fc]rcwolnych prolin]y o jok
no]jfyblfy kontck] 7 Pońsiwo.ezyclenlem' k]óly skonjuiuje PońsT.do f k|injkq lkióre jesr rekomendowonc] iWspó|plocuje f
L]befp]eczycle ern) ' Wi],To
U |e
|ofua W hoie
U ]e51
płolnir no mlejsc! ] jej pŻecie]ny kosfl
To ok ' l 00$
WYc|EczKl fAKULTATYWNE wsfy!]kle wyciecfki foku ]otywne sq orgonŁowone plfe, nosfego iokolnegokonlrohenlo Trcrvco.
Zopi5y no wycieczki oc]bylvojq s]ę po spoIk.rniU infoImocy]ny.n olof n(r .]yżUroch hoieIowych'
- po sholrn Ej she]kh może'ny porusfoć się min|bUso'ni ln]ebiesko b]o1e] orof ]oksówkoml'
mjnibusem w jec]nq 5trcnę: ok' l$/os' W loksóWkoch ceno f.r plzejofd Usto]onojesl z gón/ pojej
TRAN5PoR]
ceno fo
przejoz.]
WALUTA - OJicjolno wouio Eglpl! jen funi esipskilt.E.).
lUsD
=
około 5,5 L'E'
leuro - okolo
7,40 L.E.
Wieksfo5c hole ] pęyjmLrje foz|]cfen]o roc
KREDYloWĄ'
h Lrn
kow WY LĄCZN
E
w L] SD'
EU
Ro Ub KARTĄ
. Poczlówki rno7no 1!pić w większości sk|epóW sprzedojocych pomiq1ki' w llcznyc|r
5Upermo.keloch ino pocfcie' Wypi\one kortkize fnoczkern zÓ!lowiomy no recepcjiho]e owejw ce|U ich \Ą}s|onio.
PoczTA. WYSYIAN|E KART PoczTowYcfl
MoRzE czERwoNE I KoRALo!1icE Prosfę pomlęioc o nosfe.]U obuwio podc7os wchodfenio do moŻo 1niebezpieczeńsiło
polon|enio 5|óp] oroz zokofie kormienio ryb morsklc|r. Ape|LrjemY ]ez .]o Pońs|wo o Uszonowonje bogoclw nolu|onych Morzo
cfer\vonego- Pofos]owmy roly korc]owe n]€noruszone' W non]e Tokim jok je fosloismy' ZeMonie kowo|ko koro|owco lo
zoledw|e kiko sekund, o rofo kold|ow.l pryro5|o oklcm no rok' W Egipcie |stnieje loke surowo pżelllfegony zokof wylvof'r 2
koju koroli i mLrsz i morskkJr.
sPoTKANIE INFoRMACYJNE oDBĘDz|E s|Ę W śRo
ZBIORKA NA RECEPCJI HOTETU
o GoDz|NIE
:
.Jr''r,
t'\
r'.r
......:''.',ł. 'V J.
" " """
'