Wniosek o likwidację grzejnika c.o. w kuchni

Transkrypt

Wniosek o likwidację grzejnika c.o. w kuchni
Katowice, dnia……..............………
……………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………………….
…………………………………………….
adres. korespondencyjny
…………………………………………….
telefon kontaktowy
Zarząd KSM
ul. Klonowa 35c
40-168 Katowice
WNIOSEK
o likwidację ........ elementowego grzejnika centralnego ogrzewania w kuchni
lokalu usytuowanego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
przy ulicy………..…........……………......……...... nr….....…….. nr lokalu……………
1.
Oświadczam, że posiadam prawo do lokalu mieszkalnego jak w tytule.
2. Zobowiązuję się do pokrycia całości kosztów związanych z planowaną likwidacją:
spuszczenie wody ze zładu c.o., demontaż grzejnika oraz końcowy odczyt podzielnika
kosztów ogrzewania.
3. Przyjmuję do wiadomości i stosowania informację Spółdzielni o potrzebie zwiększonego
przewietrzania pomieszczenia kuchennego w związku z możliwym wzrostem wilgotności
powietrza, co z kolei może być przyczyną zawilgocenia ścian, pojawienia się sprzyjających
warunków do rozwoju grzybów, pleśni lub przebarwień.
4. Zobowiązuję
się
do
niezwłocznego
powiadomienia
Spółdzielni
o
zauważonych
negatywnych skutkach likwidacji grzejnika.
5. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów przywrócenia grzejnika, o ile okaże się to
technicznie niezbędne, jak też do usunięcia we własnym zakresie ewentualnych,
negatywnych skutków jego braku.
………………………………………..
czytelny podpis użytkownika lokalu

Podobne dokumenty