Nauczyciele pracują zespołowo.

Transkrypt

Nauczyciele pracują zespołowo.
Nauczyciele pracują zespołowo.
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)
KSIĄŻKI:
1. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece / Paweł Pioterek.- Warszawa :
Wydawnictwo SBP, 2008.
Sygnatura: 99401 BL
2. Kierowanie zespołem / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara
Kożusznik.- Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.
(Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły ? : Materiały do samokształcenia ; Cz.2)
Sygnatura: 82395
3. Kierowanie zespołem pracowniczym / Barbara Kożusznik.- Warszawa : Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
Sygnatura: 104470, 105272
4. Nauczyciele działają zespołowo? / Stefan Wlazło.- Wrocław : Wydawnictwo
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2010.
Sygnatura: 101874
5. Organizacja zachowań zespołowych / red. nauk. Ryszard Rutka, Piotr Wróbel.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
Sygnatura: 105114 P
6. Organizacja zespołu nauczycielskiego a kierowanie szkołą / Kazimierz
Waligórski.- Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1988.
Sygnatura: 65353, 65354, 65355, 65356, 65357
7. Podręcznik doskonalenia pracy zespołowej / Mike Woodcock ; tł. Monika Dorota
Krupińska.- Warszawa : Program TERM FRSE MEN, 1997.
Sygnatura: 81538
8. Praktyczne metody pracy zespołowej / David Leigh ; tł. Monika Dorota
Krupińska.- Warszawa : Program TERM FRSE MEN, 1997.
Sygnatura: 81537
9. Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek
Królikowski.- Wyd.2- Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001.
Sygnatura: 98415, 98416
10. Psychologia zespołu pracowniczego : doskonalenie efektywności / Barbara
Kożusznik.- Wyd. 2 popr. i rozsz.- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
2002.
Sygnatura: 92791,106694
11. Zespoły zadaniowe : zastosowanie i doświadczenia / Zbigniew Chrościcki.Warszawa : Państw. Wydaw. Ekonomiczne, 1989.
Sygnatura: 70692, 70693
ARTYKUŁY:
1. Diagnoza integracji zespołu nauczycielskiego / Stefan Witek. // Kierowanie Szkołą. 1997/98, nr 8, s. 4 - 6.
2. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło. //
Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. [I - VIII] wkładka.
3. Doskonalenie dyrektorów szkół - kierowanie zespołem / Jarosław Kordziński. //
Nowa Szkoła. - 1997, nr 4, s. 61 - 62.
4. Konflikty w pracy przyczyną obniżenia efektywności zespołu/ Agnieszka Folga. //
Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 10, s. 4 - 8.
5. Organizacja pracy zespołów rady pedagogicznej / Agnieszka Lewandowska //
Monitor Prawny Dyrektora. - 2010, nr 1, s. 6
6. Plan pracy szkolnego zespołu wychowawczego/ Aleksandra Kubala-Kulpińska //
Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 9, s. 38 - 39.
7. Plan pracy zespołowej nauczycieli przedszkola / Elżbieta Korczewska // Doradca
Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 26 - 27.
8. Praca zespołowa / Jarosław Kordziński. // Nowe w Szkole. - 1997/98, nr 8, s. 20 - 22.
9. Program szkoły - planem rozwoju. Praktyczne rady dla zespołów tworzących
program szkoły / Urszula Blicharz. // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 11, s. 15 - 20.
10. Programowanie celowej pracy zespołu / Jarosław Kordziński. // Gazeta Szkolna. 2009, nr 35, s. 10 - 11.
11. Psychospołeczne determinanty pracy nauczyciela - podmiotowość zespołu
pedagogicznego szkoły / Kazimierz Waligórski. // W: Stan założony i rzeczywisty
przemian w pracy nauczyciela i szkoły / pod red. Jana Jakóbowskiego. - Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. - S. 115 - 127
Sygnatura: 84 783
12. W jaki sposób można uaktywnić zespoły przedmiotowe / Bożena Jankowska. //
Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 10, s. 21 - 22.
13. Wespół w zespół, czyli czas na podsumowanie pracy zespołowej nauczycieli /
Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 42 - 43.
14. Wespół w zespół : współpraca z nauczycielami / Małgorzata Łoskot. // Głos
Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 46 - 47.
15. Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu / Marek Kazimierowicz. // Nowa
Szkoła. - 2005, nr 1, s. 31 - 34.
16. Zespół pracujący z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Jarosław
Wołosiewicz // Monitor Prawny Dyrektora. - 2010, nr 12, s. 11 - 12
Opracowanie: Magdalena Gutowska
CDN PBP w Pile

Podobne dokumenty