r a p o r t

Transkrypt

r a p o r t
raport
roczny
annual
report
2 0 0 4
Misja
Our Mission
Wykonanie inwestcji w latach 2001-2004
oraz plany inwestycyjne na lata 2005-2007
Actual Capital Expenditures in years 2001-2004
and Capital Expenditures Plans for years 2005-2007
M
isją spółki akcyjnej AQUA jest harmonijne
100
i łączne osiąganie zadowolenia jej klientów
i akcjonariuszy przy jednoczesnym ograniczeniu
90
wpływu działalności na środowisko naturalne.
Klientom chcemy oferować zdrową i smaczną
wodę, spełniającą wszelkie wymagania jako80
ściowe i sanitarne za cenę uwzględniającą ich
70
możliwości.
Chcemy rozwiązywać problem powstających
60
ścieków za klientów i w zgodzie z wymaganiami
środowiska. Sposób obsługi winien wyrabiać
50
w klientach przekonanie, że pracujemy dla nich.
Akcjonariuszom pragniemy zapewnić satysfak40
cję z dokonanych inwestycji i zadowolenie ze
30
spełniania przez Aquę ważnej misji społecznej.
W naszej działalności, musimy kierować się
20
zasadą maksymalnego ograniczenia jej skutków
dla środowiska naturalnego a jednocześnie
10
stwarzać warunki do przywracania środowisku
jego pierwotnego stanu.
Dążenie do jednoczesnej realizacji wszystkich
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
celów jest dla nas nadrzędną zasadą.
w mln zł/ million PLN
Wydatki inwestycyjne/Capital Expenditures
Inwestycje finansowane wyłącznie ze źródeł Aquy/
Capital Expenditures solely by Aqua
T
he mission of AQUA Joint-stock Company is
Inwestycje uwzględniające projekty współfinansowane środkami pomocowymi/
Capital Expenditures project supported by EU funds
to harmonize the attainment of satisfaction by
both its clients and shareholders, while limiting its
impact on the natural environment.
For the benefit of our clients, we wish to offer wholesome and tasty water that would fulfil all of the quality and sanitary requirements at an affordable price.
2002
2003
2004
2001
Water and wastewater sale volumes
2000
Poziom sprzedaży wody i ścieków
We wish to take care of our clients’ problems relating to the formation of wastewater, while doing so,
in consideration of the requirements of the environment. The provision of our service should be such
that the clients become aware of the fact that we
work for their benefit.
For our shareholders, we intend to provide satisfaction ensuing from their investments and from the
accomplishment of an important social mission.
In our business, we must follow the rule of minimization of its effects on the natural environment, while
at the same time, setting the right conditions for the
recuperation of the environment to bring it back to
its initial state.
Our endeavour to attain all of the objectives, simul-
16 086
10 680
17 454
Sprzedaż wody tys. m3
Sprzedaż ścieków tys. m3
10 544
19 087
11 460
19 991
12 093
21 975
13 033
Water sale ths m3
Wastewater sale ths m3
taneously, is our priority.
Spis treści
Table of content
Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen ......................................................5
Władze Spółki
Comapny Authorities ........................................................7
Od 110 lat dostarczamy dobrą wodę
We have been delivering good water for 110 years ............9
Działalność kanalizacyjna - W trosce o zasoby wodne
Sewerage activity – in care of water resources .................11
Jesteśmy dla Klienta
We are for the benefit of our clients ................................13
Sprzedażż usług
Sales of services ..............................................................15
Dużo inwestujemy
We invest a lot ................................................................17
Zarządzanie środkami trwałymi
The management of fixed assets.......................................21
Stawiamy na jakość
We focus on quality.........................................................23
Jesteśmy w Unii Europejskiej
In the European Union ....................................................25
W trosce o środowisko
In care for the natural environment..................................27
Działamy wśród ludzi
We are socially vibrant.....................................................29
Sprawozdanie finansowe
Financial statement .........................................................30
3
C
zas biegnie bardzo szybko. W wirze codziennej pracy wydawać się mogło, że od
poprzedniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upłynęło zaledwie kilkanaście tygodni,
a okazuje się, że znowu minął rok. Dzisiaj już po
raz kolejny mamy zaszczyt spotkać się z Wami
i złożyć na Wasze ręce Raport Roczny, tym razem
za rok 2004.
Miniony rok był dla Aquy przede wszystkim rokiem intensywnej pracy, rokiem dobrym, bo był
rokiem trzykrotnego przyspieszenia inwestycyjnego, poprawienia relacji z naszymi klientami,
wygaszania sporów. Aqua w dużo większym
niż wcześniej zakresie wpisała się w życie
społeczne, kulturalne i sportowe na obszarze
swojego działania. Nasz wysiłek zyskał uznanie
u włodarzy miasta Bielska-Białej. Aqua została
uhonorowana
tytułami
„Dobrodzieja
kultury”
i „Dobrodzieja sportu” za swój wkład w te dziedziny życia w 2004 roku. Prowadzona przez nas działalność gospodarcza i społeczna zadecydowały
o przyznaniu nam wyróżnienia „Firma roku 2004”
w kategorii dużych przedsiębiorstw.
Dążymy do stworzenia bezpośrednich, otwartych
Piotr Dudek
i odpowiadających na indywidualne potrzeby
relacji z każdym z klientów. Dzięki staraniom
wszystkich pracowników poprawiła się ocena
naszej firmy w oczach Klientów. Taka opinia
zobowiązuje nas do jeszcze większej dbałości
o zachowanie najwyższej jakość świadczonych
przez nas usług.
W roku 2004 pomimo wciąż utrzymującej się
spadkowej tendencji sprzedaży, w szczególności
w kategorii odbiorców hurtowych i pozostałych
klientów, udało nam się osiągnąć wynik netto
o 160% wyższy od pierwotnie zaplanowanego
i 43% wyższy od wyniku za 2003 rok. Poza przeprowadzoną racjonalizacją wydatków i pozyskaniu
nowych źródeł przychodów, spory, bo prawie
trzydziestoprocentowy
wpływ
na
ostateczny
wynik miały poziomy kursów walut, w związku
z istniejącymi przyszłymi zobowiązaniami spłaty
kredytów z Banku Światowego, zaciągniętych
w 1996 roku.
Krzysztof Filipek
Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen
Dzięki zaangażowaniu wszystkich służb w firmie
udało się nam zrealizować duży, bo opiewający aż
na 47 mln zł, plan inwestycyjny.
Naszym celem jest stały rozwój Firmy, wcho-
T
ime runs so fast. Overwhelmed by day to day
the development of a sewerage system and sludge
activity it would seem that just a few weeks has
treatment, avoiding significant increases in opera-
passed since the last Annual General Meeting of
ting costs that would otherwise transfer to tariffs.
Shareholders, but it appears that already a year has
passed. Today for another time we have the honour
Today in a special way we would like to thank all
to meet with you and deliver this Annual Report
those that day to day support us in our job. We
concerning the year 2004.
thank the Supervisory Board, our shareholders, the
większe wyzwania niż rok 2004. Plan inwestycyjny
The last year was foremost a year of very hard work,
Rulers of Bielsko-Biala Municipality, United Utilities
przewiduje wykonanie zadań na prawie 90 milio-
a good year because the investment programme
(Poland) BV, the authorities of other Municipalities
nów złotych a przede wszystkim realizację budo-
has been tripled, relations with our customers has
where we provide our services, members of local
been improved so thatconflicts have ceased. Aqua
cultural, commercial and social societies. As the
increasingly takes part in cultural, social and spor-
Management Board we know that we would not be
ting life conducted in our operating area. Our efforts
able to achieve the targets set for the Company wi-
were noticed by the rulers of the Bielsko-Biala city.
thout the engagement of all employees of Aqua, so
Aqua has been rewarded with honour titles „Good
we would especially like to thank them.
sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną.
spirit of Culture” and „Good spirit of Sport” for its
Finishing, we wish to thank our Customers for their
To tylko część zadań już zaplanowanych. Część
participation in these areas during 2004. Our com-
kindness shown and patience with our imperfec-
zadań na bieżąco dyktuje życie, dyktują potrzeby
mercial and public activities resulted in the award
tions. At the same time we would like to declare that
„The company of the year 2004” title.
the purpose of all our activities is to care for all the
We endeavour to create direct and open relation-
inhabitants of Podbeskidzie Region.
dzenie na nowe tereny i podejmowanie nowych
działalności. Rok 2005 stawia przed nami jeszcze
wy sieci kanalizacyjnej w Lipniku i Hałcnowie.
Czeka nas wdrożenie nowego systemu rozliczania sprzedaży i wdrożenie systemu zarządzania
jakością ISO 9001:2000, rozpoczęcie zdalnego
klientów. Pragniemy w możliwe największym
stopniu wykorzystać środki dostępne w ramach
funduszy unijnych. Dzięki nim łatwiej będzie osiągnąć stawiane przed Spółką cele w szczególności
ships with every customer. Owing to the efforts of all
our employees the customer satisfaction appraisal
has improved. Such opinions oblige us to even gra-
dotyczące zapobieganie degradacji środowiska
ter care and to sustain the highest quality services.
naturalnego poprzez rozbudowę systemu kanali-
Despite the
zacji i całkowitą utylizację odbieranych ścieków,
especially for bulk customers and ‘other customers’
przy jednoczesnym uniknięciu znacznego wzrostu
kosztów a tym samym cen usług z tego powodu.
Dzisiaj w wyjątkowy sposób dziękujemy wszystkim
still noticeable decrease of sales,
categories, we were able to achieve a net profit
of 160% higher than budgeted in 2004 and 43%
higher compared to the previous year. Besides the
rationalisation of operating expenditures and new
sources of revenues almost 30% of the net profit is
tym, którzy na co dzień wspierają nas w naszej
the result of a positive foreign currency exchange
pracy. Przede wszystkim Radzie Nadzorczej, na-
rate that applies to our liabilities towards the 1996
szym akcjonariuszom: władzom Gminy Bielsko-
World Bank loan.
Biała i United Utilities (Poland) BV, samorządom
gmin na terenie których działamy, przedstawicielom lokalnych organizacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Jako Zarząd zdajemy sobie
Owing to the full engagement of all our company
departments we are able to deliver the capital
expenditures programme of PLN 47 million.
We target continuous development of the company, extending the service area and approaches to
również sprawę, że bez zaangażowania pracowni-
new activities. The year 2005 imposes on us even
ków nie udałoby nam się osiągnąć stawianych
greater endeavours than last year. The budget for
przed Spółką celów, dlatego także im należą się
capital investment will equal almost PLN 90 million.
specjalne słowa podziękowania.
Na zakończenie dziękujemy naszym klientom
za często okazywaną życzliwość i zrozumienie
It consists mostly of: construction of a new sewer
system in Lipnik and Halcnow, the new billing
system, implementation of ISO 9001:2000 quality
system and preparation to implement a remote steering system of the water and wastewater networks.
dla naszych nie zawsze doskonałych poczynań.
Some of our projects appear on day to day basis
Jednocześnie zapewniamy, że celem wszelkich
responding to customer’s needs. We desire to use
podejmowanych przez nas działań jest przede
EU funds as much as possible. Owing to these it will
wszystkim troska o dobro mieszkańców Podbeskidzia.
be much easier to achieve the targets, especially improving environmental protection connected with
Piotr Dudek – Prezes Zarządu Aqua S.A.
Krzysztof Filipek – Wiceprezes Zarządu Aqua S.A.
President of the Management
Vice-president of the Management
Board of Aqua SA
Board of Aqua SA
5
Struktura własnościowa
Ownership Structure
51,06
33,18
15,76
Gmina Bielsko-Biała
United Utilities
the City of Bielsko-Biała
(Poland) B.V.
Pozostali akcjonariusze
other shareholders
Władze Spółki
Comapny Authorities
Zarząd
Management Board
Piotr Dudek - Prezes Zarządu AQUA S.A.
Piotr Dudek – President of the Management Board of AQUA S.A.
Mgr inż. chemik, ukończył studia podyplomowe w zakresie
M.S.Ch.E.; he passed postgraduate courses in management and
zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska. Przez
wiele lat związany z Rafinerią Czechowice - w latach 1991-98
jej prezes zarządu oraz dyrektor naczelny. W latach 1998-2000
dyrektor oddziału CPN, a potem PKN w Katowicach. W latach
2000-2003 doradca MOL i Slovnaft Polska. W latach 1984-86
pracował na kontrakcie w bagdadzkich wodociągach w Iraku.
marketing and environmental protection. He has been connected
with Rafineria Czechowice (petroleum refinery) for many years.
He posted position of the chief executive officer and president of
the management board between 1991 and 1998. Then, he was
a director of CPN Branch, and next PKN Branch in Katowice, between 1998 and 2000. He worked as a consultant for MOL and Slovnaft Polska between 2000 and 2003. Between 1984 and 1986, he
worked on a basis of a contract at Baghdad Waterworks in Iraq.
Krzysztof Filipek – Wiceprezes Zarząd AQUA S.A.
Doktor nauk chemicznych, posiada tytuł MBA uzyskany
Krzysztof Filipek – Vice President of the Management Board
w SGH w Warszawie. W latach 1983-1994 pracownik naukowy
of AQUA S.A.
Uniwersytetu Śląskiego i stypendysta fundacji Humboldta.
Doctor’s Degree in Chemical Sciences, MBA - Warsaw School of
Od 1994 do 2001 kierownik Zakładu Ochrony Wód Głównego
Instututu Górnictwa. W latach 2001-2003 był Dyrektorem ds.
Rozwoju na Polskę w International Water. Jest członkiem
Rady Gospodarki Wodnej przy RZGW Gliwice.
Rada Nadzorcza
Maria Hetnał – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magister ekonomii, posiada uprawnienia biegłego rewidenta.
Economics (SGH). He was a research worker at the Silesian University, and the head of Water Protection Department of the Central Mining Institute (GIG). He was the Director of Development in
Poland while he worked at International Water.
Supervisory Board
Maria Hetnał – Chairman of the Supervisory Board
M.S.Ec., she is a chartered auditor. A long-term employee of
Apena sp. z o.o., manager of cost department at the beginning,
Wieloletni pracownik „Apeny” sp. z o.o., na początku jako
deputy chief accountant, and then chief accountant, deputy
kierownik działu kosztów, zastępca głównego księgowego,
economic manager, and eventually chief financial officer until
a następnie jako główna księgowa, zastępca dyrektora ds. eko-
2002. At present, she holds the position of chief financial officer
nomiki i w końcu do 2002 roku dyrektor finansowy. Obecnie na
at Marbet sp. z o.o
stanowisku dyrektora finansowego w „Marbet” sp. z o.o.
Leslie Anthony Bell - Member of the Supervisory Board
Leslie Anthony Bell - Członek Rady Nadzorczej
Inżynier budownictwa, geolog, członek Instytutu Inżynierów
Budownictwa, Przez 16 lat pracował dla AMEC plc jednej
z największych grup inżynieryjno-konstrukcyjnych i rozwojowych. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym United
Utilities International.
Tomasz Jórdeczka - Członek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie organizacji i zarządzania, otrzymał także licencję zawodową
zarządcy nieruchomości. W 1994-1996 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej,
rok później został doradcą Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast. Od 1983 roku pełni funkcję Prezesa Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.
B.Sc., C.Eng., geologist, MICE. He had worked for AMEC
plc,
one
of
the
largest
engineering
and
construction
and development groups, for 16 years. At present, he is
Chief
Operating
Officer
at
United
Utilities
International.
Tomasz Jórdeczka – Member of the Supervisory Board
Graduate of economic faculty in management and administration, he also obtained the licence of a manager of real properties.
He was Under-Secretary of State at the Ministry for Spatial Layout
between 1994 and1996, and the next year he became a consultant
for the President of the Housing and Urban Development Office.
Since 1983, he has been holding the position of President of
Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa (housing association)
in Bielsko-Biała.
David John Kilgour – Member of the Supervisory Board
Eng, B. Sc. FCA – He is a member of Financial Charted Auditors
David John Kilgour – Członek Rady Nadzorczej
of England and Wales Assosiation. He is a CEO of United Utilities
Inżynier, B. Sc. Ponadto posiada kwalifikacje FCA – jest
(Poland ) B.V. and CFO of United Utilities International
członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Jest
dyrektorem United Utilities (Poland ) B.V. oraz dyrektorem
Marian Trela - Member of the Supervisory Board
finansowym United Utilities International
since 20 February 2003
M.S.Ec. He worked at Bielskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budow-
Marian Trela – Członek Rady Nadzorczej
Magister ekonomii. Był pracownikiem Bielskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, na stanowisku kierownika
działu zbytu, głównego specjalisty ds. ekonomicznych
lanej, holding the position of sales department manager, chief
specialist in economy, and eventually as deputy director, economy. He was Vice Mayor of Wilamowice Commune between 1991
and 1994. At present, he is Mayor of Wilamowice Commune.
i w końcu zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W latach
1991-1994 był zastępcą Burmistrza Gminy Wilamowice.
Obecnie jest Burmistrzem Gminy Wilamowice.
.
7
14
dni i nocy – tyle czasu potrzebowałby sprawny
piechur na obejście całej naszej sieci wodociągowej.
For a proficient walker, it would take 14 days and nights of
a relentless march to complete a walk along the network.
N
aszym najważniejszym zadaniem jest nieprzerwana dostawa zdrowej i smacznej wody
do picia wszystkim naszym klientom, obecnie na
obszarze od Porąbki pod Skoczów oraz od granic
Czechowic-Dziedzic aż po Szczyrk i Buczkowice.
Z naszej wody codziennie bezpośrednio korzysta ponad 225000 mieszkańców Podbeskidzia,
a liczba ta rośnie jeszcze o kolejnych kilkadziesiąt
tysięcy, uwzględniając sprzedaż hurtową.
Zapewnienie dobrej wody nie jest zadaniem łatwym, biorąc pod uwagę, że zarządzamy siecią wodociągową o długości przekraczającej 1800 km!
AQUA S.A. posiada kilka ujęć wody, z których
zaopatrywani
są
mieszkańcy
Bielska-Białej
i okolic. Największe z nich to: ujęcia w Kobiernicach na rzece Sole, na zbiorniku retencyjnym
w dolinie Wapienica, na Żylicy w Szczyrku oraz
90 000 000
w mniejszym stopniu lokalne ujęcia na górskich
potokach.
Woda do domów jest doprowadzana systemem
rur, które niczym podziemna pajęczyna
oplata
litrów na dzień – tyle wody produkujemy
miasto i sąsiadujące z nim obszary. Mówiąc
We produce 90 000 000 litres of water daily.
o
rurach
wodociągowych
należy
pamiętać
o ich różnorodności w zakresie wielkości, wieku oraz materiału. Największe rury stosowane
w Aqua mają aż 1200 mm średnicy, podczas gdy
najmniejsze tylko 32 mm. W AQUA S.A. eksploatujemy m.in. sieci żeliwne, które nieprzerwanie
funkcjonują od końca XIX wieku oraz najnowsze
sieci z polietylenu.
Najwięcej problemów sprawiają jednak odcinki
sieci wodociągowej z rur żeliwnych i stalowych
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX
wieku. Są one przyczyną wycieków (strat) wody
oraz wtórnego zanieczyszczenia wody produktami korozji, które choć niegroźne dla zdrowia
powodują,
jej
zabarwienie.
Opracowaliśmy
i wdrażamy program renowacji i modernizacji
układu sieci wodociągowej, w ramach którego
podejmujemy działania naprawcze, polegające
przede wszystkim na wymianie skorodowanych
rurociągów oraz na zastosowaniu inhibitorów,
czyli środków
zapobiegających korozji rurocią-
gów stalowych i żeliwnych. Aby zapewnić wszystkim naszym odbiorcom odpowiednie ciśnienie
wody eksploatujemy 47 lokalnych pompowni
i hydroforni, pracujących w większości w trybie
całkowicie zautomatyzowanym.
Nasze służby eksploatacji sieci wodociągowej
sprawnie reagują na
zdarzające się przypadki
zakłóceń w dostawie wody. Na 2287 awarii, które
wystąpiły w 2004 roku, aż w 99,4% przypadków
przerwa w dostawie wody do klienta trwała krócej
niż 12 godzin.
Dzięki przeprowadzonym przez nas w ostatnich
latach inwestycjom i zastosowaniu nowoczesnej
technologii, aż 99% próbek wody nie tylko spełnia
surowe standardy określone w rozporządzeniu
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również dostarcza pijącym ja ludziom niezbędnych
Od 110 lat dostarczamy dobrą wodę
We have been delivering good water for 110 years
do życia mikroelementów.
Aqua S.A. has several of water intakes, which
react promptly to any occurrences of failures
Nasze wysiłki w zakresie procesu produkcji wody
supply water to the inhabitants of Bielsko-Biała
relating to water supply. In 2004 for 2 287 failures
zostały dostrzeżone na forum krajowym – w 2004
and locality. The biggest of these are: water inta-
99.4% of cases meant an interruption of water
roku zostaliśmy wyróżnieni przez Polską Izbę
kes in Kobiernice on the river Soła, the dam at the
supply to clients of less than 12 hours.
Ekologii w kategorii gospodarka wodno-ściekowa
Wapienica, water intake on the Żylica in Szczyrk,
Thanks to our investments, carried out during
za „Wdrożenie nowoczesnych technologii uzdat-
and to a lesser degree, local water intakes on
recent years, and due to the application of mo-
niania wody oraz systemu monitoringu procesu
mountain streams.
dern technology, 99% of water samples not only
dystrybucji wody”.
Water is supplied to households through a sys-
comply with the strict standards as determined
Nasze plany na lata 2005-2006 obejmują:
tem of pipes, which just like an underground
by ordinance relating to the requirements re-
rur
web entwines the city and the surrounding
garding the quality of water destined for human
stalowych, dzięki czemu poprawi się jakość
terrain. When water line pipes are mentioned,
consumption, but also provide to its consumers
wody dostarczanej do odbiorcy oraz zmniejszy
one should consider their variety as regards the
the micronutrients which are indispensable for
się poziom strat (wycieków) wody
size, age, material type. The biggest pipes used
sustaining life.
zakończenie prac zmierzających do pełnej
by Aqua are up to 1 200 mm in diameter, whereas
Our endeavours in the sphere of water production
automatyzacji systemu umożliwiającej ste
the smallest, just 32 mm. At Aqua S.A., we make
process were recognized on the domestic forum
rowanie siecią z centralnej dyspozytorni, co
use, among others, of networks of cast iron which
– in 2004, we were awarded by the Polish Cham-
ma służyć obniżeniu kosztów operacyjnych
are in continuous operation since the end of the
ber of Ecology in the category water-wastewater
oraz jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność
XIX-th century as well as the most modern made
management for the “Implementation of modern
systemu.
of polyethylene.
technologies of water treatment, and for the
zastosowanie dezynfekcji promieniowaniem
The greatest problem, however, is posed by those
implementation of the process of monitoring of
UV
sections of water line network which are made of
water distribution”.
steel pipes from the seventies and eighties of the
Our plans for the years 2005-2006 comprise:
20th century. They are a cause of leaks (losses) of
-
-
-
-
zintensyfikowanie
na
stacjach
programu
uzdatnia
wymiany
w
Szczyrku
i w Straconce.
O
the acceleration of the programme of steel
ur most important goal is the continuous
water and a result of secondary contamination of
pipes’
provision of wholesome and tasty drin-
water by corrosion, which despite their harmles-
improvement in the quality of water being
sness, cause water to assume a certain colour.
supplied to the consumer, and as a result of
We prepared and are now implementing a pro-
which, the level of losses (leaks) of water shall
king water to all of our clients, encompassing
the area from Porąbka to Jasienica, and from
the fringes of Czechowice-Dziedzice as far as
Szczyrk and Buczkowice.
Every day some 225 000 inhabitants of the Podbeskidzie region are direct consumers of our water,
and this number is augmented by several thousands, when accounting for wholesale sales.
The assurance of good quality water is not an
easy task considering that we manage a water
line network which extends over 1 800 km in
length!
gramme of refurbishment and rehabilitation of
water line network system i.e. agents that prevent
exchange,
which
shall
see
an
be reduced,
-
the termination of operations striving towards
corrosion of steel and iron water lines. In order
a full automatization of the system, thus ena
to ensure appropriate water pressure to all of our
bling network control to be administered from
consumers, we make use of 47 local pumping
a centrally-based dispatching unit, which shall
stations and hydrophore plants that are, in the
see to a reduction of operating costs, and to
majority of cases, operating in fully automated
a further improvement of reliability of the system.
mode.
Our staff charged with the administration of
water line network maintenance are vigilant and
Procent próbek wody spełniających normy/Percentage of water complience
Cele:
- dostawa zdrowej wody
- zachowanie ciągłości dostaw
- wymiana starych rur
stalowych i żeliwnych
- ograniczenie strat wody
Mętność/Turbidity
Barwa/Colour
Żelazo/Iron
dane za rok 2002
date for year 2002
dane za rok 2003
date for year 2003
Mangan/Managanese
dane za rok 2004
date for year 2004
Wskaźnik Coli/Coli indicator
20
40
60
80
Objectives:
- delivery of healthy water
- sustain continuity of supply
- replacement of old steel
and iron pipes
- reduction of non-revenue water
100
9
55 000 m3
ścieków dziennie oczyszczamy na naszych oczyszczalniach
is the volume of wastewater that we treat, on average, on
a daily basis.
P
odstawowym celem Aquy w zakresie gospodarki ściekowej jest oczyszczanie ścieków
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
w taki sposób aby nie powodowały pogorszenia
jakości i czystości środowiska.
Świadomość,
że
zasoby
czystej
wody
w naszym kraju są ograniczone, pobudza nas do
podejmowania działań, których realizacja odpowiada idei zrównoważonego rozwoju i trosce
o przyszłe pokolenia użytkowników korzystających z tych zasobów.
W osiągnięciu tak stawianych celów potrzebna
jest nam odpowiednia infrastruktura, zarówno
w postaci sieci kanalizacyjnej jak i oczyszczalni
ścieków.
Aqua ujmuje ścieki odprowadzane przez ludność i przemysł poprzez sieć kanalizacyjną liczącą ponad 800 km długości. Odbieramy ścieki od
przeszło 156 tysięcy mieszkańców Bielska-Białej,
Szczyrku, Buczkowic, Wilkowic i Jaworza.
Na terenie miasta Bielsko-Biała wyróżniamy trzy
rodzaje sieci: najstarszą liczącą przeszło 130 lat
kanalizację ogólnospławną, do której trafiają
zarówno ścieki sanitarne jaki i ścieki opadowe,
sanitarną – odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze oraz sieć kanalizacji deszczowej, do
której trafiają wyłącznie ścieki opadowe i wody
roztopowe. Z kanałów ścieki trafiają do oczyszczalni w Komorowicach, o przepustowości do
90000 m3/dobę lub do oczyszczalni w Wapienicy
o przepustowości do 8000 m3/dobę. W 2004 roku
na nasze oczyszczalnie dopłynęło ponad 26 mln
m3 ścieków .
1142
tylu nowych klientów przybyło nam w 2004 roku
by so many we increased number of customers that discharge
sewage to our facilities
Do listopada 2004 roku spółka eksploatowała
jeszcze oczyszczalnię w
Rybarzowicach, do
której dopływały ścieki z Buczkowic i Szczyrku.
Ta oczyszczalnia ścieków nie była w stanie dotrzymać obowiązujących parametrów, dlatego
w 2002 roku rozpoczęto prace zmierzające do
budowy kanału przerzutowego z Rybarzowic
do systemu kanalizacyjnego oczyszczalni w Komorowicach. Obecnie w miejscu likwidowanej
oczyszczalni w Rybarzowicach powstała przepomownia, w której zainstalowano cztery pompy
tłoczące ścieki, każda o wydajności 250 m3/h
i mocy 18,5 kW.
Ścieki opuszczające nasze oczyszczalnie ścieków spełniają wszystkie parametry określone
zarówno polskimi jak i europejskimi normami.
Działalność kanalizacyjna - W trosce o zasoby wodne
Sewerage activity – in care of water resources
Najważniejsze zadania w zakresie gospodarki
In order to make the attainment of the defined
do comply with the parameters in force, and thus,
ściekowej na najbliższe lata to:
objectives possible we need adequate facilities,
in 2002 works on constructing a transfer canal from
both in terms of sewerage network and wastewater
Rybarzowice to the canal system of the Komorowice
treatment plants.
treatment plant were commenced. At present, in the
Aqua collects wastewater disposed by inhabitants
place of the liquidated Rybarzowice treatment plant,
and industry by means of a sewerage network of
an intermediate pumping station was erected which
over 800 kilometres in length. We collect wastewater
houses four wastewater pumps, each of the capaci-
której celem jest dostosowanie technologii
from over 156 thousand inhabitants of Bielsko-Biała,
ty of 250 m3/h and of the power of 18.5 kW.
oczyszczania do zmieniających się od 2006 roku
Szczyrk, Buczkowice, Wilkowice, and Jaworze.
-
podłączenie nowych klientów dzięki trwającej
rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarach
peryferyjnych
-
modernizacja oczyszczalni w Komorowicach,
wymagań odnośnie zawartości fosforu i azotu
w ściekach oczyszczonych
-
ograniczenie ilości wód infiltracyjnych przedo
stających się do naszej kanalizacji
The wastewater that flows out from our treatment
On the terrain of the city of Bielsko-Biała we distin-
plants fulfils all of the parameters which are
guish three types of network: the oldest, over 130
specified by both, the Polish as well as European
years old combined sewerage system which rece-
standards.
ives both, sanitary sewage and rainwater sewage;
sanitary – which disposes of household sewage; and
The most important tasks in the sphere of waste-
storm water drainage which collects only rainwater
water management, for the coming years, are the
sewage and snowmelt water. From the canals the
following:
he overriding priority of Aqua in the sphere
wastewater runs to the wastewater treatment plant
-
of wastewater management is the refining of
in Komorowice, which has the flow capacity of up
wastewater in accordance with the standards and
to 90 000 m3 per day, or to the Wapienica treatment
regulations in force, in such a way, as not to cause
plant, with the daily flow capacity of up to 8 000 m3.
T
possible due to the on-going expansion of the
wastewater network in the peripheral areas,
-
In the year 2004 our treatment plants received over
tion technology in such a way as to account for
26 million m3 of wastewater.
the changing requirements relating to the pho
sphorus and nitrogen content of the treated wa-
The awareness of the fact that in our country clean
water is a scarce resource spurs us to undertake en-
Until November 2004 the Company was also
deavours the realization of which coincides with the
making use of the Rybarzowice treatment plant
idea of balanced development and care of future ge-
which received wastewater from Buczkowice and
nerations and their right to avail of these resources.
Szczyrk. However, this treatment plant was unable
Wartości dopuszczalne
w pozwoleniu
Admissible value
[µg/l]
Średniomiesięczne
stężenie
Monthly Average
Concentration
[µg/l]
BZT5/BOD
15.0
7.3
Zawiesina ogólna/Suspended solids
30.0
8.4
Azot Amonowy/Ammonia nitrogen
6.0
2.1
Azot ogólny/Total nitrogen
15.0
12.7
Fosfor ogólny/Total phosphorus
1.5
1.4
Wartości dopuszczalne
w pozwoleniu
Admissible value
[µg/l]
Średniomiesięczne
stężenie
Monthly Average
Concentration
[µg/l]
BZT5/BOD
15.0
4.9
Zawiesina ogólna/Suspended solids
35.0
5.8
CHZT/ COD
150.0
20.7
Azot Amonowy/Ammonia nitrogen
6.0
0.3
Azot ogólny/Total nitrogen
30.0
7.6
Fosfor ogólny/Total phosphorus
1.5
0.8
Oczyszczalnia ścieków Komorowice
Komorowice WWTP
Oczyszczalnia ścieków Wapienica
Wapienica WWTP
modernization of the treatment plant in Komorowice, the objective of which is to adapt the purifica-
any deterioration in the quality and cleanliness of
the environment.
connection of new clients which shall be made
stewater (from the year 2006),
-
limitation of the volume of infiltration waters that
may go through into our sewerage.
Cele:
Skanalizowanie dzielnic
peryferyjnych miasta
Objective:
construct wastewater
canal at Bielsko-Biala
outskirts
11
207 000
tyle faktur wystawiliśmy w 2004 r.
tj. 565 faktur dziennie.
so many invoices we issued in year 2004, i.e. 565 invoices per day
Średnia ilość zgłoszonych skarg w 2004 roku 5 skarg na 1000
mieszkańców. 5/ 1000 per year - Average number of complaints
reported in year 2004
37344 klientów podłączonych do wodociągów
37344 water customers
18098 klientów podłączonych do kanalizacji
18098 wastewater customers
Jesteśmy dla Klienta
We are for the benefit of our clients
P
W
ściowe stawiane przez klientów z cenami świadczonych przez
the prices of the services offered. We aim to provide to our clients
racujemy dla naszych klientów, aby zaspokoić ich po-
e work for our clients, in order to meet their needs.
Our endeavours aim towards striking a balance between
trzeby.
W swoich działaniach musimy pogodzić wymagania jakonas usług. Dążymy do tego, aby nasi klienci otrzymywali „dobre usługi po umiarkowanej cenie”.
complying with the quality requirements posed by our clients and
“good quality service at reasonable prices”.
Aqua undertakes a number of endeavours with the ob-
Aqua podejmuje szereg działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów. Przede wszystkim z myślą
o ich bieżącej obsłudze w Spółce funkcjonuje Sala Obsługi
Klienta, gdzie odbywa się całościowa i kompleksowa obsługa
wszelkich spraw zgłaszanych przez klientów. Aby ułatwić
dostęp osobom niepełnosprawnym przewidzieliśmy dla nich
specjalne udogodnienia.
jective of meeting our clients’ expectations. First of all,
in
consideration
of
their
day-to-day
services,
there
is
a Customer Service Office operating in our company, where a full
and complex solutions of any complaints, as voiced by customers,
takes place. There are also special facilities for the handicapped.
Those persons which for a variety of reasons may be unable
to personally attend our office, may contact our employees
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjść do naszego biura, mogą kontaktować się z naszymi pracownikami
by phone, electronic mail, or else, they may use the website
www.aqua.com.pl.
telefonicznie, pocztą elektroniczna lub korzystając ze strony
In 2004 we introduced a system of price discounts for those
internetowej www.aqua.com.pl.
clients who augment their consumption of water or their emis-
W 2004 roku wprowadziliśmy system upustów cenowych dla
sion of wastewater. To care for the poorest inhabitants of the Pod-
klientów, którzy zwiększają ilość kupowanej wody lub ilość
beskidzie region, which have financial difficulties, we have also
odprowadzanych ścieków. W trosce o najuboższych miesz-
foreseen special discounts, due to which the services provided by
kańców Podbeskidzia, którzy mają trudności finansowe, prze-
us become for them more easily accessible.
widzieliśmy również specjalne upusty, dzięki którym świadczone przez nas usługi stają się dla nich łatwiej dostępne.
In consideration of our potential new consumers, Aqua underta-
Z myślą o naszych potencjalnych, nowych odbiorcach, Aqua
ople to connect to our water networks. We provide, among others,
podejmuje wiele działań, które mają zachęcać mieszkańców
do podłączania się do naszych sieci wodociągowych. Udzielamy m.in. specjalnych upustów w pierwszych 12 miesiącach
korzystania z naszych usług.
kes several endeavours with the objective to encourage the pespecial discounts during the first 12 months.
Any complaints related to the functioning of the company or
to the quality of the rendered services, the clients are welcome
to address at a free-of-charge phone number of the Water-Line
Zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
lub jakością świadczonych usług klienci mogą zgłaszać pod
bezpłatnym numerem telefonu Pogotowia Wodociągowo-Kanalizacyjnego lub na Stanowisku Przyjmowania Skarg i Wniosków. Dodatkowo każdy klient może umówić się na spotkanie
z przedstawicielem Dyrekcji Spółki.
– Sewage System Emergency Unit, or to direct them to employees
charged with the acceptance of complaints and queries. Additionally, each client can make an appointment with the Board of
Directors’ representative.
We
keep
detailed
statistics
of
the
received
complaints.
In 2004 we achieved a high (84%) of replies to our clients’ complaints and queries falling within 2 weeks from the date of their
Prowadzimy
dokładne
statystyki
zgłaszanych
skarg.
receival.
W 2004 roku osiągnęliśmy wysoki 84% udział udzielonych
odpowiedzi na skargi i zapytania klientów w ciągu 2 tygodni
The company is fully aware of the fact that the demands
od chwili ich przyjęcia.
of the clients are greater all the time, and therefore it is
important to do our outmost in order to meet them. In the
Spółka ma świadomość, że wymagania klientów rosną
near future we plan to substitute the existing program-
z dnia na dzień i dlatego należy czynić wszystko, aby im
me that is used for the purpose of sales settlement with
sprostać. W najbliższym okresie planujemy zastąpienie istniejącego programu, służącego do rozliczania sprzedaży, nowoczesnym systemem, który między innymi będzie w lepszy
sposób wykorzystywał nowe możliwości związane z rozwojem
internetu.
W 2006 roku
a modern system which shall, among others, avail in a more proficient way the new prospects which are related to the development
of the Internet.
In the year 2006 we also intend to start a Customer Relationship
management System.
chcemy także otworzyć Telefoniczne Biuro
Obsługi Klienta.
Wiemy, że zawsze jest jeszcze coś do
zrobienia, abyśmy mogli lepiej służyć
naszym Klientom.
We know, that we can always serve our
customers better.
13
1 238 000 zł
sięgnęła wartość udzielonych w 2004 roku upustów
handlowych
the value of incentive discounts given by Aqua
in year 2004
G
łównym źródłem naszych przychodów są
opłaty za dostarczana wodę i oczyszczane
ścieki.
Wg danych na dzień 31.12.2004 roku dostarczaliśmy wodę do 37 344 klientów, z czego blisko 2000
przyłączy należy do budynków spółdzielni mieszkaniowych i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
W 2004 roku sprzedaliśmy łącznie ponad 16 mln
m3 wody, czyli mniej niż 2003 roku, na co wpłynął
spadek sprzedaży o 3% w kategorii gospodarstw
domowych, 8% spadek w kategorii pozostałych
odbiorców i 15% spadek dla odbiorców hurtowych w porównaniu do poprzedniego roku. Przychody z tytułu sprzedaży wody sięgnęły blisko 54
mln PLN i były o 6% niższe niż przed rokiem.
Na zmniejszenie sprzedaży wody wpłynęło przede
wszystkim obniżenie popytu klientów hurtowych
i wciąż jeszcze zauważalny spadek jednostkowe-
99 l/ h/d
Średnie zużycie wody/average daily water consumption
go zużycia wody przez mieszkańców.
Na
koniec
2004
roku
odbieraliśmy
ścieki
z ponad 18 tysięcy punków. W 2004 roku klienci
odprowadzili do naszych urządzeń ponad 10,6
mln m3 ścieków sanitarnych i deszczowych, czyli
o 1,3% więcej niż w roku poprzednim. Zrealizowany odbiór ścieków przełożył się na 38,5 mln
PLN przychodów, o 2 % więcej niż przed rokiem.
Na zwiększenie ilości odbieranych ścieków
wpłynęło między innymi podłączenie nowych
odbiorców do naszego systemu.
W celu zachęcenia klientów do wzrostu konsumpcji Zarząd Spółki w 2004 roku wprowadził
system upustów cenowych dla odbiorców zwiększających zużycie wody i dla nowych klientów,
z których skorzystało 8 tys. klientów (ok. 22 %).
Prowadzona
przez
Spółkę
polityka
dialogu
z naszymi klientami zaowocowała tym, że zatwierdzanie wniosków taryfowych na lata 2004
i 2005 przez władze gmin odbyło się bez zgłaszania protestów z ich strony. Niemniej jednak,
zawsze poprzedzone było to licznymi dyskusjami
i spotkaniami konsultacyjnymi władz Spółki
z przedstawicielami gmin.
W 2004 roku aż o 29% wzrosła sprzedaż
w obszarze pozostałych usług świadczonych
przez Spółkę. W najbliższych latach będziemy
podejmowali działania zmierzające do dalszego
ich rozwoju.
Do najważniejszych pozostałych usług świadczonych przez Spółkę należą:
-
utylizacja emulsji olejowych,
Sprzedaż usług
Sales of services
-
czyszczenie kanalizacji sieci nie należących
Mieszkaniowej. During 2004 our total sales of water
do Aqua,
amounted to over 16 million m3, i.e. less than in the
diagnostyka sieci wodociągowej nie należącej
do Aquy,
-
sprzedaż materiałów instalacyjnych,
wykonywanie
zleconych
analiz
fizyko-
year 2003, which was a result of a 3% sales decrease
In the year 2004 we increased by 29% the sales in the
in the households category, an 8% decrease in the
category of other services provided by the Company.
category of other consumers, and a 15% fall in the
In the coming years we intend to undertake ende-
wholesalers category, all in comparison to the pre-
avours with the objective to further the development
vious year. Income from the sales of water reached
of this category.
chemicznych,
nearly PLN 54 million, and was 6% lower than in the
-
usługi geodezyjne
previous year.
-
przychody uzyskane z czynszów i dzierżawy
majątku Aqua.
Do naszych najważniejszych zadań w obszarze
sprzedaży należą;
-
-
-
utilization of oil emulsions,
result of a decrease in the demand of wholesale
-
cleaning up of sewerage networks that do not
clients and still a pronounced fall in the unit consumption of water by ordinary people. At the end of
belong to Aqua,
-
diagnosis of water line networks that do not
belong to Aqua,
terminals. In 2004 clients discharged onto our faci-
-
sales of installation materials,
poprzez podłączanie nowych klientów do sieci
lities over 10.6 million m3 of sanitary and rainwater
-
execution of requested physical and chemical
kanalizacyjnej oraz wodociągowej,
sewage, i.e. by 1.3% more than during the previous
intensyfikacja
działań
zmierzających
do
bezumownie
korzystają
z
usług
świadczonych przez Spółkę,
konsumpcji
wody
-
geodesic services,
million in terms of revenue, i.e. 2% more than in the
-
as well as revenue derived from rents and from
previous year. One of the factors resulting in the gre-
produkcji
ścieków u naszych obecnych klientów,
dążenie
do
ujednolicenia
taryf
obowiązujących na obszarze działania,
dalszy rozwój pozostałych usług oferowanych
przez Aquę.
the hiring of Aqua property.
ater volume of colleted sewage was the connection
of new consumers to our system.
i
analyses,
year. The collected sewage projected onto PLN 38.5
The most important endeavours that Aqua shall face
zastosowanie narzędzi marketingowych do
wzrostu
-
Company are the following:
The decrease in the sales of water was mainly a
lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury
które
-
The most important other services provided by the
2004 we collected wastewater from over 18 thousand
identyfikowania wszystkich nieruchomości,
-
representatives of communes.
in the coming period, in the context of sales, are the
In order to encourage our clients to increase their
following:
consumption in 2004, the Management Board of
-
the Company introduced a price discount policy,
connection of new clients to both the sewage
targeted to consumers that raise their level of water
consumption and to new consumers – which was
and water networks,
-
availed of by 8 thousand clients (approximately
Company services free of charge,
-
O
the supplied water and for treated sewage.
According to statistical data by 31 December 2004
we were supplying water to 37 344 clients, of which
nearly 2 000 connections belonged to housing
co-operative buildings and to Zakład Gospodarki
intensification of endeavours with the objective
to identify all property which benefit from
22%).
ur main source of revenue is payments for
better utilization of the facilities through the
The policy of dialogue with our clients, as conduc-
consumption and sewage generation by our
ted by the Company, resulted in the confirmation
of tariffs for the years 2004 and 2005 by the ad-
present clients,
-
ministration of communes, that was taken calmly
without them voicing any protests. However this
application of marketing tools to increase water
striving towards the standardization of tariffs that
apply in the area of the Company activity,
-
was always preceded by numerous discussions and
further development of other services offered by
Aqua.
consultations between Company authorities and the
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
Sales and equivalents
2004
2003
Wartość
STRUKTURA SPRZEDAŻY / SALES STRUCTURE
Wartość
(w tys. zł)/Value
%
Sprzedaż usług dostawy wody / Sales of water supply services
53.882
56,5
57.542
59,2
Sprzedaż usług odbioru ścieków / Sales of wastewater services
38.585
40,5
37.692
38,8
Sprzedaż pozostałych usług / Sales of other services
2.424
2,5
1.871
1,9
481
0,5
116
0,1
Razem sprzedaż: / Total sales:
95.372
100,0
97.221
100,0
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby / Costs of internal
services
3.524
2.806
Razem: / Subtotal:
98.896
100.027
285
201
99.181
100.228
(in PLN’000)
Przychody ze sprzedaży materiałów / Income from materials & stock
sales
Zmiana stanu produktów (produkcja w toku )/ Increase or decrease
in products on stock (Work-in-Progress)
OGÓŁEM / TOTAL
(w tys. zł)/Value
(in PLN’000)
%
15
Wydatki inwestycyjne w 2004 r.
Capital Expenditures in year 2004
P
rzedsiębiorstwo
wodociągowo-kanaliza-
cyjne aby istnieć, sprawnie funkcjonować
3%
i rozwijać się musi ciągle inwestować w dalszą
rozbudowę sieci oraz modernizować istniejący
już majątek.
20%
21%
W roku 2004 zrealizowaliśmy program inwestycyjny o wartości blisko 48 mln zł, czyli prawie
trzykrotnie więcej niż w poprzedzającym 2003
9%
48 mln PLN
roku.
Intensyfikacja działań inwestycyjnych była dla
4%
1%
nas koniecznością, gdyż jedynie przyspieszenie
w tym zakresie daje nam możliwość pełniejszego
zaspokojenia
potrzeb
mieszkańców
Bielska-Białej i okolicy. W dalszym ciągu na
42%
obszarze naszego działania kolejni mieszkańcy
są zainteresowani możliwością podłączenia się
do naszej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, co wiąże się z kontynuowaniem jej
rozbudowy. Utrzymanie majątku w należytym
stanie pozwalającym na nieprzerwane świad-
Budowa nowych sieci wodociągowych
Construction of new water mains
czenie usług i podnoszenie ich jakości, wymaga
regularnego wykonywania prac remontowych
i modernizacyjnych.
Modernizacje istniejących sieci wodociągowych
Modernization of existing water mains
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej
Construction of new sewers
Przygotowanie się do nowych, surowszych wymagań i norm w ochronie środowiska w związku
z przystąpieniem do Unii Europejskiej, niesie
również ze sobą konieczność realizacji określo-
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
Modernisation of existing sewers
Inwestycje na obiektach związanych z produkcją i zaopatrzeniem w wodę
Capex at Water Treatment Plants
nych zadań w eksploatowanych obiektach.
Najważniejszym z zadań, które zrealizowaliśmy
w 2004 roku jest zakończenie budowy kanału
umożliwiającego przerzut ścieków ze Szczyrku
i Buczkowic do oczyszczalni w Komorowicach.
Inwestycje na obiektach związane z oczyszczaniem i odbiorem ścieków
Capex at Wastewater Treatment Plants
Poza tym wybudowaliśmy 27 km sieci kanalizacyjnej i blisko 5 km wodociągów. Wymianie
poddaliśmy 31 km starej, stalowej sieci wodocią-
Pozostałe
Others
gowej, na której występowało najwięcej awarii.
W tym samym czasie odpłatnie przejęliśmy ponad 4 km wodociągów i blisko 12 km kanalizacji,
z której większość należała wcześniej do Gminy
Jaworze. Jednocześnie poza pracami liniowymi
rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni w Komorowicach. W minionym roku opracowano
także dokumentację projektową budowy sieci
kanalizacyjnej
w
dzielnicach
Bielska-Białej:
Lipniku i Hałcnowie.
Inwestycje realizujemy przede wszystkim ze
środków własnych, głównie z funduszu amortyzacyjnego oraz wypracowanego zysku. Jednocześnie bardzo liczymy na pozyskanie środków
z funduszy Unii Europejskiej. Nasz wniosek do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dużo inwestujemy
We invest a lot
o współfinansowanie budowy kanalizacji sani-
rested in the possibility of connecting themselves
At the same time we acquired more than 4 km of
tarnej w dzielnicach Lipnik i Hałcnów złożony
to our water-supply and sewerage facilities which
water lines and nearly 12 km of sewerage system
results in the continuation of our expansion. The
out of which, earlier on the majority belonged to the
maintenance of the facilities in an adequate state,
commune of Jaworze.
w 2004 roku został zatwierdzony przez Zarząd
Województwa
Śląskiego
do
dofinansowania
z funduszy strukturalnych i czeka na podpis
wojewody.
i.e. a condition that would allow for a continuous
provision of services and for the improvement of
Simultaneously, besides the ground work, a mo-
their quality, requires a regular execution of repair
dernization of the wastewater treatment plant at
and modernization works.
Komorowice was commenced. In the last year there
was also developed the sewerage network in the di-
n order to stay alive, to function effectively and
I
The preparation for new, more stringent require-
stricts of Bielsko-Biała: Lipnik and Hałcnów. project
to develop itself, a water – wastewater company
ments and standards in the sphere of environmental
documentation of the construction.
must continuously invest in further development
protection, ensuing from the accession to the Euro-
of the network and should modernize the already
pean Union, also results in the necessity to realize
The investment projects are mainly realized with the
existent facilities.
certain tasks inside the structures under operation.
use of our own funds, chiefly from the depreciation
In the year 2004 we realized an investment program-
The most important of the tasks which we realized in
rely on the acquisition of funding from the European
me valued of nearly PLN 48 million, i.e. almost three-
the year 2004 is the finalization of the construction
Union funds. Our application directed to the Europe-
fold the value of the 2003 investment programme.
of a canal which enables for the transmission of
an Regional Development Fund for the co-financing
sewage from Szczyrk and Buczkowice to the waste-
of sanitary sewerage construction in the districts of
The intensification of investment activities was
water treatment plant at Komorowice. Further still,
Lipnik and Hałcnów, which was submitted in the
for us a necessity, since only an acceleration of
we constructed a 27 km-long sewerage network and
year 2004, has been confirmed by the Management
efforts in this field makes it possible for us to more
almost 5 kilometres of water lines. We replaced 31
of the Silesian Province as eligible for the co-finan-
fully meet the demands of the inhabitants of Bielsko-
kilometre of old steel water network which was most
cing from the structural funds and right now it just
Biała and of the localities. Still, in the area of our
prone to breakdowns.
lacks the signature of the Provincial Governor.
fund and out of profit. At the same time we strongly
activity, more and more people are becoming inte-
Zrealizowane i planowane inwestycje w podziale na cele ich realizacji w tys. zł
Actual and planned investment expenditures broken down by purposes in ths. PLN
2004
2005
Poprawa jakości wody / Water quality improvement
9 578
22 819
Poprawa jakości oczyszczanych ścieków - ochrona wód powierzchniowych
Wastewater treatment improvement – proection of surface water quality
17 297
45 078
Poprawa obsługi klienta / Customer service mprovement
9 917
16 193
Pozyskanie nowych klientów / Connection of new customers
25 250
45 882
Poprawa niezawodności pracy urządzeń / Improvement of system sustainability
17 946
12 031
Redukcja kosztów eksploatacyjnych / Operating costs reduction
17 226
10 900
Ochrona wód gruntowych / Underground water protection
1 300
17
Plany inwestycyjne w 2005 r.
Plans of Capital Expenditures in year 2005
N
a rok 2005 plany inwestycyjne są jeszcze
bardziej ambitne, gdyż sięgają wysokości
5%
aż 90 mln zł.
6%
Plan inwestycyjny 2005 roku został podzielony
na dwie części. Pierwsza z nich w wysokości 50
mln zł będzie finansowana wyłącznie ze środków
18%
własnych Aquy.
W tej części planu znalazły się miedzy innymi:
budowa 10 km kanalizacji, budowa 20 km sieci
wodociągowych oraz modernizacja ponad 50 km
44%
89,1 mln PLN
sieci wodociągowej. Na oczyszczalni w Komoro-
6%
wicach będą kontynuowane prace moderniza-
1%
zmieniających się od 2007 roku ekologicznych
7%
3%
9%
cyjne, które mają dostosować oczyszczalnię do
wymogów ochrony środowiska.
Będziemy również kontynuowali prace projektowe budowy kanalizacji w dzielnicach peryferyjnych miasta.
Realizacja drugiej części planu w wysokości
około 39,5 mln zł jest uwarunkowana otrzymaniem 23 mln zł dotacji z funduszy UE na budowę
Budowa nowych sieci wodociągowych
Construction of new water mains
kanalizacji w Bielsku-Białej.
Modernizacje istniejących sieci wodociągowych
Modernization of existing water mains
Te pieniądze, uzupełnione dodatkowo o wkład
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej
Construction of new sewers
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
Modernisation of existing sewers
Inwestycje na obiektach związanych z produkcją i zaopatrzeniem w wodę
Capex at Water Treatment Plants
Inwestycje na obiektach związane z oczyszczaniem i odbiorem ścieków
Capex at Wastewater Treatment Plants
Pozostałe
Others
Uzależnione od uzyskania funduszy
Depending on achiving EU funds
Rezerwa
Provisions
własny Aquy, planujemy wykorzystać na budowę
kanalizacji w Lipniku, Hałcnowie i Mikuszowicach Krakowskich oraz budowę kanalizacji
w Mazańcowicach. Wspólnie z Miastem BielskoBiała uczestniczymy w programie rewitalizacji
bielskiej starówki.
Gdyby nie udało się pozyskać środków na wymienione inwestycje z Unii Europejskiej, to ich
realizacja nie zostanie zaniechana, lecz jedynie
przesunięta w czasie.
Wszystkie realizowane tak olbrzymimi kosztami
inwestycje mają służyć mieszkańcom regionu.
W dalszym ciągu część mieszkańców Podbeskidzia nie może korzystać z wody dostarczanej
wodociągiem lub odprowadzać ścieki do kanalizacji. Tym mieszkańcom nasza Spółka chce
pomóc.
Kolejną
istotną
stycyjnych
sieci
pozycję
zajmuje
wodociągowej.
w
program
planach
inwe-
modernizacji
Opracowany
program
wymiany sieci stalowych i żeliwnych, których
w naszym systemie jest ponad 500 km, pozwoli
wyeliminować możliwości wtórnego, powstającego w rurach, zanieczyszczenia wody związkami
Inwestycje cd. - planujemy jeszcze więcej
Investment cont. - we plan even more
żelaza, które powodują zabarwienie wody. Dzięki
year 2007 onwards) ecological requirements of EU
All of the investment projects, which are realized by
tej inwestycji woda płynąca z kranów wszystkich
environmental protection.
incurring such tremendous expenses, are to serve
naszych odbiorców będzie krystalicznie czysta.
We shall also continue our project design work
the inhabitants of our region. Still in the present
relating to the construction of sewerage in the peri-
time some of the inhabitants of the Podbeskidzie
pheral districts of the city.
region can not utilize water supplied through water
Realizacja tego programu stanowi także istotny
element działań zmierzających do zmniejszenia
strat (wycieków) wody z systemu.
F
or the year 2005 our investment plans are even
more ambitious, as they approach the value of
as much as PLN 90 million.
The investment plan for the year 2005 has been subdivided into two parts. The first of them in the value
of PLN 50 million will be financed entirely out of our
own Aqua funding. This part of the plan encompasses among others: the construction of 10 kilometres
of sewerage, construction of 20 km of water line
network as well as the modernization of over 50 km
of water line network.
lines, or dispose of wastewater to sewerage. It is theThe realization of the second part of the plan, valued
se inhabitants that our Company intends to help.
at approximately PLN 39.5 million is conditioned
upon the receival of a subsidy of PLN 23 million out
Another substantial item featuring in our invest-
of the EU funds for the construction of sewerage in
ment plans is the water line network modernization
Bielsko-Biała.
programme. The developed programme geared
towards the replacement of the steel and cast iron
We plan to use this money, together with Aquas own
networks, which in our system account for over 500
funding, for the development of sewerage in Lipnik,
kilometres, shall allow for the elimination of a possi-
Hałcnów and Mikuszowice Krakowskie and for the
ble secondary contamination of water (originating
development of sewerage in Mazańcowice. Together
inside pipes) with iron compounds which lead to the
with the municipality of Bielsko-Biała we participate
colouring of the water. As a result of this investment
in the programme of revitalization of the Bielsko
project, water pouring out from taps of all of our
historical market square. In case no funds from
consumers shall be crystal clean.
the European Union for the mentioned investment
projects may be obtained, their realization shall be
The execution of this programme also constitutes
postponed, and not altogether abandoned.
a significant integral part of activities which are geared towards the reduction of losses (leaks) of water
The wastewater treatment plant at Komorowice will
out of the system.
see a continuation of modernization works, which
shall adapt the WWTP to the changing (from the
Plany inwestycyjne w zł
Plans of Capital Expenditures in PLN
2005
2006
2007
Budowa nowej sieci kanalizacyjnej
Construction of new sewers
5 186 500
3 200 000
3 200 000
Budowa nowych sieci wodociągowych
Construction of new water mains
5 570 000
960 000
960 000
890 000
1 790 000
1 017 000
Modernizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową
Modernisation of existing wastewater facilities
2 776 000
100 000
1 022 000
Modernizacja sieci wodociągowych
Modernization of existing water mains
16 130 150
19 655 000
21 925 000
Modernizacja obiektów związanych z prod. i zaopatrz. w wodę
Capex at Water Treatment Plants
6 365 000
9 184 500
3 017 000
Pozostałe inwestycje - razem
Others - total
8 203 500
5 500 000
6 090 000
Rezerwa 10%
Provisions 10%
4 512 115
4 038 950
3 723 100
Inwestycje uzależnione do uzyskania funduszy pomocowych lub
spełnienia innych warunków / Depending on achiving EU funds
39 470 000
48 832 000
14 352 000
Razem/Total
89 103 265
93 260 450
55 306 100
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej
Modernisation of existing sewers
19
450km
sieci wodociągowej poddano korelacji
of water network was corelated
W
15 km
sieci kanalizacyjnej przeglądnięto kamerą telewizyjną
of sewers was inspected by CCTV
naszym rejestrze środków trwałych mamy
ponad 100 000 pozycji. m.in. odcinków
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, zasuw,
hydrantów, wodomierzy, studzienek kanalizacyjnych itp. Zarządzanie takim majątkiem wymaga
doświadczenia oraz stosowania odpowiednich
systemów informatycznych. Zadanie jest tym
bardziej złożone, że zdecydowana większość
naszego majątku jest niewidoczna, znajduje się
bowiem pod ziemią i liczy kilkadziesiąt lat.
W 2004 roku nasze działania skupiały się na
uzupełnianiu wiedzy o naszym majątku, regulowaniu spraw własnościowych oraz na prowadzeniu analiz stanu technicznego wraz z opracowaniem kierunków oraz planów dalszego rozwoju
i modernizacji sieci i obiektów.
Nasza główna baza danych, zawierająca informacje o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oparta
jest na komputerowym systemie GIS (systemie
informacji geograficznej), który dodatkowo pełni
funkcję mapy numerycznej naszego systemu.
W 2004 roku kontynuowano prace związane
z uzupełnianiem atrybutów technicznych elementów sieci tj. średnicy, rodzaju materiału,
roku budowy itp. oraz ujednoliceniem opisów.
Dzięki temu możemy w prosty sposób dokonywać analizy majątku w wielu płaszczyznach
i przekrojach.
W 2004 roku włożyliśmy wiele wysiłku
w uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z eksploatowaną przez Spółkę infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną zlokalizowaną
w Buczkowicach, Jasienicy, Jaworzu i Wilkowicach, co pozwoliło Aquie uporządkować relacje
Spółki z gminami i klientami z tych obszarów.
24,9
wynosi poziom wody niesprzedanej
m3/km/d non-revenue
water
Ważne znaczenie dla poprawy funkcjonowania
Spółki miało powołanie w kwietniu 2004 roku
nowego Działu Pomiarów i Kontroli Sieci, który
zajmuje się między innymi:
- diagnostyką stanu sieci wodociągowej
- lokalizacją awarii wodociągowych
- analizowaniem przyczyn i proponowaniem
działań naprawczych w celu ograniczania
strat (wycieków) wody w systemie
- pomiarami przepływów i ciśnień w systemie
wodociągowym
- diagnostyką stanu sieci kanalizacyjnej
z wykorzystaniem przeglądu telewizyjnego
przy pomocy kamer sieci
- pomiarami przepływów i czyszczeniem sieci
kanalizacyjnej
- inspekcją
studzienek
kanalizacyjnych
i komór,
- wykrywaniem
nielegalnych
przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych
Realizacja tych zadań pozwala lepiej zarządzać
siecią
wodociągowo-kanalizacyjną,
tworzyć
rankingi zadań inwestycyjnych do realizacji, co
pozwala w jeszcze bardziej efektywny sposób
Zarządzanie środkami trwałymi
The management of fixed assets
planować inwestycje, modernizacje i remonty,
a tym samym zmierzać w kierunku ograniczania
strat wody i zwiększania przychodów.
Our main database comprising information re-
W najbliższych latach chcemy w dalszym ciągu
porządkować sprawy własnościowe oraz optymalizować korzyści uzyskane z prowadzonych
zadań inwestycyjnych, poprzez najlepsze wykorzystanie zasobów Spółki.
with the objective to limit losses (leaks) of water
garding the water line and wastewater system is
based on a GIS (Geographical Information System)
out of the system,
-
computer system, which also serves as a numeric
map of our system. In 2004 works relating to the
O
diagnosis of the condition of the sewerage ne
twork with the aid of television scanning making
ticular network elements, i.e. diameter, material
use of video cameras,
-
standardization of descriptions, were continued. As
ur fixed asset records comprise over 100 000
measurements of flows and pressures within the
water line system,
-
complementation of technical attributes of partype, year of construction, etc… and regarding the
analysis of the causes and advising the solutions
measurements of flows and cleaning up of the
sewerage networks,
a result of this we are now in a position to perform
-
inspection of sewerage sumps and chambers,
property analises which can be done in a simple way
-
detecting illegal water and sewerage connections.
and at various angles.
The realization of these tasks is coincidental with
items among others sections of water line ne-
tworks, sections of sewerage networks, gate valves,
In the year 2004 we put in tremendous effort into
a better management of the water-wastewater ne-
hydrants, water meters, inspection chambers, etc.
regulating issues of formal and legal nature relating
tworks, and leads to a successful setting of priorities
The management of property like this requires expe-
to the maintenance by the Company of the water-
of investment projects for execution which enables,
rience and application of appropriate IT systems.
wastewater facility in the localities of Buczkowice,
in an even more effective way, to plan out investment
The task is all the more complex given the fact that
Jasienca, Jaworze, and Wilkowice, which enabled
projects, modernizations and repair works, and thus
the great majority of our property is invisible, since
Aqua to put its relations straight with thise commu-
strive towards successful reduction of water losses
it is placed beneath the ground surface and is tens
nes and clients.
and revenue increase.
of years old.
An important impact on the improvement of the
In the coming years we intend to, further still, set
In the year 2004 our efforts focused on complemen-
Company functions was the establishment in the
our property issues in order and optimize profits, as
ting our knowledge of the fixed assets we posses, on
month of April 2004 of a new Department of Measu-
obtained from the realized investment projects, thro-
regulating ownership issues, as well as the realiza-
rement and Network Supervision which is charged,
ugh the optimal use of the Company resources.
tion of analyses of the technical condition coupled
among others, with the following tasks:
with the setting of the course and sketching of plans
-
diagnosis of the condition of water network,
of further development and modernization of the
-
scanning for water line failures,
network and facilities.
Palny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w km/ Extension plans of water or wastewater network in km
Plan podstawowy/Basic plan
Projekty uzależnione od uzyskania
funduszy pomocowych
Projects depending on EU funds support
Razem
Total
Kanalizacja
Sewers
Wodociąg
Water pipes
Kanalizacja
Sewers
Wodociąg
Water pipes
Kanalizacja
Sewers
Wodociąg
Water pipes
2005
10 904
19 762
55 835
3 400
66 739
23 162
2006
6 000
3 000
59 470
21 100
65 470
24 100
2007
6 000
3 000
23 920
0
29 920
3 000
Razem
Total
22 904
25 762
139 225
24 500
162 129
50 262
Cele:
- ograniczenie poziomu wody
nie sprzedanej
- wdroenie zdalnego sterowania
systemem wodocigowokanalizacyjnym
Targets:
- reduction of Non-revenue-water
level
- implementation of remote
steering system
21
140
Dziennie średnio wykonujemy 140 oznaczeń parametrów
wody pochodzącej z różnych miejsc naszego systemu.
Daily amount of Aqua’s water sample analysis
Stawiamy na jakość
We focus on quality
W
I
z systemem HACCP, dedykowanym dla producentów żyw-
with the HACCP system which is provided to food producers, in-
2004 roku podjęliśmy decyzję oraz przystąpiliśmy do
prac zmierzających do uzyskania certyfikatu w zakresie
zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001: 2000 wraz
ności, w tym wody przeznaczonej do picia. Opracowywany
system obejmuje następujące obszary działalności Spółki:
- Produkcja wody: ujmowanie, uzdatnianie, dostarczanie
- Odbiór ścieków: przyjmowanie, oczyszczanie
- Obsługa klienta
- Kontrola jakości:
- laboratorium wody
n 2004 we made a decision and started off operations with the
intention to receive a certificate in the sphere of quality mana-
gement, in accordance with the ISO 9001: 2000 Standard together
clusive of potable water. The developed system encompasses the
following spheres of the Company activity:
- Water production: intaking, treatment, supply
- Collection of sewage: reception, purification
- Customer service:
- Water laboratory
- Sewage laboratory
- laboratorium ścieków
Celem wprowadzenia systemów jest zapewnienie spełnienia
wymagań Klientów i stała poprawa świadczonych usług.
System umożliwi prowadzenie skutecznej i efektywnej działalności gospodarczej na stabilnym jakościowo poziomie
oraz pozwoli obniżyć jej koszty. Przyjęte podczas wdrażania
The objective of introducing the systems is to ensure compliance
with the needs of Clients and a continuous improvement of the
rendered services. The system shall enable the management of
efficient and effective economic activity at a quality-wise stable
level and shall facilitate in the reduction of its expenses. The
“process” orientation, as adopted for the implementation and per-
i doskonalenia systemu podejście procesowe usprawni obieg
fecting of the system, shall improve the processing of information
informacji, dokumentów oraz precyzyjnie ureguluje podział
and documents, and shall regulate precisely the assignment of
uprawnień, kompetencji, zadań i odpowiedzialności dla
rights, competences, tasks and responsibilities for all sections
wszystkich komórek organizacyjnych. System zarządzania ja-
within the organization. The quality management system in accor-
kością wg normy ISO 9001:2000 jest podstawą do wdrażania
dance with the ISO 9001:2000 Std. underlies the implementation
innych systemów zarządzania i zbudowania zintegrowanego
of other management systems and forms basis of an integrated
systemu zarządzania.
system of management.
W pracy przy wprowadzeniu systemu są zaangażowani
All employees under the direction of the Management Board
wszyscy pracownicy pod kierownictwem Zarządu i Dyrekcji.
W 2004 roku rozpoczął się cykl szkoleń i konsultacji, opracowano mapę procesów i ustalono grupy robocze. Naszym celem
jest uzyskanie certyfikatu zgodności do końca 2005 roku.
Kluczową rolę w prowadzonej przez nas polityce jakości
odgrywa kontrola jakości dostarczanej wody i kontrola jakości oczyszczania ścieków. Potwierdzeniem prawidłowości
prowadzonych przez nasze laboratorium analiz ma być
uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacyjnego potwierdzającej prowadzenie badań zgodnie z normą
PN:EN ISO IEC 17025.
and the Directors are engaged in the process of system implementation. In 2004, a course of training and consultation was
commenced, process mapping took place, and work teams were
assigned. Our objective is to attain the certificate of compliance
by the end of 2005.
A key role in the quality policy conducted by us is played by the
quality control of the supplied water and the quality control of the
sewage purification. In evidence of the correctness of the analyses as realized by our laboratory may be obtaining accreditation
by the Polish Accreditation Centre, confirming the realization of
tests in accordance with the PN:EN ISO IEC 17025 Standard.
Holding an accreditation certificate, besides the confirmation
of the reliability of the tests results also means the possibility of
Posiadanie certyfikatu akredytacji to, poza potwierdzeniem
acquisition of new clients – economic entities which may request
wiarygodności wyników badań, także możliwość pozyskania
our laboratory to carry out analyses.
nowych klientów – podmiotów gospodarczych, które będą
zlecały naszemu laboratorium wykonywanie analiz.
In 2004 the water testing laboratory prepared all the necessary
W 2004 roku laboratorium badania wody przygotowało
documentation for the purpose of the certification process and it
całą niezbędną do procesu certyfikacji dokumentację oraz
carried out works adapting the premises and the laboratory equ-
wykonało prace dostosowujące pomieszczenia oraz sprzęt
laboratorium do wymagań akredytacyjnych. Dzięki temu
pod koniec roku 2004 laboratorium wody zgłosiło gotowość
do przeprowadzenia audytu weryfikującego, który odbył się
na początku 2005 roku. Oczekujemy, że akredytacja laboratorium badania wody nastąpi w pierwszej połowie 2005 roku.
Laboratorium badania ścieków, które obecnie znajduje się
na etapie opracowywania dokumentacji, powinno uzyskać
ipment to the requirements of accreditation. Thanks to this work,
by the fall of 2004, the water laboratory announced its readiness
for the realization of verifying audit which subsequently took place
at the beginning of 2005. We expect that awarding the water testing laboratory with the accreditation certificate shall take place
during the first half of 2005. The sewage testing laboratory which
presently is at the stage of preparation of documentation shall
obtain the accreditation by the end of 2005.
akredytację do końca 2005 roku.
Cele:
- wdrożenie systemu ISO 9001:2000
- wdrożenie systemu HACCP
Targets
- implementation of ISO 9001:2000
- implementation of HACCP
23
Dyrektywa Rady nr /91/271/EWG
z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania
ścieków komunalnych
Dyrektywa Rady nr 98/83/WE
z dnia 3 listopada 1998 roku
w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi
Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991
concerning urban waste water treatment
Council Directive 98/83/EC of 3 Nov 1998
on the quality of water intended for human
consumption
Jesteśmy w Unii Europejskiej
In the European Union
O
S
d 1 maja 2004 roku Polska jest państwem członkowskim
ince 1 May 2004 Poland has been a member state of the European Union. The accession into these structures had certain
Unii Europejskiej. Wstąpienie do tej organizacji nie po-
repercussions on the functioning of our company. In particular it
zostało bez wpływu na funkcjonowanie naszej firmy. W szcze-
places not just upon us but also on the local governments of the
gólności nakłada na nas, ale także na władze samorządowe
communes, on the area of which we carry out our activity, a duty
gmin na obszarze których działamy, obowiązek dostosowania
to adapt to the industrial directives.
się do dyrektyw branżowych.
These regulations determine the norms and standards relating
Przepisy te określają normy i standardy dotyczące jakości
to the quality of the services which are rendered to our clients
usług świadczonych naszym klientom oraz wpływu naszej
as well as the influence of our activity on the natural environment. They also specify the criteria that determines the shape
działalności na środowisko naturalne. Zawierają one także
of further expansion of the water line – sewerage facilities in the
kryteria określające zakres dalszej rozbudowy infrastruktu-
region of our company activity. For instance, in accordance with
ry wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie działania naszej
the requirements of the European Union directives, by the year
firmy. Przykładowo, zgodnie z wymaganiami dyrektyw Unii
2010 all of the inhabitants of Bielsko-Biała must be connected
Europejskiej, do 2010 roku wszyscy mieszkańcy Bielska-
to the sewage system. Due to this fact, the management of the
Białej muszą być podłączeni do kanalizacji. W związku
Company assumed a decision to prepare, in a joint effort with the
z tym władze Spółki podjęły decyzję o przygotowaniu wspólnie
representatives of the local government, a programme of development and realization of the sewage system. It is estimated that the
z przedstawicielami samorządu programu rozbudowy syste-
combined cost of the investment project aiming at the sewerage
mu kanalizacyjnego oraz jego realizacji. Szacuje się, że łączny
provision to the inhabitants of the city until the year 2010 shall
koszt inwestycji w zakresie skanalizowania mieszkańców mia-
amount to approximately PLN 100 million.
sta do 2010 roku wyniesie około 100 mln zł.
For the realization of this investment project both the Company
Przy realizacji tej inwestycji zarówno Spółka jak i władze mia-
and the city administration rely on the support being granted from
sta liczą na wsparcie ze strony funduszy europejskich.
European Union funds.
W
2004
roku
zgłosiliśmy
wniosek
o
In 2004 we applied for co-financing from the structural fund
dofinansowanie
ZPORR in the amount of PLN 23 million, to spur the development
w wysokości 23 mln zł ze środków funduszu strukturalnego
of the sewage system in the districts of Bielsko-Biała: Lipnik and
ZPORR budowy kanalizacji w dzielnicach Bielska-Białej Lip-
Hałcnów. At present, the conclusion of agreement is just lacking
nik i Hałcnów. Obecnie od zawarcia umowy dzieli nas tylko
the signature of the Silesian Provincial Governor, and we hope
podpis Wojewody Śląskiego i mamy na dzieję, że już wkrótce
that in the near future, once all the formalities are taken care
po dopełnieniu wszelkich formalności rozpoczniemy realiza-
of, we shall be able to begin the realization of the investment
project that shall be co-financed with the aid of the European
cję inwestycji współfinansowanej środkami unijnymi.
W
tym
samym
czasie
władze
Miasta
Union funds.
Bielska-Białej,
At the same time the administration of the city of Bielsko-Biała
przy wsparciu Aquy, zgłosiły Kartę do potencjalnego
with the support being granted from Aqua, applied for a potential
przedsięwzięcia pt. „Poprawa stanu gospodarki wodno-
undertaking under the name of: “The amelioration of the state of
ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała poprzez
water line – wastewater management in the districts of Bielsko-
budowę
Biała, through the construction of the sewage system and water
kanalizacji
i
wodociągu”
do
dofinansowania
line” with a support from the Cohesion Fund of approximately
z funduszu spójności w wysokości około 10,6 mln Euro.
Euros 10.6 million.
Współpracujemy również z samorządami gmin sąsiadują-
We also co-operate with the local governing bodies of those
cych z Bielskiem w zakresie składania wniosków do funduszy
communes which neighbour with Bielsko-Biała, in the scope
unijnych o dofinansowanie inwestycji dostosowujących
of submitting applications to the European Union funds for the
infrastrukturę
purpose of being granted co-financing of investment projects
wodociągowo-kanalizacyjną
do
wymagań
which aim to adapt the water line – wastewater facilities to the
unijnych.
EU requirements.
Wydatki inwestycyjne w podziale na dostosowanie do dyrektyw Unii Europejskiej w 2004 r.
Spendings to comply with EU directives in year 2004
Dyrektywa 98/83/WE Directive
Dyrektywa 91271/EWG Directive
20
30
w mln zł/ million PLN
40
50
25
W
ładze
na
Aquy
kładą
ochronę
szczególny
środowiska
nacisk
naturalnego.
Dążymy do zapobiegania degradacji środowiska
poprzez skuteczne oczyszczanie ścieków i pełne
zagospodarowanie osadów.
W trakcie realizacji wszystkich procesów produkcyjnych dokładamy wszelkich starań, aby
ograniczyć nasz wpływ na stan środowiska,
a wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe,
dążymy do tego, aby w skutek prowadzonych
przez nas działań stan środowiska wyraźnie
poprawiał się.
Wielką zasługę w poprawie stanu środowiska
mają eksploatowane przez nas dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków „Komorowice”
i „Wapienica”, które pomimo tego, że już obecnie
działają na wysokim europejskim poziomie, będą
w najbliższych latach dalej modernizowane,
w celu osiągnięcia jeszcze lepszych parametrów
oczyszczania ścieków.
Realizowany przez nas wieloletni plan rozbudowy
sieci kanalizacyjnej, którego celem jest skanalizowanie całego obszaru Bielska-Białej oraz okolicznych gmin, z całą pewnością w zauważalny
sposób także wpływa na poprawę stanu cieków
wodnych na naszym terenie. Tylko dzięki podłączeniu w 2004 roku do sieci kanalizacyjnej
nowych klientów, ilość ścieków odprowadzanych
do szamb i przydrożnych rowów zmniejszyła się
o około 130 000 m3/ rok.
Produktem ubocznym oczyszczania ścieków
jest osad, którego dziennie na
oczyszczalni
w Komorowicach powstaje około 40 ton. Osad
ten, na podstawie przeprowadzonych badań
i analiz, może być wykorzystywany do celów
rolniczych lub rekultywacji terenów zielonych.
Produkowany przez nas osad w głównej mierze
stosowany jest do rewitalizacji zdegradowanych
obszarów pokopalnianych na terenie Śląska.
Podejmujemy również działania, których celem
jest wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
odnawialnej. Ze spalania wytwarzanego w procesie fermentacji osadów biogazu, uzyskujemy
W trosce o środowisko
In care for the natural environment
energię elektryczną i cieplną, którą wykorzystujemy na terenie oczyszczalni ścieków w Komorowicach – rocznie w ten sposób uzyskujemy około 830
MWh energii elektrycznej oraz 4055 GJ ciepła.
T
he management of AQUA lays special emphasis
In 2004, following two years of research and analy-
on the protection of the natural environment.
ses, in a joint effort with the Committee for Scien-
We aim to prevent the environment from degrada-
tific Research of the Polish Academy of Science,
tion through effective treatment of wastewater and
the project „The development of technology of
through full management of sludge.
fish breeding with the assistance of biologically
treated communal wastewater of the Bielsko-Biała
W 2004 roku, po dwóch latach badań i analiz,
During the realization of its processes we make
municipality” was finalized, which gave proof of
zakończono
Badań
every effort to limit our impact on the state of the
the possibility of application of treated wastewater
Naukowych Polskiej Akademii Nauk realizację
natural environment, and everywhere, where it may
for the purpose of fish breeding. The elimination of
projektu celowego „Opracowanie technologii
be possible, we strive to improve, as a result of our
biogenes from the farming reservoirs turned out to
endeavours, the quality of the natural environment.
be a possible method of further treatment of already
wspólnie
z
Komitetem
chowu ryb w oparciu o biologicznie oczyszczone
ścieki komunalne w praktycznych warunkach
oczyszczalni
ścieków
miasta
Bielsko-Biała”,
treated wastewater.
The two modern wastewater treatment plants operated by us in Wapienica and Komorowice - which
In 2004 we implemented a pilot installation of he-
despite their already high by European standards
ating pumps for the purpose of heating up of the
czonych dla chowu ryb. Usuwanie biogenów
level of performance shall be further modernized
Water Treatment Station in Kobiernice, with the
w stawach hodowlanych okazało się rozwiąza-
in the near future, in order to attain even better
objective to eliminate exhaust emissions onto the
niem możliwym do stosowania dla doczyszcze-
parameters of wastewater treatment - take great
atmosphere in the protection zone of immediate
credit for the improvement of the state of the natu-
vicinity to the water intake, which let to the limiting
ral environment.
of the quantity of used coal/ coke by XXX per annum.
który potwierdził możliwość stosowania oczysz-
nia ścieków oczyszczonych.
W 2004 roku wdrożyliśmy pilotażową instalację pomp cieplnych do ogrzewania Stacji
The forthcoming years shall see the application of
The annual expansion plans of the sewerage
similar installations on other Company facilities.
network, the objective of which is to lay sewage
Uzdatniania Wody w Kobiernicach w celu
system for the whole area of Bielsko-Biała and for
In a joint effort with the Department of Environmen-
wyeliminowania emisji spalin do atmosfery
the surrounding communes, also has a positive
tal Protection of the Municipal Administration of
w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
impact on the state of wastewaters on our terrain.
Bielsko-Biała and with the Association for Ecolo-
Just as a result of connecting in the year 2004 of
gical Initiatives, we strive towards the propagation
new clients onto the sewerage network, the number
of ecological knowledge among the people and
of wastewaters channelled away to septic tanks and
towards the limitation of illegal discharge of dome-
to sideway ditches has decreased by approximately
stic wastewater directly to a river. The publications
130 000 m3 per annum.
which AQUA S.A. disseminates among its clients
która pozwoliła ograniczyć o 20 ton ilość
zużywanego koksu. W najbliższych latach planujemy zastosowanie podobnych instalacji na
innych obiektach Spółki.
are, among others, proper means to attain these
Wspólnie
ska
z
Wydziałem
Urzędu
Ochrony
Miejskiego
w
Środowi-
The by-product of the wastewater treatment is
Bielsku-Białej
sludge which at the Komorowice treatment plant
i Stowarzyszeniem Inicjatyw Ekologicznych, działamy na rzecz propagowania wiedzy ekologicznej
wśród mieszkańców i ograniczenia nielegalnego
odprowadzania
domowych
ścieków
wprost
produces 40 tonnes/day. This sludge, as the reali-
A priority for the Company in the field of ecological
zed research and analyses clearly show, may be
education is the education of school and pre-school
utilized for farming purposes, or it may be used
children through the organization of excursions for
in the process of recultivation of “green belts”. The
students around the Company facilities.
sludge is predominantly applied for the purposes of
do rzeki. Służą temu między innymi publikacje,
revitalization of the degraded post-mining areas on
które AQUA S.A. rozprowadza wśród swoich
the terrain of Silesia.
klientów.
Priorytetem Spółki w zakresie edukacji ekologicznej jest praca z młodzieżą przedszkolną
i szkolną, np. poprzez organizację wycieczek
dla uczniów po własnych obiektach.
objectives.
We also undertake such activities the objective of
which is to make use of alternative sources of renewable energy. Out of the process of fermentation of
biogas sludge, electric and heating power is obtained, which we use at the Komorowice wastewater
treatment plant – on a yearly basis, through such
method, we obtain approximately 830 MWh and
4055 GJ of heat.
27
Działamy wśród ludzi
We are socially vibrant
C
hoć naszym podstawowym celem jest świadczenie
usług dostawy wody i odbioru ścieków, czujemy po-
trzebę zaangażowania się w życie Podbeskidzia. Dostrzegamy potrzeby lokalnych społeczności i w ramach swych
możliwości finansowych wspieramy różne wydarzenia sportowe, kulturalne i społeczne w mieście i regionie.
E
ven though our fundamental objective is to grant services
of water supply and wastewater treatment, we feel a need to
engage in the social life of the Podbeskidzie region. We notice the
needs of the local society and, to the extent that our financial capacities permit us in doing so, we support various sporting, cultural and social events both in the city and throughout the region.
We co-sponsor the second division football team of TS Podbeski-
Pomagamy II ligowej drużynie piłkarskiej TS Podbeskidzie
dzie as well as the BBTS Siatkarz Original volleyball club. We hope
oraz siatkarzom z BBTS Siatkarz Original. Mamy nadzieję, że
that in the near future the inhabitants of Bielsko-Biała will enjoy
w najbliższym okresie mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli
się cieszyć z obecności swoich drużyn w pierwszej lidze.
Angażujemy się również w organizację innych wydarzeń
sportowych. W 2004 roku współfinansowaliśmy zorganizowanie w Bielsku-Białej międzypaństwowego meczu bokserskie-
the participation of their favourite teams in the first divisions.
We also engage ourselves in the organization of other sporting
events. In 2004 we co-financed the international boxing match
between Poland and Hungary in the city of Bielsko-Biała to
commemorate the jubilee of the Olympic Champions: Zbigniew
Pietrzykowski and Marian Kasprzyk.
go Polska-Węgry z okazji jubileuszu mistrzów olimpijskich
Zbigniewa Pietrzykowskiego i Mariana Kasprzyka.
Nie od dzisiaj wiadomo, że Bielsko-Biała jazzem stoi, dlatego
tym bardziej cieszy nas świadomość, że między innymi dzięki
naszej pomocy udało się zorganizować II Bielską Jesień Jaz-
It is not news that Bielsko-Biała is well known for jazz. We rejoice
with the thought that it was possible to organize the II Bielska
Jesień Jazzowa, and the Bielska Zadymka Jazzowa.
In 2004 we co-financed a concert organized to commemorate
the Papal Day – “The Saint Peter Oratory” by the Bielsko creator,
zową oraz Bielską Zadymkę Jazzową.
Janusz Kohut.
W 2004 współfinansowaliśmy koncert zorganizowany z okazji
Also other music and other spheres of cultural activity could enjoy
Dnia Papieskiego - oratorium „św. Piotr” bielskiego twórcy
Janusza Kohuta.
Wsparciem Aquy mogły się cieszyć także inne kierunki muzyczne oraz dziedziny kultury. Wspieramy Bielskie Centrum
the support granted by AQUA. We support the Bielsko Cultural
Centre, the Atelier of Artistic Exhibitions, the Banialuka Theatre
as well as many other organizations. We have also our share in
the restoration of the Sułkowski Castle in Bielsko-Biała, for the
benefit of which we sponsored the lighting of the hall and the
construction of the main gate.
Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Banialuka oraz
wiele innych organizacji. Mamy także wkład w odnowienie
Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, dla którego ufundowaliśmy oświetlenie sieni i wykonanie bramy wjazdowej.
Aqua sponsored the contest and workshops “AQUA-relle in Beskidy” which was organized for the students of secondary schools
all around Poland, which displayed works broadly related to the
theme of “water”.
Aqua była sponsorem konkursu i warsztatów „AQUA-rela
Our efforts were recognized by the administration of the city.
w Beskidach” zorganizowanego dla uczniów liceów i gim-
The president of Bielsko-Biała awarded our Company with the
nazjów z całej Polski, na których były prezentowane prace
honourable titles of “The Benefactor of Culture 2004” and “The
związane z szeroko rozumianą tematyką wodną.
Benefactor of Sports 2004”.
Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez włodarzy miasta.
Prezydent Bielska-Białej nadał Spółce honorowe tytuły „Do-
We are proud of the fact that we can mark our presence in the development of the cultural and sporting life of our city and region.
brodzieja Kultury 2004” i „Dobrodzieja Sportu 2004.”
Jesteśmy dumni z faktu, że możemy swój udział w rozwoju
życia kulturalnego i sportowego naszego miasta i regionu.
29
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Opinion of the independent auditor
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AQUA S.A.
To the General Meeting of AQUA S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego AQUA S.A.
We have audited the accompanying financial statements of AQUA S.A. seated in
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 23, na które składa się wprowadzenie do
sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 421.701,3 tys. złotych, rachunek zysków
Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23, consisting of the introduction to the financial statements,
the balance sheet as at 31 December 2004, with total assets and total liabilities and
equity of PLN 421,701.3 thousand, the profit and loss account for the year then ended
with a net profit of PLN 13,990.2 thousand, the statement of changes in equity for the
i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 13.990,2
year then ended with an increase in equity of PLN 5,029.2 thousand, the cash flow
tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego
statement for the year then ended with an increase in cash amounting to PLN 2,413.1
dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.029,2 tys. złotych, rachunek
thousand, and the supplementary information and explanations.
przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.413,1 tys. złotych oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonego sprawozdania finansowego, jak
również za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiedzialny jest kierownik jednost-
Management of the Company is responsible for the true and fair presentation of the
financial statements and the accuracy of the accounting records. Our responsibility is
to audit and express an opinion on the true and fair presentation of the financial statements and whether the financial statements are derived from properly maintained
accounting records.
ki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości
i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as
stanowiących podstawę jego sporządzenia.
promulgated by the International Federation of Accountants, section 7 of the Polish
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez
Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994
Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal from 2002, No. 76, item 694
with amendments) and the professional standards established by the Polish National
Council of Certified Auditors. These standards require that we plan and perform the
audit to obtain a reasonable basis for expressing an opinion on the financial state-
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz
ments. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amo-
norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Bie-
unts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing
głych Rewidentów w Polsce. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane
the accounting principles used and significant estimates made by management of
i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą
the Company, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We
na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje sprawdzenie
w oparciu o metodę wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają
kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje również
believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the audited financial statements of AQUA S.A. have been prepared
from properly maintained accounting records and present fairly, in all material
ocenę poprawności stosowanych zasad rachunkowości, znaczących szacunków
aspects, the financial position of the company as at 31 December 2004 and the results
dokonanych przez kierownika jednostki oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania
of its operations for the year then ended in accordance with the accounting standards
finansowego. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi
as set out in the Polish Accounting Act dated 29 September 1994 and in compliance
wystarczającą podstawę dla naszej opinii.
with the respective laws, and regulations and the provisions of the Company’s Statute
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe AQUA S.A. zostało sporządzone
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i przedstawia rzetelnie
i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową Spółki
that apply to the Company’s financial statements.
We also conclude that the Report on the Company’s activities includes the information required by Appendix 1 to the Regulations on stock trading (Resolution No.
na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy kończący się tego
29/01 of the Board of Directors of Centralna Tabela Ofert S.A. of 30 October 2001 with
dnia, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września
amendments) and that the information is consistent with the financial statements.
1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami, oraz jest zgodne
z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
Ponadto stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności AQUA S.A. uwzględnia postanowienia Załącznika nr 1 do uchwały nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli
Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 z późniejszymi zmianami – Regulamin Obrotu,
a informacje w nim zawarte są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu
finansowym.
Biegły rewident nr 90046/7419
Certified Auditor No. 90046/7419
Marcin Domagała, Członek Zarządu
Marcin Domagała, Member of the Board of Directors
Warszawa, 10 maja 2005 r.
Warsaw, 10 May 2005
Za KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
For KPMG Audyt Sp. z o.o., ul. Chłodna 51; 00-867 Warsaw
Biegły rewident nr 90046/7419, Marcin Domagała
Certified Auditor No. 90046/7419, Marcin Domagała,
Członek Zarządu
Member of the Board of Directors
Spawozdanie finansowe
Financial statement
Bilans/Balance sheet
Aktywa w zł/Assets in PLN
A. Aktywa trwałe/Non current assets
31 grudnia 2004 roku
31 December 2004
31 grudnia 2003 roku
31 December 2003
330.265.083,99
318.774.715,46
I. Wartości niematerialne i prawne/Intangible fixed assets
4.114.158,72
5.758.119,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych/Development costs
1.463.084,22
1.842.429,16
2. Wartość firm/Goodwill
-
-
1.480.931,99
2.160.477,06
1.170.142,51
1.755.213,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe/Tangible fixed assets
321.744.018,25
311.527.676,35
1. Środki trwałe/Fixed assets
290.244.376,46
304.979.563,79
15.641.265,55
15.427.395,18
242.742.390,53
257.248.582,70
28.225.195,61
29.390.861,76
3. Inne wartości niematerialne i prawne/Other intangible fixed assets
4.
Know-how (w ramach projektu Banku Światowego)
Know-how (within the confines of World Bank project)
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)/land (including perpetual usufruct)
b)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
buildings, premises and civil and water engineering objects
c)
urządzenia techniczne i maszyny /machinery
d)
środki transportu/vehicles
1.348.470,09
783.711,54
e)
inne środki trwałe/other tangible fixed assets
2.287.054,68
2.129.012,61
2. Środki trwałe w budowie/Fixed assets under construction
31.499.641,79
6.548.112,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie/Prepayments for tangible fixed assets
-
-
III. Należności długoterminowe/Long-term receivables
-
-
IV. Inwestycje długoterminowe/Long-term investments
1.119.581,69
-
1. Nieruchomości/Investment property
1.119.581,69
-
2. Wartości niematerialne i prawne/Intangible fixed assets
-
-
3. Długoterminowe aktywa finansowe/Long-term financial assets
-
-
4. Inne inwestycje długoterminowe/Other long term investments
-
-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Long-term prepayments
3.287.325,33
1.488.919,13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/Deferred tax asset
3.287.325,33
1.488.919,13
2. Inne rozliczenia międzyokresowe/Other prepayments and deferred expenses
-
-
91.436.223,38
96.386.961,45
I. Zapasy/Inventory
934.010,88
1.089.495,36
1. Materiały/Raw materials
934.010,88
1.089.495,36
2. Półprodukty i produkty w toku/Semi-finished goods and work in progress
-
-
3. Produkty gotowe/Finished products
-
-
4. Towary/Merchandise
-
-
5. Zaliczki na dostawy/Prepayments for stock
-
-
13.747.772,05
14.404.296,71
B. Aktywa obrotowe/Current assets
II. Należności krótkoterminowe/Short-term receivables
1. Należności od jednostek powiązanych/Receivables from related parties
2.
a)
-
-
Należności od pozostałych jednostek/Receivables from other parties
13.747.772,05
14.404.296,71
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: /Trade debtors due
12.052.832,89
13.269.536,12
- do 12 miesięcy/ - Up to 12 months
12.052.832,89
13.269.536,12
-
-
633.861,25
196.831,32
1.061.077,91
937.929,27
- powyżej 12 miesięcy/ - Over 12 months
b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr. oraz innych świadczeń
Tax, grants, social and health insurance, and other benefits debtors
c)
Inne /Other
d)
dochodzone na drodze sądowej/Subject to court proceedings
III. Inwestycje krótkoterminowe/Short-term investments
Krótkoterminowe aktywa finansowe/Short-term financial assets
a)
w jednostkach powiązanych/In related entities
b)
c)
-
76.218.635,48
80.595.037,19
76.218.635,48
80.595.037,19
-
-
w pozostałych jednostkach/In other entities
46.835.762,10
53.625.227,19
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/Cash and other cash assets
29.382.873,38
26.969.810,00
-
-
535.804,97
298.132,19
421.701.307,37
415.161.676,91
2. Inne inwestycje krótkoterminowe/Other short-term investments
IV.
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w tym ubezpieczenia, prenumeraty)
Short term prepayments (including insurance, subscriptions)
Aktywa razem/Total assets
31
Spawozdanie finansowe
Financial statement
Pasywa w zł/Capital and Libilites in PLN
31 grudnia 2004 roku
31 December 2004
A.
31 grudnia 2003 roku
31 December 2003
Kapitał (fundusz) własny/Equity
312.278.240,38
307.249.077,86
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy/Share capital
207.791.936,00
207.791.936,00
II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Outstanding share capital contributions
-
-
III.
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)/Treasury shares
-
-
IV.
Kapitał (fundusz) zapasowy/Reserve capital
52.133.846,09
55.705.350,59
V.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny/Revaluation reserve
35.682.206,91
36.447.450,81
VI.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe/Other capital reserves
2.680.061,62
VII.
Zysk (strata) z lat ubiegłych/Accumulated profit/(loss) from previous years
2.670.159,99
VIII.
Zysk (strata) netto/Profit/(loss) after taxation for the financial year
IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Appropriation of the net profit during the financial year
B.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/Liabilities and provisions for liabilities
I.
Rezerwy na zobowiązania/Provisions for liabilities
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego/Deferred tax liability
3.235.626,15
220.468,10
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne/Retirement provision
3.530.045,00
2.413.613,94
3.
Pozostałe rezerwy/Other provisions
9.594.018,62
10.394.870,60
II.
Zobowiązania długoterminowe/Long-term liabilities
45.141.617,19
48.163.106,69
1.
Wobec jednostek powiązanych/Related party liabilities
2.
-
(-) 5.116.829,17
13.990.189,76
9.751.009,64
-
-
109.423.066,99
107.912.599,05
16.359.689.77
13.028.952,64
-
-
Wobec pozostałych jednostek/Other parties liabilities
45.141.617,19
48.163.106,69
a)
kredyty i pożyczki/credits and loans
45.141.617,19
48.163.106,69
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych/debt securities
-
-
c)
inne zobowiązania finansowe/other financial liabilities
-
-
d)
inne/other
-
-
24.192.933,42
20.533.683,70
III.
Zobowiązania krótkoterminowe/Short-term liabilities
1.
Wobec jednostek powiązanych/Related party liabilities
-
-
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: /Trade creditors due
-
-
b)
inne/Other
2.
Wobec pozostałych jednostek/Liabilities due to other parties
-
-
23.510.725,63
19.988.221,95
a)
kredyty i pożyczki/credits and loans
7.245.400,19
8.895.007,69
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych/debt securities
-
-
c)
inne zobowiązania finansowe/other financial liabilities
-
-
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: /trade creditors due
2.859.211,54
3.340.720,07
e)
zaliczki otrzymane na dostawy/advance payments received
-
-
f)
zobowiązania wekslowe/bills of exchange payable
-
-
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
taxation, custom duties and social security
2.120.912,99
3.235.724,85
h)
z tytułu wynagrodzeń/payroll creditors
i)
inne/other
3.
Fundusze specjalne/Special funds
IV.
Rozliczenia międzyokresowe/Accruals and deferred income
1.
Ujemna wartość firm/Negative goodwill
2.
792.067,00
490.208,00
10.493.133,91
4.026.561,34
682.207,79
545.461,75
23.728.826,61
25.186.856,02
-
-
Inne rozliczenia międzyokresowe/Other interperiod settlements
23.728.826,61
25.186.856,02
- długoterminowe/- long-term
21.917.645,37
23.367.497,29
- krótkoterminowe/- short-term
1.811.181,24
1.819.358,73
Pasywa razem/Total equity and liabilities
421.701.307,37
415.161.676,91
Rachunek Zysków i Strat Wariant kalkulacyjny w zł /dla potrzeb prezentacji giełdowej CETO/
Profit and loss account by type of activity in PLN (for CETO stock exchange reporting purposes)
rok kończący się
dnia 31 grudnia
2004 roku
Year ended
Dec. 31, 2004
A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
Net revenues from the sale of merchandise and finished products
95.371.635,37
- od jednostek powiązanych/- from related parties
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów/Net revenues from the sale of finished products
II.
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Net revenues from the sale of merchandise and raw materials
B.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
Cost of finished products, merchandise and raw materials sold including
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów/Cost of finished products sold
II.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów/Cost of merchandise and raw materials sold
97.221.474,59
38.533,00
94.890.672,92
97.105.332,43
480.962,45
116.142,16
76.575.573,85
70.238.104,47
- jednostkom powiązanym/- from related parties
I.
rok kończący się
dnia 31 grudnia
2003 roku
Year ended
Dec. 31, 2003
-
-
76.183.065,01
70.074.213,34
392.508,84
163.891,13
(+) 18.796.061,52
(+)26.983.370,12
5.030.669,02
3.803.062,34
C.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)/Gross profit/(loss) on sales (A-B)
D.
Koszty sprzedaży/Selling expenses
E.
Koszty ogólnego zarządu/Administrative and general expenses
4.257.123,28
3.751.588,60
F.
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)/Profit/(loss) on sales (C-D-E)
(+) 9.508.269,22
(+)19.428.719,18
G.
Pozostałe przychody operacyjne/Other operating revenue
10.137.847,05
6.159.840,25
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych/Profit on the disposal of non-financial fixed assets
II.
Dotacje/Donations
III.
Inne przychody operacyjne/Other operating revenues
H.
Pozostałe koszty operacyjne/Other operating expenses
I.
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)/Operating profit/(loss) (F+G-H)
J.
Przychody finansowe/Financial revenue
K.
Koszty finansowe/Financial expenses
L.
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)/Gross profit/(loss) on business activities (I+J-K)
M.
359.500,89
96.087,82
138.874,56
152.281,61
9.639.471,60
5.911.470,82
11.116.377,88
10.738.282,53
(+) 8.529.738,39
(+)14.850.276,90
11.731.080,63
5.066.322,92
2.140.351,41
4.587.442,22
(+) 18.120.467,61
(+)15.329.157,60
(+) 18.120.467,61
(+)15.329.157,60
4.130.277,85
5.578.147,96
-
-
(+) 13.990.189,76
(+)9.751.009,64
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)/Results on extraordinary events (M.I-M.II)
I.
Zyski nadzwyczajne/Extraordinary gains
II.
Straty nadzwyczajne/Extraordinary losses
N.
Zysk (strata) brutto (L±M)/Profit/(loss) before taxation (L+M)
O.
Podatek dochodowy/Corporate income tax
P.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Other obligatory charges decreasing the profit/increasing the loss
R.
Zysk (strata) netto (N-O-P)/Net profit/(loss) (N-0-P)/
33
Rachunek przepływów pieniężnych w zł (metoda pośrednia)
Cash flow Statement in PLN (indirect method)
A.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej/Cash flow from operating activities
rok kończący się
dnia 31 grudnia
2004 roku
Year ended
Dec. 31, 2004
rok kończący się
dnia 31 grudnia
2003 roku
Year ended
Dec. 31, 2003
-
-
I.
Zysk (strata) netto/Net profit/(loss)
(+)13.990.189,76
(+) 9.751.009,64
II.
Korekty razem:/Total adjustments:
(+)28.805.740,98
(+)37.729.458,58
1.
Amortyzacja/Depreciation and amortization
(+)37.671.814,35
(+)36.624.773,09
2.
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych/Foreign exchange profit/loss
(-) 6.269.281,60
(+)1.552.460,92
3.
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)/Interest and share in profits (dividend income)
(+) 1.138.301,91
(+)2.296.746,04
4.
(Zysk)/strata z działalności inwestycyjnej/Profit/loss on investing activity
(-)2.374.521,95
(-)2.747.398,68
5.
Zmiana stanu rezerw/Change in provisions
(+)3.330.737,13
2.455.210,47
6.
Zmiana stanu zapasów/Change in inventory
(+) 155.484.,48
(+) 30.415,86
7.
Zmiana stanu należności/Change in debtors
(+) 656.524,66
1.599.815,89
8.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Change in short-term creditors (except for loans and bank credits)
(-)720.621,67
642.454,74
9.
(-)1.572.721,99
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych/Change in interperiod settlements
(-)3.494.108,39
10.
Inne korekty/Other adjustments
(-)1.288.587,94
(-)3.152.297,76
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)/Net cash flow from operating activities
(+)42.795.930,74
(+)47.480.468,22
B.
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej/Cash flow from investing activities
I.
Wpływy/Proceeds:
1.
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Disposal of tangible and intangible fixed assets
2.
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Disposal of investment property and intangible fixed assets
3.
Z aktywów finansowych /Disposal of financial assets
4.
Inne wpływy inwestycyjne/Other proceeds from investments
-
-
II.
Wydatki/Disbursements:
43.327.557,70
36.671.200,33
1.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Purchase of tangible and intangible fixed assets
42.207.976,01
13.625.273,72
2.
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Purchase of investment property and intangible fixed assets
1.119.581,69
23.045.926,61
3.
Na aktywa finansowe/Purchase of financial assets
-
4.
Inne wydatki inwestycyjne/Other investment purchases
-
-
(-)33.151.915,84
(-) 33.212.858,16
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)/Net cash flow from investing activities
C.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej/Cash flow from financing activities
I.
Wpływy/Proceeds:
1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Inflows from the issuance of shares and other equity instruments and additional capital payments
2.
Kredyty i pożyczki/Credits and loans
3.
Emisja dłużnych papierów wartościowych/Issuance of bonds
4.
Inne wpływy finansowe/Other financial proceeds
II.
Wydatki/Disbursements:
1.
Nabycie udziałów (akcji) własnych/Purchase of treasury shares
2.
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli/Dividends and other payments to shareholders
3.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Other payments relating to profit distribution, excluding payments to shareholders
-
-
10.175.641,86
3.458.342,17
452.918,99
170.335,74
-
-
9.722.722,87
3.288.006,43
-
-
11.112.582,94
2.218.369,09
-
-
11.112.582,94
2.218.369,09
-
-
18.343.534,46
22.357.552,14
-
-
8.961.027,24
11.038.946,60
-
-
4.
Spłaty kredytów i pożyczek/Repayment of bank credits and loans
8.232.225,65
8.865.607,88
5.
Wykup dłużnych papierów wartościowych/Repayment of bonds
-
-
6.
Z tytułu innych zobowiązań finansowych/Other financial obligations
-
-
-
-
1.150.281,57
2.452.997,66
7.
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Payments relating to finance lease obligations
8.
Odsetki/Interest
9.
Inne wydatki finansowe/Other financial disbursements
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)/Net cash flow from financing activities
D.
E.
F.
G.
-
-
(-)7.230.951,52
(-) 20.139.183,05
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)/Net cash flow
(+)2.413.063,38
(-) 5.871.572,99
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych/Balance sheet change in cash, including:
(+)2.413.063,38
(-) 5.871.572,99
Środki pieniężne na początek okresu/Cash at the beginning of the financial year
26.969.810,00
32.841.382,99
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym/Cash at the end of the financial year including
29.382.873,38
26.969.810,00
-
-
- o ograniczonej możliwości dysponowania/- restricted cash
Istotne założenia polityki księgowej
Important accounting policy assumptions
Pełna wersja sprawozdania finansowego jest dostępna pod adresem internetowym: http://www.mts-ceto.pl/download/AQUA_SA-Rz2004.zip
The complate version of the Financial Anual Report is available at web site: http://www.mts-ceto.pl/download/AQUA_SA-Rz2004.zip
1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity,
Dz. U. Nr 76 z dnia 17 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami)
[„Ustawa”].
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją
kosztu historycznego, a w przypadku środków trwałych z uwzględnieniem
efektu przeszacowania.
2. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści
ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Koszty zakończonych prac rozwojowych
5 lat
Know How
5 lat
Patenty, licencje, znaki firmowe
2 lata
Oprogramowanie komputerowe
2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne
10 lat
Szacunki dotyczące okresu amortyzacji oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa
wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych
korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do bieżącej wartości
tych przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub do ceny
sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane
w pozostałych kosztach operacyjnych.
3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub
wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia
rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej lub wartość godziwą, za
którą uważa się nadwyżkę pierwszej opłaty nad opłatą roczną w przypadku
otrzymania prawa od gminy.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości. Prawo wieczystego użytkowania ujęte jako grunty
nie podlega amortyzowaniu.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie
przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 r. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży
środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest
przenoszona na kapitał zapasowy.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania,
jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik
finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli
możliwe jednakże jest wykazanie, że poniesione koszty spowodowały
zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu
posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka
trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo
w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
użyteczności, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22,2 - 40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny
2 - 25 lat
Środki transportu
5 - 14,3 lat
Inne środki trwałe
2 - 14,4 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy
poniżej 3 500 złotych odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu
oddania do eksploatacji za wyjątkiem środków trwałych z grup budowli
i urządzeń teleinformatycznych przyjętych do ewidencji przed 01.01.2002
r., które to amortyzowane są liniowo bez względu na ich wartość początkową.
1. A required format and basis for preparation of financial
statements
The financi l statements have been prepared in accordance with
the Accounting Act of 29 September 1994 (uniform version, Official
Journal, No. 76 of 17 June 2002 as amended) (hereinafter “the
Act”).
The financial statements have been prepared in compliance with
the historical cost method and in case of fixed assets considering
revaluation effect as discussed under note 4.3.
2. Intangible assets
Intangible assets are recognised if it is probable that in the future
they will result in the Company’s economic benefits directly related
to those assets. Initial recognition of intangible assets is made
at acquisition cost or expenditure related to internally generated
assets, and subsequently their value is decreased by accumulated
amortisation and impairment write-offs. Intangible assets are
amortised according to the straight-line method over the estimated
useful live of the assets.
The estimated useful life of the respective assets is as follows:
Completed research and development
5 years
Know-how
5 years
Patents, licenses and trademarks
2 years
Computer software
2 years
Other intangible assets
10 years
The estimates concerning the amortisation period and method are
reviewed at the end of each reporting year.
As of each balance sheet date, the Company makes estimation
whether the balance sheet value of recognised assets does not
exceed the value of expected future benefits. If there is such
likelihood the balance sheet value of assets is decreased to the
present value of projected benefits or to the net selling price.
Appropriate impairment write-offs are recognised as other
operating costs.
3. Tangible fixed assets
Tangible fixed assets are stated at acquisition cost, cost of
production or revalued amount, less accumulated depreciation or
impairment write-off.
In case of perpetual usufruct of land, the acquisition cost is the
purchase price of the title to land from the third party or fair value,
which is the a difference between the first payment and the annual
payment in case the title is acquired from a commune.
Land is valued at the acquisition cost decreased by impairment
write-offs. The perpetual usufruct of land recognised as land is not
depreciated.
Revaluation takes place under separate regulations. The recent
revaluation was conducted on 1 January 1995. The revaluation
result is recognised as revaluation reserve. After disposal of a fixed
asset, the amount remaining in revaluation reserve is transferred
to reserve capital.
Expenses incurred after bringing the asset into use, i.e. costs of
repair, maintenance, usage charges, impact the financial result
of the reporting period in which they have been incurred. If it is
possible to evidence that the incurred expenses have increased
future benefits for the Company directly related to a given asset
and exceed the previously estimated level, they increase the initial
cost of that fixed asset.
Fixed assets, excluding land, are depreciated in accordance with
the straight-line method over the following estimated useful life:
Buildings and water and civil engineering constructions
2 2 . 2
– 40 years
Plant and equipment
2 – 25 years
Vehicles
5 – 14.3 years
Other fixed assets
2 – 14.4 years
Fixed assets of a low initial unit cost (i.e. below PLN 3,500) are
fully depreciated in the month in which they are brought into
use, excluding fixed assets in the data communications facilities
and equipment group recorded before 1 January 2002, which are
depreciated according to the straight-line method regardless of
their initial cost.
Estimates concerning useful life and depreciation methods are
reviewed at the end of each reporting year in order to verify whether
the applied depreciation methods and periods comply with expected
35
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda
amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest
zgodny z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych
przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych
poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza
tę wartość, jest ona obniżana do bieżącej wartości tych przewidywanych
przyszłych korzyści ekonomicznych lub do ceny sprzedaży netto.
4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem,
z uwzględnieniem różnic kursowych dotyczących środków trwałych
w budowie w okresie ich realizacji oraz innych kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Do wartości środków trwałych w budowie zalicza się materiały inwestycyjne wykorzystane w związku z wytworzeniem środków trwałych
w budowie.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia
ich budowy oddania do użytkowania.
5. Inwestycje
5.1 Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej w zależności od sposobu nabycia.
Do inwestycji w nieruchomości obejmujących inwestycje w grunty,
prawo wieczystego użytkowania oraz budynki i budowle zalicza się takie
nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które
zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci
przyrostu wartości oraz przychodów z wynajmu / oprocentowania.
5.2 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych.
5.3 Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych
i instrumentów finansowych)
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych
i instrumentów finansowych, wycenia się według ceny nabycia lub
ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa,
a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek
w inny sposób poprzez określenie wartości godziwej.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych.
5.4 Pozostałe inwestycje
Pozostałe inwestycje wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
6 Leasing
Umowy leasingowe są umowami, na podstawie których przyjmuje się
do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub
wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających
z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot
leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości
bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia
leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane
przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub
okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy
leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat
metodą liniową przez okres trwania leasingu.
7. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej
pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący
sposób:
• materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło” (FIFO),
• produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji,
ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy
cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego,
benefits resulting from particular assets spread over time.
As at the balance sheet date, the balance sheet value of tangible
fixed assets is reviewed in order to define whether it does not
exceed the present value of expected future benefits. If the value
is exceeded, it is adjusted to the present value of the expected
benefits or to the net selling price.
4. Fixed assets under construction
Fixed assets under construction are valued at total costs directly
related to their purchase or construction, considering foreign
exchange differences related to fixed assets in the period of their
construction and other financial costs, decreased by impairment
losses.
Fixed assets under construction include material used in the
construction of those assets.
Fixed assets under construction are not depreciated before
completion of their construction and bringing them into use.
5. Investments
5.1 Investment property
Investment in immovable property is stated at the acquisition price
decreased by impairment losses, or at fair value, depending on the
way of acquisition.
Investment in immovable property including land, perpetual
usufruct rights and buildings and constructions involves such
property which the Company does not use for its own operations
but which have been acquired or constructed in order to obtain
benefits due to increase in value or earn revenues on lease /
interest.
5.2. Investment in subsidiaries
The Company does not have any subsidiaries.
5.3 Short-term investment (excluding cash and financial
instruments)
Short-term investment, excluding cash and financial instruments,
are recorded at the lower of the acquisition cost or of the market
price, and short-term investments which do not have an active
market by defining their fair value in alternative ways.
The results of increase or decrease in the value of short-term
investments valued at their market price are recorded as financial
revenue or cost, respectively.
5.4 Other investments
Other investments are valued at the acquisition cost decreased by
impairment write-offs.
6. Leases
Lease contracts are those under which third party tangible or
intangible fixed assets are leased for an agreed period of time.
In case of finance lease, under which the major risks and benefits
due to the ownership are transferred, the leased item is recognised
in fixed assets at the present value of minimum lease payments
defined as of the commencement of lease. The lease payments
are divided between financial costs and the reduction of the
outstanding liability in order to obtain a fixed interest rate on the
remaining balance of liability. Finance costs are charged directly to
the profit and loss account.
Fixed assets used under lease contracts are depreciated over the
shorter of the projected usage period or lease period.
Lease payments resulting from lease contracts which do not fall
within the category of finance lease are charged to the profit and
loss account on a straight-line basis over the lease period.
7. Inventory
Inventory is stated at the lower of the purchase or production cost
and the net selling price.
Cost incurred in bringing the assets listed below to their present
location and condition are recognized as follows:
• materials and supplies – at the purchase price defined on “first
in–first out” basis;
• finished products and goods in process – at direct cost of raw
materials and labour and justified portion of overheads defined at
normal production capacity.
The net selling price is net realizable value as of the balance
sheet date excluding tax on goods and services and excise duty,
decreased by discounts, rebates and refunds and costs related to
bringing the asset to sale.
8. Short-term and long-term debtors
Debtors are stated at the amount due reduced by allowances.
Debtors are adjusted by allowances for doubtful debtors and
considering probability of repayment. The allowances adjusting the
value of debts are charged to other operating costs or to financial
costs, depending on the type of relevant receivables they relate to.
Write-offs for overdue or bad debtors are offset against the
pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
8. Należności krótkoterminowe i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej
o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy
aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie
dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub kosztów finansowych.
9. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na
złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia
transakcji. Rozchód środków pieniężnych /własnych/ w walucie obcej
z rachunków własnych /w tym z rachunków specjalnych pożyczkowych/
dokonywany jest po kursie historycznym ustalonym wg metody “pierwsze
przyszło - pierwsze wyszło” (FIFO). Kurs ten służy do wyceny operacji
gospodarczych dokonywanych tymi środkami na dzień przeprowadzenia
operacji.
Inne operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia wycenia się po
kursie walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka /
obrót walutami, dokonywanie
zapłat/. Pozostałe operacje gospodarcze na dzień ich przeprowadzenia
wycenia po średnim kursie NBP lub po kursie wynikającym z wiążącego
jednostkę dokumentu.
Od dnia 01.01.2004 na koniec każdego miesiąca i na dzień bilansowy
aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim
kursie NBP.
Do dnia 31.12.2003 r. aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniało się po kursie BRE Banku, z tym, że w przypadku aktywów - kurs
kupna BRE nie mógł być wyższy dla danej waluty od średniego kursu NBP,
a w przypadku pasywów - kurs sprzedaży BRE nie mógł być niższy dla danej
waluty od kursu średniego NBP. Zmiana zasad wyceny nastąpiła na skutek
zmiany ustawy o rachunkowości.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, a w uzasadnionych przypadkach
- do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2004
roku
31 grudnia 2003 roku
BO 2004
Po zmianie ustawy
o rachunkowości
BZ 2003
Przed zmianą ustawy o rachunkowości
AKTYWA
I PASYWA
AKTYWA
I PASYWA
AKTYWA*
PASYWA
NBP kurs średni
NBP kurs średni
BRE kurs kupna
BRE kurs sprzedaży
USD
2,9904
3,7405
3,6909
3,7821
EURO
4,0790
4,7170
4,6533
4,7683
* Rachunki specjalne zawierające środki pieniężne przekazane do dyspozycji Spółki tytułem udzielonej pożyczki przez Bank Światowy (IBRD) wycenione były po kursie sprzedaży.
10. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne
i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat
bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie
zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
11. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
12. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną
akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich
wartości nominalnej.
W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny
jest wykazywana w bilansie w pozycji akcji własnych.
previously recognised allowances.
Write-offs for overdue or bad debtors not previously provided for
or not fully provided for are charged to other operating or financial
costs.
9. Transactions denominated in foreign currency
Transactions denominated in foreign currencies are translated to
Polish zloty at the exchange rate of the transaction date.
Foreign currency cash spending from own accounts (including
special loan accounts) is valued at the historical rate defined on
the FIFO basis. This historic rate is used in recording transactions
concluded by means of that cash as of the transaction date.
Other transactions are recognised as of their date at the exchange
rate adopted by the bank servicing the Company (currency trading,
payments). Other transactions are recorded as of their date at the
average National Bank of Poland rate or at the rate resulting from a
related document.
Effective from 1 January 2004, at the end of each month and as at
the balance sheet date, assets and liabilities denominated in foreign
currency have been valued at the average NBP rate.
Before 31 December 2003, assets and liabilities expressed in
foreign currency were recognised at the rate of the bank servicing
the Company, i.e. BRE Bank. However, in case of assets, BRE buy
rate could not be higher for a given currency than the average NBP
rate and for liabilities, BRE offer rate could not be lower for that
currency than the average NBP rate. The change resulted from the
amendments in the Accounting Act.
Resulting exchange differences are recorded as financial income /
cost, and in justified cases are capitalised to purchase or production
cost of fixed assets, fixed assets under construction or intangible
assets.
The following rates have been adopted for the valuation purposes:
31 December 2004
31 December 2003
2004 OB
after amendments in
Accounting Act
ASSETS AND
ASSETS AND
LIABILITIES
LIABILITIES
NBP average rate
NBP average rate
2003 CB
Before amendments in Accounting Act
ASSETS*
LIABILITIES
BRE buy rate
BRE offer rate
USD
2.9904
3.7405
3.6909
3.7821
EURO
4.0790
4.7170
4.6533
4.7683
* Special accounts for cash deposits available to the Company
under the borrowing from the World Bank (IBRD) are recorded at
the offer rate.
10. Cash and cash equivalents
Cash in bank and in hand as well as short-term deposits maintained
at the bank until their maturity are recorded at the par value.
Cash and cash equivalents recognised in the cash flow statement
consist of cash in hand and bank term deposits of maturity
not exceeding three months, which have not been regarded as
investment activity.
11. Accruals and prepayments / deferred costs
The Company recognises deferred costs/prepayments if the costs
refer to future periods.
Accruals represent probable liabilities attributable to the current
period.
12. Share capital
Share capital is stated in the amount defined in the Company’s
Deed and entered in the Court Corporate Register.
The differences between the fair value of received payment and the
nominal value of shares issued are recorded as a share premium
reserve capital.
In case of buyout of shares, the share purchase cost is charged
against equity and is recognised as own shares in the balance
sheet.
13. Provisions
Provisions are recognised if the Company has an obligation (legal or
customary) resulting from past events and if it is certain or highly
probable that execution of the obligation will result in the outflow of
economic benefits and if the liability may be reliably estimated.
The Company operates a jubilee bonus scheme. Payments due to
the scheme are charged to the profit and loss account in a manner
ensuring appropriate spread of the costs over the whole period of
employees’ working lives in the Company. The cost of the above
bonuses is defined by the actuarial valuation method for individual
bonuses.
The Company operates also a retirement and disability benefits
scheme. Payments due to the above are charged to the profit and
37
13. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek
(prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne
lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy
można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu
powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat
w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały
okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń
są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Spółka prowadzi również program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty
z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków
i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na
cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień
jednostkowych.
Po raz pierwszy rezerwy na świadczenia emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe utworzono w 2000 r. obciążając, w odpowiedniej części, wynik
finansowy lat poprzednich.
14. Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków
pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.
Na dzień wyceny wszystkie kredyty bankowe i pożyczki wycenione są
w kwocie wymaganej zapłaty.
Od dnia 01.01.2004 r. w przypadku kredytów i pożyczek zaciągniętych
w walucie obcej do ustalenia kwoty wymagającej zapłaty stosuje się średni
kurs NBP ustlony na dzień bilansowy.
Do dnia 31.12.2003 r. stosowano kurs sprzedaży BRE Banku na dzień bilansowy, nie niższy od średniego kursu NBP obowiązującego na ten dzień.
Zmiana nastąpiła na skutek zmiany ustawy o rachunkowości.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości
godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są
ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
15. Ryzyko walutowe
Ponieważ pożyczki dotyczące programu inwestycyjnego /w zakresie
środków trwałych w budowie/ zaciągnięte i spłacane są w walucie obcej,
różnice kursowe przypadające na tematy zakończone powodują ryzyko,
które przenosi się na wynik finansowy poprzez koszty finansowe.
16. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania,
montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia
są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku
zysków i strat.
17. Dotacje i subwencje
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych przepisów nie zwiększają kapitałów
własnych zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty stopniowo
zwiększają pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Pozostałe dotacje zwiększają
przychody operacyjne.
18. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu
Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami Spółka tworzy fundusz
i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu podstawowego.
Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej Spółki, pożyczek
udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Saldo
bilansowe Funduszu to zakumulowane obciążenia Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Pożyczki udzielone pracownikom oraz środki pieniężne zgromadzone na
rachunku bankowym Funduszu są kompensowane ze zobowiązaniami
Spółki wobec Funduszu.
19. Odroczony podatek dochodowy
Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na
dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywo z tytułu podatku odroczonego ujawnione jest w odniesieniu do
wszystkich ujemnych różnic przejściowych, i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej
jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania,
który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest
loss account in a manner ensuring appropriate spread of the cost of
retirement and disability benefits over the employees’ working lives
in the Company. The cost of the above benefits is defined by the
actuarial valuation method.
The provisions for jubilee bonuses, retirement benefits and disability
benefits were first recognised in 2000 with the appropriate charge
being made to retained earnings.
14. Bank loans and borrowings
At initial recognition, bank loans and borrowings are recorded at
the cost of received cash and include expenses related to granting
a loan or borrowing.
As at the recognition date, all bank loans an borrowings are stated
at the amounts due.
In case of loans and borrowings drawn in foreign currency, as from
1 January 2004, the amount due is defined in accordance with NBP
average rate as of the balance sheet date.
Before 31 December 2003, the applicable was BRE Bank offer rate
as of the balance sheet date, not lower than the NBP average rate as
of that date. The change was due to amendments in the Accounting
Act.
Liabilities held for trading are stated at their fair value. Gain or loss
due to adjustment of the fair value is recognised in the profit and
loss account of the present period.
15. Foreign exchange differences
As investment loans (relating to fixed assets under construction)
are drawn and repaid in a foreign currency, the foreign exchange
differences concerning loans for already completed constructions
generate a risk that is reflected in the financial result as financial
costs.
16. Borrowing costs
Borrowing costs related to construction, adaptation, assembly
or improvement to tangible fixed assets or intangible assets over
the period of construction, adaptation, assembly or improvement
are capitalised to the value of those assets if the borrowing was
obtained to finance these activities. Other borrowing costs are
recorded in the profit and loss account.
17. Subsidies and Grants
Cash obtained in order to finance purchase or construction of fixed
assets, including fixed assets under construction and development
projects, are recognised as deferred income unless, under other
regulations, they do not increase equity.
Amounts recognised as deferred income gradually increase other
operating income in line with depreciation / amortisation of tangible
fixed assets or development projects financed therefrom. Other
subsidies increase operating income.
18. Social fund
Under the Social Fund Act of 4 March 1994 as amended, the
Company is responsible for recognition of the social fund and
makes periodical charges to the Fund basing on the basic charge.
The objective of the Fund is to finance the Company’s social activity,
loans granted to employees and other social expenses. The balance
of the Fund consists of accumulated charges to the Fund less
irrecoverable expenses from the Fund. Loans granted to employees
and cash deposited at the bank account of the Fund are offset
against the Company’s liabilities to the Fund.
19. Deferred tax
A provision for deferred tax is recognised on the liability basis with
reference to all timing differences as at the balance sheet date
between the tax value of assets and liabilities and their balance
sheet value presented in the financial statements.
A deferred tax asset is recognised with respect to all negative timing
differences and tax losses carried forward, to the extent which
makes it probable that future taxable profits would be available to
be reduced by the above items.
The balance sheet value of the deferred tax asset is verified as at
each balance sheet date and is decreased appropriately when it is
no longer probable that future taxable profits would be available to
fully or partially utilise the deferred tax asset.
Deferred tax assets and provisions are estimated at tax rates that,
under the tax regulations effective as at the balance sheet date,
are expected to be binding at the time of the assets and provision
realisation.
20. Financial instruments
Financial instruments are initially recognised at the acquisition cost
(purchase price), which is fair value of the consideration paid. The
transaction costs are capitalised to the initial cost.
21. Revaluation of financial instruments at balance sheet date
Financial assets are valued at the adjusted acquisition cost
calculated by means of effective interest rate.
weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu
o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczające do częściowego lub całkowitego zrealizowania
składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe
(i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.
20. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość
godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości
początkowej.
21. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy
Aktywa finansowe wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
22. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika aktywów bądź
grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną
możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata
wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat
za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a w pozostałej części jest odnoszona na rachunek zysków
i strat bieżącego okresu.
23. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenie.
23.1 Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane
nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży,
pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). Przychody obejmują
także otrzymane dotacje do sprzedaży.
23.2 Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do
stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji
związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, których
odzyskanie jest prawdopodobne.
23.3 Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia.
22. Impairment loss
As at each balance sheet date the Company defines whether there
are any objective indications of an impairment of an asset or a
group of assets. If there are such indications, the Company defines
the estimated recoverable value of an asset and makes impairment
write-offs equalling the difference between the recoverable amount
and the carrying amount. The impairment loss is charged to
the profit and loss account for a given reporting period. If the
assets have been previously revalued, the loss first decreases the
revaluation reserve and any excess is recognised in the profit and
loss account of the present period.
23. Revenue recognition
Revenues are recognised at the amount of probable economic
benefits that can be reliably estimated.
23.1 Sale of goods and products
Revenues are recognised when significant risks and rewards of
ownership of goods have been transferred to the buyer. The revenues
include amounts due or received on sale, net of VAT. The revenues
also comprise obtained subsidies.
23.2. Services
Revenues on rendering services are recognised with reference
to the stage of service completion provided that it can be reliably
estimated. If the outcome of the transaction involving rendering of
services cannot be reliably measured, the revenue is recognised
only to the extent of the expenses recognised that are recoverable.
23.3. Interest
Revenues on interest are recognised when charged.
24. Dividends
Dividends receivable are recorded as financial revenues when
the entity’s appropriate authority adopts a resolution on profit
distribution, unless the resolution defines a different date for a title
to a dividend.
25. Stock take
Stock take of intangible assets conducted by comparison of
accounting data with respective documents took place on 31
December 2004.
Stock take of fixed assets and plant and equipment located on the
guarded area is conducted every four years via a physical count. The
last such stock take took place in 2004.
Stock take of fixed assets by means of comparison of accounting
books with respective documents and verification of those assets
fair value is conducted once a year.
Fixed assets under construction are stock-taken once a year.
Stock take of inventory located in the guarded warehouses and
subject to perpetual records of quantity and value is conducted
every two years.
The last such stock take of inventory took place in 2004 as at 31
October 2004.
24. Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ Spółki uchwały o podziale zysku, chyba że
w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
25. Inwentaryzacja
Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania
danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami przeprowadzono na dzień 31.12.2004 r.
Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń, znajdujących się
na terenie strzeżonym drogą spisu z natury przeprowadza się raz na 4 lata.
Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce w 2004 r.
Inwentaryzację środków trwałych drogą porównywania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości
tych składników przeprowadza się raz w roku.
Środki trwałe w budowie inwentaryzuje się raz w roku.
Inwentaryzację zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo wartościową przeprowadza się
raz w ciągu dwóch lat.
Ostatnia inwentaryzacja zapasów miała miejsce w roku 2004 według stanu
na dzień 31.10.2004 r.
39
A. Dudek
J. Haber
T. Krzak
T. Krzak
K. Smolorz
T. Krzak
T. Krzak
S. Engel
K. Pryga
M. Dąbrowska
E. Krzak
A. Turek
J. Pomykała
E. Kohut
T. Krzak
A. Krzak
M. Jania
W raporcie rocznym wykorzystano prace uczestników konkursu i warsztatów „AQUA-rela w Beskidach”
The paintings of partcipats of the contest and the workshop „AQUA-relle in Beskidy Mountains” have been used in the anual report.
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33/ 828 02 00, fax: +48 33/ 812 40 15
e-mail: [email protected], www.aqua.com.pl