TT GMINY LIPI{ICA

Komentarze

Transkrypt

TT GMINY LIPI{ICA
TT GMINY
LIPI{ICA
Lipnica, dnia l9lutego 2010r.
RR 7331-6r-st20t0
OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY LIPNICA
Zgodniez art.49 ustawyz dria 14 czerwca1960r.- Kodekspostppowania
administracyjnego
(Dz.U.2000,Nr 98, poz.l07l zp62n.zm.)w zwqzkuzart.53 ust. 1 ustawyzdnia2T marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzenrrym(Dz.U. 03.80.717 z p6in. zm.)
zawiadamiatn,
2e w dniu 19.02.2010r.
W6jt Gminy Lipnica wydal decyzjg o ustaleniulokalizacji
inwestycjicelupublicznego
nr RR 7331-6112010dla inwestycjipolegaj4cej
na:
Budowie linii kablowejnn 0,4kV na dziaNkzchnr 26311,259w miejscowo5ci
Kiedrowice w
cefuzasilaniaw energipelektryczn4dzialki nr258ll w obrgbiegeodezyjnymKiedrowice,
gminaLipnica.
Z dokumentacjqdotyczqc4przedmiotowej sprawy moLna zapoznal siE w Urzgdzie Gminy Lipnica (pok6j nr
5) w terminiedo dnia 06.03.2010r.
TABLICA OGI.OSZENURZEDU GMINY LIPNICA
TABLICA OGI,OSZEN_ SOLECTWOKIEDROWICE
http://bip.lipnica.pl
W,n'
mgr h.eilft
t n/a,t€h

Podobne dokumenty