MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Transkrypt

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
8.3 Zagadnienia ogólne
Międzynarodowa wymiana studentów i doktorantów to jedno z głównych zadań Biura Obsługi
Studentów Zagranicznych (BOSZ) podlegającego prorektorowi UJ ds. dydaktyki. W ramach swej
działalności BOSZ zajmuje się obsługą :


przyjazdów zagranicznych studentów i doktorantów oraz wsparciem organizacyjnoadministracyjnym w zakresie ich pobytu w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach:
 Programu Erasmus+ Studia i innych wymian międzynarodowych;
 skierowania przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
(BUWiWM) na studia semestralne oraz na staże naukowo-badawcze;
 w ramach indywidualnych zgłoszeń studentów poza istniejącymi umowami o
współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej,
obsługą wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów na zagraniczne studia i praktyki w
ramach Programu Erasmus+ Studia (KA103); Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER)– zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej; Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
(FSS) i Utrecht Network (MAUI i EAN);

obsługą studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami strony
polskiej;

obsługą studentów zagranicznych w zakresie programów pożyczek, kredytów i świadczeń
bezzwrotnych w ramach U.S. Department of Education's Direct Loan Program, U.S.
Department of Veterans Affairs - Educational Benefit Programs i Canada-Ontario Integrated
Students Loans;

opiniowaniem umów o wspólnie prowadzonych
prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;

sprawozdawczością w zakresie wszystkich studentów zagranicznych studiujących w UJ i
przyjeżdżających do UJ na pobyty krótkoterminowe;

koordynacją działań integrujących cudzoziemców we wspólnotę akademicką UJ.
przewodach
doktorskich
i
8.3.1.
Przyjazdy zagranicznych studentów i doktorantów w roku 2014 w ramach wymian
międzynarodowych
W ramach programów wymiany w 2014 roku przyjechało do UJ łącznie 1418 osób.
8.3.1.1 Liczba studentów i doktorantów w ramach programów wymiany międzynarodowych
w I semestrze 2013/2014, II semestrze 2013/2014 i I semestrze 2014/2015
Studenci i doktoranci przyjeżdżający do UJ w 80-90% korzystają z programu Erasmus i Erasmus+
Program wymiany
Erasmus od 2014/2015
Erasmus+
Erasmus Mundus
Fundacja Kościuszkowska
Fundacja Wyszehradzka
I semestr
2013/2014
270
I i II semestr
2013/2014
235
II semestr
2013/2014
210
I semestr
2014/2015
460
10
1
9
8
-
2
-
22
-
Indywidualne zgłoszenia
Program stypendialny Rządu
RP dla Młodych Naukowców
Stypendyści BUWIWM
Stypendyści CEEPUS
Stypendyści GFPS
Stypendyści Programu im.
Lane'a Kirklanda
Stypendyści Utrecht Network
Wymiana bezpośrednia (w
ramach umów bilateralnych)
Razem
1
-
10
3
-
2
8
7
4
1
0
16
10
6
12
3
-
28
7
2
-
5
11
2
20
4
29
299
299
258
562
8.3.1.2 Przyjazdy w ramach programu Erasmus z podziałem na kraje
W roku kalendarzowym 2014 w ramach programu LLP Erasmus Studia i Erasmus+ Studia łącznie
przyjechało do UJ 1174 osoby (w tym 235 osób studiowało przez dwa semestry). W I semestrze
2013/2014 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało z Niemiec (75 osób), Turcji (34 osoby),
Włoch (29 osób) i Hiszpanii (26 osób).
Kraj
I semestr 2013/2014
II semestr 2013/2014
I+II semestr 2013/2014 I semestr 2014/2015
Austria
5
2
-
6
Belgia
6
3
2
6
Bułgaria
2
6
-
6
Chorwacja
3
1
-
10
12
11
1
18
Dania
1
-
-
-
Estonia
-
1
-
-
Finlandia
-
-
2
-
Francja
7
26
45
55
Grecja
13
6
-
6
Hiszpania
25
11
109
103
Holandia
11
7
1
17
Irlandia
-
-
2
4
Litwa
6
2
-
3
Łotwa
2
1
-
4
Macedonia
-
-
1
1
Malta
3
-
-
3
75
50
27
83
Norwegia
1
-
-
-
Portugalia
4
4
4
2
Rumunia
3
2
3
7
Słowacja
10
11
1
7
Czechy
Niemcy
Słowenia
4
1
-
3
Szwajcaria
-
-
2
1
Szwecja
1
2
-
2
Turcja
34
31
16
26
Węgry
9
8
2
16
Wielka Brytania
4
6
2
11
Włochy
29
18
15
60
Razem
270
210
235
460
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H P R O G R A M U L L P E R A S M U S W I
S E M E S T R Z E 2 0 1753 / 2 0 1 4
80
60
40
20
5 6 2 3
12
7 13
1
34
25
11
6 2
10 4
1 4 3
3
29
9 4
1
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Macedonia
Malta
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
0
W II semestrze 2013/2014 najwięcej studentów przyjechało z Niemiec (50 osób), Turcji (31 osób),
Francji (26 osób).
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H P R O G R A M U L L P E R A S M U S W I I
SEMESTRZE 2013/2014
50
31
Włochy
6
Wielka Brytania
Turcja
Szwajcaria
Słowenia
Szwecja
2
1
8
Węgry
18
11
Słowacja
2
Rumunia
Norwegia
4
Portugalia
Malta
Łotwa
Niemcy
1
Macedonia
2
Litwa
Irlandia
Holandia
Grecja
Francja
Finlandia
Dania
11 7
Hiszpania
6
1
Estonia
Bułgaria
1
Czechy
3
11
Chorwacja
2
6
Belgia
26
Austria
60
50
40
30
20
10
0
Natomiast na cały rok akademicki 2013/2014 najwięcej studentów przyjechało z Hiszpanii (109 osób),
Francji (45 osób) i Niemiec (27 osób)
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H P R O G R A M U L L P E R A S M U S W I I
II SEMESTRZE 2013/2014
109
120
100
80
60
40
20
0
45
Turcja
Szwecja
Słowenia
Szwajcaria
15
2
2
Włochy
Słowacja
2
Węgry
1
Wielka Brytania
3
Rumunia
Norwegia
16
4
Portugalia
Malta
Niemcy
Łotwa
1
Macedonia
2
Litwa
1
Irlandia
Hiszpania
Grecja
Francja
Estonia
Dania
Czechy
Bułgaria
Finlandia
2
1
Chorwacja
Belgia
Austria
2
Holandia
27
W I semestrze 2014/2015 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do UJ w ramach programu
Erasmus+ Studia z Hiszpanii (103 osoby), Niemiec (83 osoby), Włoch (60 osób) i Francji (55 osób).
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H P R O G R A M U E R A S M U S + W I
SEMSTRZE 2014/2015
1
2
60
Włochy
26 11 16
3
Węgry
Niemcy
Malta
7
W.Bryt…
Maced…
7
Turcja
Łotwa
2
Szwecja
Litwa
3
Szwajca…
1
Słowenia
4
Słowacja
3
Rumunia
4
Portug…
17
Irlandia
Hiszpania
Grecja
6
83
Holandia
55
Francja
10 18
Czechy
6
Chorwa…
6
Bułgaria
6
Belgia
103
Austria
150
100
50
0
8.3.1.3 Przyjazdy w ramach innych programów wymiany – podział na kraje
W ramach pozostałych programów wymiany łącznie w roku 2014 przyjechały do UJ 243 osoby (w
tym 64 osoby studiowały przez dwa semestry).
W I semestrze 2013/2014 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do UJ w ramach innych
programów wymiany z Niemiec (6 osób) i Słowacji (6 osób).
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H I N N YC H P R O G R A M Ó W W I
SEMESTRZE 2013/2014
6
3 3
1 1
1 1
2
1 1 1
6
1 1
1
1
1
Azerbejd…
Belgia
Białoruś
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Francja
Gruzja
Hiszpania
Israel
Japonia
Kirgistan
Korea Pd
Litwa
Macedon…
Meksyk
Moldova
Niemcy
Nigeria
Rosja
Rumunia
Singapore
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Taiwan
Thailand
Turcja
Ukraina
USA
Uzbekistan
Węgry
Włochy
8
6
4
2
0
Na cały rok akademicki 2013/2014 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do UJ w ramach
innych programów wymiany z Ukrainy (28 osób) i USA (8 osób).
P R Z YJ A Z DY W R A M A C H I N N YC H P R O G R A M Ó W W I I I I
SEMESTRZE 2013/2014
28
30
20
10
1
2 1 1 5 1 2
1 1
1 1
8
2
1
5
1
Azerbejdżan
Belgia
Białoruś
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Francja
Gruzja
Hiszpania
Israel
Japonia
Kirgistan
Korea Pd
Litwa
Macedonia
Meksyk
Moldova
Niemcy
Nigeria
Rosja
Rumunia
Singapore
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Taiwan
Thailand
Turcja
Ukraina
USA
Uzbekistan
Węgry
Włochy
0
W II semestrze 2013/2014 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do UJ w ramach innych
programów wymiany z Niemiec (10 osób), Czech (5 osób), Francji (5 osób), Rumunii (5 osób) i
Węgier (5 osób).
P R Z YJ A Z D Y W R A M A C H I N N YC H P R O G R A M Ó W W I I
SEMESTRZE 2013/2014
15
10
10
5 5
5
1
1
1
5 4
1 1
5
2 1 1 1 2
Azerbejdż…
Belgia
Białoruś
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Francja
Gruzja
Hiszpania
Israel
Japonia
Kirgistan
Korea Pd
Litwa
Macedonia
Meksyk
Moldova
Niemcy
Nigeria
Rosja
Rumunia
Singapore
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Taiwan
Thailand
Turcja
Ukraina
USA
Uzbekistan
Węgry
Włochy
0
1
W I semestrze 2014/2015 najwięcej studentów zagranicznych przyjechało do UJ w ramach innych
programów wymiany z Ukrainy (28 osób), Węgier (14 osób) i Niemiec (11 osób).
INNE PROGRAMY WYMIANY W I SEMESTRZE
2014/2015
28
30
20
4 2 5 1 2
10
1 2
11
8
1 1
1
1 1
4 3 1
4
8
14
2
2
Australia
Armenia
Azerbejd…
Belgia
Białoruś
Brazylia
Bułgaria
Chiny
Czechy
Francja
Gruzja
Hiszpania
Israel
Japonia
Kirgistan
Korea Pd
Litwa
Mołdawia
Macedo…
Meksyk
Niemcy
Nigeria
Rosja
Serbia
Singapur
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Taiwan
Ukraina
USA
Uzbekist…
Węgry
Włochy
0
6
8.3.1.4
Wypłaty stypendiów stypendystom BUWiWM zgłoszonym na pobyty studyjne lub
staże naukowo-badawcze oraz uczestnikom studiów doktoranckich
W 2014 r. wysokość stypendiów kształtowała się następująco:


900 PLN – pobyty studyjne;
1 350 PLN – staże naukowo-badawcze, studia semestralne;
W 2014 BOSZ koordynował wypłaty świadczeń stypendialnych dla:






10 stypendystów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców
przebywających w UJ w całym roku akademickim 2013/2014
8 stypendystów Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców
przebywających w UJ w pierwszym semestrze 2014/2015;
16 stypendystów strony polskiej przebywających w UJ w drugim semestrze 2013/2014;
10 stypendystów strony polskiej przebywających w UJ w pierwszym semestrze 2014/2015;
9 stypendystów strony polskiej (doktoranci) przebywających w UJ w drugim semestrze
2013/2014;
13 stypendystów strony polskiej (doktoranci) przebywających w UJ w drugim semestrze
2013/2014
8.3.2. Wyjazdy studentów UJ na studia do uczelni zagranicznych w ramach Programu LLP
Erasmus i Erasmus+ Studia w roku 2014.
W ramach programu Erasmus (2013/2014) i Erasmus+ Studia (2013/2014) studenci i absolwenci UJ
mogli korzystać z dofinansowań mobilności w celu realizacji części programu studiów w uczelniach
zagranicznych bowiem BOSZ pozyskał dla UJ dofinansowania w ramach następujących projektów:



Program LLP Erasmus „Uczenie się przez całe życie”;
Program Erasmus+;
Program POWER.
8.3.2.1
Wyjazdy na studia w liczbach
W pierwszym semestrze roku akademickiego 2013/2014, 455 studentów UJ przebywało na stypendium
Erasmus Studia w uczelniach zagranicznych. Z końcem pierwszego semestru 249 studentów wróciło i
rozliczyło zrealizowaną mobilność w semestrze zimowym 2013/2014, a 206 kontynuowało swoje
roczne stypendium do końca drugiego semestru 2013/2014 (z czego 77 studentów w ramach
przedłużenia stypendium). W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 wyjechało dodatkowo
206 studentów. W roku akademickim 2013/14 łącznie studia w uczelniach zagranicznych w ramach
programu Erasmus Studia zrealizowało 661 studentów. W tym samym okresie BOSZ odnotował 170
rezygnacji z mobilności.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów Erasmus Studia w roku akademickim 2013/2014 wyniosła
1 886 430 EUR. W roku 2014 łączna kwota wypłaconych stypendiów Erasmus+ Studia 2014/2015
wyniosła 737 300 EUR.
W roku akademickim 2013/2014 studenci najchętniej wyjeżdżali do Hiszpanii (98 osób), Niemiec (96
osób), Włoch (87 osób) i Francji (84 osoby).
P R O G R A M L L P E R A S M US ST U D I A 2 0 1 3 / 2 0 1 4
Węgry
38
Wielka Brytania
Turacja
Słowacja
Słowenia
Szwecja
2
Szwajcaria
4
20 15
6 12 14
Rumunia
Łotwa
27
Portugalia
Islandia
7
Norwegia
1
Malta
2
7
Niemcy
1
Irlandia
Holania
Hipszania
Grecja
Estonia
87
30
9
Francja
5 11
Finlandia
6
Dania
27
Czechy
Chorwacja
Belgia
12 3 13
Bułgaria
24
96
Włochy
98
84
Austria
120
100
80
60
40
20
0
20
10
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Instytut Archeologii
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Instytut Botaniki
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
Instytut Europeistyki
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Klasycznej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Instytut Filozofii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Historii
Instytut Historii Sztuki
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Informatyki
Instytut Judastyki
Instytut Kultury
Instytut Matematyki
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Geologicznych
Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Instytut Orientalistyki
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Religioznawstwa
Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Instytut Socjologii
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Studiów Międzykulturowych
Instytut Studiów Regionalnych
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut Zoologii
Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Katedra Ukrainoznawstwa
Katedra Zarządzania w Turystyce
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny i Analityki Medycznej
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Wydział Lekarski
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
P R O G R A M L L P E R A S M US ST U D I A 2 0 1 3 / 2 0 1 4
100
90
90
80
70
60
50
49
30
19
22
6 7
3
24 25
12
4
20
48
40
30
17
9
13
4
7
7
9
3
11
1
7 7
4 2
34
18
17
4 5
18
23
9
7
1 1
4 2
7
4 4
10
1
2
7 6 6 8
3
0
Wśród wyjeżdżających na I semestr 2013/2014 roku studenci UJ najchętniej wyjeżdżali do Francji (30 osób) ,
Hiszpanii (27 osób), Włoch (27 osób) i Niemiec (25 osób), ale także do Holandii (19 osób), Wielkiej Brytanii (16
osób) i Czech (14 osób).
10
0
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Instytut Archeologii
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Europeistyki
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Instytut Filozofii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Historii
Instytut Historii Sztuki
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Informatyki
Instytut Kultury
Instytut Matematyki
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Geologicznych
Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków…
Instytut Orientalistyki
Instytut Psychologii
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Religioznawstwa
Instytut Socjologii
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Studiów Międzykulturowych
Instytut Studiów Regionalnych
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut Zoologii
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Katedra Zarządzania w Turystyce
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia…
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki…
Wydział Lekarski
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
1
7
3
3
2
Chorwacja
7
12
8 9
13
3
5
8
5
1
3
Estonia
Finlandia
6 6 5
1
2
6
5 4 4
5
3
3
2 2 1
1
1
7
6
Węgry
27
Włochy
19
Wielka Brytania
9
Turacja
11
Szwecja
6
Szwajcaria
1
5
Słowenia
Rumunia
14
Portugalia
4
Norwegia
27
Niemcy
Malta
1
Islandia
4
Irlandia
Holania
Hipszania
Grecja
Francja
3
Dania
Czechy
11
Bułgaria
Belgia
Austria
35
30
25
20
15
10
5
0
P R O G R A M L L P E R A S M U S W YJ A Z D Y I S E M E S T R
2013/2014
30
25
16
Najwięcej studentów wyjechało z Wydziału Prawa i Administracji (56 osób), Wydziału Polonistyki (16 osób)
oraz Instytutu Filologii Angielskiej i Instytutu Filologii Romańskiej (13 osób).
P R O G R A M L L P E R A S M U S W YJ A Z DY I S E M E S T R 2 0 1 3 / 2 0 1 4
60
56
50
40
30
20
13
14
9
4
4
3 2 2 2 2
2
1
1 2 1
7
10
5
0
Instytut Amerykanistyki i Studiów…
Instytut Archeologii
Instytut Botaniki
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
Instytut Europeistyki
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Klasycznej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Instytut Filozofii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Historii
Instytut Historii Sztuki
Instytut Informatyki
Instytut Judastyki
Instytut Kultury
Instytut Matematyki
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków…
Instytut Orientalistyki
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Rosji i Europy Wschodniej
Instytut Socjologii
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Studiów Międzykulturowych
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Katedra Ukrainoznawstwa
Katedra Zarządzania w Turystyce
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne…
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Farmaceutyczny i Analityki…
Wydział Lekarski
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
8
4
3
1
8
3 3
15
4
1
2
9
4
1
3
1
2
1
2
3
2
2
8
3
5
2 2
7
5
6
1
3
3
1
2
1
2
1
Szwecja
5
3
1
33
6
4
1
Włochy
Wielka Brytania
7
Węgry
1
Szwajcaria
8
Turacja
2
Słowenia
2
Słowacja
Portugalia
Norwegia
Niemcy
1
Malta
4
Łotwa
Holania
5
Hipszania
Grecja
Francja
8
Finlandia
2
Estonia
3
Dania
Czechy
Chorwacja
3
Belgia
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Austria
W II semestrze roku 2013/2014 studenci najchętniej wybierali Hiszpanię (40 osób), Włochy (35 osób), Niemcy
(33 osób) i Francję (24 osób).
P R O G R A M L L P E R A S M U S W YJ A Z DY I I S E M E S T R
402 0 1 3 / 2 0 1 4
35
24
10
Najwięcej studentów wyjechało z Wydziału Farmaceutycznego i Analityki Medycznej (23 osób),
Wydziału Polonistyki (18 osób) i Wydziału Lekarskiego (16 osób).
PROGRAM LLP ERASMUS WYJAZDY II SEMESTR 2013/2014
25
23
20
18
16
13
9
5
1
5
0
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Instytut Archeologii
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
Instytut Europeistyki
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Klasycznej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filozofii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Historii
Instytut Historii Sztuki
Instytut Informatyki
Instytut Kultury
Instytut Matematyki
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Geologicznych
Instytut Nauk o Środowisku
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków…
Instytut Orientalistyki
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Socjologii
Instytut Spraw Publicznych
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Zoologii
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Katedra Ukrainoznawstwa
Katedra Zarządzania w Turystyce
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia…
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki…
Wydział Lekarski
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
4
1
5
4
30
10
4
3
1
0
25
8 8
1
1
3
2
1
4
2
1
1
2 2
1
4
1
6
3
1
3
2
3 3
4
12
3 3
1
2
Włochy
6
Wielka Brytania
8
Węgry
Turacja
3
Szwecja
3
Szwajcaria
7
Rumunia
Portugalia
Norwegia
Niemcy
1
Malta
3
Islandia
30
Holania
Hipszania
5
Grecja
35
Francja
8
Finlandia
10
Dania
40
Czechy
10
Chorwacja
15
Belgia
Austria
Studenci którzy realizowali mobilności przez cały rok akademicki 2013/2014 najchętniej wybierali Niemcy (36
osób), Hiszpanię (31 osób), Francję (30 osób), Włochy (27 osób).
P R O G R A M L L P E R A S M U S W YJ A Z DY W R O K U
A K A D E M I C K I M 2 0 1 3 /36
2014
30
31
25
27
20
12
4
Najwięcej studentów wyjechało z Wydziału Prawa i Administracji (25 osób), Instytutu Filologii Romańskiej (23
osób) i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (17 osób).
P R O G R A M L L P E R A S M U S W YJ A Z DY W R O K U A K A D E M I C K I M
2013/2014
25
23
20
17
16
15
11
8
6
3 3
1
W trakcie początkowego etapu realizacji mobilności w roku akademickim 2014/2015 BOSZ odnotował
liczne rezygnacje i finalnie tylko 526 osób (spośród 677 zakwalifikowanych) zrealizowało mobilność
w uczelniach partnerskich krajów Programu, w tym 150 studentów na studiach I stopnia, 211 studentów
na studiach II stopnia, 147 studentów na jednolitych studiach magisterskich oraz 18 doktorantów na
studiach III stopnia. Do najczęściej wymienianych przyczyn rezygnacji należą:






brak uznawalności wykształcenia: zbyt duże różnice programowe,
kwestie finansowe: niskie stypendium, konieczność posiadania środków własnych,
niewiele kursów w j. angielskim na uczelni partnerskiej lub ich brak,
przeoczenie przez beneficjentów (studentów) terminu nadesłania dokumentów aplikacyjnych,
zdarzenia losowe: choroba własna lub członka rodziny,
problemy mieszkaniowe: nieotrzymanie akademika na uczelni partnerskiej
W I semestrze 2014/2015 łącznie wyjechało 246 studentów. Najczęściej studenci wyjeżdżali do
uczelni partnerskich z Niemiec (41 osób), Hiszpanii (34 osób), Francji (26 osób) i Włoch (24 osób).
P R O G R A M E R A S M U S + W YJ A Z DY W I S E M E S T R Z E
2 0 1 4 / 2 0 1 5 41
45
40
34
35
30
26
24
25
20
16
1
1
1
1
2
2
5
1
4
5
6
Szwecja
4
Słowenia
6
Słowacja
5
5
Malta
9
Łotwa
7
10
14
12
Litwa
12
Irlandia
15
2
5
Włochy
Wielka Brytania
Turcja
Węgry
Rumunia
Portugalia
Norwegia
Niemcy
Holandia
Hiszpania
Grecja
Francja
Finlandia
Estonia
Dania
Czechy
Chorwacja
Belgia
Austria
0
20
10
0
Instytut Amerykanistyki i Studiów…
Instytut Botaniki
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji…
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Instytut Europeistyki
Instytut Filologii Angielskiej
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Instytut Filozofii
Instytut Historii
Instytut Historii Sztuki
Instytut Kultury
Instytut Matematyki
Instytut Muzykologii
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków…
Instytut Orientalistyki
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Socjologii
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Katedra Porównawczych Studiów…
Katedra Zarządzania w Turystyce
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne…
Obserwatorium Astronomiczne
Wydział Biochemii, Biofizyki i…
Wydział Chemii
Wydział Fizyki, Astronomii i…
Wydział Lekarski
Wydział Polonistyki
Wydział Prawa i Administracji
Najwięcej studentów wyjechało z Wydziału Prawa i Administracji (56 osób), Instytutu Filologii Romańskiej (24
osoby) i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (20 osób).
PROGRAM ERASMUS+ WYJAZDY W I SEMESTRZE 2014/2015
60
56
50
40
30
24
11
1
6
12 11 14 10
20
10
5 4 7 4
1 3 1
1 1 1
6 7
4 2 2
4 3
1 2
1
1
8
2
8.3.2.2 Wyjazdy studentów UJ na studia z dofinansowaniem z PO WER
W związku z tym że wyjazdy z dofinansowaniem z funduszy PO WER były możliwe dopiero od roku
akademickiego 2014/2015, pierwsze wyjazdy w 2014 roku nastąpiły dopiero w październiku 2014
roku.
PROGRAM ERASMUS+ (PO WER) WYJAZDY W I SEMESTRZE 2014/2015
7
5
4
4
3
3
Wydział Prawa i Administracji
1
Wydział Polonistyki
1
Wydział Chemii
1
Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut Psychologii
1
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków…
Instytut Matematyki
Instytut Informatyki
Instytut Historii Sztuki
1
Instytut Historii
Instytut Filologii Słowiańskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Instytut Filologii Germańskiej
3
2
Międzywydziałowe Indywidualne…
2
Instytut Socjologii
2
1
Instytut Europeistyki
1
Instytut Ekonomii i Zarządzania
1
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji…
2
Instytut Spraw Publicznych
5
Instytut Amerykanistyki i Studiów…
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Łącznie w I semestrze 2014/2015 zrealizowano 50 wyjazdów, na które przyznano dofinansowanie
w łącznej kwocie 942.874,00 PLN. Beneficjenci najczęściej wyjeżdżali do Niemiec (12 osób), Włoch
(11 osób), Francji (6 osób) i Holandii (5 osób).
PROGRAM ERASMUS+ (PO WER) WYJAZDY W I SEMESTRZE 2014/2015
12
6
5
1
2
Włochy
1
Wielka
Brytania
1
Turcja
Niemcy
Macedonia
Holandia
Hiszpania
Francja
Finlandia
1
Słowacja
3
1
Czechy
1
11
Norwegia
3
Chorwacja
2
Belgia
14
12
10
8
6
4
2
0
8.3.2.3 Wyjazdy na praktykę w ramach Programu Erasmus+ w liczbach
W I semestrze 2014/2015 30 osób zrealizowało mobilność w instytucjach partnerskich, w tym
4 studentów na studiach I stopnia, 17 studentów na studiach II stopnia, 6 studentów na jednolitych
studiach magisterskich oraz 3 doktorantów na studiach III stopnia. Łącznie przyznano dofinansowanie
w kwocie 43.291,00 EUR.
8.3.2.4 Program Erasmus+ Praktyki 2014/2015 – stan na dzień 31.12.2014 roku.
Beneficjenci najczęściej wyjeżdżali do Wielkiej Brytanii (7 osób), Hiszpanii (5 osób) i Niemiec (4
osoby).
Liczba mobilności zrealizowanych w ramach Erasmus+ Praktyki w I semestrze 2014/2015 z
podziałem na kraje instytucji przyjmujących.
PROGRAM ERASMUS+ PRAKTYKI WYJAZDY W I SEMESTRZE 2014/2015
7
8
5
1
4
1
1
1
Litwa
1
2
Irlandia
1
Czechy
2
Chorwacja
4
Holandia
6
1
2
1
2
Włochy
Wielka
Brytania
Węgry
Szwecja
Portugalia
Niemcy
Hiszpania
Francja
Austria
0
Liczba mobilności zrealizowanych w ramach Erasmus+ Praktyki w I semestrze 2014/2015 z
podziałem na wydziały UJ.
PROGRAM ERASMUS+ PRAKTYKI WYJAZDY W I SEMESTRZE 2014/2015
6
5
4
8.3.3
4
2
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki i
Informatyki
Wydział Polonistyki
Wydział Zarządzania i
Komunikacji Społecznej
2
Wydział Studiów
Międzynarodowych i
Politycznych
2
Wydział Prawa i
Administracji
2
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
Wydział Filozoficzny
3
Wydział Filologiczny
7
6
5
4
3
2
1
0
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego (FSS)
W 2014 roku zrealizowano 9 mobilności finansowanych ze środków Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego. Do Norwegii wyjechało 6 osób (5 studentów i 1 pracownik), natomiast 3 osoby
wyjechały do Islandii (2 studentów i 1 pracownik). W sumie w ramach Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego zrealizowano 7 mobilności studenckich (2 studentów, 5 doktorantów) oraz 2 mobilności
pracowników UJ.
8.3.4 Mobilność w ramach współpracy Utrecht Network z innymi sieciami
8.3.4.1 Realizacja Mobilności z Australian-European Network
W roku 2014 w rekrutacji na wyjazdy do uczelni z AEN aplikacje złożyło 33 studentów, z czego 13
studentów zostało zakwalifikowanych do nominacji na wyjazdy do Australii. Nominacje zostały
przesłane do centrali Utrecht Network – AEN. Spośród 13 studentów nominowanych, 6 osób otrzymało
zgodę na wyjazd w ramach AEN: w tym 2 osoby do Edith Cowan University, 2 osoby do Macquarie
University, 2 osoby do University of Wollongong.
8.3.4.2 Realizacja mobilności z Mid-America Universities International
W 2014 w rekrutacji na wyjazdy do uczelni z MAUI aplikacje złożyło 25 studentów, z czego 13 osób
zostało zakwalifikowanych do nominacji na wyjazdy do USA. Nominacje zostały przesłane do centrali
Utrecht Network – MAUI. Spośród 13 osób nominowanych, 3 osoby otrzymały zgodę na wyjazd w
ramach MAUI (1 osoba do University of Nebraska at Kearney, 1 osoba do University of Nebraska at
Omaha i 1 osoba do Texas State University-San Marcos), natomiast 10 osób zostało zakwalifikowanych
na listę osób oczekujących.
Obsługa studentów i doktorantów podejmujących studia w UJ, będących stypendystami
strony polskiej.
8.3.5.1 Stypendyści w liczbach w 2014 roku (stan na 31.11.2014)
8.3.5
W 2014 roku na pełnym cyklu kształcenia w UJ studiowało: 264 stypendystów RP, 5 stypendystów
Programu im. K. Kalinowskiego, 19 stypendystów Programu im. S. Banacha oraz 15 stypendystów
rządu państwa wysyłającego.
W 2014 roku najwięcej stypendystów studiujących w UJ pochodziło z Ukrainy (102 osoby), Białorusi
(68 osób), Czech (46 osób) i Litwy (22 osoby).
ST Y P E N DYŚC I ST R O N Y P O L S K I E J
120
102
100
80
68
60
46
40
Mongolia
4
2
5
Tajwan
1
Słowacja
1
Rosja
3
Mołdawia
1
Łotwa
2
12
Kazachstan
22
8
Gruzja
20
1
2
1
Węgry
Uzbekistan
Ukraina
Turkmenistan
Litwa
Estonia
Czechy
Białoruś
Azerbejdżan
0
Wśród stypendystów strony wysyłającej najwięcej w 2014 roku studiowało w UJ studentów z Chin.
ST Y P E NDYŚC I ST R O NY W YSY Ł A JĄC E J
8
10
5
3
1
1
1
1
Czechy
Albania
Litwa
0
Kamerun
8.3.6
Chiny
Mongolia
Administracja programami pożyczek studenckich, oferowanych przez Departament
Edukacji Stanów Zjednoczonych obywatelom USA oraz wąskiej grupie osób niebędących
obywatelami USA.
Podstawą współpracy Uniwersytetu z Departamentem Edukacji USA jest Program Participation
Agreement (Umowa o partycypacji w programie) z 2013 roku przyznająca UJ uprawnienie do udziału
w trzech programach pożyczkowych (Direct Stafford Loan Subsidized, Direct Stafford Loan
Unsubsidized oraz Direct Plus - Graduate/Parent) zawarta na okres dwóch lat do 31.03.2015. Celem
przedłużenia współpracy 7 listopada 2014 został złożony wniosek o recertyfikację. Jednocześnie z
wnioskiem o recertyfikację dokonana została aktualizacja danych o Uniwersytecie, wymagana w
obliczu zmian kadrowych w BOSZ obejmujących kierownika oraz administratora pożyczek (Primary
Destination Point Administrator).
8.3.6.1 Liczba studentów korzystających ze studenckich programów pożyczkowych w roku
kalendarzowym 2014
Liczba studentów
Studia I stopnia
1
Studia II stopnia
16
Studia doktorancie
2
Razem
19
Wypłacone środki
DIRECT STAFFORD SUBSIDIZED – $ 1,732
DIRECT STAFFORD UNSUBSIDIZED - $ 990
DIRECT STAFFORD UNSUBSIDIZED - $ 154,736.14
DIRECT STAFFORD UNSUBSIDIZED - $ 10,141
DIRECT PLUS GRADUATE $ 80,168
$ 247,767.14
Wykaz studentów według kierunku studiów
8.3.7
MA in Transatlantic Studies
8
MA in European Studies
7
BA in International Relations and Area Studies
1
MA in English Literature
1
PhD in English Literature
2
Wspólne przewody doktorskie
BOSZ od 2014 roku zajmuje się opiniowaniem umów o wspólnie prowadzonych przewodach
doktorskich w ramach współpracy z zagranicą. Udziela w tym zakresie wszystkich niezbędnych
informacji jednostkom UJ, jak również partnerom zagranicznym.
W 2014 roku zostały podpisane 3 porozumienia z partnerami zagranicznymi dotyczące
przeprowadzenia wspólnych przewodów doktorskich, które były negocjowane przez BOSZ:
 Z l’Universite Sciences Humaines et Sociales – Lille – Wydział Filozoficzny;
 l’Universite Paris 8 – Wydział Filozoficzny;
 Uniwersytet Ludwika-Maksymiliana – Wydział Filologiczny.
W tym samym roku rozpoczęto również negocjacje z Uniwersytetem w Darmstadt (Wydział Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej) oraz z Universite Paris-Sorbonne (Wydział Filologiczny).
8.3.8
Sprawozdania opracowywane przez BOSZ w roku 2014
BOSZ opracowuje kompleksowo sprawozdania, statystyki i wykazy dotyczące wszystkich studentów i
doktorantów cudzoziemców studiujących w UJ.
8.3.8.1 Studenci cudzoziemcy na pełnym cyklu kształcenia
W roku akademickim 2013/2014 (stan na dzień 30.11.2013 roku) na UJ studiowało łącznie 1556
studentów obcokrajowców. Najbardziej popularnymi kierunkami studiów, które wybierali studenci
były: administracja (34 osób), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (29 osób), ekonomia (56 osób),
europeistyka (130 osób), kierunek lekarski (605 osób), kierunek lekarsko-dentystyczny (84 osób),
kulturoznawstwo (51 osób), prawo (76 osób), psychologia (32 osoby), stosunki międzynarodowe (93
osoby), zarządzanie (116 osób), filologia (56 osób).
POPULARNE KIERUNKI STUDIÓW 2013/2014
93
116
56
filologia
32
zarządzanie
76
stosunki
międzynarodowe
51
psychologia
84
prawo
kierunek lekarski
europeistyka
dziennikarstwo i
komunikacja społeczna
ekonomia
29
kulturoznawstwo
130
56
34
kierunek lekarskodentystyczny
605
administracja
700
600
500
400
300
200
100
0
Kraje, z których pochodziło najwięcej studentów w roku akademickim 2013/2014: Białoruś (141
osób), Czechy (65 osób), Francja (23 osoby), Kanada (77 osób), Litwa (33 osoby), Malezja (50 osób),
Niemcy (41 osób), Norwegia (384 osób), Rosja (31 osób), Stany Zjednoczone (99 osób), Szwecja (22
osoby), Ukraina (344 osób).
KRAJE POCHODZENIA STUDENTÓW 2013/2014
22
Ukraina
99
Szwecja
Niemcy
31
Stany
Zjednoczone
41
344
Rosja
50
Norwegia
33
Malezja
77
Litwa
23
Kanada
65
Francja
141
Czechy
384
Białoruś
500
400
300
200
100
0
8.3.8.2 Uczestnicy studiów doktoranckich w 2014 roku
W roku akademickim 2013/2014 na UJ studiowało 71 doktorantów niebędących obywatelami polskimi.
Najbardziej popularnymi wydziałami były m.in.: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (12 osób), Wydział
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (12 osób), Wydział Historyczny (8 osób), Wydział Prawa
i Administracji (7 osób), Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (7 osób):
1
1
Austria
1
1
1
1
Mołdowa
3
1
2
Włochy
Wietnam
2
Węgry
Zarządzania i
Komunikacji Społecznej
Studiów
Międzynarodowych i…
Prawa i Administracji
Polonistyki
Nauk o Zdrowiu
Matematyki i
Informatyki
Lekarski
Historyczny
Fizyki, Astronomii i
Informatyki Stosowanej
Filozoficzny
Filologiczny
Farmaceutyczny
Chemii
Biologii i Nauk o Ziemi
Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii
0
Stany Zjednoczone
Ukraina
1
Uganda
3
Słowacja
1
Rumunia
4
Rosja
2
Pakistan
Niemcy
1
Maroko
2
Łotwa
Litwa
1
Japonia
2
Irlandia
Iran
Irak
2
Indonezja
1
Indie
3
Niderlandy…
4
Egipt
Czechy
5
Chiny
Białoruś
1
Armenia
12
10
8
6
4
2
0
Argentyna
D O K TO R A N C I C U D ZOZ IE MC Y 2 0 1 3 / 2 0 1 4
14
12
10
8
6
4
2
Kraje, z których pochodziło najwięcej doktorantów cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014:
Białoruś (5 osób), Chiny (4 osoby), Indie (8 osób), Irak (4 osoby), Rosja (3 osoby), Słowacja (3
osoby), Ukraina (11 osób), Włochy (4 osoby).
K R A J E P O C H O DZ E N I A D O K TO R A N TÓW 2 0 1 3 / 2 0 1 4
11
8
4
1