tutaj - Preston Publishing

Transkrypt

tutaj - Preston Publishing
Hiszpański w tłumaczeniach
gramatyka
3
Magdalena Filak
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
Korekta i konsultacje:
Verónica Bodega Cañizares
Honorata Kazek
Korekta merytoryczna: Ana María Henríquez Vicentefranqueira
Skład i opracowanie graficzne: Preston Publishing
Ilustracja na okładce: Jolanta Kozłowska
Lektorzy: Carmen Azúar, Patryk Bartoszewski
Realizacja nagrań: Filip Górski
Preston Publishing
www.prestonpublishing.pl
ISBN: 978-83-64211-27-0
Wydawca: Preston School & Publishing
e-mail: [email protected];
ul. Rejtana 3/12; 02-516 Warszawa
www.prestonpublishing.pl
Druk i oprawa: Drukarnia Technet, Kraków
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji
jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie
oraz odsprzedaży.
Design & Concept Copyright © Preston School & Publishing, 2013-2014
© Copyright by Preston School & Publishing, 2014
Wprowadzenie
Niniejsza książka to kontynuacja serii do nauki języka hiszpańskiego ‘Hiszpański w tłumaczeniach,
gramatyka’. Trzecia część obejmuje zagadnienia gramatyczne, które są niezbędne do opanowania
języka na poziomie B1-B2.
Seria oparta jest na systemie nauki, w którym logicznie i zgodnie z zasadami skutecznego przyswajania wiedzy autorka po kolei przedstawia i ćwiczy z czytelnikiem kluczowe zagadnienia gramatyczne.
Tematy w logiczny sposób łączą się i zazębiają, wyjaśniając mechanizm działania gramatyki języka
hiszpańskiego. Taka forma nauki wraz z ćwiczeniami i kursem audio na CD (lektorzy natywni)
skutecznie przełamuje barierę mówienia w języku obcym.
Struktura
Każdy rozdział tej książki to jeden temat gramatyczny i 36 zdań do tłumaczenia. Dzięki nim
w wyczerpujący sposób poćwiczysz użycie danego zagadnienia i zrozumiesz jego mechanizm.
Zapoznanie się i przećwiczenie każdego z rozdziałów ułatwia zrozumienie zasady użycia gramatyki
i samodzielność w tworzeniu wypowiedzi w języku hiszpańskim.
Twoim zadaniem jest podane zdania przetłumaczyć, porównać je z wersją hiszpańską po prawej
stronie i sprawdzić ich poprawność. Tym samym od razu poznasz odpowiedzi i zobaczysz, czy
zadania wykonujesz prawidłowo.
Istotną częścią każdego rozdziału są wskazówki, które zawierają wiele cennych objaśnień gramatycznych. Znajdziesz tam odmiany czasowników, informacje na temat często popełnianych błędów,
synonimy, ciekawostki i inne.
Zdania w każdym z rozdziałów zostały dobrane tak, aby w wyczerpujący sposób opisać każdy temat
i wyćwiczyć najważniejsze struktury językowe. Są to zdania często używane w języku codziennym,
zawierają wyjątki oraz formy, w których Polacy często popełniają błędy.
Kurs audio MP3
Do książki dołączona jest płyta, dzięki której w każdej chwili można ćwiczyć umiejętność
mówienia. Płyta to ponad 6-godzinny kurs audio umożliwiający sprawdzanie swoich umiejętności,
powtórkę i ćwiczenie wymowy w każdej chwili bez konieczności trzymania książki w ręku. Na
płycie usłyszymy zdania po polsku, które powinniśmy przetłumaczyć na głos i porównać z wersja
hiszpańską, czytaną przez profesjonalną lektorkę z Hiszpanii.
Dodatkowo na płycie, po kursie polsko-hiszpańskim, nagrane są wszystkie zdania po hiszpańsku
bez wersji polskiej. Jest to świetny sposób na ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu.
Przeznaczenie
Podręcznik ten to doskonały samouczek dla osób, które samodzielnie podejmują naukę języka
hiszpańskiego. Jest to też idealny dodatek dla tych, którzy podejmują naukę w szkole lub na
kursach i chcą wykonać dodatkowe ćwiczenia, sprawdzić swoje umiejętności oraz przetestować
swoją wiedzę. Dzięki niej zrozumiesz, jak funkcjonuje język hiszpański. Książka jest także
świetnym narzędziem do nauki i powtórki dla maturzystów oraz osób podchodzących do
egzaminów DELE.
Pamiętaj, że ćwiczenia tłumaczeniowe nie mają na celu uczenia się zwrotów na pamięć, lecz
służą rozwijaniu umiejętności językowych i tłumaczeniowych. Jest to też najlepsze narzędzie do
sprawdzenia siebie, odnalezienia i usprawnienia słabych punktów oraz świetny sposób na naukę
mówienia przy zachowaniu pełnej poprawności językowej.
Systematyczne uczenie się poprzez wykonywanie zalecanej formy ćwiczeń zapewni ci językową
pewność siebie. Z tym podręcznikiem zrozumiesz zasady strukturalne języka hiszpańskiego
i poczynisz duże postępy w zaskakująco krótkim czasie.
Powodzenia!
Índice
Unidad 1
Uso de los verbos 'ser' y 'estar' | Użycie czasownika 'być' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Unidad 2
Uso de Pretérito Perfecto y Pretérito Indefinido | Użycie czasów Pretérito Perfecto i Pretérito Indefinido. . 10
Unidad 3
Uso de los tiempos del pasado | Użycie czasów przeszłych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Unidad 4
El género de los nombres | Rodzaj rzeczownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Unidad 5
Presente de Subjuntivo. Forma y uso con el verbo 'esperar' | Forma Subjuntivo.
Unidad 6
Uso de Subjuntivo para expresar deseos, necesidad, consejo, etc. | Użycie Subjuntivo
Unidad 7
Uso de Subjuntivo. Estilo indirecto. | Użycie Subjuntivo. Mowa zależna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Użycie jej z czasownikiem 'mieć nadzieję' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
do wyrażania pragnień, potrzeb, rad, itd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Unidad 8
Uso de Subjuntivo. Oraciones finales (para/para que) | Użycie Subjuntivo. Zdania celowe (po to żeby). . . . . 34
Unidad 9
Uso de Subjuntivo. Oraciones temporales. | Użycie Subjuntivo. Zdania czasowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Unidad 10
Uso de Subjuntivo. Expresión de duda/incertidumbre. | Użycie Subjuntivo. Wyrażanie
wątpliwości/niepewności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Unidad 11
Condicional | Tryb przypuszczający. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Unidad 12
Uso de 'lo' | Użycie 'lo' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Unidad 13
Uso de 'tan/tanto(s)/tanta(s) que/como' y 'más que/de' | Użycie 'tak/tyle że/co' i 'więcej niż'. . . . . . . . . . . 54
Unidad 14
Pretérito Pluscuamperfecto | Czas zaprzeszły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Unidad 15
Uso de los verbos 'soler' y 'tardar' | Użycie czasowników 'soler' i 'tardar'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Unidad 16
Uso de los pronombres | Użycie zaimków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Unidad 17
Uso de infinitivo y gerundio | Użycie bezokolicznika i formy gerundio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Unidad 18
Demostrativos y números ordinales | Zaimki wskazujące i liczebniki porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unidad 19
Contraste Indicativo/Subjuntivo. Verbos de afección. | Porównanie Indicativo/Subjuntivo.
74
Czasowniki opisujące uczucia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Unidad 20
Contraste Indicativo/Subjuntivo. Opinión parte 1. | Porównanie Indicativo/Subjuntivo.
Wyrażanie opinii część 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Unidad 21
Contraste Indicativo/Subjuntivo. Opinión parte 2. | Porównanie Indicativo/Subjuntivo.
Wyrażanie opinii część 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Unidad 22
Otros usos del Subjuntivo | Inne użycia Subjuntivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Unidad 23
El verbo 'poner' | Czasownik 'poner'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Unidad 24
Estilo indirecto | Mowa zależna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Unidad 25
Conectores | Spójniki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Unidad 26
Usos de la preposición 'a' | Użycie przyimka 'a' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Unidad 27
Usos de la preposición 'de' | Użycie przyimka 'de'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Unidad 28
Usos de 'de' y 'a' en expresiones | Użycie 'de' i 'a' w wyrażeniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Unidad 29
Usos de la preposición 'con' | Użycie przyimka 'con'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Unidad 30
Usos de la preposición 'en' | Użycie przyimka 'en'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Unidad 31
Uso de 'por' y 'para' | Użycie 'por' i 'para'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Unidad 32
Imperativo afirmativo y negativo | Tryb rozkazujący w zdaniach twierdzących i przeczących . . . . . . . . . . 130
Unidad 33
Imperativo con pronombres | Tryb rozkazujący wraz z zaimkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Unidad 34
Expresiones | Wyrażenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Unidad 35
Repaso | Powtórka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5 Presente de Subjuntivo. Forma y uso con
1.
Mam nadzieję, że z nim porozmawiasz.
2.
Mam nadzieję, że nie będą mówić o kryzysie.
3.
Mam nadzieję, że on będzie mówić wolno.
4.
To jest bardzo ciekawy artykuł. Mam nadzieję, że
go przeczytasz.
5.
Mam nadzieję, że odpowiedzą mi wkrótce.
6.
Mam nadzieję, że spodoba ci się mój prezent.
7.
Mam nadzieję, że przestaniesz palić/rzucisz
palenie.
8.
Mam nadzieję, że nie zmienią planów.
9.
Mam nadzieję, że nikt nas nie zobaczy.
10.
Mam nadzieję, że będzie świecić słońce.
11.
Mamy nadzieję, że do nas zadzwonią.
12.
Mam nadzieję, że moi rodzice to zrozumieją.
13.
Mam nadzieję, że nie będą chcieli z nami iść/
towarzyszyć nam. Nie znoszę ich.
14.
Mam nadzieję, że dzieci będą się dobrze
zachowywać.
15.
Mamy nadzieję, że koncert zacznie się punktualnie/o czasie.
16.
Mam nadzieję, że się nie spóźnisz.
17.
Mam nadzieję, że nie będą nas już okłamywać.
18.
Mam nadzieję, że będziesz mógł przyjść i że
zobaczymy się wkrótce.
22 Presente de Subjuntivo. Forma y uso con el verbo 'esperar'
Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 3
el verbo 'esperar'
1.
Espero que hables con él.
2.
Espero que no hablen de la crisis.
Pistas y Consejos
‘Presente de Subjuntivo’ (tryb łączący) jest bardzo często
używany w j. hiszpańskim. Forma ta występuje najczęściej
w zdaniu podrzędnym i poprzedzona jest słowem ‘que’.
Poznajmy zasady tworzenia trybu ‘Subjuntivo’.
W odmianie czasowników zakończonych na ‘-ar’, samogłoska
‘a’ w końcówce zmienia się na ‘e’, np. hablar. Porównajmy:
Regularna odmiana ‘ Indicativo’ Odmiana ‘ Subjuntivo’
3.
yo hablo hable
Espero que hable despacio.
tú hablas hables
4.
Es un artículo muy interesante. Espero que lo
leas.
él/ella/usted habla hable
nosotros/as hablamos hablemos
vosotros/as habláis habléis
5.
Espero que me respondan pronto.
ellos/ellas/ustedes hablan hablen
W czasownikach zakończonych na ‘-er’ oraz ‘-ir’, samogłoski ‘e’ oraz ‘i ’ zamieniają się na ‘a’, np. comer, escribir:
6.
7.
Espero que te guste mi regalo.
yo como/escribo
coma
escriba
tú comes/escribes
comas
escribas
coma
escriba
él come/escribe
Espero que dejes de fumar.
nosotros comemos/escribimos
8.
Espero que no cambien de planes.
9.
Espero que nadie nos vea.
10.
Espero que haga sol.
11.
Esperamos que nos llamen.
12.
Espero que mis padres lo entiendan.
13.
vosotros coméis/escribís
Espero que no quieran acompañarnos. No los
aguanto.
Espero que los niños se porten bien.
Esperamos que el concierto empiece a tiempo.
16.
Espero que no llegues tarde.
pensar (pienso)
Espero que puedas venir y que nos veamos
pronto.
© 2014 Preston Publishing
jugar (juego)
piense
pueda
juegue
puedas
juegues
pueda
juegue
piense
penséis
podamos
podáis
juguemos
juguéis
piensen
puedan
jueguen
Gdy samogłoska ‘e’ zamienia się na ‘i’, w trybie ‘Subjuntivo’
zmiana następuje we wszystkich osobach, łącznie z 1 i 2
os. l. mn. Podobnie w przypadku czasownika ‘dormir’:
pedir (pido)
Espero que no nos mientan más.
poder (puedo)
pienses
seguir (sigo)
dormir (duermo)
pida
siga
duerma
pidas
sigas
duermas
siga
duerma
pida
pidamos
18.
escribáis
Gdy w odmianie czasownika w czasie teraźniejszym następuje zmiana samogłoski, np. z ‘e’ na ‘ie’; z ‘o’ na ‘ue’, taka
sama zmiana wystąpi w odmianie ‘Subjuntivo’. Musimy również
pamiętać o zmianie samogłoski w stosunku do bezokolicznika:
15.
17.
comáis
escribamos
ellos comen/escriben
coman
escriban
Po czasowniku ‘esperar’ możemy użyć bezokolicznika,
wtedy gdy oba czasowniki dotyczą tej samej osoby, np.
Espero hacerlo – (Ja) Mam nadzieję to zrobić,
lub formy ‘Subjuntivo’ po słówku ‘que’ – że, gdy czasowniki
dotyczą różnych osób, np. Espero que lo hagas – (Ja) Mam
nadzieję, że (ty) to zrobisz.
pensemos
14.
comamos
sigamos
durmamos
pidáis
sigáis
durmáis
pidan
sigan
duerman
Unidad 5 Forma ‘Subjuntivo’. Użycie jej z czasownikiem ‘mieć nadzieję’ 23
Forma Subjuntivo. Użycie jej z czasownikiem
19.
Mam nadzieję, że wygrasz na loterii i zdobędziesz to, co chcesz.
20.
Dalej szukamy mieszkania. Mam nadzieję, że
znajdziemy coś taniego.
21.
Mam nadzieję, że nikomu tego nie powiesz.
22.
Mam nadzieję, że on wkrótce przyjedzie.
23.
Mam nadzieję, że zrobisz to możliwie jak
najszybciej.
24.
Mam nadzieję, że nie będzie padać i że nie
będziemy musimy odwołać imprezy.
25.
Mam nadzieję, że przyjedziesz na czas.
26.
Mam nadzieję, że wkrótce pojedziemy na
wakacje.
27.
Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda i że
będziemy się dobrze bawić.
28.
Jutro mam egzamin. Mam nadzieję, że nie będzie
taki trudny jak ostatni.
29.
Mam nadzieję, że wiesz, co robisz.
30.
Mam nadzieję, że będziesz uważał i nie zrobisz
nic głupiego.
31.
Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu
i że będziesz miał dużo szczęścia.
32.
Twoja babcia jest w szpitalu? Mam nadzieję, że to
nic poważnego.
33.
Mam nadzieję, że kuzyn Inmy też przyjdzie.
34.
Mam nadzieję, że powiedzą mi wszystko, co
wiedzą.
35.
Mam nadzieję, że nie będziecie mieć żadnego
problemu i że wszystko pójdzie dobrze.
36.
Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na
Majorce.
24 Presente de Subjuntivo. Forma y uso con el verbo 'esperar'
Hiszpański w tłumaczeniach, Gramatyka 3
Wskazówki
'mieć nadzieję'
19.
Espero que te toque la lotería y consigas lo que
quieres.
20.
Seguimos buscando piso. Espero que encontremos algo barato.
21.
22.
Espero que no se lo digas a nadie.
Istnieje grupa czasowników, których temat w odmianie
‘Subjuntivo’ pochodzi od nieregularnej formy 1 os. l.poj.
w czasie teraźniejszym, np.
poner – yo pongo
venga
tenga
pongas
vengas
tengas
ponga
venga
tenga
pongamos
Espero que venga pronto.
23.
Espero que lo hagas lo antes posible.
24.
Espero que no llueva y que no tengamos que
cancelar la fiesta.
25.
Espero que llegues a tiempo.
vengáis
tengáis
vengan
tengan
27.
28.
Mañana tengo un examen. Espero que no sea
tan difícil como el último.
Espero que sepas lo que estás haciendo.
30.
Espero que tengas cuidado y no hagas ninguna
tontería.
31.
Espero que no haya ningún problema y que
tengas mucha suerte.
diga
conozca
digas
conozcas
diga
conozca
32.
33.
34.
35.
36.
Espero que el primo de Inma venga también.
Espero que me digan todo lo que saben.
Espero que no tengáis ningún problema y que
todo vaya bien.
Espero que (os) lo paséis bien en Mallorca.
© 2014 Preston Publishing
digamos
conozcamos
salgáis
digáis
conozcáis
salgan
digan
conozcan
conducir
– conduzco
coger – cojo
traer – traigo
conduzca
coja
traiga
conduzcas
cojas
traigas
conduzca
coja
traiga
cojamos
traigamos
conduzcáis
cojáis
traigáis
conduzcan
cojan
traigan
hacer – yo hago
oír – yo oigo
estar
haga
oiga
esté
hagas
oigas
estés
oiga
esté
haga
hagamos
¿Tu abuela está en el hospital? Espero que no
sea nada grave.
conocer
– conozco
salga
conduzcamos
29.
decir – digo
salgas
salga
Espero que haga buen tiempo y que (nos) lo
pasemos muy bien.
tengamos
pongan
salgamos
Espero que nos vayamos de vacaciones pronto.
vengamos
pongáis
salir – yo salgo
26.
venir – yo vengo tener – yo tengo
ponga
oigamos
estemos
hagáis
oigáis
estéis
hagan
oigan
estén
Oto nieregularna odmiana czasowników ‘ir’, ‘ser’ i ‘saber’:
ir
ser
saber
vaya
sea
sepa
vayas
seas
sepas
vaya
sea
sepa
vayamos
seamos
sepamos
vayáis
seáis
sepáis
vayan
sean
sepan
Forma ‘Subjuntivo’ od ‘hay ’ to ‘haya’.
Rozdział 5 Forma ‘Subjuntivo’. Użycie jej z czasownikiem ‘mieć nadzieję’ 25

Podobne dokumenty