Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec

Transkrypt

Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Chopin Year Events > March
Patronat Honorowy nad Rokiem Chopinowskim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
Honorary Patronage over the Chopin Year has been assumed by Lech Kaczyński, President of the Republic of Poland
Przedstawiamy wybór wydarzeń chopinowskich
dokonany na podstawie informacji otrzymanych
przez Biuro Obchodów Chopin 2010 od organizatorów
z Polski i ze świata.
The selection of Chopin Year events presented in this
publication has been made on the basis of information
submitted to the CHOPIN 2010 Celebrations Office
by organisers from Poland and all over the world.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany
wprowadzone przez organizatorów po terminie
8 lutego 2010 roku.
The Office shall not bear any responsibility for changes
made by the organisers after 8th February 2010.
Koordynator projektu / Project co-ordinator
Aleksandra Klaudzińska
Redakcja i korekta / Editorial and proofreading staff
Zespół Biura Obchodów CHOPIN 2010
Redakcja angielska / English version
Tomasz Zymer
Projekt graficzny i skład / Graphic design and DTP
Tomasz Kuczma / tjfk.pl
Druk / Printed by
Druk-Intro S.A., Inowrocław
Wydawca / Publisher
Biuro Obchodów Chopin 2010
Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa
tel. +48 22 69 20 715
www.chopin2010.pl
Copyright © Biuro Obchodów Chopin 2010
2
Wstęp
Introduction
„Chopin jest wartością żywą we wszystkich kulturach
świata od blisko dwustu lat. Jest swoistym znakiem
doskonałości. My zaś, jako kraj i jako naród, obciążeni
jesteśmy z perspektywy zewnętrznej, na skutek różnego
rodzaju uwarunkowań historycznych, katalogiem
stereotypów, których nie ma tu potrzeby wymieniać.
W Roku Chopinowskim upatruję szansy na największą
w historii kampanię wizerunkową, która pozwoli
obraz współczesnej Polski zbliżyć do tego znaku
doskonałości.”
"Chopin is a value that has been alive in all the world’s
cultures for nearly 200 years now. He is a specific
symbol of excellence. At the same time, we, the Poles,
as a country and as a nation, due to different historical
circumstances, are burdened from the external
perspective with a catalogue of stereotypes, which need
not be listed here. I see the Chopin Year as an opportunity to carry out the biggest ever image campaign,
making it possible to bring the perception of contemporary Poland nearer to this symbol of excellence."
„Wierzę, że Rok Chopinowski przyniesie cały szereg
wartościowych projektów, z których wiele nie zakończy
się w grudniu 2010 roku, ale na trwałe wpisze
w krajobraz naszego życia kulturalnego.”
"I believe that the Chopin Year will bring a range
of valuable projects, many of which will not finish
in December 2010 but will find its permanent place
in the landscape of our cultural life."
Fragment rozmowy z Waldemarem Dąbrowskim,
Przewodniczącym Komitetu Obchodów Chopin 2010,
zamieszczonej na portalu www.chopin2010.pl
Part of the interview with Waldemar Dąbrowski,
Chairman of the Chopin 2010 Celebrations Committee,
published on website www.chopin2010.pl
3
Polska
Dolnośląskie
26.02 –
– 8.04
WROCŁAW
|
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
Wystawa „Fryderyk Chopin… sercem Polak,
a talentem świata obywatel”
Wystawa filatelistyczna prezentuje emisje Poczty urodzin i śmierci kompozytora oraz konkursów
Polskiej upamiętniające Fryderyka Chopina, projekty pianistycznych jego imienia, a także znaczki wydane
znaczków tematycznie nawiązujących do rocznic przez administracje pocztowe kilkunastu państw.
Organizator > Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
1.03
WROCŁAW
|
| www.muzeumpoczty.pl
Sala Teatralna Akademii Muzycznej
VII Koncert w ramach Studenckiego Festiwalu Chopinowskiego
Koncert wykonywany przez studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
5.03
JELENIA GÓRA
|
Sala Koncertowa Filharmonii Dolnośląskiej
Koncert z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Dolnośląskiej”
Eugene Indjič – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Organizator > Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
5.03
WROCŁAW
|
Fryderyk Chopin
Béla Bartók
| www.filharmonia-dolnoslaska.art.pl
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
Koncert „Chopin – Pogorelić. Braterstwo Słowian”
z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Wrocławskiej”
Ivo Pogorelić – fortepian
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
Marek Pijarowski – dyrygent
Fryderyk Chopin
Ottorino Respighi
Maurice Ravel
Organizator > Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
4
| www.amuz.wroc.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Poland
Lower Silesian Province
WROCŁAW
|
Museum of Mail and Telecommunications
Exhibition “Fryderyk Chopin… a Pole at heart, a citizen of the world
by virtue of his talent”
This postage stamp exhibition presents Polish Post
series dedicated to the greatest Polish pianist and
composer, as well as stamp designs thematically
referring to the anniversaries of the composer’s birth
and death, and to piano competitions of his name.
Postage stamps issued by the postal services of more
than a dozen countries testify to the composer’s
international renown.
Organiser > Museum of Mail and Telecommunications in Wrocław
WROCŁAW
|
26.02 –
– 8.04
| www.muzeumpoczty.pl
1.03
Music Academy Theatre Hall
7th Concert of the Student Chopin Festival
A concert performed by students of the piano class, Music Academy in Wrocław.
Organiser > Karol Lipiński Music Academy in Wrocław
JELENIA GÓRA
|
| www.amuz.wroc.pl
5.03
Lower Silesian Philharmonic Concert Hall
A concert from the cycle “The Chopin Year 2010
in the Lower Silesian Philharmonic”
Eugene Indjič – piano
Lower Silesian Philharmonic Symphony Orchestra
Mirosław Jacek Błaszczyk – conductor
Fryderyk Chopin
Béla Bartók
Organiser > Lower Silesian Philharmonic in Jelenia Góra
WROCŁAW
|
| www.filharmonia-dolnoslaska.art.pl
Wrocław Philharmonic Concert Hall
A concert entitled “Chopin – Pogorelić: A Brotherhood of Slavs”
from the cycle “The Chopin Year 2010 in Wrocław Philharmonic”
Ivo Pogorelić – piano
Wrocław Philharmonic Symphony Orchestra
Marek Pijarowski – conductor
5.03
Fryderyk Chopin
Ottorino Respighi
Maurice Ravel
Organiser > Witold Lutosławski Philharmonic in Wrocław
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Chopin Year Events > March
5
Polska > Dolnośląskie
9.03
WROCŁAW
|
Sala Teatralna Akademii Muzycznej
Koncert pedagogów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu z cyklu „Wtorek muzyczny”
Fryderyk Chopin
Siergiej Rachmaninow
Magdalena Blum – fortepian
Stanisław Firlej – wiolonczela
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
17.03
WROCŁAW
|
Opera Wrocławska
Opera „Chopin” Giacoma Orefice
Opera „Chopin” powstała do fragmentów utworów
Fryderyka Chopina, połączonych i zinstrumentowanych przez włoskiego kompozytora Giacoma Orefice.
Libretto autorstwa Angela Orvieta oparte jest na scenach z życia artysty. Dzieło składa się z czterech obrazów, z których każdy odpowiada jednej z pór roku.
Organizator > Opera Wrocławska
19.03
WROCŁAW
|
Ewa Michnik – kierownictwo muzyczne i dyrygent
Laco Adamik – reżyseria
Barbara Kędzierska – scenografia
Magdalena Tesławska – kostiumy
| www.opera.wroclaw.pl
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
Koncert „Jazzmani grają Chopina”
Warsaw / Paris Jazz Quintet w składzie:
Marc Thomas – śpiew, saksofon
Robert Majewski – trąbka
Paweł Perliński – fortepian
Andrzej Łukasik – kontrabas
Sebastian Frankiewicz – perkusja
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
Wojciech Zieliński – dyrygent
Organizator > Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
20.03
WROCŁAW
|
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
Recital fortepianowy
Nelson Goerner – fortepian
Ferenc Liszt
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organizator > Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
6
| www.amuz.wroc.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Poland > Lower Silesian Province
WROCŁAW
|
Music Academy Theatre Hall
A concert of faculty members from the Karol Lipiński Music Academy
from the cycle “Musical Tuesdays”
Magdalena Blum – piano
Stanisław Firlej – cello
Fryderyk Chopin
Sergey Rachmaninov
Organiser > Karol Lipiński Music Academy in Wrocław
| www.amuz.wroc.pl
WROCŁAW
|
17.03
Wrocław Opera
Giacomo Orefice’s opera “Chopin”
The opera Chopin is composed of excerpts from more
than 100 compositions by Fryderyk Chopin, skilfully
combined and orchestrated by the Italian composer
Giacomo Orefice. The libretto by Angelo Orvieto is based on events from the Polish composer’s life. The opera consists of four scenes, each of which corresponds
to one season of the year.
Organiser > Wrocław Opera
WROCŁAW
|
Music director and conductor – Ewa Michnik
Director – Laco Adamik
Stage sets – Barbara Kędzierska
Costume designs – Magdalena Tesławska
| www.opera.wroclaw.pl
19.03
Wrocław Philharmonic Concert Hall
A concert entitled “Jazzmen play Chopin”
Warsaw / Paris Jazz Quintet:
Marc Thomas – vocals, saxophone
Robert Majewski – trumpet
Paweł Perliński – piano
Andrzej Łukasik – double-bass
Sebastian Frankiewicz – percussion
Wrocław Philharmonic Symphony Orchestra
Wojciech Zieliński – conductor
Organiser > Witold Lutosławski Philharmonic in Wrocław
WROCŁAW
|
| www.filharmonia.wroclaw.pl
20.03
Wrocław Philharmonic Concert Hall
A piano recital
Nelson Goerner – piano
9.03
Franz Liszt
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organiser > Witold Lutosławski Philharmonic in Wrocław
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Chopin Year Events > March
7
Polska > Dolnośląskie / Kujawsko-pomorskie
21.03
WROCŁAW
|
Sala Koncertowa Filharmonii Wrocławskiej
Koncert kameralny
Paweł Zawadzki – fortepian
Wrocławska Orkiestra Kameralna „Leopoldinum”
Wojciech Rodek – dyrygent
Gioacchino Rossini
Fryderyk Chopin
Johann Sebastian Bach
Organizator > Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
24.03 –
– 25.03
WROCŁAW
|
| www.filharmonia.wroclaw.pl
Sala Kameralna Akademii Muzycznej
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z cyklu „Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej”
Konferencja, poświęcona tradycjom muzycznym na Śląsku,
podzielona została na trzy bloki tematyczne: „Dawna muzyka Śląska”, „Śląski folklor muzyczny” i „Śląska
Kultura Muzyczna XX i XXI wieku”. Kierownictwo
naukowe i organizacyjne objęła prof. dr hab. Anna
Granat-Janki z Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
Wykład inauguracyjny „Chopin na Śląsku” wygłosi
prof. dr Maria Zduniak.
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
| www.amuz.wroc.pl
Kujawsko-pomorskie
1.03
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Koncerty w ramach projektu „Chopin 200 na 200”
W 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w tym
samym czasie odbędzie się 200 koncertów z jego muzyką, wykonanych w 200 miejscach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez uczniów szkół
Organizator > Toruńska Orkiestra Symfoniczna
5.03
BYDGOSZCZ
|
muzycznych, studentów Akademii Muzycznych z Bydgoszczy oraz profesjonalnych muzyków. Każdy koncert
poprzedzony będzie dziesięciominutowym wprowadzeniem.
| www.tos.art.pl
Sala Koncertowa Filharmonii Pomorskiej
Koncert z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Pomorskiej”
Garrick Ohlsson – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
Igor Budinstein – dyrygent
Johannes Brahms
Fryderyk Chopin
Organizator > Filharmonia Pomorska im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
8
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Poland > Lower Silesian Province / Kuyavian-Pomeranian Province
WROCŁAW
|
21.03
Wrocław Philharmonic Concert Hall
A chamber music concert
Paweł Zawadzki – piano
Wrocław Chamber Orchestra „Leopoldinum”
Wojciech Rodek – conductor
Gioacchino Rossini
Fryderyk Chopin
Johann Sebastian Bach
Organiser > Witold Lutosławski Philharmonic in Wrocław
WROCŁAW
|
| www.filharmonia.wroclaw.pl
24.03 –
– 25.03
Music Academy, Chamber Music Hall
12th International Research Conference from the cycle
“Traditions of Silesian Music Culture”
The conference, dedicated to musical traditions
in Silesia, will concern three fields of study: "Early
Silesian Music”, "Silesian Musical Folklore” and
"Silesian Musical Culture in the 20th and 21st
Centuries.” The conference is chaired and directed
Organiser > Karol Lipiński Music Academy in Wrocław
by Prof. Anna Granat-Janki, Ph.D., from the Music
Academy in Wrocław. The inaugural lecture entitled
"Chopin in Silesia” will be delivered by Prof. Maria
Zduniak, Ph.D.
| www.amuz.wroc.pl
Kuyavian-Pomeranian Province
KUYAVIAN-POMERANIAN PROVINCE
Concerts held as part of the “Chopin 200 for 200” project
On the same day and at the same time, two hundred
concerts of Fryderyk Chopin’s music will be held to
mark the bicentenary of his birth. The performers at
these concerts, organised in 200 venues throughout
the Kuyavian-Pomeranian Province, will be: music
Organiser > Toruń Symphony Orchestra
BYDGOSZCZ
|
1.03
school students from the region, students from the
Music Academy in Bydgoszcz, as well as professional
musicians. Each concert will be preceded by a tenminute introduction.
| www.tos.art.pl
5.03
Pomeranian Philharmonic Concert Hall
A concert from the cycle “The Chopin Year 2010
in the Pomeranian Philharmonic”
Garrick Ohlsson – piano
Pomeranian Philharmonic Symphony Orchestra
Igor Budinstein – conductor
Johannes Brahms
Fryderyk Chopin
Organiser > I. J. Paderewski Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz
| www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Chopin Year Events > March
9
Polska > Kujawsko-pomorskie / Lubelskie
7.03
SZAFARNIA
|
Ośrodek Chopinowski
Koncert jubileuszowy „200 lat z muzyką Chopina”
Mariusz Klimsiak – fortepian
Kwartet smyczkowy Arte Con Brio
Organizator > Ośrodek Chopinowski w Szafarni
21.03
TORUŃ
|
| www.szafarnia.art.pl
Sala Wielka Dworu Artusa
Koncert Lory Szafran „Wiosna z Chopinem”
Organizator > Centrum Kultury Dwór Artusa
| www.artus.torun.pl
Lubelskie
1.03
LUBLIN
|
Sala Koncertowa Filharmonii Lubelskiej
Koncert symfoniczny z cyklu „Fryderyk Chopin
– życie zapisane dźwiękiem”
Ewa Pobłocka – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Piotr Wijatkowski – dyrygent
Fryderyk Chopin
Ferenc Liszt
Organizator > Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
1.03
8.03
15.03
LUBLIN
|
Teatr im. Juliusza Osterwy
Spektakl słowno-muzyczny „Chopin – muzyka, miłość, śmierć”
z cyklu „Fryderyk Chopin – życie zapisane dźwiękiem”
W spektaklu z muzyką Fryderyka Chopina wykorzy- Krzysztof Babicki – scenariusz i reżyseria
stano fragmenty listów artysty i wybrane sceny z „Lata Barbara Wołosiuk – scenografia
w Nohant” Jarosława Iwaszkiewicza.
Zbigniew Raubo – fortepian
Organizator > Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
10
| www.filharmonialubelska.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmonialubelska.pl
Poland > Kuyavian-Pomeranian Province / Lublin Province
SZAFARNIA
|
Chopin Centre
A bicentenary concert entitled “200 years with Chopin’s music”
7.03
Mariusz Klimsiak – piano
String Quartet "Arte Con Brio”
Organiser > Chopin Centre in Szafarnia
TORUŃ
|
| www.szafarnia.art.pl
21.03
Great Chamber at Artus Hall
Lora Szafran’s concert “Spring with Chopin”
Organiser > Artus Hall Cultural Centre
| www.artus.torun.pl
Lublin Province
LUBLIN
|
1.03
Henryk Wieniawski Philharmonic Concert Hall
A symphonic concert from the cycle
“Fryderyk Chopin – Life Recorded in Sound”
Ewa Pobłocka – piano
Lublin Philharmonic Symphony Orchestra
Piotr Wijatkowski – conductor
Organiser > Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin
LUBLIN
|
Fryderyk Chopin
Franz Liszt
| www.filharmonialubelska.pl
Juliusz Osterwa Theatre
A musical-literary spectacle “Chopin – Music, Love and Death”
from the cycle “Fryderyk Chopin – Life Recorded in Sound”
The spectacle with music by Chopin consists of excerpts Krzysztof Babicki – director and scriptwriter
from the composer’s letters and selected scenes from Barbara Wołosiuk – set designs
Jarosław Iwaszkiewicz’s "Summer in Nohant.”
Zbigniew Raubo – piano
Organiser > Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin
1.03
8.03
15.03
| www.filharmonialubelska.pl
Chopin Year Events > March
11
Polska > Lubuskie / Małopolskie
Lubuskie
5.03
ZIELONA GÓRA
|
Sala Koncertowa Filharmonii Zielonogórskiej
Koncert inauguracyjny Festiwalu „Dni Muzyki nad Odrą”
Gulietta Koch – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej
Oleg Arapi – dyrygent
Fryderyk Chopin
C. Ph. E. Bach
oraz utwory kompozytorów albańskich
Organizator > Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
20.03
ZIELONA GÓRA
|
| www.zetozg.pl/filharmonia/
Sala Kameralna Filharmonii Zielonogórskiej
Recital wokalny „Salon Chopina”
Olga Pasiecznik – sopran
Ewa Pasiecznik – fortepian
Fryderyk Chopin
Vincenzo Bellini
Gaetano Donizetti
Giacomo Meyerbeer
Gioacchino Rossini
Organizator > Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda
| www.zetozg.pl/filharmonia/
Małopolskie
28.02 –
– 31.12
KRAKÓW
|
Pawilon Wyspiańskiego
Wystawa „Chopin. Weiss. Fin de siècle”
Wystawa prezentuje cykl rysunków Wojciecha Weissa Ich tematem jest muzyczność barwy i formy (m.in.
(studiów do portretu Fryderyka Chopina z 1899 roku) „Strachy”, „Taniec”, „Maki”, „Słonecznik”, „Muzykanci
w kontekście innych prac młodopolskiego artysty. na moście”, „Tańczący satyr”).
Organizator > Krakowskie Biuro Festiwalowe
3.03
KRAKÓW
|
| www.biurofestiwalowe.pl
Sala Koncertowa Filharmonii
Recital fortepianowy z cyklu „Recitale mistrzów w Roku Chopinowskim”
Yefim Bronfman – fortepian
Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Piotr Czajkowski
Organizator > Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
12
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmonia.krakow.pl
Poland > Lubusz Province / Lesser Poland Province
Lubusz Province
ZIELONA GÓRA
|
Zielona Góra Philharmonic Concert Hall
The inaugural concert of the Festival “Odra River Music Days”
Fryderyk Chopin
C. Ph. E. Bach
and works by Albanian composers
Gulietta Koch – piano
Zielona Góra Philharmonic Symphony Orchestra
Oleg Arapi – conductor
Organiser > Tadeusz Baird Philharmonic in Zielona Góra
ZIELONA GÓRA
|
5.03
| www.zetozg.pl/filharmonia/
20.03
Zielona Góra Philharmonic Chamber Music Hall
A song recital “Chopin’s Salon in Paris”
Fryderyk Chopin
Vincenzo Bellini
Gaetano Donizetti
Giacomo Meyerbeer
Gioacchino Rossini
Olga Pasiecznik – soprano
Ewa Pasiecznik – piano
Organiser > Tadeusz Baird Philharmonic in Zielona Góra
| www.zetozg.pl/filharmonia/
Lesser Poland Province
KRAKÓW
|
28.02 –
– 31.12
Wyspiański Pavilion
Exhibition “Chopin. Weiss. Fin de siècle”
Wojciech Weiss’s cycle of drawings – studies for a
portrait of Fryderyk Chopin, made in 1899, laid the
foundation for the Young Poland period iconography
of this composer. These drawings will be presented
Organiser > Kraków Festival Office
KRAKÓW
|
in the context of the artist’s other works, whose
topic is the musical nature of colour and form (incl.
"Horrors”, "Dance”, "Poppies”, "Sunflower”, "Musicians
on a Bridge”, "A Dancing Satyr”).
| www.biurofestiwalowe.pl
Kraków Philharmonic Concert Hall
A piano recital from the cycle “Masters’ recitals in the Chopin Year”
Yefim Bronfman – piano
3.03
Ludwig van Beethoven
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Pyotr Tchaikovsky
Organiser > Karol Szymanowski Philharmonic in Kraków
| www.filharmonia.krakow.pl
Chopin Year Events > March
13
Polska > Małopolskie
8.03
KRAKÓW
|
Opera Krakowska
Koncert z cyklu „CHOPinOPERA”
Fryderyk Chopin
Marcin Koziak – fortepian
Piotr Kosiński – fortepian
Izabela Matuła – sopran
Paweł Motyczyński – fortepian
Maria Sławek – skrzypce
Krzysztof Sadłowski – wiolonczela
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
w Krakowie
Paweł Przytocki – dyrygent
Orkiestra PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie
Stanisław Krawczyński – dyrygent
Organizator > Akademia Muzyczna w Krakowie
9.03
KRAKÓW
|
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
Koncert symfoniczny
Ewa Bukojemska – fortepian
Piotr Machnik – fortepian
Marcin Koziak – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
w Krakowie
Paweł Przytocki – dyrygent
Organizator > Akademia Muzyczna w Krakowie
14
| www.amuz.krakow.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Fryderyk Chopin
| www.amuz.krakow.pl
Poland > Lesser Poland Province
KRAKÓW
|
8.03
Kraków Opera House
A concert from the cycle “CHOPinOPERA”
Fryderyk Chopin
Marcin Koziak – piano
Piotr Kosiński – piano
Izabela Matuła – soprano
Paweł Motyczyński – piano
Maria Sławek – violin
Krzysztof Sadłowski – cello
Music Academy Symphony Orchestra in Kraków
Paweł Przytocki – conductor
W. Żeleński State Secondary
Music School Orchestra in Kraków
Stanisław Krawczyński – conductor
Organiser > Music Academy in Kraków
KRAKÓW
|
| www.amuz.krakow.pl
9.03
Karol Szymanowski Philharmonic
A symphonic concert
Ewa Bukojemska – piano
Piotr Machnik – piano
Marcin Koziak – piano
Music Academy Symphony Orchestra in Kraków
Paweł Przytocki – conductor
Organiser > Music Academy in Kraków
Fryderyk Chopin
| www.amuz.krakow.pl
Chopin Year Events > March
15
Polska > Mazowieckie
Mazowieckie
17.12.09 –
– 31.05
WARSZAWA
|
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Wystawa „Zakochany Chopin. Inspiracje mazowieckie”
Wystawa pokazuje związki między muzyką ludową Adam Czyżewski – kurator
a twórczością Fryderyka Chopina oraz inspiracje Maria Pomianowska – scenariusz
dziełami kompozytora w kulturach świata. Ekspozycja Grzegorz Wacławek – scenografia
obejmuje instrumenty ludowe, typowe dla terenu
Polski w czasach Chopina, a także archiwalne
fonogramy i wideogramy, prezentujące autentyczne
nagrania i sylwetki rodzimych muzyków.
Organizator > Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
15.02 –
– 15.03
WARSZAWA
|
| pme.waw.pl
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski
Wystawa „Uniwersytet w czasach Chopina” w ramach
„Roku Fryderyka Chopina na Uniwersytecie Warszawskim”
Wystawa planszowa ukazuje architekturę i dzieje Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1816–1831, w tym także
okres, w którym na terenie ówczesnej uczelni mieszkała rodzina Chopinów.
Organizator > Uniwersytet Warszawski
1.03
WARSZAWA
|
| www.chopin2010.uw.edu.pl
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Sala im. Stanisława Moniuszki
Galowy koncert symfoniczny z cyklu
„Nadzwyczajne Koncerty Urodzinowe”
Yundi – fortepian
Dang Thai Son – fortepian historyczny
Garrick Ohlsson – fortepian
Orkiestra XVIII Wieku
Frans Brüggen – dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizatorzy > Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie
|
16
chopin.nifc.pl
|
www.teatrwielki.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Poland > Mazovian Province
Mazovian Province
WARSAW
|
17.12.09 –
– 31.05
State Ethnographic Museum
Exhibition “Chopin in Love. Mazovian Inspirations.”
The exhibition explores the links between folk music Curator – Adam Czyżewski
and the works of Fryderyk Chopin, as well as the way his Script – Maria Pomianowska
works inspired different world cultures. The exhibition Scenery – Grzegorz Wacławek
presents, among others, folk instruments typical for
the Polish territory in Chopin’s time. An important part
of the exhibition is dedicated to historical phonograms
and videograms containing authentic folk recordings
and Polish folk musician profiles.
Organiser > State Ethnographic Museum in Warsaw
WARSAW
|
| pme.waw.pl
University of Warsaw, Kazimierzowski Palace
Exhibition “The University in Chopin’s Day”
marking “The Fryderyk Chopin Year at the University of Warsaw”
15.02 –
– 15.03
The exhibition (in the form of wall charts) presents the architecture and history of the University of Warsaw
in 1816–1831, which includes the period when the Chopins lived at the university campus.
Organiser > University of Warsaw
WARSAW
|
| www.chopin2010.uw.edu.pl
1.03
Grand Theatre – National Opera, Stanisław Moniuszko Hall
A symphonic gala from the cycle “Birthday Concerts”
Yundi – piano
Dang Thai Son – period piano
Garrick Ohlsson – piano
Orchestra of the 18th Century
Frans Brüggen – conductor
Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra
Antoni Wit – conductor
Fryderyk Chopin
Organisers > The Fryderyk Chopin Institute, Grand Theatre – National Opera in Warsaw
|
chopin.nifc.pl
|
www.teatrwielki.pl
Chopin Year Events > Marzec
17
Polska > Mazowieckie
1.03
WARSZAWA
|
Zamek Ostrogskich
Uroczyste otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich
Organizator > Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
1.03
WARSZAWA
|
| chopin.nifc.pl
Uniwersytet Warszawski, Stara Biblioteka
III Międzynarodowy Kongres
„Chopin 1810–2010. Idee – Interpretacje – Oddziaływania”
Tematyka III Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego, który rozpoczął się 25 lutego, obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, interpretacją jego muzyki,
a także promieniowaniem i recepcją jego sztuki. W radzie
programowej kongresu zasiadają: Jean-Jacques Eigeldinger, Irena Poniatowska (przewodnicząca), John Rink
– Prezydium oraz Zofia Chechlińska, Maciej Gołąb,
Jeffrey Kallberg, Wojciech Nowik, Jim Samson, Zbigniew
Skowron, Artur Szklener i Mieczysław Tomaszewski.
Organizatorzy > Uniwersytet Warszawski, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
|
1.03
chopin.nifc.pl
WARSZAWA
|
|
www.chopin2010.uw.edu.pl
Sala Wielka Zamku Królewskiego
Recital fortepianowy z cyklu
„Nadzwyczajne Koncerty Urodzinowe”
Leif Ove Andsnes – fortepian
Organizator > Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
1.03
WARSZAWA
|
Robert Schumann
György Kurtág
Fryderyk Chopin
| chopin.nifc.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Koncert studentów i absolwentów Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie
Organizator > Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
1.03
ŻELAZOWA WOLA
|
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina
Nadzwyczajny recital fortepianowy
Garrick Ohlsson – fortepian
Organizator > Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
18
| www.chopin.edu.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Fryderyk Chopin
| chopin.nifc.pl
Poland > Mazovian Province
WARSAW
|
Ostrogski Castle
The ceremony of the opening of Fryderyk Chopin Museum
in Ostrogski Castle
Organiser > The Fryderyk Chopin Institute
WARSAW
|
1.03
| chopin.nifc.pl
University of Warsaw, The Old Library
3rd International Congress
“Chopin 1810–2010. Ideas – Interpretations – Influences”
The 3rd International Chopinological Congress, opened
on 25th February, discusses topics related to the life and
work of Fryderyk Chopin, interpretations, impact and
reception of his music. The Programme Board of the
Congress: Jean-Jacques Eigeldinger, Irena Poniatowska
1.03
(President), John Rink, Zofia Chechlińska, Maciej
Gołąb, Jeffrey Kallberg, Wojciech Nowik, Jim Samson,
Zbigniew Skowron, Artur Szklener and Mieczysław
Tomaszewski.
Organisers > University of Warsaw, The Fryderyk Chopin Institute
|
chopin.nifc.pl
WARSAW
|
|
www.chopin2010.uw.edu.pl
1.03
Royal Castle Great Hall
A piano recital from the cycle “Birthday Concerts”
Robert Schumann
György Kurtág
Fryderyk Chopin
Leif Ove Andsnes – piano
Organiser > The Fryderyk Chopin Institute
WARSAW
|
| chopin.nifc.pl
1.03
Fryderyk Chopin University of Music
A concert by the University’s students and graduates
Organiser > Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
ŻELAZOWA WOLA
|
| www.chopin.edu.pl
1.03
Fryderyk Chopin's Birthplace
A special piano recital
Garrick Ohlsson – piano
Organiser > The Fryderyk Chopin Institute
Fryderyk Chopin
| chopin.nifc.pl
Chopin Year Events > Marzec
19
Polska > Mazowieckie
1.03
PŁOCK
|
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej
Recital fortepianowy z cyklu „Fryderyk Chopin – 200 lat”
Lidia Grychtołówna – fortepian
Fryderyk Chopin
Organizator > Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
5.03
PŁOCK
|
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej
Koncert symfoniczny
Mei-Ting Sun – fortepian
Płocka Orkiestra Symfoniczna
Zygmunt Rychert – dyrygent
Fryderyk Chopin
Aleksander Głazunow
Ferenc Liszt
Organizator > Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego
1.03 –
– 26.03
| posorkiestra.pl
WARSZAWA
|
| posorkiestra.pl
Galeria Test
Wystawa „Plakat Chopinowski”
Wystawa prezentuje 35 plakatów autorstwa polskich grafików zaproszonych do udziału w konkursie „200-lecie
urodzin Fryderyka Chopina 1810–2010”.
Organizatorzy > Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Biuro Obchodów CHOPIN 2010,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Instytut „Sztuka Mediów”
| www.chopinmazowiecki.pl
5.03
WARSZAWA
|
Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
Koncert symfoniczny „Chopinowskie fascynacje operą”
z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Narodowej”
Hasmik Papian – sopran
Allyson McHardy – mezzosopran
Zoran Todorovich – tenor
Anna Lubańska – mezzosopran
Adam Zdunikowski – tenor
Janusz Monarcha – bas
Organizator > Filharmonia Narodowa w Warszawie
7.03
28.03
20
WARSZAWA
|
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Narodowej
Antoni Wit – dyrygent
Vincenzo Bellini
| www.filharmonia.pl
Łazienki Królewskie, Podchorążówka
Spektakl słowno-muzyczny „Chopin. Muzyka. Listy”
Organizator > Towarzystwo im. Fryderyka Chopina
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.tifc.chopin.pl
Poland > Mazovian Province
PŁOCK
|
State Music School Concert Hall
A piano recital from the cycle “Fryderyk Chopin – 200 years”
Fryderyk Chopin
Lidia Grychtołówna – piano
Organiser > Witold Lutosławski Symphony Orchestra in Płock
PŁOCK
|
| posorkiestra.pl
5.03
State Music School Concert Hall
A symphonic concert
Mei-Ting Sun – piano
Witold Lutosławski Symphony Orchestra in Płock
Zygmunt Rychert – conductor
Fryderyk Chopin
Alexander Glazunov
Franz Liszt
Organiser > Witold Lutosławski Symphony Orchestra in Płock
WARSAW
|
1.03
| posorkiestra.pl
1.03 –
– 26.03
Test Art Gallery
An exhibition “The Chopin Poster”
The exhibition presents 35 posters by outstanding Polish graphic artists who were invited to take part in the
competition "Fryderyk Chopin’s birth bicentenary 1810–2010.”
Organisers > Mazovia Region Centre of Culture and Arts, CHOPIN 2010 Celebrations Office,
Academy of Fine Arts in Warsaw, “Media Art” Institute
www.chopinmazowiecki.pl
|
WARSAW
|
Warsaw Philharmonic Concert Hall
A symphonic concert entitled “Chopin’s operatic fascinations”
from the cycle “The Chopin Year 2010 in Warsaw Philharmonic”
Hasmik Papian – soprano
Allyson McHardy – mezzo-soprano
Zoran Todorovich – tenor
Anna Lubańska – mezzo-soprano
Adam Zdunikowski – tenor
Janusz Monarcha – bass
Organiser > Warsaw Philharmonic
WARSAW
|
5.03
Warsaw Philharmonic Symphony Orchestra and Choir
Antoni Wit – conductor
Vincenzo Bellini
| www.filharmonia.pl
Royal Łazienki Park, Podchorążówka
A literary-musical spectacle entitled “Chopin. Music. Letters.”
Organiser > The Fryderyk Chopin Society
| www.tifc.chopin.pl
Chopin Year Events > Marzec
7.03
28.03
21
Polska > Mazowieckie
10.03 –
– 15.08
WARSZAWA
|
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
Wystawa „Warszawa – miasto młodości Chopina”
Głównym przesłaniem wystawy jest ukazanie decydującej roli Warszawy, ważnego kulturalnego centrum
w dobie poprzedzającej wybuch powstania listopadowego, w ukształtowaniu osobowości Chopina. Wiodącymi tematami ekspozycji są: „Warszawskie salony”,
„Życie teatralno-muzyczne Warszawy”, „Architektura
Warszawy” i „Pożegnanie z Warszawą”. Widzowie będą
Organizator > Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
12.03 –
– 13.03
13.10
WARSZAWA
|
Spektakl teatralny „Tańcz!”
Spektakl powstał z inspiracji muzyką Fryderyka Chopina. Zestawienie nokturnów i preludiów Chopina ze
strukturą rytmów tanga sprawiło, że powstał spektakl
oparty na osi tango–spotkanie–taniec. Od strony muzycznej są to nie tyle klasyczne wykonania utworów
Chopina, ile aranżacje kompozycji przełożone na język
współczesnej muzyki.
WARSZAWA
|
Darek Skibiński – scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny
Roman Woźniak – scenografia
Jacek Hałas – muzyka
Tangolada – tango
| www.a3teatr.pl
Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Koncert „Muzyka Franciszka Lessla” z cyklu
„Rok Fryderyka Chopina na Uniwersytecie Warszawskim”
Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
Irina Bogdanovich – dyrygent
Organizator > Uniwersytet Warszawski
17.03
| www.mhw.pl
Centralny Basen Artystyczny
Organizator > A3 Teatr
13.03
mogli obejrzeć ówczesny obraz stolicy, projekty architektoniczne, plany miasta, portrety osobistości i osób
z kręgu Chopina wykonane w różnych technikach, wydawnictwa z epoki, w tym druki muzyczne, autografy
Józefa Elsnera, Karola Kurpińskiego i wyroby rzemiosła artystycznego.
WARSZAWA
|
Franciszek Lessel
| www.chor.uw.edu.pl
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Koncert „Dzieła wokalno-instrumentalne rektorów uczelni”
z cyklu „Środa na Okólniku”
Soliści: pedagodzy Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina
Chór i Orkiestra symfoniczna
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Ryszard Zimak – dyrygent
Józef Elsner
Karol Szymanowski
Stanisław Moryto
Organizator > Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
22
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.chopin.edu.pl
Poland > Mazovian Province
WARSAW
|
10.03 –
– 15.08
Historical Museum of Warsaw
An exhibition “Warsaw – the city of Chopin’s youth”
The central aim of this exhibition is to demonstrate
the crucial role that Warsaw, an important cultural
centre in the period before the November 1830 uprising,
played in the formation of Chopin’s personality. The
themes of the different sections are: "Warsaw’s salons”,
"Musical and theatrical life in Warsaw”, "Warsaw’s
architecture”, and "Farewell to Warsaw.” Visitors will
Organiser > Historical Museum of Warsaw
WARSAW
|
be able to see what Warsaw looked like in that period in
architectural projects and urban plans, study portraits
of important personages and people associated with
Chopin, made by means of various graphic techniques,
and see period publications, including music prints,
autograph copies of works by Józef Elsner and
Karol Kurpiński, as well as handicraft.
| www.mhw.pl
12.03 –
– 13.03
Central Artistic Pool
Theatrical spectacle “Dance!”
A spectacle inspired by Fryderyk Chopin’s music, relating Chopin’s nocturnes and preludes to the rhythmic
structures of a tango. This spectacle, built along the
axis of tango-encounter-dance, makes use not of classical Chopin interpretations, but of modern arrangements translating his music into the language of contemporary music.
Organiser > A3 Teatr
WARSAW
|
Darek Skibiński – script, direction, stage movement
Roman Woźniak – sets
Jacek Hałas – music
Tangolada – tango
| www.a3teatr.pl
John the Baptist Metropolitan Cathedral
A concert entitled “Franciszek Lessel’s Music”
from the cycle “The Chopin Year 2010 at the University of Warsaw”
University of Warsaw Academic Choir
Irina Bogdanovich – choirmaster
Organiser > University of Warsaw
WARSAW
|
13.10
13.03
Franciszek Lessel
| www.chor.uw.edu.pl
Fryderyk Chopin University of Music
A concert entitled “Vocal-instrumental works by vice-chancellors
of our University” from the cycle “Wednesdays in Okólnik”
Soloists: faculty members of the Fryderyk Chopin
University of Music
Fryderyk Chopin University of Music Choir
and Symphony Orchestra
17.03
Józef Elsner
Karol Szymanowski
Stanisław Moryto
Organiser > Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
| www.chopin.edu.pl
Chopin Year Events > Marzec
23
Polska > Mazowieckie / Podlaskie
18.03
WARSZAWA
|
Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej
Koncert „Czwartkowe Spotkania Muzyczne”
z cyklu „Rok Chopinowski w Filharmonii Narodowej”
Fryderyk Chopin
Siergiej Prokofiew
Siergiej Łapunow
Modest Musorgski / Nikołaj Rimski-Korsakow
Julia Kociuban – fortepian
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Evgeny Volynsky – dyrygent
Organizatorzy > Filharmonia Narodowa w Warszawie, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
www.filharmonia.pl | www.sinfoniaiuventus.pl
|
31.03
WARSZAWA
|
Kościół ss. Wizytek
Koncert z cyklu „Rok Fryderyka Chopina
na Uniwersytecie Warszawskim”
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Dorota Lachowicz – alt
Artur Janda – bas
Chór i zespół instrumentalny Collegium Musicum
Uniwersytetu Warszawskiego
Johann Adolf Hasse
Organizator > Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
| www.chopin.edu.pl
Podlaskie
7.03 –
– 10.03
29.03
BIAŁYSTOK
|
Białostocki Teatr Lalek
Spektakl teatralny „Tańcz!”
Spektakl-koncert ma charakter eseju teatralnego,
łączącego interpretację utworów Fryderyka Chopina
z próbą znalezienia odpowiedzi na pytania o źródła
inspiracji determinujące twórczość każdego artysty.
Utwory kompozytora wykonane zostaną przez
pianistę oraz marionetkę, przedstawiającą genialnego
kompozytora. W warstwie narracyjnej przedstawienie
porusza wątki biograficzne – fascynację Chopina
Organizator > Białostocki Teatr Lalek
24
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Paganinim, jego przyjaźnie i związki m.in. z George Sand
i Marią Wodzińską, tęsknotę za utraconym „krajem lat
dziecinnych”, twórcze rozterki i artystyczne wizje.
Lesław Piecka – scenariusz i reżyseria
Wojciech Szelachowski – dramaturgia
Joanna Braun – scenografia
Marek Kulikowski – fortepian
| www.btl.bialystok.pl
Poland > Mazovian Province / Podlasie Province
WARSAW
|
Warsaw Philharmonic Concert Hall
A concert from the cycle “Thursday Music Meetings”
held as part of “The Chopin Year 2010 in Warsaw Philharmonic“
Julia Kociuban – piano
The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
Evgeny Volynsky – conductor
18.03
Fryderyk Chopin
Sergey Prokofiev
Sergey Lapunov
Modest Mussorgsky / Nikolai Rimski-Korsakov
Organisers > Warsaw Philharmonic, The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
www.filharmonia.pl | www.sinfoniaiuventus.pl
|
WARSAW
|
Church of the Nuns of the Visitation
A concert entitled “The Chopin Year 2010 at the University of Warsaw”
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – soprano
Dorota Lachowicz – alto
Artur Janda – bass
University of Warsaw Choir
and Instrumental Ensemble "Collegium Musicum”
31.03
Johann Adolf Hasse
Organiser > Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
| www.chopin.edu.pl
Podlasie Province
BIAŁYSTOK
|
7.03 –
– 10.03
Białystok Puppet Theatre
A spectacle entitled “Chopin – inspirations”
This concert-spectacle is a kind of theatrical essay
combining performances of Fryderyk Chopin’s
works with attempts to discover the source of
inspiration that determines the work of every artist.
Chopin’s music will be presented by a pianist and by
a more than half-a-metre tall puppet representing
the phenomenal composer. The narrative layer of
this spectacle concentrates on biographical motifs:
Chopin’s fascination with Paganini, his friendships
and relationships e.g. with George Sand and Maria
Organiser > Białystok Puppet Theatre
Wodzińska, his longing for the lost "childhood land”,
his creative dilemmas and artistic visions.
29.03
Lesław Piecka – script and direction
Wojciech Szelachowski – dramatic development
Joanna Braun – sets
Marek Kulikowski – piano
| www.btl.bialystok.pl
Chopin Year Events > March
25
Polska > Podlaskie / Pomorskie
8.03
BIAŁYSTOK
|
Sala Koncertowa Filharmonii Podlaskiej
Recital wokalny „Salon Chopina w Paryżu” z cyklu
„Rok Chopinowski 2010 w Operze i Filharmonii Podlaskiej”
Fryderyk Chopin
Olga Pasiecznik – sopran
Natalia Pasiecznik – fortepian
Opera i Filharmonia Podlaska
Organizatorzy > Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska
| www.filharmonia.bialystok.pl
13.03
BIAŁYSTOK
|
Białostocki Ośrodek Kultury
Koncert „Chopin Warsaw / Paris Jazz Quintet”
z cyklu „Jazz na BOK-u”
Organizator > Białostocki Ośrodek Kultury
30.03
BIAŁYSTOK
|
| bok.bialystok.pl
Sala koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Koncert w 200. rocznicę urodzin kompozytora
„Fryderyk Chopin – dzieła kameralne”
Maria Szwajger-Kułakowska – fortepian
Włodzimierz Promiński – skrzypce
Piotr Janosik – wiolonczela
Fryderyk Chopin
Organizatorzy > Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydz. Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
| www.chopin.man.bialystok.pl
Pomorskie
28.02 –
– 30.05
GDAŃSK
|
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama
Wystawa obrazów „Chopinowi – Duda Gracz”
Na wystawę składa się 313 prac akwarelowo-temperowych i olejnych obrazujących 295 utworów Fryderyka Chopina. W latach 1999–2003 Jerzy Duda-Gracz
pracował nad cyklem będącym malarską interpretacją
wszystkich dzieł jego ulubionego kompozytora. Każdy
z utworów został uwieczniony na oddzielnej pracy,
a w przypadku większych form muzycznych – każdej
z jego części poświęcony został jeden obraz.
Organizatorzy > Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Zielona Brama,
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
| www.filharmonia.gda.pl
26
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Poland > Podlasie Province / Pomeranian Province
BIAŁYSTOK
|
Podlasie Philharmonic Concert Hall
A song recital entitled “Chopin’s Salon in Paris” from the cycle
“The Chopin Year 2010 in Podlasie Opera and Philharmonic”
8.03
Fryderyk Chopin
Olga Pasiecznik – soprano
Natalia Pasiecznik – piano
Podlasie Opera and Philharmonic
Organisers > European Arts Centre in Białystok, Podlasie Opera and Philharmonic
www.filharmonia.bialystok.pl
|
BIAŁYSTOK
|
Białystok Community Centre BOK
A concert entitled “Chopin Warsaw / Paris Jazz Quintet”
from the cycle “Jazz in BOK”
Organiser > Białystok Community Centre BOK
BIAŁYSTOK
|
| bok.bialystok.pl
30.03
Fryderyk Chopin University of Music Concert Hall
Chopin’s birth bicentenary concert
“Fryderyk Chopin – chamber music”
Maria Szwajger-Kułakowska – piano
Włodzimierz Promiński – violin
Piotr Janosik – cello
13.03
Fryderyk Chopin
Organisers > Fryderyk Chopin University of Music, The Instrumental and Teaching Department in Białystok
www.chopin.man.bialystok.pl
|
Pomeranian Province
GDAŃSK
|
28.02 –
– 30.05
National Museum– Branch in the Green Gate
Exhibition of paintings “Duda Gracz – To Chopin”
The exhibition presents 313 watercolour-distemper Fryderyk Chopin. Each composition was depicted by
and oil paintings representing 295 compositions by one painting, and in the case of larger musical forms –
Fryderyk Chopin. In 1999–2003 Jerzy Duda-Gracz each movement had a separate painting dedicated to it.
worked on a cycle designed as a painter’s interpretation
of the complete works by his favourite composer –
Organisers > National Museum in Gdańsk– Branch in the Green Gate,
Polish Fryderyk Chopin Baltic Philharmonic in Gdańsk
| www.filharmonia.gda.pl
Chopin Year Events > March
27
Polska > Pomorskie / Śląskie
2.03
GDAŃSK
|
Państwowa Opera Bałtycka
Balet „Chopinart”
Twórcami spektaklu baletowego są choreografo- Terrence Ho Sin Hang – choreografia
wie wywodzący się z dwóch różnych obszarów kultu- Emil Wesołowski – choreografia
rowych: Polak – Emil Wesołowski i Chińczyk – Ter- Artyści baletu Opery Bałtyckiej
rence Ho Sin Hang. Wspólnym mianownikiem dla
tych dwóch odmiennych temperamentów twórczych
i, co za tym idzie, choreografii, jest postać Fryderyka
Chopina i jego muzyka.
Organizator > Państwowa Opera Bałtycka
7.03
SOPOT
|
| www.operabaltycka.pl
Pick&Roll Club
Koncert Peter Beets Trio – „Chopin Meets The Blues”
Peter Beets – fortepian
Frans Van Geest – kantrabas
Gijs Dijkhuizen – perkusja
Organizator > Park Wodny Sopot Sp. z o.o.
25.03
GDAŃSK
|
| www.pickandroll.pl
Sala Kameralna na Ołowiance
Recital fortepianowy z cyklu „Rok Chopinowski 2010” w ramach
„XIV Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena”
Nelson Goerner – fortepian
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organizator > Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
| www.filharmonia.gda.pl
Śląskie
1.03
KATOWICE
|
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Koncert rocznicowy Katedry Fortepianu z cyklu
„Nadzwyczajne Koncerty Chopinowskie”
Andrzej Jasiński – fortepian
Józef Stompel – fortepian
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
28
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.am.katowice.pl
Poland > Pomeranian Province / Silesian Province
GDAŃSK
|
2.03
Baltic Opera
Ballet “Chopinart”
A ballet spectacle choreographed by artists from two Ho Sin Hang, Emil Wesołowski – choreographers
different cultures: a Pole – Emil Wesołowski and a Chi- Members of the Baltic Opera Ballet
nese artist – Terrence Ho Sin Hang. These two different artistic temperaments and two different types of
choreography are brought together by Chopin’s music
and personality.
Organiser > Baltic Opera
SOPOT
|
| www.operabaltycka.pl
Pick&Roll Club
A concert by Peter Beets Trio – “Chopin Meets The Blues”
7.03
Peter Beets – piano
Frans Van Geest – double-bass
Gijs Dijkhuizen – percussion
Organiser > Aquapark Sopot Sp. z o.o.
GDAŃSK
|
| www.pickandroll.pl
Chamber Music Hall in Ołowianka
A piano recital from the cycle “The Chopin Year 2010”
held as part of the 19th Ludwig van Beethoven Easter Festival
Nelson Goerner – piano
25.03
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organiser > Polish Fryderyk Chopin Baltic Philharmonic in Gdańsk
| www.filharmonia.gda.pl
Silesian Province
KATOWICE
|
1.03
Music Academy Concert Hall
The bicentenary concert of the piano faculty
from the cycle “Special Chopin Concerts”
Andrzej Jasiński – piano
Józef Stompel – piano
Organiser > Karol Szymanowski Music Academy in Katowice
| www.am.katowice.pl
Chopin Year Events > March
29
Polska > Śląskie
6.03
KATOWICE
|
Sala im. Karola Stryji Filharmonii Śląskiej
Koncert „Muzyka naszych czasów” z cyklu
„Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Śląskiej”
Finałowy koncert realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego,
w ramach czteroletniego programu promocyjnego „Młodzi kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi
– 2007–2010”.
Agata Igras-Sawicka – flet
Tomasz Strahl – wiolonczela
Śląska Orkiestra Kameralna
Massimiliano Caldi – dyrygent
Weronika Ratusińska
Sławomir Zamuszko
Stanisław Bromboszcz
Stanisław Moryto
Organizatorzy > Filharmonia Śląska w Katowicach, Europejskie Centrum, Muzyki K. Pendereckiego w Lusławicach
| www.filharmoniaslaska.pl
10.03 –
– 12.03
KATOWICE
|
Sala im. Karola Stryji Filharmonii Śląskiej
Koncert edukacyjny z udziałem Eugene’a Indjiča
z cyklu koncertów szkolnych „Młoda Filharmonia”
Fryderyk Chopin
Eugene Indjič – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrygent
Organizator > Filharmonia Śląska w Katowicach
11.03
KATOWICE
|
| www.filharmoniaslaska.pl
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Koncert „Przed Chopinem”
Akademicka Orkiestra Barokowa
Marek Toporowski – dyrygent
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
12.03
KATOWICE
|
Sala im. Karola Stryji Filharmonii Śląskiej
Koncert „Mistrzowskie interpretacje” z cyklu
„Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii Śląskiej”
Eugene Indjič – fortepian
Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmonii Śląskiej
Jerzy Kosak – dyrygent
Organizator > Filharmonia Śląska w Katowicach
30
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Fryderyk Chopin
Wojciech Kilar
| www.filharmoniaslaska.pl
| www.am.katowice.pl
Poland > Silesian Province
KATOWICE
|
6.03
Silesian Philharmonic, Karol Stryja Concert Hall
A concert entitled “Music of Our Time” from the cycle
“The Chopin Year 2010 in Silesian Philharmonic”
The final concert of the four-year promotional programme “Young composers’ homage to Fryderyk Chopin – 2007–
2010” organised in cooperation with the European Krzysztof Penderecki Music Centre.
Agata Igras-Sawicka – flute
Tomasz Strahl – cello
Silesian Chamber Orchestra
Massimiliano Caldi – conductor
Weronika Ratusińska
Sławomir Zamuszko
Stanisław Bromboszcz
Stanisław Moryto
Organisers > Silesian Philharmonic in Katowice, European Krzysztof Penderecki Music Centre in Lusławice
| www.filharmoniaslaska.pl
KATOWICE
|
Silesian Philharmonic, Karol Stryja Concert Hall
Eugene Indjič’s educational concert from the cycle of school concerts
“The Young Philharmonic”
Fryderyk Chopin
Eugene Indjič – piano
Silesian Philharmonic Symphony Orchestra
Mirosław Jacek Błaszczyk – conductor
Organiser > Silesian Philharmonic in Katowice
KATOWICE
|
10.03 –
– 12.03
| www.filharmoniaslaska.pl
11.03
Karol Szymanowski Music Academy
A concert entitled “Before Chopin”
Academic Baroque Orchestra
Marek Toporowski – conductor
Organiser > Karol Szymanowski Music Academy in Katowice
KATOWICE
|
| www.am.katowice.pl
Silesian Philharmonic, Karol Stryja Concert Hall
A concert entitled “Masters’ interpretations” from the cycle
“The Chopin Year 2010 in the Silesian Philharmonic”
12.03
Eugene Indjič – piano
Fryderyk Chopin
Silesian Philharmonic Symphony Orchestra and Choir Wojciech Kilar
Jerzy Kosak – conductor
Organiser > Silesian Philharmonic in Katowice
| www.filharmoniaslaska.pl
Chopin Year Events > March
31
Polska > Śląskie / Świętokrzyskie / Warmińsko-mazurskie
16.03 –
– 20.03
KATOWICE
|
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Koncerty w ramach II Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Akademickich
Fryderyk Chopin
Organizator > Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
22.03 –
– 25.03
KATOWICE
|
| www.am.katowice.pl
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Koncerty z cyklu „XIII Wieczory z muzyką Karola Szymanowskiego
i Fryderyka Chopina”
Organizator > Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego
| www.szymanowski.zakopane.pl | www.am.katowice.pl
Świętokrzyskie
16.03
KIELCE
|
Sala Koncertowa Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach
Koncert „Chopin Songbook”
Inga Lewandowska – śpiew
Kuba Stankiewicz – fortepian, opracowanie muzyczne
Grzegorz Nagórski – puzon
Andrzej Święs – kontrabas
Krzysztof Szmańda – perkusja
Fryderyk Chopin
Organizator > Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
| filharmonia.kielce.com.pl
Warmińsko-mazurskie
5.03
OLSZTYN
|
Sala Koncertowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Felixa Nowowiejskiego
Koncert symfoniczny z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej”
Paweł Skrzypek – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej
Arkadij Feldman – dyrygent
Fryderyk Chopin
Piotr Czajkowski
Organizator > Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
32
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| filharmonia.olsztyn.pl
Poland > Silesian Province / Świętokrzyskie Province / Warmian-Masurian Province
KATOWICE
|
Music Academy Concert Hall
Concerts of the 2nd International Festival of Academic Orchestras
16.03 –
– 20.03
Fryderyk Chopin
Organiser > Karol Szymanowski Music Academy in Katowice
KATOWICE
|
| www.am.katowice.pl
22.03 –
– 25.03
Music Academy Concert Hall
Concerts from the cycle “13th Evenings with Music
by Karol Szymanowski and Fryderyk Chopin”
Organiser > Karol Szymanowski Music Society
| www.szymanowski.zakopane.pl | www.am.katowice.pl
Świętokrzyskie Province
KIELCE
|
16.03
Oskar Kolberg Świętokrzyska Philharmonic Concert Hall
A concert entitled “Chopin Songbook”
Inga Lewandowska – vocals
Kuba Stankiewicz – piano, music arrangements
Grzegorz Nagórski – trombone
Andrzej Święs – double-bass
Krzysztof Szmańda – percussion
Fryderyk Chopin
Organiser > Oskar Kolberg Świętokrzyska Philharmonic in Kielce
| filharmonia.kielce.com.pl
Warmian-Masurian Province
OLSZTYN
|
Feliks Nowowiejski Warmian-Masurian Philharmonic Concert Hall
A symphonic concert from the cycle
“The Chopin Year 2010 in the Warmian-Masurian Philharmonic”
Paweł Skrzypek – piano
Warmian-Masurian Philharmonic
Symphony Orchestra
Arkady Feldman – conductor
5.03
Fryderyk Chopin
Pyotr Tchaikovsky
Organiser > Feliks Nowowiejski Warmian-Masurian Philharmonic in Olsztyn
| filharmonia.olsztyn.pl
Chopin Year Events > March
33
Polska > Warmińsko-mazurskie / Wielkopolskie
12.03
OLSZTYN
|
Sala Koncertowa Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Felixa Nowowiejskiego
Koncert „Inny Chopin” z cyklu „Rok Chopinowski 2010 w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej”
Kompozycje Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz
jazzowe opracowania utworów Fryderyka Chopina
w aranżacjach Bohdana Jarmołowicza i Filipa Wojciechowskiego.
Trio Jazzowe Filipa Wojciechowskiego w składzie:
Filip Wojciechowski – fortepian
Paweł Pańta – kontrabas
Cezary Konrad – perkusja
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej
Bohdan Jarmołowicz – dyrygent
Organizator > Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie
| filharmonia.olsztyn.pl
Wielkopolskie
1.03
POZNAŃ
|
Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Spektakl „Fantazja na cztery ręce” z cyklu
„Chopin Nasz Współczesny 2010. W 200. Rocznicę Urodzin”
Projekt stanowi finał tygodniowych obchodów Roku
Chopinowskiego w Filharmonii Poznańskiej. Spektakl
jest kolejną próbą współczesnego spojrzenia na Chopina,
jego twórczość i jego czasy. Podczas koncertu zostaną
wykonane cztery sztuki teatralne autorstwa znanych
polskich twórców i reżyserów. Każdy spektakl stanowi
odmienną wizję tematu „Fryderyk Chopin”, będąc
zarazem pojedynczym elementem wizjonerskiego
performance.
Filip Wojciechowski Trio w składzie:
Filip Wojciechowski – fortepian
Paweł Pańta – kontrabas
Cezary Konrad – perkusja
Organizatorzy > Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
| www.filharmoniapoznanska.pl
1.03
POZNAŃ
|
Akademia Muzyczna, Aula Nova
Koncert „Młodzi pianiści w hołdzie Fryderykowi Chopinowi”
z cyklu „Akademickie spotkania z Chopinem”
Organizator > Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
34
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.amuz.poznan.pl
Poland > Warmian-Masurian Province / Greater Poland Province
OLSZTYN
|
Feliks Nowowiejski Warmian-Masurian Philharmonic Concert Hall
A concert entitled “A different Chopin” from the cycle
“The Chopin Year 2010 in the Warmian-Masurian Philharmonic”
12.03
Wolfgang Amadeusz Mozart’s compositions and works Filip Wojciechowski Jazz Trio:
by Fryderyk Chopin in jazz arrangements made by Filip Wojciechowski – piano
Bohdan Jarmołowicz and Filip Wojciechowski.
Paweł Pańta – double-bass
Cezary Konrad – percussion
Warmian-Masurian Philharmonic
Symphony Orchestra
Bohdan Jarmołowicz – conductor
Organiser > Feliks Nowowiejski Warmian-Masurian Philharmonic in Olsztyn
| filharmonia.olsztyn.pl
Greater Poland Province
POZNAŃ
|
Adam Mickiewicz University Auditorium
A spectacle entitled “Fantasy for four hands” from the cycle
“Chopin Our Contemporary 2010: on the Bicentenary of His Birth”
This project, the final event of the one-week-long Chopin
Year celebrations in Poznań Philharmonic, presents an
unprecedented contemporary perspective on Chopin,
his art and times. On this one and only occasion, four
theatrical plays by well known Polish playwrights and
directors will be presented together. Each of the plays
offers a different version of the Chopin theme, and each
becomes an element of this visionary performance.
1.03
Filip Wojciechowski Trio:
Filip Wojciechowski – piano
Paweł Pańta – double-bass
Cezary Konrad – percussion
Organisers > Tadeusz Szeligowski Philharmonic in Poznań, Office of the Marshal
of the Greater Poland Province
| www.filharmoniapoznanska.pl
POZNAŃ
|
Music Academy, Aula Nova
A concert entitled “Young pianists’ homage to Fryderyk Chopin”
from the cycle “Academic meetings with Chopin”
Organiser > Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań
1.03
| www.amuz.poznan.pl
Chopin Year Events > March
35
Polska > Wielkopolskie
2.03
POZNAŃ
|
Akademia Muzyczna, Aula Nova
Spektakl słowno-muzyczny „Na skrzydłach pieśni”
z cyklu „Akademickie spotkania z Chopinem”
Organizator > Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
3.03
POZNAŃ
|
Akademia Muzyczna, Aula Nova
Koncert „Chopin w duecie, Chopin w trio”
z cyklu „Akademickie spotkania z Chopinem”
Organizator > Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
|
4.03
POZNAŃ
11.03
12.03
23.03
24.03
25.03
26.03
Spektakl oparty na listach i dokumentach z życia
Chopina, opowiada o fikcyjnym spotkaniu sześciu
wielbicielek kompozytora, w tym George Sand
i Delfiny Potockiej, które oczekują na polskiego
wirtuoza, przygotowując wielkie przyjęcie. Snują
opowieści z życia Fryderyka, opowiadają anegdoty
Spektakl teatralno-muzyczny „En attendant Chopin”
POZNAŃ
Koncert
|
i uczą zebranych znanych i mniej znanych pieśni
mistrza. Czy Chopin się pojawi?
Michele Fedrigotti – kierownictwo muzyczne
Michał Znaniecki – inscenizacja
Aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu
oraz soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu
Organizator > Fundacja Muzyczna Amadeus
POZNAŃ
|
| www.opera.poznan.pl
Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Kevin Kenner – fortepian
Patrycja Piekutowska – skrzypce
Piotr Maćkowiak – obój
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Agnieszka Duczmal – dyrygent
27.03
Henryk Mikołaj Górecki
Johann Sebastian Bach
Fryderyk Chopin
| www.amadeus.pl
Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Koncert „À la Chopin”
Mihaela Ursuleasa – fortepian
Reiner Honeck – skrzypce
Christian Frohn – altówka
Arto Noras – wiolonczela
Jurek Dybał – kontrabas
Fryderyk Chopin
Giovanni Bottesini
Józef Nowakowski
Organizator > Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
36
| www.amuz.poznan.pl
Sala Kameralna im. Wojciecha Drabowicza Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
Organizator > Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
7.03
| www.amuz.poznan.pl
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.filharmoniapoznanska.pl
Poland > Greater Poland Province
POZNAŃ
|
2.03
Music Academy, Aula Nova
A literary-musical spectacle “On the wings of song”
from the cycle “Academic meetings with Chopin”
Organiser > Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań
POZNAŃ
|
| www.amuz.poznan.pl
3.03
Music Academy, Aula Nova
A concert entitled “Chopin in duos, Chopin in trios”
from the cycle “Academic meetings with Chopin”
Organiser > Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań
POZNAŃ
|
| www.amuz.poznan.pl
Stanisław Moniuszko Grand Theatre, Wojciech Drabowicz Chamber Music Hall
A musical-theatrical spectacle entitled “En attendant Chopin”
This musical-theatrical spectacle based on letters and
documents from the composer’s life tells the story
of the fictitious meeting of his six female admirers,
including George Sand and Delfina Potocka, who await
the Polish virtuoso and prepare to give him a splendid
welcome. They tell stories and anecdotes about his
life and teach the company the composer’s songs – well
known as well as less commonly performed.
Will Chopin arrive?
Music arrangements – Michele Fedrigotti
Staging – Michał Znaniecki
Actors from the Polski Theatre in Poznań
and soloists from the Grand Theatre in Poznań
Organiser > Stanisław Moniuszko Grand Theatre in Poznań
POZNAŃ
Koncert
|
Organiser > Amadeus Music Foundation
POZNAŃ
|
7.03
Henryk Mikołaj Górecki
Johann Sebastian Bach
Fryderyk Chopin
| www.amadeus.pl
27.03
Adam Mickiewicz University Auditorium
A concert entitled “À la Chopin”
Mihaela Ursuleasa – piano
Reiner Honeck – violin
Christian Frohn – viola
Arto Noras – cello
Jurek Dybał – double-bass
11.03
12.03
23.03
24.03
25.03
26.03
| www.opera.poznan.pl
Adam Mickiewicz University Auditorium
Kevin Kenner – piano
Patrycja Piekutowska – violin
Piotr Maćkowiak – oboe
“Amadeus” Chamber Orchestra of the Polish Radio
Agnieszka Duczmal – conductor
4.03
Fryderyk Chopin
Giovanni Bottesini
Józef Nowakowski
Organiser > Tadeusz Szeligowski Philharmonic in Poznań
| www.filharmoniapoznanska.pl
Chopin Year Events > March
37
Polska > Zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie
1.03
SZCZECIN
|
Hala przylotów lotniska Szczecin-Goleniów
Koncert „Emigracja. Chopin”
Niecodzienna sceneria koncertu – port lotniczy, Sławomir Wilk – fortepian
współczesny odpowiednik dawnych stacji kolejowych Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej
i portów morskich – została wybrana ze względu na
swój symboliczny wymiar. Wydarzenie ma być hołdem
dla największego polskiego emigranta, ale również ma
skłaniać do refleksji nad tematem emigracji i obcości.
Muzyce towarzyszyć będzie prezentacja wizualna przygotowana przez uznanych artystów.
Organizatorzy > SZCZECIN 2016, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
| www.chopin.szczecin.pl | www.szczecin2016.pl | www.filharmonia.szczecin.pl
5.03
SZCZECIN
|
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza
Koncert „W hołdzie Fryderykowi Chopinowi”
Ilya Rashowsky – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej
Mykola Diadura – dyrygent
Fryderyk Chopin
Aleksander Głazunow
Organizatorzy > SZCZECIN 2016, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
| www.chopin.szczecin.pl | www.szczecin2016.pl | www.filharmonia.szczecin.pl
38
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
Poland > Western Pomeranian Province
Western Pomeranian Province
1.03
SZCZECIN
|
Arrivals Hall of Szczecin-Goleniów Airport
A concert entitled “Emigration. Chopin”
The unusual scenery of this concert, held at an airport Sławomir Wilk – piano
– the present-day equivalent of railway stations and Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
seaports of the past – was selected because of its
symbolic dimension. The event is conceived as an
homage to Poland’s greatest émigré, but is also meant as
a reflection on the topic of emigration and alienation.
The music will be accompanied by a multimedia
presentation prepared by excellent artists.
Organisers > SZCZECIN 2016, Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
| www.chopin.szczecin.pl | www.szczecin2016.pl | www.filharmonia.szczecin.pl
5.03
SZCZECIN
|
Mieczysław Karłowicz Philharmonic
A concert entitled “Homage to Fryderyk Chopin”
Ilya Rashowsky – piano
Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
Mykola Diadura – conductor
Fryderyk Chopin
Alexander Glazunov
Organisers > SZCZECIN 2016, Mieczysław Karłowicz Philharmonic in Szczecin
| www.chopin.szczecin.pl | www.szczecin2016.pl | www.filharmonia.szczecin.pl
Chopin Year Events > March
39
Świat
Austria
4.03 –
– 30.04
WIEDEŃ
|
Haus der Musik
Wystawa „Chopin w Wiedniu”
Na ekspozycję wystawy „Chopin w Wiedniu”,
opowiadającej o dwóch wizytach Fryderyka Chopina
w naddunajskiej stolicy (1829 i 1830-31), złożą się kopie
dokumentów, fotografii, plakatów i listów ze zbiorów
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz
wiedeńskich instytucji, m.in. Muzeum Teatralnego,
Muzeum Miasta Wiednia, Archiwum Fotograficznego
Austriackiej Biblioteki Narodowej.������������������
Wystawie towarzyszyć będą prezentacje filmów o tematyce chopinowskiej
oraz nagrań utworów, które Chopin skomponował
i wykonywał podczas swojego pobytu w Wiedniu.
Na koncercie inauguracyjnym wystąpi krakowskie
Motion Trio, a w połowie kwietnia odbędzie się
koncert „Chopin Around – Preludia, Portety, Wizje”
z udziałem Agaty Zubel, Andrzeja Bauera, Cezarego
Duchnowskiego i Jacka Kochana.
Organizatorzy > Haus der Musik, Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
| www.hausdermusik.com | www.wiener-krakauer.at | chopin.nifc.pl
16.03
WIEDEŃ
|
Palais Auerspereg
„Chopin dla dzieci” z cyklu „Literatur für junge Leser/innen”
Prezentacja książki „Mały Chopin” Michała Rusinka – opowiadania o Fryderyku Chopinie i krótki koncert z jego
utworami. Spotkanie poprowadzi Jan Jiracek von Arnim.
Organizator > Instytut Polski w Wiedniu
25.03
WIEDEŃ
|
| www.polnisches-institut.at | www.wien.polemb.net
Musikverein
Koncert w Musikverein
Alexander Lonquich – fortepian
Artis-Quartett
Organizator > Musikverein Wien
25.03
WIEDEŃ
|
Ernst von Dohnányi
Antonín Dvořák
Fryderyk Chopin
| www.musikverein.at
Wiener Konzerthaus
Koncert chopinowski z cyklu „21 Klavier im Mozart Saal”
Louis Lourtie – fortepian
Organizator > Wiener Konzerthaus
40
Fryderyk Chopin
| konzerthaus.at
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World
Austria
VIENNA
|
4.03 –
– 30.04
Haus der Musik
“Chopin in Vienna”
The exhibition “Chopin in Vienna” tells the story
of Fryderyk Chopin’s two visits to the city on the
Danube (in 1829 and 1830-31). It presents copies of
documents, photographs, posters and letters from the
collections of the Fryderyk Chopin Institute in Warsaw
as well as those of Viennese institutions: The Theatre
Museum, Museum of the City of Vienna, and the
Photo Archive of the Austrian National Library. The
exhibition will be accompanied by the presentation
of films on topics related to Fryderyk Chopin and
recordings of works which Chopin composed and
performed during his stay in Vienna. The inaugural
concert will be performed by Motion Trio from
Cracow, and the concert “Chopin Around – Preludes,
Portraits, Visions”, held in mid-May, will feature Agata
Zubel, Andrzej Bauer, Cezary Duchnowski and Jacek
Kochan.
Organisers > Haus der Musik, Wiener-Krakauer Kulturgesellschaft, The Fryderyk Chopin Institute
| www.hausdermusik.com | www.wiener-krakauer.at | chopin.nifc.pl
VIENNA
|
Palais Auerspereg
“Chopin for children” from the cycle “Literatur für junge Leser/innen”
16.03
Presentation of the book “Little Chopin” by Michał Rusinek – stories about Chopin’s childhood and a brief concert
of his works. Presenter: Jan Jiracek von Arnim.
Organiser > The Polish Institute in Vienna
VIENNA
|
| www.polnisches-institut.at | www.wien.polemb.net
25.03
Musikverein
Concert in Musikverein
Alexander Lonquich – piano
Artis-Quartett
Organiser > Musikverein Wien
VIENNA
|
Ernst von Dohnányi
Antonín Dvořák
Fryderyk Chopin
| www.musikverein.at
Wiener Konzerthaus
A Chopin concert from the cycle “21 Klavier im Mozart Saal”
Louis Lourtie – piano
Organiser > Wiener Konzerthaus
25.03
Fryderyk Chopin
| konzerthaus.at
Chopin Year Events > March
41
Świat > Belgia / Brazylia
Belgia
27.02 –
– 1.03
PROWINCJA LIMBURG
|
Maasmechelen
Chopin Memorial Festival
Recitale i koncerty chopinowskie w wykonaniu znanych pianistów takich, jak: Sergio Marchegiani, Dejan Sinadinovic, Pierluigi Camicia, Joanna Trzeciak, Ludmił Angełow, Karol Radziwonowicz.
Organizator > Chopin Associatie Vlaanderen
| users.telenet.be/chopinassociatievlaanderen | www.ccmaasmechelen.be
16.03
BRUKSELA
|
Bozar – Palais des Beaux-Arts
Koncert z cyklu „Chopin, 200 ans”
W programie koncertu zwycięzcy Międzynarodowe- Krystian Zimerman – fortepian
go Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w 1975 roku znajdą się dwie ostatnie sonaty Fryderyka Fryderyk Chopin
Chopina. Recital ten stanowi część tournée Zimermana z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego romantyka.
Organizator > Bozar – Palais des Beaux-Arts
| www.bozar.be
Brazylia
13.03
SÃO PAULO
|
Sala São Paulo
Inauguracja Roku Chopinowskiego w Brazylii
Nelson Freire – fortepian
Filarmônica Brasileira
Claudio Cruz – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizatorzy > Filarmônica Brasileira, Sala São Paulo, Towarzystwo Chopinowskie w Brazylii
| www.filarmonica.com.br | www.salasaopaulo.art.br
42
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Belgium / Brazil
Belgium
LIMBURG PROVINCE
|
27.02 –
– 1.03
Maasmechelen
Chopin Memorial Festival
Chopin recitals and concerts, including performances by: Sergio Marchegiani, Dejan Sinadinovic, Pierluigi Camicia,
Joanna Trzeciak, Ludmil Angelov and Karol Radziwonowicz.
Organiser > Chopin Associatie Vlaanderen
| users.telenet.be/chopinassociatievlaanderen | www.ccmaasmechelen.be
BRUSSELS
|
16.03
Bozar – Palais des Beaux-Arts
“Chopin, 200 ans”
The programme of this concert by the winner of Krystian Zimerman – piano
the International Fryderyk Chopin Piano Competition in
1975 consists of Chopin’s last two sonatas. The recital is Fryderyk Chopin
part of his tour celebrating the bicentenary of the great
Polish Romantic’s birth.
Organiser > Bozar – Palais des Beaux-Arts
| www.bozar.be
Brazil
SÃO PAULO
|
13.03
São Paulo Hall
Inauguration of the Chopin Year in Brazil
Nelson Freire – piano
Filarmônica Brasileira
Claudio Cruz – conductor
Fryderyk Chopin
Organisers > Filarmônica Brasileira, São Paulo Hall, Chopin Society in Brazil
| www.filarmonica.com.br | www.salasaopaulo.art.br
Chopin Year Events > March
43
Świat > Bułgaria / Dania
Bułgaria
1.03 –
– 26.03
SOFIA
|
Instytut Polski
Wystawa plakatów o Chopinie
Chopinowska wystawa plakatów z Galerii Plakatu Krzysztofa Dydo w Krakowie.
Organizator > Instytut Polski w Sofii
2.03
SOFIA
|
| www.polinst-bg.org
Instytut Polski
Promocja książki „Spojrzeć na Chopina”
Promocja bułgarskiego przekładu książki Andre
Boucourechlieva pt. „Spojrzeć na Chopina” („Le regard
sur Chopin”). Promocji książki będzie towarzyszyć
recital chopinowski wybitnej bułgarskiej pianistki Anżeli Toszewej i jej studentów.
Organizator > Instytut Polski w Sofii
13.03
SOFIA
|
| www.polinst-bg.org
Sala „Bulgaria” Filharmonii Sofijskiej
Koncert chopinowski
Jacek Kortus – fortepian
Dina Bensaid – fortepian
Organizator > Instytut Polski w Sofii
| www.polinst-bg.org | www.sofiaphilharmonie.bg
Dania
2.03 –
– 8.03
KOPENHAGA
|
Królewska Akademia Muzyki
Festiwal muzyki Fryderyka Chopina
Królewska Akademia Muzyki (Det Kongelige Danske studentów kopenhaskiego konserwatorium. Ponadto
Musikkonservatorium) organizuje tygodniowy festiwal w ramach festiwalu klasy mistrzowskie poprowadzi
muzyki Fryderyka Chopina, którego centralnym Wojciech Świtała.
punktem będzie maraton muzyczny z udziałem
Organizator > Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
44
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.dkdm.dk
The World > Bulgaria / Denmark
Bulgaria
SOFIA
|
1.03 –
– 26.03
The Polish Institute
Exhibition of Chopin posters
An exhibition of Chopin posters from Krzysztof Dydo’s Poster Gallery in Kraków.
Organiser > The Polish Institute in Sofia
SOFIA
|
| www.polinst-bg.org
2.03
The Polish Institute
“A Look at Chopin”
A meeting promoting the Bulgarian translation
of Andre Boucourechliev’s book “A Look at Chopin”
(“Le regard sur Chopin”), accompanied by a Chopin
recital given by the eminent Bulgarian pianist Angela
Tosheva and her students.
Organiser > The Polish Institute in Sofia
SOFIA
|
| www.polinst-bg.org
13.03
Sofia Philharmonic “Bulgaria” Hall
A Chopin concert
Jacek Kortus – piano
Dina Bensaid – piano
Organiser > The Polish Institute in Sofia
| www.polinst-bg.org | www.sofiaphilharmonie.bg
Denmark
COPENHAGEN
|
2.03 –
– 8.03
Royal Academy of Music
Festival of Fryderyk Chopin’s music
The Royal Danish Music Conservatory (Det Kongelige in a music marathon performed by students of the
Danske Musikkonservatorium) organises a one-week- Conservatory. During the festival, Wojciech Świtała
long festival of Fryderyk Chopin’s music, culminating will teach piano master classes.
Organiser > Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
| www.dkdm.dk
Chopin Year Events > March
45
Świat > Dania / Francja
11.03
AALBORG
|
Aalborghallen
Koncert „Chopin 200 Years”
Franciszek Schubert
Fryderyk Chopin
Ludwig van Beethoven
Ulrich Stærk – fortepian
Aalborg Symfoniorkester
Henrik Schaeffer – dyrygent
Organizator > Aalborg Symfoniorkester
21.03
KOPENHAGA
|
| www.aalborgsymfoniorkester.dk
Teatermuseet i Hoftteatret
„Chopin w Teatrze Dworskim”
Salon chopinowski z udziałem duńskich aktorów oraz pianistów, podczas którego do muzyki Fryderyka Chopina
będą czytane teksty George Sand i Hermana Banga.
Organizatorzy > Teatermuseet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane
| www.teatermuseet.dk
Francja
1.03
PARYŻ
|
Salle Pleyel
Koncert z cyklu „Chopin w Salle Pleyel”
Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina Krystian Zimerman – fortepian
w paryskiej Salle Pleyel odbywają się recitale i koncerty
z udziałem gwiazd światowej pianistyki. Oprócz Kry- Fryderyk Chopin
stiana Zimermana będzie można tam usłyszeć takich
wykonawców, jak: Murray Perahia (7 kwietnia) i Rafał
Blechacz (14 czerwca).
Organizator > Salle Pleyel (Cité de la musique)
9.03 –
– 14.03
PARYŻ
|
| www.sallepleyel.fr
Cité de la Musique
„Chopin, Europejczyk”
Tygodniowy cykl 15 recitali prezentujących wszystkie Kevin Kenner, Nelson Goerner, Ronald Brautigam,
utwory Fryderyka Chopina w porządku chronologicz- Vanessa Wagner, Janusz Olejniczak, Edna Stern i Dang
nym, na instrumentach z epoki. Wśród wykonawców Thai Son.
znajdą się m.in.: Pierre Goy, Abel Raman El Bacha,
Organizator > Cité de la Musique, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
| www.cite-musique.fr | chopin.nifc.pl
46
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Denmark / France
AALBORG
|
11.03
Aalborghallen
“Chopin 200 Years”
Franz Schubert
Fryderyk Chopin
Ludwig van Beethoven
Ulrich Stærk – piano
Aalborg Symfoniorkester
Henrik Schaeffer – conductor
Organiser > Aalborg Symfoniorkester
COPENHAGEN
|
| www.aalborgsymfoniorkester.dk
21.03
Teatermuseet i Hoftteatret
“Chopin in Court Theatre”
A Chopin salon, recreated by Danish actors and pianists; Fryderyk Chopin’s music will be accompanied by the
reading of texts by George Sand and Herman Bang.
Organisers > Teatermuseet i Hofteatret, Christiansborg Ridebane
| www.teatermuseet.dk
France
PARIS
|
1.03
Salle Pleyel
“Chopin in Salle Pleyel”
For the bicentenary of Fryderyk Chopin’s birth, the Krystian Zimerman – piano
Parisian Salle Pleyel has prepared recitals and concerts
featuring stars of the world’s piano music. Apart from Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman, the audience will also be able to
hear such pianists as Murray Perahia (7th April) and
Rafał Blechacz (14th June).
Organiser > Salle Pleyel (Cité de la musique)
PARIS
|
| www.sallepleyel.fr
9.03 –
– 14.03
Cité de la Musique
“Chopin – A European”
During one week and 15 recitals, all of Fryderyk Performers: Pierre Goy, Abel Raman El Bacha, Kevin
Chopin’s compositions will be played will be held in Kenner, Nelson Goerner, Ronald Brautigam, Vanessa
chronological order on period instruments.
Wagner, Janusz Olejniczak, Edna Stern, Dang Thai
Son, and others.
Organiser > Cité de la Musique, The Fryderyk Chopin Institute
| www.cite-musique.fr | chopin.nifc.pl
Chopin Year Events > March
47
Świat > Francja / Grecja
1.03 –
– 11.07
PARYŻ
|
Musée de la vie romantique
Wystawa „La Note bleue”
Od 1 marca do 11 lipca w Musée de la vie romantique bę- rzeźby i rysunki (Chassériau, Clésinger, Corot, Courdzie można zwiedzać wyjątkową wystawę pt. „La Note bet, Delacroix, Scheffer) zebrane z największych franbleue”. Na jej ekspozycję złożą się około 24 obrazy, cuskich oraz światowych muzeów.
Organizator > Musée de la vie romantique
9.03 –
– 6.06
PARYŻ
|
| www.vie-romantique.paris.fr
Musée de la musique (Cité de la musique)
Wystawa „Chopin – pracownia kompozytora”
Dlaczego Chopin stał się jednym z najpopularniejszych
wirtuozów fortepianu swojej epoki? Jak mógł wyglądać proces twórczy jego utworów? Jakie miał relacje
z bliskimi? Na te i inne pytania będą mogli sobie odpowiedzieć odwiedzający wystawę „Chopin – pracownia
kompozytora”, towarzyszącą koncertom chopinowskim zorganizowanym w Cité de la musique. Złożą się
na nią manuskrypty i listy ze zbiorów Bibliothèque nationale de France oraz nigdy wcześniej nie prezentowane materiały audiowizualne.
Organizator > Cité de la Musique, Bibliothèque Nationale de France
| www.cite-musique.fr | www.bnf.fr
Grecja
26.03
ATENY
|
Megaron
Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
i Roberta Schumanna
Ivo Pogorelić – fortepian
Orkiestra Miasta Aten
Peter Feranec – dyrygent
Bedřich Smetana
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Organizator > Megaron, Ambasada RP w Atenach | www.megaron.gr
48
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.athens.polemb.net
The World > France / Greece
PARIS
|
1.03 –
– 11.07
Musée de la vie romantique
An exhibition entitled “La Note bleue”
This exceptional exhibition, held in Musée de la vie (Chassériau, Clésinger, Corot, Courbet, Delacroix,
romantique between 1st March and 11th July, consists of Scheffer) from the largest museums in France and
more than twenty paintings, sculptures and drawings worldwide.
Organiser > Musée de la vie romantique
PARIS
|
| www.vie-romantique.paris.fr
9.03 –
– 6.06
Musée de la musique (Cité de la musique)
An exhibition entitled “Chopin – a composer’s workshop”
Why did Chopin become one of the most popular
virtuoso pianists of his day? What did his creative
process look like? What were his relationships with
those who were close to him? These are some of the
questions that visitors to this exhibition can find
answers for. The exhibition “Chopin – a composer’s
workshop”, which accompanies concerts of Chopin’s
music organised in the Cité de la musique, presents
manuscripts and letters from the Bibliothèque
Nationale de France as well as audio-visual materials
never before made available to the public.
Organiser > Cité de la Musique, Bibliothèque Nationale de France
| www.cite-musique.fr | www.bnf.fr
Greece
ATHENS
|
26.03
Megaron
A concert for the bicentenary of Fryderyk Chopin’s
and Robert Schumann’s births
Ivo Pogorelić – piano
Athens City Orchestra
Peter Feranec – conductor
Bedřich Smetana
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Organiser > Megaron, Embassy of the Republic of Poland in Athens | www.megaron.gr
| www.athens.polemb.net
Chopin Year Events > March
49
Świat > Hiszpania
Hiszpania
6.03
MADRYT
|
Auditorio National de Música
Inauguracja Roku Chopinowskiego w Hiszpanii
Inauguracja Roku Chopinowskiego w Hiszpanii została objęta honorowym patronatem Królewskiej Pary
Hiszpanii oraz Prezydenta i Pierwszej Damy RP. Przy okazji koncertu w Auditorio Nacional de Música zostanie
odsłonięte popiersie Fryderyka Chopina.
Manuel de Falla
Fryderyk Chopin
Witold Lutosławski
Joan Guinjoan
Janusz Olejniczak – fortepian
Władysław Kłosiewicz – klawesyn
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent
Organizatorzy > Instytut Polski w Madrycie, Auditorio Nacional de Música
| www.culturapolaca.es | www.auditorionacional.mcu.es | www.sinfoniaiuventus.pl
4.03 –
– 7.03
BILBAO
La Folle Journée 2010
W 2010 roku słynny Festiwal Folle Journée de Nantes,
którego twórcą i dyrektorem artystycznym jest René
Martin, jest poświęcony Fryderykowi Chopinowi.
Koncerty odbywają się od rana do północy w kilku
miejscach równocześnie. Każde wydarzenie muzyczne
trwa od 45 do 50 minut, a słuchacze poruszają
się pomiędzy specjalnie przygotowanymi salami
koncertowymi. W koncertach zabrzmią wszystkie
Organizator > Stowarzyszenie C.R.E.A.
50
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
dzieła Chopina, wykonywane przez niego utwory
innych kompozytorów (Ignaz Moscheles, Johann
Nepomuk Hummel, Charles-Valentin Alkan, Ferenc
Liszt) oraz kompozycje jego przyjaciół (Hector Berlioz,
Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Niccolò
Paganini, John Field i Ferdinand Ries).
| www.follejournee.fr
The World > Spain
Spain
MADRID
|
6.03
Auditorio National de Música
Inauguration of the Chopin Year 2010 in Spain
Inauguration of the Chopin Year in Spain will take place under the honorary patronage of the Spanish Royal Couple,
as well as the President and First Lady of the Republic of Poland. On the occasion of this concert, a memorial bust
of Fryderyk Chopin will be unveiled in the Auditorio Nacional de Música.
Janusz Olejniczak – piano
Władysław Kłosiewicz – harpsichord
Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
Tadeusz Wojciechowski – conductor
Manuel de Falla
Fryderyk Chopin
Witold Lutosławski
Joan Guinjoan
Organisers > The Polish Institute in Madrid, Auditorio Nacional de Música
| www.culturapolaca.es | www.auditorionacional.mcu.es | www.sinfoniaiuventus.pl
4.03 –
– 7.03
BILBAO
La Folle Journée 2010
In 2010 the famous Festival Folle Journée de Nantes,
whose founder and artistic director is René Martin,
will be dedicated to Fryderyk Chopin. The Festival
concerts are held from morning till midnight in several
venues simultaneously. Each music event takes from
45 to 50 minutes, and the listeners move from one
specially prepared concert hall to another. The Festival
programme includes the complete works of Fryderyk
Chopin, as well as pieces by other composers which he
used to perform (Ignaz Moscheles, Johann Nepomuk
Hummel, Charles-Valentin Alkan, Franz Liszt) and
compositions by his friends (Hector Berlioz, Felix
Mendelssohn, Robert Schumann, Niccolò Paganini,
John Field, and Ferdinand Ries).
Organiser > C.R.E.A. Centre for Artistic Research and Creation
| www.follejournee.fr
Chopin Year Events > March
51
Świat > Izrael
Izrael
18.03
TEL AWIW
|
Einav Cultural Center
Koncert „Skąd przychodzisz i dokąd zmierzasz: mazurki i sonaty”
z cyklu „Chopin – dziedzictwo”
Ido Bar-Shai – fortepian
Fryderyk Chopin
Aleksander Skriabin
Leoš Janáček
Organizatorzy > The Lin and Ted Arison Israel Music Conservatory – The Chamber Music Center,
Instytut Polski w Tel-Awiwie
| www.icm.org.il | www.polishinstitute.org.il
21.03
TEL AWIW
|
Centrum Muzyczne im. Felicji Blumental
Cykl „Chopin – dziedzictwo”
Klasy mistrzowskie prowadzone przez Ido Bar-Shaia z udziałem studentów klasy fortepianu Izraelskiego
Konserwatorium Muzycznego.
Organizatorzy > The Lin and Ted Arison Israel Music Conservatory – The Chamber Music Center,
Instytut Polski w Tel-Awiwie
| www.icm.org.il | www.polishinstitute.org.il
26.03
JEROZOLIMA
|
Centrum muzyczne Ein Kerem
Koncerty chopinowskie w Centrum Muzycznym Ein Kerem
Seria koncertów prezentująca wszystkie utwory Towarzystwo Chopinowskie w Izraelu oraz Instytut
Fryderyka Chopina w wykonaniu młodych izraelskich Aldwell. Koncerty będą transmitowane na żywo przez
pianistów, uczestników programu „Young Piano radio Kol Hamusika.
Masters”. Program został przygotowany przez
Organizatorzy > Centrum Muzyczne Ein Kerem, Instytut Aldwell, Towarzystwo Chopinowskie w Izraelu
| www.einkeremusicenter.org.il | www.polishinstitute.org.il
52
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Israel
Israel
TEL AVIV
|
Einav Cultural Center
The cycle: “Chopin – the heritage” / A concert entitled “Where do you
come from and where do you go: mazurkas and sonatas”
Ido Bar-Shai – piano
18.03
Fryderyk Chopin
Alexander Scriabin
Leoš Janáček
Organisers > The Lin and Ted Arison Israel Music Conservatory – The Chamber Music Centre,
The Polish Institute in Tel Aviv
| www.icm.org.il | www.polishinstitute.org.il
TEL AVIV
|
21.03
Felicja Blumental Music Centre
The cycle “Chopin – the heritage”
Master classes taught by Ido Bar-Shai. The participants are students of the piano class from
the Israel Music Conservatory
Organisers > The Lin and Ted Arison Israel Music Conservatory – The Chamber Music Centre,
The Polish Institute in Tel Aviv
| www.icm.org.il | www.polishinstitute.org.il
JERUSALEM
|
26.03
Ein Kerem Music Centre
Chopin concerts in Ein Kerem Music Centre
A unique concert series: Fryderyk Chopin’s complete organised by the Chopin Society in Israel and Aldwell
works performed by young Israeli pianists – Institute. The concerts will be broadcast live by Radio
participants of the “Young Piano Masters” programme, Kol Hamusika.
Organisers > Ein Kerem Music Centre, Aldwell Institute, The Chopin Society in Israel.
| www.einkeremusicenter.org.il | www.polishinstitute.org.il
Chopin Year Events > March
53
Świat > Japonia
Japonia
7.03
TOKIO
|
Tokyo Metropolitan Art Space
Koncert chopinowski na instrumentach historycznych
Ikuyo Nakamichi – fortepian
Orchestra Classical Players Tokyo
Masahiro Arita – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizator > Tokyo Metropolitan Art Space | www.geigeki.jp
12.03 –
– 13.03
Tokyo Metropolitan Art Space oraz Yokohama Minato Mirai Concert Hall
Koncerty chopinowskie
Ewa Kupiec – fortepian
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
Stanisław Skrowaczewski – dyrygent
Ryszard Wagner
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organizatorzy > Tokyo Metropolitan Art Space, Yokohama Minatomirai Concert Hall, Ambasada RP w Tokio
| www.geigeki.jp | www.yaf.or.jp | www.tokio.polemb.net
24.03 –
– 29.03
KAWASAKI
|
Uniwersytet Senzoku
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Konkurs, odbywający się w trzech etapach, jest organizowany przez Towarzystwo Chopinowskie
w Japonii. Jego założenia opierają się na regulaminie
Międzynarodowego
Konkursu
Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Celem konkursu
jest odkrywanie młodych talentów pianistycznych
oraz ich promocja w Polsce i na świecie. W jury, oprócz
członków Japońskiego Towarzystwa Chopinowskiego,
zasiądą laureaci międzynarodowych konkursów,
obecnie koncertujący pianiści.
Organizator > Japońskie Towarzystwo Fryderyka Chopina | chopin-society-japan.com
54
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Japan
Japan
TOKYO
|
7.03
Tokyo Metropolitan Art Space
A Chopin concert on period instruments
Ikuyo Nakamichi – piano
Orchestra Classical Players Tokyo
Masahiro Arita – conductor
Fryderyk Chopin
Organiser > Tokyo Metropolitan Art Space | www.geigeki.jp
12.03 –
– 13.03
Tokyo Metropolitan Art Space and Yokohama Minato Mirai Concert Hall
Koncerty chopinowskie
Ewa Kupiec – piano
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra
Stanisław Skrowaczewski – conductor
Richard Wagner
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organisers > Tokyo Metropolitan Art Space, Yokohama Minatomirai Concert Hall,
Embassy of the Republic of Poland in Tokyo
| www.geigeki.jp | www.yaf.or.jp | www.tokio.polemb.net
KAWASAKI
|
24.03 –
– 29.03
Senzoku University
Fryderyk Chopin Piano Competition
This three-stage competition is organised by the
Chopin Society in Japan, founded 50 years ago, whose
regulations are based on those of the International
Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw.
The aim of the Competition in Kawasaki is to discover
young piano talents and promote them both at
the Warsaw Competition and worldwide. The jury
consists of members of the Chopin Society in Japan
and concert pianists – winners of international
competitions from the past.
Organiser > The Chopin Society in Japan | chopin-society-japan.com
Chopin Year Events > March
55
Świat > Kanada / Katar / Kuwejt
Kanada
26.02 –
– 7.03
MISSISSAUGA, TORONTO
Kanadyjski Festiwal Chopinowski 2010
Festiwal Chopinowski, odbywający się w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississauga (Ontario, Kanada),
to jedno z ważniejszych, kanadyjskich wydarzeń upamiętniających 200. Rocznicę Urodzin Fryderyka Chopina. Głównym wydarzeniem festiwalu będzie 3. Kanadyjski Konkurs Chopinowski, w którym weźmie udział
ponad 30 najlepszych, młodych wykonawców z całego
kraju. Będą oni oceniani przez międzynarodowe jury,
w którym zasiądą m.in. Krzysztof Jabłoński, James Parker, Lee Kum Sing, Valerie Tryon oraz Li Wang. Punktem kulminacyjnym Festiwalu i Konkursu, 7 marca, będzie Koncert Galowy w Konserwatorium Muzycznym
w Toronto połączony z wręczeniem nagród finalistom.
Ponadto w ramach Festiwalu odbędą się wykłady, koncerty, kursy mistrzowskie oraz warsztaty pianistyczne
prezentujące dorobek Fryderyka Chopina.
Organizatorzy > Canadian Chopin Festival, Konsulat Generalny RP w Toronto
| www.chopinfestival2010.com | www.torontokg.polemb.net
Katar
16.03
KATAR
Chopinowskie koncerty NOSPR w Zatoce Perskiej
Philippe Giusiano – fortepian
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach
Michał Klauza – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizator > Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach | www.nospr.org.pl
Kuwejt
17.03 –
– 18.03
KUWEJT
Chopinowskie koncerty NOSPR w Zatoce Perskiej
Philippe Giusiano – fortepian
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach
Michał Klauza – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizator > Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach | www.nospr.org.pl
56
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Canada / Qatar / Kuwait
Canada
MISSISSAUGA, TORONTO
26.02 –
– 7.03
Canadian Chopin Festival 2010
The Chopin Festival, held in the John Paul II Centre
of Culture in Mississauga (Ontario, Canada) is one of
the most important elements of Chopin’s birth bicentenary celebrations in Canada. The central event of the
Festival id the 3rd Canadian Fryderyk Chopin Piano
Competition, during which more than 30 of the best
young pianists from all over Canada will be assessed
by an international jury, among others: Krzysztof
Jabłoński, James Parker, Lee Kum Sing, Valerie Tryon
and Li Wang. Both the Festival and the Competition
will culminate on 7th March with the Gala Concert in
Toronto Music Conservatory, during which the finalists will receive their prizes. The Festival programme
also includes lectures, concerts, master classes and piano workshops dedicated to Chopin’s music.
Organisers > Canadian Chopin Festival, Consulate General of The Republic of Poland in Toronto
| www.chopinfestival2010.com | www.torontokg.polemb.net
Qatar
16.03
QATAR
NOSPR Chopin concerts in the Persian Gulf
Philippe Giusiano – piano
Krzysztof Jabłoński – piano
National Polish Radio
Symphony Orchestra in Katowice
Michał Klauza – conductor
Fryderyk Chopin
Organiser > National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR) | www.nospr.org.pl
Kuwait
17.03 –
– 18.03
KUWAIT
NOSPR Chopin concerts in the Persian Gulf
Philippe Giusiano – piano
Krzysztof Jabłoński – piano
National Polish Radio
Symphony Orchestra in Katowice
Michał Klauza – conductor
Fryderyk Chopin
Organiser > National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR) | www.nospr.org.pl
Chopin Year Events > March
57
Świat > Lichtenstein / Niemcy
Lichtenstein
25.03
SCHAAN
|
Theater am Kirchplatz
Recital chopinowski
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – fortepian
Organizator > Theater am Kirchplatz | www.tak.li
Niemcy
1.03
WÜRZBURG
|
Hochschule für Musik
„Chopin – Geburtstagskonzert”
Urodzinowy koncert uczniów Hochschule für Musik w Würzburgu.
Organizator > Hochschule für Musik in Würzburg
4.03
|
MONACHIUM
| www.polnisches-kulturzentrum.de
Centrum Gasteig
Jazzkonzert mit Chopin-Variationen
Leszek Żądło – saksofon
Leonid Chizhik – fortepian
Organizatorzy > Centrum Gasteig, Centrum Kultury Polskiej w Monachium
| www.polnisches-kulturzentrum.de | www.gasteig.de
6.03
HANNOVER
|
NDR Landesfunkhaus Niedersachsen
Recital chopinowski
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – fortepian
Organizator > NDR
6.03
| www.ndr.de
FRANKFURT AN DER ODER
„Chopin i jazz“
|
Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“
Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Organizatorzy > IP w Berlinie, Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ | www.polnischekultur.de
58
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Lichtenstein / Germany
Lichtenstein
SCHAAN
|
25.03
Theater am Kirchplatz
A piano recital of Chopin’s music
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – piano
Organiser > Theater am Kirchplatz | www.tak.li
Germany
|
WÜRZBURG
1.03
Hochschule für Musik
“Chopin – Geburtstagskonzert”
A concert by students from the Hochschule für Musik in Würzburg commemorating the anniversary
of Chopin’s birth.
Organiser > Hochschule für Musik in Würzburg
MUNICH
|
| www.polnisches-kulturzentrum.de
4.03
Centrum Gasteig
Jazzkonzert mit Chopin-Variationen
Leszek Żądło – saxophone
Leonid Chizhik – piano
Organisers > Gasteig Centre, Centre of Polish Culture in Munich
| www.polnisches-kulturzentrum.de | www.gasteig.de
HANNOVER
|
6.03
NDR Landesfunkhaus Niedersachsen
A piano recital of Chopin’s music
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – piano
Organiser > NDR
| www.ndr.de
FRANKFURT AN DER ODER
“Chopin and jazz“
|
6.03
Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“
Andrzej Jagodziński Trio
Organisers > The Polish Institute in Berlin, Konzerthalle “Carl Philipp Emanuel Bach“
| www.polnischekultur.de
Chopin Year Events > March
59
Świat > Niemcy
6.03
LIPSK
|
Instytut Polski w Lipsku
„Chopin i Schumann“
Dirk Fischbeck – fortepian
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Organizatorzy > IP w Lipsku, Deutsche Chopin-Gesellschaft e e. V.
| www.polnischekultur.de | www.chopingesellschaft.de
13.03
MONACHIUM
|
Centrum Gasteig
Koncert w ramach cyklu „Winners & Masters”
Jan Lisiecki – fortepian
Jan Sebastian Bach
Marjan Mozetich
Fryderyk Chopin
Jan Lisiecki
Organizatorzy > Centrum Gasteig, Centrum Kultury Polskiej w Monachium
| www.polnisches-kulturzentrum.de | www.gasteig.de
17.03
BERLIN
|
Konzerthaus Berlin
„Chopin na dwa fortepiany – klasyka i jazz“
Adam Makowicz – fortepian
Krzysztof Trzaskowski – fortepian
Organizatorzy > Instytut Polski w Berlinie, Konzerthaus Berlin
| www.konzerthaus.de | www.polnischekultur.de
18.03
DREZNO
|
Kulturrathaus
„Chopin na dwa fortepiany – klasyka i jazz“
Adam Makowicz – fortepian
Krzysztof Trzaskowski – fortepian
Organizator > Instytut Polski w Lipsku
18.03
LIPSK
|
| leipzig.polnischekultur.de
Neue Messe
„Mały Chopin“ na Lipskich Targach Książki 2010
Autor książki dla dzieci „Mały Chopin“, Michał Rusinek, opowie jaką rolę w muzyce Chopina odgrywały mrówki
oraz czy fortepiany mają zęby.
Organizator > Instytut Polski w Lipsku
60
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| leipzig.polnischekultur.de
The World > Germany
| The Polish Institute in Leipzig
LEIPZIG
6.03
“Chopin and Schumann“
Dirk Fischbeck – piano
Robert Schumann
Fryderyk Chopin
Organisers > The Polish Institute in Leipzig, Deutsche Chopin-Gesellschaft e e. V.
| www.polnischekultur.de | www.chopingesellschaft.de
|
MUNICH
13.03
Gasteig Centre
A concert from the cycle “Winners and Masters“
Jan Lisiecki – piano
Johann Sebastian Bach
Marjan Mozetich
Fryderyk Chopin
Jan Lisiecki
Organisers > Gasteig Centre, Centre of Polish Culture in Munich
| www.polnisches-kulturzentrum.de | www.gasteig.de
BERLIN
|
17.03
Konzerthaus Berlin
“Chopin for two pianos – classical and jazz“
Adam Makowicz – piano
Krzysztof Trzaskowski – piano
Organisers > The Polish Institute in Berlin, Konzerthaus Berlin
| www.konzerthaus.de | www.polnischekultur.de
DRESDEN
|
18.03
Kulturrathaus
“Chopin for two pianos – classical and jazz“
Adam Makowicz – piano
Krzysztof Trzaskowski – piano
Organiser > The Polish Institute in Leipzig
LEIPZIG
|
| leipzig.polnischekultur.de
18.03
Neue Messe
“Little Chopin“ at Leipzig Book Fair 2010
The author of the children’s book “Little Chopin“, Michał Rusinek, will tell the audience about the role of ants
in Chopin’s music, or why pianos have teeth.
Organiser > The Polish Institute in Leipzig
| leipzig.polnischekultur.de
Chopin Year Events > March
61
Świat > Niemcy / Portugalia
19.03
BADEN-BADEN
|
Festspielhaus
Recital chopinowski
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – fortepian
Organizator > Festspielhaus Baden-Baden
10.03 –
– 10.04
MONACHIUM
|
| www.festspielhaus.de
Centrum Kultury Polskiej
„Chopin i jego czas“
Wystawa filatelistyczna pochodząca z prywatnych zbiorów Wacława Eysymonta.
Organizator > Centrum Kultury Polskiej w Monachium
| www.polnisches-kulturzentrum.de
Portugalia
8.03
LIZBONA
|
Centro Cultural de Belém
Celebrar Chopin
Janusz Olejniczak – fortepian
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organizatorzy > Centro Cultural de Belém, Ambasada RP w Lizbonie, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
| www.ccb.pt | www.lizbona.polemb.net | www.sinfoniaiuventus.pl
28.03
PORTO
|
Casa da Música
Recital chopinowski
Fryderyk Chopin
Yundi – fortepian
Organizator > Casa da Música
62
| www.casadamusica.com
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Germany / Portugal
BADEN-BADEN
|
19.03
Festspielhaus
A piano recital of Chopin’s music
Fryderyk Chopin
Krystian Zimerman – piano
Organiser > Festspielhaus Baden-Baden
MUNICH
|
| www.festspielhaus.de
10.03 –
– 10.04
Centre of Polish Culture
“Chopin and his time“
An exhibition of postal stamps from the private collection of Wacław Eysymont.
Organiser > Centre of Polish Culture in Munich
| www.polnisches-kulturzentrum.de
Portugal
LISBON
|
8.03
Centro Cultural de Belém
Celebrar Chopin
Janusz Olejniczak – piano
The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra
Tadeusz Wojciechowski – conductor
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
Organisers > Centro Cultural de Belém, Embassy of the Republic of Poland in Lisbon,
Poland Sinfonia Iuventus Orchestra
| www.ccb.pt | www.lizbona.polemb.net | www.sinfoniaiuventus.pl
PORTO
|
28.03
Casa da Música
A piano recital of Chopin’s music
Fryderyk Chopin
Yundi – piano
Organiser > Casa da Música
| www.casadamusica.com
Chopin Year Events > March
63
Świat > Rosja
Rosja
1.03
MOSKWA
|
Muzeum Puszkina
Koncert chopinowski
Koncert laureatów konkursów chopinowskich dla młodych pianistów w latach 1992 – 2008.
Organizatorzy > Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Moskwie, Instytut Polski w Moskwie, Muzeum Puszkina
| kulturapolshi.ru
15.03
MOSKWA
|
Konserwatorium Moskiewskie
Koncert chopinowski
Fryderyk Chopin
Łukasz Trepczyński – fortepian
Moskiewska Orkiestra „Pory roku”
Władysław Bułachow – dyrygent
Organizatorzy > Konserwatorium Moskiewskie, Instytut Polski w Moskwie
15.03 –
– 20.03
| kulturapolshi.ru
SANKT PETERSBURG
Konkurs Chopinowski
Konkurs jest skierowany do pianistów oraz wokalistów.
W pracach jury ze strony polskiej będzie uczestniczyć
Jadwiga Rappé oraz Jerzy Sterczyński. Laureaci
konkursu w nagrodę wyjadą do Polski w podróż
„śladami Chopina”. W ramach projektu planowany jest
także koncert pieśni Chopina w wykonaniu Jadwigi
Rappé. Konkursowi towarzyszy konferencja naukowa
z udziałem polskich specjalistów (Krzysztof Bilica,
Grzegorz Wiśniewski) z zakresu twórczości Fryderyka
Chopina, pt. „Chopin i europejska kultura muzyczna”.
Ponadto odbędzie się uroczyste odsłonięcie popiersia
Chopina przekazanego Konserwatorium dzięki
współpracy Instytutu Polskiego z Biurem Obchodów
CHOPIN 2010.
Organizatorzy > Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Konserwatorium Petersburskie
26.03
PIETROZAWODSK
|
Filharmonia Pietrozawodska (rep. Karelia)
Koncert chopinowski w ramach Festiwalu Kultury
„Muzyka, Młodość, Piękno”
Wystąpią studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(klasa prof. Edwarda Wolanina).
Organizatorzy > Instytut Polski w Sankt Petersburgu
64
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
| www.polinst.ru
| www.polinst.ru
The World > Russia
Russia
MOSCOW
|
1.03
Pushkin Museum
A concert of Chopin’s music
A concert given by winners of young pianists’ competitions from the years 1992 – 2008.
Organisers > The Fryderyk Chopin Society in Moscow, The Polish Institute in Moscow, Pushkin Museum
| kulturapolshi.ru
MOSCOW
|
15.03
Moscow Conservatory
A concert of Chopin’s music
Fryderyk Chopin
Łukasz Trepczyński – piano
“The Seasons” Moscow Orchestra
Vladislav Bulachov – conductor
Organisers > Moscow Conservatory, The Polish Institute in Moscow
| kulturapolshi.ru
15.03 –
– 20.03
SANKT PETERSBURG
A Chopin competition
The competition is addressed to pianists and vocalists.
Poland will be represented in the jury by Jadwiga
Rappé and Jerzy Sterczyński. The winners’ prize in
a trip to Poland “in Chopin’s footsteps.” During the
competition, Jadwiga Rappé will also give a recital
of Chopin songs. A research conference on Fryderyk
Chopin’s work, entitled “Chopin and European
music culture”, will be held simultaneously. Polish
participants include such experts as Krzysztof
Bilica and Grzegorz Wiśniewski. A memorial bust
of Fryderyk Chopin, presented to the Conservatory
in St Petersburg by The Polish Institute in cooperation with CHOPIN 2010 Celebrations Office, will
be unveiled in the Conservatory.
Organisers > The Polish Institute in St Petersburg, St Petersburg Conservatory
PIETROZAWODSK
|
| www.polinst.ru
Petrozavodsk Philharmonic (Republic of Karelia)
A concert of Chopin’s music – part of the Festival of Culture
“Music. Youth. Beauty”
26.03
A concert of Chopin’s music held in Petrozavodsk Philharmonic given by students of the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw (from Prof. Edward Wolanin’s class).
Organiser > The Polish Institute in St Petersburg
| www.polinst.ru
Chopin Year Events > March
65
Świat > Rosja / Szwajcaria / Ukraina / USA
27.03
MOSKWA
|
Kompleks pałacowy Carycyno
Koncert chopinowski
Karol Radziwonowicz – fortepian
Organizator > Instytut Polski w Moskwie
Fryderyk Chopin
| kulturapolshi.ru
Szwajcaria
14.03
LUCERNA
|
KKL Luzern
„200. Geburtstag von Chopin”
Angela Hewitt – fortepian
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach
Jacek Kasprzyk – dyrygent
Andrzej Panufnik
Fryderyk Chopin
Piotr Czajkowski
Organizatorzy > Ambasada RP w Bernie, KKL Luzern
| www.kkl-luzern.ch | www.berno.polemb.net | www.nospr.org.pl
Ukraina
3.03 –
– 20.03
LWÓW / ODESSA / KIJÓW / DONIECK
Koncerty chopinowskie na Ukrainie
Cykl koncertów chopinowskich w ukraińskich mia- Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy pod batutą
stach z udziałem takich wykonawców, jak: Etella Romana Rewakowicza.
Czupryk, Oleksandra Zajcewa, Jan Krzysztof Broja oraz
Organizatorzy > Fundacja Pro Musica Viva, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Adama Mickiewicza
| www.pmv.org.pl | www.polinst.kiev.ua | www.iam.pl
USA
1.03
66
NOWY JORK
|
Carnegie Hall
Tribute to Fryderyk Chopin on his 200th Birthday
Aglaia Koras – fortepian
Fryderyk Chopin
Organizatorzy > Midamerica Productions, Carnegie Hall
| www.carnegiehall.org
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Russia / Switzerland / Ukraine / USA
MOSCOW
|
27.03
Tsaritsino Estate
A concert of Chopin’s music
Karol Radziwonowicz – piano
Organiser > The Polish Institute in Moscow
Fryderyk Chopin
| kulturapolshi.ru
Switzerland
LUCERNE
|
14.03
KKL Luzern
“200. Geburtstag von Chopin”
Angela Hewitt – piano
National Polish Radio Symphony Orchestra
in Katowice (NOSPR)
Jacek Kasprzyk – conductor
Andrzej Panufnik
Fryderyk Chopin
Pyotr Tchaikovsky
Organisers > Embassy of the Republic of Poland in Bern, KKL Luzern
| www.kkl-luzern.ch | www.berno.polemb.net | www.nospr.org.pl
Ukraine
3.03 –
– 20.03
LVIV / ODESSA / KIEV / DONETSK
Concerts of Chopin’s music in Ukraine
This cycle of Chopin concerts in Ukrainian cities Symphony Orchestra of Ukraine conducted by Roman
features such performers as: Etella Chupryk, Rewakowicz.
Olexandra Zaytseva, Jan Krzysztof Broja, National
Organisers > Pro Musica Viva Foundation, The Polish Institute in Kiev, Adam Mickiewicz Institute
| www.pmv.org.pl | www.polinst.kiev.ua | www.iam.pl
USA
NEW YORK
|
1.03
Carnegie Hall
Tribute to Fryderyk Chopin on his 200th Birthday
Aglaia Koras – piano
Organisers > Midamerica Productions, Carnegie Hall
Fryderyk Chopin
| www.carnegiehall.org
Chopin Year Events > March
67
Świat > USA
11.03
WASZYNGTON
„3 x Chopin”
|
Philips Collection
Leszek Możdżer – fortepian
Ewa Pobłocka – fortepian
Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Organizatorzy > Ambasada RP w Waszyngtonie, Philips Collection
| www.washington.polemb.net | www.phillipscollection.org
14.03
NOWY JORK
|
Walter Reade Theater
Sunday Morning Coffee Concerts
Leon McCawley – fortepian
Samuel Barber
Fryderyk Chopin
Organizator > Lincoln Center for the Performing Arts
17.03
NOWY JORK
|
Carnegie Hall
Koncert z cyklu „Celebrating Chopin and Schumann at 200”
Dawn Upshaw – sopran
Emanuel Ax – fortepian
Michael Ward-Bergeman – akordeon
Organizator > Carnegie Hall
17.03
19.03
| new.lincolncenter.org
WASZYNGTON
„3 x Chopin”
|
Fryderyk Chopin
Oswaldo Golijov
Robert Schumann
| www.carnegiehall.org
La Maison Française
Leszek Możdżer – fortepian
Ewa Pobłocka – fortepian
Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Organizatorzy > Ambasada RP w Waszyngtonie, La Maison Française
| www.washington.polemb.net | www.ambafrance-us.org | www.la-maison-francaise.org
21.03
ROSWELL
|
Roswell Cultural Arts Center
„3 x Chopin”
Leszek Możdżer – fortepian
Ewa Pobłocka – fortepian
Trio Andrzeja Jagodzińskiego
Organizatorzy > Ambasada RP w Waszyngtonie, Chopin Society in Atlanta
| www.washington.polemb.net | www.chopinatlanta.org
68
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > USA
WASHINGTON
“3 x Chopin”
|
11.03
Philips Collection
Leszek Możdżer – piano
Ewa Pobłocka – piano
Andrzej Jagodziński Trio
Organisers > Embassy of the Republic of Poland in Washington, Philips Collection
| www.washington.polemb.net | www.phillipscollection.org
NEW YORK
|
14.03
Walter Reade Theater
Sunday Morning Coffee Concerts
Leon McCawley – piano
Samuel Barber
Fryderyk Chopin
Organiser > Lincoln Center for the Performing Arts
NEW YORK
|
| new.lincolncenter.org
17.03
Carnegie Hall
“Celebrating Chopin and Schumann at 200”
Dawn Upshaw – soprano
Emanuel Ax – piano
Michael Ward-Bergeman – accordion
Organiser > Carnegie Hall
WASHINGTON
“3 x Chopin”
|
Fryderyk Chopin
Oswaldo Golijov
Robert Schumann
| www.carnegiehall.org
17.03
La Maison Française
19.03
Leszek Możdżer – piano
Ewa Pobłocka – piano
Andrzej Jagodziński Trio
Organisers > Embassy of the Republic of Poland in Washington, La Maison Française
| www.washington.polemb.net | www.ambafrance-us.org | www.la-maison-francaise.org
ROSWELL
|
21.03
Roswell Cultural Arts Center
“3 x Chopin”
Leszek Możdżer – piano
Ewa Pobłocka – piano
Andrzej Jagodziński Trio
Organisers > Embassy of the Republic of Poland in Washington, Chopin Society in Atlanta
| www.washington.polemb.net | www.chopinatlanta.org
Chopin Year Events > March
69
Świat > USA / Węgry / Wielka Brytania
21.03
NOWY JORK
|
Lincoln Center for the Performing Arts
„The Chopin Project”
Garrick Ohlsson – fortepian
Fryderyk Chopin
Organizator > Lincoln Center for the Performing Arts
| new.lincolncenter.org
Węgry
1.03
BUDAPESZT
|
Narodowa Sala Koncertowa im. B. Bartóka, Pałac Sztuk
Uroczysty koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
Alex Szilasi – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Pomorskiej w Bydgoszczy
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent
Fryderyk Chopin
Franciszek Liszt
Franciszek Schubert
Organizatorzy > IP w Budapeszcie, Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,
Fundacja Muzyczna Zeneszalon
| www.chopin.hu | www.polinst.hu
7.03 –
– 31.03
BUDAPESZT
|
Dom Polski
Wystawa „Mierności czuć bym nawet nie chciał...
Opowieść o Fryderyku Chopinie”
Celem twórców wystawy jest przybliżenie widzowi Zaprezentowane zostaną m.in. 14 faksymilia rękopisów
węgierskiemu tematyki chopinowskiej i zapoznanie kompozytora. Oddzielną część ekspozycji poświęcono
go z założeniami nowej ekspozycji przygotowywanej oddziaływaniu Chopina na Węgrzech.
w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
Organizatorzy > Országos Idegennyelvű Könyvtár (Biblioteka Języków Obcych ), Dom Polski – Stowarzyszenie
Katolików Polskich p. w. Św. Wojciecha na Węgrzech, Instytut Polski w Budapeszcie,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
| www.chopin.hu | www.polinst.hu | www.oik.hu | chopin.nifc.pl
Wielka Brytania
1.03
LONDYN
|
Royal Festival Hall
International Piano Series
Maurizio Pollini – fortepian
Organizator > Southbank Centre
70
Fryderyk Chopin
| www.southbankcentre.co.uk | www.editionpeters.com/london/chopin2010.php
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > USA / Hungary / Great Britain
NEW YORK
|
21.03
Lincoln Center for the Performing Arts
„The Chopin Project”
Garrick Ohlsson – piano
Fryderyk Chopin
Organiser > Lincoln Center for the Performing Arts
| new.lincolncenter.org
Hungary
BUDAPEST
|
National B. Bartók Concert Hall in the Palace of Arts
A special concert for the bicentenary of Fryderyk Chopin’s birth
Alex Szilasi – piano
Pomeranian Philharmonic
Symphony Orchestra in Bydgoszcz
Tadeusz Wojciechowski – conductor
1.03
Fryderyk Chopin
Franz Liszt
Franz Schubert
Organisers > The Polish Institute in Budapest, Ignacy Jan Paderewski Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz,
Zeneszalon Music Foundation
| www.chopin.hu | www.polinst.hu
BUDAPEST
|
7.03 –
– 31.03
The Polish House
An exhibition “ ‘I would rather not even feel mediocrity’
- a tale of Fryderyk Chopin”
The aim of this exhibition is to familiarise the
Hungarian audience with various Chopin themes in
accordance with the principles of the new permanent
exhibition in the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw.
The exhibition is complemented by multimedia and
14 facsimiles of the composer’s manuscripts. One
section is dedicated to the impact of Chopin’s music
in Hungary.
Organisers > Országos Idegennyelvű Könyvtár (Foreign Languages Library), The Polish House – St Adalbert
Association of Polish Catholics in Hungary, The Polish Institute in Budapest,
The Fryderyk Chopin Institute
| www.chopin.hu | www.polinst.hu | www.oik.hu | chopin.nifc.pl
Great Britain
LONDON
|
1.03
Royal Festival Hall
International Piano Series
Maurizio Pollini – piano
Organiser > Southbank Centre
Fryderyk Chopin
| www.southbankcentre.co.uk | www.editionpeters.com/london/chopin2010.php
Chopin Year Events > March
71
Świat > Wielka Brytania / Włochy
1.03 –
– 16.05
LONDYN
|
British Library
Wystawa „Chopin the Romantic Refugee“
Wystawa w British Library związana jest tematycznie swoje ostatnie recittale – zwiedzający będą mogli
z historią podróży Chopina do Wielkiej Brytanii. wysłuchać historycznych nagrań utworów, które
Zostaną pokazane manuskrypty jego najbardziej znalazły się w ich programach.
znanych kompozycji, a także portrety, listy i programy
koncertów. Chopin właśnie w Wielkiej Brytanii zagrał
Organizator > British Library
10.03 –
– 13.03
LONDYN
|
| www.bl.uk
Kings Place
„Chopin Unwrapped“
W londyńskim Kings Place odbywa się seria recitali
prezentujących wszystkie utwory Fryderyka Chopina.
Na cykl złoży się 10 recitali, a wykonawcą wszystkich
utworów na fortepian solo będzie Martino Tirimo.
W programie dwóch ostatnich koncertów znajdą się
Koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina w aranżacji
na zespół kameralny. Pianiście towarzyszyć będzie
Kwartet Śląski. Ponadto w ramach cyklu wystąpią
także tacy artyści, jak: Iwona Sobotka, David Kadouch
Organizatorzy > Kings Place, Instytut Polski w Londynie
16.03
LONDYN
|
(fortepian), Wissam Boustany (flet) oraz Aleksander
Szram (fortepian). Specjalnym wydarzeniem będzie
dzień seminaryjny z Johnem Rinkiem oraz Jimem
Samsonem „Muzyczna spuścizna Chopina: od
stworzenia do wykonania” („Chopin’s Musical Legacy
– From Creation to Recreation”).
| www.kingsplace.co.uk | www.polishculture.org.uk
Royal Festival Hall
International Piano Series
Yundi – fortepian
Fryderyk Chopin
Organizator > Southbank Centre
| www.southbankcentre.co.uk | www.editionpeters.com/london/chopin2010.php
Włochy
21.03
MEDIOLAN
|
Teatro alla Scala
Koncert z cyklu „Chopin-Schumann“
Maurizio Pollini – fortepian
Organizator > Teatro alla Scala
72
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
| www.teatroallascala.org
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > Great Britain / Italy
LONDON
|
1.03 –
– 16.05
British Library
“Chopin the Romantic Refugee“
The British Library presents the story of Chopin’s gave his last recitals and the exhibition will include
journey to Great Britain, showing manuscripts of his historical recordings of the compositions he played on
most famous compositions, along with portraits and his itinerary.
concert programmes. It was in Britain that Chopin
Organiser > British Library
LONDON
|
| www.bl.uk
10.03 –
– 13.03
Kings Place
“Chopin Unwrapped“
London’s Kings Place holds a recital cycle presenting
the complete works of Fryderyk Chopin. The series
provides audiences with the possibility to rediscover
the work of the composer whose popularity has not
dwindled for 200 years. The cycle consists of 10 recitals;
all the compositions for solo piano will be performed
by Martino Tirimo. The two last performances will
feature Fryderyk Chopin’s Piano Concertos arranged
for chamber ensemble, in which the pianist will be
Organisers > Kings Place, The Polish Institute in London
LONDON
|
accompanied by the Silesian Quartet. Other artists
presented in this cycle are: Iwona Sobotka, David
Kadouch (piano), Wissam Boustany (flute) and
Aleksander Szram (piano). Special event: a study day
with John Rink and Jim Samson entitled “Chopin’s
Musical Legacy – From Creation to Recreation.”
| www.kingsplace.co.uk | www.polishculture.org.uk
16.03
Royal Festival Hall
International Piano Series
Yundi – piano
Fryderyk Chopin
Organiser > Southbank Centre
| www.southbankcentre.co.uk | www.editionpeters.com/london/chopin2010.php
Italy
MILAN
|
21.03
Teatro alla Scala
The concert cycle “Chopin-Schumann“
Maurizio Pollini – piano
Organiser > Teatro alla Scala
Fryderyk Chopin
Robert Schumann
| www.teatroallascala.org
Chopin Year Events > March
73
Świat > Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
20.03
ABU DHABI
Chopinowskie koncerty NOSPR w Zatoce Perskiej
Philippe Giusiano – fortepian
Krzysztof Jabłoński – fortepian
Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia w Katowicach
Michał Klauza – dyrygent
Fryderyk Chopin
Organizator > Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach | www.nospr.org.pl
74
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
The World > United Arab Emirates
United Arab Emirates
20.03
ABU DHABI
NOSPR Chopin concerts in the Persian Gulf
Philippe Giusiano – piano
Krzysztof Jabłoński – piano
National Polish Radio Symphony Orchestra
in Katowice
Michał Klauza – conductor
Fryderyk Chopin
Organiser > National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice (NOSPR) | www.nospr.org.pl
Chopin Year Events > March
75
Spotkanie z prawdziwym Chopinem
To fascynujący i wspaniale zrealizowany projekt,
który wypełnia poważną lukę.
International Piano, styczeń/luty 2010
… to niezwykle ważna i znacząca seria nagrań na instrumentach, pochodzących z czasów kompozytora. Ich pięknie
utrwalony na płytach ciepły dźwięk wyczarowuje dla naszej
muzycznej wyobraźni świat XIX-wiecznego brzmienia (…)
stanowiąc klucz do lepszego rozumienia muzyki.
… każdy pianista wnosi tu coś bardzo wyjątkowego…
BBC Music Magazine, luty 2010
Pełna informacja
| www.chopin.nifc.pl
Dominik Górny
„Poemat o moim Chopinie”
„Poemat o moim Chopinie” tworzy kilkanaście wierszy
inspirowanych twórczością i postacią Fryderyka Chopina.
To pierwsza w historii poznańskiego oddziału Związku
Literatów Polskich pozycja poetycka poświęcona Chopinowi.
Jej autorem jest Dominik Górny, przedmowę napisał prof. Jan
Miodek, a okładkę zaprojektował Ryszard Kaja. Partnerem
honorowym wydania jest Filharmonia Poznańska im. Tadeusza
Szeligowskiego. Książka ukazała się w wersji dwujęzycznej
polsko-angielskiej.
W jej chopinowski nastrój wprowadzają słowa prof. Jana Miodka:
„Od lat śledzę z wielkim zainteresowaniem i intelektualną
satysfakcją twórczość poetycką Dominika Górnego. Podziwiam jego
zmaganie się ze słowem, głębię myśli i warsztatową sprawność (…)
Z wyjątkową radością witam dlatego to szopenowskie poezjowanie
Dominika Górnego, życząc jego czytelnikom doznań mieszczących
się w obszarze nie tylko romantycznej, ale – myślę – uniwersalnej
i wiecznej syntezy sztuk.”
76
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
INFORMACJA
• najważniejsze wydarzenia Roku Chopinowskiego
• Warszawa Chopina
• informacja turystyczna
PROJEKCJE
• nagrania koncertów
• filmy dokumentalne o Chopinie
• chopinowskie impresje filmowe
KORDEGARDA CHOPIN 2010 to miejsce spotkań z Chopinem, z jego muzyką, ale także
z dziełami innych twórców dla których był źródłem inspiracji. W Kordegardzie prowadzona
jest informacja turystyczna, organizowane są wystawy cykliczne poświęcone kompozytorowi
i prezentacje materiałów filmowych.
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec
77
The Real Chopin
This is a fascinating and brilliantly realised project that fills
a yawning gap.
International Piano, January/February 2010
The Real Chopin is a hugely significant series of recordings
made on instruments of the composer’s day (…) their warm
tone conjures up a mid-19th-century soundworld better than
any other ‘period piano’ recordings. I know –proving once
again that, at their best, period instruments are not an end
in themselves but a means to understanding music better.
… Every pianist here offers something special.
BBC Music Magazine, February 2010
More information
| www.chopin.nifc.pl
Dominik Górny
“A poem about my Chopin”
The poetry book “A poem about my Chopin” is a collection
of more than a dozen poems inspired by Fryderyk Chopin and his
work. It is the first poetry publication by the Poznan branch of
the Polish Writers’ Union dedicated to Chopin. The book was
written by Dominik Górny, with a foreword by Prof. Jan Miodek
and cover design by Ryszard Kaja. The honorary patron of this
publication is the Tadeusz Szeligowski Philharmonic in Poznań.
The book was published in a bilingual Polish-English version.
Its content and atmosphere have thus been introduced by Prof.
Jan Miodek: “I have been following Dominik Górny’s poetic output
with great interest and intellectual satisfaction for many years.
I admire his linguistic struggles, the depth of his thought and his
poetic skill (...) And so, I welcome Dominik Górny’s Chopin poems
with special pleasure, wishing his readers a wealth of experience,
originating in a synthesis of arts which is not only romantic, but,
I believe – also universal and eternal.”
78
Chopin Year Events > March
SCREENINGS
• concerts
• documentaries about Chopin
• Chopin film impressions
INFORMATION
• major Chopin Year events
• Chopin’s Warsaw
• tourist information
MUSIC
• presentations of professional Chopin
recordings, plus a unique chance to play
Chopin pieces yourself and record your
performance
EXHIBITIONS
• photography, drawing, graphic art
• portraits of most famous Chopin interpreters
• winning works in Chopin competitions
SHOP
• books
• CDs featuring Chopin music
• Chopin gadgets
KORDEGARDA CHOPIN 2010 is a real information and art hub. Here you will meet Chopin
and his music as well as other artists whom he inspired. If you need reliable tourist information,
wish to see a thrilling succession of exhibitions exploring the composer or watch inspiring film
materials about him – this is the place to visit.
Kordegarda CHOPIN 2010 • 15/17, Krakowskie Przedmieście Street • Warsaw • www.chopin2010.pl
Chopin Year Events > March
79
Sponsorzy i Partnerzy / Sponsors and Partners
Sponsor Główny CHOPIN 2010 / Main Sponsor of CHOPIN 2010
Mecenasi CHOPIN 2010 / Patrons of CHOPIN 2010
Partnerzy / Partners
Patroni medialni / Media patrons
80
Wydarzenia Roku Chopinowskiego > marzec