P General 2010_PL

Komentarze

Transkrypt

P General 2010_PL
ROZWIĄZANIA
MAGAZYNOWE
+48 32 331 69 66
SPIS TREŚCI
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
2
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
3
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Mecalux stawia na najbardziej zaawansowane technologie
przemysłowe oraz na ciągły rozwój nowych produktów.
Innowacje zrealizowane w roku 2009:
Technologie stosowane podczas projektowania
Technologie stosowane podczas wytwarzania produktów
Nowe produkty
4
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIE STOSOWANE PODCZAS PROJEKTOWANIA
Projektowanie
Zastosowanie narzędzi projektowania
w trzech wymiarach
Język projektowania
oprogramowania sterującego
(Galileo)
Zarządzanie plikami za pomocą
PDM.
Zastosowanie narzędzi projektowania
obwodów elektronicznych
Narzędzia inŜynierii sterowania.
5
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Analiza i badania
Mecalux stosuje najbardziej zaawansowane
programy na rynku do obliczania i wdraŜania
systemów magazynowych.
Narzędzia analityczne oparte na metodzie
elementów skończonych (Cosmos i Ansys®).
Testy na rzeczywistych próbkach
we współpracy z uniwersytetami.
Testy zmierzające do optymalizacji energii za
pomocą oscyloskopu.
Narzędzia zwiększające wydajność w procesach
inŜynieryjnych i produkcyjnych.
6
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Ansys® 11.0.
Program oparty na metodzie elementów skończonych, wykorzystywany do
modelowania i obliczania konstrukcji w róŜnych stanach obciąŜenia, zarówno
statycznych jak i dynamicznych.
Symulacja zachowania w przyspieszeniach sejsmicznych.
Symulacja i obliczanie konstrukcji głównych oraz elementów dodatkowych układnic,
jak równieŜ róŜne symulacje zachowania elementów mechanicznych.
Stosowany głównie jako narzędzie badań i rozwoju.
Robot Structural Analysis Professional (RSA)
Oprogramowanie do obliczania struktur oparte na metodzie elementów
skończonych, zarówno w dwóch, jak i trzech wymiarach. Dotyczy dowolnego
elementu, zasadniczo stali i betonu.
UmoŜliwia wykonanie analizy liniowej, nieliniowej, statycznej i dynamicznej.
Łatwe w uŜyciu, stosowane przez inŜynierów do obliczania projektów.
7
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
TECHNOLOGIE STOSOWANE PODCZAS
WYTWARZANIA PRODUKTÓW
Magistrala komunikacyjna Fieldbus
Komunikacja w instalacjach
poprzez magistralę.
Zintegrowane
bezpieczeństwo w szynie
danych.
Ethernet
Profibus
ASI / CAN
Sterowanie napędów za pomocą falowników
Optymalizacja momentu silnika, prędkości i pozycjonowania.
Sterowanie bezpiecznym zatrzymaniem przy pomocy zaawansowanych
technologicznie urządzeń elektronicznych.
Inteligentne sterowanie hamulcami silników.
Technologia wykonana przy udziale oprogramowania systemowego,
zaprojektowana specjalnie dla firmy Mecalux.
8
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
NOWE PRODUKTY
System Radio-Shuttle
Nowy produkt wytwarzany specjalnie
dla firmy Mecalux
Zwiększenie zakresu temperatur pracy:
od +45 ºC do -30 ºC.
Sterowanie radiowe.
Zabezpieczenia spełniające normę WE.
Maksymalna nośność 1500 kg.
9
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Układnice paletowe
Układnica MT (2g):
Dostosowana do norm 2006/WE i oceny ryzyka
EN ISO 13849-1.
Kolumny są łączone, aby ułatwić transport i montaŜ.
Zmniejszenie wagi o 10%.
Zmniejszenie ceny modułu odzyskiwania energii o 50%.
Zmniejszenie wysokości w silosach o podwójnej głębokości
składowania (nowe widły teleskopowe).
Zwiększenie wysokości maksymalnej do 45 m
oraz nośności do 1500 kg.
Większa prędkość jazdy i podnoszenia.
10
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Lepsze wykrywanie optyczne belek nośnych
ze wskazaniem przeciąŜenia.
Wprowadzenie analogowych, laserowych
urządzeń pomiarowych do kontroli połoŜenia
palet.
Wbudowany ogranicznik prędkości podnoszenia
i hamulec bezpieczeństwa.
Nowe, przykręcane prowadnice systemu
podnoszenia, ułatwiające montaŜ i konserwację.
Wbudowany system elektroniczny bezpiecznego
i potwierdzonego zatrzymania.
Nowy moduł hamulcowy z zasilaniem
niezaleŜnym od szynoprzewodu zasilającego.
11
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Układnica dwukolumnowa MTB
Zwiększenie gamy układnic dwukolumnowych
z większą nośnością (do 2000 kg).
Zwiększenie wydajności poprzez równoczesną
manipulację dwoma paletami.
MoŜliwość konfiguracji z modułami
odzyskiwania energii w celu zmniejszenia
zuŜycia mocy.
Nowe, niespawane prowadnice systemu
podnoszenia, ułatwiające montaŜ i konserwację.
Nowe łączone kolumny, zwiększające
wydajność transportu i podnoszenia.
12
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Nowy podnośnik paletowy
Nowa modułowa konstrukcja.
Konstrukcja lŜejsza o 40%.
Zmniejszenie kosztów o 50%.
Zwiększenie zakresu temperatur pracy
od +40 ºC do -30 ºC.
Prędkość podnoszenia: 60 m/min.
MoŜliwość zainstalowania przenośnika rolkowego
lub łańcuchowego.
Maksymalna nośność 1500 kg.
Wbudowany system ograniczenia maksymalnej nośności.
Lepsza dostępność i bezpieczeństwo konserwacji.
Prosta konstrukcja zespołu napędowego, dzięki
wyeliminowaniu połączenia mechanicznego.
13
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Przenośnik paletowy
Optymalizacja profili metalowych: zmniejszenie wagi i
zwiększenie sztywności.
Większa modułowość i łatwość montaŜu.
Ulepszenie sterowania elektronicznego (magistrala
komunikacyjna).
Składane odbojniki w ruchu po prostej. Rolki/ łańcuchy
pozycjonują palety i zapobiegają ich obracaniu się.
Nowa wysokość transportu.
Palety nie są naraŜone na uszkodzenia dzięki opcji
prowadnic wielośrednicowych.
Jednoładunkowe/ dwuładunkowe wózki wahadłowe
z szerokim zakresem temperatur: od +45 ºC do -30 ºC.
MoŜliwość łatwej konfiguracji z pojedynczymi / podwójnymi
przenośnikami rolkowymi lub łańcuchowymi.
14
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Nowy paletyzator/ depaletyzator
Nowa modułowa konstrukcja.
Napęd elektromechaniczny zamiast pneumatycznego.
Kompaktowa obudowa, umoŜliwiająca wdroŜenie w dowolnej instalacji.
Uniwersalny system odpowiedni do palet róŜnego typu: europalet, półpalet i
palet amerykańskich.
MoŜliwość układania w stosy do 14 palet lub 350 kg.
MoŜliwość jego instalacji na przenośniku bez potrzeby dodatkowych
wsporników na podłoŜu.
Kompatybilny z przenośnikami rolkowymi lub łańcuchowymi.
Zakres temperatur pracy: od +40 ºC do -30 ºC.
MoŜliwość paletyzacji lub depaletyzacji do 300 palet na godzinę.
15
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Dwukolumnowa układnica Miniload
Zwiększenie gamy układnic Miniload (nowe modele dwukolumnowe, zapewniające
większą wydajność i nośność).
Zwiększenie gamy urządzeń do obsługi ładunków (krótsze czasy manipulacji).
Wprowadzenie bezpiecznego zatrzymania, dzięki któremu zmniejsza się przestrzeń na
końcach korytarzy o około 1 m.
Większa róŜnorodność urządzeń do obsługi ładunków.
16
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Nowa gama przenośników o małej ładowności
Przenośniki modułowe do transportu pojemników i kartonów.
Przenośniki z moŜliwością konfiguracji szerokości, wysokości i prędkości
transportu, jak równieŜ długości przenośnika oraz transportowanego ładunku.
Zmienna wysokość transportu od 570 do 750 mm.
Zmienna szerokość transportu od 400 do 800 mm.
Zmienne prędkości od 25 do 120 m/min.
RóŜne nośności pojemników, do 100 kg.
Temperatura pracy od 0 do +40º C.
Optymalna, lekka, udoskonalona konstrukcja.
Szeroka gama przenośników.
17
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
LRA: przenośnik
rolkowy akumulacyjny
LRC: przenośnik ruchu ciągłego
Konfiguracja sekcji akumulacji w zaleŜności
od transportowanego pojemnika, prędkości
oraz ładunku.
Konfiguracja przestrzeni między
rolkami w zaleŜności od długości
ładunku.
Dwa rodzaje napędu w zaleŜności od
prędkości oraz ładunku: napęd poprzez
pasy o przekroju okrągłym oraz pasy
wielorowkowe.
System napędu poprzez płaski
pas oraz rolki dociskowe pod
rolkami przenoszącymi.
Konfiguracja przestrzeni między rolkami
w zaleŜności od długości ładunku.
18
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
LRL: przenośnik z rolkami
swobodnymi
Konfiguracja przestrzeni między rolkami
w zaleŜności od długości ładunku.
Konfiguracja przestrzeni między rolkami
w zaleŜności od stanowiska pracy.
LRAC: przenośnik rolkowy
z akumulacją na łuku
Konfiguracja sekcji akumulacji w
zaleŜności od transportowanych
pojemników, prędkości oraz ładunków.
MoŜliwość stosowania róŜnych kątów
(45º lub 90º).
RóŜne rodzaje napędów w zaleŜności
od prędkości i ładunków.
19
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
LTM: Moduł transferowy rolkowo-pasowy
RóŜne konfiguracje liczby pasów w zaleŜności od transportowanego pojemnika.
Zderzak chowany, uruchamiany za pomocą silnika podnoszenia, który równieŜ
pozycjonuje odpowiednio ładunki przed transferem.
LBR: przenośnik taśmowy
RóŜne konfiguracje zespołów napędowo-napinających w zaleŜności
od długości przenośnika.
20
+48 32 331 69 66
TECHNOLOGIA
Nowy Clasimat®:
automatyczny magazyn wertykalny
DuŜa pojemność dzięki optymalizacji
wysokości poziomów składowania tac.
Łatwość obsługi z systemem zarządzania
magazynem automatycznym,
wbudowanym w wersji podstawowej
(EasyWMS®).
DuŜa dostępność i łatwość konserwacji.
21
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
22
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
REGAŁY
Paletowe: tradycyjne, przepływowe, wjezdne, regały Push-back,
z podstawami ruchomymi, magazyny samonośne.
Półkowe: regały półkowe M3, regały półkowe M7, przepływowe regały
półkowe, szafy Movibloc®, regały Simplos®, lekkie regały półkowe.
Inne systemy: podesty, regały wspornikowe, szafy metalowe, zamki
bezpieczeństwa, projekty specjalne.
MAGAZYNY AUTOMATYCZNE
Układnice paletowe, przenośniki paletowe, układnice pojemnikowe,
przenośniki o małej ładowności, Clasimat®, Spinblock®, system RadioShuttle, parkingi automatyczne.
EASYWMS®, OPROGRAMOWANIE AUTOMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA
23
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
REGAŁY
Magazyny paletowe
Magazyny paletowe
obsługiwane przez
wózki podnośnikowe.
Opcje:
- Tradycyjne
- Przepływowe
- Wjezdne
- Regały Push-back
- Z podstawami ruchomymi
- Magazyny samonośne
24
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Magazyny
na lekkie ładunki
Magazyny pojemnikowe
obsługiwane ręcznie.
Opcje:
- M3
- M7
- Przepływowe regały półkowe
- Szafy Movibloc®
- Regały Simplos®
- Lekkie regały półkowe
25
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Inne systemy
Magazyny biurowe
i dla małych firm oraz
projekty specjalne.
Opcje:
- Podesty
- Regały wspornikowe
- Szafy metalowe
- Zamki bezpieczeństwa
- Projekty specjalne
26
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
MAGAZYNY
AUTOMATYCZNE
Układnice paletowe
Urządzenia zaprojektowane do
automatycznego magazynowania
palet. Przemieszczają się wzdłuŜ
korytarzy magazynu przyjmując,
układając i wydając towary.
27
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Przenośniki paletowe
Zespół elementów
przeznaczonych do
przenoszenia, gromadzenia
i/lub dystrybucji towarów do
określonych lokalizacji zgodnie
z planem logistycznym.
28
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Układnice pojemnikowe
Standardowy system
Automatycznego
magazynowania pojemników
lub tac, który łączy w jednym
produkcie regały, urządzenia
i oprogramowanie
zarządzające magazynem.
29
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Przenośniki
o małej ładowności
Opracowane zostały
z myślą o potrzebach
rynku. Jest to produkt
wysokiej jakości,
niewymagający
częstej konserwacji.
30
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Clasimat®,
automatyczny magazyn
wertykalny
Magazyn pionowy,
w którym zastosowano zasadę
„towar do operatora”.
UmoŜliwia optymalizację pracy
i wykorzystanie dostępnej
przestrzeni.
31
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Spinblock®,
poziomy magazyn obrotowy
Automatyczny system
magazynowania oparty na
zasadzie „towar do operatora”.
Odpowiedni dla wielu
zastosowań, w szczególności
jeŜeli potrzebna jest duŜa
wydajność w operacjach
kompletacji.
32
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
System Radio-Shuttle
Paletowy system
magazynowania o duŜej gęstości
składowania, umoŜliwiający
załadunek i rozładunek towaru z
wózka elektrycznego zwanego
Radio-Shuttle.
33
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
Parkingi automatyczne
Zaprojektowane do
wydajniejszego
wykorzystania dostępnej
przestrzeni.
Stanowią bardzo ciekawą
alternatywę dla tradycyjnego
garaŜu.
34
+48 32 331 69 66
GAMA PRODUKTÓW
EASYWMS®,
OPROGRAMOWANIE
AUTOMATYCZNEGO
ZARZĄDZANIA
SłuŜy do kontrolowania,
koordynacji i zarządzania
wszystkimi procesami, które
odbywają się w magazynie.
35
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
36
+48 32 331 69 66
SIEĆ HANDLOWA
Obecność Grupy na rynkach
międzynarodowych znajduje
odzwierciedlenie w podziale
skonsolidowanych obrotów:
402,0 M EUR
Mecalux posiada
na całym świecie:
300 handlowców
150 techników
70 oddziałów
MERCOSUR
NAFTA
11%
25%
EUROPA
64%
37
+48 32 331 69 66
SIEĆ HANDLOWA
Oddziały w Europie
Dystrybutorzy w Europie
Niemcy
Belgia
Hiszpania
Francja
Zjednoczone Królestwo
Włochy
Polska
Portugalia
Czechy
Słowacja
Białoruś, Bułgaria,
Chorwacja, Cypr,
Dania, Grecja, Słowenia,
Estonia, Finlandia, Irlandia,
Islandia, Łotwa, Holandia,
Litwa, Macedonia,
Norwegia, Rumunia, Serbia,
Szwecja, Szwajcaria, Rosja,
Turcja, Ukraina.
38
+48 32 331 69 66
SIEĆ HANDLOWA
Oddziały
Europa
Obszar Nafta
USA, Kanada i Meksyk
Mercosur
Argentyna, Brazylia
i Chile
Dystrybutorzy w pozostałych
częściach świata
Angola, Arabia Saudyjska, Bangladesz,
Bahrajn, Benin, Boliwia, Kanada,
Kolumbia, WybrzeŜe Kości Słoniowej,
Kostaryka, Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Ekwador, Salwador, Filipiny,
Honduras, Hong Kong, Wyspa Reunion,
Indie, Izrael, Jordania, Kazachstan,
Kuwejt, Liban, Libia, Mali, Maroko,
Mozambik, Nikaragua, Nowa Kaledonia,
Oman, Panama, Paragwaj, Peru,
Portoryko, Katar, Dominikana, Senegal,
Singapur, Sri Lanka, RPA, Togo,
Tunezja, Urugwaj i Wenezuela
39
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
40
+48 32 331 69 66
OŚRODKI BADAŃ I ROZWOJU
Grupa Mecalux posiada
obecnie cztery ośrodki
technologiczne.
Barcelona (Hiszpania)
Ośrodek badań nad
wyposaŜeniem automatycznym
41
+48 32 331 69 66
OŚRODKI BADAŃ I ROZWOJU
Gijón (Hiszpania)
Rozwój produktów i oprogramowania
do zarządzania magazynami.
Ośrodek badań i rozwoju systemów
regałowych i konstrukcji.
42
+48 32 331 69 66
OŚRODKI BADAŃ I ROZWOJU
Gliwice (Polska)
Ośrodek badań nad układnicami.
43
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
44
+48 32 331 69 66
OŚRODKI PRODUKCYJNE
Grupa Mecalux posiada
12 ośrodków produkcyjnych:
Europa
Cornellà (Hiszpania)
Gijón (Hiszpania)
Palencia (Hiszpania)
Gliwice (Polska)
Obszar Nafta
Chicago (USA)
Pontiac (USA)
Sumter (USA)
Matamoros (Meksyk)
Tijuana (Meksyk)
Gijón (Hiszpania)
53.000 m2
Chicago (USA)
36.300 m2
Pontiac (USA)
Gliwice (Polska)
53.500 m2
44.600 m2
Tijuana (Meksyk)
30.000 m2
Sumter (USA)
23.200 m2
Matamoros (Meksyk)
13.800 m2
Cornellà (Hiszpania)
40.000 m2
Palencia (Hiszpania)
23.500 m2
São Paulo (Brazylia)
27.000 m2
Mercosur
Buenos Aires (Argentyna)
São Paulo (Brazylia)
Buenos Aires (Argentyna)
21.000 m2
45
+48 32 331 69 66
OŚRODKI PRODUKCYJNE
Cornellà (Hiszpania)
Gijón (Hiszpania)
Palencia (Hiszpania)
Gliwice (Polska)
Pontiac (USA)
Chicago (USA)
Sumter (USA)
Tijuana (Meksyk)
Matamoros (Meksyk)
Buenos Aires (Argentyna)
São Paulo (Brazylia)
46
+48 32 331 69 66
Technologia
Gama produktów
Sieć handlowa
Ośrodki badań i rozwoju
Ośrodki produkcyjne
Referencje
47
+48 32 331 69 66
REFERENCJE
REGAŁY PALETOWE
Tradycyjne
Wjezdne
Przepływowe
IKEA
NUPIK INTERNACIONAL
NOKIA
CANON
KELLOGG’S
COLEMAN
CARREFOUR
TELEPIZZA
REPSOL
BDF NIVEA
PULEVA
FONT VELLA
AHOLD
NABISCO
JUAN Y JUAN (DULCESOL)
MERCADONA
PEPSICO
PERRIER
TNT LOGISTICS
CHUPA-CHUPS
COCA-COLA
SCHERING
MARTIN BROWER
FREUDENBERG
PORCELANOSA
PROCTER&GAMBLE
BORGES
PANASONIC
ARBORA AUSONIA
SABRITAS (FRITO LAY)
SONY
PHILIP MORRIS
WARNER LAMBERT A.E.
BAYER
UNILEVER
CASADEMONT
48
+48 32 331 69 66
REFERENCJE
REGAŁY
INNE SYSTEMY
NA LEKKIE ŁADUNKI
Podesty
Regały wspornikowe
Przepływowe
regały półkowe
MONDRAGÓN C.C.
HABITAT
UTL/THALES
WAL-MART
PIERRE FABRE
MANGO
SANWICK
EDICIONES B
MUSEO ARQUEOLÓGICO
IRPEN
EMI ODEON
CITROËN
COMAFE
PLAYTEX
AIR NOSTRUM
HOMAG ESPAÑA
SARA LEE
HERVELCA
AKI
M.B. ESPAÑA
STRADIVARIUS
HILTI
IBM
MÖLLER ELECTRIC
ACERINOX
LABORATORIOS RUBIÓ
CONFORAMA
IBERIA
EUROSERV
SEAT
DISTRICENTER
CODIAC
INFINITY SYSTEM
MAESTRANZA AÉREA
NAF NAF
DENSO
49
+48 32 331 69 66
REFERENCJE
MAGAZYNY AUTOMATYCZNE
Paletowe
Pojemnikowe
AGRIBETICA
DANONE
AREA GUISONA
ALIMERKA
DELAVIUDA
BRITISH AIRWAYS
ALMACENES LÁZARO
DISALFARM
CAF
BASF
GIOSEPPO
COINFER
BECTON DIKINSON
HAYAT
DAUNIS
BERIOSKA
HERO ESPAÑA
FREIXENET
BONNYSA
LABORATORIOS GRIFOLS
JIP MOTOR
CALADERO
NISSAN
LAKMA
CAPRABO
NUPIK INTERNACIONAL
MERCEDES BENZ
CAPSA (CENTRAL LECHERA
PAPIERS CLAIREFONTAINE
RENAULT
RENFE
RIEL CHYC FRANCE
CERANCO (PORCELANOSA)
TEMPE (GRUPO INDITEX)
SECOM ILUMINACION
CONGELADOS DE NAVARRA
VOLKSWAGEN
SOSTMEIER
ASTURIANA)
50
+48 32 331 69 66
Clasimat®
ARSEUS
FCO. SORIA MELGUIZO
AUSA S.L.U.
NOVO MOTOR
SUVIMA S.A.
DIMITRIADIS
RENFE
C.A.F.
WALLAIR ENGINE
RAMA FARMACEUTICA
INDUSTRIAS TITAN
IND. TEC. VALENCIANA
OSALA
AUTRONIC COMUNICA.
ZENER ELEVADORES
APC - SURAFRICA
ITASA
CAE DATA
TRALLERO AND SCHLEE
AMORA MAILLE SI
D.I.A. CASH
GENEBRE
LABORATORIOS FELTOR
INTERSEAL S.A.
DEITERS FITOTERAPIA
OKE TILLNER PERFIS
SUMIN.IND.SERVOFLUID
VINS I LICORS GRAU
I.T.E.
EUROFREN
INDEPENDENCIA
KERAJET S.A.
INVESTMENT
COMERC.PIEDRA TRUJILLO
SCHIAPPA CRISTIANO
RECTIFICADORES INTS.
CARROCERA CASTROSUA
OSSA FACTORY S.L.
TROLLI IBERICA
AMAGOSA
FRANCODOLFINI SLU
51
+48 32 331 69 66
REFERENCJE
EASYWMS®
AIGÜES TER LLOBREGAT
DEPOSITOS Y ESPACIOS
ONDARA
ALAN LOGISTICS
DIA CASH
PASTISART
ALIMERKA
DISTRIBUCIONES MENDOZA
PRODELEC
ANNE JOYEUSSE
DREIVIP
PROTEIN SUPPLIES
ARDO
GEDO
ROYAL SULGERINS
AUTOEQUIP
GENERALITAT CATALUNYA
SALERM
AUTORESERVE
HIDRO TARRACO
SEVERIANO GESTIÓN
BIEFFE MEDITAL
INDUFEX
SUX TRIT (AITA)
CAF
INDUSTRIAS VICMA
TODO MUSICA
CHARVIC
LAMIDECOR
TOUR LINE
CONGELADOS CARRASCAL
LILLY
VENAIR
COTRALI, S.L.
MATIMEX
ZSCHIMMER & SCHWARZ
CTC
MAXI PLAST
ZUMEX
DEITERS
NOVOMOTOR
53

Podobne dokumenty