Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim

Komentarze

Transkrypt

Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim
Małżeństwo
Wpisany przez Administrator
Przygotowanie do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim
Zaręczyny
"Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy
przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, tj. o ile to możliwe rodzice, rodzeństwo i dziadkowie
powinni się spotkać na skromnej uroczystości rodzinnej. Dobrze zorganizowana i przeżyta
uroczystość ułatwi nawiązanie bliższych kontaktów obydwu rodzinom. Rodzice obydwu stron
(a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców,
względnie najstarszy brat czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por.
kan. 1168) do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają
sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się
pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania,
że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Są bowiem świadomi, że dalsze losy ich
przyszłego związku zależą w dużym stopniu od trafnego wzajemnego wyboru." (nr 32 Instrukcji
Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim)
Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej
1/4
Małżeństwo
Wpisany przez Administrator
w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:
- dowody osobiste,
- metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
- zaświadczenie o bierzmowaniu
- 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu
zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 3 miesiące od
daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest
dokument kontraktu cywilnego,
- świadectwo uczestniczenia w katechizacji /świadectwo szkolne na którym jest ocena z religii/.
- świadectwo Kursu przedmałżeńskiego i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia
Rodzinnego.
Po spisaniu protokołu wygłasza się zapowiedzi
Zapowiedzi
Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego
wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka
w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument,
który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi
ogłasza się przez trzy niedziele. Po wygłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać
i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.
Kartka do spowiedzi św.
Każdy z narzeczonych otrzymuje ją w czasie spisywania protokołu przedślubnego. Pierwszą
spowiedź św. należy odbyć zaraz po spisaniu protokołu a drugą dzień lub dwa przed ślubem
kościelnym.
Ostatnia rozmowa duszpasterska przed ślubem
Jest to spotkanie z ks. proboszczem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się
odbyć we czwartek przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty
potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Narzeczeni powinni także znać
podstawowe modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, 10 Bożych przykazań,
5 przykazań kościelnych itp.
2/4
Małżeństwo
Wpisany przez Administrator
Dzień ślubu
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
- Kartki ze spowiedzi.
- Obrączki.
Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.
Przebieg uroczystości:
Pożegnanie w domu - błogosławieństwo rodziców,
Przejazd do kościoła - w zakrystii podpisanie przez świadków dokumentów ślubu
konkordatowego oraz protokołu ślubnego, oddajemy kartki księdzu, przekazujemy obrączki.
Wejście do kościoła orszaku weselnego
Obrzęd sakramentu małżeństwa dokonuje się po Ewangelii i krótkim kazaniu kapłana,
Młodzi otrzymują Komunię św. pod dwoma postaciami - chleba i wina,
Po zakończeniu Mszy św. młodzi powinni udać się jeszcze przed obraz lub figurę Matki Bożej
na krótką modlitwę,
Życzenia składa się obok kościoła tak, aby nie tarasować wejścia do kościoła.
Sprawy trudne:
- Ślub poza swoją parafią:
Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks.
proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.
W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej a ślub odbywa
się w innej parafii wtedy, potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu.
Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym,
3/4
Małżeństwo
Wpisany przez Administrator
wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której
znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła.
Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają
także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
- Jedno z narzeczonych jest osobą niewierzącą lub innego wyznania należy skontaktować się
z kancelarią parafialną i zasięgnąć informacji,
- ślub za granicą, ślub z obcokrajowcem - należy skontaktować się z ks. proboszczem
narzeczonej lub narzeczonego i zasięgnąć informacji,
- ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej
niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu
rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Ten dokument dołącza ks. proboszcz
do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania
w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.
Prośby duszpasterzy do narzeczonych:
- Rezerwując salę weselną należy pomyśleć o kursie przedmałżeńskim
- O szczegółowe wyjaśnienia w sprawie przygotowań do sakramentu małżeństwa prosimy pytać
księdza proboszcza. Są pewne różnice w każdej diecezji.
- Narzeczona nie powinna być zbyt śmiało ubrana na uroczystość kościelną.
- Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem
szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.
- Śpiew i muzyka manifestują chwałę Boga: w ich wyborze winno się brać pod uwagę te
wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. Wykluczone
są więc śpiewy, melodie i soliści opowiadający o ludzkiej tylko miłości. W mszach świątecznych
pierwszeństwo mają śpiewy wspólne.
- Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą
jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osoby
mające zezwolenie z Kurii. Fotograf i kamerzysta są proszeni o dyskretne zachowanie się
w kościele i o nie zajmowanie miejsca w prezbiterium.
- Drodzy zakochani, przygotowujecie się do kilkudziesięciu lat wspólnego życia, to musi trochę
potrwać, dajcie nam czas na to, abyśmy mogli spokojnie i bez pośpiechu wam usłużyć.
4/4

Podobne dokumenty