Specjalna bliżej

Komentarze

Transkrypt

Specjalna bliżej
Nr 7
6 - 12 listopada 2013
ISSN 2081-8556
Cena 2 zł (w tym 8% VAT)
Ząbkowice śląskiE • Kamieniec ząbkowicki • Bardo • srebrna góra
reklama
szenie
W Ząbkowicach Śląskich nawet wyno
łem
śmieci by wa niebezpieczne. - Poszed
wyrzucić śmieci i znalazłem granat
- tak Jacek Kukla, mieszkaniec
Ząbkowic Śl. (na zdjęciu z bratem
Maciejem), streszcza to
co wydarzyło się w poniedziałek,
4 listopada, ok. godz. 11.10
Specjalna
bliżej
czytaj na str. 5
Walczy z bezrobociem
Marcin Czerniec, wójt Kamieńca Ząbkowickiego,
W poniedziałek, 4 listopada, otwarto
mówi o pierwszym w powiecie centrum
w Kłodzku biuro terenowe Wałbrzyskiej
integracji społecznej, które działa jako zakład
Specjalnej Strefy
budżetowy. Walka z bezrobociem to jeden
Ekonomicznej Investbiegun polityki społecznej, na drugim są
Park. Jego kierownikiem
przedszkolaki.
czytaj na str. 7
została Grażyna Cal
Prąd ze SŁOŃCA
Wkrótce na polach w okolicach
Kamieńca Ząbk. powstanie ferma.
Nie pojawią się tam jednak owce,
ani krowy. Na fermie wytwarzany
będzie prąd elektryczny. Instalowanie
baterii słonecznych ma ruszyć wiosną
przyszłego roku.
czytaj na str. 3
(na zdjęciu). Jednostka
terenowa, którą pokieruje
była wiceburmistrz
Barda, zajmować się
będzie podstrefami
działającymi w
powiatach: kłodzkim
i ząbkowickim.
czytaj
na str. 3
2
Nr 007
Pod Paragrafem
okiem
Słowo
od redaktor
naczelnej
Karolina Makiej
[email protected]
Jednym się opłaca, innym niekoniecznie.
Tak to już jest, że kiedy jedni samorządowcy
potrafią zrobić coś wartościowego dla
swoich mieszkańców, inni nawet o tym nie
myślą.
Mam na myśli Kamieniec Ząbkowicki. Po
raz pierwszy spotkałam się z sytuacją,
kiedy urzędnicy zabiegają o załatwienie
bezpłatnych szczepień dla mieszkańców.
I to nie byle jakich. Chodzi o szczepionkę
policjanta
szczepionkę nie stać. Koszt około 1.300
zł jest dla niego nie do przeskoczenia,
pomimo, że chodzi o tak zwaną inwestycję
w zdrowie.
W Kamieńcu możliwość zaszczepienia
się przeciwko HPV i to zupełnie za
darmo istnieje od 3 lat. Samorządowcom
udało się pozyskać na ten cel specjalne
dofinansowanie. Okazuje się, nie po raz
pierwszy zresztą, że wystarczyły chęci
i dążenie do celu, aby odnieść sukces.
Być może dla niektórych rządzących są
ważniejsze sprawy niż zastrzyki: remont
dróg, szkół, kościołów... Trzeba jednak
pamiętać, że na drogach, w szkołach
i kościołach są ludzie i to oni powinni być
najważniejsi. Inwestowanie w ich zdrowie,
to tak naprawdę inwestowanie w przyszłość
naszych lokalnych społeczności.
policjanta
•
okiem
policjanta
•
okiem
policjanta
Za gin ion a ko bie ta
zuk iwa li zag inio nej
eni ka/ 1 list opa da) pol icja nci pos
Z c zwa rtku na pią tek (31 paź dzi
zez kilk a god zin nie
kow ick ieg o wys zła z d om u i pr
ząb
iatu
pow
a
ank
szk
Mie
.
iety
kob
w o z agi nię ciu .
ści ą mą ż, zaw iad om ił pol icja ntó
cno
obe
nie
jej
y
jon
oko
iep
Zan
ła po
wra cał a.
ies ięc iop aro latk ę. Kob ieta błą dzi
ćdz
pię
źć
ale
odn
się
ło
uda
ach
Po kilk u god zin
do swo jeg o dom u.
les ie i ni e wie dzi ała , jak wró cić
Sp ok ojn a ak cja
odn oto wa no żad neg o
a w t ym rok u Akc ja Zni cz. Nie
Wy jątk ow o spo koj nie prz ebi egł
kol izja ch.
pol icja nci inte rwe nio wa li prz y 8
e
zni
Łąc
h.
nyc
ran
ani
u,
adk
wyp
ne od
Sko ntro low ano 411 poj azd ów (da
,
31 paź dzi ern ika do 3 list opa da)
o
ran
zab
,
nał ożo no 119 ma nda tów
i 3
30 dow odó w reje stra cyj nyc h
em
pra wa jaz dy. Za jaz dę pod wp ływ
2
li
ma
rzy
alk oho lu pol icja nci zat
no
oso by. Dw oje inn ych zat rzy ma
lkie j
za pos iad ani e prz y sob ie nie wie
iloś ci nar kot ykó w. Jed na ze
ow y
sko ntro low any ch osó b mia ła sąd
zak az pro wa dze nia poj azd ów.
Karolina Makiej
bkowicka.pl
taza
[email protected]
który powoduje zachorowania na raka
szczególnie u nas, po prostu na taką
okiem
40 dz iał ek
tał zat rzy ma ny
sob ie 19- late k. Mę żcz yzn a zos
Tak ą iloś ć ma rihu any mia ł prz y
z. 19. 30 w Z ąbk ow ica ch Śl.
w n ied zie lę, 3 list opa da, ok. god
uodparniającą przeciwko wirusowi HPV,
szyjki macicy. Przeciętnego obywatela,
•
stra żac kie new sy • stra
żac kie new sy • stra żac kie
new sy • stra żac kie new
sy • stra żac kie new sy
Us uw ali ole j
Po raz kol ejn y stra żac y mu sie
li zm aga ć się z u suw ani em pla
my ole ju,
któ ra poj aw iła się na dro dze nr
8 w D ębo win ie. Do zda rze nia dos
zło w c zwa rtek ,
31 paź dzi ern ika , ok. god z. 9.0
0.
Na rat un ek pie ca
O m ały wło s, a w jed nym z b udy
nkó w wie loro dzi nny ch prz y ul.
Koś ciu szk i
w Z ąbk ow ica ch Śl. nie dos zło by
do wyb uch u pie ca. Mie szk ani ec
zos taw ił pie c,
w k tóry m got ow ała się wo da. Str
aża cy zaj ęli się wyg asz eni em
ogn
ia.
Do inte rwe ncj i dos zło w c zwa rtek
, 31 paź dzi ern ika , ok. god z. 19.
15.
Au di w row ie
Wy jątk ow o nie spo koj ną nie dzi
elę (3 list opa da) prz eży ł mie szk
ani ec Sto lca .
Kie row ca Aud i A4 ok. god z. 14.
40 wp adł do row u. Na szc zęś cie
nic mu się nie sta ło.
Do pod obn ego wyp adk u dos zło
w t ym sam ym dni u o g odz . 15.
30 w B ras zow ica ch
na dro dze kra jow ej nr 8. Tu do
row u wp adł kie rują cy sam och ode
m ma rki Fia t Un o.
Tym raz em kie row ca tak że wys
zed ł z w ypa dku bez obr aże ń.
Pło ną ce liś cie
W ś rod ę, 30 paź dzi ern ika , ok.
god z. 13. 50 stra żac y inte rwe nio
wa li
prz y ul. Krz ywe j w Z ąbk ow ica ch
Śl. Pow ode m ich prz yja zdu do
tej czę ści mia sta
był poż ar liśc i, w p obl iżu par ku.
Alf a Ro me o w og niu
Do nie bez pie czn ego poż aru dos
zło w s obo tę, 2 list opa da, ok. god
z. 23. 10.
W S ulis ław ica ch zap alił się zap
ark ow any sam och ód ma rki Alfa
Ro
me o.
Na szc zęś cie w s am och odz ie
nik ogo nie był o.
Karolina Makiej
Czekamy na Twoje zdjęcie!
Wyślij MMS-a na numer 902123*
w treści wpisując Ap.gn
* koszt jednego MMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT),
za opublikowanie Twojego zdjęcia zapłacimy do 200 zł
Za
p³
na acim
y
2 0 we
t
0
z³
*
Gazeta interweniuje
Karolina Makiej
czeka na zgłoszenia
codziennie (tel. 502 324 540)
Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem!
Nr 007
3
Prąd ze SŁOŃCA
W wiosce pod
Kamieńcem
powstanie
zną
pierwsza w regionie ferma produkująca energię elektryc
pojawią się tam jednak owce ani krowy.
Wkrótce na polach w okolicach Kamieńca Ząbk. powstanie ferma. Nie
i dla kogo pisze Karolina Makiej
Na fermie wytwarzany będzie prąd elektryczny. O tym w jaki sposób
Na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku ruszy budowa fermy
fotowoltaicznej we wsi Chałupki
niedaleko Kamieńca Ząbk. Baterie
słoneczne zamierza tam postawić
Zdaniem Eksperta
mgr inż. Roman Głaz
właściciel firmy Energosys
wrocławska spółka DCEO-JG 1.
Firma już wydzierżawiła działki, na
których staną fotowoltary, popularnie
zwane bateriami słonecznymi. Wystąpiła też o niezbędne zezwolenia
na rozpoczęcie produkcji prądu.
- Wszystko robione jest zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego i wymogami ochrony środowiska - zapewnia Marcin Czerniec,
wójt gminy Kamieniec Ząbk.
Chociaż samorządowiec zapewnia,
że nie ma żadnych przeciwwskazań
co do budowy, to nadal trwają niezbędne procedury związane z wydawaniem urzędowych decyzji.
- Budowę fermy fotowoltanicznej
rozpoczniemy niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń. Liczymy, że będzie
to na przełomie marca i kwietnia
przyszłego roku - przyznaje Gregor
Von-Kampen Branisch z firmy DCEOJG1 z Wrocławia.
Pomimo że do uruchomienia fermy
pozostało kilka miesięcy, to nadal
nie wiadomo, gdzie dokładnie trafiać
będzie produkowana tam energia.
- Póki co nie wiemy, gdzie przekażemy wytwarzaną energię, choć
oczywiste jest, że cała inwestycja
opiera się na zasadach ekonomii.
Będziemy chcieli pozyskaną energię
sprzedać bezpośrednio gminie Kamieniec Ząbk., będzie to opłacalne
dla dwóch stron - ujawnia plany
Kampen Branisch.
Przedstawiciele inwestora są zgodni,
że ferma nie powstałaby na terenie
gminy Kamieniec Ząbk., gdyby nie
dobra współpraca z lokalnymi władzami.
- Jeśli chodzi o to, dlaczego na miejsce budowy farmy wybraliśmy akurat
tą gminę, to wynika to z faktu, że
wybieramy takie gminy, które mają
wykonane plany miejscowe z wpisem
na wytwarzanie energii odnawialnej,
współpracują z inwestorem oraz
ułatwiają nam wszelkie procedury.
Z takimi gminami chętnie się pracuje.
Ważne są również warunki lokalizacji
inwestycji: niska klasa gruntu lub
grunt przemysłowy, to aby w pobliżu
nie było drzew ani zakładów wytwarzających pył - mówi Gregor von
Kampen-Banisch z firmy DCEO-JG1
sp. z o.o. z Wrocławia..
fot. R. Piela
Budowa farm fotowoltaicznych jest
bardzo innowacyjną inwestycją. To
dobry pomysł, zarówno ze względu
na ochronę środowiska, jak i pod
względem inwestycyjnym.
Wytworzoną energię farmy zazwyczaj odsprzedają sieciom elektroenergetycznym, a to oznacza,
że taka farma cały czas generuje
przychody. W zależności od wielkości mocy (od kilku kW do MW)
koszt budowy może dochodzić nawet do kilku mln zł. Przepisy unijne
promują wykorzystywanie energii
ze źródeł odnawialnych. Obecnie
nawet osoby fizyczne mogą produkować energię z odnawialnych
źródeł energii w swoich gospodarstwach domowych i nie muszą na
taką działalność zakładać firmy
i uzyskiwać koncesji.
Terenowe biuro obsługiwać będzie powiaty:
kłodzki i ząbkowicki
fot. R. Piela
S tr e fa b li ż e j
W ponie działe k, 4 listopada, otwart o w Kłodzk u
biuro terenowe Wałbrzyskiej
Specja lnej Strefy Ekono miczne j Invest -Park. Jego
kierownikiem została Grażyna Cal, była wicebu rmistrz
Barda (na zdjęci u obok).
Jedno stka tereno wa, którą pokier uje zajmo wać się
będzie podstr efami znajdujący mi się w pow iatach :
kłodzk im i ząbko wickim .
Obecn ie taki obsza rów jest
pięć (Nowa Ruda, Kłodzk o,
Bystrzyca Kłodzka, Kudowa
-Zdrój i Ząbkowice Śląskie).
W podstr efie ząbko wickie j
do zagos podaro wania jest
ponad 3,5 ha gruntó w.
- Z nadz ieją będę wycze kiwał na działania terenowego
biura, które przycz ynią się
do pozys kania kolejn ego
inwes tor - ocenił Marcin
Orzes zek, burmis trz Ząbkowic Śl.
WSSE Invest -Park posiad a
podst refy w 41 miejsc owościa ch w cztere ch wojewód ztwac h. Dyspo nuje
łącznie ponad 870 ha gruntów przygo towan ych pod
działa lność gospo darczą .
Obecnie w strefie działa 150
firm, które zainwe stowa ły
16 mld zł. Dzięki temu pracę ma 35 tys. ludzi, w tym
w regi onie kłodzk o-ząbk owicki 1600.
PIERO
Wzbogacą
grabarzy
Sala grabarzy wkrótce zamieni się w salę
rozpraw. Ząbkowiccy
samorządowcy wyposażają to pomieszczenie w niezbędne meble.
Kilka tygodni temu ogłosili nietypowe zapytanie
ofertowe. Nietypowe, bo
jego celem było znalezienie firmy, która wykona
meble do... sali rozpraw.
Urzędnicy nie zamierzają
jednak zmienić się w sędziów. Meble, które trafią
do nich w grudniu (stół,
barierka, ława oskarżonych) chcą
przekazać do Izby Pamiątek Regionalnych.
Wszystkie te eksponaty będą prezentowane
w sali grabarzy. Zgodnie z zamysłem mają
być wykonane z drewna w stylu późnorenesansowym w ciemnym
kolorze, bez zbędnych
zdobień. Jak się okazuje
urzędnicy kupią nie tylko meble. Do sali Izby
Pamiątek regionalnych
trafią również stylowe
stroje: strój Mary Shelley, strój grabarza i jego
żony, strój sędziego oraz
strój pastora ewangelickiego.
Historyczne
starocie
KAMA
Izba Pamiątek Regionalnych
gromadzi rzeczy związane z historią regionu, a także stare mety
ble, starodruki, dawną broń i sprzę
te
gospodarstwa domowego. Wszystkie
tu
nas
ilku
w k
ć
jrze
przedmioty można obe
atow
zen
salach, gdzie co jakiś czas pre
ą
ne są również wystawy czasowe. Duż
popularnością cieszy się laboratorium
Frankensteina z makabrycznymi "pa
miątkami" po szalonym naukowcu.
Wyremontują
pilastry
87 tys. zł na pilastry
Duchowni dziękują
burmistrzowi
Zapadła decyzja o przyznaniu
przez UMiG w Ząbko wicach
Śl. 80 tys. zł na remon t kościoła pw. św. Jadwig i. Jak
twierd zi ks. Jan dzięki tej
kwocie uda się wyremontować
6 pilastrów (pogrubienia ścian
w form ie płaskic h filarów, pełniące funkcj ę konstr ukcyjn ą,
jak też dekoracyjną) od strony
północ nej i 6 w górn ej części
kościo ła.
- Łączn ie na ten cel musim y
przeznaczyć 87 tys. zł. 80 dało
nam miasto , 7 to nasz wkład.
W niedzi elę podzię kowal iśmy oficjal nie radzie i panu
burmis trzowi za przyzn anie
dotacj i - mówi ks. Jan. Jak się
jednak okazu je to nie koniec
remontów w kościele. - Już 25
lat zmaga my się z remo ntem
fot. UMiG w Ząbkowicach Śl.
Nr 007
4
nasze j świąty ni. Musim y zrobić jeszcze pozostałe pilastry,
a także ściany w koście le podkre śla ducho wny.
Warto przypo mnieć , że w kościele św. Jadwigi jeden remont
dopier o co się zakoń czył. Od
maja do sierpn ia trwały w nim
prace przy sklepie niu. Na ten
cel ducho wni pozys kali 250
tys. zł z Minis terstw a Kultur y
i Dzied zictwa Narod owego .
Karolin a Makie j
k.makie [email protected] tazabko wicka.p l
okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty
To nie olbrzymy, ino wiatraki
Giermek Sancho Pansa
uosabiał zdrowy rozsądek.
Był bystrym obserwatorem
– w przeciwieństwie do żyjącego w ciągłej iluzji rycerza Don Kichota. Gdy jego
pan walczył z niewidzialnym
wrogiem, sługa powtarzał:
"żcie jegomość, że to, co
tam się ukazuje, to nie żadne
olbrzymy, ino wiatraki." Ta
metafora jest dobrym opisem
konfliktu, jakiego jesteśmy
świadkami także w powiecie
ząbkowickim, który dotyczy
budowy farm wiatrowych.
Pierwsi przypisują prądotwórczym wiatrakom szkodliwość dla zdrowia, zakłócenia
krajobrazu, zagrożenia dla
ptactwa, a ich budowniczym
i władzy lokalnej zarzucają
zachłanność. Drudzy widzą
w nich alternatywne źródło energii, jej darmowość
i czystość pozyskiwania,
zabezpieczenie dostawy niezbędnej energii elektrycznej
w lokalnym wymiarze oraz
sposób na dodatkowe dochody zarówno dla gospodarza terenu, jak i administracji
samorządowej. Obie strony
nie znajdują jednak wspólnego języka i każda niemal
próba posadowienia pojedynczej turbiny wiatrowej
(czy tym bardziej lokalizacji
farmy wiatrowej) wzbudza
emocje. Najpierw dają one
o sobie znać przy ustalaniu
planów zagospodarowania przestrzennego, potem
przy próbach wyznaczenia
konkretnych miejsc, gdzie
miałyby powstać wiatraki.
Temperatura pomiędzy tymi,
którzy widzą groźne „olbrzymy” i tymi, którzy widzą „ino
wiatraki” rośnie dodatkowo
w okresie zbliżających się
wyborów. Zamiast racjonalnych argumentów za i przeciw wysuwa się dzidy albo
tarcze. To tak, jak byśmy
byli uczestnikami zmagań
Błędnego Rycerza, który
nie słuchał swego wiernego
giermka.
W opinii wielu ekspertów
prawo w Polsce niedostatecznie reguluje budowanie elektrowni wiatrowych.
Bardzo częste są też głosy
podkreślające, że obszary
farm wiatrowych i tereny wokół nich tracą nie tylko pod
względem estetyki, ale pod
kątem wartości inwestycyjnej.
Nie brakuje też przekonania,
że w polskich warunkach
bardziej racjonalne ekonomicznie i bezpieczniejsze dla
ludzi jest pozyskiwanie nadal
niedocenianej energii geotermalnej. Gdzieś na horyzoncie
jawi się wizja wydobywania
gazu łupkowego, wokół której
niestety trwa olbrzymie polityczne zamieszanie. Trzeba
jasno powiedzieć, że turbiny
wiatrowe nie są jedynym i nie
są też idealnym rozwiązaniem problemu deficytu energii elektrycznej. Wprawdzie
obniżają koszt pozyskiwania
energii, ale mają negatywny
wpływ na zdrowie ludzi przebywających w ich okolicy.
- To nie żadne olbrzymy, ino
wiatraki - mówił giermek do
rycerza. Rycerz niezrażony niepowodzeniem mówił
na to: - Zamilcz przyjacielu!
w każdej kwestii związanej
ze środowiskiem naturalnym,
problem w dużym stopniu
tkwi poza racjonalnymi argumentami. Gdyby je zważyć
na chłodno, bilans musiałby
wskazać na zasadność lub
niezasadność budowania
wiatraków. Szkopuł w tym,
że ludzie nie mają do nikogo
zaufania. Eksperci są podejrzewani o lobbing, inwestorzy
o chęć szybkiego zarobku,
ekolodzy o oszołomstwo, politycy o beztroskę. Sprzeciwy
mieszkańców są pokazywane
jako bunt niedokształconych
prowincjuszy, a stanowczość
decydentów jako arogancja
władzy.
Krzysztof Kotowicz
5
W Ząbkowicach Śląskich nawet wyrzucanie
śmieci bywa niebezpieczne
Szukają urzędnika
Trwa kolejny nabór
na wolne stanowisko w Urzędzie
Miasta i Gminy
w Ząbkowicach Śl.
Sprawdź, czy masz
szansę na pracę
w urzędzie. Jeśli
tak złóż w tym tygodniu dokumenty.
Tym razem wolnym
etatem jest stanowisko ds. kadr
w wydziale organizacyjnym.
– Nabór na to stanowisko prowadzony jest w otwartym
konkursie. Wymagane dokumenty
aplikacyjne należy
składać do 8 listopada. Po tej da-
Wybuchowy
ŚMIETNIK
cie znana będzie
liczba chętnych
ubiegających się
o pracę na tym
stanowisku – mówi
Krystian Nowakowski z ząbkowickiego magistratu.
Kandydaci powinni
mieć wyższe wykształcenie (administracja, ekonomia, prawo lub
zarządzanie). Niezbędna jest również umiejętność
redagowania pism
urzędowych, sporządzania analiz,
zestawień, wniosków oraz sprawozdań GUS.
KAMA
Co robił radziecki granat
na polskim śmietniku?
Sprawę, która
zelektryzowała
Ząbkowice, wyjaśniają
policjanci
- Poszedłem wyrzucić śmieci
i znalazłem granat - tak Jacek
Kukla, mieszkaniec Ząbkowic
Śl., streszcza to co wydarzyło się w poniedziałek, 4
listopada,
ok. godz.
scy zdobyli 157
g ł o s ó w. P ó ź n i e j
rozpoczęły się procedury. Czekaliśmy
na decyzje od burmistrza i z kuratorium - mówi pani
dyrektor.
Uroczyste nadanie
gimnazjum imienia
Noblistów Polskich
odbędzie się 10
grudnia o godz.
10.00. W tym dniu
odsłonięta zostanie też pamiątkowa
tablica.
KAMA
11.10. Pan Jacek wspólnie
z bratem od razu o wybuchowym znalezisku powiadomili
strażników miejskich. Strażnicy
jednak nie przyjechali.
- Powiedzieli, że nie mają kogo
wysłać. Zadzwoniliśmy więc na
policję i wtedy się zaczęło - dodaje ząbkowiczanin.
Funkcjonariusze, gdy tylko potwierdzili, że to co znalazł Jacek Kukla przy kontenerze na
śmieci, to rzeczywiście granat
od razu zaalarmowali saperów.
Granat leżał przy ul. Dolnośląskiej między murkiem a konte-
nerem na śmieci komunalne. Był
na tyle daleko od zabudowań, że
nie zarządzono ewakuacji ludzi.
Wezwani saperzy zabrali wybuchowe znalezisko, pochodzące
prawdopodobnie z czasów II
wojny światowej, a policjanci
wyjaśniają skąd granat znalazł
się w śmietniku.
Karolina Makiej
[email protected]
fot. P. Golak
Imię dla gimnazjum
Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl. zyska
patrona. Wybór nie
był prosty, ponieważ, jak podkreśla
Anna Kuźmińska,
dyrektor gimnazjum, do wyboru
były m.in. takie
imiona jak: Adam
Małysz, Jerzy
Śniadecki i Maria
Skłodowska - Curie.
- Swoje propozycje
składali uczniowie,
rodzice i nauczyciele. Nobliści Pol-
Nr 007
Temat z jedynki
RęczNy i radziecki
F-1 to radziecki granat ręczny
z okresu II wojny światowej,
który był kopią francuskiego
granatu o tej samej nazwie,
używanego podczas pierwszej wojny światowej. Produkowano go do końca lat 80.
ubiegłego wieku. Posiadał
powierzchnię korpusu naciętą
podłużnymi i poprzecznymi
rowkami. Ułatwiały one rozrywanie granatu na odłamki,
których liczba dochodziła
do tysiąca. Te duże odłamki
miały zasięg do 200 metrów
i stanowią zagrożenie dla
rzucającego.
Jacek i Maciek Kuklowie pokazuje miejsce, w którym leżał granat F 1
Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników
Czy w naszym regionie jest dużo niewybuchów z ostatniej wojny?
Jan Burdykiewicz
Bogusława Michalak
Józef Szymański
Teresa Wojdyło
Dawid Jabłoński
Tak, myślę, że w zachodniej
części naszego kraju jest jeszcze wiele takich "niespodzianek" z wojny.
Kiedyś słyszałam o przypadku znalezienia pocisku, ale
myślę, że dużo tego w ziemi
już nie ma.
Oczywiście, że jest dużo. Sam
znam konkretne miejsca z niewybuchami. Będziemy je znajdować jeszcze długo.
Nie zetknęłam się z niczym
takim, więc trudno mi jednoznacznie powiedzieć. Nie mam
zdania na ten temat.
Na pewno jeszcze wiele pozostało. Mój kolega, który ma
wykrywacz metalu, znajduje
niewypały.
Nr 007
6
Witamy na œwiecie
W październiku w ząbkowickim szpitalu
przyszło na świat kilkanaścioro dzieci.
Zdjęcia kilku maluchów prezentujemy
w tym tygodniu.
Urodziły się na oddziale położniczym
ząbkowickiej lecznicy, gdzie nasz reporter
zrobił im zdjęcia. Każdy rodzic może też sam
przesłać do nas fotografię swojego dziecka
e-mailem: [email protected]
Nauka języka obcego całkiem za darmo
Angielski
dla maluchów
Niskie ceny obiadów,
place zabaw, a teraz
angielski
W Ząbkowicach
Śląskich dba się
o maluchy
Marcel Skrzypczak
Chłopiec urodził się 23 października
o godz. 15.15. Ważył wtedy 3,6 kg i mierzył
59 cm. W domu na chłopca czeka brat
Wojtuś. Szczęśliwymi rodzicami są Justyna
Skrzypczak i Artur Głąb ze Sławięcina.
Od poniedziałku, 4 listopada, we wszystkich publicznych przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych,
a także szkołach podstawowych w gminie Ząbkowice wprowadzono lekcje
języka angielskiego. Będą
one odbywały się w ramach
zajęć dodatkowych. Jak
podkreślił Marcin Orzeszek,
burmistrz Ząbkowice Śl.,
bezpłatne zajęcia językowe dla przedszkolaków to
kolejny element bardzo
istotnej dla władz miasta
polityki prorodzinnej i podnoszenia poziomu edukacji
w gminie.
O wrastającym poziomie
usług edukacyjnych świadczą niskie ceny obiadów
w szkołach (3,20 zł) i ca-
łodziennego wyżywienia
w przedszkolach (5 zł).
Oprócz tego zapewniono
odpowiednią ilość miejsc
w przedszkolach, czyli 837,
w tym 783 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 54
dla dzieci w wieku żłobkowym. Warto przypomnieć,
że korzystając z programu
"Radosna szkoła" wybudowano także place zabaw przy każdej placówce
oświatowej.
KAMA
Julia Moskaluk
Dziewczynka urodziła się 24 października
o godz. 4.40. Ważyła wtedy 3,7 kg i mierzyła
57 cm. Julia jest 4 dzieckiem Andrzeja
i Agnieszki z Barda. W domu na maleństwo
czeka Klaudia, Karolina i Wojciech.
Strażacy szukają dawców szpiku
Zareje struj się jako potenc jalny
dawca szpiku i uratu j komuś życie
- to myśl przew odnia akcji „Dzień
dawcy szpiku w gmin ie Kłodzk o”,
organi zowan ej przez Ochot niczą
Straż Pożar ną w Krosn owicac h
i funda cję DKMS Polska . Każdy,
kto chciałby zostać dawcą, będzie
mógł zareje strowa ć się 16 lub17
listopa da, międz y godzin ą 10.00
a 17.00, w remizi e straża ckiej,
w Kros nowica ch (teren tak zwa-
nego noweg o osiedl a).
- Rejest racja zajmu je 10 minut
i poleg a na przepr owadz eniu wywiadu medyc znego , wypełn ieniu
formul arza z dany mi osobo wymi
oraz pobran iu wymaz u z błony
śluzow ej z wewnę trznej strony
policzk a – mówi Joann a Janick a,
sekret arz OSP w Krosno wicach
i przypomina, że dla wielu chorych
na białac zkę jedyną szans ą na
przeży cie jest właśni e przesz cze-
pienie szpiku od niespo krewn ionego dawcy. W bazie funda cji
DKMS Polska zareje strowa ło się
dotych czas 386 tys. osób.
- To wciąż mało, zważy wszy, że
w Polsc e średn io co godzin ę
diagno zowan a jest u kogoś białaczka – ocenia Janick a. - Każdy
nowy potenc jalny dawca szpiku
to kolejn a szansa na uratow anie
komuś życia – dodaje .
Przem ysław Ziema cki
Nr 007
7
Walczy
z bezrobociem
O pierwszym w powiecie centrum
integracji społecznej, likwidowaniu
dziurawych dróg oraz inwestycji
w 200-stu maluchów z Marcinem
Czerńcem rozmawia Karolina Makiej
Jakie najważniejsze
inwestycje udało się
Panu zrealizować
w tym roku?
Kończymy właśnie pierwszy etap remontu Kamienieckich Błoni. Objął
on trakty komunikacyjne
oraz plac przy ul. Kolejowej łącznie z oświetleniem i elementami małej architektury. Kolejny
etap będzie realizowany
na przełomie 2013/2014
roku. Koszt prac, które już
zakończyliśmy, to 600 tys.
zł. Ważną inwestycją była
także budowa świetlicy
w Suszce. W tej miejscowości nigdy nie było takiego miejsca. Mieszkańcy
długo czekali na powstanie
świetlicy. Na ukończeniu
jest też remont świetlicy
w Śremie i w Topoli.
A co z remontem dróg?
Kończymy właśnie odbudowę drogi z Kamieńca
do Byczenia przy ul. Parkowej, a także drogę wokół
centralnej części Byczenia,
przy kościele.
W gminie Kamieniec
Ząbk. są 3 przedszkola.
Czy tegoroczne
inwestycje dotyczyły
także ich?
W tym roku remontowaliśmy wnętrze przedszkola
publicznego nr 1. To był kolejny etap prac. Wcześniej
położyliśmy w tym przedszkolu nową elewację. Co
ważniejsze w tym roku
otworzyliśmy dodatkowy
oddział dla maluchów
przy przedszkolu publicznym nr 1 dla 2- i 3- latków. Łącznie w naszych
przedszkolach mamy 200
dzieci.
„
Nasze centrum jest
pierwszym na Dolnym
Śląsku, które działała
jako zakład budżetowy
Gmina Kamieniec,
jak niemal każda
w Polsce boryka
się z problemem
bezrobocia.
Jak gmina
pomaga osobom
bezrobotnym?
Działa u nas Centrum
Integracji Społecznej.
Pracuje w nim 112 ludzi. Dodatkowo 80 osób
zatrudniamy w ramach
stażów 50+. Celem tego
centrum jest przeciwdziałanie marginalizacji
społecznej i zawodowej
osób, które od dłuższego
czasu były bezrobotne,
uzależnione, niepełnosprawne, bezdomne. Takim osobom łatwiej będzie w przyszłości wejść
na rynek pracy. Nasze
centrum jest pierwszym
na Dolnym Śląsku, które
działała jako zakład budżetowy.
reklamA
'2/12ĝ/Ą6.,)81'86=32:,(51,&=<
GODUR]ZRMX'ROQHJRĝOąVND
81,-1(32ĩ<&=.,
GOD'2/12ĝ/Ą6.,&+
35=('6,ĉ%,25&Ï:
9 3Rő\F]NL
GRPOQ]ğ
)XQGXV]5HJLRQX:DáEU]\VNLHJR
ZZZIUZSO
8O/LPDQRZVNLHJR
:DáEU]\FK
7HO
ELXUR#IUZSO
9 6WDğHRSURFHQWRZDQLH
URF]QHRG
9 %UDNSURZL]ML
9 2NUHVVSğDW\GRODW
9 1LHRGSğDWQDSRPRF
ZZ\SHğQLDQLXZQLRVNX
9 .UÐWNLF]DV
UR]SDWU]HQLDZQLRVNX
1DSĔG]DP\«
UR]ZyM«SU]HGVLĔELRUVWZ
3URMHNWZVSyá¿QDQVRZDQ\SU]H]8QLĊ(XURSHMVNą]HĞURGNyZ(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRZUDPDFK
5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJRGOD:RMHZyG]WZD'ROQRĞOąVNLHJRQDODWD
Nr 007
8
Rewolucje na dwo!rcu
Nowy dach za 50 tys. zł
Remont jeszcze
w tym roku
fot. N. Świerczyńska
To już pewne! Dworzec w Kamieńcu Ząbk. przestanie straszyć. Kapitalny remont kolejowej
stacji może pochłonąć nawet
miliony zł, podzielono go na
etapy. Jeszcze w tym roku kolejarze chcą zabrać się za dach.
Jak informuje Bartłomiej Sarna
na ten cel już zagwarantowano
w budżecie PKP kwotę 50 tys. zł.
Przed kilkoma dniami rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie
ione
b
ro
wykonawcy remontu dworcocu,
wego dachu. Prace obejmą
ń
e
i
am cja
nie tylko wymianę dachu,
K
a w esty ietnia jowy
ale także naprawę koc
r
w
o
e
minów.
dw wa in iec kw c kol o
t
n
lk
ia
o
e
n
o
j
- Prace z tym
em kole od ko dworz nie ty ystan
r
ż
z
związane powinany dyna ie. P acji
tam rt kor ównie
w
z
e
o
n
o
i
j
niśmy zakończyć
n
o
n
r
n
o
m
Pla to nie regi oder rawio komf iono iższy ie
na przełomie tego
w
l
m
zy po m . Pop tkim praw najb a pra cja
s
i przyszłego roku
a
o
s
ł
y
e
w n twart łówn wszy tu. P jego trwa elewa na,
- mówi Bartłomiej
ł o ko G zede obiek u i w która lana zczo
a
Sarna, rzecznik
t
c
s
zos Kłodz le pr ch z dwor fozy, . Ceg yczy włoką
PKP we Wrocłay
a
w
n
a
,
or
trz
po
wiu. - Nie wykluykę odróż twa n etam ewną stała alną no
t
e
est zez p zeńs kty m na z ym zo pecj zczo ek
czamy dalszych
pr zpiec . Efe e już iczn ona s mies dyn
robót remontobe eniu oczn kton iecz cji u a. Bu sób
wych w przyszłym
rc
zp
cz
ite
id
wa
ao
roku, jednak ich
oto , są w i arch i zabe a ele ą dwo ny dl d do
N
zakres będziemy
rok talam iona fitti. nazw rzyjaz odjaz
f
n
z
e
p
ł
a
w stanie przedstawić
z d zupe tygr blice ziej p ych ( o).
d
n
g
n
u
a
na początku przyszłego
e ta ię bar praw sowe
w
o
s
a
roku - dodaje.
s
n tał
o
k
s epełn holu
KAMA
i
To
z
ż
ju
n
być mieszkańcem
Zaszczep się za darmo! Jest tylko jeden warunek – musisz
gminy Kamieniec Ząbkowicki
Darmowe ZAST RZY KI
Już od kilku lat mieszkańcy gminy Kamieniec Ząbk. mogą zainwestować w swoje
zdrowie. Co ciekawe, chyba po raz
pierwszy nie wiąże się to z wydawaniem
pieniędzy na leki i szczepionki.
- Prowadzimy szczepienia przeciwko grypie u osób zakwalifikowanych do grupy
podwyższonego ryzyka oraz szczepienia
przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt
objętych programem ochronnym - mówi
wójt Marcin Czerniec.
Darmowe szczepienia cieszą się z roku
na rok coraz większą popularnością
wśród mieszkańców. W przypadku tych
uodparniających przed zachorowaniem
na grypę, w ubiegłym roku zaszczepiono
aż 1100 osób, podobnie było w przypadku szczepienia przeciwko wirusowi
HPV. Nic jednak dziwnego skoro taka
szczepionka, to koszt blisko 1300 zł.
Warto podkreślić, że takie szczepienie
ma na celu ochronienie dziewcząt
przed zachorowaniem na raka szyjki
macicy.
- Mamy na uwadze konieczność
zapewnienia właściwej ochrony
mieszkańcom i przeciwdziałania
chorobom. Ma to głęboki sens
– twierdzi wójt.
KAMA
Zwierzyniec oferuje
Anielka
4-letnia suczka,
zaszczepiona
i odrobaczona.
Borys
4-letni spokojny samiec.
Jest zaszczepiony
i odrobaczony.
Bon
2-letni pies.
Lubi zabawy z innymi psami.
Jest bardzo posłuszny i spokojny.
W każdym wydaniu „Gazety Ząbkowickiej”
umieszczamy zdjęcia kilku małych pupili,
dla których schronisko „Azyl”
z Dzierżoniowa szuka nowego domu
Kama
To z wyglądu typowy obrońca
swojej rodziny, ale to tylko postawa w głębi kryje się gołębie serce.
Vika
Skora do zabawy i szaleństwa.
Vika jest zaszczepiona i odrobaczona
oraz po sterylizacji.
C h c e s z d o w i e d z i e ć s i ę w i ę c e j ? Z a d z w o ń ! Te l . 6 6 4 3 1 5 8 5 2 , 7 4 8 3 11 8 0 0
9
Nr 007
Pod Paragrafem
ucie
21-latek z powiatu ząbkowickiego omal nie spłonął w a
Otarł się „o śmierć
21-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego wpadł w ręce dzierżoniowskich policjantów. Mężczyzna
w środę, 30 października, jechał
samochodem marki Fiat Punto.
Stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w kamień znajdujący się
przy jednej z posesji.
- Zgłoszenie przyjęliśmy przed godziną 5.00 rano. W PrzerzeczynieZdroju spłonął samochód. Na
miejsce zdarzenia niezwłocznie
został wysłany patrol, który
ustalił, że Fiatem Punto kierował 21-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który
jechał w kierunku Podlesia.
W pewnym momencie zje-
Zgłoszenie przyjęliśmy
przed godziną 5.00 rano.
W Przerzeczynie-Zdroju
spłonął samochód
chał na pobocze i uderzył w kamień
znajdujący się przy prywatnej posesji. Po przebadaniu kierowcy przez
policjantów okazało się, że miał on
ponad 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - relacjonuje okoliczności wypadku Mariusz Furgała,
oficer prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Dzierżoniowie.
Okazuje się, że kierowca i jego o 6
lat starsza pasażerka cudem uciekli
z samochodu, który po uderzeniu
w kamień stanął w płomieniach. Nie
obeszło się bez obrażeń. 21-latek
poparzył sobie ramiona i głowę, a 27latka doznała ogólnych potłuczeń.
Za kierowanie autem pod wpływem
alkoholu mieszkańcowi powiatu ząbkowickiego grozi do 2 lat więzienia
oraz zakaz prowadzenia pojazdów
nawet do 10 lat. Kierowca odpowie
również za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, za co grozi
grzywna do 500 zł.
Karolina Makiej
[email protected]
fot. KPP Dzierżoniów
Miał 1,74 promile
alkoholu we krwi
Teraz może spędzić
za kratkami 2 lata
Pechowa
stłuczka
ał y dw a
U sz ko dz on e zo st
.
la
ta
pi
sz
do
a
botę, 2
1 os ob a tra fił
stłuczki doszło so
ej
ow
ch
pe
j
te
o
i krajowej
samochody. D
rzyżowaniu drog
sk
na
0
.3
15
.
dz
tam dwa
listopada, ok. go
h Śl. Zderzyły się
ac
ic
w
ko
ąb
Z
w
y Honnr 8 z ul. Legnicką
udi 80. - Kierując
i A
ic
iv
C
da
on
H
tąpił
owe:
samochody osob
dopodobnie nie us
aw
pr
a,
ow
ni
żo
er
ny Dzi
lizji z prawidłowo
dą, jadąc od stro
oprowadził do ko
i d
u
zd
ja
ze
pr
a
w
marki Audi - inpierwszeńst
ia samochodem
aw
cł
ro
W
u
nk
ru
yniku stłuczki
jadącym w kie
bkowice Śl. W w
Zą
P
KP
z
ec
ol
ie zi on o do
formuje Ilona G
ob a, któr ą pr ze w
os
a
dn
je
a
ał
st
ku , po m og li
po sz ko do w an a zo
i mie jsce w yp ad
yl
cz
ie
zp
be
za
ochodów
szpi ta la . Stra ża cy
a jednego z sam
trz
nę
w
do
KAMA
ę
si
u
w dostani
Nieletnia
z promilami
17-latka stanie przed sądem. Dziewczyna była tak
pijana, że ledwo trzymała
się na rowerze. Policjanci zatrzymali pijaną
nastolatkę, mieszkankę
gminy Ząbkowice Śląskie, 2 listopada w Zaduszki.
- Do zatrzymania doszło
kilka minut po północy.
Dziewczyna jechała ro-
werem, a właściwie starała
się go prowadzić. Po przebadaniu okazało się, że miała
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci
oddali nieletnią pod opiekę
ojca - informuje Ilona Golec
z Komendy Powiatowej Policji
w Ząbkowicach Śl.
Teraz 17-latka odpowie przed
dwoma sądami: karnym za prowadzenie roweru pod wpływem
alkoholu, a także przed sądem
rodzinnym za spożywanie alkoholu. Na tym sprawa się
jednak nie zakończy.
- Policjanci ustalają skąd
pochodził alkohol, który wypiła dziewczyna, ponieważ
jak wiadomo sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest
przestępstwem - przypomina
Golec.
KAMA
Nr 007
10
Wkładka reklamowa
Ząbkowice Śl., ul. Krzyw
a
Szkoda, że przy tak ładnyc
h zabytkach wciąż pozost
ają
również te nieprzyjemne dla
oka
Ząbkowice Śl., ul. Krótk
a
Kolejny mur, którego sta
n pozostawia wiele do życ
zenia...
Karolina Makiej - reporterka, która nie boi się pokazywać jak wyglądają Ząbkowice Śląskie
Bardo, Kamieniec Ząb., Srebrna Góra i okoliczne miejscowości.
Pomóż jej zmieniać otoczenie. Jeżeli na tej stronie powinno się znaleźć coś, co wymaga zmian
w Twoim otoczeniu, to napisz lub zadzwoń: [email protected], tel. 502 324 540
fot: P. Golak
Ząbkowice Śl., ul. Bonifrat
ów
Taki przykry widok można
zobaczyć pod kościołem. Sz
koda,
że mieszkańcy nie wiedzą
do czego służą kosze
fot: P. Golak
ich remont
fot: P. Golak
fot: P. Golak
Ząbkowice Śl., ul. Armii
Krajowej
Czyżby asfalt był aż tak dro
gi? Jak widać tak, skoro
na każdym kroku można zau
ważyć jego braki
Ząbkowice Śl., ul. 1 ma
ja
Tak powinny wyglądać ws
zystkie stare cmentarze
.
Niestety zwykle zapomina
się w ogóle o ich istnien
iu
Ząbkowice Śl., ul. Legn
icka
A mury runą...Szkoda tylk
o, że nikt nie weźmie się
za
fot: K. Makiej
fot: K. Makiej
Bulwersuje Ciebie obojętność urzędników?
nić Twoje otoczenie
Masz problemy i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić? Pomożemy zmie
Zmierzą
ODCH YL ENIE
fot. K. Makiej
Ostatnio ząbkowicka krzywa
wieża miała 212 centym etrów odchylenia od pionu. Już
w grudniu geodeci dokonają
kolejnych pomiarów. Ponad
dwumetrowe odchylenie, wysokiej na 34 metry wieży, jest
zauważalne już z daleka. Wieża
przechyliła się
o 1,5 m pod koniec XVI wieku.
Prawdopodobnie wpływ na to
miały ruchy tektoniczne w pobliskim Bardzie
lub zwiększony
ciężar nadbudowan ej wieży.
Obecnie krzywa wieża jest
jedną z najważniejszych
atrakc ji Ząbkowic. W tym
roku zwiedziło
ją już prawie
16 tys. turystów.
KAMA
Nr 007
11
Kasa na wieżę
48,9 tys. zł na Dni
i Noce Krzywej Wieży
Imprezę zaplanowano
na lipiec
Są pieniądze na coroczną
imprezę „Dni i noce Krzywej
Wieży”. Dofinansowanie
zostanie przyznane przez
Radę Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Qwsi”. Wniosek o dofinansowanie został zaopiniowa-
ny pozytywnie.
Wnioskowana kwota to
48, 9 tys. zł. Dwudniowa
impreza ma na celu promocję lokalnych walorów
turystycznych, historii
ziem oraz artystów, którzy
będą się mogli zaprezentować podczas koncertów.
W przyszłym roku impreza
odbędzie się w dniach 1112 lipca. Co ciekawe ponad
9 tys. zł zostało przyznane
również na publikację tomiku wierszy Adama Lizakowskiego pt. „Wiersze
spod Krzywej Wieży”. Nieco
mniejsza kwota, bo ponad
6 tys. zł przyznano na wydanie książki „Z Frankensteinem do Ząbkowic Śląskich” autorstwa dr Beaty
Blicharskiej.
Karolina Makiej
[email protected]
Jesienne zwiedzanie
Lato za nami, co oznacza,
do soboty w godz. 9.00
przed zamknięciem. Warto
że zmieniają się godziny
- 17.00. Ostatnie wejście
przypomnieć, zwłaszcza
odbywa się pół godziny
osobom spoza Ząbkowic, że
zwiedzania ząbkowickich
zabytków. Od 1
w tej chwili nie można
listopada krzywą
zwiedzać zamku. Trwa
Sprawdź za ile zwiedzisz
wieżę, Izbę Pamiątam bowiem remont
 krzywa wieża
tek Regionalnych
w ramach II etapu rewi bilet normalny: 6 zł; bilet ulgowy:
talizacji. Zamek będzie
oraz Laboratorium
3 zł
 Izba Pamiątek Regionalnych
Frankensteina bęzamknięty dla turystów
bilet normalny: 4 zł; bilet ulgowy: 2
dzie można oddo odwołania.
zł
 Laboratorium Frankensteina
wiedzać od wtorku
KAMA
bilet: 2 zł
reklamA
Kłodzko, pl. B. Chrobrego 22
tel. 884 801 120
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Wtorek - Środa: 10.00-18.00
Czwartek - Piątek: 8.00-16.00
12
Nr 007
Kultura
REPERTUAR CINEMA 3D
KŁODZKO
8 - 14 listopada
PREMIERA
„Thor: Mroczny świat 3D”
fantasy/przygodowy, USA, od 10 lat, 120 min.
Thor próbuje zaprowadzić porządek w
kosmosie, ale starożytna rasa, dowodzona
przez mściwego Malekitha powraca, by
zepchnąć wszechświat w ciemność.
Godz. 9:30; 12:00; 17:00 – dubbing;
14.30; 19:30 – seans oprócz 14 listopada;
20:00 – seans tylko 14 listopada
„Bilet na Księżyc”
obyczajowy, Polska, od 15 lat, 120 min.
Rok 1969. Dwóch braci wyrusza w podróż
nad morze, podczas której obaj nauczą się
życia.
Godz. 13:45; 17:00; 20:45 – seanse oprócz 14
listopada, 13:30; 16:00; 18:30 – seanse tylko 14
listopada
„Wenus w futrze”
dramat, Francja/Polska, od 15 lat, 96 min.
Tuż przed końcem przesłuchań do nowej
sztuki do teatru wpada Wanda. Mimo początkowej niechęci reżyser pozwala jej się
zaprezentować.
Godz. 19:30; 21:45 – seanse oprócz 14 listopada, 19:15; 21:00 – seanse tylko 14 listopada
POZOSTAŁE TYTUŁY
„Gra Endera”
akcjia, Sci - fi, USA, od 9 lat, 114 min.
Rok 2070. Ludzkość zagrożona inwazją
obcych szkoli Dzieci na kosmiczna elitę
wojenną. Głównym bohaterem jest Andrew
'Ender' Wiggin, chłopiec, u którego odkryto niezwykłe zdolności wojskowe i który w
związku z tym stanowi jedyną nadzieję dla
ludzkości.
Godz. 10:00, 11:15 – dubbing, 12:30; 18;15 –
seanse oprócz 14 listopada, 10:00; 11:00 – dubbing, 15:00, 17:30 – seanse tylko 14 listopada
„Grawitacja 3D”
thriller/Sci-fi/prod. USA/Wlk. Brytania,
od 12 lat, 93 min.
Godz. 16:15 – seans oprócz 14 listopada,
13:00 – tylko 14 listopada
„Kumba”
animacja/familijny/przygodowy,
prod. RPA, b.o., 90 min.
Godz. 9:15 – 3D, 15:00 – 2D
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
i do godzin seansów.
Teatr im. Modrzejewskiej z Legnicy wkrótce
wystąpi w ZOK-u
Zrozumieć historię
Biografię Henryki
Krzywonos wystawią
na ząbkowickiej
scenie
Spektakl ma
przybliżyć widzom
życie legendy
Solidarności
„Zrozumieć H.” - co kryje się
za tym nieco tajemniczym tytułem spektaklu przygotowanego przez aktorów z Teatru
im. Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy? Jest to przedstawienie, nawiązujące do
1980 r., kiedy powstawała
„Solidarność”. Scenariusz
przedstawienia jest oparty
na biografii legendarnej działaczki Solidarności, Henryki
Krzywonos. Pojawiają się
tu mniej znane wątki jej życiorysu, np. prowadzenie
przez nią rodzinnego domu
dziecka, w którym schronienie znalazło dwanaścioro
podopiecznych.
Jak podkreślał po premierze
przedstawienia reżyser Pa-
weł Palcat „Zrozumieć H.” to
nie polityczny spór wokół tej
postaci jest najistotniejszy,
ale niezwykłość biografii tej
kobiety. Zamiarem przedstawienia było dążenie do
zrozumienia wyborów życiowych, jakich dokonała
Krzywonos, skąd wzięła się
w niej tak wielka odwaga
i determinacja, aby rzucić
na jedną kartę wszystko
i przeciwstawić się złu.
Przedstawienie będzie można obejrzeć w Ząbkowickim
Ośrodku Kultury już 26 listopada o godz. 19.00. Bilety
będą do nabycia w dniu
spektaklu za jedyne 10 zł.
Karolina Makiej
[email protected]
W Kłodzku będzie można poczuć klimat dawnej Argentyny
T an g o w m u ze u m
W Muzeum Ziemi Kłodzkiej
zabrzmią najpiękniejsze tanga Astora Piazzolli. Zagra je
profes or Bogum iła Gizber tStudnicka, wybitna klawesynistka, absolwentka krakowskiej
Wyższ ej Szkoły Muzyc znej
oraz Królewskie Konserwatorium w Antwerpii. Od 2001
r. prof. Gizbert-Studnicka jest
prezesem Stowarzyszenia Promującego Młodych Artystów,
które zorganizowało w Polsce
i za granicą ok. 900 koncertów,
w tym spektakle operowe i muzyczno-taneczne oraz wystawy
malarstwa, rzeźby, fotografii
i szkła ręcznie malowanego.
W Kłodzku klawesynistka zagra
najpiękniejsze tanga nieżyjące-
go już wirtuoza Astora Piazzolli
(na zdjęciu ), który stworz ył
oryginalny styl znany nuevo
tango. Nie była to muzyka do
tańczenia, lecz kunsztownie
stylizowane utwory do słuchania. Chara kterys tyczne dla
nuevo tango jest nawiązanie
do baroku. Rytm tego tanga
bywa wyraźny, ale dość często
ulega zakłóceniom, nawiązując
do jazzu.
Bilety na koncert (cena 8 zł),
który odbędzie się 8 listopada
o godz. 17.00, można kupić
w muzealnej recepcji.
PIERO
Do kina z Gazetą
Chcesz wygrać darmowe bilety do kina Cinema
3D i kina Ząbkowickiego Ośrodka Kultury?
Nic prostszego. Wystarczy rozwiązać naszą
krzyżówkę. Jedną z wielu nagród za podanie
prawidłowego hasła są zaproszenia do kina.
Szczegóły dotyczące konkursu z nagrodami
na stronie z karuzelą nagród.
Repertuar kina ZOK
w Ząbkowicach Śl.
Listopad 2013
16-17 listopada
godz. 17.00, bilet wstępu: 10 zł
„Cristiada”
Nr 007
858
15
13
VII
WKŁADKA REKLAMOWA
WRACAMY DO NATURY
PRAWNIK RADZI
Cudotwórcza moc cytryny Poszukiwanie
spadkobierców
Bez cytryny trudno wyobrazić sobie dobrze zaopatrzoną kuchnię. Ma swój
udział niemalże w każdej potrawie. Jej właściwości zdrowotne daleko
prześcigają jej zalety kulinarne. O tym do czego jeszcze można ją wykorzystać
w tym tygodniu pisze nasz ekspert od medycyny naturalnej
Cytryna to popularny owoc znany
od starożytności. Już Grecy oraz
Rzymianie uważali ją za symbol zdrowia.
Cytryna uprawiana jest dla swoich
owoców, które zawierają wiele drogocennych substancji: olejki lotne, limonen, citral, kumarynę, bioflawonoidy
oraz witaminy C, P, A, E, B.
Witamina C chroni organizm przed
wirusami, przyśpiesza gojenie się
ran, leczy stany nerwicowe, reguluje
ciśnienie krwi, problemy trawienne
i bóle gardła oraz poprawia pamięć,
wzmacnia, a nawet pielęgnuje włosy,
skórę dłoni i stóp.
Największą popularnością cieszy się
sok, ale mało kto wie, że to właśnie
skórka z cytryny jest w niej najcenniejsza. Stanowi ona swoistą bombę
witaminową mającą do 10 razy więcej
witamin niż sam sok!
Skórka z cytryny zwalcza drobnoustroje, zakażenia bakteryjne i grzybowe, reguluje ciśnienie krwi i działa
przeciw depresyjnie oraz antystresowo. Jest bardzo skutecznym środkiem przeciw ludzkim pasożytom
i robakom.
Wzorem czołowych restauratorów,
możemy umytą i sparzoną cytrynę
włożyć do zamrażalnika i użytkować
ją w całości utartą na zwykłej tarce.
Potrawy posypane tym dodatkiem
zyskają niespodziewany, intensywny
smak i wartość, którego nie zapewni
sam sok z cytryny.
Na dobry początek dnia warto wypić
świeżo wyciśnięty sok z połowy cytryny z połową szklanki przegotowanej wody. Taki napój pity codziennie
rano, zaopatruje organizm w dużą
dawkę wit. C i znacznie poprawia
funkcje wątroby, pomagając oczyścić
ją z toksyn.
Efekty powinny być zauważalne już
po 2 tygodniach stosowania tej metody.
Ewa Jurgielewicz
[email protected]
Urszula Szatna
Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych we wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku poprzez wskazanie imion i nazwisk
rodzeństwa rodziców spadkodawczyni, a jeśli oni nie żyją, to
ich zstępnych. Nie posiadam jednak tych danych. Czy sąd może
wezwać spadkobierców przez ogłoszenie - pyta Czytelnik
TAK. Za dowód, że nie ma innych
spadkobierców, może być przyjęte
zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę.
W zapewnieniu zgłaszający powinien
złożyć oświadczenie, co do wszystkiego, co jest mu wiadome. Czyli na
przykład o istnieniu lub nie istnieniu
osób, które wyłączałyby znanych
spadkobierców od dziedziczenia lub
dziedziczyłyby wraz z nim.
Jeżeli jednak Sąd uzna zapewnie-
nie za niewystarczające, to strona
może złożyć wniosek o wezwanie
spadkobierców poprzez ogłoszenie,
ponieważ nie jest w stanie ustalić, czy
tacy spadkobiercy w ogóle istnieją.
Wówczas sąd określa wysokość
zaliczki, jaką strona ma zapłacić na
pokrycie kosztów ogłoszenia i zarządza wydanie takiego ogłoszenia.
Następnie, sąd czeka 6 miesięcy na
zgłoszenie się ewentualnych spadkobierców.
podstawa prawna: art. 671-673 kodeksu postępowania cywilnego
PSYCHOLOG TŁUMACZY
Rozpoznaj depresję dziecka
Z dekady na dekadę depresja dotyka coraz to młodszych ludzi. Bywa, że u dzieci występuje także w postaci zakamuflowanej.
Jak rozpoznać depresję u swojego dziecka? Na to pytania postara się odpowiedzieć w tym tygodniu psycholog dr Marcin Florkowski
Jeszcze 50 lat temu pierwszy epizod depresji pojawiał
się przeciętnie u 30-latków.
Depresja była chorobą ludzi
dorosłych. Obecnie szalenie
„przyspieszyła”. Pierwsze
zachorowanie występuje statystycznie już przed
piętnastym rokiem życia! To
zatrważające.
Niestety, depresja u dzieci
trudniejsza jest do diagnozowania, bo dzieci nie zawsze
umieją opisać swoje stany
wewnętrzne, to co czują. czy
myślą. W dodatku depresja
dzieci występuje często pod
różnymi maskami.
Maski depresji dzieci
„Młoda depresja” jest nieco inna niż depresja dorosłych ludzi. Na przykład
tylko u dzieci występuje
tzw. depresja analityczna
pojawiająca się wtedy, gdy
dziecko przez dłuższy czas
jest rozłączone z matką.
Typowa depresja, to depresyjny nastrój, utrata
zainteresowania, trudności w skupieniu się, irracjonalne poczucie winy, myśli
samobójcze, itp. Natomiast
u dzieci te stany objawiają
się płaczem, brakiem apetytu, wycofywaniem się, zrywaniem kontaktu wzrokowego, brakiem wiary w siebie,
zmęczeniem, itp.
U dzieci jednak na pierwszy
plan wysuwają się czasem
inne objawy, pozornie dalekie od depresji. Jest to na
przykład ciągłe poirytowanie,
wybuchy złości lub płaczu
z powodu drobiazgów, agresywne zachowania, nieokiełznany wrzask, itp.
Częstym objawem depresji
dziecięcej są też dolegliwości fizyczne, czyli czę-
ste bóle głowy lub brzucha,
których nie usprawiedliwia
żaden czynnik biologiczny.
Depresyjne dzieci mogą być
także bardzo chorowite. Łatwo łapią wszelkie infekcje,
ciągle kaszlą, są przeziębione, itp. Dziecięca depresja
często współwystępuje także
z zaburzeniami lękowym
(w 70 proc. przypadków):
nasilonymi lękami nocnymi,
natrętnymi zachowaniami
lub uogólnionym lękiem,
który wydaje się nie mieć
żadnej przyczyny.
Oczywiście to, że dziecko
często się zaziębia, kaszle,
czy choruje niekoniecznie
musi oznaczać depresję.
Jeśli jednak wraz z chorowitością dochodzi „bycie niejadkiem”, wycofywanie się
z kontaktów, ciągła irytacja,
lęk lub zmęczenie, to depresja jest prawdopodobna.
Skąd u dzieci depresja?
Najczęściej przyczyną depresji dzieci są relacje rodzinne:
rozwód, kłótnie, konflikty rodziców oraz konflikty na linii
rodzic-dziecko, utrata kogoś
bliskiego, przemoc, nadużycie, itp.
Dziecięca depresja może
też być wywoływana przez
kłopoty szkolne, odrzucenie,
złe relacje z rówieśnikami lub
nauczycielami, słabe oceny,
zagrożenie pozostawieniem
w tej samej klasie.
Rodzice powinni być też czujni, jeśli zaobserwują u dziecka typowy dla depresji sposób
myślenia - pesymizm, przewidywanie własnych klęsk,
negatywny obraz własnej
osoby, myśli samobójcze.
Dziecko, które mówi „nie
chce mi się żyć”, „zabiję się”
lub próbuje sobie zrobić coś
złego, musi być skierowa-
ne do specjalisty - przede
wszystkim psychologa lub
pedagoga.
Maski depresji
Prawdopodobnie nie znamy jeszcze wszystkich masek depresji występujących
u dzieci. Umiemy ją jednak
coraz lepiej rozpoznawać.
Dzisiaj wiemy już, że depresja to nie tylko smutek, czy
apatia, ale też ból fizyczny
bez organicznego podłoża,
lęk, dziwne zachowania (np.
zespół niespokojnych nóg).
Depresja przyjmuje formy
autodestrukcji, rozdrażnienia,
przestępczości, negatywizmu
i nałogów, itp.
Być może w przyszłości uda
się odkryć jeszcze inne twarze depresji, choć już dzisiaj
wiemy, że ma ona wiele oblicz
zwłaszcza u bardzo młodych
ludzi.
Nr 007
14
Ty m
żyją
mieszkańcy
regionu.
Prezydent
u wód
Najważniejsze
informacje
Bronisław Komorowski
odwiedził we wtorek,
29 października,
powiat kłodzki.
W Dusznikach-Zdroju zwiedził starą papiernię, a w Polanicy,
po krótkim spacerze w parku, napił się wraz
z małżonką wody mineralnej
Komorowski obiecał porozmawiać
z prezydentem Miloszem Zemanem
w sprawie drogi szybkiego ruchu
z Wrocławia przez powiat kłodzki
do Czech.
Głowie państwa w wizycie w powicie
kłodzkim towarzyszyli samorządowcy i parlamentarzyści, przede
wszystkim z Platformy Obywatelskiej.
Romuald Piela
Miliony
za MŁYN
Właściciel młyna zażądał
13 mln zł odszkodowania
Burmistrz twierdzi,
że to próba wyłudzenia
pieniędzy
Prawie dwa lata trwały negocjacje władz Kłodzka z właścicielami firmy Hert, która miała młyn
na wyspie Piasek. Po remoncie
w tej części miasta, z powodów
komunikacyjnych, młyn nie mógł
dalej pracować. W październiku
szefowie firmy Hert wystąpili
z pismem przedsądowym do
władz Kłodzka o odszkodowanie. Zażądali 13 mln zł.
- To próba wyłudzenia pieniędzy
- mówił podczas konferencji prasowej w środę, 30 października
burmistrz Bogusław Szpytma
(zdjęcie). - Wspólnie wybrany
rzeczoznawca wycenił nieruchomość na 3,9 mln zł. Chcieliśmy
dokonać zamiany nieruchomości
zgonie z taką wyceną. Teraz,
w związku ze sztucznie zawyżonymi roszczeniami, wycofujemy się z transakcji - dodaje
samorządowiec.
Sprawa prawdopodobnie wkrótce
trafi do sądu. Zbigniew Bebel,
właściciel małej elektrowni wodnej, który też był na konferencji
prasowej, przypomniał, że jego
władze Kłodzka też oskarżały
o próby wyłudzenia pieniędzy.
- Sąd zdecydował inaczej i przyznał mi racje oraz należne odszkodowanie - stwierdził Bebel.
PIERO
fot. R. Piela
- Kiedyś do uzdrowisk, czyli wód, zjeżdżała cała śmietanka towarzyska. Życzę samorządowcom, aby w waszych
kurortach też była taka śmietana i to jak
najgrubsza - zażartował prezydent Komorowski podczas krótkiego wystąpienia
w Teatrze Zdrojowym w Polanicy.
Wcześniej odniósł się też do prośby
starosty Macieja Awiżenia w sprawie
lepszego skomunikowania powiatu
kłodzkiego z resztą Polski. Prezydent
Nasz komendant
awansował
Z Andrzejem
SidorowiczemRadzikowskim,
nowym Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku,
który jeszcze kilka tygodni temu pracował w Ząbkowicach Śl.
rozmawia Romuald Piela
To chyba awans trafić
do Kłodzka z powiatu
ząbkowickiego, który
jest dwa razy mniejszy?
Jest to wyższa kategoria,
jeśli chodzi o jednostkę.
Moje przejście, w kategoriach zaufania, można
traktować jak awans.
Jakie są różnice, jeśli
chodzi o zagrożenia,
pomiędzy powiatem
ząbkowickim, w którym
był Pan komendantem,
a kłodzkim?
Różnice są ogromne i tak
naprawdę do końca nie
wiem, z czego one wynikają. Dla przykładu podam, że
w powiecie kłodzkim w tym
roku skradziono już 34 samochody, w ząbkowickim
tylko cztery. Czynnikiem,
który zwiększa zagrożenie
przestępczością jest na
pewno granica z Czecha-
mi. Powiat ząbkowicki pod
tym względem ma zupełnie
inne uwarunkowania. Tam
granicy państwowej jest
zaledwie kilka kilometrów.
Drugim czynnikiem kształtującym przestępczość są
ludzie. Przez trzy lata mojej
pracy w Ząbkowicach nie
było tam ani jednego
zabójstwa. Dlaczego są takie różnice
trudno powiedzieć,
trudno znaleźć jakiś matematyczny
wzór.
Czy jest
możliwe
wypracowanie
takich
metod
pracy policji, aby
różnice
pomiędzy
powiatami
kłodzkim i ząbkowickim zrównać?
Trudno mówić o jakimś
pomyśle. Nasza praca
wynika z oczekiwań stawianych policji. W Ząbkowicach, gdzie problemem
była drobna przestępczość, diametralnie zmieniliśmy pracę dzielnicowych. Przestępczość
w powiecie kłodzkim
ma dużo większy kaliber. W szóstym dniu
pracy w Kłodzku trudno mówić mi
o konkretnych
pomysłach,
szczególnie że nie
rozmawiałem jeszcze o tym
z szefami
poszczególnych komisariatów.
reklamA
PROGRAM
TELEWIZYJNY
WARTO OBEJRZEĆ
8 listopada, godz. 16:20
9 listopada, godz. 21:45
U Pana Boga
w ogródku
Nie lubię poniedziałku
Stasiek Niemotko po 20 latach emigracji
wraca do rodzinnego Królowego Mostu.
Życie w miasteczku płynie spokojnie.
Burmistrz pisze wiersze. Chór kościelny
odbywa próby pod dyrekcją Witka, który
szuka inspiracji w twórczości ludowej.
Państwo Bocianowie czasem wcześniej zamykają gospodę. Stasiek Niemotko
remontuje dom po rodzicach i szuka żony. Do miasteczka przybywa Marina
- atrakcyjna, instruktorka, która ma zapoznać policjantów z obsługą komputera.
Włoski przemysłowiec Romanelli
przyjeżdża do Warszawy. Na lotnisku wsiada
do niewłaściwego samochodu, co skutkuje
lawiną nieporozumień. Milicjant kierujący
ruchem musi równocześnie opiekować się
synkiem, bo w przedszkolu panuje różyczka,
a żona nie może zwolnić się z pracy.
Zaopatrzeniowiec z Sulęcic, desperacko
poszukujący części do kombajnu, wdaje się w kłótnię z taksówkarzem
i od tej pory jego zdrowie jest w poważnym niebezpieczeństwie.
10 listopada, godz. 20:00
11 listopada, godz. 22:30
Rozmowy
kontrolowane
Gladiator
W grudniu 1981 r. Ryszard Ochódzki
otrzymuje od pułkownika SB Molibdena
zadanie przeniknięcia do struktur
"Solidarności" w Suwałkach. Wyposażony
we wspólne zdjęcie z Lechem Wałęsą
udaje się do Suwałk. Tam zastaje go stan
wojenny. Po spowodowaniu wypadku
samochodowego Ochódzki pożyczonym autem wraca do stolicy. Zatrzymuje
go patrol. W bagażniku samochodu znajduje solidarnościowe ulotki.
P R O G R A M
Tom Riley to utalentowany młody
bokser z przedmieść Chicago. Aby wydostać
ojca z więzienia, musi zdobyć pieniądze,
którymi będzie mógł opłacić kaucję. Dlatego
decyduje się na udział w nielegalnych walkach
organizowanych przez Jimmy'ego Horna,
który stara się na wszelkie sposoby podsycić
agresję podczas widowiska. Najlepszym
zawodnikiem Horna jest czarnoskóry Lincoln,
który chce za pomocą pięści wydostać się z getta, w którym przyszło jemu żyć.
T E L E W I Z Y J N Y
ŚRODA t 6 listopada 2013
TVP 1
03:50 Notacje (193) - dokument
04:10 Przerwa w nadawaniu
05:25 Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego - publicystyka
05:55 Info poranek
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie - publicystyka
08:25 Telezakupy
09:00 Ojciec Mateusz (62) - serial
09:55 Tajemnice ptaków (1) - dokument
10:30 Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o giełdzie
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Przepis dnia
12:45 Tajemnice ptaków (2) - dokument
13:20 Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o giełdzie
13:50 Jaka to melodia? - rozrywka
14:25 Moda na sukces (5882) - serial
14:50 Przepis dnia
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:15 Klan (2493) - serial
15:40 Bonanza(164) - serial
16:40 Polska non stop
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka
17:55 Klan(2494) - serial
18:30 Świat się kręci
19:20 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:10 Pogoda
20:20 Piąty stadion (79) - serial
20:25 Borussia Dortmund - Arsenal FC
- piłka nożna
20:40 Borussia Dortmund - Arsenal FC
- piłka nożna
23:10 Liga Mistrzów - piłka nożna
23:55 Transporter (8) - serial
00:55 Świat się kręci
01:50 Bonanza (164) - serial
02:50 [email protected]ść w sieci - melodramat
Feliksa, Leonarda
TVP 2
03:55 Gdzie zabawki tamtych lat
- dokument
04:35 Przerwa w nadawaniu
05:55 Faceci do wzięcia (33) - serial
06:30 Zaklinaczka dzieci (7) - serial
07:05 M jak miłość (374) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:30 Barwy szczęścia (1001) - serial
11:10 Na dobre i na złe (170) - serial
12:10 Makłowicz w podróży
12:40 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (3) - dokument
13:20 Szkoła życia (40) - serial
14:10 XV Mazurska Noc Kabaretowa
- Mrągowo 2013 - rozrywka
15:05 Rodzinka.pl (91) - serial
15:45 Panorama - kraj
16:10 Pogoda
16:20 M jak miłość (1015) - serial
17:15 Szkoła życia (41) - serial
18-letni Piotr, kapitan szkolnej
drużyny piłkarskiej, z powodu
kontuzji zostaje zdegradowany
przez trenera. Nie potrafi pogodzić
się z tym, że dziewczyna zostawiła
go dla nowego kapitana,
Sebastiana. Chłopak za wszelką
cenę chce odzyskać formę. Sięga po
niedozwolone środki zwiększające
sprawność organizmu.
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
- wiadomości sportowe
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka
19:30 Barwy szczęścia (1001) - serial
20:05 Barwy szczęścia (1002) - serial
20:40 Na dobre i na złe (536) - serial
21:45 Mama do wynajęcia
- komedia romantyczna
Kate Holbrook, samotna
bizneswoman, chce zajść wciąże.
Zdaniem lekarzy nie ma na to szans.
23:35 Reporter Polski
00:15 Zabójcze umysły (32) - serial
01:15 Mama do wynajęcia
- komedia romantyczna
03:15
05:00
06:00
08:15
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:00
20:35
21:55
00:00
02:00
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2450) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (69)
- serial
Malanowski i Partnerzy (53) - serial
Malanowski i Partnerzy (54) - serial
Trudne sprawy (50) - serial
Dlaczego ja? (346) - serial
Ślubna gorączka (9) - serial
STOP Drogówka
Pierwsza miłość (1773) - serial
Trudne sprawy (47) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (601)
- serial
Dlaczego ja? (485) - serial
Pierwsza miłość (1774) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (361)
- serial
Świat według Kiepskich (428)
- serial
Top chef(9) - rozrywka
Święty szmal - komedia sensacyjna
Durell i LeeJohn to para
zaprzyjaźnionych rabusiów, którzy
pewnego dnia niespodziewanie
dowiadują się, że w tydzień muszą
zdobyć 17 tysięcy dolarów,
w przeciwnym razie Durell straci
syna. Zdesperowani mężczyźni
decydują się obrabować miejscowy
kościół. Skok na kościelną kasę
komplikuje się do tego stopnia,
że Durell i LeeJohn zmuszeni są wziąć
zakładników. Przerażeni parafianie
uświadamiają złodziejaszkom,
jak niegodnego czynu się dopuścili
i jakie konsekwencje ich teraz czekają
Nick i Norah - komediodramat
Dziewczyny z fortuną(60)
- rozrywka
TVN
03:40 Rozmowy w toku (2231)
- talk show
04:35 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2231)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1817) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (248) - serial
12:15 Szpital (122) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1088)
- serial
14:00 Wawa non stop (46) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (249) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2232)
- talk show
17:00 Szpital (123) - serial
18:00 Wawa non stop (47) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1818) - serial
20:45 W-11 wydział śledczy (1089)
- serial
21:30 Bitwa o dom (10) - rozrywka
22:30 Mumia - film przygodowy
Do Egiptu przybywa grupa
archeologów poszukująca
starożytnych skarbów.
W trakcie poszukiwań naukowcy
natrafiają na mumię,
która budzi się z długiego snu,
uaktywniając niszczycielską moc.
Okazuje się, że jest to najwyższy
kapłan Ozyrysa i strażnik
zmarłych w Egipcie, Imhotep,
na którego faraon rzucił klątwę.
Zmumifikowane ciało Imhotepa,
złożone w legendarnym
Mieście Zmarłych Hamunaptra,
miało pozostać na zawsze
w stanie uśpienia.
01:00 Ugotowani (9) - rozrywka
02:00 Uwaga!
02:15 Arkana magii (1095) - rozrywka
TV Trwam
00:35
01:00
01:15
02:30
03:00
03:20
03:55
04:00
04:20
04:40
05:05
08:00
08:20
08:40
08:55
09:00
09:20
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Słowo Życia
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Kalejdoskop młodych
Aktualności akademickie
WSKSiM w Toruniu
09:50 Myśląc Ojczyzna
10:00 Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
12:00 Anioł Pański (na żywo)
12:05 Informacje dnia (na żywo)
14:20 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
14:30 Słowo życia
15:30 Pytasz i wiesz
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Na zdrowie
17:00 Po stronie prawdy
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19::25 Święty na każdy dzień
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:00 Świat w obrazach
22:15 Słowo Życia
22:40 Święty na każdy dzień
23:45 Święty na każdy dzień
TV4
03:20
04:25
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:40
00:45
02:50
4music - muzyka
Dekoratornia
4music - muzyka
Ukryta miłość (102) - serial
Mega Chichot - rozrywka
What's New, Scooby Doo? - serial
What's New, Scooby Doo? - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Komisarz Rex (1) - serial
Nieposkromiona miłość (46) - serial
Kiedy się zakocham (101) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (21)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (22)
- serial
Simba (37) - seria
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (47) - serial 8
Szpilki na Giewoncie (21) - serial
Komisarz Rex (2) - serial
Hotel 52 (47) - serial
Nieposkromiona miłość (47) - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
What's New, Scooby Doo? - serial
What's New, Scooby Doo? - serial
Oldboy - thriller
Oh Dae-Su zostaje uprowadzony
i zamknięty w pokoju hotelowym.
Dowiaduje się z telewizji,
że jest głównym podejrzanym
o zamordowanie żony.
Nie wie, co stanie się z jego córką,
nie wie też, kto i dlaczego go uwięził.
Piętnaście lat później Dae-su budzi
się na wolności. Pewien mężczyzna
wręcza mu portfel pełen pieniędzy
i telefon. Po chwili dzwoni do niego
człowiek, który go więził i proponuje,
by Dae-su w pięć dni odkrył,
kto i dlaczego odebrał
mu piętnaście lat życia.
Fast Track - bez granic
- film sensacyjny
Kruk IV - horror
To był dzień
TVN siedem
03:45 Druga strona medalu (3)
- talk show
04:15 Druga strona medalu (2)
- talk show
04:45 Przerwa w nadawaniu
05:35 We dwoje (6) - rozrywka
06:50 Męski typ (9) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (151) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (448) - serial
09:15 Dr House (9) - serial
10:15 Ostry dyżur (4) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (152) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (449) - serial
14:55 Bananowy doktor (6) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (17) - serial
17:05 Punkt krytyczny (3) - serial
18:00 Dr House (10) - serial 5
19:00 Bananowy doktor (7) - serial
20:00 Wojna Charliego Wilsona
- film biograficzny
22:10 Bezimienni (13) - serial
23:10 Noc na Manhattanie
- film sensacyjny
Sean Casey, kandydat na asystenta
prokuratora okręgowego,
jest synem weterana policji,
Liama Caseya. Liam i jego partner,
Joey Allegretto, organizują zasadzkę
na głównego dilera narkotyków
z Harlemu, Jordana Washingtona.
Podczas akcji uciekający
Washington zabija kilku
policjantów i ciężko rani Liama.
Prokurator okręgowy wyznacza
Seana Caseya jako oskarżyciela
w tej sprawie. Podczas śledztwa
wychodzi na jaw, że nakaz
aresztowania Washingtona
był sfałszowany przez Liama
Caseya. Ponadto okazuje się,
że wielu policjantów
jest skorumpowanych.
01:35 Arkana magii
- rozrywka
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
CZWARTEK t 7 listopada 2013
TVP 1
04:15
04:30
05:40
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
09:00
09:55
10:30
11:00
12:00
12:10
12:30
12:45
13:20
13:50
14:25
14:50
15:00
15:05
15:15
15:40
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:05
20:15
20:30
21:25
22:25
00:25
01:15
02:20
Notacje (146) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Polska non stop
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (63) - serial
Tajemnice ptaków (2) - dokument
Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o giełdzie
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Tajemnice ptaków (3) - dokument
Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o giełdzie
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5883) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Klan (2494) - serial
Bonanza (165) - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (2495) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Transat Jacques Vabe
- kronika- magazyn
Pogoda
Ojciec Mateusz (131) - serial
Sprawa dla reportera
- dokument
Kierowca dla Wiery
- dramat obyczajowy
Świat się kręci
Bonanza (165) - serial
Czarna suknia
- dramat psychologiczny
TVP 2
03:00
03:40
04:15
04:50
05:55
06:30
07:05
08:00
10:35
11:15
12:10
12:45
13:20
14:15
15:05
15:45
16:05
16:15
17:15
18:00
18:35
18:40
18:50
19:25
20:05
20:40
22:40
00:25
01:40
Reporter Polski
Apetyt na życie (19) - serial
Apetyt na życie (20) - serial
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (34) - serial
Lokatorzy (28) - serial
M jak miłość (375) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1002) - serial
Na dobre i na złe (171) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (4) - dokument
Szkoła życia (41) - serial
Postaw na milion
- rozrywka
Rodzinka.pl (92) - serial
Panorama - kraj
Pogoda
Na dobre i na złe (536) - serial
Szkoła życia (42) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1002) - serial
Barwy szczęścia (1003) - serial
Raj dla par - komedia
Dave i Ronnie to stateczna para,
w której pożycie wkrada się
monotonia. Joey i Lucy są
ze sobą od czasów liceum.
Shane i Trudy niedawno się
poznali. Jason i Cynthia rozważają
rozwód. Ostatnią szansę
zażegnania kryzysu widzą
w terapii małżeńskiej odbywającej
się na wyspie na południowym
Pacyfiku. Postanawiają namówić
do wyjazdu pozostałe pary.
Podczas gdy oni mają zamiar
naprawiać związek, pozostali
planują korzystać z uroków wyspy.
Besouro - film sensacyjny
Korzenie Europy (2) - dokument
Bajland - czarna komedia
Antoniego, Ernesta
POLSAT
03:15 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2451)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (70)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (55) - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (56) - serial
10:00 Trudne sprawy (51) - serial
11:00 Dlaczego ja? (347) - serial
12:00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu (9)
- rozrywka
13:00 STOP Drogówka
14:00 Pierwsza miłość (1774) - serial
14:45 Trudne sprawy (48) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (602)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (486) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1775) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (362)
- serial
20:00 Zdrady (10) - serial
Bohaterów łączy ten sam problem
- podejrzewają życiowych
partnerów o zdradę.
Specjalizujący się w tego typu
sprawach prywatny detektyw
pomaga im w odkryciu prawdy.
Po zapoznaniu się z wynikami jego
pracy zainteresowani decydują,
czy chcą zaprzestać dochodzenia,
czy też je kontynuować i przyłapać
partnera na gorącym uczynku.
21:00 Hotel 52 (10) - serial
22:00 2XL (10) - serial
23:00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu (9)
- rozrywka
00:15 Zemsta kobiety w średnim wieku
- dramat obyczajowy
02:00 Dziewczyny z fortuną (61)
- rozrywka
TVN
03:35 Rozmowy w toku (2232)
- talk show
04:30 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2232)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1818) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (249) - serial
12:15 Szpital (123) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1089)
- serial
14:00 Wawa non stop (47) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (250) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2233)
- talk show
17:00 Szpital (124) - serial
Program powstaje przy udziale
konsultantów oraz lekarzy z kilku
krakowskich szpitalnych oddziałów
ratunkowych. Od nich pochodzą
opisy zdarzeń z izby przyjęć,
a także wskazówki dotyczące
dalszego diagnozowania i leczenia
pacjentów. Każdy z odcinków
tworzy odrębną całość. Finałem jest
rozwiązanie zagadki medycznej.
Wtedy również widzowie poznają
rokowania oraz rozstrzygnięcie
sytuacji prywatnej.
18:00 Wawa non stop (48) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1819) - serial
20:45 W-11 wydział śledczy (1090)
- serial
21:30 Kuchenne rewolucje (10)
- rozrywka
22:30 Kiler - komedia kryminalna
00:45 Superwizjer
01:20 Uwaga!
01:35 Arkana magii (1096) - rozrywka
02:55 Rozmowy w toku (2233)
- talk show
P R O G R A M
TV Trwam
00:05
00:10
00:30
01:00
01:05
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:20
04:40
05:05
05:15
07:00
08:00
08:20
08:40
09:00
09:05
09:50
10:00
10:15
11:55
12:00
12:05
15:45
15:50
16:00
16:10
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
Słowo Życia
Informacje dnia
Na zdrowie
Modlitwa „Anioł Pański”
Kartka z kalendarza
Powstania Warszawskiego
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa
różańcowa
Słowo Życia
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Na zdrowie
Program dla dzieci
Słowo życia
Felieton z cyklu
„Myśląc Ojczyzna”
Informacje dnia (na żywo)
Rozmowy
niedokończone
Słowo Życia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Z wędką nad wodę
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Felieton z cyklu „Głos Polski”
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:50
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:55
23:50
01:50
02:50
4music - muzyka
4music - muzyka
Ukryta miłość (103) - serial
Mega Chichot - rozrywka
What's New, Scooby Doo? - serial
What's New, Scooby Doo? - serial
Szczenięce lata
Toma i Jerry'ego - serial
Komisarz Rex (2) - serial
Nieposkromiona miłość (47)
- serial
Kiedy się zakocham (102) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (23)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (24)
- serial
Simba (38) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (48) - serial
Szpilki na Giewoncie (22) - serial
Komisarz Rex (3) - serial
Hotel 52 (48) - serial
Nieposkromiona miłość (48)
- serial
Szczenięce lata
Toma i Jerry'ego - serial
What's New, Scooby Doo? - serial
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Rocky IV - film sensacyjny
Rocky Balboa jedzie do ZSRR,
aby wziąć udział w pojedynku
z radzieckim bokserem Iwanem
Drago. Chce także pomścić
przyjaciela, którego Drago zabił
na ringu. Kiedy Rosjanin niemal
zwycięża Rocky'ego, wydaje się,
że reprezentujący wolny świat
Balboa musi ulec, ten jednak
nagle przytomnieje i nokautuje
Rosjanina na pięć minut przed
ostatnim gongiem.
Na dnie piekła
- film sensacyjny
Moce ciemności - thriller
STOP Drogówka
To był dzień
PIĄTEK t 8 listopada 2013
TVP 1
03:20
05:20
05:35
05:55
07:45
08:00
08:05
08:10
08:25
09:00
09:55
10:30
11:00
12:00
12:10
12:25
12:40
13:10
13:40
14:00
14:30
14:50
15:00
15:05
15:10
15:40
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:15
20:30
21:30
23:40
Pieski świat (1) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Polska non stop
Info poranek
Zus dla Ciebie
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (64) - serial
Tajemnice ptaków (3) - dokument
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o giełdzie
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Tajemnice ptaków (4) - dokument
Tajemnice ptaków (5) - dokument
Jedna scena (19) - kultura
Jaka to melodia? - rozrywka
Masz prawo znać prawo (8)
- publicystyka
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Klan (2495) - serial
Sprawa dla reportera - dokument
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
34. Wieczory Humoru i Satyry
- Lidzbark 2013 - Kabaretowa
noc pod gwiazdami - rozrywka
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Popiełuszko. Wolność jest w nas (4)
- serial
Indiana Jones i Królestwo
Kryształowej Czaszki - film
przygodowy
Opole 2013 - Gala jubileuszowa
- rozrywka
Sewera, Gotfryda
TVP 2
03:10
04:00
05:55
06:30
07:05
08:00
10:35
11:15
12:15
12:45
13:20
14:15
15:05
15:45
16:10
16:20
17:15
18:00
18:30
18:40
18:50
19:30
20:00
20:05
20:45
21:15
21:50
23:05
23:25
23:35
00:30
02:30
TVN siedem
03:45 Druga strona medalu (5)
- talk show
04:15 Druga strona medalu (4)
- talk show
04:45 Przerwa w nadawaniu
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:35 We dwoje (7) - rozrywka
06:50 Męski typ (1) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (152)
- serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (449) - serial
09:15 Dr House (10) - serial
10:15 Ostry dyżur (5)
- serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (153)
- serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (450) - serial
14:55 Bananowy doktor (7) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (18)
- serial
17:05 Punkt krytyczny (4) - serial
Zespół zajmuje się sprawą
porwania kobiety i jej córki.
Jedynym źródłem informacji
o uprowadzeniu jest babcia
cierpiąca na chorobę Alzheimera.
18:00 Dr House (11) - serial
19:00 Bananowy doktor (8) - serial
20:00 Krokodyl Dundee II - komedia
Sue grozi śmiertelne
niebezpieczeństwo. Dziennikarka
wplątała się w aferę narkotykową
i zadarła z szefem mafii.
Aby uchronić ukochaną
przed jego ludźmi, pogromca
krokodyli wraca do Australii.
Gangsterzy podążają ich tropem
na antypody. Nie doceniając
przeciwnika, wpadają
w zastawioną w buszu pułapkę.
22:20 Alcatraz (6) - serial
23:20 Harold i Kumar uciekają
z Guantanamo - komedia
01:35 Arkana magii - rozrywka
18 lat to nie grzech... - muzyka
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (35) - serial
Lokatorzy (29) - serial
M jak miłość (376) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1003) - serial
Na dobre i na złe (172) - serial
W krainie lwów (1) - dokument
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (5) - dokument
Szkoła życia (42) - serial
Kabaret Moralnego Niepokoju
- rozrywka
Rodzinka.pl (93) - serial
Panorama - kraj
Pogoda
U Pana Boga w ogródku (9) - serial
Stasiek Niemotko po 20 latach
emigracji wraca do rodzinnego
Królowego Mostu. Życie w miasteczku
płynie spokojnie. Burmistrz pisze
wiersze. Chór kościelny odbywa
próby pod dyrekcją Witka, który
szuka inspiracji w twórczości ludowej.
Państwo Bocianowie czasem
wcześniej zamykają gospodę.
Szkoła życia (43) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1003) - serial
Boscy w sieci (9) - serial
Barwy szczęścia (1004) - serial
Rodzinka.pl (121) - serial
Rodzinka.pl (122) - serial
Dzięki Bogu już weekend (21)
- rozrywka
Tylko dla dorosłych (21)
- rozrywka
Piąty stadion (84) - serial
CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (10) - serial
Raj dla par - komedia
Nowa (4) - serial
POLSAT
03:15 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2452)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (71)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (57) - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (58) - serial
10:00 Trudne sprawy (52) - serial
11:00 Dlaczego ja? (348) - serial
12:00 Nasz nowy dom (6) - rozrywka
13:00 STOP Drogówka
14:00 Pierwsza miłość (1775) - serial
14:45 Trudne sprawy (49) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (603)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (487) - serial
Serial, w którym ludzie dotknięci
przez los zastanawiają się,
kto wymusił na nich podjęcie decyzji
trudnych wobec siebie lub bliskich
i w jakimś sensie wyrzucił ich poza
nawias społeczeństwa. Każdy
z odcinków poświęcony jest odrębnej
historii i ma innego bohatera.
18:00 Pierwsza miłość (1776) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (363)
- serial
20:00 Tylko taniec - Got to Dance (8)
- rozrywka
22:05 W dolinie Elah
- dramat kryminalny
Młody amerykański żołnierz
Mike Deerfield powraca z misji
w Iraku. Wkrótce po przybyciu
do bazy w Nowym Meksyku znika
bez śladu. Przełożeni utrzymują,
że chłopak dopuścił się dezercji.
00:40 Prześladowca II - thriller
02:35 Dziewczyny z fortuną (62)
- rozrywka
TVN
03:50 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2233)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1819) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (250) - serial
12:15 Szpital (124) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1090)
- serial
14:00 Wawa non stop (48) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (251) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2234)
- talk show
17:00 Szpital (125) - serial
18:00 Wawa non stop (49) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Shrek Forever - film animowany
Czwarta część animowanej sagi
o przygodach sympatycznego,
acz nieokrzesanego ogra
i jego przyjaciół. Życie Shreka
i Fiony upływa w szczęściu.
Ogr tęskni jednak do dawnych,
wypełnionych przygodami dni.
Kiedy w okolicy pojawia się karzeł
Rumpelnicki, potrafiący spełniać
życzenia, Shrek decyduje się
zawrzeć z nim niezwykły układ.
W wyniku zaklęcia ogr trafia
do alternatywnej rzeczywistości
rządzonej przez niegodziwego
karła. Shrek wraz z przyjaciółmi
mają zaledwie dobę, by odwrócić
zaklęcie i przywrócić światu
dawną postać.
22:00 G.I. Joe: czas Kobry
- film sensacyjny
00:25 Kuba Wojewódzki (10)
- talk show
01:30 Uwaga!
01:45 Arkana magii (1097)
- rozrywka
TV Trwam
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:20
04:40
05:05
05:10
06:00
07:05
08:00
08:20
08:40
09:10
09:40
10:00
10:15
11:25
11:50
12:00
12:05
12:50
12:55
15:45
15:50
16:00
16:05
16:10
17:00
17:30
18:00
18:05
18:15
19:00
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
22:30
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Głos Polski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Po stronie prawdy
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Duc in altum
Informacje dnia (na żywo)
Rozmowy niedokończone
Głos Polski
Święty na każdy dzień
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Słowo Życia
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Kartka z Powstania Warszawskiego
Porady medyczne oo. Bonifratrów
Jazda próbna
Reportaż dnia
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia
Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
W Namiocie Słowa
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Felieton„Myśląc Ojczyzna”
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Panel„Jakie elity
dla Rzeczypospolitej”:
Skąd elity w III RP?
TV4
03:50
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:00
23:05
00:50
01:50
02:50
4music - muzyka
4music - muzyka
Ukryta miłość (104) - serial
Jaś Fasola - rozrywka
What's New, Scooby Doo? - serial
Scooby & Scrappy Doo Show - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Komisarz Rex (3) - serial
Nieposkromiona miłość(48) - serial
Kiedy się zakocham (103) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (25)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (26)
- serial
Simba (39) - serial
Dekoratornia
Tylko miłość (49) - serial
Szpilki na Giewoncie (23) - serial
Komisarz Rex (4) - serial
Hotel 52 (49) - serial
Nieposkromiona miłość (49) - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Serial o dziecięcych przygodach kota
Toma i myszy Jerry'ego.
Zarozumiały kot bezustannie próbuje
złapać mysz, powodując,
że obaj wpadają w kłopoty.
Mimo niepowodzeń Tom
nie rezygnuje ze złapania
sprytniejszego Jerry'ego, który
czasami wybacza urazy i pomaga,
gdy ten jest w potrzebie.
Scooby & Scrappy Doo Show - serial
Scooby & Scrappy Doo Show - serial
Agent XXL - komedia sensacyjna
Agent FBI Malcolm Turner jest
prawdziwym mistrzem kamuflażu,
który staje przed najtrudniejszym
wyzwaniem w karierze..
STOP Drogówka
Żądze i pokusy - film erotyczny
CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (18) - serial
To był dzień
4music - muzyka
TVN siedem
03:45 Druga strona medalu (6)
- talk show
04:15 Druga strona medalu (7)
- talk show
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:35 We dwoje (8) - rozrywka
06:50 Męski typ (2) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (153) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (450) - serial
09:15 Dr House (11) - serial
10:15 Ostry dyżur (6) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (154) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (451) - serial
14:55 Bananowy doktor (8) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (19) - serial
17:05 Punkt krytyczny (5) - serial
18:00 Dr House (12) - serial
19:00 Bananowy doktor (9) - serial
Hank udziela Ellen pomocy.
Evan przyłapuje Paige
na kłamstwie. Nieporozumienie
przeradza się w konflikt, który
doprowadza do rozstania pary.
Generał Collins jest wściekły na
Hanka, że ten przyjął jego żonę do
szpitala bez jego pozwolenia.
20:00 Speed Racer - film obyczajowy
Speed Racer jest młodym,
utalentowanym kierowcą
rajdowym. Jego kolejne zwycięstwa
nikogo nie dziwią - chłopak
pochodzi z rodziny od lat związanej
z wyścigami samochodowymi.
Jego zmarły brat Rex
był legendarnym kierowcą,
a ojciec jest konstruktorem
samochodów. Odrzucając
propozycję lukratywnego
kontraktu,
22:50 Amerykański ninja II
- film sensacyjny
00:35 Mentalista (11) - serial
01:40 Miss Agent
- komedia sensacyjna
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
SOBOTA t 9 listopada 2013
TVP 1
03:30 Weekendowy
magazyn filmowy (143) - kultura
03:55 Z miłości do gwiazd - komedia
05:35 Moda na sukces (5880) - serial
06:00 Moda na sukces (5881) - serial
06:25 Cudowne miejsca
06:55 Pełnosprawni - magazyn
07:15 Las bliżej nas
07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Naszaarmia.pl
08:30 Magazyn Ligi Mistrzów
- magazyn
08:55 Dora poznaje świat (40) - serial
09:30 Pingwiny z Madagaskaru (15)
- serial
09:55 iCarly (10) - serial
10:35 Jak to działa?
11:10 Szlakiem gwiazd - rozrywka
11:35 Nie ma jak Polska
12:05 Weekendowy magazyn filmowy
- kultura
12:30 Jaka to melodia? - rozrywka
13:05 Blondynka (23) - serial
14:00 Enklawy dzikiej przyrody (8)
- dokument
14:40 Okrasa łamie przepisy
15:20 Obcy na poddaszu
- film fantastyczny
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz (131) - serial
18:25 Sąsiad na widelcu (10) - rozrywka
19:10 Przygody Bolka i Lolka (63)
- serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:05 Biało-Czerwoni (16) - magazyn
20:07 GOL T-Mobile Ekstraklasa
- magazyn
20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex (50) - serial
21:25 Armageddon - film katastroficzny
00:00 Opole 2013 - Gala jubileuszowa
- rozrywka
01:00 Żywe trupy (10) - serial
01:50 Film fabularny
- film fabularny
Ursyna, Teodora
TVP 2
03:25 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (10) - serial
04:15 Przerwa w nadawaniu
06:00 Tygrysy Europy (7) - serial
07:05 M jak miłość(1014) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Sztuka życia
11:30 Barwy szczęścia (1000) - serial
11:55 Barwy szczęścia (1001) - serial
12:35 Barwy szczęścia (1002) - serial
13:05 Ja to mam szczęście!
- ulubione skecze (31) - rozrywka
13:15 Superzaradni (1) - dokument
14:00 Familiada - rozrywka
14:40 Rodzinka.pl (121) - serial
15:10 Rodzinka.pl (122) - serial
15:40 Boscy w sieci (9) - serial
15:45 Słowo na niedzielę
15:55 Czas honoru (75) - serial
16:55 Dzięki Bogu już weekend (20)
- rozrywka
Program rozrywkowy
z udziałem gwiazd kabaretu.
Wspólnymi elementami cyklu
są m.in.: satyryczny komentarz
do aktualnych wydarzeń,
premierowe numery kabaretowe,
występy gości, a także posiedzenie
rządu i jego mutacje,
np. posiedzenie opozycji,
zebranie feministek i kolegium
redakcyjne tabloidów.
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
- wiadomości sportowe
18:40 Pogoda
18:55 Postaw na milion - kulisy
- dokument
19:05 Postaw na milion - rozrywka
20:05 The Voice of Poland (16)
- rozrywka
22:30 Trzynasty wojownik
- film przygodowy
00:25 Niekoniecznie jest źle
- piosenki Lecha Janerki - muzyka
01:20 Drugi wymiar
- film sf
POLSAT
03:35 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2453)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (9) - serial
08:15 Scooby-Doo
i Brygada Detektywów (17) - serial
08:35 Stuart Malutki III: Trochę natury
- film animowany
10:05 Ewa gotuje
10:35 Scooby Doo i legenda wampira
- film animowany
12:10 Jaś Fasola (3) - rozrywka
12:45 Must be the music
- tylko muzyka (10) - rozrywka
14:45 To nie koniec świata! (9) - serial
15:45 2XL (10) - serial
16:45 Ślubna gorączka (10) - serial
17:45 Fat Killers - zabójcy tłuszczu (10) rozrywka
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (364)
- serial
20:05 Biblia (4) - serial
22:00 Jutro będzie futro - komedia
Adam zostaje porzucony
przez kolejną dziewczynę, Lou to
pechowiec, Jacob jest uzależniony
od gier komputerowych,
a Nick przeklina pracę
i apodyktyczną żonę. Gdy pewnego
dnia Lou zatruwa się tlenkiem
węgla, koledzy, przekonani, iż była
to próba samobójcza, zabierają go
do kurortu narciarskiego.
Tam oddają się pijaństwu, kąpielom
i degustacji rosyjskiego napoju
energetyzującego "Czernobyl".
Następnego dnia po upojnym
wieczorze kompani budzą się
w 1986 r. Podróż w czasie stwarza
szansę na odmianę losu.
00:00 Belfer - film sensacyjny
02:30 Dziewczyny z fortuną (63)
- rozrywka
TVN
03:05 Rozmowy w toku (2234)
- talk show
04:00 Przerwa w nadawaniu
05:35 Uwaga!
05:50 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu świata (9)
- dokument
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Na Wspólnej (1816) - serial
11:25 Na Wspólnej (1817) - serial
11:50 Na Wspólnej (1818) - serial
12:10 Na Wspólnej (1819) - serial
12:50 Ugotowani (9) - rozrywka
13:50 Perfekcyjna pani domu (10)
- rozrywka
14:50 MasterChef (10) - rozrywka
15:55 Przepis na życie (10) - serial
16:55 Bitwa o dom (10)
- rozrywka
18:00 Kuchenne rewolucje (10)
- rozrywka
19:00 Fakty
19:25 Sport - wiadomości sportowe
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Mam talent (10) - rozrywka
21:55 Duchy moich byłych
- komedia romantyczna
Lekkomyślny, ceniący ponad
wszystko dobrą zabawę
Connor nie myśli o tym, żeby się
ustatkować, w przeciwieństwie
do młodszego brata, w którego
ceremonii ślubnej ma uczestniczyć.
Podczas uroczystości mężczyznę
nawiedzają duchy byłych
dziewczyn, z którymi rozstawał
się zawsze z własnej inicjatywy
i zazwyczaj w nieprzyjemnych
okolicznościach. Przewodniczką
po świecie byłych narzeczonych
jest pierwsza miłość
Connora, Jenny.
00:00 Klątwa - horror
01:55 Uwaga!
02:10 Arkana magii (1098)
- rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
02:00
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
07:20
08:00
08:15
08:55
10:00
11:00
12:00
12:20
12:50
13:15
13:45
13:50
14:50
15:20
15:30
15:50
16:00
16:10
17:00
17:25
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
22:10
22:40
W Namiocie Słowa
Program dla dzieci
informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Święty na każdy dzień
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
Słowo Życia
Informacje dnia (na żywo)
Kropelka radości
„Anioł Pański”& Informacje dnia
W Namiocie Słowa
Jazda próbna
Porady medyczne
Ojców Bonifratrów
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Siódmy Sakrament
Święty na każdy dzień
Koncert życzeń
Słowo Życia
Informacje dnia
Muzyczne drogowskazy
Sanktuaria Polskie
Święty na każdy dzień
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Mocni w wierze
Program publicystyczny
z Parlamentu Europejskiego
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
NIEDZIELA t 10 listopada 2013
TVP 1
03:50 Piękniejsza Polska (7)
- dokument
04:10 Przerwa w nadawaniu
05:45 Moda na sukces (5882) - serial
06:10 Moda na sukces (5883) - serial
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach
08:00 Tydzień
08:25 Domisie (300) - dla dzieci
08:55 Ziarno
09:30 Popiełuszko.
Wolność jest w nas(4) - serial
10:25 Zwykła/niezwykła rodzinka (6)
- serial
11:15 Biegajmy razem (23) - magazyn
11:35 Świat się kręci - The Best Of
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią a niebem
12:50 Sąsiad na widelcu (10) - rozrywka
13:45 Afryka (4) - dokument
14:50 Ogniem i mieczem (1) - serial
15:50 Ogniem i mieczem (2) - serial
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Komisarz Alex (50) - serial
18:20 Jaka to melodia? - rozrywka
19:00 Przygody Bolka i Lolka (61)
- serial
19:05 Przygody Bolka i Lolka (62)
- serial
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:05 Biało-Czerwoni (16) - magazyn
20:10 Pogoda
20:20 Blondynka (24) - serial
21:20 Z miłości do gwiazd - komedia
22:55 Opole 2013 - Gala jubileuszowa
- rozrywka
23:50 Jean-Claude van Damme
- komediodramat
01:35 Homeland (10)
- serial
02:35 Żywe trupy (10)
- serial
TVP 2
03:00
04:30
05:35
05:50
06:25
07:00
07:55
08:35
09:05
09:45
10:50
11:20
11:55
14:00
14:40
16:20
17:20
18:00
18:35
18:45
18:55
20:05
21:10
22:00
22:10
22:45
23:20
00:05
02:25
Tygrys ludojad (6) - horror
Przerwa w nadawaniu
Słowo na niedzielę
Bliskie i groźne
spotkania Steve'a (10) - dokument
Ostoja
M jak miłość (1015) - serial
Barwy szczęścia (1003) - serial
Barwy szczęścia (1004) - serial
Kultura, głupcze - kultura
Dzieje oceanów (2) - dokument
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (55) - dokument
Makłowicz w podróży
Mali żołnierze - film przygodowy
Familiada - rozrywka
The Voice of Poland (16)
- rozrywka
Na dobre i na złe (536) - serial
I kto to mówi? (8) - rozrywka
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Dzięki Bogu już weekend
- rozrywka
Świętokrzyska Gala Kabaretowa
- rozrywka
Czas honoru (76) - serial
Władek i jego oddział szykują się
do ataku na tajny ośrodek rządowy.
Michał stara się przekonać Janisza
do wzięcia udziału w akcji,
bo jako jedyny może on dokładnie
opisać budynek.
Woźniak podejrzewa Emilię
o bliskie kontakty z Karkowskim.
Czas honoru - realia i ludzie (11)
- dokument
I kto to mówi? (9) - rozrywka
Kocham kino - kultura
WOK - wszystko o kulturze
- kultura
Człowiek w żelaznej masce
- film historyczny
Drugi wymiar
- film sf
TVN siedem
03:55 Dekoratornia
04:25 4music - muzyka
05:35 Mega Chichot
- rozrywka
06:05 Benny Hill - rozrywka
06:45 STOP Drogówka
07:45 Dlaczego statki toną?
- dokument
08:45 Tajemnicze żywoty apostołów
- dokument
09:45 Czysta chata (9) - rozrywka
10:45 Galileo
11:45 Frank i dżungla (1)
- dokument
12:50 Spadkobiercy
- rozrywka
13:50 STOP Drogówka
14:50 Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (16) - rozrywka
15:50 Jaś Fasola - rozrywka
16:25 Mega Chichot
- rozrywka
16:55 Fast Track - bez granic
- film sensacyjny
19:00 Galileo
20:00 The Aggression Scale
- film sensacyjny
21:50 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (18) - serial
22:50 Nawiedzony dom - thriller
Ekscentryczny bogacz proponuje
pięciu osobom milion dolarów
w zamian za spędzenie nocy
w nawiedzonym domu,
w którym w latach 30. znajdował
się szpital psychiatryczny.
Jedyne, co mają zrobić śmiałkowie,
to przeżyć. Każdy z nich liczy
na zdobycie łatwych pieniędzy
i dobrą zabawę. Kiedy jednak
trafiają do domu, zaczynają
dziać się dziwne zdarzenia.
00:50 Komisarz Rex (4) - serial
01:50 Kroniki facetów z klasą
- rozrywka
02:45 Spadkobiercy
- rozrywka
03:50
04:55
05:10
06:10
07:05
09:10
09:40
10:40
11:10
11:40
14:25
15:25
16:30
17:30
18:30
19:30
21:45
23:55
Arkana magii - rozrywka
Pascal: po prostu gotuj
Przerwa w nadawaniu
Misja Martyna (8) - rozrywka
Mango - Telezakupy
Obcy w Ameryce (8) - serial
Człowiek - cel (5) - serial
Przyjaciele (17) - serial
Przyjaciele (18) - serial
Speed Racer - film obyczajowy
Usta usta (6) - serial
Kobra - oddział specjalny (11)
- serial
Dr House (8) - serial
Bananowy doktor (5) - serial
Bananowy doktor (6) - serial
Miss Agent - komedia sensacyjna
Morderca, ukrywający się pod
pseudonimem Obywatel, informuje
organizatorów konkursu piękności,
że tuż przed jego finałem podłoży
bombę. Bezskutecznie polujące
na terrorystę FBI postanawia
umieścić wśród finalistek agentkę,
która udaremni zamach. Problem
w tym, że wytypowana do tej roli
Gracie Hart uważa konkursy za
idiotyczny wymysł. Otrzymawszy
jednak rozkaz, musi go wykonać.
Do tajnej misji zostaje zwerbowany
również stylista Victor Melling.
Ma dokonać niezwykłej przemiany
Gracie z agentki-chłopczycy
w zjawiskową królową piękności.
Nie lubię poniedziałku - komedia
Włoski przemysłowiec
Romanelli przyjeżdża
do Warszawy. Na lotnisku wsiada
do niewłaściwego samochodu,
co skutkuje lawiną nieporozumień.
Milicjant kierujący ruchem musi
równocześnie opiekować się
synkiem, bo w przedszkolu panuje
różyczka, a żona nie może zwolnić
się z pracy.
Superman: powrót
- film sensacyjny
Andrzeja, Ludomira
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2454)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (18) - serial
08:15 Aloha, Scooby-Doo
- film animowany
09:55 Jeźdźcy smoków(10) - serial
10:25 Disney Teen Beach Movie
- film przygodowy
12:25 Tylko taniec - Got to Dance (8)
- rozrywka
14:25 D.E.B.S. - komedia sensacyjna
16:15 Top chef (9) - rozrywka
17:45 Nasz nowy dom (7) - rozrywka
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie (83)
- publicystyka
20:00 Must be the music
- tylko muzyka (11) - rozrywka
22:00 To nie koniec świata! (10)
- serial
23:00 Kości (22) - serial
Na budowie ramię koparki
wydobywa zwłoki, które zostają
zniszczone z powodu ataku
paniki. Mężczyzna był ubrany
jak strażak. Intymne szczegóły
garderoby sugerują, że to było
przebranie striptizera.
Implanty odkryte w ciele ofiary
pozwalają ustalić, że denat
to Jack Spindler - odnoszący
sukcesy makler giełdowy.
Szef zgłosił jego zaginięcie.
Zapewnia, że nie wiedział
o sekretnym zajęciu
podwładnego. Zamordowany
mężczyzna zarabiał dla firmy
duże pieniądze na inwestycjach
finansowych. Jego dziewczyna
źle znosiła jego zdrady.
00:05 Dzikie żądze II - thriller
02:05 Magazyn sportowy - magazyn
TVN
03:30
05:35
05:50
07:55
08:25
08:30
11:00
11:35
12:05
13:05
14:05
16:00
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:00
21:00
22:00
23:00
01:05
01:40
01:55
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień dobry TVN
Kobieta na krańcu świata (10)
- dokument
Co za tydzień
Lekarze (10) - serial
Prawo Agaty (10) - serial
Mam talent (10) - rozrywka
Shrek Forever - film animowany
Ugotowani (10) - rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga!
MasterChef (11) - rozrywka
Przepis na życie (11) - serial
Na językach
W każdą niedzielę Agnieszka
Szulim podsumuje najciekawsze
wydarzenia ze świata show
-biznesu w mijającym tygodniu.
Zaprosi do studia osoby znające
media, gości, którzy nie obawiają
się o nich mówić bez owijania
w bawełnę. Wspólnie odkryją
kulisy najciekawszych zjawisk,
którymi żyją widzowie.
Babylon A.D. - film sf
Światem rządzą organizacje
przestępcze i fanatyczne sekty
religijne. Cywilizacji grozi zagłada.
Toorop jest najemnym żołnierzem.
Mafia działająca na terenie Europy
Wschodniej powierza mu delikatną
misję. Zleceniodawca Gorsky chce,
aby Toorop w ciągu 6 dni przewiózł
z azjatyckiej części Rosji do Nowego
Jorku dziewczynę o imieniu Aurora.
Kobieta na krańcu świata (10)
- dokument
Uwaga!
Arkana magii (1099)
- rozrywka
TV Trwam
00:05
00:10
00:30
01:00
01:05
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
08:05
08:05
08:30
09:00
09:05
09:15
09:30
10:30
11:30
11:55
12:00
12:20
13:30
15:50
15:55
16:00
16:10
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:10
Słowo Życia
Informacje dnia
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Polski punkt widzenia
Święty na każdy dzień
Z Parlamentu Europejskiego
Przegląd Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”
Zaczerpnij ze źródła
Spotkanie z Madzią Buczek
Transmisja Mszy Świętej
Siódmy Sakrament
Program dla dzieci
Święty na każdy dzień
Modlitwa ,,Angelus”
z Ojcem Świętym Franciszkiem
Wieś-to też Polska
By odnowić oblicze ziemi
Słowo Życia
Święty na każdy dzień
Informacje dnia
Koncert życzeń
Reportaż dnia
Modlitwa
„Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Octava Dies
Jak My to widzimy
TV4
03:50
04:55
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
22:05
00:20
01:25
02:20
4music - muzyka
4music - muzyka
Mega Chichot - rozrywka
Benny Hill - rozrywka
Potęga żywiołów - dokument
Dekoratornia
Australijskie rekordy Guinessa
- dokument
Przygody Merlina (21) - serial
Przygody Merlina (22) - serial
Galileo
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (18) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (10) - rozrywka
Dekoratornia
Frank i dżungla (2) - dokument
Zaklinacz psów (10) - dokument
Ekstremalny ranking
zwierząt (10) - dokument
Mega Chichot - rozrywka
Agent XXL - komedia sensacyjna
Galileo
Rozmowy kontrolowane
- komedia
W grudniu 1981 r.
Ryszard Ochódzki otrzymuje
od pułkownika SB Molibdena
zadanie przeniknięcia do struktur
"Solidarności" w Suwałkach.
Wyposażony we wspólne zdjęcie
z Lechem Wałęsą udaje się
do Suwałk. Tam zastaje go stan
wojenny. Po spowodowaniu
wypadku samochodowego
Ochódzki pożyczonym autem
wraca do stolicy. Zatrzymuje go
patrol. W bagażniku samochodu
znajduje solidarnościowe ulotki.
Bojąc się aresztowania, Ochódzki
rzuca się do ucieczki.
Księga ocalenia - film sf
Spadkobiercy - rozrywka
Kroniki Piotra Bałtroczyka
z Warmii - rozrywka
Tydzień na świecie
- publicystyka
TVN siedem
03:00
05:25
06:10
06:50
08:55
09:55
10:55
11:55
13:40
15:45
18:00
18:55
20:00
23:10
00:10
02:10
Arkana magii - rozrywka
Misja Martyna (9) - rozrywka
Misja Martyna (10) - rozrywka
Mango - Telezakupy
Usta usta (6) - serial
Kobra - oddział specjalny (11)
- serial
Bananowy doktor (7) - serial
Mrówka Z - film animowany
Duma: podróż do domu
- film przygodowy
Krokodyl Dundee II - komedia
Alcatraz (6) - serial
Kobra - oddział specjalny (1)
- serial
Superman: powrót
- film sensacyjny
Po sześciu latach nieobecności
na Ziemi Superman powraca
do Metropolis. Miasto opanowane
jest przez siły zła. Przestępczość
wzrasta, a mieszkańcy boją się
wyjść na ulicę.
Mściwy i demoniczny Lex Luthor,
jedna z najbardziej wpływowych
figur w Metropolis, szykuje złowrogi
spisek przeciwko ludzkości.
Jakby tego było mało, dają o sobie
znać także starzy wrogowie
z planety Krypton. Superman musi
stawić im wszystkim czoła.
Przed nim jednak jeszcze jedno
ważne zadanie do wykonania,
odzyskanie ukochanej Lois, którą
przed laty zostawił bez słowa.
Mentalista(12) - serial
Agenci CBI dostają informację
o zwłokach młodej kobiety,
porzuconych na złomowisku.
Patrick odkrywa kolejne ciało.
Jedna z ofiar, Valerie Bestin,
kilka lat wcześniej potrąciła
człowieka, po czym, kierowana
poczuciem winy, pomagała
w schronisku dla bezdomnych.
Miasto zbrodni - thriller
Arkana magii - rozrywka
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
PONIEDZIAŁEK t 11 listopada 2013
TVP 1
03:25
04:05
04:25
05:05
05:25
05:30
05:35
05:55
08:00
08:20
09:10
09:40
10:40
11:25
13:10
13:45
14:50
15:55
17:00
17:15
17:25
17:55
19:30
20:00
20:05
20:07
20:10
20:25
22:10
23:05
00:00
00:45
02:30
Sąsiad na widelcu (10) - rozrywka
Świat się kręci - The Best Of
Przerwa w nadawaniu
Naszaarmia.pl
Notacje (86) - dokument
Naszaarmia.pl
Przerwa w nadawaniu
Info poranek
Naszaarmia.pl
Ojciec Mateusz (65) - serial
Film dokumentalny - dokument
Film dokumentalny - dokument
Paderewski. Człowiek czynu,
sukcesu i sławy - publicystyka
Święto Niepodległości transmisja uroczystości na Placu
Piłsudskiego w Warszawie
Jaka to melodia? - rozrywka
Osobliwości mórz i oceanów (10)
- dokument
Ogniem i mieczem (3) - serial
Ogniem i mieczem (4) - serial
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Surykatki - dokument,
Surykatki, małe ssaki
zamieszkujące południową Afrykę,
bytują w jednym z najbardziej
nieprzyjaznych środowisk na Ziemi.
Organizują się w klany, których
członkowie pomagają
sobie nawzajem.
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Biało-Czerwoni (16) - magazyn
Bieg niepodległości - magazyn
Pogoda
Wielki test z historii.
Polskie Powstania - rozrywka
Homeland (10) - serial
Opole 2013 - Gala jubileuszowa
- rozrywka
Świat moich wujków - dokument
Lekcje pana Kuki
- film obyczajowy
Kratka - film obyczajowy
Bartłomieja, Marcina
TVP 2
03:55
05:55
07:15
08:05
08:15
09:10
09:45
11:35
13:45
14:00
14:40
15:35
15:45
17:15
17:50
18:00
18:30
18:35
18:45
18:50
19:25
20:05
21:15
22:20
23:25
01:15
02:35
Przerwa w nadawaniu
Rejs - komedia
M jak miłość (377) - serial
11 listopada - Święto
Niepodległości (1) - dokument
Dzieje oceanów (2) - dokument
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (57) - dokument
Kacper - film fantastyczny
Człowiek w żelaznej masce
- film historyczny
11 listopada
- Święto Niepodległości
- dokument
Familiada - rozrywka
Kabaret Hrabi - Savoir-vivre
- rozrywka
11 listopada
- Święto Niepodległości (3)
- dokument
Beethoven - komedia
Gwiazdy Kabaretowych
Nocy Listopadowych - rozrywka
11 listopada - Święto
Niepodległości - dokument
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Boscy w sieci (9) - serial
Rodzinka.pl (121) - serial
Rodzinka.pl (122) - serial
Kabaretowa Noc Listopadowa
2013 - Tarnów (1) - rozrywka
Kabaretowa Noc Listopadowa
2013 - Tarnów (2) - rozrywka
Kabaretowa Noc Listopadowa
2013 - Tarnów (3) - rozrywka
Podniebny terror - film sensacyjny
Pilot myśliwca Sykes
i jego trzej koledzy stają przed
sądem wojskowym oskarżeni
o masakrę cywilów podczas
obławy na kolumbijskich
handlarzy narkotyków.
Rejs- komedia
Podniebny terror - film sensacyjny
04:05
05:00
06:00
07:45
08:10
10:30
12:05
14:05
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:05
22:30
00:40
01:40
02:25
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2455) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Scooby-Doo
i Brygada Detektywów (19) - seriall
Disney Teen Beach Movie
- film przygodowy
Kurczak Mały - film animowany
Niejaki Joe - komediodramat
Ludzie honoru - dramat kryminalny
Dlaczego ja? (488) - serial
Pierwsza miłość (1777) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (365)
- serial
Pojutrze - film sf
Gladiator - film sensacyjny
Tom Riley to utalentowany młody
bokser z przedmieść Chicago.
Aby wydostać ojca z więzienia, musi
zdobyć pieniądze, którymi będzie
mógł opłacić kaucję.
Dlatego decyduje się na udział
w nielegalnych walkach
organizowanych przez Jimmy'ego
Horna, który stara się na wszelkie
sposoby podsycić agresję
podczas widowiska. Najlepszym
zawodnikiem Horna jest czarnoskóry
Lincoln, który postanowił za pomocą
pięści wydostać się z getta, w którym
jemu i jego rodzinie przyszło żyć.
Lincoln jest również najlepszym
przyjacielem Toma.
Breaking Bad (7) - serial
Hank napada na Jessego.
Bije chłopaka do nieprzytomności.
Jesse trafia do szpitala w ciężkim
stanie. Gdy wraca do zdrowia,
odgraża się, że się zemści.
Jeśli wniesie sprawę
o odszkodowanie, Hank będzie
musiał odejść ze służby.
Dziupla Cezara (8) - serial
Dziupla Cezara (9) - serial
TVN
03:15
05:05
05:20
07:25
08:00
11:05
13:05
14:50
17:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:05
20:45
21:30
22:30
23:30
00:30
01:30
01:50
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Mango - Telezakupy
Co za tydzień
Dzień dobry TVN
Babe: świnka w mieście - komedia
Scooby-Doo - film przygodowy
Atramentowe serce
- film fantastyczny
Podróż do wnętrza Ziemi - film sf
Podczas ekspedycji naukowej
na Islandię profesor nauk
przyrodniczych Trevor Anderson
w towarzystwie bratanka
Seana i miejscowej przewodniczki
Hanny wyruszają na ekscytującą
wyprawę w głąb Ziemi. W trakcie
podróży grupa poszukiwaczy
przygód natrafia na ludożercze
rośliny, ogromne latające piranie,
ziejące ogniem ptaki i upiorne
monstrualne jaszczury.
Zachwyceni nowym światem
odkrywcy nie zauważają jednak
nadciągającego niebezpieczeństwa.
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej (1820) - serial
W-11 wydział śledczy (1091) - serial
Lekarze (11) - serial
Perfekcyjna pani domu (11)
- rozrywka
Wybrani (23) - serial
Ekscentryczny multimilioner
Harold Finch stworzył program
komputerowy identyfikujący
osoby, które w przyszłości popełnią
przestępstwo. We współpracy
z byłym funkcjonariuszem CIA,
Johnem Reese'em, Finch próbuje
zapobiec łamaniu prawa.
Pamiętniki wampirów (4) - serial
Uwaga!
Arkana magii (1100)
- rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
00:05 Słowo Życia
00:10 Informacje dnia
01:00 Modlitwa „Anioł Pański”
z Ojcem Świętym Franciszkiem
01:15 Rozmowy niedokończone
02:30 Program dla dzieci
03:00 Informacje dnia
03:20 Modlitwa różańcowa
03:50 Myśląc Ojczyzna
04:00 Apel Jasnogórski
04:20 Informacje dnia
04:40 Octava dies
05:15 Retransmisja: Msza Święta
z Kaplicy Cudownego Obrazu
na Jasnej Górze
06:00 Msza Święta
07:05 Święty na każdy dzień
07:35 Mocni w wierze
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Wieś to też Polska
09:30 Octava dies
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:25 Słowo Życia
10:30 Rozmowy niedokończone
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:15 By odnowić oblicze ziemi
13:05 Koncert życzeń
14:30 Rozmowy
niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna
prof. R. Natusiewicza
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu
„Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
17:45 Informacje dnia
18:00 Transmisja:
Spotkanie RRM
21:00 Apel Jasnogórski
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:20
04:25
04:55
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
10:10
12:15
14:30
15:30
16:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:25
00:15
01:15
02:15
4music - muzyka
Dekoratornia
4music - muzyka
Dekoratornia
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Little Lady Fauntleroy
- film obyczajowy
Dobroduszny olbrzym
- komediodramat
Barabasz - film biblijny
Ekstremalny ranking zwierząt (10)
- dokument
Galileo
Rozmowy kontrolowane
- komedia
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
What's New, Scooby Doo? - serial
What's New, Scooby Doo? - serial
Księga ocalenia - film sf
Minęło 31 lat od kataklizmu,
w wyniku którego Ziemia
stała się pogorzeliskiem.
Samotny wędrowiec, Eli, kieruje się
na zachód, dokąd ma dostarczyć
cenną księgę. Mężczyzna unika
konfrontacji z gangami.
Napadnięty próbuje odpierać ataki
pokojowymi sposobami. Pewnego
dnia trafia do miasta zbudowanego
na zgliszczach. Rządzi tu Carnegie,
który zamierza stworzyć więcej
osad, by sprawować w nich władzę
na zasadach zawartych w pewnej
księdze. Ponieważ jej nie posiada,
wysyła ludzi na poszukiwania
wartościowego woluminu.
Arachnoquake- film sf
Galileo
Kroniki Piotra Bałtroczyka
z Warmii - rozrywka
To był dzień
WTOREK t 12 listopada 2013
TVP 1
03:25
04:15
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
08:55
09:55
11:00
12:00
12:10
12:25
12:35
12:45
13:55
14:25
14:50
15:00
15:05
15:15
15:45
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:15
19:30
20:00
20:05
20:06
20:15
20:25
21:20
22:05
00:55
01:50
02:50
Świat moich wujków - dokument
Sekrety bólu - dokument
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (66) - serial
Osobliwości mórz i oceanów (10)
- dokument
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Apetyt na EURO-pę
Przepis dnia
Osobliwości mórz i oceanów (11)
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5884) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
34. Wieczory Humoru i Satyry
- Lidzbark 2013 - Kabaretowa
noc pod gwiazdami - rozrywka
Bonanza (166) - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (2496) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Biało-Czerwoni - magazyn
GOL T-Mobile Ekstraklasa
- magazyn
Pogoda
Transporter (9) - serial
Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego - publicystyka
Karmazynowy przypływ
- film sensacyjny
Bonanza (166) - serial
Świat się kręci
Zagubiona przyszłość - film sf
TVP 2
04:15
06:00
06:30
07:05
08:00
10:40
11:15
12:15
12:45
13:25
14:15
15:05
15:45
16:10
16:20
17:15
18:00
18:35
18:45
18:50
19:25
20:05
20:45
21:40
21:50
22:50
23:55
00:55
01:50
02:50
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (36) - serial
Śladami reformacji - dokument
M jak miłość (378) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1004) - serial
Na dobre i na złe (173) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (6) - dokument
Szkoła życia (43) - serial
Kabaretowy Klub Dwójki (14)
- rozrywka
Rodzinka.pl (94) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
M jak miłość (1015) - serial
Szkoła życia (44) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1004) - serial
Barwy szczęścia (1005) - serial
M jak miłość (1016) - serial
Kulisy serialu "M jak miłość"
- dokument
Magazyn Ekspresu Reporterów
Czasem śnię, że latam - dokument
Czas honoru (76) - serial
Władek i jego oddział szykują
się do ataku na tajny ośrodek
rządowy. Michał stara się
przekonać Janisza do wzięcia
udziału w akcji, bo jako jedyny
może on dokładnie opisać
budynek. Woźniak podejrzewa
Emilię o bliskie kontakty
z Karkowskim. W barze mlecznym
Heleny pojawia się mężczyzna,
który twierdzi, że znał Tolę
w czasach okupacji. Otto dostaje
kolejne zadania od Lebiediewa.
Republika Doyle'ów (15) - serial
Republika Doyle'ów (16) - serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
TVN siedem
04:20 Druga strona medalu (1)
- talk show
04:50 Przerwa w nadawaniu
05:05 Przerwa w nadawaniu
05:30 We dwoje (9) - rozrywka
06:45 Mango - Telezakupy
08:50 Przyjaciele (19) - serial
09:20 Tata i skaut - komedia
11:20 Kobiece sztuczki - komedia
12:50 Wymarzony kawaler - komedia
14:40 Wielka wyprawa - komedia
16:40 W krzywym zwierciadle:
Strzelając śmiechem - komedia
18:25 Uwolnić orkę III: na ratunek
- film przygodowy
20:00 Prawdziwa zbrodnia
- film sensacyjny
W wypadku samochodowym
ginie reporterka, która miała
przeprowadzić wywiad
z oczekującym na wykonanie
wyroku Frankiem Beachumem.
Steve Everett, który nie cieszy się
przychylnością szefa, udaje się
w jej zastępstwie do więzienia
stanowego. Po powrocie
do redakcji rutynowo sprawdza
kilka związanych ze sprawą faktów
i nabiera pewności, że Beachum
jest niewinny. Chociaż do egzekucji
pozostało zaledwie dwanaście
godzin, Steve postanawia
zgromadzić jak najwięcej informacji
potwierdzających jego odkrycie.
22:35 Kobra - oddział specjalny (2)
- serial
23:40 Kochać i umrzeć - film sensacyjny
W wypadku samochodowym
ginie reporterka, która miała
przeprowadzić wywiad
z oczekującym na wykonanie
wyroku Frankiem Beachumem.
Steve Everett, który nie cieszy się
przychylnością szefa, udaje się
w jej zastępstwie do więzienia
stanowego.
01:25 Arkana magii - rozrywka
Renaty, Witolda
POLSAT
03:15 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2456)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (72)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (59)
- serial
09:35 Malanowski i Partnerzy (60)
- serial
10:05 Trudne sprawy (52) - serial
11:05 Dlaczego ja? (349) - serial
12:05 Pamiętniki z wakacji - serial
13:05 Pierwsza miłość (1776) - serial
14:00 Pierwsza miłość(1777) - serial
14:45 Trudne sprawy (50) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (604)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (489) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1778) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (366)
- serial
20:00 Wielka gala - 10. urodziny Faktu
- rozrywka
22:05 Kości (23) - serial
Do instytutu docierają szczątki
młodej kobiety. Ciało znalezione
wśród odpadów w zakładzie
utylizacji śmieci ulega tak
szybkiemu rozkładowi, że stanowi
to zagrożenie dla organizmów
żywych. Tempo, w jakim nieznana
infekcja rozkłada tkanki, budzi
przerażenie naukowców. Booth
odkrywa bałagan w dokumentach
dotyczących tej sprawy, przez co nie
wiadomo, skąd wzięty się zwłoki.
23:05 Zdrady (10) - serial
00:05 Robocop. Przemiana - film sf
02:15 Dziewczyny z fortuną (64)
- rozrywka
TVN
03:10 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2234)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1820) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (251) - serial
12:15 Szpital (125) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1091)
- serial
14:00 Wawa non stop (49) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (252) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2235)
- talk show
17:00 Szpital (126) - serial
Program powstaje przy udziale
konsultantów oraz lekarzy z kilku
krakowskich szpitalnych oddziałów
ratunkowych. Od nich pochodzą
opisy zdarzeń z izby przyjęć, a także
wskazówki dotyczące dalszego
diagnozowania i leczenia pacjentów.
Każdy z odcinków tworzy odrębną
całość. Finałem jest rozwiązanie
zagadki medycznej. Wtedy również
widzowie poznają rokowania oraz
rozstrzygnięcie sytuacji prywatnej.
Część medyczna wpisana jest
w kontekst obyczajowy dotykający
problemów rodzinnych lub trudnej
sytuacji materialnej pacjentów.
18:00 Wawa non stop (50) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1821) - serial
20:45 W-11 wydział śledczy (1092)
- serial
21:30 Prawo Agaty (11) - serial
22:30 Kuba Wojewódzki (11) - talk show
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Gdzie pachną stokrotki (11) - serial
02:05 Uwaga!
02:20 Arkana magii (1101) - rozrywka
TV Trwam
04:00
04:20
04:40
05:05
06:20
07:05
08:00
08:15
08:20
08:40
09:35
09:50
09:55
10:00
10:15
10:20
10:50
11:10
11:50
12:00
12:05
12:35
14:00
15:45
15:50
16:00
16:10
16:30
16:45
17:00
17:25
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:20
20:50
21:00
21:20
21:40
22:05
22:40
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Koncert życzeń
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Słowo życia
Polski punkt widzenia
Reportaż z cyklu „Świadkowie”
Wspomnienia z Polski
prof. R. Natusiewicza
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Jak My to widzimy
Słowo życia
Tydzień z Ziemi Świętej
Mocni w wierze
Słowo życia
Modlitwa ,,Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Z wędką nad wodę
Słowo życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Kalejdoskop młodych
Aktualności akademickie
WSKSiM w Toruniu
Święty na każdy dzień
Program poradnikowy
Święty na każdy dzień
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Myśląc Ojczyzna
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
TV4
03:20
04:25
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
11:10
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
00:05
02:05
4music- muzyka
Dekoratornia
4music - muzyka
Ukryta miłość (105) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Barabasz - film biblijny
Nieposkromiona miłość (49)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (27)
- serial
Simba (40) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (50) - serial
Szpilki na Giewoncie (24) - serial
Komisarz Rex (5) - serial
Hotel 52 (50) - serial
Nieposkromiona miłość (50) - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
Scooby & Scrappy Doo Show
- serial
STOP Drogówka
Program przedstawia,
co dzieje się na polskich szlakach
komunikacyjnych zarówno
lądowych, jak i rzecznych.
Kamera towarzyszy policyjnym
patrolom w ich codziennej pracy.
Każdy odcinek zawiera kilka
najciekawszych interwencji.
Zarejestrowane wydarzenia
będą okazją do omówienia
popełnionych błędów.
Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem - dokument
Wywiad z zabójcą - film sensacyjny
Historia tworzy się nocą
- komedia sensacyjn
To był dzień
TVN siedem
03:35 Druga strona medalu (2)
- talk show
04:05 Druga strona medalu (3)
- talk show
04:35 Druga strona medalu (4)
- talk show
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:15 We dwoje(10) - rozrywka
06:35 W-11 wydział śledczy (1071)
- serial
07:20 Sąd rodzinny (154) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (451) - serial
09:15 Dr House (12) - serial
10:15 Ostry dyżur (7) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (155) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (452) - serial
14:55 Bananowy doktor (9) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (1) - serial
17:05 Punkt krytyczny (6) - serial
18:00 Dr House (13) - serial
19:00 Bananowy doktor (10) - serial
20:00 Godzina zemsty - film
sensacyjny
Val i Porter kradną należące
do mafii pieniądze.
Ten pierwszy postanawia
pozbyć się kompana i zagarnąć
łup. Wciąga do spisku
uzależnioną od narkotyków
żonę Portera. Lynn dwukrotnie
strzela do męża, któremu cudem
udaje się przeżyć.
Porter nie zamierza pogodzić się
z utratą pieniędzy i postanawia
się zemścić na nieuczciwym
wspólniku i żonie. Dowiaduje
się, że Val oddał dług mafii,
dzięki czemu udało mu się
wrócić w jej szeregi.
Porter rozpoczyna walkę
z gangiem.
22:10 Partnerki (2) - serial
23:10 The Ring - horror
01:35 Arkana magii - rozrywka
19
Nieruchomości
* Posiadam do wynajęcia pokój dla
studentki przy Placu Strzegomskim
we Wrocławiu. Tel. 698 078 930.
* Sprzedam dom w Ząbkowicach Śl.
Tel. 604 705 155.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie przy ul. Kamienieckiej
w Ząbkowicach Śl. Cena: 490
zł. Tel. 601 696 383 (do godz.
16.00).
* Posiadam do wynajęcia mieszkanie
o pow. 37 mkw. w Rynku w Ząbkowicach Śl. (na I piętrze). Tel. 535
376 645. 0049 176 616 138 60
* Posiadam do wynajęcia lokal
o pow. ok. 60 mkw. w centrum
miasta. Tel. 608 458 622, 74 815
2422.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie o pow. 60 mkw.
(z kuchnią, łazienką, przedpokojem i dużym tarasem). Tel. 667
772 714.
* Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 73 mkw. w Ząbkowicach
Śl. (na II piętrze, z łazienką, wyposażoną kuchnią, ogrzewaniem
gazowym). Tel. 788 504 136, 699
969 116.
* Sprzedam pół domu w Starczowie
(po remoncie, do zamieszkania
od zaraz, z dwustanowiskowym
garażem, sadem i ogrodem oraz
działką o pow. 31 arów). Tel. 509
383 310.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
o pow. 70 mkw. w Nowej Rudzie
(z kuchnią, łazienką, centralnym
ogrzewaniem, piwnicą, komórką,
dodatkowo 3 pokój, z oknami
pcv). Cena: 99 tys. zł. Tel. 512
153 427.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę
o pow. 28 mkw. na os. Wojska
Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu
(na I piętrze, w 4 bloku). Tel. 693
168 737.
* Sprzedam działki przy ul. Kołowej
w Nowej Rudzie (wydane warunki
zabudowy), Tel. 606 431 593.
* Sprzedam garaż na os. Wojska
Polskiego w Nowej Rudzie-Słupcu
(za torami). Cena: 12 tys. zł. Tel.
721 337 537.
* Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 16 arów w Nowej RudzieSłupcu. Tel. 784 267 442, 605 766
641, 74 873 00 97.
* Sprzedam działki budowlane w trakcie dzielenia, wielkość na życzenie
klienta. Tel. 784 267 442, 605 766
641, 74 873 00 97.
* Sprzedam dom do zamieszkania
w centrum Nowej Rudy. Tel. 606
275 802 (po godz. 15.00).
* Sprzedam działkę ogrodową o pow.
1,5 arów w POD „Zdrowie” (z drzewami owocowymi, budką na
narzędzia, usytuowana od strony
Oriona). Tel. 723 352 608.
* Sprzedam tanio 3-pokojowe
mieszkanie o pow. 47 mkw.
w centrum Nowej Rudy. Tel. 501
874 894.
* Wynajmę nieduży plac w Ławicy,
4 km od Kłodzka. Tel. 725 496
138.
* Zamienię mieszkanie o pow. 50
mkw. przy ul. Świdnickiej w Nowej
Rudzie-Drogosławiu (czynszowe,
z c.o.) na takie same lub większe
(może być z ogrzewaniem piecowym). Tel. 797 173 680.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 47
mkw. na os. Piastowskim w Nowej
Rudzie. Tel. 725 990 435.
* Posiadam do wynajęcia pokój
w bloku przy pl. Strzegomskim
w centrum Wrocławia (z kuchnią,
łazienką). Tel. 698 078 930.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie w Nowej Rudzie (z łazienką). Tel. 74 872 28 59.
* Sprzedam mieszkanie o pow.
40 mkw. w Nowej Rudzie (na
parterze, z dużą kuchnią, dużym
pokojem, własnym c.o.). Tel. 698
112 330.
* Sprzedam 2 ha 15 arów ziemi
w Nowej Rudzie-Drogosławiu. Tel.
606 681 531.
* Zamienię mieszkanie o pow. 46
mkw. w Nowej Rudzie na mniejsze
również w Nowej Rudzie. Tel. 667
531 894.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 44
mkw. w Ludwikowicach Kł. (w starym budownictwie, na parterze,
z c.o., garażem, ogródkiem i 3
komórkami). Tel. 667 857 373.
* Posiadam do wynajęcia kawalerkę
o pow. 37 mkw. w 6 bloku na
os. XXX-lecia w Nowej RudzieSłupcu. Tel. 791 318 838, 74 872
60 74.
* Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 66 mkw. przy ul. Kościelnej
w Nowej Rudzie (na wysokim
parterze, z kuchnią, przedpokojem, łazienką z wc, piecem c.o.
w piwnicy, przydomowym ogrodem, mieszkanie nie wymaga
remontu). Cena: 120 tys. zł. Tel.
794 043 140.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie na os. Piastowskim
w Nowej Rudzie. Tel. 601 542 336,
603 936 608.
Różne
.
* Kupię: marki RFN, korony słowackie, szylingi i każde waluty wycofane, w obiegu, monety kolekcjonerskie, medale i odznaczenia ze
srebra. Tel. 791 417 347.
* Sprzedam: duży 6-osobowy narożnik, rozkładaną ławę, szklaną
witrynę z podświetleniem, komodę, szafkę pod TV. Stan mebli
bardzo dobry. Cena: 1,1 tys. zł
- za wszystko (do negocjacji). Tel.
501 719 574.
* Sprzedam karpie o wadze od 1,2
do 1,8 kg. Cena: 14 zł/kg. Tel.
666 083 059.
* Sprzedam 100-letni stół dębowy,
rozkładany + 4 krzesła + 2 fotele
styl ludwikowski. Cena: 1,1 tys. zł.
Tel. 661 221 010.
* Sprzedam suchą podbitkę świerkową. Tel. 668 026 350.
* Sprzedam 7-miesięcznego źrebaka (zimnokrwisty ogierek, w kolorze jasny kasztan). Tel. 695
183 046.
* Sprzedam króliki. Tel. 731 621
055.
* Sprzedam śpiworki do wózka
głębokiego, spacerowego lub na
sanki. Stan idealny. Cena: 40 zł.
Tel. 723 608 748.
* Sprzedam kombinezony i firmowe
kurtki dziewczęce z czapkami
w rozm.: 74, 80, 86, 92, 98. Stan
idealny. Cena: 70 zł. Tel. 723
608 748.
* Sprzedam różową wyprawkę do
drewnianego łóżeczka (z pościelą, ochraniaczem, prześcieradłem,
baldachimem, firanką, stelażem,
rożkiem). Cena: 120 zł. Tel. 723
608 748.
* Sprzedam ubranka na dziewczynkę w rozm. 86 i 92 (duże paczki).
Stan idealny. Cena: 150 zł. Tel.
723 608 748.
* Sprzedam huśtawkę stojącą dla
dziecka. Stan idealny. Cena: 50
zł. Tel. 723 352 608.
* Posiadam dwa wolne miejsca
w samochodzie na trasie Bartnica
- Kłodzko (przez Ludwikowice Kł.,
Nową Rudę) w godz. 7.00-15.00.
Tel. 697 395 880.
* Samotny ojciec przyjmie sprzęt
RTV i AGD. Tel. 537 185 649.
* Sprzedam dwie sofy, 3 i 2-osobową, obie rozkładane do
spania (do wyprania, w kolorze
beżowym, plus dwie pufy). Stan
dobry. Cena: 300 zł za komplet.
Tel. 723 352 608.
reklamA
Kupię
każde
auto
płacę więcej od
konkurencji
dojazd do klienta
kontakt
534 533 483
K up i ę
Nr 007
og³oszenia drobne
* Sprzedam kurki zielononóżki
kuropatwiane. Cena: 20 zł. Tel.
790 616 636.
* Sprzedam pompę cyrkulacji cw LFP
typ ERGA. Tel. 501 035 174.
* Sprzedam imadło ślusarskie
(szczęki 125 mm). Cena: 150 zł.
Tel. 663 321 568.
* Sprzedam laptop firmy Acer Aspire
3690 (Procesor Celeron, 512MB
DDR RAM, dysk 120 Gb, LCD,
DVD-RW, LAN, bluetooth, czytnik
kart SD, kamera, 4 porty USB)
używany, sprawny. Pakiet startowy dla sprawdzenia poprawności.
Cena 500 zł. Tel. 691 619 779.
* Sprzedam aluminiową wiertarkę
firmy Celma. Cena: 70 zł. Sprzedam Imadło ślusarskie (szczęki
100 mm). Cena: 100 zł. Tel. 663
321 568.
* Sprzedam nową sokowirówkę.
Cena: 50 zł. Tel. 74 871 55 61.
* Sprzedam fotelik samochodowy
dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat.
Stan bardzo dobry. Cena: 50 zł.
Szafkę nocną. Cena: 50 zł. Tel.
871 55 64.
* Sprzedam koncentrator tlenu na
gwarancji do 2015 r. Tel. 74 872
48 32.
* Sprzedam białą suknię ślubną
z bolerkiem w rozm. 38-40. Cena:
400 zł (do negocjacji). Tel. 663
177 839.
* Sprzedam 4-palnikową kuchenkę
gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Tel. 782
419 602.
* Sprzedam łyżwy damskie w rozm.
38-39 i łyżwy męskie w rozm. 39.
Tel. 792 083 697.
* Sprzedam wieloczynnościową
maszynę do szycia. Tel. 501
399 248.
* Sprzedam: militaria, kuchnię
polową, mundury, buty, lampy,
przedłużacze (nowe i używane).
Tel. 74 871 66 02.
* Sprzedam nowy, wyczynowy rower
kolarski z osprzętem firmy Campagnolo Horus. Cena: 3,9 tys. zł.
Tel. 790 750 708.
* Sprzedam 3 rowery młodzieżowe, 24 cale (jeden nowy). Stan
idealny. Cena: 200-300 zł. Tel.
721 243 826.
* Sprzedam rower damski firmy
Romet model tuning. Stan bardzo
dobry. Cena: 140 zł. Tel. 721
243 826.
* Sprzedam ciążowe rzeczy. Tel.
663 177 839.
* Sprzedam nową matę do areobiku
oraz sportową paralotnię z uprzężą. Tel. 74 871 4107.
Kupię
każde auto każde
wysokie ceny
dojazd
do klienta
tel. 881 501 632
auto
Dojeżdżamy do klienta
najwyższe ceny
tel. 661 521 662
PUNKT HYDRAULIKI SIŁOWEJ
PROFESJONALNEGO ZAKUWANIA WĘŻY
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00
sob. w godz. 8.00-13.00
NOWo
otwarty
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a
(obok sklepu rowerowego)
W SPRZEDAŻY MAMY OLEJE HYDRAULICZNE HL-46 i HL-48 W PROMOCYJNYCH CENACH
W RAZIE AWARII DZWOŃ! tel. 660 460 389
* Sprzedam narciarskie spodnie
damskie, granatowe, w rozm.
160/165 cm. Tel. 74 871 80 59.
* Sprzedam 3 regały sklepowe o wymiarach: 1) wys. 190 x dł. 135 x
szer. 60, 2) wys. 175 x dł. 194 x
szer. 35, 3) wys. 173 x dł. 72 x
szer. 42. Tel. 506 393 230.
* Sprzedam fotelik samochodowy
Ramatti Venus dla dziecka o wadze 9-18 kg. Stan bardzo dobry.
Cena: 150 zł. Tel. 668 146 250.
* Sprzedam aku Ryobi 18 V, wiertarko-wkrętarkę z udarem, wyrzynarkę, piłę-przerzynarkę. Tel.
501 035 174.
* Sprzedam zestaw awaryjnego
zasilania pompy centralnego
ogrzewania. Tel. 501 035 174.
* Sprzedam nowy zestaw aku Black
Decker Versa Pak 3w1. Tel. 501
035 174.
* Sprzedam: pilarkę stołową, pilarkę
tarczową-przecinarkę. Tel. 501
035 174.
* Sprzedam komplet wypoczynkowy
z ławą w kolorze czarno-szarym.
Stan bardzo dobry. Tel. 510 255
711.
* Sprzedam niemiecką cyrkularkę
fabryczną firmy Electra Becum
(na 220 V, moc 2,2 KW, z ocynkowanym stołem i opuszczaną
tarczą). Tel. 661 542 364.
* Przyjmę lub kupię niepotrzebne
bloczki betonowe (fundamentowe) z budów. Cena: 1 zł/szt. Tel.
725 496 138.
* Samotna matka z dzieckiem przyjmie od dobrych ludzi sprzęt AGD
i RTV. Tel. 693 214 505.
* Sprzedam roczną zamrażarkę
skrzyniową firmy Electrolux, o poj.
400 l (na gwarancji). Cena: 1 tys.
zł. Tel. 798 183 021.
* Sprzedam młode papużki faliste.
Cena: 20 zł/szt. Tel. 663 284
350.
* Przyjmę od dobrych ludzi sprzęt
AGD i RTV oraz odzież dla dzieci
w wieku 3 i 5 lat. Tel. 607 773
805.
* Kupię bilon walut kantorowych
oraz bilon walut w obiegu z całego świata. Tel. 791 417 347, gg:
28741173.
* Kupię: waluty z całego świata, Polski, obiegowe, wycofane monety
okolicznościowe, bimetaliczne,
srebrne, medale i odznaczenia ze
srebra. Tel. 791 417 347.
* Sprzedam drewniane krzesełko do
karmienia (rozkłada się na zwykle
krzesełko i posiada 5 wysokości
w zależności od wielu dziecka).
Tel. 794 747 345.
SKUP
SAMOCHODÓW
• całych
• powypadkowych
• również bez przeglądu i o.c.
PŁACIMY NAJWIĘCEJ
tel. 502 018 405
KSERO
 kserowanie
 skanowanie
 mailing
 wydruki z pen drive
 laminowanie
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00
sob. w godz. 8.00-13.00
tel. 660 460 390
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a
(obok sklepu rowerowego)
20
Nr 007
og³oszenia drobne
* Sprzedam wózek dziecięcy firmy
Coneco. Stan bardzo dobry.
Sprzedam podgrzewacz do butelek. Tel. 794 747 345.
* Sprzedam nową (z metką) sukienkę (w kolorze czarnym, z długim
rękawem, na co dzień lub od
święta, w rozm. 48, długość
rękawa 62 cm). Cena: 95 zł. Tel.
691 619 779.
* Sprzedam okno PCV o wym. 150
x 98 cm. Cena: 150 zł. Tel. 500
775 915.
* Sprzedam meble młodzieżowe.
Stan idealny. Cena: 500 zł. Tel.
500 775 915.
* Sprzedam torbę młodzieżowych
i damskie rzeczy (letnie bluzki,
spódnice, sukienki w rozm. 3638 oraz uniwersalne). Tel. 691
619 779.
* Sprzedam kurtki i płaszcze zimowe w rozm. M, XXL. Stan bardzo
dobry. Tel. 691 619 779.
* Sprzedam: używany komputer,
monitor i drukarkę ze skanerem
oraz biały okap kuchenny i kuchenkę mikrofalową. Stan dobry.
Tel. 660 862 259.
* Sprzedam elektryczny kocioł centralnego ogrzewania EPCO II (12
KW, 230/400 V, 50 Hz wraz ze
sterownikiem). Tel. 74 872 1513.
* Sprzedam belki-żerdzie 3-metrowe
(8 szt.). Tel. 694 042 456.
* Sprzedam: biurko pod komputer,
50-litrowy gliniany garnek oraz
narty Fischer. Tel. 515 900 859.
* Sprzedam suknię ślubną z kołem,
gorsetową z welonem. Cena; 200
zł. Tel. 694 042 456
* Sprzedam biały becik do chrztu
oraz ubranko w rozm. 68. Cena:
60 zł. Tel. 536 985 383.
* Sprzedam: aparat cyfrowy Sony,
drukarko-kopiarkę HP. Tel. 502
504 868.
* Sprzedam: krawędziaki, listwy,
umywalkę, plecak, nowy kożuch
góralski, dywan, skórzany portfel, czterokołowy wózek. Tel. 74
872 7407.
* Odkupię podręczniki z ubiegłego
roku do I klasy: Przepisy ruchu drogowego, elektrotechnika
i elektronika pojazdów samochodowych. Tel. 796 138 835.
* Odkupię podręczniki z ubiegłego
roku do I klasy: Konstrukcje, eksploatacja pojazdów samochodowych. Tel. 796 138 835.
* Sprzedam ładnego, zadbanego
króliczka pokojowego. Tel. 796
138 835.
* Sprzedam króliki do uboju lub do
chowu. Tel. 605 577 743.
* Sprzedam biały, podszafkowy
okap firmy Amica i przepływowy nadumywalkowy ogrzewacz
wody. Cena: 200 zł. Tel. 534
069 244.
* Sprzedam ziemniaki vinetta. Cena:
120 zł/metr. Sprzedam cebula.
Cena: 15 zł/10 kg. Tel. 790 616
636.
* Sprzedam 2 nowe kolumny do wieży Karcher o mocy 8 wat każda.
Cena: 50 zł. Tel. 785 069 752.
* Sprzedam kabinę prysznicową
z wysokim brodzikiem o wym. 80
x 80 cm (szkło przyciemniane).
Tel. 509 055 303.
* Sprzedam futro w kolorze brązowo-czarnym M Madame. Tel. 723
484 733.
* Oddam trzy małe kotki rasy europejskiej (dwie kotki i kocurek). Tel.
723 484 733.
* Posiadam białe gołębie na ślub.
Tel. 605 727 347.
* Oddam 7-tygodniowego szczeniaka w dobre ręce (odrobaczony,
nie urośnie duży). Tel. 532 725
448.
* Sprzedam: 4 kaloryfery - dwa
o wym. 50 x 50 cm oraz 50 x 80
cm i 50 x 90 cm, całą aparaturę do
centralnego ogrzewania z podkowy, łóżko i 2 materace gąbkowe.
Tel. 602 223 521.
* Sprzedam jałówkę zacieloną (4
miesiące). Tel. 74 865 8188.
* Przyjmę lodówkę oraz meble pokojowe. Tel. 787 403 210.
* Kupię balon do wina o poj. 30 l
(może być bez kosza). Tel. 503
736 259.
* Sprzedam kombinezon dla dziecka (w rozm. 86). Cena: 25 zł. Tel.
534 707 937.
* Sprzedam jałówkę wysoko cielną.
Tel. 74 873 35 99.
* Sprzedam króliki. Cena: 15 zł/kg
żywej wagi. Tel. 605 362 720.
* Kupię pralkę automatyczną lub
wirnikową. Tel. 888 631 688.
* Sprzedam odpad po kamieniołomach (transport i załadunek we
własnym zakresie). Cena: 3 zł/
tona. Tel. 506 593 116.
* Sprzedam niebiesko-czarny,
trzyfunkcyjny wózek na pompowanych kołach 3w1 ( z gondolą,
fotelikiem podpinanym i spacerówką). Cena: 250 zł. Tel. 502
633 813.
* Sprzedam dwa kombinezony
(w rozm. 62-68). Cena: 15zł/szt.
Tel. 502 633 813.
* Sprzedam łóżka piętrowe (drewniane, z materacami). Tel. 797
484 906.
* Sprzedam pianino marki Union
Berlin (z pełną klawiaturą po
renowacji, w kolorze czarnym).
Tel. 721 170 544.
* Sprzedam wózek dla bliźniaków
2w1. Cena: 600 zł (do negocjacji). Tel. 695 173 089.
* Sprzedam białą suknię ślubną (
w rozm. 36-38 wyprana chemicznie). Cena: 600 zł (do negocjacji). Tel. 695 173 089.
* Sprzedam: czarny komplet mebli
pokojowych z dwiema szafami,
stolikiem pod telewizor, stolikiem
okolicznościowym. Cena: 400 zł.
Tel. 508 272 243.
* Sprzedam różowy komplet zimowy (kurtka, spodnie ocieplanie
na szelkach) dla dziewczynki
w wieku 18 miesięcy. Stan bardzo dobry. Tel. 723 987 915.
* Kupię pada do konsoli ps2. Tel.
605 070 540.
* Sprzedam fotelik samochodowy
Graco dla dziecka 15-36 kg.
Stan bardzo dobry. Tel. 502
409 134.
* Sprzedam drewno świerkowe
szczypki twarde mieszane (na
worki). Tel. 697 126 048.
* Sprzedam sadzeniaki Vineta.
Cena: 0,8 zł/kg. Tel. 661 499
468.
* Sprzedam nowy, czarny kapelusz.
Tel. 694 220 568.
* Sprzedam 2-miesięcznego cielaka mięsnego. Tel. 74 813 6943.
* Sprzedam kuchenkę gazową
firmy Mastercook. Stan dobry.
Cena: 200 zł. Tel. 669 491 852.
* Sprzedam garażowe drzwi uchylne używane (o wym. wys. 230
cm, szer. 240 cm, w kolorze
brązowym). Tel. 733 664 319.
* Sprzedam drewno opałowe. Tel.
661 328 096.
* Sprzedam drewniany stolik pod
telewizor (obrotowy, na kółkach).
Cena: 80 zł. Tel. 798 236 463.
* Sprzedam mało używaną kanapę
skórzaną (w kolorze bananowym, z dostawką). Cena: 1 tys.
zł. Tel. 74 872 32 35.
* Sprzedam duże dywany. Stan
bardzo dobry. Cena: 50 zł. Tel.
74 871 55 61.
* Sprzedam meble pokojowe (w kolorze ciemny orzech). Stan
dobry. Cena: 150 zł. Tel. 74 871
55 61.
* Sprzedam trójfazowy silnik elektryczny o mocy 3,5 KM. Tel. 74
871 53 52.
* Sprzedam: kombinezon dla
dziewczynki w wieku 0-6 miesięcy. Cena: 25 zł. Kozaczki,
*
*
*
*
*
*
*
*
w rozm. 21. Cena: 15 zł. Tel.
534 707 937.
Sprzedam: lodówkę Siemens.
Cena: 250 zł. Kuchenkę gazową.
Cena: 250 zł. Szafkę pod TV.
Cena: 150 zł. Kino domowe.
Cena: 200 zł. Prasowalnicę
elektryczną. Cena: 100 zł. Tel.
601 716 647.
Sprzedam pralkę automatyczną
otwieraną od góry. Cena: 300 zł.
Sprzedam dużą wirówkę. Cena:
200 zł. Tel. 507 774 028.
Sprzedam króliki rasy olbrzym
belgijski i srokacz niemiecki.
Cena: od 20 zł. Tel. 691 800
813.
Sprzedam niemiecką piłę do
drewna (2000 W). Cena: 450 zł.
Tel. 606 834 764.
Sprzedam 3-letni telewizor Daewoo (stereo, 32 cale). Cena:
260 zł. Gra PS3 Tekken 6. Cena:
40 zł. Tel. 665 073 851.
Sprzedam telewizor LG Flatron
i DVD. Cena: 100 zł. Tel. 511
460 639.
Sprzedam kabinę łazienkową
(szkło) wraz z głębokim brodzikiem o wym. 80 x 80 cm. Cena:
200zł. Tel. 607 789 541.
Sprzedam nowy lewar kolejowy
o udźwigu 5 ton (wysokość podnoszenia od 3 do 30 cm). Tel.
509 752 295.
Motoryzacja
* Sprzedam Skoda Forman (1.3
benzyna i gaz). Rok prod. 1992.
Cena: 1 tys. zł. Tel. 693 938
552.
* Sprzedam nowe koła zimowe
175/70 R13 z kołpakami. Cena:
500 zł. Tel. 785 473 853.
* Sprzedam Ford Mondeo (1,8 TD,
ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, autopilot,
klimatyzacja). Rok prod. 1999.
Cena: 5,8 tys. zł. Tel. 516 054
785.
* Sprzedam 2 samochody Toyota
Yaris i Citroen C 2. Cena: 20 tys.
zł/ za dwa. Tel. 505 650 032.
* Sprzedam motorynkę Romet,
skuter Inca Spartan. Tel. 669
546 902.
* Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
* Sprzedam Audi A4 kombi (1.9
TDI, granatowy, dwa komplety
kół). Rok prod. 1997. Cena: 8,9
tys. zł. Tel. 692 176 311.
* Sprzedam kompletny tłumik do
Audi A4 kombi 1,8 benzyna. Tel.
500 682 497.
* Sprzedam felgi stalowe z oponami letnimi do Opla. Stan bardzo
dobry.
Cena: 350 zł/ 4 szt. Tel. 517 910
496.
* Sprzedam alufelgi VW Jetta, Golf,
rozm. 175 x 65 x R14. Cena: 250
zł / 4 szt. Tel. 517 910 496.
* Sprzedam skuter CPI-GTX. Stan
bardzo dobry. Tel. 792 083 697.
* Sprzedam skuter Piaggio 150/50.
stan bardzo dobry. Tel. 792 083
697.
* Sprzedam Ford Galaxy TDI (1.9
van 7-osobowy). Rok prod. 2005.
Tel. 74 871 6602.
* Sprzedam Fiat Uno Fire (1.0, czerwony, bezwypadkowy, przebieg
141 tys. km. Rok prod. 1997.
Cena: 2,3 tys. zł. Tel. 668 146
250.
* Sprzedam nową tarczę sprzęgłową z łożyskiem oporowym do VW
Golf 3 poj.1.4. Tel. 506 698 945.
* Sprzedam opony letnie 205/65/15
i zimowe 195/65/15 mało jeżdżone. Cena: 800 zł. Tel. 785
801 564.
* Sprzedam Daihatsu Feroza (4x4,
1.6, LPG, hak, w kolorze zielonoszarym). Rok prod. 1991. Cena:
4,8 tys. zł. Tel. 790 360 810.
* Sprzedam BMW E36 (1,6 benzyna, obniżana, przyciemniane szyby, kolor czarny metalik). Cena:
3,5 tys. zł. Tel. 730 377 124.
* Sprzedam VW Polo 1,9 SDI. Rok
prod. 1996. Cena: 2,5 tys. zł. Tel.
693 561 866.
* Sprzedam 4 felgi stalowe 15 cali
z otworami 5x112 do Golf 5.
Cena: 300 zł. 4 oryginalne kołpaki
15 cali do VW. Stan bardzo dobry.
Cena: 120 zł. Tel. 609 964 405.
* Sprzedam VW Sharana (1,9 TDI,
115 KM, w kolorze granatowym).
Rok prod. 2001. Cena: 15,5 tys.
zł. Tel. 663 666 024.
* Sprzedam Opel Astra (1.9 cdti,
nawigacja, w kolorze czarna
perła). Rok prod. 2007. Tel. 604
383 857.
* Sprzedam Mazda Xedos 6 (1.6,
benzyna, z przebiegiem 171 tys.
km, szyberdach, ABS, z centralnym zamkiem, w kolorze perłowa
zieleń). Rok prod. 1996. Cena:
5,2 tys. zł. Tel. 785 393 540.
* Sprzedam w całości lub na części
skuter marki Quest (o poj. 80 cm,
niedawno wymieniony cylinder,
tłok oraz pierścienie, praktycznie
cały silnik po remoncie). Cena:
400 zł. Tel. 668 781 124.
reklamA
Kupię
grunty
szybka wypłata
gotówki
telefon
692 471 877
USŁUGI FINANSOWO-BIUROWE
prowadzenie księgowości małych firm, OPP, stowarzyszeń
prowadzenie spraw kadrowych
sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON
sporządzanie umów o dzieło, zlecenia i cywilno-prawnych
kompleksowa obsługa biurowa
sporządzanie wniosków o dotacje
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00,
sob. w godz. 8.00-13.00
tel. 660 460 390
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a (obok sklepu rowerowego)
Szybka
pożyczka
od 300 zł!
Bez ukrytych opłat
Provident Polska S.A.
tel. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
21
* Sprzedam Nissan Almera (1.5
benzyna, 3-drzwiowy, z poduszką powietrzną, w kolorze czerwonym). Rok prod. 2001. Tel.
501 660 386, 500 100 212.
* Sprzedam Daewoo Lanos (1.5
SE, benzyna i gaz). Rok prod.
1998. Cena: 2,5 tys. zł (do negocjacji). Tel. 502 690 719.
* Sprzedam Audi A4 Quatro (w kolorze grafit, z przebiegiem 228
tys. km). Rok prod. 2000. Tel.
512 298 791.
* Sprzedam części do Hondy Civic
1.3 (silnik, skrzynia biegów).
Rok prod. 1994. Stan bardzo
dobry. Tel. 721 783 615.
* Sprzedam części do Audi A6 2.5
TDI. Rok prod. 2000. Tel. 609
924 523.
* Sprzedam Dacia Sandero (przebieg 64 tys. km, z klimatyzacją,
elektrycznymi lusterkami i szybami, w kolorze czarna perła).
Rok prod. 2009. Tel. 600 825
475.
* Sprzedam Nissan Primera (1.6,
z klimatyzacją, wszystkimi dodatkami, w kolorze zielony
metalik, garażowany). Rok prod.
1999. Tel. 74 872 47 88.
* Sprzedam VW Golf 3 (1.8 benzyna, 3-drzwiowy, z przebiegiem
180 tys. km, w kolorze ciemnoniebieskim, z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem 2014).
Rok prod. 1993. Stan dobry.
Cena: 2,1 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 74 871 62 61.
* Sprzedam VW Passat kombi (1.9
TDi, Abs, Esp, w kolorze zielonym, klimatronikiem, elektr. szybami, lusterkami, poduszkami
powietrznymi). Rok prod. 2000.
Cena: 10,9 tys. zł (do negocjacji). Tel. 783 758 351.
* Sprzedam Ford Eskort (o poj.1.6,
w kolorze czarnym). Rok prod.
1996. Cena: 1,5 tys. zł. Tel. 667
297 765.
* Sprzedam akumulator Bosch
Silver S4 80Ah 740A. Cena: 100
zł Tel. 721 661 772.
* Sprzedam Peugeot 806 (2.0 benzyna, gaz sekwencja, w kolorze
bordowym, 7-osobowy, z wyciąganymi tylnymi siedzeniai).
Rok prod. 1995. Cena: 3,5 tys.
zł (bez negocjacji). Tel. 785
801 564.
* Sprzedam 4 opony zimowe Dunlop 185/55/R15. Cena: 340 zł.
Tel. 605 362 720.
* Sprzedam 4 koła zimowe 14 cali
do Ford Focus. Stan bardzo
dobry. Tel. 693 083 899.
* Sprzedam akumulator Bosch
12V 70 ah. Cena: 80 zł. Tel. 514
022 698.
* Sprzedam Mazda Xedos 6 (1.6,
przebieg 160 tys. km, w kolorze
perłowa zieleń). Rok prod. 1996.
Bystrzyca Kł. Cena: 5,7 tys. zł.
Tel. 785 393 540.
* Sprzedam VW Golf 3 (1.9 td,
3-drzwiowy, w kolorze czerwonym, z ważnym przeglądem do
09. 2014 r., z zimowymi kołami).
Rok prod. 1992. Cena: 1,7 tys.
zł. Stan bardzo dobry. Tel. 514
022 698.
* Sprzedam części do Fiat Cinqecento. Tel. 506 593 116.
* Sprzedam Suzuki Swift 1.0. Rok
prod. 1996. Stan dobry. Cena: 1,7
tys. zł. Tel. 885 913 871.
* Sprzedam Daewoo Nexia sedan
(benzyna i gaz). Rok prod. 1997.
Cena: 2,8 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 504 185 921, 500 016 449.
* Sprzedam przyczepę campingową
N126 (zarejestrowana, ubezpieczona). Rok prod. 1985. Stan
bardzo dobry. Tel. 663 122 935.
* Sprzedam Audi A6 kombi TDI lub
zamienię na ciężarowy do 3,5
tony. Tel. 697 126 048.
* Sprzedam Toyota Avensis Sol
Plus kombi z nawigacją. Rok
prod. 2008. Tel. 669 695 933.
* Sprzedam 4 opony zimowe z z felgami 195/65 R15. Cena: 400 zł.
Tel. 602 466 701.
* Sprzedam jednoosiową przyczepę
do traktora o wym. dł. 140 cm,
szer. 220 cm do małego remontu.
Tel. 733 664 319.
Praca
* Podejmę się tłumaczeń. Tłumacz
przysięgły języka niemieckiego
(solidny, dokładny, nauka). Tel.
74 815 1201, 697 316 906.
* Podejmę się opieki nad starszymi
osobami na terenie Nowej Rudy lub
Drogosławia. Tel. 784 252 037.
* Podejmę się pracy przy noszeniu
i ładowaniu węgla na terenie Nowej Rudy. Tel. 730 727 475.
* Podejmę się wycinki drzew na
terenie ziemi kłodzkiej. Tel. 607
993 942.
* Zlecę prace hydrauliczno-grzewcze w Nowej Rudzie. Tel. 691
619 779.
* Poszukuję do pracy wykwalifikowanych murarzy z ważnymi
badaniami na 3 m wysokości. Tel.
536 231 706.
* Podejmę się naprawy sprzętu
komputerowego. Tel. 531 212
228.
* Zaopiekuję się osobą starszą. Posprzątam dom na terenie Nowej
Rudy. Tel. 791 888 337.
* Podejmę się wycinki starych drzew
i sprzątania w ogrodzie. Tel. 533
985 650.
* Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. Tel. 504 608 143.
* Monika w wieku 35 lat zaopiekuje
się dzieckiem, osobą starszą
lub podejmie pracę jako pomoc
domowa. Tel. 662 540 641.
* Zaopiekuję się Twoim ogrodem.
Podejmę się wykaszania trawy,
grabienia liści, przycięcia drzew.
Tel. 790 616 636.
* Szukam pracy. Tel. 507 858 549.
* Opiekunka medyczna zaopiekuje
się osobą starszą z Nowej Rudy.
Tel. 501 763 444.
* Poszukuję małżeństwa do prowadzenia obiektu noclegowego
w Nowej Rudzie (oferuję mieszkanie i wynagrodzenie). Tel. 691
940 008.
* Podejmę się noszenia węgla na
terenie Nowej Rudy. Tel. 730
727 475.
* Aktualne oferty Powiatowego Urzędu Pracy: recepcjonista, robotnik
leśny, pracownik produkcji, lakiernik samochodowy, kierowca autobusu, opiekun osoby starszej.
Towarzyskie
* Mam 42 lata, żonaty lecz samotny
w związku. Jestem z woj. opolskiego. Tel. 516 958 090.
* Poznam dziewczynę z ziemi kłodzkiej. Ja Wojtek, wesoły o niebieskich oczach, jasnych włosach.
Dużo czytam, pływam, jeżdżę
rowerem, lubię dyskoteki. Napisz
do mnie. Tel. 883 162 755.
* Para: mężczyzna w wieku 37 lat
i kobieta 22 lata poszukują kobiet
w wieku do 55 lat do zabawy,
którą zajmą się kobiety. Tel. 784
759 227.
* Atrakcyjna 30-latka pozna pana do
towarzystwa. Tel. 781 012 051.
* 27-latek z samochodem pozna
kobietę w wieku 18-40 lat w celu
miłych spotkań (od czasu do
czasu, bez zobowiązań). Tel. 607
284 426.
* Mężczyzna w wieku 32 lat pozna kobietę, szczupłą i zadbaną
w wieku 28-38 lat do miłej znajomości. Tel. 609 064 725.
Nr 007
og³oszenia drobne
AutoGiełda
Opel Vectra CDTi 1.9
w kolorze srebrny sedan,
z przebiegiem 160 tys. km,
turbo diesel, 120 KM, z pełnym
wyposażeniem. Rok prod. 2004.
Cena: 16 tys. zł (do negocjacji)
Tel. 535 989 868.
•••
Honda CR-V 2.0 EiS
2.0, z przebiegiem 126 tys.
km, pięciodrzwiowa, 140 KM,
z napędem 4×4. Stan bardzo
dobry. Rok prod. 1999. Cena:
12,5 tys. zł (do negocjacji).
tel. 535 989 868
•••
BMW 318i E90 2.0
w kolorze czarny sedan,
z przebiegiem 124,5 tys. km,
129 KM, z pełnym wyposażeniem
Rok prod. 2006. Cena: 35,5 tys. zł
Tel. 535 989 868.
BEZPŁATNE
Renault Laguna
2.0, benzyna, 135 KM,
w kolorze perłowy metalik,
z nawigacją. Rok prod. 2004.
Cena: 9,5 tys. zł
Tel. 791 471 577
•••
Renault Clio B
o poj. 1 461 cm3, 60 kW,
z przebiegiem 262,5 tys. km.
Cena: 7,5 tys. zł.
Rok prod. 2003.
Tel. 606 397 597
•••
Renault Scenic RX4 4x4
terenowy, 2.0, benzyna, 140
KM, w kolorze błękitny metalik,
klimatrionik.
Rok prod. 2001.
Cena: 11 tys. zł.
Tel. 791 471 577
Ogłosznie w Autogiełdzie - ZADZWOŃ - 510 103 160
reklamA
Ogłoszenia drobne SMS-em!
Jeżeli chcesz, aby twoje ogłoszenie drobne zostało
zamieszczone wyślij SMS-a na numer 72068.
W treści wpisz: TC.GZ.treść.
Nowy
numer
PRZYKŁAD: TC.GZ.Jan Kowalski.
Sprzedam Fiata 126p. Cena 500 zł. tel. 000066650.
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
UWAGA! Ogłoszenia drobne przyjmujemy również na kuponie,
który można dostarczyć do supermarketu Beata przy
ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl. lub przesłać pocztą
na adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4.
Twoje ogłoszenie ukaże się w trzech kolejnych wydaniach gazety.
Kupon na bezp³atne og³oszenie drobne
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Treść ogłoszenia max. 15 słów (tylko dla osób fizycznych)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
Ogłoszenie drobne w ramce 10 zł
„Gazeta Ząbkowicka” nr 7
Nr 007
22
karuzela nagród
2 podwójne bilety
obiad dla dwojga
RESTAURACJA
OLIMPIJSKA
Zestaw
piwa
Ząbowice Śl., (przy hali sportowej)
bilet do kina
Ząbkowicki
Ośrodek Kultury
Zestaw gadżetów
2-osobowe bilety
Krzywa Wieża &
Laboratorium
Frankenstaina Ząbkowice Śl.
porcja pierogów
BAR MIEJSKI
ul. Ziębicka 2, Ząbkowice Śl.
2
godzinne
bilety
KURS
NA PRAWO JAZDY
losowanie
już za tydzień
Bilet rodzinny
Rozwiązuj krzyżówkę i wygrywaj
Co tydzień rozwiązując krzyżówkę zamieszczoną w "Gazecie Ząbkowickiej"
masz szansę wygrać mnóstwo atrakcyjnych nagród (wykaz powyżej).
W tym tygodniu wygrali: bilet rodzinny do Twierdzy Srebrna Góra - Alicja Biońska; zestaw gadżetów „Gazety
Ząbkowickiej” - Dominik Fecko; kwartalną prenumeratę „Gazety Ząbkowickiej” - Kazimierz Szafrański; 5 biletów
do Muzeum Górnictwa - Grzegorz Serega, podwójny bilet na Krzywą Wieżę - Artur Dalewski; zestaw piwa Opat
- Janusz Kruszewicz; podwójne bilety do Cinema 3D - Maria Owczarzak, Sylwester Horka; podwójny bilet do
kompleksu Włodarz - Danuta Cieniawa; godzinne bilety do JUPI PARK - Zuzanna Marzec, Andrzej Miernik; bilet do
kina w Ząbkowickim Ośrodku Kultury - Paweł Lyzwinski, porcja pierogów w Barze Miejskim: Klaudia Jończak; obiad dla
dwojga w restauracji Olimpijskiej: Marian Augustowski; porcja pierogów w Pierogarni: Waldemar Responda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Jakie struny taka gra”
ul. 1 Maja 17, Ząbkowice Śl.
5 biletów
Muzeum Górnictwa
Kwartalna
prenumerata
Jak zdobyæ nagrody?
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.GZ.hasło_tygodnia_imię_i_nazwisko
koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT)
Możesz również hasło tygodnia wysłać na adres
wydawcy (ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda)
lub dostarczyć na kuponie do supermarketu Beata
przy ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl.
Nowy numer
2 bilety
NAGRODA GŁÓWNA
porcja pierogów
PIEROGARNIA
Zwycięzców prosimy
o kontakt telefoniczny: 74 872 53 08
Nr 007
23
SprawdŸ
za ile tankujesz
Ceny paliw na wybranych
stacjach z 5 listopada
Nazwa stacji
E 95
E 98
ONLPG
PKN Orlen, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 43
5,25
SUH Stacja Paliw, Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 8a
5,34
PHU Eko-Gaz, Dzikowiec, ul. Dębówka 2a
-
Stacja Paliw Grupa Pieprzyk, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 23
5,23
PKS zajezdnia, Nowa Ruda, ul. Świdnicka
5,30
EkstraGaz, Nowa Ruda, ul. Kłodzka
-
Kasacja Pojazdów, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 108
-
Kol-Benz, Nowa Ruda, ul. Słupiecka
5,24
Stacja paliw LOTOS, Nowa Ruda, ul. Niepodległości
-
Stacja paliw PKS, Kłodzko, ul. Dusznicka 1
5,27
PKN ORLEN, Kłodzko, ul. Moniuszki 4
5,27
Bliska, Stary Waliszów 46
5,19
PKN Orlen, Boguszyn
5,29
PKN Orlen, Szalejów Dolny
5,29
Stacja Paliw M.G.Ł.A., Jaszkowa Dolna 1A
5,38
Stacja Paliw BP, Kłodzko, ul. Dusznicka 14
5,29
Stacja Paliw, Wolibórz, Wolibórz 193a
5,25
Stacja Paliw Intermarche, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14d
-
Stacja Paliw „Bliska”, Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy 5,44
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 31
5,44
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Kłodzka 20
5,44
Stacja Paliw „PKS”, Ząbkowice Śl., ul. Legnicka 26 5,30
Stacja Paliw „Roman”, Kamieniec Ząb., ul. Paczkowska 4
5,39
Stacja Paliw „Turbo”, Ziębice, ul. Wrocławska 8
5,03
Stacja Paliw „Bliska”, Ziębice, ul. Wałowa 62
-
Stacja Paliw, Bardo-Przyłęk, ul. Fabryczna
5,44
5,53
-
-
5,49
-
-
-
-
-
-
-
5,33
5,57
5,57
-
5,57
-
-
5,72
5,72
5,72
-
5,57
5,59
-
-
5,39
5,42
- 5,34
5,30
-
-
5,36
-
5,49
5,49
5,35
5,55
5,55
5,63
5,49
5,39
-
5,54
5,54
5,54
5,49
5,48
5,18
-
5,55
BUTLE
2,63
2,63
2,63
2,57
-
2,56
2,72
2,65
-
-
-
2,27
2,62
2,62
2,78
2,62
2,63
-
2,62
2,62
2,62
2,59
-
2,49
-
-
59,00
48,00
57,00
48,00
52,00
50,00
57,00
67,90
67,90
69,90
63,00
53,00
54,90
59,90
59,90
59,90
54,00
-
Baran 21.03-20.04
Przed Tobą zauroczenie i mnóstwo namiętności.
Nawet znudzone pary poczują powiew świeżości.
W pracy mały problem.
Byk 21.04-20.05
To dobry moment, żeby trochę odpocząć
i zregenerować siły. W pracy nie bierz na siebie
zbyt wielu obowiązków. Niestety w finansach
będziesz przeżywał stagnację.
Bliźnięta 21.05-21.06
Rozwieją się uczuciowe złudzenia, dlatego zaczniesz
chodzić po ziemi. W sprawach zawodowych wiele
będzie zależało od Twojej kreatywności.
Rak 22.06-22.07
Agata,
aktorka
11
Graniczy
z na
Cierpi
gociec
Algieri
Wonny
zwizek
3
okolica
Wpada
weń
medium
Oficer
przyboczny
Dodatek
Czterosuwowy
lub
dwusuwowy
16
Rowek
w deszczułce
17
Mebel
na
ubrania
Obszar,
okolica
Baldwin
lub
Orszak,
Biblijny
Guin-raj poczet
Zwiewna
ness
16
Nocny
wypoczynek
Litera
alfabetu
greckiego
muzułmański
Imi
Hayworth,
aktorki
Baldwin
Ocena,lub
opinia
Guinness
Rzymski
bóg
miłości
Wincenty,
poeta
wypoSpada
czynek
na
cztery
łapy
Imi
Hayworth,
aktorki
17
2
1
2
1
Pobiera
6
ga Coś na
Bufet
UrzdoSpisek
wa,
stała
Nóż
opłataStra
chirurga
1
Zgrubie- Widmo,
mara
nie
tkanki
łcznej
Mocny
13
trunek
Rodzaj
promie91
niowania
Komplet
kart
do gry
Linia
Portret
nagusa
WiosenGłos ny
miesic
natury
Ojciec chrzestny
Zgrubie- Widmo,
Nagły
mara
nie
skręt
tkanki
DzwoZnak łcznej nek�dla
zodiaku Mocny
poke-13
trunek
18rzysty
Rzemie-Portret
lnik nagusa
2
szyjcy
odzie
wajcy
Przepiptak
sywacz
3
Władca
perski
Kraj
z�Kigali
Szklar-
8
14
9 Pls na
parkiecie
Koziorożec 22.12-20.01
Pora, abyś podjął ważną decyzję, która zwiąże
Twój związek jeszcze bardziej - np. dotyczącą ślubu,
czy zaręczyn. W pracy pamiętaj, że sukces
wymaga odwagi To właśnie dlatego warto,
abyś się na nią zdobył.
10
Gra bez
gadania
System
rozgrywek
Naucz się słuchać innych i więcej korzystać
z ich doświadczenia. Zwłaszcza, kiedy zdecydujesz
się na niekonwencjonalne działania.
W najbliższych dniach będziesz w szampańskim
nastroju. Na polu zawodowym nie podejmuj
jednak nieprzemyślanych decyzji.
Wstrzymaj się także z zakupami na kredyt.
13
niczka
Piłka za
boiskiem
KsiężniV dla
czka
hinduska fizyka
Skorpion 24.10-22.11
Strzelec 23.11-21.12
tenisie
Pokarm
dla
pszczół
Gra bez
do
gadania
dzien-
Imię
Sharifa,
aktora
Dobra passa w miłości nadal trwa. W najbliższych
dniach będziesz miała sporo okazji do uczestniczenia
w romantycznych kolacjach. W pracy zaspokoisz swoje
ambicje i oczekiwania przełożonych.
Uszko-
dzenie
Wpisana
auta
do
Partia
dziengry w
niczka
Wpisana
Las liw
Szklarska
masa
Miła wo
5
Czarownik,
znachor
Panna 24.08-23.09
Poprawi się Twoja kondycja. Zaczniesz w końcu się
spełniać. Pomyślisz także o aktywnym wypoczynku.
Pomimo to, w kontaktach z nieznajomymi
zachowaj rozsądek.
Partia
gry w
tenisie
Worek
8
podróny
Piłka za
boiskiem
Lisia
jama
V dla
fizyka
Kierow- Urzdzenica
nie
łodzi
biurowe
chirurwajcy
ptak
giczne
Złcze
chirurgiczne
Widz,
obserwator
18
Bieg
rzeki
Samotnych czeka kilka atrakcji towarzyskich.
W parach - jeśli się nie układa - warto rozgrzać związek.
Zawodowo - przełożeni będą wymagać więcej.
Waga 24.09-23.10
Worek
wana
podróprzez
nyNoego
20
"Krótka"
moda
Władca
perski
Narząd
wzroku
Duże
miasto
na
Cyprze
Złcze
Muzyka
pieLiroya
Zbiór
map
samochoZbudodowych
Atlantyk
lub
Pacyfik
potem,
rezerwa
nometnica
nie
ryczna
Komplet
łodzi
biurowe
Wydechowa Większa Czerń Najemcakart
Smukłe
lub
mieszdo gry
niż�życie
Grzyb
pieczerwień kania
Ojciec
chrzestny
Las liwwarzywo
10 jadalny
5
Trasa
statku
Polarna
na�niebie
Rupie,
gruchot
Choroba
zakana
UrzdoRodzaj
wa, stała
promieFunkcja
KierowUrzdzeopłata
niowania
trygo-
Żurawinowy
na�deser
2
Słuchany�na
baczność
ga
Filmowa
widać
z�morza
sztuczka
Załoga
wioślarska
1
Cz
meczu
w lidze
NBA
Zbudowana
przez
Noego
Imi Englerta
Zatyczka
Mylony
osi
Opłata
ze Stra Litera Impreza
9
poczzłotem
grecka sportowa
towa
z�odcinPobiera
ków
Balowa
w
Czasem
zamku
Opłata
za
postój
wagonu
Bufet
dziecicej
czapki
4
Lew 23.07-23.08
Znak
firmowy
Manewrowy
Cz
Polska ciarówka
Biletowa Miara
na
dworcu gruntu
Krótka
włócznia
Dwana-
sportowy
drewna
ywioł
ryby
Minerał,
ródło
fosforu
Stasiem
Uprawia
ziemię
7
Era�w
dziejach
Ozdoba
Ziemi
Balowa Nazwa,
w okrezamku lenie
12
krzyście
Natarcie
Radioak- UsuwaWierzba
żykiem Wakacje
miesięcy
nie
tywny
z
pracow- Ewolucja
Włoski
pierwias- chłopów
narciarnika
baziami
samoska
tek
z ziemi
chód
7
4
Okrycie
twarzy
Choroba
zakana
meczu
w lidze
NBA
15
WiosenRupie,
Kurek,
ny
Filmowa
gruchotzawór
miesic
sztuczka
17
UsuwaWykaz
KamizelPisakPodróżoka ratuntraserawała�ze
kowa
14
6
Litera
alfabetu
greckiego
Romeo
japoski
Wierzba
Obrabiarnie
Gorszący
ka zdo chłopów
baziami
ziemi
drewna z postępek
ywioł
ryby
Minerał,
17
ródło
Obrabiarfosforu
ka do
wania
pomiarów
gruntów
powodzenia
wisząca
z
kloszem
12
Natarcie
Radioak3
Wakacje
19
tywny esowata
Ewolucja
Okrnica
Śrubowy pracowMalopierwias- Wachnarciar-Tętnica
zwój
nika
widło
Ponagska główna
tek
larz...
ścienne
F�z
Nazwa,
12
11
okre- Wynik
lenie doda-
Prezent,
upominek
Rowek
16
w deszczułceWłada
4
Ptasie
umizgi
Okrnica esowata
Syn
WachElement
Zeusa
Ponagsilnika
larz
lenie japoski
cieplne- Nocny
Szybki
go
lenie
Zadbasz o bliskich. W sprawach trudnych udowodnisz
im, że mogą liczyć na Twój instynkt przywódcy.
W pracy nadal będziesz mieć szanse
na lepsze stanowisko.
Imi Englerta
Impreza Opłata
poczRodzajsportowa
Czarotowa
tonacji
dziej
Mylony
ze
złotem
Spec�od
Ozdoba
dzieci2 cej
Lampa czapki
Miara
Religijny
sceptyk
gruntu
tkanina
Spadzista�droga
Szarówka
6
Naczynie
z�uchem
Piec
w�hucie
Bada
świat
flory
Widz,
Poranny
obser-w
wojsku
wator
Wycicie
w sukni
Leśny
wąwóz
Gruby
miękki
pled
Zna�się
na
wytwarzaniu
parmezanu
Pismo
z�poczty
Deszcz
lub śnieg
Autor
"Nany"
Urwis,
hultaj
Płytka
w�ręku
malarza
utworu
muzycznego
benzyny
Świętuje
23�XI
Kilka
cyfr
Andrut
pocig
Pisak Kamizelka ratuntrasera
kowa
W�stanie MożliPolska
ciarówka
wolnym
wość
Wynik
dodawania
Cząstka
do�tekstu
Orszak,
książki
poczet
SuroZwiewna
wiec�do
produkcji
tkanina
Biały
w�kinie
Syn
11
Zeusa
Graniczy
Szybki
z
pocig
Algieri
Widz,
Wycicie
obserw sukni
wator
01.�PANORAMA
(80�zł na�wyłączność,�40�zł bez�wyłączności)
Obszar,
Stop
odlewniczy
Agata,
aktorka
Andrut
Mebel
na
ubrania
Pls na
parkiecie
Litery�z�pól�ponumerowanych�od�1�do�20�utworzą
rozwiązanie.
ska
Znak
2
3
3
4
4
5
5
6
Rzemielnik
szyjcy
odzie
Oprawzodiaku
8 ca, 9
7
18 10
511
12
siepacz
6
7
8
9
Oprawca,
siepacz
Stanismasa
ław 14
Miła13
wo
8
10
15
ółkiewski
11Stanis12
ław
16
17
18
Wodnik 21.01-19.02
19 10 20
System
15
14
rozgrywek
13
14
15
16
17
18
ółkiewski
15
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 utworzą rozwiązanie
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GZ 7
Cierpi na
gociec
Wonny
zwizek
Imię i nazwisko: .................................................................................. tel. ................................
W domu duże zmiany. Będą dotyczyć nie tylko
wystroju, ale również organizacji życia.
Dodatkowo zarobione pieniądze warto
przeznaczyć na wyjazd do ciepłych krajów.
Ryby 20.02-20.03
Postarajcie się być bardziej wyrozumiali dla bliskich.
Dobra aura sprzyja nowym znajomościom. Niestety
w pracy masz dużo spraw do załatwienia.
Aron
reklamA
Harmonogram wywozu nieczystości w IV kwartale 2013 r.
odpady zmieszane
Miejscowość
Miesiąc
kalendarzowy
Dzień wywozu
Październik
7; 14; 21; 28
Listopad
4; 8 lub 12; 18; 25
Grudzień
02; 09; 16; 23; 30
Październik
01; 08; 15; 22; 29
Listopad
05; 12; 19; 26
Grudzień
03; 10; 17; 24; 31
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice, Jaworek
Szklary Huta; Siodłowice, Szklary Wieś,
Rakowice, Bobolice, Olbrachcice
Październik
02; 09; 16; 23; 30
Listopad
06; 13; 20; 27
Grudzień
04; 11; 18; 24 lub 27
Październik
03; 10; 17; 24; 31
Listopad
07; 14; 21; 28
Grudzień
05; 12; 19; 27 lub 30
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Październik
04; 11; 18; 25
Listopad
04; 08; 15; 22; 29
Grudzień
06; 13; 20; 27
Koziniec, Kluczowa, Tarnów
!
Dla miejscowości: Jaworek i Olbrachcice zmianie ulega dzień wywozu
odpadów komunalnych (tylko odpadów zmieszanych)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie - MIASTO
Ulica
Miesiąc
Odpady BIO
Bat. Chłopskich,
Październik 07; 14; 21; 28
Strażacka, Młynarska,
Krzywa, Wrocławska,
Strzelińska,
Listopad 04; 12; 18; 25
Sienkiewicza,
Kamieniecka,
Cukrownicza, Polna,
Grudzień
02; 16
Spokojna,
Na Skarpie,
Niepodległości,
Październik 01; 08; 15; 22
Kolejowa, Legnicka,
1-go Maja, Handlowa,
Strażacka, Armii
Krajowej, Kłodzka,
Listopad 05; 12; 19; 26
Ogrodowa ,
Waryńskiego,
Traugutta, Mickiewicza,
Przemysłowa,
Grudzień
03; 17
Melioracyjna,
Kościuszki
Jodłowa, Modrzewiowa,
Rubinowa, Diamentowa Październik 02; 09; 16; 23
Powst. Warszawy,
Orkana, Asnyka,
Głowackiego,
Listopad 06; 13; 20; 27
Matejki, Prusa,
Partyzantów, Parkowa,
Proletariatczyków,
Grudzień
04; 18
Dolnośląska
Październik 03; 10; 17; 24
ul. Daleka i Osiedle
Pallotyńskie
Papier
i tektura
28
21
14
25
18
04
30
23
09
29
15
16
26
12
13
24
17
10
30
16
09
27
13
06
18
11
11
31
17
10
Listopad
07; 14; 21; 28
28
14
7
Grudzień
05; 19
19
12
12
04; 11; 18;
25;
25
18
11
29
15
08
27
13
06
Październik
Ziębicka, Zielona,
Żwirki i Wigury,
Żeromskiego, Zacisze,
Kusocińskiego, Staszica, Listopad 08; 15; 22; 29
Lipowa, Działkowca,
Osiedle Kwiatowe
Grudzień
06; 20
!
Szkło
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
W miesiącu grudniu zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów BIO
Harmonogram wywozu nieczystości w IV kwartale 2013 r.
MIASTO, pojemniki o poj. do 1100 l. włącznie
Miesiąc
Dzień
wywozu
PAŹDZIERNIK
07; 14; 21;
28
Ulica
Bat. Chłopskich, Strażacka, Rynek,
Ziębicka - tylko pojemniki 1100l.,
Młynarska - odcinek od ul. Bohaterów
Getta w kierunku zamku, Boh. Getta,
Piastowska - odcinek od B.Getta
w kierunku Szkoły Podstawowej, Krzywa,
Pogodna, Okrężna, Daszyńskiego,
Limanowskiego, Robotnicza, Daleka
- rejon Os. Pallotyńskiego (od Autokomisu w kierunku ul. Robotniczej),Os.
XX-Lecia, Rubinowa, Diamentowa
Na Skarpie, Niepodległości, Kolejowa,
Legnicka, 1-go Maja, Handlowa,
Strażacka, Armii Krajowej, Kłodzka,
Ogrodowa - za mostem (dojazd od ul.
Kłodzkiej) , Waryńskiego, Traugutta,
Przemysłowa, Melioracyjna, Kościuszki,
Grunwaldzka, Jasna, Powst. Warszawy
- odcinek od ul.Ziębickiej do ul.
Kusocińskiego
Mickiewicza, Orkana, Rynek - kontenery
zbiorcze, Asnyka, Głowackiego,
Daleka - rejon od firmy BRUK - BET
do ul. Legnickiej, Młynarska - odcinek
od ul. Dalekiej do B.Getta, Strażacka,
Ziębicka - od Rynku do przejazdu
kolejowego, Prusa, Partyzantów(od
strony ul. Ziębickiej), Parkowa, Kłodzka,
Proletariatczyków, Dolnośląska, Os. XXLecia, Powst. Warszawy - odcinek od
ul. Kusocińskiego w kierunku Jaworka,
Jodłowa, Modrzewiowa, Grunwaldzka,
Sienkiewicza, Strażacka, Wrocławska,
Strzelińska, Piastowska - odcinek
od ul. Daszyńskiego do ul. B.Getta,
Ludowa, Pallottiego, Jaracza, Solskiego,
Modrzejewska, Jagiellonów, Kilińskiego,
Chrobrego, Kamieniecka - od
Skrzyżowania ul. Kłodzkiej do Świetlicy,
Ogrodowa (odcinek do mostku - dojazd
od ul. Kamienieckiej), Partyzantów (od
strony ul. Kamienieckiej),
LISTOPAD
04; 08 lub
12; 18; 25
GRUDZIEŃ
02; 09; 16;
23; 30
PAŹDZIERNIK
01; 08; 15;
22; 29
LISTOPAD
05; 12; 19;
26
GRUDZIEŃ
03; 10; 17;
24; 31
PAŹDZIERNIK
02; 09; 16;
23; 30
LISTOPAD
06; 13; 20;
27
GRUDZIEŃ
04; 11; 18;
24 lub 27
PAŹDZIERNIK
03; 10; 17;
24; 31
LISTOPAD
07; 14; 21;
28
GRUDZIEŃ
Ziębicka - od przejazdu kolejowego
PAŹDZIERNIK
w kierunku Ziębic, Zielona, Żwirki
i Wigury, Żeromskiego, Zacisze, Matejki,
Kusocińskiego, Staszica, Lipowa,
Działkowca, Cukrownicza, Polna,
LISTOPAD
Spokojna, Kamieniecka - od Świetlicy do
końca w kierunku Kamieńca Z. , Osiedle
Kwiatowe, Ziębicka - tylko pojemniki
GRUDZIEŃ
1100l., Rynek - kontenery zbiorcze, Jasna
!
05; 12; 19;
27 lub 30
Uwagi
Ze względu na Święto
dnia 11.11.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 08.11.
lub 12.11
Ze względu na Święto
dnia 25.12.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 24.12.
lub 27.12
Ze względu na Święto
dnia 26.12.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 27
lub 30.12.
04; 11; 18;
25
31.10 lub
04.11; 08;
15; 22; 29
Ze względu na Święto
dnia 01.11.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 31.10.
lub 04.11
06; 13; 20;
27
Dla mieszkańców ulic: Rubinowej, Diamentowej, Sienkiewicza, Ziębickiej, Zielonej, Żwirki i Wigury
ulega zmianie dzień wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie - WIOSKI
Ulica
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice,
Szklary Huta; Siodłowice,
Szklary Wieś, Rakowice,
Bobolice, Jaworek
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Olbrachcice, Koziniec,
Kluczowa, Tarnów
Miesiąc
Odpady BIO
Szkło
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
07; 14; 21; 28
04; 12; 18; 25
02; 16
01; 08; 15; 22
05; 12; 19; 26
03; 17
02; 09; 16; 23
06; 13; 20; 27
04; 18
03; 10; 17; 24
07; 14; 21; 28
05; 19
04; 11; 18; 25
08; 15; 22; 29
06; 20
28
25
30
29
26
24
30
27
18
31
28
19
25
29
27
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
21
18
23
15
12
17
16
13
11
17
14
12
18
15
13
Papier
i tektura
14
04
09
16
13
10
09
06
11
10
7
12
11
08
06
Ważne informacje
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą, aby w dniu wywozu pojemniki z odpadami komunalnymi, worki lub pojemniki z odpadami segregowanymi były udostępnione i wystawione w miejscu widocznym przy granicy posesji.
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) zgodnie z harmonogramem np. ze względu na awarię samochodu specjalistycznego nieczystości zostaną odebrane w następnym dniu roboczym.
i nformator
Nr 007
25
Wa¯ne telefony
Dy¯ury aptek
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 6 listopada
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 7 listopada
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 8 listopada
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 9 listopada
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 10 listopada
• Apteka „Arnika”, Ząbkowice Śląskie, ul. Chrobrego 4a, tel. 74 641 09 09 . . . . . . . . . . . . . . 11 listopada
• Apteka „Pod Orłem”, Ząbkowice Śląskie, osiedle XX-lecia 16, tel. 74 815 13 09 . . . . . . . . . 11 listopada
• Apteka „Pod Orłem”, Ząbkowice Śląskie, osiedle XX-lecia 16, tel. 74 815 13 09 . . . . . . . . . 12 listopada
S£U¯BA ZDROWIA
• Szpital Św. Antoniego, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 34 00
• Centrum Medyczne „Medicover”, Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 816 22 88
• Przychodnia „Zastrzyk”, Ząbkowice Śl., ul. Ziębicka 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 23 23
• Przychodnia „Zdrowie”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 04 74
• Centrum Rehabilitacji „MAK”, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 810 08 68
• NZOZ Grażyna Iwan-Dyś i Jacek Zwierzchowski s.c., Bardo, ul. Grunwaldzka 11 . . . . . . . . . tel. 74 817 13 43
• Przychodnia Rodzinna, Kamieniec Ząb., ul. Nauczycielska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 817 31 81
TAXI
Policja
tel .
997
- Komenda Powiatowa Policji,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości
10, tel. 74 816 42 22
- Rewir dzielnicowy, Bardo,
pl. Wolności 4, tel. 74 816 42 47
- Komisariat Policji,
Kamieniec Ząb., ul. Złotostocka 20,
tel. 74 817 31 66
Stra¯ miejska
- Straż Miejska, Ząbkowice Śl.,
ul. 1 maja 15, tel. 74 815 18 82,
tel. kom. 604 953 560
(tylko w godz. dyżurów)
dyżury w godz.: pn.-pt 7.00-22.00,
sob. 14.00-22.00
Stra¯ po¯arna tel. 998
postój TAXI Z¹bkowice Œl. - 74 815 15 26
Robert Smolski (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Podhalicz (VW, 7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Sieradzki (Skoda Octavia Combi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Wojtkowiak (Mercedes 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Obrał (Toyota Avensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Chalcarz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Bowcariwski, Srebrna Góra (VW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cezary Saczuk (Renault, 6-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryszard Kunysz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. 601 843 283
tel. 663 787 689
tel. 507 436 621
tel. 604 634 985
tel. 661 366 206
tel. 692 553 147
tel. 601 633 367
tel. 601 944 393
tel. 506 466 422
- Komenda Powiatowa PSP,
Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 15,
tel. 74 815 73 75
Pogotowia
- Pogotowie Ratunkowe,
Ząbkowice Śl., ul. Sienkiewicza 15,
tel. 74 810 08 47
- Zakład Gazowniczy, Ząbkowice Śl.,
ul. Daleka 2, tel. 74 815 16 20
- Pogotowie Energetyczne,
Ząbkowice Śl., ul. Piastowska 5,
tel. 74 815 12 46
Komunikacja
- Dworzec autobusowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości 16,
tel. 74 815 15 67
- Dworzec kolejowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości,
tel. 76 753 52 05
URZÊDY I INSTYTUCJE
Tygodnik Gazeta Z¹bkowicka
telefon 74 872 53 08
www.gazetazabkowicka.pl [email protected]
Redaktor naczelny: Karolina Makiej.
Sekretarz redakcji: Andrzej Komarnicki.
Zespół redakcyjny: Przemysław Ziemacki, Romuald Piela, Natalia Świerczyńska.
Stali współpracownicy: Marcin Florkowski, Urszula Szatna, Ewa Jurgielewicz.
Sport: Tadeusz Daszkiewicz, Dawid Broniszewski. Korekta: Karolina Makiej.
Przygotowanie DTP: Sławomir Kamieniarz. Reklama: Paweł Golak (tel. 698 091 379).
Kolportaż: Tomasz Śliwka (tel. 502 324 563).
Druk: Pro Media Opole. Nakład: 1 700 egz.
Wydawca: INTERGOL, ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i adiustacji tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zabrania się rozpowszechniania treści bez pisemnej zgody redakcji.
edakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i publikacji płatnych. Projekty graficzne reklam,
do których prawa autorskie przysługują wydawcy „Gazety Ząbkowickiej”, bez jego wiedzy
ani pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane.
Wydawca tygodnika „Gazeta Ząbkowicka”
należy do porozumienia reklamowego
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Intergol współpracuje z firmami windykacyjnymi.
Nieuczciwi kontrahenci
są wpisywani do rejestru dłużników.
Ząbkowice Śląskie
- Urząd Miasta
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 816 53 00
- Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 00
- Urząd Skarbowy
ul. Waryńskiego 2a, tel. 74 815 13 82
- Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7,
tel. 74 815 28 97
- Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
os. XX-lecia 52, tel. 74 649 78 04
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24, tel. 74 815 28 96
- Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy
Rynek 56, tel. 74 815 15 35
- Biuro Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Staszica 18, tel. 74 815 75 33
- Biuro Dolnośląskiej Izby
Rolniczej
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 810 07 52
- Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
ul. Daleka 19, tel. 815 76 35,
tel. alarmowy 600 073 883
- Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka 19, tel. 74 815 16 57
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kusocińskiego 17,
tel. 74 815 18 87
- Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
os. XX-lecia 52, tel. 74 815 38 54
- Urząd Pocztowy
ul. 1-go Maja 1, tel. 74 815 14 72
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Delfin”
ul. Rzeczna 2, tel. 74 815 16 08
- Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Daleka 2, tel. 74 815 18 55
- Sąd Rejonowy
ul. Świerkowa 1, tel. 74 816 51 00
- Prokuratura Rejonowa
ul. Niepodległości 2,
tel. 74 816 60 16
- Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej
ul. Św. Wojciecha 5/1,
tel. 74 815 74 01
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. B. Prusa 5, tel. 74 815 60 00
- Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
ul. Kłodzka 2, tel. 74 64 72 833,
tel. alarmowy 660 440 847
(w przypadku katastrof budowlanych)
- Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
ul. Kłodzka 2, tel. 74 816 67 50,
tel. alarmowy 601 495 788
Bardo
- Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 74 817 14 78
- Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6-8,
tel. 74 817 17 08
- Centrum Kultury i Promocji
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 08 27
- Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 15 02
- Urząd Pocztowy
ul. Kolejowa 6, tel. 74 817 13 00
Kamieniec Ząbowicki
- Urząd Gminy
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 816 20 10
- Gminne Centrum Kultury
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 32 31
- Gminne Centrum Informacji
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 44 04
- Biblioteka Publiczna
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 30 31
- Urząd Pocztowy
ul. Złotostocka 21,
tel. 74 817 30 90
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 817 30 51
Srebrna Góra
- Gminny Ośrodek Kultury
ul. Letnia 10, tel. 74 818 04 18
- Urząd Pocztowy
ul. Zimowa 3, tel. 74 818 00 08
Stoszowice
- Urząd Gminy
Stoszowice 97, tel. 74 816 45 10
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Stoszowice 92, tel. 74 816 45 24
reklamA
Leasing na start
Otwierasz firmę? Potrzebujesz środka transportu, maszyny lub wyposażenia biura?
Nowym przedsiębiorcom ułatwiamy wejście na rynek i rozpoczęcie działalności!
ZADZWOŃ !!! tel. 695 729 786
 Minimalna wpłata już od 7 proc.
wartości przedmiotu leasingu
 Szybka procedura rozpatrywania
wniosków leasingowych
 Minimum wymaganych dokumentów
- dokumenty rejestrowe i dowód
osobisty właściciela
 Okres finansowania - od 2 do 84 m-cy
Skup
książek
Dojazd
Gotówka
tel. 509 675 586
ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
ul. Lubelska 1
74 844 45 22, 509 892 436
www.promedica24.pl
BEZPIECZNA PRACA
W NIEMCZECH
osób starszych
Niemcy
Atrakcyjne
wynagrodzenie!
Praca od zaraz:
725 248 935
Kupię
Cyklinowanie
grunt rolny
lub
gospodarstwo
podłóg i schodów
solidnie
Układanie
parkietów, desek,
paneli
531 998 690
Malowanie wnętrz
tel. 697 143 799
Ale szybka gotówka -
nawet 7000 zł
Proste zasady, bez
zbędnych formalności
Provident Polska S.A
600 400 295
OPIEKA NAD
OSOBAMI STARSZYMI
(taryfa wg opłat operatora)
Zapewniamy m.in.:
ƅbezpieczną i legalną formę
współpracy
ƅbardzo atrakcyjne zarobki
ƅopłacony ZUS
ƅpakiet dodatkowych
ubezpieczeń
Pracuj z liderem na rynku!
Opiekunka
UWAGA!
Świąteczne
bonusy!
Tylko teraz
zarobisz
do 6000 zł
na rękę!
reklamA
28
Nr 007
Sport
Trwają zapisy do ząbkowickiej ligi futsalu
Siatkówka
w SŁONECZNEJ
Piłka w hali
Pierwszoligowcy zagrają
w soboty
II i III liga rywalizować
będzie w niedziele
XI edycja rozgrywek futsalowych w hali
Słonecznej w Ząbkowicach Śląskich
rozpocznie się w sobotę, 30 listopada. Obecnie trwają zapisy drużyn do
rozgrywek I- II- i III-ligi. Żeby zagrać
w amatorskich rozgrywkach, trzeba
skompletować drużynę (od 5 do 15
zawodników) i wpłacić wpisowe (od 400
poprzednich, będą rywalizować w sodo 600 zł w zależności od ligi). W poboty, natomiast II i III liga w niedziele
przedniej edycji futsalowej ligi udział
- dodaje Ciepierski.
wzięło aż 30 zespołów,
PIERO
czyli ponad 300 zawodniTrwają zapisy
ków. Ile ekip zobaczymy
Szczegółowe informacje i zapisy do
w tym roku?
rozgrywek
w futsalowej lidze odbywają się w h
- W tej chwili zgłosiło
ali Słonecznej
w Ząbkowicach Śl. (ul. Powstańców
się już 13 zespołów Warszawy 7
i,
tel. 74/ 816 06 71, e-mail: halaslon
mówi Daniel Ciepierski,
[email protected]).
Zgłoszenia przyjmują: Daniel Ciepier
organizator rozgrywek. ski, tel. 603 129
423 e-mail: [email protected]; Wojcie
Pierwszoligowe zespoły,
ch Siewruk
tel. 796 399 783 e-mial: [email protected]
podobnie jak w latach
p.pl.
Niespodzianka dla fanów
siatkówki. Już dzisiaj (środa, 6 listopada) w hali Słonecznej w Ząbkowicach Śl.
rozegrany zostanie mecz
piłki siatkowej kobiet o mistrzostwo II ligi. Na parkiecie
zmierzą się: Impel Gwardia
Wrocław i Olimpia Jawor.
Początek ligowego meczu
godz. 18.00. Wstęp wolny.
PIERO
Świąteczne bieganie
W Dusznikach-Zdroju już po
raz trzeci Święto Niepodległości uczczą na sportowo.
W uzdrowisku rozegrany
zostanie Bieg Niepodległościowy. Zgodnie z tradycją
pierwsi zawodnicy wyruszą
na trasę w poniedziałek, 11
listopada, o godz 11.11 (boisko przy al. Sybiraków). Dystans biegu głównego mierzyć będzie dokładnie 1918
metrów (nawiązanie do roku,
w którym Polska odzyskała
niepodległość). Poza tym
organizatorzy przygotowują
krótsze dystanse dla dzieci
i młodzieży: przedszkolaki
- 350 m; klasy I-III szkół podstawowych - 500 m; klasy IVVI szkół podstawowych - 900
m; gimnazja - 900 m; szkoły
średnie - 1200 m. Zapisy do
udziału w Biegu Niepodległości przyjmowane są mejlowo
([email protected]).
PIERO
Obronić punkt
Kryształ Stronie Śląskie wygrał w Kamieńcu
Z a m e k zd o b y ty
Nie wiedzie się piłkarzom Zamku Kamie niec Ząbko wicki. Po
trzech wcześniejszych
remisach z rzędu, tym
razem podopieczni trenera Waldemara Tomaszewic za nie zdobyl i
nawet punktu. Przegrali
na własnym boisku 0:1
z Kryszt ałem Stronie
Śląskie. Gdyby ten mecz
wygrali plasowaliby się
na 4 miejscu w tabeli ligi
okręgowej. Przegrana
przełożyła się na 9 lokatę w tabeli. Beniaminek
wałbrzyskiej okręgówki,
jeśli chce mieć spokojną
zimę, musi przełamać
fatalną passę i zdobyć
w dwóch ostatnich kolejkach rundy jesiennej
co najmniej 3 punkty.
Pierwsza okazja już 10
listopa da. Zamek na
własnym boisku zagra
ze Skalnikiem Czarny
Bór (7 pozycja w tabeli).
Tydzień później zmierzy
się na wyjeździe z liderem, Piastem Nowa
Ruda.
PIERO
Komplet wyników ostatniej kolejki
Zamek Kamieniec Ząbk. - Kryształ Stronie Śl. 0:1
Skalnik Czarny Bór - Pogoń Pieszyce 1:0
Piast Nowa Ruda - Trojan Lądek-Zdrój 4:0
Nysa Kłodzko - Iskra Jaszkowa Dolna 3:0
Karolina Jaworzyna Śl. - Zjednoczeni Żarów 3:6
Sparta Ziębice - LKS Bystrzyca Górna 1:2
Piławianka Piława Górna - Victoria Świeb. 6:2
Stal Świdnica - Unia Złoty Stok 0:1
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Piast Nowa Ruda
Zjednoczeni Żarów
Nysa Kłodzko
LKS Bystrzyca Górna
Iskra Jaszkowa Dolna
Sparta Ziębice
Skalnik Czarny Bór
Trojan Lądek-Zdrój
Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Karolina Jaworzyna Śląska
Unia Złoty Stok
Pogoń Pieszyce
Stal Świdnica
Kryształ Stronie Śląskie
Piławianka Piława Górna
Victoria Świebodzice
Mecze
Punkty
Bramki
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
27
27
21
19
19
19
18
18
17
17
16
16
15
14
14
13
39-19
37-23
20-10
23-22
21-26
19-30
15-23
38-32
25-22
28-30
16-20
22-26
28-23
22-38
26-32
22-25
1 punkt przewagi ma załoga
Dariusz Czerwiński i Paweł
Panek, prowadząca w rajdowym pucharze Polski
nad drugą ekipą. Rajdowcy
z Kamieńca Ząbkowickiego, reprezentujący Automobilklub Ziemi Kłodzkiej,
w czterech dotychczasowych startach w klasie Astra
zgromadzili 25 punktów. 6
oczek otrzymali w PolanicyZdroju, za drugie miejsce
w Rajdzie Dolnośląskim.
Jednak ich najgroźniejsi rywale, duet Sławomir
Strycharski - Marcin Hinz
(Automobilklub Sudecki
i Walimski) uplasowali się
na pierwszym miejscu i zainkasowali 8 punktów. Losy
rajdowego pucharu Polski
w klasie Astra rozstrzygną
się 15 i 16 listopada podczas ostatniej rundy - Rajdu
Barbórki Cieszyńskiej.
PIERO
29
Nr 007
Sport
IV-liga: trzecie z rzędu zwycięstwo piłkarzy z Ząbkowic Śląskich
Orzeł - Orla 5:1
W pierwszej połowie
piłkarze Orła byli
mało skuteczni
grali na własnym boisku
z Orlą Wąsosz 5:1, choć
pierwsze 45 minut wcale nie
zapowiadało takiego wyniku. Co prawda podopieczni
trenera Damiana Okrojka
wyszli na prowadzenie w 25
minucie, po strzale Mateusza Kuriaty, ale już 5 minut
później było 1:1, po wykorzystanym przez
gości z Wąsoszy rzucie
rożnym.
Po zmianie stron
urządzili sobie ostre
strzelanie
fot. R. Piela
Trzecie z rzędu
zwycięstwo odnieśli piłkarze
ząbkowickiego
Orła. Tym razem wy-
Zaatakowaliśmy
z większą determinacją
i to przyniosło efekty:
najpierw kilka sytuacji,
potem oczekiwane przez
wszystkich bramki
- W pierwszej połowie zawodziła skuteczność - ocenia
Dariusz Małozięć, prezes
Orła. - Po zmianie stron
zaatakowaliśmy z większą
determinacją i to przyniosło
efekty: najpierw było kilka
sytuacji, potem oczekiwane przez wszystkich
bramki - dodaje ząbkowicki działacz.
Worek
z golami
rozwiązał się w 55 minucie.
Bramkę na 2:1 zdobył
Michał Szabat, który
popisał się silnym
i celnym uderzeniem z 18 metrów.
Kolejne dwa trafienia
były dziełem Kamila
Olejarnika, który
zmienił Pawła Moskala.
Kamil Olejarnik (po prawej) dał dobrą
zmianę w drugiej połowie. Wszedł na
boisko i strzelił dwa gole
Lp. Drużyna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
„
Academy Wrocław
Górnik Wałbrzych
Zagłębie II Lubin
Miedź II Legnica
Parasol Wrocław
KS Polkowice
Polar Wrocław
Lechia Dzierżoniów
Chrobry Głogów
Stal Swidnica
Bobrzanie Bolesławiec
Konfeks Legnica
MKS Oława
AKS Strzegom
Orzeł Ząbkowice Śl.
Mecze
Punkty
Bramki
11
12
12
12
11
13
12
13
12
12
12
12
11
12
13
27
27
24
24
19
19
18
18
18
16
15
11
10
7
6
36-10
33-12
45-14
38-23
23-14
22-23
42-25
26-18
29-36
19-16
19-25
13-30
15-29
18-57
15-59
Wprowadzony na boisko
w II połowie napastnik Orła
najpierw zmienił tor lotu piłki
i zaskoczył bramkarza gości,
a kilka minut później wymanewrował po dobrym prostopadłym podaniu dwóch
obrońców w polu karnym
i umieścił piłkę plasowanym
strzałem pod poprzeczką.
Wynik meczu na 5:1 ustalił
w 90 minucie Kamil Szymański. Piłkarz Orła dynamiczną
akcję prawym skrzydłem za-
kończył celnym uderzeniem
w długi róg.
Orzeł pokonał Orlę i dopisał
kolejne 3 punkty, dzięki czemu awansował na 9 miejsce
w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi. W najbliższy
weekend ząbkowiczanie zagrają na wyjeździe z czerwoną latarnią IV-ligowej
tabeli Pogonią Oleśnica.
Kibice liczą więc na kolejne
trzy oczka.
Romuald Piela
Komplet wyników 14 kolejki
KP Brzeg Dolny - Karkonosze Jelenia Góra Bobrzania Bolesławiec - AKS Strzegom MKS Szczawno-Zdrój - Pogoń Oleśnica Orzeł Ząbkowice Śl. - Orla Wąsosz Kuźnia Jawor - Piast Zawidów Olimpia Kowary - Sokół Wielka Lipa Miedź II Legnica - Granica Bogatynia LZS Stary Śleszów - Orkan Szczedrzykowice Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
KP Brzeg Dolny
Miedź II Legnica
Orkan Szczedrzykowice
LZS Stary Śleszów
AKS Strzegom
Sokół Wielka Lipa
Karkonosze Jelenia Góra
Olimpia Kowary
Orzeł Ząbkowice Śląskie
BKS Bobrzanie Bolesławiec
Granica Bogatynia
MKS Szczawno Zdrój
Kuźnia Jawor
Piast Zawidów
Orla Wąsosz
Pogoń Oleśnica
2:0
1:1
2:1
5:1
0:2
2:0
5:0
0:7
Mecze
Punkty
Bramki
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
27
27
24
24
23
23
23
21
19
19
16
16
15
12
12
8
28-11
38-14
36-20
28-23
21-21
24-19
28-18
18-13
29-26
26-21
21-31
21-30
13-27
17-27
18-31
8-42
Baty zebrali po
przerwie
Tym razem juniorzy starsi ząbkowickiego Orła musieli uznać
wyższość Lechii Dzierżoniów.
To drugi mecz z rzędu przegrany
przez nich w drugiej połowie. Po
pierwszych 45 minutach spotkania w Dzierżoniowie prowadził
Orzeł 1:0 (gol Marcina Gerlacha).
Niestety po zmianie stron bramki
strzelali już tylko gospodarze
wygrywając ostatecznie 4:1. Na
niewiele zdał się obroniony przez
bramkarza Pawła Pukacza rzut
karny.
W najbliższy weekend juniorzy
Orła powalczą o ligowe punkty
w Oławie z tamtejszym MKSem, plasującym się tylko o dwa
miejsca wyżej, niż juniorzy z Ząbkowic. Pomimo, że Orzeł wciąż
jest czerwoną latarnią rozgrywek
o mistrzostwo ligi dolnośląskiej,
to do bezpiecznej, niezagrożonej
spadkiem, pozycji brakuje mu
tylko 5 punktów. Być może trzy
wywalczy w Oławie?
PIERO
30
Nr 007
Sport
B-klasa: czy zespół ze Ścinawki Dolnej jest poza zasięgiem
drużyn z powiatu ząbkowickiego?
Tęcza wciąż niepokonana
Tęcza Ścinawka Dolna to jedyna,
w piłkars kiej B-klas ie drużyna, która nie poznała jeszcze
smaku porażki. Z 12 rozegranych meczów wygrała 9, a trzy
zremis owała. W niedzie lę, 3
listopada, Tęcza ostre strzelanie urządziła sobie w Mąkolnie,
ogrywając tamtejszy Kłos aż
10:1. W najbliższą niedzielę,
10 listopada, w ostatniej kolejce
rundy jesiennej, Tęcza zagra na
własnym boisku z Błękitnymi
Niedźwiedź (4 lokata w tabeli).
Być może to Błękitni pokuszą się
o niespodziankę i wywalczenie
na trudnym terenie w Ścinawce
kompletu punktów. Ich zwycię-
stwo zwiastowałoby wyjątkowo
ciekawą rundę wiosenną i walkę
do końca o awans do A-klasy.
PIERO
Wyniki ostatniej kolejki
Kłos Laski - Tęcza Ścinawka Dolna
Cis Brzeźnica - Gold Niedźwiednik Przedborowianka Przedborowa - Spartakus Byczeń
Henrykowianka Henryków - Piasek Potworów Victoria Dębowiec - Perła Płonica Sparta II Ziębice - Znicz Lubnów Harnaś Starczówek - Błękitni Niedźwiedź 1:10
1:0
4:1
2:1
5:0
3:2
2:3
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tęcza Ścinawka Dolna
Cis Brzeźnica
Henrykowianka Henryków
Błękitni Niedźwiedź
Gold Niedźwiednik
Victoria Dębowiec
Przedborowianka Przedborowa
Spartakus Byczeń
Piasek Potworów
Sparta II Ziębice
Perła Płonica
Harnaś Starczówek
Kłos Laski
Znicz Lubnów
Mecze
Punkty
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Bramki
30
27
26
26
25
22
16
16
16
10
9
7
5
5
65-12
35-14
43-12
45-25
52-16
36-34
37-34
34-33
28-34
24-53
11-52
19-50
19-49
24-54
Polonia Ząbkowice Śląskie w hicie kolejki zremisowała ze Zrywem Gola Świdnicka 1:1
Fatalna końcówka
Poloniści wyszli
na prowadzenie
w 82 minucie
Nie udało się
im utrzymać
jednobramkowej
przewagi
- Szkoda tych straconych punktów - mówi
Wojciech Siewruk, trener Polonii. - Po zdobyciu przez nas gola
(strzał zaliczono jako
bramkę samobójczą przyp. red.) moi zawodnicy chyba zbyt łatwo
uwierzyli w końcowy
sukces. Tymczasem
Zryw, który nie miał nic
do stracenia zaatakował nas całą drużyną
i po wywalczonym
rzucie rożnym zdobył
wyrównującą bramkę
- relacjonuje szkoleniowiec Polonii.
Polonistów już w naj-
bliższą niedzielę czeka
kolejny trudny mecz.
Tym razem zagrają na
wyjeździe z trzecią drużyną w tabeli grupy II
piłkarskiej A-klasy, Płomieniem Makowice.
- Chcemy w Makowicach powalczyć o zwycięstwo. Wciąż naszym
celem jest mistrzostwo
A-klasy i awans do
okręgówki - dodaje
trener Siewruk.
W grupie III A-klasy
cenne zwycięstwo
odnieśli piłkarze Unii
Bardo. Podopieczni
trenera Bogusława
Zielińskiego pokonali
4:2 Odrodzenie Szalejów Dolny. W najbliższą
niedzielę Unia zagra
na wyjeździe z liderem
tej grupy, Włókniarzem
Kudowa-Zdrój, do którego traci 3 oczka. Będzie to zatem walka
o fotel lidera.
PIERO
Wyniki 13 kolejki A-klasa grupa II
Skałki Stolec - Wieża Rudnica Delta Słupice - Zieloni Łagiewniki Czarni Sieniawka - Płomień Makowice Polonia Ząbkowice Śl. - Zryw Gola Świdnicka Koliber Uciechów - Ślęża Ciepłowody Tarnovia tarnów - Rawa Boleścin Zgoda Grodziszcze - Niemczanka Niemcza Błękitni Owiesno - Boxmet Piskorzów Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zryw Gola Świdnicka
Niemczanka Niemcza
Płomień Makowice
Polonia Ząbkowice Śl.
Skałki Stolec
Zieloni Łagiewniki
Tarnovia Tarnów
Koliber Uciechów
Czarni Sieniawka
Delta Słupice
Zgoda Grodziszcze
Rawa Boleścin
Boxmet Piskorzów
Ślęża Ciepłowody
Wieża Rudnica
Błękitni Owiesno
Wyniki 13 kolejki A-klasa grupa III
5:0
2:4
1:2
1:1
6:0
5:2
1:3
1:1
Mecze
Punkty
Bramki
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
31
30
30
29
25
24
22
20
18
16
12
11
9
9
8
4
38-16
36-19
47-25
40-19
44-15
31-25
33-42
29-21
26-31
28-29
24-36
30-46
17-32
12-32
27-52
18-40
reklamA
<< ONI NAS WSPIERAJĄ >>
Orlęta Krosnowice - Orzeł Mąkolno Śnieżnik Domaszków - Zamek Gorzanów ATS Wojbórz - Czarni Braszowice Pogoń Duszniki-Zdrój - KS Polanica-Zdrój Hutnik Szczytna - Włókniarza Kudowa-Zdrój Unia Bardo - Odrodzenie Szalejów Dolny Inter Ożary - Sudety Międzylesie Łomniczanka Stara Łomnica - Polonia Bystrzyca Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Włókniarz Kudowa-Zdrój
Unia Bardo
Polonia Bystrzyca Kłodzka
Sudety Międzylesie
KS Polanica-Zdrój
Orlęta Krosnowice
Śnieżnik Domaszków
Pogoń Duszniki-Zdrój
Inter Ożary
Odrodzenie Szalejów Dolny
Hutnik Szczytna
Czarni Braszowice
Łomniczanka Stara Łomnica
Orzeł Mąkolno
Zamek Gorzanów
ATS Wojbórz
5:2
1:0
1:5
0:3
0:3
4:2
2:1
1:2
Mecze
Punkty
Bramki
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
35
32
29
29
22
21
20
19
19
17
15
13
9
8
6
2
47-11
39-12
39-16
43-22
53-37
29-30
25-19
24-20
28-34
32-30
20-29
32-36
17-40
24-48
14-36
15-61
reklamA
Tekst sponsorowany
Krwawa inicjatywa obywateli
Centra krwiodawstwa nie nadążają zbierać krwi, której wciąż brakuje. Dlatego coraz częściej obywatele
sami inicjują zbiórki. O kolejnej akcji zorganizowanej przez KREWMANIAKÓW pisze Paweł Golak
Inicjatywy obywatelskie przybierają
różne formy. Jedni zakładają portale internetowe i wskazują urzędnikom dziury w drogach, które trzeba
załatać. Inni, jak wczoraj (wtorek, 5
listopada) organizują zbiórki krwi.
O tym, że krew jest drogocenna
i każdy jej litr jest na wagę złota,
nikogo nie trzeba przekonywać. Pomimo to, w szpitalach notorycznie
jej brakuje.
Regionalne centra krwiodawstwa
robią, co mogą, aby zachęcać ludzi
do oddawania krwi. Są jednak tacy
ludzie, których wcale nie trzeba za-
chęcać. Wręcz przeciwnie - to oni
sami namawiają innych.
Tacy są właśnie członkowie Stowarzyszenia KREWMANIACY, którzy
organizują w całym regionie zbiórki
krwi.
- Co 2 miesiące od 3 lat organizujemy zbiórki. Założyliśmy nawet stowarzyszenie, które zrzesza obecnie
20 osób. Za swój główny cel przyjęliśmy organizację zbiórek - mówi
Katarzyna Wronka, 27-letnia mieszkanka Pomianowa Dolnego koło
Paczkowa. - W Ząbkowicach Śl. zawsze mamy najlepszą frekwencję,
przede
wszystkim
dzięki uczniom szkół
ponadgimnazjalnych
– dodaje.
I tym razem też tak
było. W akcji, jaką
przeprowadzono
we wtorek, 5 listopada, w Centrum
Te r a p e u t y c z n y m
przy ul. 1 Maja 15
w Ząbkowicach Śl.
wzięło udział 55 osób. W ciągu 4 - Kilka osób z mojej rodziny oddaje
godzin udało się zebrać 22 litry krwi. krew, dlatego postanowiłem także
To jednak nie wszystko, bo część to robić - wyjaśnia skromnie.
z dawców krwi przy okazji
zbiórki rejestruje się jako
20 maniaków
potencjalni dawcy szpiku
Stowarzyszenie KREWMANIACY
kostnego.
powstało 3 lata temu. Obecnie
zrzesza
Inicjatywa KREWMANIAok. 20 osób. Regularnie prowa
dzi
CY, to kolejny dowód, że
zbiórki krwi m.in. na terenie Pac
zkowa,
warto podejmować inicjaZłotego Stoku i Ząbkowic Śl. Pom
ysł
tywy obywatelskie. Nigdy
powstania stowarzyszenia zrodzi
ł
się
nie wiemy, kiedy także my
przypadkowo.
z takiej pomocy będzie- Kolega założył klub krwiodaw
stwa
my musieli skorzystać.
w Kamienicy koło Paczkowa. Od
tego
To jeden z powodów, dla
się zaczęło. Padł pomysł, aby bar
dziej
których krew od półtora
pomagać - wyjaśnia Katarzyna
Wronka.
roku regularnie oddaje m.
- Ludzie zaczęli sami zgłaszać
się
in. Stanisław Moderski
do nas z prośbą o pomoc i tak
to się
z Braszowic (na zdjęciu).
rozkręciło - dodaje.
reklamA

Podobne dokumenty