12 - BIP Powiat Słupski

Komentarze

Transkrypt

12 - BIP Powiat Słupski
STAROSTWO POWIATOWB
W SLUPSKU
.-
"*\ 12).--.
AB
r _E.6740.8Hi3SH
Słrrpsk'drria 24 Wr,,eśrria
20l j
OBWIESZCZENIE
o wszczęciupostępowaniaadministracyjnego
starosta słupski na podstawic
art' '19 i
an' 61 { 4 KoocKsu poslępowania
adnrinistlac}j|ego rv zrł'iązkuZ al1' ó pkt' ustawy f dnia 21 sierynia
1997 roku o gospodarcc
nieruchomościami(Dz.lJ ' z 2010 roku NI 102 poz' 651) oraz al.t' 7
ust.t pkt' lustawy f dnia 6
września
2001r.'o dostępiedo iniórnlaojipublicznei(.Dz'I]
' z 200l r..Nl 112 poz. ]l98 ze al')
zawiadamia o wszcfęciu rv dniu
23 rvrześnia 2013 roku na wniosek Inwestora Parafii Rzym. _ Kat. pw. Św. St:rnisławaKostki 7ó-251 Kobylnica,
Słonowice orlcinka sieci
kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzcniem lvód opadowych
na dziatkach nr 28. 32 _
obręb Slonowice - gmina Kobylnica.
Nr rejestru
olganubudowIanego
lgó22
wnioski i uwagi można zglaszać w terminie l.ł rlni orl dnia
ogloszeni. nini€ j szego
zawjadomienia. Z aktami sprarvy fiożlla z.pofnać się \l, siedzibie Stirostwa
Powiatowego
w słupsku przy uI. szarych szeregów l'l pok. 106, w godz. 8-l5 ( tel. 0-59
8418.548 ).
shonv postępowania:
L lnwestor
2. Zar.ządDróg Powiatowychrt' S.łupsku
Data umieszczenia
ogŁ)szenia' '
J! 09 Ąo'łb.r
N itlęDząsb]{Ęszaz9aĘlul.lĘsz9zą
s1ę.
rt ś'up.ktl
7ĄTabl'ca og|o:,,en5laru\l\łlPouia'o\^Ęgo
( 2 f i u l e L )n l I l o r n r a ci P u b l i c z n e i
-. a/a(sporzadzilaillspel(torWl'dzialLtAr.chitektoniczno-Buclorvlanego
mgl ilż' Katalzyna.]anik s1ol1z)

Podobne dokumenty