treść zaproszenia - Zamówienia publiczne UTP

Transkrypt

treść zaproszenia - Zamówienia publiczne UTP
Zalacznik nr 2
do procedury udzielania zamówien publicznych
ponizej 30.000 euro
Znak sprawy: D-622/2016
Bydgoszcz, dnia 2016-02-16
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości wyższej niż 2 000 € ale nieprzekraczającej 30 000 €
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu na posiłki renegeracyjne.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Termin Realizacji: styczeń-marzec, listopad-grudzień 2016 Miejsce świadczenia usług: obiekt w
Fordonie. Przedmiotem dostaw są posiłki regeneracyjne w postaci artykułów spożywczych dla
pracowników Zamawiającego. Artykuły spożywcze nabywane będą na podstawie bonów
Posiłków regeneracyjnych na okaziciela. Bony posiłków regeneracyjnych upoważniają do zakupu
przez uprawnionych- okazujących je pracowników Zamawiającego, posiłków regeneracyjnych (tj.
artykułów spożywczych) za kwotę do wysokości nominalnej bonu (tj. do wysokości 7,50 zł).
Ostatecznego wyboru artykułów spożywczych, składających się na dany posiłek regeneracyjny,
dokona uprawniony pracownik w chwili realizacji bonu. Zamawiający ustala wartość nominalną
bonu w wysokości 7,50zł,. Zatem na podstawie bonu pracownik będzie mógł zakupić produkty
spożywcze, wchodzące w skład posiłku, do wartości (brutto) 7,50 zł- za nadwyżkę ponad kwotę
7,50 zł pracownik zapłaci samodzielnie. Każdy bon Posiłku regeneracyjnego wystawiony będzie
na dany miesiąc kalendarzowy i tylko w tym miesiącu upoważniał będzie do zakupu posiłków.
Dokumenty bonów Posiłków regeneracyjnych sporządzi Zamawiający i przedstawi je do
zapoznania się i zaakceptowania Wykonawcy, któremu przyznane zostanie zamówienie publiczne.
Prognozowana liczba bonów żywnościowych - posiłków regeneracyjnych przez czas trwania
umowy: 3300 bonów ± 10 %. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, obowiązany
jest zapewnić wydawanie posiłków regeneracyjnych we wszystkie dni powszednie, w godzinach
od 9:00 do 15:00, w ilościach uzależnionych od potrzeb Zamawiającego (uprawnionych
pracowników Zamawiającego). Wydawane posiłki regeneracyjne mają składać się wyłącznie z
przetworzonych produktów spożywczych do bezpośredniego spożycia, obejmujących pieczywo,
nabiał, przetwory mięsne, owoce i warzywa. Wydawane produkty mają być świeże (z aktualnym
terminem ważności). Miejsce realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby punkt
gastronomiczny zlokalizowany był w odległości nie dalszej niż 1000m od siedziby
Zamawiającego tj. Bydgoszcz ul. Kaliskiego 7. Sala do spożywania posiłków musi umożliwić
spożycie posiłku dla minimum 40 osób. Łączna ilość posiłków - do 40 szt. dziennie. Ubiegający
się o złożenie zgłoszenia musi wskazać zamawiającemu dokładny adres punktu
gastronomicznego.
Kod CPV: 15894000-1 - Przetworzone produkty spożywcze
1. termin wykonania zamówienia: 2016-12-30 00:00:00
2. okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 3. warunki płatności: 14 dni
Strona 1/2
Zalacznik nr 2
do procedury udzielania zamówien publicznych
ponizej 30.000 euro
2. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 2016-02-19 do godziny 10:00:00
1. w miejscu: UTP ul. Kaliskiego 7, 95-796 Bydgoszcz budynek Audytorium Novum
pokój 10
koperta winna być opisana: postępowanie na posiłki regeneracyjne
2. lub przesłać faksem na nr: 052 340 80 75
3. lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email: [email protected]
3. Ocena ofert
Przy wyborze oferty decydować będą kryteria:
cena - 95%%
termin płatności - 5%%
4) Lista Działań i Zatwierdzeń:
Przygotowanie Dokumentu: Jan Dembinski
Stempel czasu: 2016-02-16 14:58:26, Podpis: 510c8d4f33e9f3fd9f46faf8d0c9073a2d0fe574
Zatwierdzenie Dokumentu: Marian Dahms
Stempel czasu: 16.02.2016 14:59:30, Podpis: 6cbf3685a953c5bccf3a2ae7cf17120e911f2598
Dokument wygenerowany i podpisany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci, stempla i innych form podpisu.
Na podstawie ZARZĄDZENIA NR Z.55.2012.2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2013 r.
Strona 2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty