Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii

Transkrypt

Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Armii
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Armii Ludowej 26
na podstawie art. 92a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zaprasza do udzia∏u w przetargu na zakup wymagalnych
wierzytelnoÊci Banku.
Wykaz wierzytelnoÊci przeznaczonych do sprzeda˝y dost´pny jest
na stronie: www.db-pbc.pl
Deutsche Bank PBC S.A. rozwa˝a mo˝liwoÊç podzia∏u Portfela
na Pakiety. W przypadku podzia∏u Portfela na Pakiety b´dzie
istnia∏a mo˝liwoÊç nabycia Portfela w ca∏oÊci lub w Pakietach
Deutsche Bank PBC S.A. oczekuje od Oferentów dokonania wyceny w stosunku do wartoÊci Portfela/Pakietu
wierzytelnoÊci
Szczegó∏owe informacje o Portfelu i poszczególnych Pakietach
zostanà przekazane Oferentom po otrzymaniu przez Deutsche
Bank PBC S.A. podpisanej Umowy o zachowaniu poufnoÊci
(plik do pobrania na stronie www.db-pbc.pl).
Zapisy zawarte w Umowie o zachowaniu poufnoÊci nie
podlegajà negocjacjom.
Prosimy o przes∏anie skanu podpisanej Umowy o zachowaniu
poufnoÊci drogà elektronicznà na adres: [email protected],
a orygina∏u ww. Umowy (w dwóch egzemplarzach) na adres:
Deutsche Bank PBC S.A., Departament Windykacji Nale˝noÊci,
Al. Jerozolimskie 179, 00-222 Warszawa
Wst´pne oferty cenowe w formie papierowej wraz z dodatkowymi dokumentami wymaganymi w przetargu, o których mowa
poni˝ej, nale˝y sk∏adaç w Deutsche Bank PBC S.A., Departa-
ment Windykacji Nale˝noÊci, Al. Jerozolimskie 179, 00-222
Warszawa do dnia 4 paêdziernika 2010 r. do godziny 16.00.
Prosimy równie˝ o wys∏anie w ww. terminie kopii wst´pnej oferty
cenowej w wersji elektronicznej na adres: [email protected]
Z mo˝liwoÊci z∏o˝enia zg∏oszenia udzia∏u w przetargu, udzia∏u
w przetargu oraz zawarcia umowy przelewu wierzytelnoÊci wy∏àczeni sà d∏u˝nicy Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmioty zwiàzane z d∏u˝nikami (d∏u˝nikiem) stosunkiem zale˝noÊci lub dominacji, w rozumieniu przepisów regulujàcych obrót papierami
wartoÊciowymi.
Zg∏oszenie udzia∏u w przetargu, poza wst´pnà ofertà
cenowà, powinno zawieraç:
1) Dokumenty statutowe funduszu (aktualny odpis z KRS lub
wyciàg z Rejestru Funduszy, REGON, NIP, pe∏nomocnictwa)
2) Umow´ o zachowaniu poufnoÊci podpisanà w dwóch egzemplarzach przez osoby upowa˝nione do reprezentowania funduszu.
Zg∏oszenia udzia∏u w przetargu, które Deutsche Bank
PBC S.A. otrzyma po ww. terminie, nie b´dà brane
pod uwag´ w dalszym post´powaniu.
Deutsche Bank PBC S.A. poinformuje o zakwalifikowaniu
do udzia∏u w kolejnym etapie przetargu wy∏àcznie wybranych
przez siebie Oferentów.
Deutsche Bank PBC S.A. zastrzega sobie prawo zmiany
warunków przetargu lub odwo∏ania przetargu w ka˝dym
czasie bez podania przyczyn.

Podobne dokumenty