Zagadnienia na egzamin magisterski

Transkrypt

Zagadnienia na egzamin magisterski
Zagadnienia na egzamin magisterski
Studia II stopnia –(Uzupełniające Magisterskie)
Zagadnienia kierunkowe
1. Mechanizm rynkowy – elementy, rola w gospodarce.
2. Podstawowe modele rynku (konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna,
oligopol, czysty monopol).
3. Rola państwa w gospodarce.
4. Funkcje budżetu państwa, deficyt budżetowy.
5. Inflacja, przyczyny powstawania, sposoby zwalczania, skutki inflacji.
6. Istota globalizacji.
7. Makroekonomiczne mierniki gospodarki (PKB, PNB, dochód narodowy, stopa inflacji,
stopa bezrobocia).
8. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz bariery rozwoju gospodarczego.
9. Cykl koniunkturalny (rodzaje cykli, elementy i przebieg klasycznego cyklu
koniunkturalnego).
10. Rola pieniądza w gospodarce.
11. System prawa, źródła prawa, gałęzie prawa.
12. Formy organizacyjno prawne działalności przedsiębiorstw.
13. Podatki w działalności gospodarczej.
14. Pojęcie i funkcje zarządzania.
15. Struktura organizacyjna, istota, klasyfikacja, uwarunkowania.
16. Poziomy zarządzania w organizacji.
17. Metody i techniki organizacji i zarządzania.
18. Style kierowania.
19. Teorie motywacji w zarządzaniu.
20. Zarządzanie strategiczne (strategie, metody analizy strategicznej).
21. Współczesne koncepcje zarządzania.
22. Specyfika i organizacja zarządzania marketingowego.
23. Marketing mix.
24. Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji (teorie modele i elementy systemu).
25. Sprawozdania finansowe i ich analiza.
26. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie.
27. Metody oceny ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych.
28. Analiza finansowa.
29. Pojęcie, istota i instrumenty rynku finansowego i kapitałowego.
30. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła (finansowania) kapitału przedsiębiorstw.
Zagadnienia specjalność:
¾ Organizacja i Zarządzanie Produkcją
1. Podstawowe pojęcia z zakresu organizacji produkcji (asortyment, program produkcji,
tempo produkcji, takt produkcji, cykl produkcji).
2. Model obliczeniowy bilansowania obciążeń ze zdolnością produkcyjną.
3. Rodzaje (formy) jednostek produkcyjnych I stopnia.
4. Elastyczne systemy produkcyjne.
5. Projektowanie gniazda potokowego i linii potokowej.
6. Model planowania produkcji (model MRPII).
7. Sterowanie produkcją wg części.
8. Sterowanie produkcją wg operacji.
9. System przewodnikowy.
10. Typowe funkcje systemu klasy ERP.
¾ Logistyka
1. Zarządzanie zapasami.
2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego i planowanie zapotrzebowania dystrybucji.
3. Typowe strefy zagospodarowania magazynu drobnicy.
4. Zasada załadunku łączonego. Terminal transportowy.
5. Metoda A.Halla.
6. Metoda IDEF0.
7. Strategie logistyczne i ich miejsce w strategii przedsiębiorstwa.
8. TPS i JiT.
9. Łańcuch dostaw, ECR.
10. Organizacja służby logistycznej w przedsiębiorstwie.
¾ Zarządzanie przedsiębiorstwem
1. Władze spółki handlowej (funkcje Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia
Wspólników).
2. Struktury organizacyjne dużych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (typowe
służby i piony).
3. Tendencje do łączenia funkcji i jednostek organizacyjnych, oraz tendencje do
outsourcingu w miarę zmniejszania się przedsiębiorstwa.
4. MSP – kryteria wyodrębniania i specyfika MSP, szczególne problemy zarządzania w
MSP. Źródła finansowania MSP.
5. Struktury organizacyjne dużych korporacji. Struktura dywizjonalna a struktura
holdingowa.
6. Rodzaje holdingów i zasady ich funkcjonowania.
7. Struktury sieciowe i wirtualne. Przedsiębiorstwo szczupłe, zwinne oraz wirtualne.
8. Planowanie biznesu. Struktura planowania rocznego. Funkcje i struktura biznesplanu.
9. Metodyka projektowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
10. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.
¾ Biznes międzynarodowy
1.
2.
3.
4.
Organizacje międzynarodowe.
Prawo wspólnotowe UE.
Programy pomocowe UE.
Współczesny handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne (wielkość i struktura,
tendencje).
5. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa i wejścia przedsiębiorstwa na rynki
zagraniczne.
6. Typowe struktury organizacyjne korporacji międzynarodowych i globalnych.
7. Strategie marketingowe w biznesie międzynarodowym.
8. Czynniki kulturowe w biznesie międzynarodowym.
9. Strategie kadrowe w biznesie międzynarodowym.
10. Formy organizacyjno prawne działalności gospodarczej w innych krajach (Wielka
Brytania, Niemcy, USA,…).
¾ Marketing przemysłowy
1. Geneza, istota i fazy rozwoju marketingu.
2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania marketingu, a w tym konkurencja.
3. Podstawowe struktury i odmiany marketingu, a w tym specyfika marketingu
przedsiębiorstw przemysłowych.
4. Marketingowe ujęcie i kształtowanie produktu oraz analiza i kształtowanie asortymentu
przedsiębiorstwa przemysłowego.
5. Ekonomiczne zagadnienia w procesie sprzedaży, a w tym kształtowanie cen.
6. System dystrybucji i zachowania nabywców w procesie zakupu.
7. Cele i metody promocji przedsiębiorstwa i produktu.
8. Metodyka badań marketingowych.
9. Zarządzanie przez marketing.
10. Kwalitologiczne aspekty w marketingu.
¾ Gospodarka Elektroniczna
1. Funkcje i własności Internetu zmieniające warunki konkurencji przedsiębiorstw w branży.
2. Modele handlu elektronicznego: B2B, B2C, C2B, C2C - istota i przykłady.
3. Elektroniczne rynki horyzontalne i wertykalne.
4. Rodzaje aukcji w handlu elektronicznym.
5. Usługi ASP (Application Service Provision) – rodzaje usług, dostawcy usług.
6. Struktura systemów rozproszonych. Koordynacja działań w systemach rozproszonych.
7. Post-neoklasyczne teorie przedsiębiorstwa.
8. Systemy inteligentne i techniki multimedialne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
9. Struktura dokumentów HTML. Kaskadowe arkusze stylów CSS.
10. Zarządzanie wymagań w modelu CMM. Zadania testów akceptacyjnych, metody
inspekcji wymagań.
¾ Komunikacja Interpersonalna i Public Relations
1. Zarządzanie procesem komunikacji w organizacji.
2. Struktura i uwarunkowania procesu komunikacyjnego, typy i płaszczyzny komunikowania
się w organizacji.
3. Czynniki wpływające na sprawność komunikacji.
4. Struktury organizacyjne i sieci komunikacyjne w przedsiębiorstwie.
5. Projektowanie kampanii komunikacyjnej (reklama, public relations).
6. Strategie i techniki negocjacyjne.
7. Kultura organizacyjna.
8. Socjotechnika w zarządzaniu.
9. Etyka biznesu – struktura problemowa.
10. Determinanty organizacyjne i psychosocjologiczne postaw pracowniczych.
¾ Systemy Projakościowe i Ergonomia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cybernetyczny układ człowiek-maszyna jako ilustracja zakresu współczesnej ergonomii.
Metody ergonomicznej oceny wieloobiektowych systemów produkcyjnych.
Kryteria oceny wpływu czynników środowiska materialnego na pracującego człowieka.
Pojecie i zakres makroergonomii.
Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska naturalnego.
Fazy i etapy technicznego przygotowania produkcji.
Cykl Deminga (PDCA).
Różnice pomiędzy poziomem oddziaływania na jakość: zasad, metod i narzędzi
projakościowych.
9. Istota i zakres Total Quality Management.
10. Istota i cel projakościowych działań zapobiegawczych i korygujących.

Podobne dokumenty