RUS - Lu-Ve

Komentarze

Transkrypt

RUS - Lu-Ve
Instrukcja obsługi
Skrzynki zasilająco-sterujące
z regulatorem bezstopniowym
RUS do skraplaczy i chłodnic
(dry coolerów)
Kod: 230079611_PL
RUS
QE
Data oryginału: 06 / 06
RUS - 3-fazowy
regulator obrotów
typu
transformatorowego
QE - Skrzynka
zasilająca
Biuro w Gliwicach: Tel. 032 775 40 80; Fax 032 775 40 81; e-mail: [email protected]; [email protected]sest.pl
Biuro w Warszawie: Tel. 022 403 81 85; Fax 022 403 81 85; e-mail: [email protected]
LU-VE CONTARDO
FRANCE: CARI S.a.r.l.
69321 LYON Cedex 05
4, quai des Etroits
Tel. +33 4 72779868
Fax +33 4 72779867
E-mail: luve @luve.fr
LU-VE CONTARDO
DEUTSCHLAND GmbH
70597 STUTTGART
Bruno - Jacoby - Weg, 10
Tel. +49 711 727211.0
Fax +49 711 727211.29
E-mail: [email protected]
LU-VE CONTARDO
IBERICA S.L.
28043 MADRID – ESPAÑA
C/Ulises, 102 - 4a Planta
Tel. +34 91 7216310
Fax +34 91 7219192
E-mal: [email protected]
LU-VE CONTARDO
UK-EIRE OFFICE
FAREHAM HANTS
P.O. BOX 3 PO15 7YU
Tel. +44 1 489881503
Fax +44 1 489881504
E-mail: [email protected]
LU-VE CONTARDO
RUSSIA OFFICE
115419 MOSCOW
2nd Roschinskij proezd
D8, str 4, uff. 3 post 130
Tel. & Fax +7 095 2329993
Fax +7 095 4305929
E-mail: [email protected]
LU-VE CONTARDO
CARIBE, SA
SAN JOSE - COSTA RICA
Calle 38, av. 3, C.C. los Alcazares
Tel. & Fax +506 2 336141
LU-VE PACIFIC PTY.LTD.
3074 AUSTRALIA
THOMASTOWN – VICTORIA
84 Northgate Drive
Tel. +61 3 94641433
Fax +61 3 94640860
E-mail: [email protected]
LU-VE S.p.A.
21040 UBOLDO VA ITALIA
Via Caduti della Liberazione, 53
Tel. +39 02 96716.1
Fax +39 02 96780560
E-mail: [email protected]
http://www.luve.it
Deklaracja Producenta
Dokument referencyjny: EC Dyrektywa Maszynowa 89/392 CEE wraz z późniejszymi zmianami.
Urządzenia zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby mogły być zastosowane w maszynach według
Dyrektywy Maszynowej 89/392 CEE (wraz z późniejszymi zmianami) i odpowiadają następującym normom:
• EN 60335-1 (CEI 61-50) – Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i
podobnych. Wymagania ogólne.
•
CEI-EN 60335-2-40 - Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i podobnych
– część 2. Wymagania szczególne dla elektrycznych pomp ciepła, dla klimatyzatorów i osuszaczy.
•
Dyrektywa 89/336/ CEE i jej późniejsze zmiany – Kompatybilność elektromagnetyczna.
• Dyrektywa 73/23/CEE – Niskie napięcia
Jednakże niedopuszczalna jest praca urządzeń LU-VE Contardo jako części składowych systemu lub
maszyny,
która jest niezgodna z Dyrektywą Maszynową EC.
OSTRZEŻENIA: Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji grozi wypadkami przy
pracy z urządzeniami, uszkodzeniami ciała i zniszczeniem urządzeń.
A) Transport urządzeń, ich montaż i obsługa:
1 – Obsługa wyspecjalizowanego sprzętu typu dźwig, podnośnik powinna być powierzona wyłącznie
przeszkolonemu personelowi.
2 – Wymagane jest stosowanie zabezpieczeń budowlanych typu rękawice, kaski itp.
3 – Zabronione jest przebywanie pod urządzeniami podnoszonymi przez dźwig.
B) Wykonywanie połączeń elektrycznych:
1 – Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel
2 – Należy upewnić się, że zasilanie główne obiegu elektrycznego jest wyłączone w wyłącznik jest
zabezpieczony
przed przypadkowym załączeniem.
C) Podłączenie rurociągów:
1 - Prace instalacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel
2 – Należy upewnić się, że podłączany rurociąg jest opróżniony lub odcięty od instalacji (nie pozostaje pod
ciśnieniem)
3 – Należy zachować szczególną ostrożność przy spawaniu i nie dopuścić do kontaktu płomienia z
urządzeniem.
D) Utylizacja urządzenia:
Materiały plastikowe: polietylen, ABS, guma
Materiały metalowe: stal, stal nierdzewna, miedź, aluminium
Czynniki chłodnicze: należy stosować się do instrukcji dostawcy urządzeń chłodniczych
E) Części metalowe lakierowane są chronione na czas transportu i montażu przezroczystą folią
Strona 2
KONFIGURACJA
Podstawowymi składnikami systemu są:
• Regulator prędkości obrotowej wentylatorów RUS
• Skrzynka elektryczna QE
Panel zasilająco-sterujący może być fabrycznie zainstalowany na urządzeniu lub dostarczony oddzielnie do
montażu na budowie. Wówczas instalacja może odbywać się jedynie we właściwie wentylowanym i suchym
otoczeniu.
Regulator utrzymuje w założonym zakresie temperaturę skraplania lub temperaturę wylotową z chłodnicy w
zmieniających się warunkach otoczenia i obciążenia cieplnego wymiennika. Poprzez płynną zmianę
prędkości obrotowej wentylatorów zmniejszany jest jednocześnie pobór mocy elektrycznej i poziom hałasu
wytwarzany przez wentylatory.
Zasada działania regulacji wydajności opiera się na zmiennym przepływie powietrza chłodzącego
powierzchnię chłodnicy (skraplacza) w funkcji ciśnienia lub temperatury. Dla skraplaczy stosowany jest
standardowy przetwornik 0-20 bar 4-20 mA, dla chłodnic glikolu rezystancyjny czujnik temperatury NTC
STD.
Montaż panelu zasilająco-sterującego w skraplaczach serii
SHV 500 - 500PLUS – 630SPE, EHV 500 – 630 LARGE
i chłodnicach serii SHL 500 – 630SPE
Pionowa wersja urządzenia
- pozycja panelu zasilająco-sterującego podczas transportu i po zamontowaniu
Fabryczne mocowanie panelu jest pozycją docelową.
REGULATOR
SKRZYNKA
ELEKTRYCZNA
Pozioma wersja urządzenia
- pozycja panelu zasilająco-sterującego podczas transportu i po zamontowaniu
Montaż panelu zasilająco-sterującego i test końcowy są wykonywane w fabryce. Na czas transportu jest on
tymczasowo demontowany i mocowany na górnej powierzchni urządzenia.
Uwaga!: Jest to pozycja tylko tymczasowa na czas transportu urządzenia. Dopuszcza się
pozostawienie panelu w tej pozycji pod warunkiem, że urządzenie jest przechowywane w pozycji
pionowej – transportowej.
PODCZAS TRANSPORTU
POZYCJA DOCELOWA
Instalator powinien w pierwszej kolejności zmontować nogi chłodnicy (skraplacza), a następnie płytę
wsporczą na nogach bocznych od strony kolektorów, pod nimi. Do płyty przykręcane są: skrzynka
elektryczna i regulator obrotów (jak na rysunku).
Strona 3
Montaż panelu zasilająco-sterującego
w skraplaczach serii SHV – EHV 800, SAV8, EAV80, EAV9
i chłodnicach serii SHL – EHL 800, SAL8, EAL80, EAL9
Pionowa wersja urządzenia
- pozycja panelu zasilająco-sterującego podczas transportu i po zamontowaniu
Fabryczne mocowanie panelu jest pozycją docelową.
REGULATOR
SKRZYNKA
ELEKTRYCZNA
Pozioma wersja urządzenia
- pozycja panelu zasilająco-sterującego podczas transportu i po zamontowaniu
Montaż panelu zasilająco-sterującego i test końcowy są wykonywane w fabryce. Na czas transportu jest on
tymczasowo demontowany i mocowany na górnej powierzchni urządzenia.
Uwaga!: Jest to pozycja tylko tymczasowa na czas transportu urządzenia. Dopuszcza się
pozostawienie panelu w tej pozycji pod warunkiem, że urządzenie jest przechowywane w pozycji
pionowej – transportowej.
POZYCJA DOCELOWA
PODCZAS TRANSPORTU
Płyta wsporcza wraz z przykręconą: skrzynką elektryczną i regulatorem obrotów powinna zostać obrócona o
90° i zamontowana na nogach bocznych od strony kolektorów, pod nimi (jak na rysunku). W tym celu kabli
elektrycznych nie należy odłączać, gdyż maja one niezbędny zapas długości. Po tej operacji luźną część
kabla w osłonie należy przymocować taśmami do wsporników.
Montaż panelu zasilająco-sterującego
w skraplaczach serii SDHV
i chłodnicach serii SDHL
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA
Fabryczne mocowanie
panelu jest pozycją
docelową.
Montaż panelu zasilająco-sterującego
w skraplaczach serii EHVD
i chłodnicach serii EHLD
Fabryczne mocowanie
panelu jest pozycją
docelową.
SKRZYNKA
ELEKTRYCZNA
REGULATOR
REGULATOR
Strona 4
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE WENTYLATORÓW
Prąd wentylatorów 3-fazowych
zainstalowanych na skraplaczach SAV500-EAV500 i chłodnicach SHL500
Typ regulatora obrotów
Wielkość bezpieczników
(A)
Ilość bezpieczników
wentylatorów
Typ skrzynki elektrycznej
Całkowity pobór prądu
Ilość styczników
Ilość wentylatorów
na stycznik
Ilość wentylatorów
Wentylatory ∅500 mm
Regulator
RUS
Wentylator
Wentylator
Wentylator
Dla liczby wentylatorów oznaczonych 2xn, po dwa wentylatory są równolegle podłączone do odpowiedniego
stycznika.
Zasilanie el.
Strona 5
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE WENTYLATORÓW
Prąd wentylatorów 3-fazowych
zainstalowanych na skraplaczach SAV630
Ilość styczników
do regulacji wł/wył
Ilość wentylatorów
do regulacji wł/wył
Regulator
Typ regulatora obrotów
Wielkość bezpieczników
(A)
Ilość bezpieczników
wentylatorów
Typ skrzynki elektrycznej
Całkowity pobór prądu
Ilość styczników
Ilość wentylatorów
na stycznik
Ilość wentylatorów
Wentylatory ∅630 mm
RUS
Wentylator
Wentylator
Wentylator
Dla liczby wentylatorów
oznaczonych 2xn, po dwa
wentylatory są równolegle
podłączone do
odpowiedniego stycznika.
Wentylator
Zasilanie el.
(*) Specjalne skrzynki elektryczne z 1 lub 2 stycznikami do regulacji włącz-wyłącz (ON-OFF)
Strona 6
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE WENTYLATORÓW
Ilość styczników
do regulacji wł/wył
Regulator
Ilość wentylatorów
do regulacji wł/wył
Typ regulatora obrotów
Wielkość
bezpieczników
(A)
Ilość bezpieczników
wentylatorów
Typ skrzynki
elektrycznej
Całkowity pobór prądu
Ilość styczników
Ilość wentylatorów
na stycznik
Ilość wentylatorów
Prąd wentylatorów 3-fazowych
zainstalowanych na skraplaczach SAV800-EHVD i chłodnicach SAL800-EHLD
Wentylatory ∅800 mm
RUS
Wentylator
Wentylator
Dla liczby wentylatorów
oznaczonych 2xn, po dwa
wentylatory są równolegle
podłączone do
odpowiedniego stycznika.
Wentylator
Zasilanie el.
Wentylator
(*) Specjalne skrzynki elektryczne
z 1 lub 2 stycznikami do regulacji
włącz-wyłącz (ON-OFF)
Wentylator
Strona 7
Typ regulatora obrotów
Wielkość
bezpieczników
(A)
Ilość bezpieczników
wentylatorów
Typ skrzynki
elektrycznej
Całkowity pobór prądu
Ilość styczników
Ilość wentylatorów
na stycznik
Ilość wentylatorów
Ilość styczników
do regulacji wł/wył
Ilość wentylatorów
do regulacji wł/wył
Typ regulatora obrotów
Wielkość
bezpieczników
(A)
Ilość bezpieczników
wentylatorów
Typ skrzynki
elektrycznej
Całkowity pobór prądu
Ilość styczników
Ilość wentylatorów
na stycznik
Ilość wentylatorów
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE WENTYLATORÓW
Prąd wentylatorów 3-fazowych
zainstalowanych na skraplaczach SDHV900-i chłodnicach SDHL900
Wentylatory ∅900 mm
Regulator
RUS
Wentylator
Dla liczby wentylatorów
oznaczonych 2xn, po dwa
wentylatory są równolegle
podłączone do
odpowiedniego stycznika.
Wentylator
Zasilanie el.
Wentylator
(*) Specjalne skrzynki elektryczne
z 1 lub 2 stycznikami do regulacji
włącz-wyłącz (ON-OFF)
Wentylatory ∅1000 mm
Wentylator
Strona 8
RUS - CHARAKTERYSTYKA
RUS 8
RUS16
RUS 30
(= n°1 RUS 30 + n°2 TS 30)
OBUDOWA
IZOLACJA
WARUNKI PRACY
Materiał
Stopień ochrony
Ochrona przed zanieczyszcz.
Ochrona ogniowa
Obudowa
Obwód sterowania
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
GW-Plast 120°C (max. 120°C) i aluminium
RUS 8 - IP55, RUS 16 – IP55, RUS 30 – IP65
Wysoka
Kategoria D
Klasa I (kabel ochronny podłączony do uziemienia)
4000 Vac pomiędzy sygnałemem sterującym i częściami pod
napięciem sieciowym
-20 T 50 (od -20°C do +50°C)
-30 T 85 (od -30°C do +85°C)
Regulator RUS jest 3-fazowym regulatorem stopniowym stosującym dwa jednofazowe autotransformatory dla dwóch faz
i bezpośrednie podłączenie trzeciej fazy do wentylatorów.
Nie ma separacji pomiędzy stroną zasilającą i 3-fazowym wyjściem na wentylatory.
Dla dwóch faz obsługiwanych przez autotransformatory przejście między poszczególnymi stopniami jest realizowane
przez zestaw elektromechanicznych elektronicznych przekaźników siłowych, którym towarzyszą przekaźniki
elektroniczne obsługujące obwód wentylatorów w trybie „zero cross” tzn. gdy napięcie i prąd są zerowe. W ten sposób
przełączanie przekaźników odbywa się bez obciążenia, nie występuje iskrzenie pomiędzy stykami, styki nie
przegrzewają się, nie jest generowany hałas elektromagnetyczny oraz dodatkowo wahania prądu, hałas i przegrzewanie
silników są zminimalizowane.
Mikroprocesor realizuje wszystkie funkcje sterujące, które występują w algorytmach regulacyjnych rtE – rPr – RS,
ustawianych za pomocą klawiatury z wyświetlaczem.
Biorąc jako podstawę nastawę w barach dla skraplaczy lub nastawę w °C dla dry coolerów, kontroler reguluje prędkość
wentylatorów tak, aby utrzymać ciśnienie skraplania lub temperaturę płynu na poziomie nastawy.
Trzy standardowe wykonania:
400 VAC – 50 Hz – 8A (RUS 8)
400 VAC – 50 Hz – 16A (RUS 16)
400 VAC – 50 Hz – 30A (RUS 30)
Regulatory są zaprojektowane do bezpośredniego montażu na płycie urzadzenia i spełniaja wymagania norm
europejskich CEE.
Dostępne są moduły MEI (Expansions External Module) gdy niezbędne jest zwiększenie ilości sygnałów wejściowych.
Standardowo regulator ma: 1 wejście dla konfiguracji RS i po 2 dla rtEi rPr. Każdy moduł MEI umożliwia podłączenie
dodatkowych 4 czujników.
Regulator RUS 30 składa się z 3 części: plastikowej obudowy z zasadniczą elektroniką i dwóch pudełek metalowych z
autotransormatorami. Regulacja wentylatorów odbywa się poprzez podawanie na wentylatory zmiennego napięcia
odpowiadającego pierwszym 6 stopniom regulacji. Stopnie 7 i 8, jeżeli wykorzystywane, pracują w trybie włącz/wyłącz.
Strona 9
RUS – CHARAKTERYSTYKA c.d.
400 VAC +/- 10% Trzy fazy (230 VAC na życzenie) 50 Hz (60 Hz na życzenie)
Typ
RUS 8
RUS 16
RUS 30 (*)
Wybrany
Napięcie
Prąd max
Napięcie
Prąd max
Napięcie
Prąd max
stopień
0
0 VAC
0A
0 VAC
0A
0 VAC
0A
Wartość
1
65 VAC
3,0 A
65 VAC
6,5 A
65 VAC
15 A
nominalna do
2
75 VAC
3,2 A
75 VAC
7,0 A
95 VAC
21 A
50°C
3
85 VAC
3,5 A
85 VAC
7,5 A
140 VAC
26 A
otoczenia
4
120 VAC
4,0 A
120 VAC
8,8 A
190 VAC
29 A
5
160 VAC
5,0 A
160 VAC
10,8 A
265 VAC
32 A
6
210 VAC
5,3 A
210 VAC
13,0 A
400 VAC
32 A
7
280 VAC
6,0 A
280 VAC
14,5 A
400 VAC
8
400 VAC
8,0 A
400 VAC
16,0 A
400 VAC
Pobór mocy
84 W
128 W
144 W
(*) Uwaga: Dla prawidłowej pracy niezbędne jest minimalne obciążenie 0,5 A przy 65 V
Napięcia
i prądy
wyjściowe
Zasada działania
Poszczególne stopnie regulacji generowane są przez dwa jednofazowe autotransformatory dla dwóch faz,
natomiast trzecia faza jest bezpośrednio podłączona do wentylatorów.
Przełączanie stopni jest realizowane za pomocą 2-fazowych przekaźników siłowych z towarzyszącymi im
przekaźnikami elektronicznymi
Charakterystyka funkcjonalna
Za pomocą klawiatury możliwe jest ustawienie następujących konfiguracji regulatora:
- Power unit RS: napięcie wyjściowe jest zmieniane w funkcji sygnału wejściowego podawanego na IN1.
Napięcie wyjściowe rośnie gdy rośnie temperatura płynu lub ciśnienie.
- Power unit rtE i rPr: napięcie wyjściowe jest zmieniane w funkcji sygnału wejściowego. Napięcie
wyjściowe rośnie gdy rośnie temperatura płynu lub ciśnienie. Jeżeli sygnał wejściowy pochodzi z dwóch
czujników (IN1 i IN2) napięcie wyjściowe jest regulowane w funkcji większej wartości wejściowej.
Za pomocą klawiatury można ustawić dowolną z poniższych konfiguracji:
Sygnały
wejściowe
Sygnały sterujące analogowe
Typ sygnału
analogowego
0 – 20 mA
Ri = 100 ohm
0 – 10 Vdc
Ri = 10 kohm
4 – 20 mA
Ri = 100 ohm
Kod
RS20
RS6-20
RS7-20
RS8-20
RS10
RS6-10
RS7-10
RS8-10
rPr420
rPr015
rPr025
rPr030
rPr045
rUu-05
rUu-030
0 – 5 Vdc
Ri = 10 kohm
0-10 Vdc
rUu-010
Ri = 10 kohm
Czujnik STE
rtE-01
Przekaźnik alarmowy RL1
48 Vac 5A
Sygnały
wyjściowe
Zasilanie przetworników
Zasilanie potencjometru
Nastawy
Zakres
nastaw
(ustawiany
tylko z
kluczem
serwisowym)
Konfiguracja
Nastawy
Maksymalny limit glówny
Odchyłka regulacyjna
poszczególnych stopni
Odchyłka zmiany stopnia
regulacyjnego
Odchyłka regul. 7 stopnia
Przełączenie stopnia 7.
Odchyłka regul. 8 stopnia
Przełączenie stopnia 8.
Limit minimalny stopni
Limit maksymalny stopni
Opóźnienie zmiany stopnia
S1-S2
Lh
Konfiguracja
Power unit 0-20 mA
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 6 stopniami
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 7 stopniami
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 8 stopniami
Power unit 0-10 Vdc
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 6 stopniami
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 7 stopniami
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 8 stopniami
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja mA
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-15 bar
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-25 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-30 bar
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-45 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0-5 V, wizualizacja 0-5,0 V
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0,5-4,5 V, wizualizacja 0-30 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0-10 V, wizualizacja 0-10,0 V
Regulator obrotów, 2 wejścia NTC, wizualizacja -10 …+90°C
Informacja o alarmie (usterka), stylki przekaźnika NA/NC = dioda LED L2 wł.
(ON)
Dwa +22 V – 10/20% 40 mA niestabilizowane wyjścia, chronione przed
zwarciem IN1-2 / GND
Dwa +10 V 5 mA stabilizowane wyjścia z ochroną, ręcznie sterowane IN1-2 /
10V GND
rtE-01
rPr 015
rPr 025
rPr 045
0 …15 bar
0 …25 bar
0 …45 bar
-10 …+90°C
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
di
0,3 … 10°C
0,2 …1,7 bar
0,2 …2,7 bar
0,2 …4,7 bar
Sc
0,3 … 10°C
0,1 …1,6 bar
0,1 …2,6 bar
0,1 …4,6 bar
do• 0,3 … 10°C
• 0,2 …1,7 bar
• 0,2 …2,7 bar
So• 0,3 … 10°C
• 0,1 …1,6 bar
• 0,1 …2,6 bar
do=
• 0,3 … 10°C
• 0,2 …1,7 bar
• 0,2 …2,7 bar
So=
• 0,3 … 10°C
• 0,1 …1,6 bar
• 0,1 …2,6 bar
Lo
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
hi
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
dE
Ustawiane w zakresie 0,3 do 6,3 s
„ nie używany; • tylko dla RUS 30
• 0,2 …4,7 bar
• 0,1 …4,6 bar
• 0,2 …4,7 bar
• 0,1 …4,6 bar
Strona 10
RUS – CHARAKTERYSTYKA c.d.
Parametry
konfiguracyjne
(ustawiane tylko
z kluczem
serwisowym)
Tryb pracy
c0
Wybór wejścia
Sygnał
wejściowy
Jednostki na
wyświetlaczu
Praca
przekaźnika
alarmu
Programowalne
wyjście
analogowe
c1
Tylko jedno wejście dla RS power unit – 1 lub 2 wejścia dla konfig. rtE/rPr
• Power unit z 6 stopniami (używane wejście nr 1)
• Power unit z 7 stopniami (używane wejście nr 1)
• Power unit z 8 stopniami (używane wejście nr 1)
Wejście regulatora (używanie wejścia nr 1)
Automatyczny wybór wejścia regulatora (wybór wyższej wartości)
Sposób wyboru sygnału wejściowego: sygnał wyższy lub niższy
c2
Prąd 0-20 mA lub 4-20 mA – napięcie 0-10 V – w ohmach dla czujnika STE
c3
Dla wejścia 4-20 mA > konwersja do 0-15 bar / 025 bar
c6
GP
GP6
GP7
GP8
r1
r2
0
Do 6 urządzeń SLAVE (podrzędnych) 0-10 Vdc – Zewnętrzny regulator
zraszania
c7
Kod
P
E
A
Wyświetlacz
7-segmentowy
- gdy brak alarmu,
pokazuje aktualny
stopień 0 – 8
(L1 zielona)
- gdy jest alarm,
pokazuje kod alarmu
Wizualizacja
i komunikaty
t
u
o
Cyfra serwisowa
S
C
Diody
L1
L2
S1
SP2
S5
S2
Alarm
Styk zwarty przy braku alarmu - Dioda ALARM = ON (włączona)
H
zielony
czerwony
żółty
żółty
żółty
żółty
zielony
Sygnalizowany alarm
Brak fazy
Wyzwolony bezpiecznik po stronie wentylatorów
Przeciążenie strony wentylatorów: prąd danego stopnia 120% wyższy od
nominalnego
Brak zasilania autotransformatorów
Zbyt wysoka temperatura autotransformatorów lub wysoka temperatura
otoczenia
Zadziałanie zabezpieczenia termicznego wentylatorów
rS 020
--- mA
rS 010
--- Vdc
Limit czujnika temperatury -24°C (STE)
rtE 01
-24 °C
Limit czujnika ciśnienia 2mA (4-20mA)
rPr 420
2,0 mA
rPr 015(*) 2,0 mA
rPr 025(*) 2,0 mA
rS 020
24 mA
rS 010
11 Vdc
Limit czujnika temperatury 94°C (STE)
rtE 01
+94 °C
Limit czujnika ciśnienia 24mA (4-20mA)
rPr 420
24 mA
rPr 015(*) 24 mA
rPr 025(*) 24 mA
Brak otwarcia wyłącznika elektronicznego
• Zanik jednej lub więcej faz podczas komutacji pomiędzy stopniami
regulacji
• Wentylatory nie podłączone (brak zasilania min. 0,5 A i 65 V)
Brak aktywacji stopnia regulacji
• Brak jednej lub więcej faz podczas załączenia pierwszego stopnia
• Wentylatory nie podłączone (brak zasilania min. 0,5 A i 65 V)
Brak otwarcia przekaźnika podczas przełączania
Brak aktywnego alarmu – wyświetlacz pokazuje aktualny stopień
Aktywny alarm – wyświetlacz pokazuje kod alarmu
Aktywny tryb sterowania REVERSE
Aktywna nastawa SP2
Aktywny limit nocny, obowiązuje dla nastawy SP1 i SP2
Pozwolenie na start (S2 = ON) włączona
RL1 = ON włączona
• tylko dla RUS 30
Strona 11
RUS – CHARAKTERYSTYKA c.d.
Regulator jest wyposażony w wyświetlacz z sześcioma alfanumerycznymi cyframi, pięcioma diodami i czterema
klawiszami. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kod wyświetlanej wielkości, a pozostałe cztery jej wartość. Klawiatura
umożliwia wybór i modyfikację parametrów.
Kod
SP
Opis opcji:
V: wartość tylko
wyświetlana (bez
możliwości modyfikacji)
Wartości domyślne na stronie 20
Wartości wyświetlane
oraz nastawy
L: możliwa modyfikacja
K: Modyfikacja tylko z
kluczem serwisowym
Str. 17
Wartości domyślne na
stronie 18
F: konfiguracja fabryczna
Wartość wyższego sygnału na wejściu IN 1 lub IN 2
i1
Wartość sygnału na wejściu IN 1
i2
Wartość sygnału na wejściu IN 2
S1
S2
Lh
USP
UPb
di
Sc
doSodo=
So=
hi
Lo
dE
U.S.P.
U.p.b.
d.i.
S.c.
d.o.S.o.d.o.=
S.o.=
h.i.
L.o.
d.E.
c0
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
…..
Przeciążenie
Przeciążenie autotransformatorów
INSTALACJA
Ochrona przepięciowa
Na ścianie, tylko pionowo
NORMY
Norma 89/336/CEE
Opcje
Aktualna nastawa (S1 lub S2)
in
Monitorowanie zasilania
OCHRONA
Funkcja
Nastawa 1 (SP1)
Nastawa 2 (SP2)
Max % limit nocny obrotów dla SP1 i SP2
Wyjście 0-10V do zewnętrznego urządzenia
Zakres proporcjonalności dla zew. urządzenia.
Odchyłka (szerokość stopnia regulacyjnego)
Odchyłka zmiany stopnia regulacji
• Odchyłka (szerokość stopnia 7)
• Odchyłka zmiany stopnia 7
• Odchyłka (szerokość stopnia 8)
• Odchyłka zmiany stopnia 8
Limit maksymalny: najwyższy dozwolony stopień
Limit minimalny: najniższy dozwolony stopień
Opóźnienie pomiędzy zmianami stopni
Wyjście 0-10V do zewnętrznego urządzenia
Zakres proporcjonalności dla zew. urządzenia.
Odchyłka (szerokość stopnia regulacyjnego)
Odchyłka zmiany stopnia regulacji
• Odchyłka (szerokość stopnia 7)
• Odchyłka zmiany stopnia 7
• Odchyłka (szerokość stopnia 8)
• Odchyłka zmiany stopnia 8
Limit maksymalny: najwyższy dozwolony stopień
Limit minimalny: najniższy dozwolony stopień
Opóźnienie pomiędzy zmianami stopni
Predefiniowana konfiguracja: RS, rtE, rPr
Tryb wyboru wejść
Typ wejść: mA, V, NTC
Zmiana trybu wyświetlania z mA na bar
Pozycja nastawy na schemacie operacyjnym
Zmiana stopni: po jednym lub bezpośrednio do
docelowego
Sterowanie przekaźnikiem serwisowym RL1
Wybór sygnału na wyjściu analogowym „OUT”
- do sterowania regulatorem podrzędnym (Slave)
0-10 Vdc
- do sterowania regulatora systemu zraszania
V
L
S1
S2
Nazwa używanej konfiguracji (jeżeli modyfikowane są
domyślne parametry K, pojawia się kropka za każdą
zmienioną nastawą
K
F
Ciągły monitoring obecności 3 faz: po zaniku fazy, regulator zatrzymuje pracę
i sygnalizuje diodami LED L2=ON (wł) i ALARM=OFF (wył) > przekaźnik
RL1=OFF (wył)
RUS 8 – bezpiecznik 8A na wyjściu, RUS 16 – bezpiecznik 16A na wyjściu
• Elektroniczny ogranicznik do 120% nominalnego prądu danego stopnia
regulacji
Monitorowanie temperatury autotransformatorów z wyświetlaniem w postaci
cyfry serwisowej
Wg normy EN61000-4-5: Kategora przeciążeniowa II (4 KV)
EN 50081-2 Norma emisji dla środowiska przemysłowego
EN 50082-2 Norma odporności środowiska przemysłowego
CEI-EN 60204-1: „Bezpieczeństwo urządzeń”
• tylko dla RUS 30
Strona 12
WIDOK WEWNĘTRZNEJ OSŁONY REGULATORA
RUS 8
Strona 13
WIDOK WEWNĘTRZNEJ OSŁONY REGULATORA
RUS 16
Strona 14
WIDOK WEWNĘTRZNEJ OSŁONY REGULATORA
RUS 30
Strona 15
WIDOK WEWNĘTRZNEJ OSŁONY REGULATORA
Listwy sygnałów wchodzących i wychodzacych oraz styków pomocniczych
RUS 30
Strona 16
PREDEFINIOWNE DOMYŚLNE KONFIGURACJE
Wymagana predefiniowana konfiguracja może zostać wybrana z domyślnych konfiguracji podczas włączania
regulatora. Ta operacja kasuje wszelkie wcześniejsze modyfikacje.
UWAGA: W urządzeniach Lu-Ve stosowane są tylko konfiguracje rtE w dry coolerach i rPr w skraplaczach.
Kod
RS20
RS6-20
RS7-20
RS8-20
RS10
RS6-10
RS7-10
RS8-10
rPr420
rPr015
rPr025
rPr030
rPr045
rUu-05
rUu-030
rUu-010
rtE-01
Typ sygnału
analogowego
0 – 20 mA
Ri = 100 ohm
0 – 10 Vdc
Ri = 10 kohm
4 – 20 mA
Ri = 100 ohm
0 – 5 Vdc
Ri = 10 kohm
0-10 Vdc
Ri = 10 kohm
Czujnik STE
Konfiguracja
Power unit 0-20 mA
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 6 stopniami
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 7 stopniami
• Power unit 0-20 mA z aktywnymi 8 stopniami
Power unit 0-10 Vdc
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 6 stopniami
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 7 stopniami
• Power unit 0-10 Vdc z aktywnymi 8 stopniami
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja mA
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-15 bar
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-25 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-30 bar
Regulator obrotów, 2 wejścia 4-20 mA, wizualizacja 0-45 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0-5 V, wizualizacja 0-5,0 V
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0,5-4,5 V, wizualizacja 0-30 bar
„ Regulator obrotów, 2 wejścia 0-10 V, wizualizacja 0-10,0 V
Regulator obrotów, 2 wejścia NTC, wizualizacja -10 …+90°C
„ nie używany; • tylko dla RUS 30
Dostęp do trybu zmiany konfiguracji możliwy jest podczas załączania zasilania.
PROCEDURA nastawiania:
1 – Nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „-„
2 – Załączyć zasilanie elektryczne regulatora
3 – Puścić klawisze „ENTER” i „-„ jednocześnie; regulator uruchamia się i na wyświetlaczu pojawia się
aktualna konfiguracja
4 – Kody predefiniowanych konfiguracji mogą być przewijane za pomocą klawiszy „+” i „-„
5 – Nacisnąć klawisz „ENTER” po znalezieniu właściwej konfiguracji: wyświetlacz zaczyna migać
6 – Aby potwierdzić wybór należy nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE”: na wyświetlaczu
pojawia się napis „Update” i wybrana konfiguracja jest zachowana oraz uruchomiona.
– Jeżeli nie chcemy zachować zmian należy nacisnąć klawisz „ESCAPE”: słowo „Escape” pojawi się na
wyświetlaczu i zmiany nie zostaną zachowane.
Strona 17
MENU KONFIGURACYJNE „ConF.”
Możliwa jest modyfikacja parametrów z tabeli tylko z użyciem klucza serwisowego
(zmiany mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel)
Par.
c0
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
Wyświetlacz
Wartość
Jed.
GP
• GP6
• GP7
• GP8
r1
r2
oFF
Lo
hi
020
„ 420
„ 05
010
ntc
oFF
015
025
„ 030
045
oFF
Lo
hi
oFF
On
0
1
2
0
1
mA
„ mA
„ Vdc
V
°C
off
bar
bar
„ bar
bar
Wartość
domyślna
Opis
Regulator Slave używa wejścia IN1
• Regulator Slave 6-stopniowy, używa wejścia IN1
• Regulator Slave 7-stopniowy, używa wejścia IN1
• Regulator Slave 8-stopniowy, używa wejścia IN1
Regulator Master używa tylko wejścia IN1
Regulator Master używa wejść IN1 i IN2
Zawsze używa czujnika na wejściu IN1
Używa czujnika z odczytem o mniejszej wartości
Używa czujnika z odczytem o większej wartości
…
Funkcja
hi
Wybór wejścia
…
Typ wejścia
Domyślny, taki jak zdefinowany przez konfigurację
rtE-01 / rPr015 / rPr025 / RS
…
Konwersja liniowa
na wyświetlaczu z
mA na bar
Domyślny, taki jak zdefinowany przez konfigurację
rtE-01 / rPr015 / rPr025 / RS
…
Pozycja nastawy
Domyślny, taki jak zdefinowany przez konfigurację
rtE-01 / rPr015 / rPr025 / RS
on
0
OFF
OFF
Konfiguracja
1
Zmiana stopnia
regulacji
Kontrola
przekaźnika
RL1 / ALARM
W sekwencji przez wszystkie stopnie
Bezpośrenio na stopień wynikający z charakterystyki
RL1=OFF > RUS = KO (wyłączony)
RL1=OFF jeżeli wartość „0” + S2 = ON
RL1=OFF jeżeli wartość „0” + S2 = ON + U/V/W = 0Vac
Wyjscie 0-10V do innego regulatora Slave 0-10V
Wyjście analogowe
Wyjscie 0-10V do regulatora zraszania
„ nie używany; • tylko dla RUS 30
PROCEDURA nastawiania parametrów z menu ConF.:
1 – Umieścić w porcie klucz serwisowy
2 – Nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE„: Na wyświetlaczu pojawi się „ProGrA” oraz „conF”
3 – Wybrać właściwe menu za pomocą klawisza „+” – conF lub ParA i nacisnąć „ENTER”. Jeżeli zostało
wybrane menu ParA - na wyświetlaczu pojawi się „ProGrA” oraz S1 (dla konfiguracji rtE i rPr) lub Lh (dla
konfiguracji rS), jeżeli wybrano conF pojawi się c0.
4 – Za pomocą klawiszy „+” i „-„ należy odnaleźć parametr do modyfikacji
5 – Nacisnąć klawisz „ENTER”: wyświetlacz zacznie migać
6 – Za pomocą klawiszy „+” i „-„nastawić żądaną wartość (zmiana wartości jest przyspieszana przez
jednoczesne naciśnięcie klawisza „ENTER”)
7 – Nacisnąć klawisz „ENTER” aby potwierdzić: wyświetlacz przestaje migać
Aby zmienić pozostałe parametry należy zacząć od punktu 4. Aby zmienić menu należy zacząć od punktu 2.
8 – Aby potwierdzić wybór należy nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE”: na wyświetlaczu
pojawia się napis „Update” i zmiany parametrów są zachowane.
– Jeżeli nie chcemy zachować zmian należy nacisnąć klawisz „ESCAPE”: słowo „Escape” pojawi się na
wyświetlaczu i zmiany nie zostaną zachowane.
Regulator powraca do aktywnej regulacji. Wyświetlacz pokazuje aktualną wartość sygnału wejściowego.
Strona 18
CHARAKTERYSTYKI REGULACYJNE
Sygnał
wyjściowy do
regulatora
zraszania
Napięcie na
wyjściu do
wentylatorów
dla 8 stopni
regulacji
Sygnał
wyjściowy do
regulatora
zraszania
Napięcie na
wyjściu do
wentylatorów
dla 6 stopni
regulacji
SP
di
Sc
USp
UPb
dodo=
SoSo=
So
Nastawa
Odchyłka regulacyjna
Odchyłka zmiany stopnia regulacji
Nastawa dla zewnętrznego regulatora zraszania
Nastawa dla zraszania: zakres proporcjonalności
Odchyłka regulacyjna dla stopnia regulacji 7
Odchyłka regulacyjna dla stopnia regulacji 8
Odchyłka zmiany stopnia regulacji dla stopnia 7
Odchyłka zmiany stopnia regulacji dla stopnia 8
Wartość sygnału wejściowego dls wyjścia 100%
Konfiguracja
Strona 19
MENU CHARAKTERYSTYKI REGULACYJNEJ „ParA.”
Możliwa jest modyfikacja parametrów z tabeli tylko z użyciem klucza serwisowego
(zmiany mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel)
Parametry operacyjne dla obu nastaw podano w tabeli. Symbole używane dla nastawy 2 są takie same jak
dla nastawy 1 z dodatkową kropką za symbolem.
Wyświetlacz
Par.
S1
S2
Lh
Wartość
min
MAX
0
15,0
0
25,0
0
45,0
-10,0
+90,0
0
15,0
0
25,0
0
45,0
-10,0
+90,0
Jed.
Wartość
domyślna
Konfiguracja
Czujnik
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
10,6
17,0
20,0
45,0
10,6
17,0
20,0
45,0
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
Wszystkie
czujniki
STE -20/+90°C
4-20 mA
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-30 bar
SPR 0-45 bar
0-5 Vdc
0-5 Vdc
0-10 Vdc
STE -20/+90°C
4-20 mA
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-30 bar
SPR 0-45 bar
0-5 Vdc
0-5 Vdc
0-10 Vdc
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
SPR 0-15 bar
SPR 0-25 bar
SPR 0-45 bar
STE -20/+90°C
Wszystkie
czujniki
Wszystkie
czujniki
Wszystkie
czujniki
0
8
--
8
Wszystkie konf.
0
0
-55
-8
-7,5
-12,5
-15
-22,5
-2,5
-15
-5
0,5
0,5
2,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
0,1
1,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
20
10
+55
+8
+7,5
+12,5
+15
+22,5
+2,5
+15
+5
20
10
55,0
15,0
15,0
25,0
30,0
45,0
5,0
30,0
10,0
1,7
2,7
4,7
+10,0
1,6
2,6
4,6
+10,0
1,7
2,7
4,7
+10,0
1,6
2,6
4,6
+10,0
1,7
2,7
4,7
+10,0
1,7
2,6
4,6
+10,0
mA
Vdc
°C
mA
bar
bar
bar
bar
Vdc
bar
Vdc
mA
Vdc
°C
mA
bar
bar
bar
bar
Vdc
bar
Vdc
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
bar
bar
bar
°C
15,0
7,5
-1,6
-0,4
-0,8
-0,8
-1,0
4,2
2,1
2,4
0,7
1,2
1,2
1,5
0,2
1,2
0,3
1,7
0,5
4,0
0,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,6
1,0
1,4
3,6
4,0
0,2
0,3
0,5
0,6
1,0
1,4
4,0
4,0
0,2
0,3
0,5
0,6
rS-020
rS-010
rtE-01
rPr420
rPr015
rPr025
rPr030
rPr045
rUu-05
rPu030
rUu010
rS-020
rS-010
rtE-012
rPr420
rPr015
rPr025
rPr030
rPr045
rUu-05
rPu030
rUu010
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
rPr015
rPr025
rPr045
rtE-01
hi
0
8,0
--
8,0
Lo
0
8,0
--
0
dE
0,3
6,3
sec
2,0
USP
(U.S.P.)
UPb
(U.P.b.)
di
(d.i.)
Sc
(S.c.)
dod.o.SoS.o.do=
d.o.=
So=
S.o.=
Opis
Nastawa 1 (SP1)
Nastawa 2 (SP2)
Modyfikacja
tych
parametrów
jest możliwa
bez klucza
serwisowego
Max stopień – limit
nocny obrotów
Nastawa dla zewnętrznego regulatora
zraszania
Zakres proporcjonalności dla
zewnętrznego regulatora zraszania
Odchyłka regulacyjna dla S1, S2
dla stopni regulacji od 1 do 6
Odchyłka zmiany stopnia regul. dla
S1, S2 dla stopni regulacji od 1 do 6
Odchyłka regulacyjna dla S1, S2
dla stopnia regulacji 7
Odchyłka zmiany stopnia regul. dla
S1, S2 dla stopnia regulacji 7
Odchyłka regulacyjna dla S1, S2
dla stopnia regulacji 8
Odchyłka zmiany stopnia regul. dla
S1, S2 dla stopnia regulacji 8
Maksymalny sygnał wyjściowy
dla S1, S2
Minimalny sygnał wyjściowy
dla S1, S2
Opóźnienie pomiędzy kolejnymi
zmianami stopni regul. dla S1, S2
tylko dla RUS 30
Strona 20
MODYFIKACJA PARAMETRÓW ROBOCZYCH S1 – S2 - Lh
- Standardowo wyświetlacz pokazuje SP (S1) oraz wartość nastawioną
- Za pomocą klawiszy „+” i „-„ możliwe jest przeglądanie nastaw S1, S2 i Lh
PROCEDURA nastawiania parametrów S1 – S2 - Lh:
1 – Nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE„: Na wyświetlaczu pojawi się „ProGrA” oraz S1 (dla
rtE-rPr) lub Lh (dla rS)
2 – Wybrać parametr do modyfikacji naciskając klawisz „+”
3 – Nacisnąć klawisz „ENTER”: wyświetlacz zaczyna migać
4 –Za pomocą klawiszy „+” i „-„ nastawić żądaną wartość (zmiana wartości jest przyspieszana przez
jednoczesne naciśnięcie klawisza „ENTER”)
5 – Nacisnąć klawisz „ENTER” aby potwierdzić: wyświetlacz przestaje migać
Aby zmodyfikować kolejny parametr należy zacząć od punktu 2.
6 – Aby potwierdzić wybór należy nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE”: na wyświetlaczu
pojawia się napis „Update” i zmiany parametrów są zachowane.
– Jeżeli nie chcemy zachować zmian należy nacisnąć klawisz „ESCAPE”: słowo „Escape” pojawi się na
wyświetlaczu i zmiany nie zostaną zachowane.
Regulator powraca do aktywnej regulacji. Wyświetlacz pokazuje aktualną wartość sygnału wejściowego.
MODYFIKACJA PARAMETRÓW CHARAKTERYSTYKI REGULACYJNEJ
PROCEDURA nastawiania parametrów z menu ParA.:
1 – Umieścić w porcie klucz serwisowy
2 – Nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE„: Na wyświetlaczu pojawi się „ProGrA” oraz „conF”
3 – Wybrać właściwe menu za pomocą klawisza „+” – conF lub ParA i nacisnąć „ENTER”. Jeżeli zostało
wybrane menu ParA - na wyświetlaczu pojawi się „ProGrA” oraz S1 (dla konfiguracji rtE i rPr) lub Lh (dla
konfiguracji rS), jeżeli wybrano conF pojawi się c0.
4 – Za pomocą klawiszy „+” i „-„ należy odnaleźć parametr do modyfikacji
5 – Nacisnąć klawisz „ENTER”: wyświetlacz zacznie migać
6 – Za pomocą klawiszy „+” i „-„nastawić żądaną wartość (zmiana wartości jest przyspieszana przez
jednoczesne naciśnięcie klawisza „ENTER”)
7 – Nacisnąć klawisz „ENTER” aby potwierdzić: wyświetlacz przestaje migać
Aby zmienić pozostałe parametry należy zacząć od punktu 4. Aby zmienić menu należy zacząć od punktu 2.
8 – Aby potwierdzić wybór należy nacisnąć jednocześnie klawisze „ENTER” i „ESCAPE”: na wyświetlaczu
pojawia się napis „Update” i zmiany parametrów są zachowane.
– Jeżeli nie chcemy zachować zmian należy nacisnąć klawisz „ESCAPE”: słowo „Escape” pojawi się na
wyświetlaczu i zmiany nie zostaną zachowane.
Regulator powraca do aktywnej regulacji. Wyświetlacz pokazuje aktualną wartość sygnału wejściowego.
Strona 21
KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Kod
P
E
A
t
Wyświetlacz 7-segmentowy
- gdy brak alarmu, pokazuje aktualny
stopień 0 – 8 (świeci się dioda L1
zielona)
- gdy jest alarm, pokazuje kod alarmu
u
o
Cyfra serwisowa
S
C
H
Sygnalizowany alarm
Brak fazy
Wyzwolony bezpiecznik po stronie wentylatorów
Przeciążenie strony wentylatorów: prąd danego stopnia 120% wyższy
od nominalnego
Brak zasilania autotransformatorów
Zbyt wysoka temperatura autotransformatorów lub wysoka
temperatura otoczenia
Zadziałanie zabezpieczenia termicznego wentylatorów
rS 020
--- mA
rS 010
--- Vdc
Limit czujnika temperatury -24°C (STE)
rtE 01
-24 °C
Limit czujnika ciśnienia 2mA (4-20mA)
rPr 420
2,0 mA
rPr 015(*) 2,0 mA
rPr 025(*) 2,0 mA
rS 020
24 mA
rS 010
11 Vdc
rtE 01
+94 °C
Limit czujnika temperatury 94°C (STE)
Limit czujnika ciśnienia 24mA (4-20mA)
rPr 420
24 mA
rPr 015(*) 24 mA
rPr 025(*) 24 mA
Brak otwarcia wyłącznika elektronicznego
• Zanik jednej lub więcej faz podczas komutacji pomiędzy
stopniami regulacji
• Wentylatory nie podłączone (brak zasilania min. 0,5 A i 65 V)
Brak aktywacji stopnia regulacji
• Brak jednej lub więcej faz podczas załączenia pierwszego
stopnia
• Wentylatory nie podłączone (brak zasilania min. 0,5 A i 65 V)
Brak otwarcia przekaźnika podczas przełączania
• tylko dla RUS 30
SYGNALIZACJA DIODOWA
Diody
L1
zielony
Brak aktywnego alarmu – wyświetlacz pokazuje aktualny stopień
L2
czerwony
Aktywny alarm – wyświetlacz pokazuje kod alarmu
S1
żółty
Aktywny tryb sterowania REVERSE
SP2
żółty
Aktywna nastawa SP2
S5
żółty
Aktywny limit nocny, obowiązuje dla nastawy SP1 i SP2
S2
żółty
Pozwolenie na start (S2 = ON) włączona
Alarm
zielony
RL1 = ON włączona
Strona 22
WIDOK NAKLEJKI PRZY LISTWIE PRZYŁĄCZENIOWEJ
STYKI I DODATKOWE SYGNAŁY
SYGNAŁY WEJŚCIOWE – listwa B
Sygnały
wejściowe
logiczne
DIR/REV
(S1)
Regulacja
DIR / REV
S1 = OFF
SP1/SP2
(SP)
Nastawa 1 /
Nastawa 2
SP = OFF
FREE/NIGHT
Limit nocny Max
obrotów
S5 = OFF
Pozwolenie na
pracę
S2 = OFF
Zabezpiecz.
termiczne went.
TK = ON
(S5)
RUN/STOP
(S2)
TK
(TK)
Styki na listwie
S1
B1 / B2
SP
B3 / B4
Reg.
bezpośrednia
Dioda S1 wył.
Nastawa 1
Dioda SP2 wył.
Brak limitu
Dioda S5 wył.
Praca
Dioda S2 wł
Praca możliwa
S1 = ON
SP = ON
S5 = ON
S2 = ON
TK = OFF
Reg. odwrócona
Dioda S1 wł.
Nastawa 2
Dioda SP2 wł.
Limit aktywny
Dioda S5 wł.
Stop
Dioda S2 wył.
Alarm + Stop
Opis
Zdalny sygnał przełączania sposobu regulacji direct/reverse
Podłączenie do styku S1 (styk rozwarty – regulacja DIRECT, styk zwarty – regulacja
REVERSE). Służy do zdalnego przełączania sposobu regulacji direct/reverse. W
praktyce w naszych aplikacjach nie stosowany.
Zdalny sygnał - nastawa SP1 lub SP2
Podłączenie do styku SP (styk rozwarty – nastawa SP1, styk zwarty – nastawa SP2).
Służy do zdalnego przełączania pomiędzy dwoma predefiniowanymi nastawami
ciśnienia skraplania / temperatury glikolu. Nastawy te są wykonywane podczas
uruchomienia urządzenia bezpośrednio na regulatorze RUS i nie mogą być zdalnie
modyfikowane.
Strona 23
Styki na listwie
S5
B5 / B6
S2
B7 / B8
TK
B9 / B10
Opis c.d.
Zdalny sygnał - tryb normalny lub nocny
Podłączenie do styku S5 (styk rozwarty – tryb dzienny, styk zwarty – tryb nocny). Służy
do zdalnego przełączania pomiędzy dwoma predefiniowanymi trybami pracy;
normalnym i nocnym. W trybie nocnym możliwe jest ograniczenie maksymalnych
obrotów wentylatorów do określonego limitu a tym samym ograniczenie maksymalnego
generowanego hałasu. Wartość limitu obrotów dla trybu nocnego może być ustawiona
podczas uruchomienia urządzenia bezpośrednio na regulatorze RUS i nie może być
zdalnie modyfikowana.
Zdalny sygnał - włącz/wyłącz (pozwolenie na pracę)
Podłączenie do styku S2 (styk rozwarty – pozwolenie na pracę, styk zwarty – brak
pozwolenia na pracę). Służy do zdalnego włączania i wyłączania urządzenia. Brak
pozwolenia na pracę oznacza, że nie zostaną włączone wentylatory. Pozwolenie na
pracę uruchamia system sterowania i układ rozpoczyna normalną pracę.
Zewnętrzny sygnał zabezpieczenia termicznego wentylatorów (Nie wykorzystywany!)
Podłączenie do styku TK (styk rozwarty – zadziałanie zebezp. termicznego, brak
pozwolenia na pracę, alarm, styk zwarty - wentylatory OK., pozwolenie na pracę).
Zewnętrzny sygnał z zabezpieczenia termicznego wentylatorów informujący regulator o
ewentualnej usterce wentylatorów.
WEJŚCIA z przetworników – listwa A
Zasilanie przetworników
Zasilanie potencjometru
Dwa +22 V – 10/20% 40 mA niestabilizowane wyjścia, chronione przed zwarciem IN1-2 / GND
Dwa +10 V 5 mA stabilizowane wyjścia z ochroną, ręcznie sterowane IN1-2 / 10V GND
SYGNAŁY WYJŚCIOWE
Sygnał alarmowy regulatora– listwa B (Alarm)
Przekaźnik alarmowy RL1
48 Vac 5A
RL1 Alarm
N.O. / N.C. / COMM.
Informacja o alarmie (usterka), stylki przekaźnika NA/NC = dioda LED L2 wł. (ON)
Alarm ze sterownika wentylatorów RUS
Podłączenie do przekaźnika alarmowego RL1 (może być normalnie rozwarty lub zwarty).
Sygnalizacja zbiorcza jednego z problemów:
- brak fazy,
- spadek napięcia,
- zabezpieczenie termiczne wentylatora (ten sygnał jest na stykach alarmowych skrzynki QE
– patrz sygnały alarmowe skrzynki QE)
- uszkodzenie przetwornika temperatury.
Strona 24
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA QE
NOMENKLATURA
Model
Ilość styczników
wentylatorów (KM)
Maksymalne
obciążenie
prądowe (A)
Strona 25
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA QE
Charakterystyka obudowy skrzynki elektrycznej:
• Obudowa ze stali lakierowanej proszkowo, do zastosowań zewnętrznych (oprócz QE 1/20A – obudowa
plastikowa). Stopień ochrony IP55
• Temperatura przechowywania: -20°C/70°C
• Temperatura pracy: -20°C/50°C
• Zasilanie elektryczne: 400V±10% 3∼50/60Hz
Wyłącznik główny QS1 ma możliwość zablokowania kłódką. Charakterystyka elektryczna
Typ
QE…/20A
23A
QE…/32A
45A
QE…/60A
75A
Prąd nominalny
AC3 415 Vac
Strona 26
Elementy składowe skrzynki zasilającej
Jednoczesny start
wentylatorów (po zmianie jn)
4 przewody
Listwa
przyłączeniowa
A
4 przewody
Listwa
przyłączeniowa
B
Regulator
obrotów
wentylatorów
6 przewodów
6 przewodów
Wyjścia na wentylatory
Kanał kablowy
Użyte komponenty mogą się różnić zależnie od zastosowanych wentylatorów. Przykład pokazuje model
6-wentylatorowy.
Start wentylatorów
ze zwłoką (STANDARD)
Strona 27
Opis komponentów skrzynki zasilającej
QS1
Wyłącznik główny połączony z przełącznikiem na drzwiczkach skrzynki
QE…/20A prąd nominalny 23A – AC3 415VAC
QE…/32A prąd nominalny 45A – AC3 415VAC
QE…/60A prąd nominalny 75A – AC3 415VAC
SA1:
Wyłącznik 3-pozycyjny (AUTO-0-MAN). Wyłącznik umiejscowiony jest wewnątrz
skrzynki i umożliwia włączenie następujących trybów pracy:
MAN: wentylatory pracują z maksymalną prędkością (pełne napięcie). Ich zasilanie
omija regulator obrotów.
0: brak zasilania do regulatora obrotów i do wentylatorów
AUTO: wentylatory pracują w trybie standardowym zasilane poprzez regulator
obrotów
TC1
Transformator zasilający obwody sterowania
Obciążenie: 63 VA
Napięcie wejście/wyjście: 400 V / 24V
Częstotliwość: 50/60 Hz
FU4
Bezpiecznik sterującej karty elektronicznej
1A T 5x20
FU7
Bezpieczniki główne
Dla QE…/20A patrz FU1,
QE…/32A: 40A „aM”,
QE…/60A: 80A „aM”,
FU9
Bezpiecznik transformatora – strona wtórna 4A T 5x20
FU8
Bezpiecznik transformatora – strona pierwotna 1A aM 10.3x38
FU1 – FU2 – FU3
Zabezpieczenie silników wentylatorów
(QE…/20, QE…/32A, QE…/60A)
Typ ‘aM’. Obciążenie zależy od ilości i typu chronionych wentylatorów
SEV1 – SEV8
Wyłączniki wentylatorów 0-1
0 – wentylator wyłączony (zielona dioda nie pali się, odpowiedni stycznik KM nie
zasilony)
1 – wentylator włączony (zielona dioda pali się, odpowiedni stycznik KM zasilony)
Wyłączniki są powiązane z odpowiednimi diodami i stycznikami np.: HL1 – SEV1 –
KM1
Do serwisu należy używać wyłącznika SM1 jak opisano niżej.
KM1 – KM8
Styczniki wentylatorów
Stycznik zwarty – odpowiadająca mu dioda HL zapalona
Stycznik rozwarty – odpowiadająca mu dioda nie pali się
Moc AC3: 4kW
Prąd pracy AC3: 8,8 A
Zasilanie cewki stycznika 24 V
Stycznik może być dezaktywowany poprzez:
•
Przełączenie odpowiadającego mu wyłącznika SEV w pozycję 0
•
Po zadziałaniu termika silnika wentylatora
N1 N2
Główna i podrzędna elektroniczna karta sterująca pracą wentylatorów.
N1: Karta elektroniczna główna 4+4 grupy wentylatorów
N2: Karta elektroniczna podrzędna od 5 do 8 grup wentylatorów
Karty są podłączone do skrzynki elektrycznej poprzez taśmę 12-kablową Molex i
zawiadują następującymi funkcjami max 8 grup wentylatorów (8 szt. styczników KM)
• Start i normalna praca wentylatora
• Tryb serwisowy: poprzez wyłącznik SM1
Strona 28
Opis komponentów skrzynki zasilającej c.d.
SM1
• Uruchomienie wentylatorów zatrzymanych po spadku napięcia
• 0,5 sekundowe opóźnienie przy starcie poszczególnych wentylatorów w celu
zmniejszenia całkowitego prądu rozruchowego
• Czerwona dioda ALARM, która sygnalizuje rozwarcie styczników spowodowane
awarią płyty sterownika lub:
- Przełącznikiem SEV w pozycji 0
- Zadziałaniem termicznego zabezpieczenia silnika wentylatora. Zdalna
sygnalizacja za pomocą styków alarmowych SE
Jeżeli chcemy zrezygnować ze zwłoki 0,5 s pomiędzy startami poszczególnych
wentylatorów (w celu redukcji prądu startowego, całkowity czas startu 8 wentylatorów
ok. 3,5 s), możliwy jest start wszystkich wentylatorów jednocześnie. Należy wówczas
przestawić mostek na stykach na karcie sterującej wentylatorów (od wewnątrz na
drzwiczkach, jak na rysunku)
Wyłącznik serwisowy wentylatorów zabezpieczony kluczem. Dioda sygnalizacyjna
żółta zapalona sygnalizuje stan zatrzymania serwisowego (zielone diody wentylatorów
nie palą się)
Pozwala na dezaktywację przełączników SEV 1 – 8 w celu bezpiecznej obsługi
urządzenia, co wyklucza przypadkowe uruchomienie wentylatorów podczas prac
konserwacyjnych. Przykładowa procedura odłączenie wentylatorów 1 i 4 do
przeglądu:
• Przestawić przełączniki SEV 1 oraz SEV 4 w pozycję 0
• Przekręcić przełącznik SM1 w pozycję 1 i wyciągnąć klucz – zapali się żółta dioda
sygnalizująca prace serwisowe – diody wentylatorów 1 i 4 nie palą się
• W celu ponownego uruchomienia wentylatorów należy przestawić wyłączniki
SEV 1 oraz SEV 4 w pozycję 1, wsunąć klucz i przestawić
wyłącznik SM1 w
pozycję 0
Przełącznika SM1 należy używać tylko w trakcie prac serwisowych, w obecności
obsługi technicznej. Po zaniku zasilania urządzenia i powrocie napięcia, ze
względów bezpieczeństwa, nie wszystkie wentylatory będą pracować. Aby
przywrócić pracę wszystkich wentylatorów, konieczna jest interwencja obsługi.
Diody sygnalizacyjne
HLM
HLA
HL1 – HL8
HL1 – HL8
Zielone diody sygnalizujące stan wentylatorów. Wentylatory mogą zostać zatrzymane
z powodu:
• Wyłączenia przełącznikiem SEV1…SEV8
• Braku zasilania na wyjściu z regulatora obrotów (wszystkie STOP)
• Zadziałania zabezpieczenia termicznego
HLA
Dioda sygnalizująca alarm
Czerwona dioda wskazuje zadziałanie jednego lub więcej
termicznego lub sygnalizuje ręczne wyłączenie wentylatora.
zabezpieczenia
HLM
Dioda sygnalizująca pracę w trybie serwisowym (żółta)
SE
Styki do sygnalizacji alarmu 24V 5 A. Styki są zwarte podczas normalnej pracy
wentylatorów (gdy wszystkie styczniki KM są zwarte) lub otwarte gdy jeden lub więcej
styczników jest otwarty (oznacza to, że jeden lub więcej wentylatorów nie pracuje).
Strona 29
Przykładowy schemat elektryczny regulatora RUS ze skrzynką QE 6/20A
Bezpieczniki
FU1
Wyłącznik
główny QS1
Regulator
RUS
Transformator
400/24V
Wyłącznik
obejścia
regulatora
SA1
A
Styczniki
wentylatorów KM
Grupy
wentylatorów
A
Wyłącznik
serwisowy
SM1
Zabezp.
termiczne
wentylatorów
TK
Wyłączniki
wentylatorów
SEV
Karta
elektroniczna
sterująca N2
Karta
elektroniczna
sterująca N1
Styki
sygnalizacji
alarmu
Strona 30
Przykładowy schemat elektryczny regulatora RUS ze skrzynką QE 6/20A
Listwa
przyłączeniowa
X10
Styki
sygnalizacji
alarmu
Strona 31
Sygnał alarmowy ze skrzynki QE
Wyjście alarmu (na listwie w skrzynce elektrycznej)
Sygnalizowane stany alarmowe - otwarty dowolny stycznik wentylatora z powodu:
− manualnego wyłączenia wentylatora przełącznikiem SEV
− zadziałania termicznego zabezpieczenia wentylatora
Styk zwarty – normalna praca
Styk rozwarty – stan alarmowy
Lista komponentów skrzynki zasilającej
Element
FU1
FU2
FU3
FU4
FU7
FU8
FU9
FV1…8
HL1…8
HLA
HLM
KM1…8
QS1
SA1
SEV1…8
SM1
TC1
TK1…8
Opis
3 polowe gniazdo bezpieczników 10X38 dla ochrony grup wentylatorów 1-2-3
3 polowe gniazdo bezpieczników 10X38 dla ochrony grup wentylatorów 4-5-6
3 polowe gniazdo bezpieczników 10X38 dla ochrony grup wentylatorów 7-8
Bezpiecznik sterującej karty elektronicznej
Gniazdo bezpieczników głównych 22X58
2 polowe gniazdo 10X38 bezpiecznika transformatora – strona pierwotna
Gniazdo bezpiecznika transformatora – strona wtórna
Cewki zabezpieczeń termicznych w stycznikach dla grup wentylatorów 1-8
Diody sygnalizacji pracy grup wentylatorów 1-8 (zielone)
Dioda sygnalizacji alarmu (czerwona)
Dioda sygnalizacji stanu serwisowego (żółta)
Styczniki grup wentylatorów 1-8
Wyłącznik główny
Przełącznik serwisowy AUTO-0-MANUAL
Wyłączniki indywidulane 0-1 grup wentylatorów 1-8
Wyłącznik z kluczem 0-1 do obsługi serwisowej
Transformator 400 / 24V + Bezpiecznik
Zabezpieczenie termiczne grup wentylatorów 1-8
Uwaga: Opis powyższy stosuje się również do schematu elektrycznego
Data modyfikacji:
2009-09-30
Biuro Lu-Ve w Warszawie
Tel./Fax (22) 403-81-85
e-mail: [email protected]
Strona 32

Podobne dokumenty