Nadchodzi Doktor Frankenstein rankenstein

Komentarze

Transkrypt

Nadchodzi Doktor Frankenstein rankenstein
S³awno
- 50 lat pracy kap³añskiej
Pra³ata Dziemianko
Dar³owo
- Ekolodzy
uhonorowani
Malechowo
- Kobiety zbadajcie
piersi
Postomino
KALENDARZ
IMPREZ
a
rup
g
wa
no
TAXI
Nr. 25 (46) cena:1,50z³
21.06.2007 r.
Tygodnik
Dar³owo.
Zaszalej¹ po raz
dziewi¹ty
Ju¿ po raz dziewi¹ty Dar³owo zape³ni sie
czo³gami, transporterami opancerzonymi,
wojskowymi ciê¿arówkami i motocyklami
oraz innym militarnym sprzêtem. Ju¿ 25
czerwca zaczyna siê IX Miêdzynarodowy
Zlot Historycznych Pojazdów
Wojskowych.
Wiêcej str 2
Nadchodzi Doktor
Frankenstein
Jutro o godzinie 11 inauguracja
nowego burmistrza S³awna Krzysztofa Frankensteina. Wiele
osób liczy na to, ¿e jego osoba
spowoduje zmiany na lepsze w
mieœcie. W mieœcie, które przez
ostatnie 4 lata uwstecznia³o siê
coraz bardziej. Mamy ju¿ pierwsz¹
jaskó³kê zmian, które mog¹
nast¹piæ. Szczególnie jeœli
chodzi o promocjê miasta na
zewn¹trz. Z inicjatywy Bogus³awa Migla, s³awieñskiego
artysty-rzeŸbiarza dosz³o do
kontaktu z Krzysztofem
Kotowiczem, burmistrzem
Z¹bkowic Œl¹skich, które do 1945r
nazywa³y siê .... Frankenstein.
- Wys³a³em e-maila do Z¹bkowic i
spotka³em siê z bardzo du¿ym
zainteresowaniem postaci¹ nowego
burmistrza - mówi Bogus³aw
Migel. W odpowiedzi na emaila B.Migla odezwa³ siê
wspomniany wy¿ej Krzysztof
Kotowicz:
- Zdumia³em siê informacj¹ o
wyborze nowego burmistrza
S³awna. Ale ju¿ wiadomoœæ, i¿
nazywa siê Krzysztof Frankenstein
by³a dla mnie prawdziw¹ sensacj¹.
Takiego "zbiegu okolicznoœci" nigdy
nie spodziewa³bym siê. To by³o
wielkie zaskoczenie, ¿e gdzieœ
w Polsce jest burmistrz
Z.P.D. "MILLER"
rozszerza swoj¹ dzia³alnoœæ
o produkcjê tarcicy, a tak¿e
wiêŸb dachowych
Adres firmy: Warszkowo 114,
S³awno ul. Kosynierów 14
Tel. Kom. 604-369-476
Tel. Fax. 059 810 44 08
(zatrudniê pracowników
do produkcji drzewnej)
"Ad-LEX"
Adam Nocóñ
Biuro Konsultingowe
§
76-150 Dar³owo,
ul. H. Wieniawskiego 19A
obok
nowej Kancelarii Notarialnej
- sporz¹dzanie
pism urzêdowych,
- pomoc w prowadzeniu
spraw
prawnych
oraz
w zakresie
prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej,
- jak równie¿ w regulacji
stanów prawnych
nieruchomoœci,
- prowadzenie negocjacji,
- poœrednictwo w handlu i
us³ugach
Tel/fax 094 314 4995
kom. 0692 73 54 45
obserwator nr 25.p65
1
³a
sta
Dar³owo
w
Po
Dojazd bezp³atny
Ceny umowne
0-94 314 60 51
0-691 377 488 0602 385 596
0-602
Frankenstein i do tego autentyczny doktor. Musimy to wykorzystaæ do promocji
obu miast - stwierdzi³ w³odarz Z¹bkowic
Œl¹skich. - Chêtnie te¿ osobiœcie poznam
Pana Burmistrza, osobê o tak szczególnym dla Z¹bkowiczan nazwisku. Moglibyœmy obaj pomyœleæ nad jakimiœ wspólnymi inicjatywami. Partnerstwo naszych
miast mo¿e byæ osnow¹ tej wspó³pracy.
Jeœli kalendarze obowi¹zków nowego
burmistrza S³awna i burmistrza Z¹bkowic
Œl¹skich uda siê "zgraæ" takie spotkanie
by³oby na pewno interesuj¹ce. Nie kryjê,
i¿ gdybym by³ zaproszony i data by³aby
dla mnie dostêpna - z radoœci¹ przyjadê
na zaprzysiê¿enie do S³awna. Naprawdê
upatrujê we wspomnianym ju¿ "zbiegu
okolicznoœci" niez³ej okazji do marketingu
naszych miast, doskona³ej okazji do podjêcia wspólnych dzia³añ na rzecz naszych
mieszkañców. Niestety termin sesji inauguracyjnej ustalony przez przewodnicz¹cego Rady Miasta nie sprzyja podró¿om (dzieñ zakoñczenia roku szkolnego).
Wiêcej o inauguracyjnej sesji nowego
burmistrza oraz rozmowa z Krzysztofem Kotowiczem wewn¹trz numeru
Gabinet
Masa¿u i Fizykoterapii
Aneta Dereñ
mgr fizjoterapii
S³awno ul. Rapackiego 14
(budynek GS-u)
* Masa¿
* Elektroterapia
* Laseroterapia
* UltradŸwiêki
* Lampa sollux
FIR
MA WIE
LO
BRAN
¯O
WA
FIRMA
WIELO
LOBRAN
BRAN¯O
¯OWA
" F UG A"
Tel. 605 300 881
(Hurtownia budowlana)
PORADNIA PROKTOLOGICZNA
w³aœciciel Witold Poprawski
Specjalistyczny
PRYWATNY GABINET LEKARSKI
ul. Polanowska 41a 76-100 S³awno
Rejestracja telefoniczna
CHOROBY
- mieszalnie farb i tynków TIKKURILA, MATRES REVCO
- tynki, g³adzie, systemy dociepleñ, glazura, terakota,
- p³yty gipsowo-kartonowe, panele pod³ogowe, narzêdzia, œruby,
gwoŸdzie
tel. kom. 602 371 848
www.fuga-wp.pl
tel/fax (059) 810 45 22
e-mail: fuga
interia.eu
[email protected]
2007-06-28, 19:05
ODBYTU i JELIT
Rozpoznawanie i leczenie, w tym tak¿e
profilaktyka onkologiczna, czyli
odró¿nianie zwyk³ych chorób (np.
zaparcia, hemoroidy itp.) od
nowotworów z³oœliwych
S³awno, Basztowa 23
rejestracja 059 810 62 32
Wydarzenia
Obserwator Lokalny, 21 c zerwiec 2007r.
S³awno
Dar³owo
Drenuj¹ kieszenie na
biurowiec?
Szykuj¹ siê podwy¿ki cen wody. Wniosek
o podjêcie uchwa³y w tej kwestii le¿y w
biurze Rady Miasta. Zg³osi³ go Ireneusz
Pyrzewicz, szef WiK (pensja 97,6 tys. z³
rocznie). Mia³ byæ poddany pod
g³osowanie ju¿ na posiedzeniu
inauguracyjnym nowego burmistrza
jednak radni wycofali siê z tego pomys³u.
Podwy¿ka jest konieczna bo koszt
utrzymania firmy Wodoci¹gi i Kanalizacja
wzrós³ w ubieg³ym roku. Jednoczeœnie
3
Ba³tycki Festiwal Tañca
firma zaczyna budowê nowego biurowca.
Ma on kosztowaæ 1mln 141 tys. z³.
Umowê w tej kwestii 25.05 podpisa³
Ireneusz Pyrzewicz (pensja 97,6 tys. z³).
wykonawc¹ ma byæ firma Progrinbud, ta
sama, która buduje halê na Osiedlu
Pó³noc (Hamburg). Z informacji na tablicy
og³oszeñ w obecnej siedzibie WiK
mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e oferenta
wybrano w drodze negocjacji bez
og³oszenia.
Dar³owo
Chudn¹ Dar³owianie
W dniach 23-24 czerwca br. na scenie
przy hotelu "Apollo" w Dar³ówku
Wschodnim (wejœcie g³ówne na pla¿ê)
odbêdzie siê I Ba³tycki Festiwal Tañca.
Organizatorzy imprezy i w³aœciciele
hotelu Anna i Zbigniew Pajewscy
zaprosili ponad stu amatorów i
zawodowców z ca³ej Polski
specjalizuj¹cych siê w ró¿nych gatunkach
i stylach tanecznych, którzy w dwudniowej
imprezie w czêœci turniejowej i w
pokazach zaprezentuj¹ swoje
umiejêtnoœci. Nie zabraknie wœród nich
Mistrzów Polski, Europy i Œwiata.
W sobotê 23 czerwca od godz.
16 do 20 trwaæ bêd¹ eliminacje i fina³y
disco dance solo, disco dance freestyle
solo i duety, hip hop solo i duety oraz
dance show formacji . O godz.24 w
widowisku "Magia Ognia" po pokazach
fajerwerków zaprezentuje sie Teatr
Ognia "Salamandra".
W niedzielê 24 czerwca od godz.
11 do 13 w koncercie galowym oprócz
laureatów konkursowych przewidziane
s¹ pokazy tañca brzucha, salsy, tañca
towarzyskiego, brek dance, tañca
cygañskiego, tañca klasycznego i tañca
irlandzkiego .
Wieczorem o godz. 20 wszyscy
mi³oœnicy tañca mog¹ uczestniczyæ w
tanecznym party, na które, jak i na
wszystkie pozosta³e imprezy festiwalowe
serdecznie zapraszaj¹ organizatorzy.
Honorowy patronat na Festiwalem Tañca
obj¹³ Burmistrz miasta Dar³owa
Arkadiusz Klimowicz.
LW
S³awno. " Smutny los..."
Barbarzyñstwo
Z inicjatywy Waldemara Œmigielskiego
dyrektora Oœrodka Sportu i Rekreacji pod
has³em "SprawdŸ czy schud³eœ lub
przyty³eœ" odby³o siê na rynku w Dar³owie
powtórne wa¿enie mieszkañców.
Pierwsze wa¿enie odby³o 5 maja br.
Odbi³o siê ono szerokim echem w ca³ym
kraju. Zwa¿y³o siê wówczas 1548 osób,
które wtedy osi¹gnê³y ³¹cznie masê
83.592 kg Na ponowne wa¿enie 16
czerwca zg³osi³o siê 1368 osób, które
wa¿y³y ³¹cznie 71.546 kg Aktualna liczba
obywateli Królewskiego Miasta Dar³owa
wynosi - 14.931. Wszyscy mieszkañcy
miasta jak wynika z przeliczenia wa¿yli w
maju 806,3 tony, a obecnie wa¿¹ 780,9
tony. Œrednio dar³owianin wa¿y obecnie
52,3 kg i schud³ w okresie 6 tygodni o 1,7
kg. Ide¹ imprezy polega³a na stworzeniu
motywacji do odchudzania siê i
zachêceniu mieszkañców do aktywnego
trybu ¿ycia. Zarówno pierwsze jak i
drugie wa¿enie osób odbywa³o siê
podczas rekreacyjnego festynu. Na
scenie wystêpowali dar³owscy soliœci ze
swoimi zespo³ami, Chór Miejskiego
Gimnazjum, hip-hopowcy i tancerze. Ca³y
plac T. Koœciuszki by³ zastawiony
urz¹dzeniami zabawowymi, z których
wszystkie dzieci korzysta³y bezp³atnie.
Poza tym odbywa³o siê podnoszenie
ciê¿arka, strzelanie z ³uku, konkurs jazdy
na stacjonarnym rowerze i inne. Na
miejscu pielêgniarki bada³y wszystkim
chêtnym ciœnienie. Na festynie doskonale
bawi³a siê du¿a grupa pañ z Federacji
Stowarzyszeñ Amazonek. Dla tych
jednak, którzy walcz¹ z nadwag¹ OSiR
organizuje liczne imprezy rekreacyjne jak
biegi, siatkówka pla¿owa, rajdy piesze i
rowerowe po okolicy.
LW
Zapraszam
wszystkich Mieszkañców S³awna na
uroczystoœæ mojego zaprzysiê¿enia na
stanowisko burmistrza, która odbêdzie
siê dnia 22 czerwca o godz. 11.00
w sali konferencyjnej
Urzêdu Miejskiego w S³awnie.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Frankenstein
obserwator nr 25.p65
3
Bezmyœlnoœæ
i wynikaj¹ce
z niej
okrucieñstwo
nie maj¹
granic. Kilka
dni temu
smutny los
spotka³
zwierzêta
zakupione
przez jedn¹
z pomorskich
rzeŸni. Dwie
z czterech
sztuk byd³a
nie dojecha³y
do miejsca
przeznaczenia. W
miniony
czwartek
mieszkañcy
ul. Morskiej
powiadomili
s³u¿by
weterynaryjne i policjê
o pozostawionym bez
dozoru
samochodzie
ciê¿arowym Nie uda³a siê próba ratowania umêczonego zwierzêcia podjêta przez
m-ki Star, w pracowników s³u¿b weterynaryjnych
którym znajduj¹ siê zwierzêta - byd³o. Na
dwie wczeœniej uœmiercone
miejscu znaleziono martwego byka z
Kierowca ww samochodu zezna³, i¿ sam
poder¿niêtym gard³em, byka w stanie
dokona³ uboju z przyczyn humanitarnych
agonalnym oraz dwie krowy w doϾ
byka - którego martwego ujawniono w
dobrej kondycji. Obecny na miejscu
samochodzie, z uwagi na - jak to opisa³
lekarz weterynarii podj¹³ decyzjê o
jego "agonalny stan".
uœpieniu konaj¹cego zwierzêcia. Jak
Pomimo, ¿e wszystkie zwierzêta
ustalono, transport zwierz¹t nale¿a³ do
posiada³y wymagane dokumenty
Ubojni Zwierz¹t RzeŸnych z woj.
pochodzenia, a kierowca stosowne
pomorskiego. Samochód wioz¹cy
zezwolenia na handel byd³em i jego
zwierzêta uleg³ awarii i na noc zosta³
transport Komenda Powiatowa Policji w
pozostawiony bez dozoru i dostêpu
S³awnie prowadzi postêpowanie
zwierz¹t do wody. Ju¿ w trakcie czynnoœci
przygotowawcze w sprawie niew³aœciwie
oglêdzinowych na miejsce zdarzenia
przeprowadzonego uboju zwierzêcia przyjecha³ kierowca pozostawionego
art. 35 Ustawy o ochronie zwierz¹t, w
stara z innym pojazdem i zabezpieczy³
którym zbadane zostana wszystkie
pod nadzorem obecnego lekarza
okolicznoœci opisanego zdarzenia.
weterynarii dwie ¿ywe sztuki byd³a oraz
P.W.
2007-06-28, 19:05
Stefana ¯eromskiego w Dar³owie wziê³o
udzia³ w Finale Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze M³odzie¿owe
Obserwator Lokalny, 21 czerwiec 2007r.
7
Aktualnoœci
Z¹bkowice Œl¹skie - Od II po³owy XIII
S³awno-Z¹bkowice Œl¹skie
Frankensteinem s³awne
Rozmowa z Krzysztofem Kotowiczem, burmistrzem Z¹bkowic Œl¹skich
wygl¹daæ?
- Promowanie walorów
turystycznych S³awna i Z¹bkowic to
jedno. Moja Gmina to teren
Przedgórza Sudeckiego, S³awno to
krok od Ba³tyku, wiêc nasi
mieszkañcy, szczególnie dzieci i
m³odzie¿ mog¹ mieæ naturalny
pretekst do kontaktów. Mo¿e
pomyœlimy o partnerstwie miast?
Ju¿ teraz zapraszam mieszkañców
S³awna do Z¹bkowic, których
najwiêksz¹ atrakcj¹ jest Krzywa
Wie¿a, druga pod wzglêdem stopnia
przechylenia i wysokoœci wie¿a po
Krzysztof Kotowicz
s³ynnym obiekcie we w³oskim
mieœcie Pisa.
- Jak Pan przyj¹³ fakt, ¿e gdzieœ w
- Czy w Z¹bkowicach
Polsce jest burmistrz o nazwisku
Frankenstein i do tego jeszcze doktor? wykorzystujecie w jakikolwiek
- Szczerze? Z niedowierzaniem, bo w sposób fakt, ¿e miasto do 1945 r.
nazywa³o siê Frankenstein? Czy
Z¹bkowicach Œl¹skich, które le¿¹ na
wykorzystujecie przy tym literack¹
drugim koñcu zachodniej Polski,
doktor Frankenstein kojarzy siê tylko z postaæ "s³awetnego" Doktora? Jeœli
bohaterem s³ynnej powieœci grozy. Na
"dok³adkê" nowy burmistrz S³awna nosi
to samo imiê, jak ja - niesamowity
omen! Gdy jednak wszystko
potwierdzi³o siê, chcia³em przede
wszystkim wys³aæ nowemu
burmistrzowi S³awna osobiste
gratulacje i ¿yczyæ, aby przeku³ swój
wyborcze zwyciêstwo w sukces
swojego miasta.
- Czy widzi pan mo¿liwoœæ wspó³pracy
pomiêdzy miastami?
- Nie wyobra¿am sobie, abyœmy obaj
nie spróbowali wykorzystaæ znanego
na œwiecie nazwiska burmistrza
S³awna i dawnej nazwy moich
rodzinnych Z¹bkowic do wspólnej
promocji naszych miast. W tym roku
Z¹bkowice Œl¹skie obchodz¹ 720lecie, wiêc mamy szczególne powody,
aby podzieliæ siê tym, co jest u nas
atrakcyjne.
- Jak ewentualnie mog³aby ona
tak to, w jaki sposób?
- Od kilkunastu lat grupa
spo³eczników bardzo pracuje nad
wykorzystaniem niemieckiej nazwy
Z¹bkowic, aby przyci¹gaæ turystów.
Tak¿e miejscowe œrodowiska
twórcze realizuj¹ rozmaite projekty,
którym nadano nawet nazwê
"Weekendu z Frankensteinem". To
ju¿ cykliczna kilkudniowa impreza
organizowana w maju ka¿dego roku,
która cieszy siê du¿ym "wziêciem"
nie tylko u Z¹bkowiczan. W naszym
muzeum jest Laboratorium Doktora
Frankensteina, gdzie mi³oœnicy
grozy mog¹ wrêcz namacalnie
doœwiadczyæ efektów horroru.
Ukaza³o siê te¿ kilka publikacji
nawi¹zuj¹cych do legendy o
s³ynnym potworze. Na koniec - jeœli
mi wolno -"strasznie" serdecznie
pozdrawiam mieszkañców S³awna i
ich nowego burmistrza!
Rozmawia³: Mieczys³aw Siwiec
w. a¿ do 1945 r. miasto nosi³o nazwê
Frankenstein. Nazwê tê "przywieŸli"
prawdopodobnie ze sob¹ pierwsi
osadnicy - za³o¿yciele miasta,
pochodz¹cy z Frankonii -z krainy
historycznej Niemiec nad œrodkowym
Renem. Samo nazwisko by³o rodowym
dla rycerzy z tamtego regionu.
Frankenstein to tak¿e bohater powieœci
Mary Shelley pt. Frankenstein, czyli
nowy Prometeusz. Doktor Frankenstein
tworzy sztucznego cz³owieka, zszywaj¹c
jego cia³o z elementów cia³ zmar³ych
osób, a nastêpnie - z³o¿onego
homunkulusa - o¿ywia przy u¿yciu
wy³adowania elektrycznego.
Pierwowzorem tej postaci by³
prawdopodobnie alchemik, filozof i
wynalazca - Johann Konrad Dippel.
Mimo i¿ w powieœci powsta³y twór nie
ma imienia, w kulturze masowej
przyjê³o siê okreœlaæ go w³aœnie
mianem frankensteina, st¹d pisownia
dwu odrêbnych znaczeñ (wielk¹, b¹dŸ
ma³¹ liter¹):
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e nazwisko
bohatera najwiêkszej liczby filmowych
horrorów pochodzi od nazwy miasta na
Dolnym Œl¹sku Z¹bkowic Œl¹skich
(ówczesna nazwa miasta to w³aœnie
Frankenstein). Mieszka³a tam rodzina
prawdziwego doktora Frankensteina.
Pisarka Mary Shelley spotka³a go
podczas swojej podró¿y po Europie i
urzeczona nim postanowi³a jego
nazwisko nadaæ bohaterowi swojej
powieœci.
Wybierz sobie kredyt!
Wiele banków w 1 miejscu
· Kredyty do 20 pensji
· Okres kredytowania:
do 72 miesiêcy
· Programy redukcji rat:
do 50 % ni¿sze raty
·Decyzja kredytowa: od 15 min.
Dar³owo ul. Rynkowa 2D
(przy Restauracji Eryk)
Tel. 0691 850 607
Nagrobki Granitowe
Stare Bielice 20
codziennie do 19.00 S³awno
ul. Konopnickiej 3
ka¿dy pi¹tek
od 9.00-12.00
70 z³
70 z³
Anna Wanago 783 011 174
DAR£OWOul. M³yñska/Rynkowa
www.vitapunkt.ovh.org
Sklep
*kosmetyki naturalne
*¿ywnoœæ bezglutenowa
*kawa Arabica
*¿ywnoœæ bezcukrowa
*herbaty ekologiczne
*¿ywnoœæ wegetariañska
*przyprawy
*¿ywnoœæ dietetyczna
Oferujemy
*pieczywo i makarony bezglutenowe
*fruktoza, ksylitol
*produkty sojowe(kotlety,pasztety,parówki,budyñ)
*oleje t³oczone na zimno(lniany,rzepakowy i inne)
*m¹ki razowe
*cukier br¹zowo-trzcinowy, melasa
*sok z brzozy
*herbatki ekologiczne
*kawy .Arabica z certyfikatem sprawiedliwego handlu
obserwator nr 25.p65
5
Tel. 094 316 33 78
sprzeda¿ ratalna, ceny
konkurencyjne
tel. 0-783 011 174
Biuro Turystyczne
Naprzeciw Starego Kina
Oferuje
- Sprzeda¿ biletów autokarowych i lotniczych na
przejazdy krajowe i zagraniczne,
- Kredyty,
- Og³oszenia
S³awno, ul. Jednoœci Narodowej 9,
tel./fax 059 810 34 68 lub 0-503 054 741
2007-06-28, 19:05
ZAK£AD POGRZEBOWY
„D¥BEK”
Polecamy godne
warunki ostatniej pos³ugi
Za³atwiamy wszystkie sprawy
pogrzebowe zgodnie z Pañstwa
¿yczeniem.
Œwiadczymy profesjonaln¹ pomoc w
trudnych chwilach ¿a³oby
S³u¿ymy Pañstwu przez ca³¹ dobê
Obs³ugujemy ca³y powiat
Najni¿sze ceny
S³awno
Tel. (059) 810 36 65
ul. Konopnickiej 3
504 497 076
6
Szkolne sprawy
Obserwator Lokalny, 21 czerwiec 2007r.
S³awsko
Walcz¹ z na³ogiem
Rocznie Polacy wydaj¹ na papierosy oko³o 16 miliardów z³otych ( (to 640 razy tyle,
ile np. w 2004 roku zebra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy). Problem z
palaczami polega na tym, ¿e szkodz¹ nie tylko sobie, lecz tak¿e otoczeniu.
M³odzie¿ i nauczyciele z Gimnazjum w S³awsku czynnie w³¹czyli siê w kampaniê
walki z nikotynowym na³ogiem. W œwietlicy wiejskiej zorganizowano obchody
"Œwiatowego Dnia Bez papierosa". Uczestnicy imprezy w przystêpny i ciekawy
sposób mogli siê dowiedzieæ o wielu niebezpieczeñstwach dla zdrowia i ¿ycia
ludzkiego p³yn¹cych z palenia tytoniu. By³, wiêc turniej dla klas I-III, wiersze i
piosenki a tak¿e scenka profilaktyczna pod tytu³em "S¹d Nad Papierosem".
Rozstrzygniêto te¿ konkursu na wykonanie plakatów oraz hase³ z ró¿nymi
informacjami o skutkach palenia papierosów.
S³awno
Wolni od nikotyny.
" ¯yjmy w œwiecie wolnym od dymu
tytoniowego" has³o to przyœwieca³o
uczniom i nauczycielom Zespo³u Szkó³
Zawodowych w S³awnie w zwi¹zku z
akcj¹ Œwiatowego Dnia bez Tytoniu.
Inicjatorem akcji by³ Pañstwowy
Inspektorat Sanitarny W S³awnie, a
m³odzie¿ ZSZ postanowi³a wzi¹æ w niej
czynny udzia³.
- Chcemy, aby nasi uczniowie tworzyli i
upowszechniali modê
na niepalenie - mówi Marianna
Studziñska, dyrektor ZSZ W S³awnie. Poza tym staramy siê podnieœæ wiedzê na
temat skutków zdrowotnych palenia
tytoniu i uchroniæ innych przed
wymuszonym biernym paleniem. W³aœnie
Œwiatowy Dzieñ bez Tytoniu jest
doskona³¹ okazj¹ do podjêcia szerokiej,
Dar³ówko
spo³ecznej akcji edukacyjnej.
Tego Dnia, uczniowie ZSZ w S³awnie nosili
znaczki - zielone listki, jako
symbol zdrowych p³uc. By³ konkurs
plastyczny, projekcje filmowe,
rozdawano ulotki i informatory " Jak rzuciæ
palenie". Prowadzono
dyskusje i pogadanki poruszaj¹ce problem
Przeprowadzono
test Schneidera mierz¹cy wskaŸnik
motywacji do zaprzestania palenia.
Uwieñczeniem obchodów Œwiatowego
Dnia bez Tytoniu by³ wystêp m³odzie¿y
klasy I liceum uzupe³niaj¹cego, która da³a
prawdziwy spektakl teatralny
pt." S¹d nad papierosem". Gratulujemy
Panu profesorowi Darkowi
Laskowskiemu, re¿yserowi przedstawienia
i wychowawcy klasy.
Hanna Dobak
Dar³owo
Noc Œwiêtojañska
Najkrótsza noc w roku od niepamiêtnych
czasów jest okazj¹ do dobrej zabawy. W
Dar³owie, dla przypomnienia dawnych
zwyczajów ludowych Stowarzyszenie
Kultura Sztuka Region zaprasza
mieszkañców i turystów na obchody
Sobótki czyli Nocy Kupa³y, która odbêdzie
siê w sobotê 23 czerwca br. przy moœcie
prowadz¹cym na ul. Powstañców
Warszawskich. Na dachu restauracji
"Karczma Rzymska" bêdzie gra³a i œpiewa³a
pieœni œwiêtojañskie Kapela Brodów.
Poznamy dawne opisy obrzêdów i wró¿b
œwiêtojañskich oraz legendê o kwiecie
paproci. W trakcie koncertu nast¹pi
krzesanie ognia i rozpalenie ogniska nad
Wieprz¹ oraz palenie bylicy. Bêd¹ tak¿e
skoki przez ognisko, spalenie kuk³y i
wspólne zabawy przy ognisku. Widowisko
rozpocznie siê o godz. 21. Zakoñczenie
obserwator nr 25.p65
6
obrzêdów nast¹pi po pokazie fajerwerków
o godz. 23.
Noc Œwiêtojañska po³¹czona jest z
festynem historycznym pod nazw¹ "III
Dar³owskie Spotkanie z Histori¹ i
Tradycj¹". Jego organizatorem jest
Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region.
Festyn historyczny rozpocznie siê 24
czerwca br. w samo po³udnie na
œródrzecznej Wyspie £ososiowej w
Dar³owie. Podczas festynu zespó³ tañca
dawnego Animus Saltandi z Gdyni bêdzie
prezentowa³ dawne tañce dworskie. W
wielu kramach i stoiskach Stowarzyszenie
Dawnych Rzemios³ oraz pozarz¹dowa
organizacja Przesz³oœæ dla Przysz³oœci,
Skansen Archeologiczny Grodzisko
poka¿¹ nam m.in. obróbkê bursztynu,
tkactwo, snycerstwo oraz jak wytwarza siê
ceramikê i dawne instrumenty muzyczne.
Powy¿ej œredniej
Uczniowie klas szóstych s¹ po pierwszym
bardzo wa¿nym egzaminie ¿yciowym.
W kwietniu pisali sprawdzian, który
sprawdza³ wiedzê i umiejêtnoœci jakie
nabyli w szkole podstawowej. Ocenianiu
podlega³o: czytanie, pisanie, rozumowanie
oraz wykorzystanie wiedzy w praktyce. Za
ca³y egzamin mo¿na by³o zdobyæ 40
punktów. Bardzo dobrze spisali siê
uczniowie Szko³y Podstawowej nr 4 w
Dar³ówku, uzyskuj¹c wynik 28,9, wynik ten
jest okreœlany jako wysoki i szkoda, bo
tylko 0,1 pkt brakowa³o do wyniku bardzo
wysokiego. Wynik osi¹gniêty prze szko³ê w
Dar³ówku jest wy¿szy od œredniej powiatu
wynosz¹cej 24,8;
województwa - 25,8; okrêgu-25,9 oraz
kraju - 26,6. Warto dodaæ, ¿e uczniowie z
Dar³ówka od lat pisz¹ sprawdziany na
poziomie wy¿szym ni¿ wszystkie
wymienione œrednie.
- Wynik bardzo cieszy, to zas³uga
wszystkich nauczycieli - mówi Bogdan
Herbeæ dyrektor szko³y. - Liczê, ¿e koledzy
gimnazjaliœci napisz¹ egzamin równie
dobrze.
Nie zabraknie te¿ pokazów dawnego
tañca, fechtunku, pradziejowej kuchni,
rzutów oszczepem i dawnych gier
plebejskich. W tym samym czasie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Rodzinie "Na Dzisiaj" bêdzie udziela³o
fachowych rad jak postêpowaæ z dzieæmi
nadpobudliwymi maj¹cymi ADHD.
Tegoroczne warsztaty historyczne bêd¹ w
szczególnoœci przeznaczone dla dzieci i
m³odzie¿y i stan¹ siê form¹ integracji z
chorymi na ADHD. Wstêp na obydwie
imprezy jest bezp³atny. Organizacjê
festynu i warsztatów historycznych
wspar³y: dar³owski samorz¹d, SPD i R "Na
Dzisiaj", DOK, M³odzie¿owy Dom Kultury w
Brusach oraz Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku.
L.W.
W dniu kiedy jest najkrótsza noc w roku, a na pó³kuli pó³nocnej przypada to z 21 na 22
czerwca w prawie ca³ej dawnej Europie odbywa³y siê obrzêdy zwi¹zane z kultem ognia,
wody i p³odnoœci nazywane Kupa³¹ lub noc¹ kupa³y. Na obszarze Polski tê noc zwano
sobótk¹. W tê noc mia³ zakwitaæ równie¿ kwiat paproci, którego odnalezienie
oznacza³o pomyœlnoœæ. Kupa³ê uto¿samiano z imieniem bóstwa solarnego S³owian,
któremu oddawano czeœæ w noc przesilenia letniego. Wedle innych Ÿróde³ Kupa³a to
staros³owiañska bogini p³odnoœci. Natomiast sobótka pochodzi prawdopodobnie od
sabatu czarownic, które w tym czasie mia³y swoje spotkania. Œwiêto Kupa³y
rozpoczyna³o siê od zapalenia ognisk za pomoc¹ drewnianego ko³a od wozu
przetaczanego od ogniska do ogniska. W ca³ej Europie pojawia³y siê wówczas ³uny i
³añcuchy ogni. Uczestnicy obrzêdów tañczyli wokó³ p³on¹cych stosów i przeskakiwali
przez nie wierz¹c, ¿e uchroni ich to przed nieszczêœciami. Palono równie¿ zio³a,
którym przypisywano magiczn¹ moc i sk³adano ofiary z upolowanych zwierz¹t i ptaków.
Tej nocy na rzekach pojawia³y siê wianki z p³on¹cymi ³uczywami. By³ to równie¿
element zwi¹zany ze œwiêtem p³odnoœci, kiedy to wiele m³odych par kojarzy³o siê bez
poœrednictwa swatów i starszyzny. Niezamê¿na i nie zarêczona dziewczyna puszcza³a
na wodê wianek, symbol swojego dziewictwa i doros³oœci, a ch³opcy stoj¹cy dalej
starali siê go schwytaæ, by zyskaæ w ten sposób przychylnoœæ dziewczyny.
2007-06-28, 19:05
Obserwator Lokalny, 21 czerwiec 2007r.
Sport
11
Dar³owo. ZSM
S³awno
Najlepsi w Polsce
Powiat na dawnej
widokówce
Po kilku latach gromadzenia materia³ów uda³o
pañstwu Joannie i Zbigniewowi Kluszczyñskim
wydaæ album dokumentuj¹cy przesz³oœæ powiatu
s³awieñskiego w jego dawnych granicach.
Album liczy 302 strony druku na papierze
kredowym w twardej oprawie. Jest wydany w
wersji polsko-niemieckiej. Powsta³ dziêki
znajomym kolekcjonerom, którzy
bezinteresownie udostêpnili swoje zbiory, bez
których album by³by znacznie ubo¿szy. Du¿ym
problemem by³o sfinansowanie wydania.
Pierwotnie wydawcy liczyli na wspó³pracê
lokalnych przedsiêbiorców w zamian za
umieszczenie reklam ich firm. Odzew i
zainteresowanie by³o jednak znikome (chlubnym
wyj¹tkiem by³ jedynie Zarz¹d Portu Dar³owo).
Ostatecznie dziêki deklaracji zakupu albumu
przez czêœæ miast i gmin, uda³o siê dopi¹æ celu.
Jednak i tu sprawdzi³a siê zasada "im dalej tym
lepiej". Zamierzenie popar³y miasta Sianów i
Dar³owo oraz Gmina Postamino. Pierwsze
egzemplarze rozprowadzone zosta³y wœród
znajomych. S¹ ju¿ pierwsze recenzje od polskich
i niemieckich znajomych - same superlatywy.
Oprócz urzêdów miast i gmin nabywcami s¹ te¿
niektóre biblioteki i ksiêgarnie. Jednak przede
wszystkim autorzy albumu zachêcaja zwyk³ych
mieszkañców powiatu i nie tylko do jego nabycia.
Mo¿e on stanowiæ bardzo mi³y upominek dla
ciekawych historii tych ziem po obu stronach
Odry
Tomasz Ratajczyk i Adam Szkutnik
tegoroczni absolwenci Zespo³u Szkó³
Morskich w Dar³owie zdobyli nagrodê
Ministra Gospodarki Morskiej Rafa³a
Wiecheckiego dla najbardziej
uzdolnionych uczniów œrednich szkó³
morskich. Dar³owscy uczniowie znaleŸli
siê w doborowym gronie laureatów dziêki
wysokiej œredniej, wzorowemu
zachowaniu oraz napisaniu eseju na
temat "Bia³o-Czerwona Bandera".
Uroczystego wrêczenia nagrody
(dyplomy + 1 tys. z³) dokonano w sobotê
w Dar³ówku Wschodnim na szkolnym
statku Franciszek Zubrzycki II. W
uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele
powiatu - Andrzej Lewandowski, starosta
i Robert Stêpieñ, wicestarosta, w³adze
szko³y, przedstawiciele Urzêdu Morskiego
w S³upsku oraz Ministra Gospodarki
Morskiej. Przy okazji mo¿na by³o obejrzeæ
pokaz programowych zajêæ ratowniczych
uczniów Technikum Morskiego. Dla
turystów du¿¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwoœæ
zwiedzenia statku szkolnego.
Poni¿ej wyró¿niony esej.
"Bia³o-Czerwona bandera"
"Bia³o-czerwona" bandera powiewa na szczycie
statku. Bia³o-czerwona. Przepe³niona barwami
ojczystymi. Powiewa swobodnie z ka¿dym
podmuchem wiatru. Powiewa na szczycie
statku. A mo¿e to okrêt? Okrêt p³yn¹cy na misjê
wojskow¹. Za wolnoœæ? Za banderê? A mo¿e za
sojusz? Za miêdzynarodowy pokój? Patrzê dalej
i widzê, jak bandera powiewa na szczycie, na
szczycie Polski. A mo¿e to nie Polska? Mo¿e to
uosobiony twór mojej wyobraŸni stoi i dzier¿y w
d³oni flagê w ojczystych barwach. To nie
samotny wêdrowiec, który nie rozumie
podnios³oœci tego momentu.
To statek jedyny w swoim rodzaju.
Jednostka z d³ugoletni¹ i barwn¹ histori¹. To
nasz Franek. Statek szkolny, mój statek. Jest
dla mnie jak dobry dziadek. By³ przede mn¹, jest
teraz i bêdzie jeszcze d³ugo po mnie. Bêdzie
trwa³ w pamiêci mojej i innych przez wieki. Od
niego wszystko siê zaczê³o. To on pokaza³ mi
morze. Jego piêkno i potêgê. Morze, które
pokocha³em bez pamiêci choæ nie zawsze by³o
piêknie i przyjemnie. Morze, na którym odda³em
swój pierwszy ho³d Posejdonowi. Franek trzyma³
mnie wtedy mocno abym nie wypad³ za burtê.
Wspiera³ mnie w ka¿dej chwili i o ka¿dej porze.
Morze, na którym widniej¹ dwa kolory: bia³y i
czerwony. Takie same jak na rufie Franka, na
jego banderze.
Pod flag¹ stoj¹ na jednym pok³adzie
uczniowie. Mówi¹ jednym g³osem, jeden naród
stanowi¹, jeden a z milionów z³o¿ony. Wœród
nich stojê Ja. Podobnie jak inni chcê cieszyæ siê
¿yciem. Korzystaæ z niego póki czas. Podobnie
jak inni mam marzenia, do których d¹¿ê z
wytrwa³oœci¹. Przejawia siê to w ciê¿kiej pracy,
obserwator nr 25.p65
13
zdobywaniu nowej wiedzy. Wymaga to wielu
wyrzeczeñ. Nie jest ³atwo ani przyjemnie. Nie
narzekam jednak. Wiem co robiê i po co robiê.
Ojczyzna, naród, flaga - treœci mo¿e nazbyt
wyszukane. Ka¿da z nich jest œciœle zwi¹zana z
nastêpn¹. Tok moich rozmyœlañ ulega zmianie
wraz z dodawaniem kolejnego wyrazu - "bia³oczerwona". Jednak ojczyzna, to nie treœci.
Ojczyzna to dom i schronienie. Ojczyzna to
homerowska Itaka. A mo¿e statek pod¹¿aj¹cy
do niej. To nasza ojczyzna i nasz naród,
p³yn¹ce przez fale wieków i odmêty czasu.
Tocz¹ one walkê z ¿ywio³ami o utrzymanie na
powierzchni codziennoœci. Lata mijaj¹
niepostrze¿enie...
Pod bander¹ stoj¹ przyszli polscy
marynarze. Odlegli, obcy a jednak tak bliscy.
Zwi¹zani nie s³owami, nie gestami lecz
skrêpowani niewidocznymi wiêzami. Opatuleni
wstêg¹ z bia³o-czerwonego materia³u. Wœród
nich stojê Ja. Œwietnie wyszkolony i z du¿ym
zapleczem wiedzy. Gotowy i zwarty by podj¹æ
wyzwanie. Gotowy by przemierzyæ bezkres
wody i zmierzyæ siê z ¿ywio³em. Gotowy do
wci¹gniêcia na maszt bia³o-czerwonej bandery.
Niech los mi oszczêdzi trudu i niech wiatr
prowadzi mnie na statkach ojczystych. Na
statkach ojczystych, naszych, moich a nie
obcych, zagranicznych. Bêdê wtedy p³ywa³ po
ca³ym œwiecie i s³awi³ bia³o-czerwon¹ banderê.
Zaznam wiele przygód i zobaczê niezwyk³e
rzeczy. Bêdê dzielny i niezwyciê¿ony tak jak
bohaterowie morskich opowieœci. Tak jak
Borhardt w Znaczy kapitanie. Rodzice, rodzina,
wszyscy bêd¹ ze mnie dumni. Na mój powrót
bêd¹ czekaæ z utêsknieniem, podobnie jak Ja
aby ich zobaczyæ. Jednak œrodowisko naturalne
Tomek Ratajczyk i Adam Szkutnik
ka¿dego marynarza to morze, wielkie i
nieokie³znane. Po powrocie znowu przychodzi
czas na rejs. Rejs pe³en przygód, rejs w
nieznane. Rejs, na który ka¿dy wilk morski
czeka z niecierpliwoœci¹ podobnie jak Ja. Czy
na pewno? A co bêdzie, jeœli przeszyje mnie
niespodziewanie i z ogromn¹ si³a strza³a Amora.
Co wtedy? Czy dalej bêdê s³awi³ bia³o-czerwon¹
banderê? Jak pogodziæ dwie mi³oœci?
S³awiæ bia³o-czerwon¹ banderê w
œwiecie to rzecz wa¿na. Ale co zrobiæ gdy g³os
mówi "Zostañ", "Nie p³yñ". A mo¿e wci¹gaæ na
maszt bia³o-czerwon¹ banderê na l¹dzie? Byæ
nie marynarzem lecz szkutnikiem. Budowaæ
statki, okrêty i jachty tak aby by³y najlepsze,
najdoskonalsze. Aby by³y polskie, nasze, moje.
Zrodzone w mojej g³owie i podziwiane przez
ca³y œwiat. Dziêki Frankowi wiem jak to robiæ.
Mam podstawy i wiedzê aby bia³o-czerwona
bandera by³a najlepsza na ca³ym œwiecie. Tak,
to jest to! Budowane przeze mnie statki bêd¹
przewoziæ towary bezpiecznie i na czas.
Rozwijaj¹c w ten sposób gospodarkê i
sprawiaj¹c, ¿e ludziom bêdzie ¿y³o siê lepiej.
Promy sprawi¹, ¿e komunikacja
miêdzynarodowa bêdzie rzecz¹ ³atw¹ i
przyjemn¹. Ka¿dy z radoœci¹ odda siê podró¿y
do s¹siedniego pañstwa aby odwiedziæ
znajomych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podró¿e
kszta³c¹. Okrêty wojenne bêd¹ strzec naszych
granic, naszej wolnoœci, mojej wolnoœci. Byæ
mo¿e równie¿ wolnoœci innych narodów oraz
pokoju na œwiecie. Jachty bêd¹ zdobywaæ
2007-06-28, 19:05
pierwsze miejsca w regatach na ca³ym globie.
To one jako pierwsze bêd¹ przekraczaæ liniê
mety. To one jako pierwsze bêd¹ s³yszeæ
powitalne okrzyki przepe³nione radoœci¹.
¯eglarze z dum¹ bêd¹ zajmowaæ miejsce na
podium, najwy¿sze miejsce, pierwsze miejsce.
Ka¿dy bêdzie chcia³ p³ywaæ na tych
¿aglowcach i wygrywaæ. Byæ czêœci¹ za³ogi,
czêœci¹ narodu polskiego.
Ja równie¿ chcê. Ale co wybraæ?
Znowu jestem w porcie wyjœcia. Nie znam
jednak portu przeznaczenia. Czy kurs
pozostawiæ przypadkowi? Pozwoliæ aby pr¹d i
wiatr zniós³ mnie tu albo tam? Czy chwyciæ
mocno za ster i pop³yn¹æ jednym konkretnym
kursem? Obydwa kierunki s¹ godne uwagi.
Ka¿dy z nich prowadzi do celu. Do celu tego
samego lecz zarazem ca³kowicie odmiennego.
Jedni mówi¹ w lewo, drudzy mówi¹ w prawo.
Kogo mam s³uchaæ? Czy w ogóle mam kogoœ
s³uchaæ? Muszê podj¹æ trudn¹ decyzjê, która
zawa¿y na przysz³ych kursach. Jestem
kapitanem swego losu a jako kapitan to ja
podejmuje decyzjê. Nikt bowiem nie ma takiej
w³adzy aby pouczaæ najwy¿szego rang¹
oficera. To mój statek, na którym powiewa
bia³o-czerwona bandera. Statek, który w
przysz³oœci bêdzie dum¹ narodu polskiego.
Statek szykuj¹cy siê do drogi przez wysokie
fale codziennoœci. Statek, który poprowadzi
mnie przez trudy ¿ywota i ochroni mnie przed
z³em.
Tomek Ratajczyk i Adam Szkutnik
14
Program TV
Obserwator Lokalny, 21 czerwiec 2007r.
Czwartek 21.06
Pi¹tek 22.06
Sobota 23.06
Niedziela 24.06
TVP 1
TVP 1
TVP 1
TVP 1
05:35 Wstaje dzieñ05:40 Europa bez miedzy
06:00 Kawa czy herbata?08:00 Wiadomoœc
08:10 Pogoda08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Kopciuszek (15/26) 09:00 Domowe
przedszkole (74) 09:30 Bajki pana Ba³agana (4/7)
10:00 Szko³a z³amanych serc (74)
10:50 Kwadrans na kawê 11:10 Chrz¹szcz brzmi
w ulu 11:45 Agrobiznes 12:00 Wiadomoœci
12:10 Moda na sukces 12:55 Klan (1288)
13:20 Plebania (899) 13:50 Jaka to melodia?
14:10 Pe³nosprawni (20)14:30 My, wy, oni (171)
15:00 Wiadomoœci15:10 SF symulator faktu
(52)15:35 Podró¿nik (73) 16:05 Moda na sukces
17:00 Teleexpress17:20 Na celowniku17:30 Klan
(1292) 18:00 Jaka to melodia? 18:30 Plebania
(903) 19:00 Wieczorynka19:30 Wiadomoœci
19:55 Sport 20:05 Pogoda20:10 Pogoda dla
kierowców
20:20 Herosi 1 (10/23) - serial sf, USA
21:10 Herosi 1 (11/23) - serial sf, USA
22:05 Forum - program publicystyczny
22:55 G³ow¹ mur przebijesz. O Solidarnoœci
Walcz¹cej - film dokumentalny
23:50 £ossskot! (39) - magazyn kulturalny
00:20 Ran - dramat historyczny, Japonia/Francja
1985
02:55 Ko³o historii - reporta¿
05:05 Rue Wiertz 60 (13/15) - cykl reporta¿y
05:35 Wstaje dzieñ05:40 Wielkie sprz¹tanie
06:00 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomoœci
08:10 Pogoda08:15 Kwadrans po ósmej
08:35 Weso³e ³otrzyki (9/13) 09:00 Jedyneczka program dla dzieci09:40 Bajki pana Ba³agana (7) 10:05 Od przedszkola do Opola 10:40 Kogutto (
11:00 Wyje¿d¿am zostajê? 11:25 Ruskie raz - film
dokumentalny11:45 Agrobiznes 12:00
Wiadomoœci12:10 Moda na sukces 12:55 Dwie
strony medalu (58) 13:20 Dwie strony medalu (59)
13:50 Jaka to melodia? 14:30 Kobieta zaradna
(11) 15:00 Wiadomoœci15:10 Program edukacyjny
16:05 Moda na sukces
17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku
17:30 S¹siedzi - serial
18:00 Jaka to melodia?
18:30 Dwie strony medalu (60)
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci
19:55 Sport 20:05 Pogoda
20:20 Pi¹tkowe kino akcji: Dom Lataj¹cych
Sztyletów - film sensacyjny, Chiny/Hongkong
2004
22:25 Bitwa o Midway - dramat wojenny, USA
1976
00:45 Kino nocnych marków: Gliniarze z
przypadku - komedia kryminalna, Francja 2004
06:00 Warto kochaæ (50)Polska 200606:50 Smaki
polskie (41) 07:00 Dzieñ dobry w sobotê
(93)07:30 Rok w ogrodzie (131)
08:00 Wiadomoœci08:10 Pogoda08:15 Pettson i
Findus (10/13) 08:30 By³y sobie odkrycia (9/26)
09:00 Ziarno 09:30 Siódme niebo 6 (17/22) - serial
10:15 Kadra 2012 (35) 10:30 89 PLUS m³odoœæ,
pasja, skauting 10:50 Kogutto (26) - magazyn
muzyczny 11:15 Siedmiu wspania³ych 2 (13/13) 12:05 Kuchnia z Okras¹ (124)
12:30 Kazimierzowskie granie
13:00 Wiadomoœci13:15 Od przedszkola do
Opola 13:50 Z mi³oœci¹ nie wygrasz - film
obyczajowy, Niemcy 2001
15:25 Puchar Europy w Monachium
17:00 Teleexpress17:20 Na celowniku
17:30 S¹siedzi 18:00 Œmiechu warte
18:30 Dwie strony medalu (61) 19:00
Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobotê: Dom dusz - dramat
obyczajowy, USA/Niemcy/Dania/Portugalia 1993
23:00 Mêska rzecz...: Czerwony smok - thriller
psychologiczny, USA/Niemcy 2002
01:05 Kino nocnych marków: Jekyll+Hyde thriller, USA 2006
02:30 Mistrzowie dla Tansmana (3/3) - koncert
06:10 Warto kochaæ (51) 07:00 Transmisja mszy
œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w
Krakowie £agiewnikach 07:55 Sprawy nasze
powszednie (19/51)
08:00 Film EBU: Zmiana Barry'ego (19/44)
08:15 Fifi (19) 08:25 Domisie (121) 08:55 Lippy
and Messy Go! Go! Go! (23) 09:05 Teleranek
09:35 Kodo³amacze (14) 10:05 Studio Teleranka
10:20 Czterej pancerni i pies (12/21)
11:25 Tydzieñ11:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem
12:00 Anio³ Pañski12:15 Miêdzy ziemi¹ a
niebem12:50 Sprawy nasze powszednie (19/51)
13:00 Wiadomoœci13:10 Wywiad i opinie
13:40 Uczeñ Merlina (2/2) 15:20 Puchar Europy
w Monachium - lekkoatletyka 17:00
Teleexpress17:20 Jaka to melodia?
18:15 Faceci do wziêcia (31)
18:55 Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Zakochana Jedynka: Nadbaga¿ - komedia
romantyczna, USA 1997
22:10 Uczta kinomana: Sylvia - film biograficzny,
Wielka Brytania 2003
00:05 Kinematograf (59) - magazyn filmowy
00:30 Kolekcja kinomana: Zabiæ drozda - dramat
obyczajowy, USA 1962
05:15 Moda na sukces (3376) - telenowela, USA
TVP 2
TVP 2
TVP 2
TVP 2
06:05 Ocean Avenue (82/130) 06:50 Telezakupy
07:10 "Ma³y Brat" Karol de Foucauld - film
07:35 Dwójka dzieciom: Kropelka przygody z
wod¹ (7/26) 08:05 Na dobre i na z³e (249)
09:00 Pytanie na œniadanie10:40 Œwiêta wojna
(206) 11:10 S¹siedzi (90)
11:40 Magnum (101/162)
12:30 Krêcio³a12:55 Opowieœci zza grobu (2/3)
13:55 Ryzykanci 5 (7/16) 14:45 Dr Quinn 5
15:40 Europa: Podró¿ w czasie (3/4)
16:35 Gliniarz i prokurator 2 (9/11) 17:25 Zorro
18:00 Program lokalny18:30 Sport
18:35 Pogoda18:45 Panorama
19:00 Fabryka œmiechu (11) 20:00 Wielki poker
21:00 Pytam o wolnoϾ - koncert
22:15 Panorama22:35 Pogoda
22:40 Sport
22:45 Kronika Pucharu Œwiata w chodzie
sportowym - lekkoatletyka
22:50 Ma³a Brytania (13/20) - serial komediowy,
Wielka Brytania 2003
23:25 Porwana: Historia Elizabeth Smart - dramat
obyczajowy, USA 2003
00:55 Szycie na gor¹co (2/3) - serial komediowy,
01:20 Supertalent (7) - rozrywka
06:15 Echa Panoramy06:45 Dwójka dzieciom:
Dziwne przygody kozio³ka Mato³ka (18)
07:00 Spróbujmy razem07:25 Opowieœci
Kontaktowe 07:55 M jak mi³oœæ (506)
08:50 Œniadanie z Dwójk¹ 10:40 Ma³a gejsza film dokumentalny 11:35 Egzamin z ¿ycia (84)
12:25 Egzamin z ¿ycia (85) 13:20 Nie ma cudów
(6) 14:00 Familiada 14:30 Z³otopolscy (874)
15:05 Smaczne Go! 16:00 Festiwal
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty (1)
16:55 Wielki poker (14/14) 17:50 Festiwal Kapel i
Œpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
18:00 Program lokalny18:25 Starter - magazyn
18:45 Panorama 19:00 Pogoda19:10 Europa da
siê lubiæ (116) 20:10 Kabaretowa scena Dwójki
21:00 Mocne kino: Smakosz II - horror, USA 2003
22:40 Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym 22:45 S³owo na niedzielê
23:00 Panorama23:20 Pogoda23:25 Sport
23:30 Kronika Pucharu Œwiata w chodzie
sportowym - lekkoatletyka23:35 Operacja Kod
DP (2/2) - film sensacyjny, Francja 2005
01:10 Miasteczko Twin Peaks (8/32) - serial
05:40 S³owo na niedzielê
05:50 Lokatorzy (155)
06:15 Lokatorzy (156) 06:40 Z³otopolscy (872)
07:05 Z³otopolscy (873) 07:35 M jak mi³oœæ (507)
08:30 Ostoja08:55 Poezja ³¹czy ludzi (3/5)
09:05 Zacisze gwiazd (8) 09:30 Dooko³a siebie
10:00 Wojciech Cejrowski boso przez œwiat
10:30 Modny Nowy Œwiat 2007 10:40 Rodzinne
ogl¹danie: Staro¿ytni Egipcjanie (4/4)
11:30 Modny Nowy Œwiat 2007
11:40 Podró¿e kulinarne Roberta Mak³owicza
12:10 Syn Ró¿owej Pantery - komedia
13:40 Modny Nowy Œwiat 2007 14:00 Familiada
14:30 Z³otopolscy (875) 15:00 Modny Nowy
Œwiat 2007 15:10 Festiwal Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty (2) - koncert 16:05
Na dobre i na z³e (277) 17:00 Egzamin z ¿ycia
(86) 17:50 Modny Nowy Œwiat 2007 18:00
Program lokalny18:25 Starter 18:45 Panorama
19:00 Pogoda19:10 Koncert fundacji Anny
Dymnej "RadoϾ Mimo Wszystko" 20:10
Kabaretowa scena Dwójki 21:00 Hity na czasie
Bia³ystok 22:40 Panorama 23:00 Pogoda23:05
Sport 23:10 Grzechy polskie 23:55 Telewizyjne
Wiadomoœci Literackie 00:25 Z³ota dwunastka
00:30 Z³ota dwunastka operetek i musicali:
Weso³a wdówka 02:45 Ognisty jeŸdziec - dramat
obyczajowy05:20 Ocean Avenue (83/130)
Polsat
Polsat
Polsat
Polsat
06:00 Wstawaj! Gramy! (303) 06:50 Serial - serial
obyczajowy 07:45 TV market
08:00 Wielka wygrana (35) 08:55 13. posterunek
(31) 09:30 Rodzina zastêpcza (118) 10:00 Sekret
Laury (95) 11:00 Metamorfozy (74) 11:30 Samo
¿ycie (925) 12:00 Rodzina nie do poznania (5)
13:00 Jesteœ moim ¿yciem (118) 14:00 Pierwsza
mi³oœæ (534) 14:45 Œwiat wed³ug Bundych 6 (259)
15:15 Rodzina zastêpcza (119) 15:50Wydarzenia
16:15 Pogoda16:25 Interwencja
17:00 Stra¿nik Teksasu (82) 18:00 Pierwsza
mi³oœæ (535) 18:50 Wydarzenia
19:20 Sport19:25 Pogoda19:30 Samo ¿ycie (926)
20:00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2007 (12) festiwal
21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku
(11/23) - serial kryminalny, USA/Kanada 2004
21:55 Studio Lotto 22:00 Mamuœki (15) 22:30 Po
burzy - dramat kryminalny, USA 2001
00:40 Prawo miasta (16)
01:40 Dziewczyny w bikini (374) - quiz
02:40 Nocne randki (96) - rozrywka
05:00 Music Spot (70) - rozrywka
06:00 Wstawaj! Gramy! (304) 06:50 Dom nie do
poznania 3 (59) 07:45 TV market
08:00 Wielka wygrana (36) 08:50 13. posterunek
(32) 09:30 Rodzina zastêpcza (119)
10:00 Sekret Laury (96) 11:00 Metamorfozy (75)
11:30 Samo ¿ycie (926) 12:00 Rodzina nie do
poznania (6) 13:00 Jesteœ moim ¿yciem (119)
14:00 Pierwsza mi³oœæ (535)
14:45 Œwiat wed³ug Bundych 6 (260) 15:15
Rodzina zastêpcza (120)
15:50 Wydarzenia
16:15 Pogoda16:25 Interwencja
17:00 Stra¿nik Teksasu (83)
18:00 Pierwsza mi³oœæ (536) 18:50 Wydarzenia
19:20 Sport19:25 Pogoda19:30 Samo ¿ycie (927)
20:00 Karate Kid III - film sensacyjny, USA 1998
21:55 Studio Lotto (w przerwie filmu)
22:25 Gangsterski rap - film sensacyjny, USA
1997
00:15 Gniazdo os - dramat obyczajowy, USA
02:00 Dziewczyny w bikini (375) - quiz
03:00 Nocne randki (97) 05:00 Music Spot (71)
06:00 Pierwsza mi³oœæ (460) 06:45 Jesteœmy
(204) 07:15 Sonic X (19) 07:45 Hugo (117)
08:15 Cudowne lata (8) 08:45 Zwariowany œwiat
Malcolma (95) 09:15 Pasjonaci (87)09:45
Rodzina zastêpcza 10:45 Wampirek - komedia
12:45 Czarodziejki (54) 13:45 Dom nie do
poznania (78) 14:45 Siê krêci (3)
15:15 Radoœæ ¿ycia (11)15:45 Œwiat wed³ug
Kiepskich (5) 16:15 Studio sport
16:30 Bu³garia Polska - siatkówka
18:30 Studio sport
18:50 Wydarzenia 19:15 Sport19:20 Pogoda
19:25 13. posterunek (33)
20:00 Wianki 2007
21:55 Studio Lotto
22:15 Solaris - film sf, USA 2002
00:20 Bogowie i potwory - dramat obyczajowy,
Wielka Brytania/USA 1998
02:15 Dziewczyny w bikini (376) - quiz
03:15 Nocne randki (98) - rozrywka
04:40 TV market
05:00 Music Spot (72) - rozrywka
06:00 Pierwsza mi³oœæ (461) 06:40 Pierwsza
mi³oœæ (462) 07:15 Sonic X (20) 07:45 Sonic X
(21) 08:15 Power Rangers (330) 08:45S³oneczny
patrol (179) 09:45 Dotyk anio³a (39)
10:45 Zabaweczki - komedia, USA 1992
13:10 Dogoniæ s³oñce - film przygodowy, USA
1996 15:15 Piotr Ba³troczyk przedstawia (16)
16:15 Studio sport16:30 Bu³garia Polska siatkówka 18:30 Studio sport18:50 Wydarzenia
19:15 Sport19:20 Pogoda19:25 13. posterunek
(34)
20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (19) - serial
sensacyjny, USA 2003
21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (20) - serial
sensacyjny, USA 2003 21:55 Studio Lotto
22:00 Prawo miasta (17) - serial
23:00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2007
00:00 Red Bull Air Race 2007
00:30 Magazyn sportowy 02:30 Dziewczyny w
bikini (377)
03:30 Nocne randki (99)
04:40 TV market
05:00 Music Spot (73) - rozrywka
TVN
TVN
TVN
05:35 Uwaga!05:55 Telesklep
07:35 Automaniak max 08:10 Dzieñ dobry i
zdrowy08:30 Dzieñ dobry TVN
10:55 Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie (11/12) - serial
12:10 Na Wspólnej (830) 12:38 Na Wspólnej
(831) 13:06 Na Wspólnej (832) 13:33 Na
Wspólnej (833) 14:00 Taniec z gwiazdami 5
16:00 Maraton uœmiechu 16:35 Pascal: po prostu
gotuj 17:15 Gwiazdy TVN Reprezentacja Sejmu
RP - pi³ka no¿na 19:00 Fakty19:25 Sport19:35
Pogoda19:45 Uwaga!
20:00 Niania 3 (32/60)
20:35 W rytmie hip-hopu - melodramat, USA 2001
22:50 Kryminalni 5 (54) - serial
23:55 Cz³owiek z blizn¹ - film sensacyjny, USA
03:05 Telesklep
03:25 Nic straconego - powtórki programów
05:35 Uwaga!05:55 Telesklep
07:35 Niania 3 (32/60) 08:10 Dzieñ dobry i
zdrowy08:30 Dzieñ dobry TVN
10:55 Kawa na ³awê 11:45 Na dobre i z³e komedia, USA 1997 14:00 Krokodyl Dundee II komedia 16:20 Co za tydzieñ16:45 Niania 3 (32/
60) - serial 17:20 Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie (12/
12) 18:30 Hela w opa³ach (15) - serial 19:00
Fakty19:25 Sport19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Ta podstêpna mi³oœæ - komedia
romantyczna, USA 1997
22:10 Kuba Wojewódzki
23:10 Superwizjer
23:45 Morderca w deszczu - thriller, USA/Niemcy
01:40 Telesklep
02:00 Nic straconego - powtórki programów
06:15 Ocean Avenue (80/130)
07:00 Telezakupy 07:15 Ojczyzna-polszczyzna
07:35 Dwójka dzieciom: Kropelka przygody z
wod¹ (6/26) 08:05 Na dobre i na z³e (248)
09:00 Pytanie na œniadanie 10:45 Œwiêta wojna
11:15 S¹siedzi (89) 11:40 Magnum (100/162)
12:30 Przygody Tarzana (51/75)
13:00 Co ci dolega?: Niezwyk³a ci¹¿a - film
dokumentalny13:45 Dubidu (7/16)
14:45 Dr Quinn 5 (25/26)
15:40 Podró¿e z ¿artem (22)
16:35 Gliniarz i prokurator 2 (8/11)
17:30 Zorro (61/78) 18:00 Program lokalny
18:30 Sport 18:35 Pogoda18:45 Panorama
19:05 Janosik (10/13) - serial przygodowy
20:05 Gra o mi³oœæ - melodramat, USA 2000
22:00 Panorama22:15 Pogoda22:25 Sport
22:30 Biznes - program publicystyczny22:35 997
23:15 Czy œwiat oszala³?: Dziecko dwóch matek film dokumentalny
00:30 Czwarta w³adza (3/4) - serial sensacyjny,
Polska 2004
01:20 Zwichniêcie - film kryminalny, Polska/
Francja 1991
05:20 Ocean Avenue (81/130) - telenowela, USA/
Szwecja 2002
TVN
05:30 Uwaga!05:50 Telesklep 06:40 Na
celowniku (14/22) 07:35 Maraton uœmiechu
08:05 Sêdzia Anna Maria Weso³owska
09:05 Wykrêæ numer 10:05 Fabryka gry
11:05 Detektywi - serial 11:40 Rozmowy w toku
12:50 Na Wspólnej (832) 13:20 W-11 wydzia³
œledczy 14:00 Na celowniku (15/22) 15:00 Prawo
po¿¹dania 16:00 Fakty popo³udniowe16:15
Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial17:15
Rozmowy w toku 18:25 Detektywi 19:00 Fakty
19:30 Sport19:40 Pogoda19:50 Uwaga!
20:15 W-11 wydzia³ œledczy - serial 20:55 Na
Wspólnej (833)
21:30 S³owo honoru - film obyczajowy, USA
23:30 Kryminalni 4 (51) - serial 00:25 Si³acze
Strongcup 7 01:30 Uwaga!01:50 Nocne igraszki
02:50 Telesklep 03:10 Nic straconego
obserwator nr 25.p65
14
05:30 Uwaga!05:50 Telesklep
06:40 Na celowniku (15/22) 07:35 Firma
08:05 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial
09:05 Wykrêæ numer 10:05 Fabryka gry
11:05 Detektywi - serial 11:40 Szymon Majewski
Show 4 - rozrywka 12:50 Na Wspólnej (833)
13:20 W-11 wydzia³ œledczy 14:00 Na celowniku
(16/22) 15:00 Prawo po¿¹dania (92/143)
16:00 Fakty popo³udniowe16:15 Sêdzia Anna
Maria Weso³owska - serial 17:15 Rozmowy w
toku 18:25 Detektywi - serial 19:00 Fakty
19:30 Sport19:40 Pogoda19:50 Uwaga!
20:00 W-11 wydzia³ œledczy - serial
20:40 Superkino: Œcigany - film sensacyjny, USA
23:20 Dobermann - film sensacyjny, Francja 1997
01:30 Uwaga!01:50 Nocne igraszki
02:50 Telesklep 03:10 Nic straconego - powtórki
2007-06-28, 19:05
Program TV / Sport
Obserwator Lokalny, 21 czerwiec 2007r.
Poniedzia³ek 25.06 Wtorek 26.06
TVP 1
TVP 1
Œroda 27.06
05:35 Moda na sukces (3377) 06:00 Kawa czy
herbata? 08:00 Wiadomoœci08:10 Pogoda
08:14 Kwadrans po ósmej 08:30 Sekretny œwiat
misia Beniamina (1/13) - serial animowany 08:55
Budzik - program dla dzieci 09:25 Moliki
ksi¹¿kowe, czyli co czytaæ dziecku (13)09:35
Ranczo pod Zielon¹ Siódemk¹ (1/28)
10:05 Szko³a z³amanych serc (75) - serial 10:55
[email protected] jêzyk angielski dla m³odzie¿y (1/30) - serial
11:20 Wielki œwiat ma³ych odkrywców (101)11:40
Telezakupy 12:00 Wiadomoœci
12:10 Agrobiznes12:20 Plebania (850) 12:45 Letni
seans filmowy: Matki, ¿ony i kochanki (1/22)
13:30 Matki, ¿ony i kochanki (2/22)
14:35 Rok w ogrodzie (131)
15:00 Wiadomoœci15:10 Klan (1239)
15:35 Dwie strony medalu 16:05 Moda na sukces
17:00 Teleexpress17:20 Na celowniku
17:30 Tygrysy Europy (1/18) - serial
18:30 Dwie strony medalu 19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci19:55 Sport 20:00 Pogoda
20:15 Gorycz tropików 22:15 Moskiewska saga
00:05 Z refleksem
00:20 Rozmowy o zmierzchu i œwicie (1)
00:50 Najwa¿niejszy dzieñ ¿ycia (1/9) 05:15 Moda na sukces (3378)
05:35 Moda na sukces (3379) 06:00 Kawa czy
herbata? 08:00 Wiadomoœci08:10 Pogoda08:14
Kwadrans po ósmej 08:30 Stra¿ak Sam (35/51)
08:40 S¹siedzi (15/61) 08:50 Œwinka Peppa (1/
20) dla dzieci 09:00 Domowe przedszkole (7) 09:25 Lippy and Messy Go! Go! Go! (24) 09:35
Ranczo pod Zielon¹ Siódemk¹ (2/28)
10:05 Szko³a z³amanych serc (76) 10:55 [email protected]
jêzyk angielski dla m³odzie¿y (2/30)
11:20 Zwierzowiec 11:35 ZUS dla ciebie
11:40 Telezakupy 12:00 Wiadomoœci
12:10 Agrobiznes12:20 Plebania 12:45 Jan Serce
13:40 Ostatnie takie trio - dramat obyczajowy,
14:30 Kobieta zaradna (12) 15:00 Wiadomoœci
15:10 Klan (1240) 15:35 Dwie strony medalu (2) 16:05 Moda na sukces 17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku17:30 Tygrysy Europy (2/18)
18:30 Dwie strony medalu 19:00Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci19:55 Sport 20:00 Pogoda
20:15 Wstrz¹sy wtórne (1/2) - film katastroficzny,
21:45 Sprawa dla reportera 22:15 Z refleksem
22:35 Bez pardonu 3 (1/22) 23:25 Alternatywy 4
(1/9) 00:25 Ja gorê! - komedia, 00:55 Kabaret
Starszych Panów (19)
05:15 Moda na sukces (3380)
05:35 Moda na sukces (3381) 06:00 Kawa czy
herbata? 08:00 Wiadomoœci08:10 Pogoda08:14
Kwadrans po ósmej 08:30 Sekretny œwiat misia
Beniamina (2/13) 08:55 Domisie (121)
09:20 Lippy and Messy Go! Go! Go! (25)
09:30 Ranczo pod Zielon¹ Siódemk¹ (3/28)
10:05 Szko³a z³amanych serc (77)
10:50 [email protected] jêzyk angielski dla m³odzie¿y (3/30)
11:20 Trendowaci (19)11:40 Telezakupy
12:00 Wiadomoœci12:10 Agrobiznes12:20
Plebania 12:45 Kapelusz pana Anatola - komedia
14:30 Raj (176) - program dla m³odzie¿y
15:00 Wiadomoœci15:10 Klan (1241) - telenowela,
15:35 Dwie strony medalu (3)
16:05 Moda na sukces 17:00 Teleexpress
17:20 Na celowniku17:30 Rodzina jak z nut (1/7)
18:25 Faceci do wziêcia 19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomoœci19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 B³êkitny motyl - dramat obyczajowy,
22:00 David Nolande (1/6) - serial
22:55 Z refleksem
23:15 Tam i z powrotem - dramat
00:55 07 zg³oœ siê (1/21) - serial
01:45 Droga (1/6)
05:15 Moda na sukces
TVP 2
TVP 2
TVP 2
06:05 Ocean Avenue (84/130) 06:55 Przystanek
praca 07:05 Telezakupy07:20 Mi³oœæ, wiernoœæ,
uczciwoœæ 07:35 Dwójka dzieciom: Kropelka
przygody z wod¹ (8) 08:05 Na dobre i na z³e
(250) 09:00 Pytanie na œniadanie lato
10:40 Œwiêta wojna (234) - serial 11:10 S¹siedzi
(91) - serial 11:40 Magnum (102/162) - serial
12:30 Przygody Tarzana (52/75) - serial 12:55
Lekcja historii po kaszubsku - reporta¿ 13:30
Znaki czasu 14:10 Smaczne Go! - rozrywka
15:00 Dr Quinn 6 (1/22) 15:50 Kochanie,
zmniejszy³em dzieciaki (36) - serial 16:35 Gliniarz
i prokurator 2 (10/11) 17:30 Zorro (63/78)
18:00 Program lokalny18:30 Sport18:35
Pogoda18:45 Panorama 19:05 W 80 skarbów
dooko³a œwiata z Danem Cruickshankiem (1/10) 20:10 Pamiêtne lato (1/6) - serial 21:05 Pitbull (6)
- serial 22:00 Panorama22:15 Pogoda22:25 Sport
22:30 Biznes - program publicystyczny22:35
Warto rozmawiaæ 23:30 Kryminalne zagadki Las
Vegas 5 - serial kryminalny, Kanada/USA 2004
00:55 Wieczór artystyczny: Moc idzie z gór (1) koncert 05:35 Ocean Avenue (85/130)
06:20 Ocean Avenue (86/130) 07:00 Telezakupy
07:20 Ojczyzna-polszczyzna 07:35 Dwójka
dzieciom: Kropelka przygody z wod¹ (9) 08:05
Na dobre i na z³e (251) 09:00 Pytanie na
œniadanie lato10:35 Pogoda10:44 Œwiêta wojna
(235) 11:10 Codzienna 2 m 3 (1/13) - serial 11:40
Magnum (103/162) - serial 12:30 Przygody
Tarzana (53/75) - serial 13:00 Raj na Ziemi (1) film dokumentalny 14:00 Europa da siê lubiæ (98)
14:55 Dr Quinn 6 (2/22) - serial 15:45 Kochanie,
zmniejszy³em dzieciaki (37/66) 16:35 Gliniarz i
prokurator 2 (11) 17:25 Zorro (64/78)
18:00 Program lokalny18:30 Sport18:35
Pogoda18:45 Panorama19:05 Smaczne Go! rozrywka 20:00 Hotel Babylon (1/8) - serial
21:00 Czarne chmury (1/10) - serial 22:00
Panorama22:15 Pogoda22:25 Sport22:30 Biznes
22:35 Wieczór filmowy Kocham kino wstêp
22:40 Trzy kolory: Niebieski - dramat
psychologiczny, Polska/Francja/Szwajcaria
1993
00:20 Eureka (1/2) - dramat psychologiczny,
Japonia/Francja 2000 05:40 Ocean Avenue (87/
130) - telenowela
06:25 Ocean Avenue (88/130) 07:10 Telezakupy
07:25 Dwójka dzieciom: Ma³y pingwin Pik-Pok (1/
26) 07:35 Dwójka dzieciom: Kropelka przygody z
wod¹ (10) 08:05 Na dobre i na z³e (252) 09:00
Pytanie na œniadanie 10:44 Œwiêta wojna (236)
11:10 Codzienna 2 m 3 (2/13) - serial komediowy
11:40 Magnum (104/162) - serial sensacyjny
12:30 Przygody Tarzana (54/75) 13:00 Raj na
Ziemi (2)14:10 Europa da siê lubiæ (112) 15:00 Dr
Quinn 6 (3/22) 15:50 Wakacje z Dwójk¹:
Kochanie, zmniejszy³em dzieciaki (38) 16:40
Gliniarz i prokurator 3 (1/26)
17:30 Zorro18:00 Program lokalny18:30 Sport
18:35 Pogoda18:45 Panorama
19:05 KabareTOP czyli Kabaretowa Lista
Przebojów (8)
19:40 Wieczór z Bondem: Oœmiorniczka - film
22:00 Panorama22:15 Pogoda22:25 Sport
22:30 Biznes22:35 Z³owieszczy amulet - film
00:10 Desperaci wybuchowa historia PRL-u (1/4)
- serial dokumentalny
00:40 ¯yæ z przeszczepem (1/5) - film
dokumentalny
05:40 Ocean Avenue (89/130)
Polsat
Polsat
06:00 Wstawaj! Gramy! (306) 06:50 Sekret Laury
(98) 07:45 TV market 08:00 Wielka wygrana (38)
09:00 Graczykowie (24) 09:30 Daleko od noszy
(69) - serial 10:00 Czarodziejki (2/22) - serial
11:00 Dotyk anio³a (2) - serial 12:00 Pensjonat
pod Ró¿¹ (2) - serial 13:00 Jesteœ moim ¿yciem
(121) 14:00 Miodowe lata 9 (27) - serial14:45
Benny Hill (4) 15:15 Rodzina zastêpcza (121) serial 15:50 Wydarzenia 16:15 Pogoda16:25
Daleko od noszy (70) - serial 16:55 Stra¿nik
Teksasu (85) - serial 18:00 Miodowe lata 9 (28) serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport19:25
Pogoda19:30 Rodzina zastêpcza (122) - serial
20:00 Mamuœki (1,2) - serial
21:00 ¯ar - thriller, USA 2002
21:55 Studio Lotto (w przerwie filmu)
22:55 Chirurdzy 2 (24)
23:55 Threshold strategia przetrwania (1) - serial
00:55 Dziewczyny w bikini (373) 01:55 Nocne
randki (101) 05:00 Music Spot (75)
Polsat
06:00 Wstawaj! Gramy! (305) 06:50 Sekret Laury
(97) 07:45 TV market 08:00 Wielka wygrana (37)
09:00 Graczykowie (23) 09:30 Daleko od noszy 10:00 Czarodziejki (1/22) - serial 11:00 Dotyk
anio³a (1) - serial 12:00 Pensjonat pod Ró¿¹ (1) serial 13:00 Jesteœ moim ¿yciem (120)
14:00 Miodowe lata (1) 14:45 Benny Hill (3) 15:15
Rodzina zastêpcza (120) 15:50 Wydarzenia
16:15 Pogoda16:25 Daleko od noszy (69) - serial
16:55 Stra¿nik Teksasu (84) - serial 18:00
Miodowe lata 9 (27) - serial 18:50 Wydarzenia
19:20 Sport19:25 Pogoda19:30 Rodzina
zastêpcza (121) - serial 20:00 I kto tu rz¹dzi (1) serial 20:30 I kto tu rz¹dzi (2) - serial
21:00 Megahit: Ryzykanci - film sensacyjny, USA
1997 21:55 Studio Lotto (w przerwie filmu)
22:55 Nieustraszeni (132) - reality show
00:10 Bumerang (434) 00:50 Dziewczyny w bikini
(372) - quiz 01:50 Nocne randki (100) - rozrywka
05:00 Music Spot (74) - rozrywka
TVN
TVN
05:40 Telesklep 06:30 Na celowniku (16/22)
07:25 Taniec z gwiazdami 5 - rozrywka
09:05 Wykrêæ numer 10:05 Fabryka gry
11:05 Telesklep11:30 Co nowego u Scooby'ego?
(1/14) 11:55 Detektywi - serial 12:25 W-11
wydzia³ œledczy - serial 13:05 Na Wspólnej serial 13:30 Na Wspólnej - serial ,
13:55 Na Wspólnej - serial
14:20 Na celowniku (17/22) - serial
15:20 Prawo po¿¹dania (93/143)
16:20 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial
17:20 Rozmowy w toku - talk show
18:30 Detektywi - serial 19:00 Fakty19:30 Sport
19:40 Pogoda19:50 Uwaga!
20:15 W-11 wydzia³ œledczy - serial
20:55 Szymon Majewski Show 4 - rozrywka
22:00 Bez œladu 3 (23/23) - serial
23:00 Kuba Wojewódzki 00:00 Firma
00:30 Prawo ulicy 2 (1/12) - serial kryminalny,
01:35 Co za tydzieñ
02:00 Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy
03:00 Telesklep03:20 Uwaga!
03:40 Nic straconego - powtórki programów
05:50 Telesklep 06:40 Na celowniku (17/22)
07:35 Pascal: po prostu gotuj
08:05 Rozmowy w toku 09:05 Wykrêæ numer
10:05 Fabryka gry
11:05 Telesklep11:30 Co nowego u Scooby'ego?
(2/14)11:55 Detektywi - serial
12:25 W-11 wydzia³ œledczy - serial
13:05 Na Wspólnej
13:30 Na Wspólnej - serial
13:55 Na Wspólnej - serial
14:20 Na celowniku (18/22) - serial
15:20 Prawo po¿¹dania (94/143) 16:20 Sêdzia
Anna Maria Weso³owska - serial
17:20 Rozmowy w toku
18:30 Detektywi - serial 19:00 Fakty
19:30 Sport19:40 Pogoda19:50 Uwaga!
20:15 W-11 wydzia³ œledczy - serial 20:55
Detektyw Monk 4 (2/16) - serial
21:55 Dowody zbrodni 3 (1/23) - serial
22:55 Kuba Wojewódzki
23:55 Nie z tego œwiata 1 (13/22) - serial sf
00:45 Uwaga!
01:05 Nocne igraszki 02:05 Telesklep
02:25 Nic straconego - powtórki programów
obserwator nr 25.p65
15
TVP 1
06:00 Wstawaj! Gramy! (307) 06:50 Sekret Laury
07:45 TV market 08:00 Wielka wygrana (39)
09:00 Graczykowie (25) 09:30 Daleko od noszy
(70) - serial 10:00 Czarodziejki (3/22) - serial
11:00 Dotyk anio³a (3) - serial 12:00 Pensjonat
pod Ró¿¹ (3) - serial 13:00 Jesteœ moim ¿yciem
(122) 14:00 Miodowe lata 9 (28)14:45 Benny Hill
(5) - serial komediowy, Wielka Brytania 1985
15:15 Rodzina zastêpcza (122) 15:50Wydarzenia
16:15 Pogoda16:25 Daleko od noszy (71)
16:55 Stra¿nik Teksasu (86)18:00 Miodowe lata 9
18:50 Wydarzenia 19:20 Sport19:25 Pogoda
19:30 Rodzina zastêpcza (123) 20:00 Œwiat
wed³ug Kiepskich 20:30 Œwiat wed³ug Kiepskich
21:00 Jego zdaniem, jej zdaniem - komedia, USA
199121:55 Studio Lotto (w przerwie filmu)
23:25 Daleko od noszy (122)
23:55 Lataj¹cy Holender - thriller, USA 2000
01:35 Dziewczyny w bikini (374) 02:35 Nocne
randki (102) 05:00 Music Spot (76)
TVN
05:50 Telesklep 06:40 Na celowniku (18/22)
07:35 Usterka - serial 08:05 Rozmowy w toku
09:05 Wykrêæ numer 10:05 Fabryka gry
11:05 Telesklep11:30 Co nowego u Scooby'ego?
(3/14) 11:55 Detektywi - serial
12:25 W-11 wydzia³ œledczy - serial
13:05 Na Wspólnej - serial
13:30 Na Wspólnej - serial
13:55 Na Wspólnej - serial
14:20 Na celowniku (19/22) - serial
15:20 Prawo po¿¹dania (95/143)
16:20 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial
17:20 Rozmowy w toku - talk show
18:30 Detektywi - serial
19:00 Fakty
19:30 Sport19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:15 Kongo - film przygodowy, USA 1995
22:25 Magda M. 3 (31) - serial
23:25 Magda M. 3 (32) - serial
00:25 Czarna œmieræ (1/2) - miniserial
02:20 Nocne igraszki - interaktywny program
rozrywkowy
03:20 Telesklep03:40 Uwaga!
04:00 Nic straconego - powtórki programów
2007-06-28, 19:05
15
Klasa Okrêgowa grupa Pó³noc
Gwardia Koszalin - Sokó³ Karlino
1:2
Wiekowianka Wiekowo-Rasel Dygowo 3 : 0
Zefir Wyszewo - P³omieñ Myœlino
2:6
Zryw Kretomino - Piast Drzonowo
3:1
B³êkitni St.Jaros³aw - Leœnik Manowo 3 : 0
Wybrze¿e Biesiekierz - Jantar Siemyœl 4 : 1
Mechanik Bobolice - Gryf Polanów
1:2
¯aki-94 Ko³obrzeg - Dar³ovia Dar³owo 4 : 2
Tabela:
1. Leœnik/Rossa Manowo 30 74 78-21
2. Gwardia Koszalin
30 61 67-34
3. Sokó³ Karlino
30 51 43-30
4. Wiekowianka Wiekowo 30 50 50-35
5. ¯aki-94 Ko³obrzeg
30 50 62-44
6. Dar³ovia Dar³owo
30 47 51-35
7. Piast Drzonowo
30 44 39-40
8. P³omieñ Myœlino
30 44 61-48
9. Zefir-IMSO Ki Wyszewo 30 41 46-51
10.B³êkitni St.Jaros³aw
30 41 52-63
11.Gryf Polanów
30 40 38-34
12.Zryw Kretomino
30 33 56-60
13. Wybrze¿e Biesiekierz 30 31 45-56
14. Rasel Dygowo
30 30 44-67
15. Mechanik Bobolice
30 23 50-81
16. Jantar Siemyœl
30 11 26-109
KLASA A
Strong Zielenica - Olympic Warszkowo 2 : 4
Grom Œwielino - Wicher Mierzyn 4 : 2
Arkadia Malechowo - Saturn Mielno 6 : 1
Zieloni Rusko-Nemeton Strzekêcino 1 : 4
Piast S³awsko - P³omieñ Je¿yczki 0 : 3V
Têcza S³awno - Victoria II Sianów
3:2
Tabela:
1. Arkadia Malechowo
24 62 80-12
2.Olympic Warszkowo 24 59 89-24
3.Saturn Mielno
24 50 74-44
4.Passat Bukowo Morskie 24 45 64-43
5. Victoria Sianów
24 41 79-47
6. Nemeton Strzekêcino 24 38 57-45
7. P³omieñ Je¿yczki
24 30 58-60
8. Grom Œwielino
24 28 46-70
9. Wicher-Hajka Mierzyn 24 27 43-54
10. Strong Zielenica
24 26 43-56
11. Zieloni Rusko
24 25 46-83
12. Têcza S³awno
24 15 33-87
13. Piast S³awsko
24 2 8-95
Klasa B
Tramp Janiewice - Kolorowi Rzyszczewo 3 : 5
Wrzos Wrzeœnica- B³êkitni Tychowo 0 : 3
Darpol Barzowice- LZS Kowalewice 3 : 1
Derby Gwiazdowo - Piast S³awsko 4 : 2
Orze³ Smardzewo - Pogoñ Noskowo 3 : 0
Tabela:
1. B³êkitni Tychowo
17 41 57-20
2. Darpol Barzowice
17 37 60-25
3. Kolorowi Rzyszczewo 17 34 58-35
4. Wrzos Wrzeœnica
17 26 43-35
5. Derby Gwiazdowo
17 23 27-31
6. Orze³ Smardzewo
17 23 28-25
7. Pogoñ Noskowo
17 21 29-47
8. Piast S³awsko
9 9 13-39
9. Tramp Janiewice
17 8 17-48
10. LZS Kowalewice
17 8 30-57
S³awno. OSiR
"SPORTOWE LATO W
MIEŒCIE"
23.06.07 SOBOTA 8.00 - 16.00
S£AWNO-KR¥G--S£AWNO RAJD
ROWEROWY "POWITANIE
WAKACJI NA DWÓCH KÓ£KACH"
26.06.07 WTOREK
10.00 - 14.00
HALA OSiR TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA S£AWNO
30.06.07 SOBOTA 10.00 - 14.00
BOISKO STADION MIEJSKILUB HALA
GM NR 1* TURNIEJ GRAND PRIX
PLA¯OWEJ PI£KI SIATKOWEJ O
PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
S£AWNO

Podobne dokumenty