SWD ST - instrukcja adm psp 2.0

Transkrypt

SWD ST - instrukcja adm psp 2.0
Instrukcja administratora
Systemu SWD ST
(dla wersji systemu 1.24.x.y)
© Abakus Systemy Teleinformatyczne
Sp. z o.o. 2009
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Historia wersji
Lp.
1
2
Wersja
1.20.0
1.22.0
Data
3
4
5
Autor
Artur Pomper
Artur Pomper
Artur Pomper
Artur Pomper
Artur Pomper
6
7
8
9
10
001
002
002
002
2009-02-27
2009-03-03
2009-03-06
2009-03-09
Artur
Artur
Artur
Artur
Artur
Pomper
Pomper
Pomper
Pomper
Pomper
11
12
002
002
2009-03-10
2009-03-11
Artur Pomper
Artur Pomper
Modyfikacje
Wersja 20 instrukcji.
Opis
algorytmu
wysyłania
informacji
o
wycofaniach.
Konfiguracja modułu Komunikatora.
Okno zasad bezpieczeństwa haseł użytkowników.
Nowy punkt instrukcji traktujący o konserwacji
systemu.
Dziennik zdarzeń systemu.
Opisano dodatkowe opcje terminarza w wersji 24.
Aktualizacja do punktu 3.1.2 włącznie.
Aktualizacja do końca pkt. 3
Rozpoczęto aktualizację pkt. 4, szczegółowy opis
okna Ustawień programu.
Opis okna Ustawień programu.
Opis okna Ustawień programu, formatowanie,
utworzenie PDF.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
2
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
System SWD ST .................................................................................................................... 5
1.1.
Ogólnie
5
1.2.
Wersje systemu SWD ST
5
1.3.
Moduły systemu SWD ST
6
Budowa systemu SWD ST ...................................................................................................... 7
2.1.
Serwer bazy danych
9
2.1.1.
Firebird ................................................................................................................. 9
2.2.
Serwer komunikacyjny ACS
9
2.3.
Baza danych
10
2.4.
Pliki programów
10
2.5.
Transmisja ST
11
2.6.
Program obsługi bazy danych systemu Abdul
11
2.6.1.
Aktualizuj bazę danych .........................................................................................12
2.6.2.
Przywróć bazę z kopii bezpieczeństwa ...................................................................12
2.6.3.
Porządkowanie bazy danych..................................................................................12
2.6.4.
Ratowanie uszkodzonej bazy danych .....................................................................12
2.6.5.
Odświeżanie indeksów ..........................................................................................12
2.6.6.
Zamknij program ..................................................................................................13
2.7.
Inne narzędzia
14
Proces instalacji systemu ......................................................................................................14
3.1.
Instalacja serwera systemu SWD ST
14
3.1.1.
Problemy z uruchamianiem modułów SWD ST........................................................14
3.1.2.
Czynności wstępne ...............................................................................................15
3.1.3.
Porządkowanie bazy danych..................................................................................15
3.1.4.
Uruchomienie oraz konfiguracja serwera ACS .........................................................16
3.2.
Instalacja na stanowisku klienta
25
Konfiguracja systemu SWD ST ..............................................................................................26
4.1.
Konfiguracja programu SWD ST
26
4.1.1.
Ustawienie adresu IP ACS dla plików wykonywalnych .............................................26
4.1.2.
Ustawienie certyfikatów ........................................................................................26
4.1.3.
Użytkownicy w systemie SWD ST ..........................................................................27
4.1.4.
Inne ustawienia programu ....................................................................................31
4.2.
Konfiguracja modułu 112 ST (opcja)
39
4.2.1.
Ustawienia główne modułu 112 ST ........................................................................39
4.2.2.
Dopisywanie użytkowników ...................................................................................40
4.2.3.
Edycja katalogów zdarzeń dla służb .......................................................................40
4.3.
Konfiguracja transmisji
40
4.3.1.
Ustawienie jednostek do transmisji ........................................................................40
4.3.2.
Konfiguracja z poziomu programu transmisji ..........................................................40
4.4.
Zaawansowane ustawienia programu transmisji
45
4.5.
Algorytm przesyłania informacji o wycofaniach
45
Instalacja i konfiguracja systemu Ewid ST ..............................................................................46
5.1.
Informacje ogólne
46
5.2.
Instalacja systemu Ewid ST
46
5.3.
Import danych z systemu Ewid99
46
5.4.
Konfiguracja systemu Ewid ST
47
5.5.
Konfiguracja mechanizmu blokady meldunków
47
Moduł mapowy systemu SWD ST ..........................................................................................48
6.1.
Obsługiwane formaty map
48
6.1.1.
Warstwy rastrowe ................................................................................................48
6.1.2.
Warstwy wektorowe .............................................................................................48
6.1.3.
Wymagane układy współrzędnych .........................................................................48
6.2.
Instalacja i konfiguracja modułu mapowego
49
Moduł Komunikatora.............................................................................................................50
7.1.
Konfiguracja transmisji Komunikatora
50
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
3
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
7.2.
Przesyłanie komunikatów
50
Aktualizacja systemu SWD ST ...............................................................................................50
8.1.
Czynności wstępne
51
8.2.
Zabezpieczenie starej wersji systemu
51
8.3.
Zatrzymanie usług systemu
51
8.4.
Wymiana plików nowej wersji
53
8.5.
Aktualizacja struktury bazy danych
53
8.6.
Ponowne uruchomienie usług
54
8.7.
Skrypty aktualizacyjne SWDUpdate
54
9.
Konserwacja systemu ...........................................................................................................55
9.1.
Dziennik zdarzeń
55
8.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
4
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
1.
System SWD ST
1.1. Ogólnie
System Wspomagania Decyzji dla Stanowisk Kierowania – SWD ST, to zintegrowany, składający
się z wielu modułów system informatyczny, którego celem jest wykorzystanie informacji zawartych w
bazach danych do wspomagania pracy Państwowej Straży Pożarnej (w zakresie jednostek JRG,
KP/KM, KW, KG) jak i stacji Pogotowia Ratunkowego. Ścisłe połączenia pomiędzy modułami systemu,
umożliwiają pełną wymianę informacji zarówno wewnętrznie pomiędzy jednostkami jednego typu (PSP
i PSP, Pogotowie Ratunkowe i Pogotowie Ratunkowe), jak i pomiędzy jednostkami różnych typów (PSP
i Pogotowie Ratunkowe).
W odróżnieniu od wcześniejszej wersji, system SWD ST stworzony jest w architekturze klient –
serwer. Każda jednostka organizacyjna może posiadać swoją bazę danych (serwer bazy danych) i
serwer komunikacyjny, z którym łączą się klienci pracujący na stanowiskach komputerowych, bądź też
korzystać z jednego wspólnego serwera bazy danych i serwera komunikacyjnego wspólnego dla kilku
odrębnych jednostek. Dodatkowo instalacje systemu w każdej z jednostek organizacyjnych, posiadają
mechanizm aktualizacji danych pomiędzy sobą.
System SWD ST współpracuje także z urządzeniami teletechnicznymi wykorzystywanymi
zarówno w PSP jak i PR, takimi jak: cyfrowe centrale telefoniczne, terminale statusów, rejestratory
rozmów, urządzenia zdalnego alarmowania itp. Kwestia obsługi urządzeń w systemie SWD ST
omówiona została w odrębnej instrukcji. Lista aktualnie dostępnych modułów urządzeń, przedstawiona
została w punkcie 1.2 instrukcji. W związku z tym iż powstają coraz to nowsze technologie i
urządzenia stosowane w służbach ratowniczych, po uzgodnieniu z naszą firmą, możliwe jest
stworzenie modułu umożliwiającego obsługę nowych urządzeń z poziomu systemu SWD ST. Istotnym
jest jednak w tym przypadku, aby producent danego rozwiązania, umożliwił współpracę z systemami
komputerowymi oraz był w stanie udzielić szczegółowych informacji technicznych odnośnie jego
funkcjonowania.
System SWD ST stworzony został dla dwóch platform baz danych – wersja SWD ST dla
Interbase – Firebird, oraz wersja SWD ST dla Oracle, oraz pracuje na systemach operacyjnych
Windows 2000, Windows XP oraz Windows 2003.
W przypadku najnowszych systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows
2008 Server, nie przeprowadzono jeszcze kompleksowych testów i dostosowania
systemu SWD ST do w/w. W praktyce stwierdzono nieliczne przypadki w których
nie udało się n w/w systemach operacyjnych uruchomić systemu SWD ST.
1.2. Wersje systemu SWD ST
Począwszy od wersji 18 systemu, zmianie uległa numeracja wersji. Znaczenie poszczególnych
cyfr, opisane zostało poniżej na przykładzie wersji o numerze 1.20.6.1.
1
24
0
1
Właściwy
Numer wersji
numer wersji
Numer wersji
Wartość stała
programów
systemu SWD
bazy danych
wykonywalnych
ST
Pierwsza cyfra numeru, określona w przykładzie jako wartość stała, jest cyfrą niezmienna.
Druga cyfra numeru oznacza właściwy numer wersji – w tym przypadku do czynienia mamy z wersja
numer 24. Cyfra trzecia, oznacza numer wersji bazy w tej wersji systemu, natomiast ostatnia czwarta
cyfra oznacza numer wersji programów wykonywalnych dla tej wersji bazy.
Taka forma numeracji wersji, wprowadzona została aby uniknąć problemów związanych z
niezgodnością wersji bazy danych w stosunku do uruchamianych programów wykonywalnych. Często
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
5
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
się zdarzało, że do nowej wersji systemu uruchamiane były stare wersje programów wykonywalnych,
przez co system generował błędy.
W chwili obecnej, jeśli na przykład na skutek zgłoszonych poprawek dostarczona zostanie nowa
kompilacja systemu w wersji 24 i numer bazy będzie bez zmian a zmienią się tylko wersje programów
wykonywalnych, aktualizacja wersji sprowadzać się będzie wyłącznie do podmiany plików. Jeśli
natomiast dostarczona nowa kompilacja wersji 24 oznaczona będzie inną, wyższą cyfrą numeru wersji
bazy danych, będzie to oznaczało iż zmieniona została struktura bazy i oprócz podmiany plików,
konieczne jest również przeprowadzenie aktualizacji bazy danych.
Dystrybuowane wersje systemu SWD ST oznaczone są cyframi parzystymi. Cyfry
nieparzyste oznaczają wersję beta, dostarczaną klientowi tylko w szczególnych
przypadkach.
1.3. Moduły systemu SWD ST
W tabeli Tab. 1 przedstawiono listę obsługiwanych w systemie urządzeń oraz dodatkowych
modułów programowych dla wersji systemu 1.24.x.x.
Oznaczenie
SWD-ST-POD
SWD-ST-GIS
SWD-ST-GIS
112-ST
EWID ST
EWIDSTAT-ST
SWD-ST-SIE
SWD-ST-ALC
SWD-ST-MAT
SWD-ST-SLI
SWD-ST-SIG
SWD-ST-EUR
SWD-ST-TRX
SWD-ST-DSP
SWD-ST-DWA
SWD-ST-DTS
SWD-ST-DTI
SWD-ST-MON
SWD-ST-PAG01
SWD-ST-PAG02
SWD-ST-BLOK
SWD-ST-DTG
Abakus SMS
Opis
Obsługa podziału bojowego
Obsługa środowiska mapowego
Obsługa środowiska mapowego – wyszukiwanie tras
dojazdu w ramach miasta
Obsługa telefonu 112 – integracja przyjmowania
zgłoszeń dla różnych służb
System obsługi meldunków ze zdarzeń Ewid
Ewidstat dla systemu Ewid w wersji ST
Serwer komunikacyjny dla centrali Siemens HIPATH
(TAPI)
Serwer komunikacyjny dla centrali Alcatel (TAPI)
Serwer komunikacyjny dla centrali Matra (TAPI)
Serwer komunikacyjny dla centrali Slican 2720 (CTI)
Serwer komunikacyjny dla centrali Platan SIGMA (CTI)
Serwer komunikacyjny dla telefonu Eurit (TAPI)
Obsługa rejestratora rozmów TRX
Obsługa selektywnego alarmowania Platan DSP50
Obsługa wyświetlaczy Platan DWA
Obsługa terminali statusów Platan DTS
Obsługa systemu alarmowania Platan DTI
Serwer komunikacyjny dla stacji monitoringu ppoż.
Obsługa systemu pagerów SwissPhone
Obsługa systemu pagerów DSP-26
Moduł blokady edycji meldunków dla jednostek
podległych
Obsługa terminali statusów Platan GPRS
Moduł obsługi urządzeń GSM, wysyłanie i odbieranie
wiadomości SMS, potwierdzenia
Tab. 1.
Moduły dodatkowe systemu SWD ST
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
6
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
2.
Budowa systemu SWD ST
System SWD ST składa się z kilku wzajemnie ze sobą współpracujących modułów, omówionych
w poniższych punktach.
Przy omawianiu budowy systemu SWD ST, zakłada się iż zainstalowany jest on na jednym
komputerze pracującym w roli zarówno serwera jak i klienta posiadającym adres ip 192.168.0.1, oraz
że zlokalizowany jest w folderze c:\swdst\. Zawartość tego folderu, dla standardowej instalacji,
wypisana została poniżej.
c:\swdst\
acs\
acs.exe
acs.map
acsmanager.cpl
acsmanager.map
Term.xml
terminarz.old
terminarz.sch
db\
swd.gdb
x_y_clear_swd.fbk
dev\
devmanager.cpl
devmanager.map
tu znajdują się serwery urządzeń
porgram\
112-st.exe
112-st.map
mapast.exe
mapast.map
swd.ini
swd_st.exe
swd_st.map
teleadresyst.exe
teleadresyst.map
zestawienia-st.exe
zestawienia-st.map
tools\
abdul.exe
abdul.map
abacleaner.exe
delayrunapp.exe
firebird-2.1.1.17910-0_Win32.exe
swdupdate.exe
*.sus
transmisja\
arch\
in\
out\
err\
in\
logi\
pliki\
system\
out\
/opcja
/opcja
/gdzie x_y to numer wersji
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
/opcja
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
7
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
temp\
transmisja2.exe
transmisja2.map
transmisja.ini
/opcja
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
8
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
2.1. Serwer bazy danych
System SWD ST stworzony został dla dwóch platform baz danych: Interbase – Firebird oraz
Oracle. Na komputerze który pracować ma w roli serwera bazy danych, zainstalowany musi być więc
jeden z wymienionych systemów bazy danych.
2.1.1.
Firebird
System SWD ST w poszczególnych wersjach wymaga określonych wersji serwera Firebird:
1.18.x.y – pracuje na Firebird 2.0
1.20.x.y – pracuje na Firebird 2.0
1.22.x.y – wersja systemu pominięta w dystrybucji
1.24.x.y – pracuje na Firebird 2.1
Właściwy program instalacyjny serwera Firebird dla poszczególnych wersji systemu SWD ST,
dystrybuowana jest w paczkach instalacyjnych poszczególnych wersji systemu SWD ST.
Praca w systemie SWD ST na nie odpowiedniej wersji serwera bazy danych Firebird
generuje błędy oraz doprowadzić może do uszkodzenia bazy danych systemu.
2.2. Serwer komunikacyjny ACS
ACS to moduł systemu SWD ST odpowiadający za komunikację w obrębie sieci lokalnej
pomiędzy pozostałymi modułami systemu. Uruchamiany jest on w systemie operacyjnym jako usługa
– stąd zainstalowany może być tylko na komputerze pracującym w systemie Windows 2000/XP/2003.
W naszym przykładzie ACS zainstalowany jest w folderze c:\swdst\acs\ i w skład jego wchodzą
pliki acs.exe, acsmanager.cpl oraz terminarz.sch, opcjonalnie może tam znajdować się jeszcze plik
devmanager.cpl w przypadku gdy w systemie SWD ST zainstalowane są serwery urządzeń. W
poniższej tabeli znajduje się opis plików ACS’a.
Serwer ACS przechowuje i dostarcza klientom systemu SWD ST istotne informacje związane z
funkcjonowaniem systemu, takie jak lokalizacja bazy danych (adres IP i ścieżka do pliku) i inne.
Tabela Tab. 2 przedstawia opis plików powiązanych z serwerem komunikacyjnym ACS.
Plik
Acs.exe
Acs.map
Acsmanager.cpl
Opis
Serwer ACS. Uruchamiany w systemie jako usługa. Przed pierwszym
uruchomieniem konieczne jest jego zainstalowanie (instalacja odbywa się przy
pomocy programu acsmanager.cpl).
Konfiguracja ACS zapisywana jest w rejestrze systemu Windows a dostęp do
niej możliwy jest przez wtyczkę acsmanager.cpl, bądź bezpośrednio przy użyciu
programu RegEdit:
[hkey_local_machine] – [software] – [abakus] – [acs]
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu acs.exe.
Plik przy pomocy którego można zatrzymywać, uruchamiać, bądź konfigurować
usługę ACS. Plik ten stworzony został w formacie rozszerzenia panelu
sterowania – można go uruchamiać bezpośrednio z lokalizacji
c:\swdst\acs\acsmanager.cpl,
bądź
skopiować
do
folderu
%SystemRoot%\system32 – w tym przypadku w Panelu Sterowania systemu
pojawi się ikona poprzez uruchomienie której możliwa będzie konfiguracja
serwera ACS. Do uruchomienia konieczne jest posiadanie uprawnień
administratora systemu Windows – w przypadku pracy w systemie MS Vista,
konieczne jest uruchamianie go prawym klawiszem myszy w opcji Uruchom
jako administrator.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
9
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Acsmanager.map
Term.xml
Terminarz.sch
Devmanager.cpl
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu acsmanager.cpl.
Plik XML w którym serwer ACS przechowuje informacje o czynnościach
wykonywanych cyklicznie w wersjach systemu od 24 włącznie.
Plik tekstowy, w którym serwer ACS przechowuje informacje o czynnościach
wykonywanych cyklicznie w wersjach systemu do 20 włącznie, takich jak
godzina automatycznego tworzenia kopii bazy danych, godzina przypomnienia
o zmianie służby, godzina automatycznego wysyłania danych, i inne.
Po aktualizacji do wersji 24, plik może być usunięty.
Plik przy pomocy którego można zatrzymywać, uruchamiać, bądź konfigurować
serwery urządzeń obsługiwanych przez system SWD ST. Plik ten stworzony
został w formacie rozszerzenia panelu sterowania – można go uruchamiać
bezpośrednio z lokalizacji c:\swdst\acs\devmanager.cpl, bądź skopiować do
folderu %SystemRoot%\system32 – w tym przypadku w Panelu Sterowania
systemu pojawi się ikona poprzez uruchomienie której możliwa będzie
konfiguracja urządzeń obsługiwanych w systemie SWD ST. Do uruchomienia
konieczne jest posiadanie uprawnień administratora systemu Windows.
Devmanager.map
Tab. 2.
Opis plików serwera ACS
Proces instalacji serwera ACS omówiony zostanie w punkcie traktującym o procesie instalacji
systemu SWD ST.
2.3. Baza danych
Baza danych systemu SWD ST, wraz z większością ustawień znajduje się w folderze
c:\swdst\db\ - plik swd.gdb. Dodatkowo w folderze tym powinien znajdować się jeszcze plik
x_y_clear_swd.fbk – struktura bazy danych dla posiadanej aktualnie wersji systemu SWD ST, gdzie
x_y oznacza numer wersji systemu oraz bazy danych.
2.4. Pliki programów
W folderze c:\swdst\program\ znajdują się pliki swd_st.exe, zestawienia-st.exe oraz swd.ini. W
przypadku korzystania z modułu 112 ST Może się tutaj także znajdować plik 112-st.exe. Także w
przypadku używania modułu mapowego, będzie się tam znajdował plik MapaST.exe.
Plik
UserData
112-st.exe
112-st.map
Mapa_st.exe
Mapa_st.map
StopScreenSaver.exe
Swd.ini
Opis
Folder w którym przechowywane są pliki konfiguracyjne systemu dla
poszczególnych użytkowników, przechowujące takie dane jak np. parametry
wyświetlania okien programów, ustawienia mapy itp.
Plik uruchamiający moduł obsługi telefonu alarmowego 112 (opcja systemu).
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu 112-st.exe.
Plik uruchamiający moduł obsługi mapy systemu SWD ST.
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Mapa_st.exe.
Program wyłączający wygaszasz ekranu w momencie gdy w systemie pojawi się
komunikat (wyskakujące okno w prawym dolnym rogu ekranu).
Plik konfiguracyjny programów wykonywalnych, z którego pobierają one
informacje o adresie IP i porcie serwera komunikacyjnego ACS, oraz o lokalizacji
innych programów które mogą być uruchamiane z menu programu swd_st.exe.
Powinien on wyglądać następująco:
[ACC]
Adres=192.168.0.1
Port=2500
[PROGRAMY]
1=Zestawienia;C:\swdst\program\Zestawienia-ST.exe
Gdzie: Adres to adres IP komputera na którym zainstalowany jest serwer ACS,
Port to numer portu na którym ten serwer pracuje.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
10
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Swd_st.exe
Swd_st.map
Teleadresyst.exe
Teleadresyst.map
Zestawienia-st.exe
Zestawienia-st.map
Plik uruchamiający system SWD ST dla klienta.
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Swd_st.exe.
Plik program obsługi danych teleadresowych (dane z Bazy sił i środków, bez
zakładek Sprzęt i Obsada osobowa).
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Teleadresyst.exe.
Plik uruchamiający moduł zestawień z bazy sił i środków oraz wyjazdów systemu
SWD ST dla klienta.
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Zestawienia-st.exe.
Tab. 3.
Opis programów klienta systemu SWD ST
2.5. Transmisja ST
W folderze c:\swdst\transmisja\ znajdują się pliki modułu transmisji danych systemu SWD ST.
Moduł ten, odpowiada za transmisję danych zarówno pomiędzy jednostkami PSP: JRG i KM/KP i KW,
jak i może być użyty do transmisji danych pomiędzy stacjami PR.
Dodatkowo w folderze tym, w domyślnej konfiguracji tworzone są foldery używane przez
program transmisji do czasowego bądź trwałego gromadzenia plików zawierających dane
przetwarzane przez program transmisji.
Plik
Transmisja2.exe
Transmisja2.map
Transmisja.ini
Arch
Err
In
Logi
Out
Temp
Opis
Plik uruchamiający moduł transmisji systemu SWD ST.
Plik umożliwiający logowanie wyjątków programu Transmisja2.exe.
W pliku przechowywane są ustawienia programu transmisji, z których
najistotniejszymi dla nas są adres serwera ACS oraz port na którym ten serwer
pracuje:
[ACC]
Adres=192.168.0.1
Port=2500
Wszystkie inne ustawienia, dostępne są z poziomu interfejsu konfiguracji
programu transmisji.
Folder w którym przechowywane są archiwalne pliki transmisji.
Folder w którym przechowywane są pliki transmisji w których wystąpiły błędy.
Folder w którym zapisywane są pliki przyjęte przez program transmisji i
przechowywane do momentu przyjęcia.
Folder przechowujący logi działania programu transmisji.
Folder zawierający podfoldery dla wszystkich adresatów programu transmisji, w
których przechowywane są aż do wysłania pliki wygenerowane dla tych
adresatów.
Folder tymczasowy programu transmisji.
Tab. 4.
Opis elementów składowych modułu transmisji danych
Szczegółowo proces konfiguracji modułu transmisji systemu SWD ST omówiony zostanie w
punkcie traktującym o konfiguracji systemu SWD ST.
2.6. Program obsługi bazy danych systemu Abdul
Abdul (Abakus Database Utility) – narzędzie służące do obsługi bazy danych systemu SWD ST.
Przy jego pomocy wykonujemy czynności takie jak aktualizacja bazy danych (patrz punkt o tym
traktujący), porządkowanie bazy danych, przywracanie bazy danych z kopii bezpieczeństwa i inne. Do
uruchomienia konieczne jest podanie hasła dla konta administratora: pspadminswd2.
Po uruchomieniu programu abdul.exe, pojawia się okno, tak jak na rysunku .
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
11
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 1.
2.6.1.
Opcje programu Abdul
Aktualizuj bazę danych
Uruchamia proces aktualizacji bazy danych, wykonywany najczęściej przy zmianie wersji
systemu SWD ST na nowszą. Omówione w punkcie traktującym o aktualizacji systemu.
2.6.2.
Przywróć bazę z kopii bezpieczeństwa
Uruchomienie opcji, po podaniu ścieżki do pliku kopii bezpieczeństwa i miejsca do którego i pod
jaką nazwą pliku baza ma być przywrócona, powoduje że we wskazanym miejscu odtworzony zostanie
plik bazy danych SWD.GDB (jeśli oczywiście taką nazwę pliku podamy), zgodny co do zawartości i
struktury z bazą systemu SWD ST w momencie gdy backup bazy został wykonany.
Podanie ścieżki do istniejącej bazy danych spowoduje nadpisanie tej bazy i utratę
danych do niej wpisanych od momentu stworzenia kopii bezpieczeństwa z której
bazę odtwarzamy. Sugeruje się w tym przypadku, przed rozpoczęciem procesu
przywracania bazy, nazwę bazy uszkodzonej – zastępowanej zmienić np. na
swd_old.gdb.
Dodatkowo, w przypadku zaznaczenia opcji programu Abdul Automatycznie zwiększ ID
generatora po zakończeniu, spowoduje zmianę generatora identyfikatorów bazy (w zależności od tego
sprzed ilu dni pochodzi przywracana przez nas kopia bezpieczeństwa oraz rodzaju jednostki dla której
bazę się przywraca) – opcję tą stosować można tylko i wyłącznie po ustaleniu z serwisem firmy
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
2.6.3.
Porządkowanie bazy danych
Proces po podaniu ścieżki do bazy danych, przeprowadza porządkowanie bazy danych w
zakresie wewnętrznej struktury bazy. Uruchamianie procesu po wyłączeniu wszystkich programów i
zatrzymaniu usług systemu SWD ST.
2.6.4.
Ratowanie uszkodzonej bazy danych
Proces który może zostać użyty w przypadku gdy aktualizacja bazy nie powiedzie się z powodu
uszkodzenia pliku bazy danych. W tym przypadku radzimy jednak o kontakt z naszą firmą celem
konsultacji problemu.
2.6.5.
Odświeżanie indeksów
roces uruchamiający wewnętrzne mechanizmy bazy danych, których działanie ma na celu
przyspieszenie operacji wykonywanych na bazie. Zalecane uruchomienie w przypadku większej ilości
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
12
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
operacji dodawania i kasowania w bazie. Aktualizacja bazy danych zawiera w sobie tą operację.
Uruchamianie procesu po wyłączeniu wszystkich programów i zatrzymaniu usług systemu SWD ST.
2.6.6.
Zamknij program
Zamyka aplikację.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
13
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
2.7. Inne narzędzia
W folderze c:\swdst\tools\ umieszczane są dodatkowe narzędzia administracyjne dla systemu
SWD ST, oraz programy instalacyjne serwera bazy danych oraz klienta bazy danych.
Plik
AbaCleaner.exe
DelayRunApp.exe
Firebird-*.exe
Swdupdate.exe
Opis
Narzędzie umożliwiające automatyczne kasowanie określonych według maski
plików z systemu plików komputera na którym zostanie uruchomiony, starszych
niż określona ilość dni. Może być wykorzystany, po umieszczeniu w
harmonogramie zadań systemu operacyjnego na którym zainstalowana jest baza
danych, do porządkowania folderu automatycznej archiwizacji bazy danych
systemu SWD ST. Po uruchomienie ze ścieżki poleceń, możliwe jest zapoznanie
się z zasadą działania przez uruchomienie programu z parametrem /?
Program umożliwiający uruchamianie aplikacji systemu Windows z określonym
jako parametr opóźnieniem. Wykorzystany może być, do uruchamiania z
opóźnieniem programu Transmisja2.exe, uruchamianego z autostartu systemu.
Po uruchomienie ze ścieżki poleceń, możliwe jest zapoznanie się z zasadą
działania przez uruchomienie programu z parametrem /?
Program instalacyjny bazy danych firebird. W zależności od wybranych opcji w
czasie instalacji, może zainstalować serwer bazy danych dla systemu SWD ST lub
sterowniki bazy danych dla klienta systemu.
Program do uruchamiania skryptów na bazie danych systemu. Wykorzystywany
w przypadku dostarczenia wraz z nową wersją systemu SWD ST skryptów
aktualizacyjnych, w innych przypadkach tylko na wyraźną prośbę producenta
oprogramowania.
Tab. 5.
3.
Opis narzędzi pomocniczych systemu SWD ST
Proces instalacji systemu
3.1. Instalacja serwera systemu SWD ST
3.1.1.
Problemy z uruchamianiem modułów SWD ST
W przypadku nowych komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows
XP z dodatkiem Service Pack 2 może zdarzyć się, że programy wchodzące w skład systemu SWD ST
nie będą się uruchamiały.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest mechanizm Data Execution Prevention. W tym przypadku
aby możliwa była instalacja systemu SWD ST, konieczne jest wykonanie następującej konfiguracji
systemu Windows: Mój komputer
Właściwości
Zaawansowane
Wydajność klawisz Ustawienia,
następnie wybieramy zakładkę Zapobieganie wykonywaniu danych, zaznaczamy opcję Włącz funkcję
DEP dla wszystkich programów i usług oprócz tych wybranych poniżej i za pomocą klawisza Dodaj
dodajemy następujące pliki składowe systemu SWD ST: acs.exe, acsmanager.cpl, swd_st.exe,
zestawienia-st.exe, transmisja2.exe, abdul.exe, oraz w przypadku korzystania z systemu SWD ST
rozszerzonego o moduły obsługi urządzeń plik devmanager.cpl oraz pozostałe pliki obsługi urządzeń,
np. dsp.exe, tapi.exe itd. W przypadku korzystania z modułu 112 ST do listy dodać także należy plik
112-st.exe.
W przypadku niektórych komputerów, funkcja ta może być również uruchomiona z
poziomu BIOSu urządzenia.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
14
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
3.1.2.
Czynności wstępne
Przed rozpoczęciem procesu instalacji systemu SWD ST, upewnić się należy, czy
posiadamy plik bazy danych systemu – swd.gdb. W przypadku gdy instalujemy
ponownie systemu SWD ST, plik ten zabezpieczyć należy z poprzedniej instalacji
systemu, lub kopii bezpieczeństwa bazy danych. W przypadku pierwszej instalacji
systemu, plik przygotowywany jest dla konkretnej komendy przez firmę Abakus ST.
Proces instalacji systemu SWD ST rozpocząć należy od zalogowania się na komputerze który
pełnił będzie rolę serwera bazy danych naszego systemu, jako użytkownik posiadający uprawnienia
administratora systemu Windows.
Kolejnym krokiem będzie skopiowanie plików z płyty instalacyjnej systemu, bądź z
zabezpieczonej wcześniejszej poprzedniej instalacji systemu na dysk twardy. W drugim przypadku,
jeśli pliki systemu skopiowane zostaną do lokalizacji innej niż c:\swdst\ może być konieczna
modyfikacja plików c:\program\swd.ini (jeśli korzystamy z innych programów uruchamianych z menu
System systemu SWD ST lub jeśli nowy serwer systemu SWD ST będzie posiadał adres IP inny niż
serwer wcześniejszy) oraz c:\transmisja\transmisja.ini (sprawdzenie miejsca w którym transmisja
przechowuje pliki i lub jeśli nowy serwer systemu SWD ST będzie posiadał adres IP inny niż serwer
wcześniejszy).
Następnie skopiować należy do katalogu c:\swdst\db\ bazę danych dla systemu SWD ST. Zaleca
się, aby czynność ta wykonana została w następujących etapach:
Wpierw, na poprzednim serwerze SWD ST, przy w pełni działającym jeszcze systemie,
wykonujemy kopię bezpieczeństwa bazy danych,
Kopię tą kopiujemy do folderu c:\swdst\db\ na nowym serwerze SWD ST,
Przy pomocy programu Abdul.exe, przywracamy z kopii bezpieczeństwa nową bazę danych.
Przy pierwszej instalacji systemu w danej komendzie, lub w przypadku utraty danych po awarii
komputera jeśli nie posiadamy aktualnej kopii bezpieczeństwa bazy danych, bądż też w przypadku
instalacji w jednostkach podległych po raz pierwszy (oddalone JRG, podstacje PR) bazę danych dla
systemu przygotowuje pracownik firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
Po wykonaniu tych czynności, na dysku twardym serwera mamy już wszystkie pliki które
niezbędne nam będą do uruchomienia systemu SWD ST. Teraz przystępujemy do instalacji serwera
bazy danych – uruchamiamy plik c:\swdst\tools\firebird-2*.exe i przeprowadzamy proces instalacji.
Aby zainstalować serwer bazy danych Firebird w wersji domyślnej dla pracy systemu SWD ST,
wystarczy akceptować wszystkie pojawiające się ustawienia. Więcej o innych opcjach i optymalizacji
serwera bazy danych Firebird znaleźć można w osobnym punkcie instrukcji.
Dla obowiązującej obecnie wersji systemu SWD ST 1.24.x.y konieczna jest wersja
silnika bazy danych Firebird nie starsza niż 2.1.
3.1.3.
Porządkowanie bazy danych
Po zainstalowaniu serwera bazy danych, uruchamiamy program c:\swdst\tools\abdul.exe (hasło
administratora: pspadminswd2) i przeprowadzamy proces porządkowania bazy danych – w oknie
serwer wpisujemy adres IP serwera bazy danych systemu SWD ST (w naszym przypadku 192.168.0.1)
lub, pod warunkiem że pracujemy na tym właśnie komputerze na którym baza systemu SWD ST się
znajduje, możemy tam wpisać adres localhost, tj. 127.0.0.1, w oknie baza danych wpisujemy bądź
wybieramy ścieżkę do pliku bazy danych (w naszym przykładzie będzie to c:\swdst\db\swd.gdb).
Poniżej miejsca w którym podaje się ścieżkę do bazy danych znajdują się opcje: Zarządzaj
użytkownikami i uprawnieniami – w naszym przypadku musi to być zaznaczone, gdyż o wykonanie tej
właśnie czynności nam chodzi, oraz Wykonaj porządkowanie bazy danych – warto również wykonać tą
czynność – baza zostanie przyporządkowana – patrz rysunek Rys. 2.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
15
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 2.
Okno porządkowania bazy programu Abdul
Czynność porządkowania bazy danych jest w tym momencie instalacji niezbędna zakłada wewnętrznych użytkowników w Firebird do pracy systemu SWD ST. Nie
wykonanie tej operacji skutkowało będzie pojawianiem się błędu o braku
użytkowników w dalszej części procesu instalacji.
3.1.4.
Uruchomienie oraz konfiguracja serwera ACS
Po przeprowadzeniu procesu porządkowania bazy danych możemy przystąpić do uruchomienia
serwera komunikacyjnego ACS. W tym celu uruchamiamy plik c:\swdst\acs\acsmanager.cpl i
naciskamy klawisz Konfiguruj.
Rys. 3.
Konfiguracja ACS – zakładka ACS
Aby uruchomić AcsManager.cpl pod systemem MS Vista, konieczne jest użycie opcji
spod prawego klawisza myszy Uruchom jako administrator.
W pierwszej zakładce ACS należy wybrać Ścieżkę ACS (w naszym przykładzie
c:\swdst\acs\acs.exe). W przypadku pliku terminarza, od wersji 24 systemu jest on w formacie XML –
jeśli posiadamy ten plik z poprzedniej instalacji, wskazujemy ścieżkę do tego pliku, natomiast jeśli
pliku nie posiadamy, należy zapisać konfigurację i ponownie uruchomić program AcsManager.cpl – plik
terminarza zostanie utworzony automatycznie. Domyślnym Portem na którym pracuje ACS jest port
2500. Zaleca się to ustawienie pozostawić bez zmian.
ACS pracuje jako usługa systemu Windows. W związku z tym, w przypadku
konieczności zmiany jego lokalizacji, konieczne jest wpierw odinstalowanie usługi z
poprzedniej lokalizacji (klawisz odinstaluj na rysunku Rys. 3) i dopiero potem
ponowne zainstalowanie usługi ACS w nowej lokalizacji.
Na kolejnej zakładce programu AcsManager.cpl Baza danych wpisujemy odpowiednio w pole
Adres IP serwera adres IP maszyny – komputera na której instalujemy bazę danych systemu (w
naszym przypadku będzie to 192.168.0.1), w polu Ścieżka lokalizację folderu w którym znajduje się
baza danych (w naszym przypadku będzie to c:\swdst\db\) – patrz rysunek Rys. 4.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
16
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Pole Ścieżka kopii zapasowej jest polem opcjonalnym – w terminarzu ACS ustawić można aby w
zdefiniowanych porach wykonywana była kopia bazy danych systemu. Opcje tą ustawić można w
trzeciej zakładce konfiguracyjnej serwera ACS (będzie o tym poniżej). Zalecamy skorzystanie z tego
mechanizmu, jako że czyni on możliwym odzyskanie bazy danych systemu w przypadku jej utraty z
przyczyn od nas niezależnych (piorun, awaria sprzętu komputerowego itp.).
Rys. 4.
Konfiguracja ACS – zakładka baza danych
W zakładce Terminarz zlecić można serwerowi ACS wykonywanie określonych cyklicznych
czynności. W wersji 1.24.x.x do dyspozycji mamy:
ustawienie przypomnienia użytkownikom o konieczności otwarcia nowej zmiany służbowej,
ustawienie automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3 o określonych porach (dotyczy tylko KW
PSP),
automatyczne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych systemu, w określonej lokalizacji na
dysku lokalnym serwera bazy danych,
ustawienie przypomnienia użytkownikom o konieczności wykonania archiwizacji Katalogu sił i
środków,
ustawienie automatycznej archiwizacji Katalogu sił i środków,
ustawienie automatycznego wysyłania meldunków z systemu Ewid ST,
ustawienie automatycznego odświeżania indeksów,
ustawienie wysyłania stanu sił i środków,
ustawienie wysyłania aktualnych wyjazdów,
ustawienie czyszczenia stron bazy danych systemu,
ustawienie wysyłania zestawienia dobowego (dotyczy tylko KW PSP).
Zaleca się takie ustawianie czasów w których mają być wykonywane poszczególne
komunikaty, aby nie było dwóch komunikatów w tej samej minucie.
3.1.4.1. Ustawianie czasu dla komunikatów
Od wersji systemu 24, dostępne jest zaawansowane narzędzie konfiguracji czasów dla
komunikatów Terminarza serwera ACS – patrz rysunek Rys. 5.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
17
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 5.
Konfiguracja czasu wykonywania komunikatów
Zaplanowane zadanie będzie wykonywane począwszy od – określenie czasu od którego ma być
wykonywane zaplanowane zadanie
Typ terminarza – możliwe do wyboru opcje terminarza dziennego (codziennie lub co kilka dni),
tygodniowo (co który tydzień i którego dnia tygodnia), miesięczny (który dzień co którego
miesiąca lub opcja zaawansowana), roczny
Czas wykonania – możliwość pojedynczego wykonania o określonej godzinie lub kilkukrotnego
wykonania z ustaloną częstotliwością w ustalonym przedziale czasu
Zakończ – opcje określające warunki zaprzestania wykonywania zadania: nigdy, po wykonaniu
określonej ilości razy, po określonej ilości dni lub w określonym czasie
Test – umożliwia sprawdzenie założonego warunku – po użyciu przycisku Sprawdź, system
wygeneruje listę przykładowych dat i godzin wykonania zadania
3.1.4.2. Konfiguracja automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3 (dotyczy
tylko KW PSP)
Pliki transmisji w formacie *.2 zawierają informacje o bieżącej ilości zdarzeń zgłoszonych,
prowadzonych i zakończonych z podziałem na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe, na
obszarze komendy która taki plik generuje. W starszych wersjach systemu SWD ST, gdy nie wszystkie
KW PSP posiadały system SWD ST, pliki te przesyłane były zarówno pomiędzy KP/KM PSP a KW PSP,
jak i pomiędzy KW PSP i KG PSP. W chwili obecnej, gdy wszystkie KW PSP posiadają system SWD ST,
informacje o zgłoszeniach przesyłane są z KP/KM PSP do KW PSP w postaci szczegółowej (karta
zdarzenia z czasami i siłami i środkami biorącymi udział w poszczególnych zdarzeniach) pliku w
formacie *.swd2, natomiast KW PSP przesyła do KG PSP uproszczoną statystykę zdarzeń w postaci
pliku *.2.
Podobnie sytuacja wygląda z plikami w formacie *.3, które zawierają informacje o bieżącym
stanie sił i środków w komendzie która taki plik wygenerowała.
Aby ustawić automatyczne wysyłanie któregoś z tych plików, w zakładce Terminarz programu
do konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie
konfigurujemy parametry przesyłania – patrz rysunek Rys. 6.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
18
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 6.
Konfiguracja automatycznego wysyłania plików *.2 i *.3
Wybieramy komunikat Wysyłanie pliku *.2 lub Wysyłanie pliku *.3. W pozycji Wysyłanie dla
jednostki wybrać należy naszą macierzystą jednostkę, natomiast w pozycji Numer jednostki odbiorcy,
wpisać numer jednostki / komendy do której plik ten ma być automatycznie wysłany (KG PSP – numer
5000000).
Pamiętać należy o tym, aby w programie transmisji danych systemu SWD ST,
określone były parametry połączenia z odbiorcą – patrz część instrukcji traktująca o
programie transmisji.
3.1.4.3. Konfiguracja automatycznej archiwizacji Katalogu sił i środków
Aby ustawić automatyczną archiwizacje Katalogu sił i środków, w zakładce Terminarz programu
do konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie
wybieramy komunikat Automatyczna archiwizacja KatSiS – patrz rysunek Rys. 7.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
19
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 7.
Automatyczna archiwizacja Katalogu sił i środków
Przy pomocy przycisku Ustaw czas ustawiamy kiedy archiwizacja ma być wykonywana, w
pozycji Numer JRG numer komendy dla której Katalog sił i środków ma być archiwizowany i za
pomocą przycisku Przeglądaj ustalany miejsce w systemie plików, w którym mają być zapisywane
archiwa Katalogu sił i środków.
3.1.4.4. Konfiguracja automatycznego wysyłania meldunków
Komunikat umożliwia automatyczne wysyłanie określonych meldunków przez system bez
ingerencji użytkownika.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
20
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 8.
Automatyczne wysyłanie meldunków
Aby ustawić automatyczne wysyłanie meldunków, w zakładce Terminarz programu do
konfigurowania serwera ACS acsmanager.cpl, wybieramy przycisk Dopis i w nowym oknie
konfigurujemy parametry przesyłania – patrz rysunek Rys. 8.
Wybieramy komunikat Automatyczne wysyłanie meldunków. Przycisk Ustaw czas służy do
ustalenia momentów wykonania komunikatu.
W pozycji Wysyłanie dla jednostki wybrać należy naszą macierzystą komendę, natomiast w
pozycji Numer jednostki odbiorcy, wpisać numer komendy do której meldunki mają być automatycznie
wysłane. W pozycji Ilość godzin wstecz, precyzujemy z czas wstecz, z którego meldunki mają być
wysyłane.
Aby plik taki dotarł do odbiorcy, pamiętać należy o tym aby w programie transmisji
danych systemu SWD ST, określone były parametry połączenia z odbiorcą – patrz
część instrukcji traktująca o programie transmisji.
3.1.4.5. Wysyłanie stanu sił i środków
Komunikat służy do automatycznego wysyłania stanu sił i środków (pełnego stanu komendy /
jednostki lub informacji o obsadach) do komendy nadrzędnej, bez ingerencji użytkownika.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
21
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 9.
Wysyłanie stanu sił i środków
Aby ustawić automatyczne wysyłanie sił i środków, wybieramy zadanie Wysyłanie stanu sił i
środków. Przy pomocy przycisku Ustaw czas, ustalamy kiedy stan jednostki ma być wysyłany.
W sekcji Wyślij stan jednostki sił i środków do dyspozycji mamy dwie opcje:
Całość – ustawienie parametru spowoduje wysłanie całego stanu komendy – do wybranej
komendy wysłane będą wszystkie dane o wszystkich komendach i jednostkach z rejonu
obsługiwanego zawarte w zakładkach modułu Bazy sił i środków
Dane jednostek i obsady – ustawienie parametru spowoduje wysłanie tylko danych o
jednostkach i obsadach – do wybranej komendy wysłane będą następujące dane: lista komend
/ jednostek z rejonu obsługiwanego, dane teleadresowe tych komend / jednostek (zakładki
Jednostka, Kierownictwo i WSKR/MSK z modułu Bazy sił i środków) oraz informacje o obsadach
w tych komendach / jednostkach (zakładka Obsada osobowa oraz informacje o bieżącym stanie
ilościowym podziału bojowego z modułu Bazy sił i środków).
W pozycji Wysyłanie dla jednostki ustawiamy macierzystą komendę, natomiast w polu Numer
jednostki odbiorcy ustawiamy nadrzędną nam komendę będącą odbiorcą danych.
Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu.
Możliwość wysyłania danych jednostek i obsad przygotowana została dla KW PSP,
aby mogły przekazywać te dane do KG PSP przy każdej zmianie służby. Przesyłanie
całego stanu sił i środków z KW PSP do KG PSP zajmowało zbyt dużo czasu.
3.1.4.6. Wyślij aktualne wyjazdy
Komunikat służy do automatycznego wysyłania aktualnych wyjazdów (obsługiwanych w module
Rejestru wyjazdów i nie przeniesionych do archiwum).
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
22
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 10. Wysyłanie aktualnych wyjazdów
Aby ustawić automatyczne wysyłanie aktualnych wyjazdów, z zadań terminarza ACS wybieramy
Wyślij aktualne wyjazdu, w polu Wysyłanie dla jednostki zaznaczamy macierzystą jednostkę, a w oknie
Numer jednostki odbiorcy, wpisujemy numer jednostki odbiorcy.
Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu.
Aby plik taki dotarł do odbiorcy, pamiętać należy o tym aby w programie transmisji
danych systemu SWD ST, określone były parametry połączenia z odbiorcą – patrz
część instrukcji traktująca o programie transmisji.
3.1.4.7. Czyszczenie stron baz danych
Zadanie umożliwia ustawienie automatycznego czyszczenia stron bazy danych – funkcja
serwisowa.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
23
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 11. Czyszczenie stron bazy danych
Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu, natomiast przy
pomocy przycisku Ustaw ścieżkę, podać należy ścieżkę do programu czyszczącego strony bazy danych
gfix.exe, domyślnie jest to ścieżka c:\program files\firebird_2_1\bin\gfix.exe.
3.1.4.8. Wysyłanie zestawienia dobowego – Ewid
Przy pomocy tego komunikatu ustawić można automatyczne, niezależne od użytkownika
wysyłanie Zestawienia dobowego Ewid do komendy nadrzędnej.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
24
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 12. Wysyłanie zestawienia dobowego Ewid
Dla komunikatu możliwe jest ustawienie czy zestawienie ma być wygenerowane za bieżącą, czy
ubiegłą dobę.
Przycisk Ustaw czas służy do ustalenia momentów wykonania komunikatu.
Zestawienie dobowe przesyłane będzie do domyślnego odbiorcy danych z systemu – komendy
nadrzędnej.
3.1.4.9. Pozostałe komunikaty
W przypadku pozostałych komunikatów, jedynymi ustawieniami jakie trzeba wprowadzić, jest
godzina o której dana czynność ma zostać wykonana.
3.2. Instalacja na stanowisku klienta
Jeśli chcemy, aby system SWD ST pracował w sieci – aby możliwy był dostęp do danych
zawartych w systemie z więcej niż jednego stanowiska, serwer ACS skonfigurowany musi być w
sposób umożliwiający taką pracę – nie może pracować na localhost 127.0.0.1. Dodatkowo w
przypadku używania na komputerze będącym serwerem systemu SWD ST oprogramowania firewall,
konieczne jest udostępnienie dwóch portów w ruchu TCP: 3050 (port silnika baz danych firebird) i
portu serwera ACS (domyślnie jest to port 2500) – dotyczy to także systemu Microsoft Windows
począwszy od XP z dodatkiem Service Pack 2, które standardowo wyposażone są w firewall – Zaporę.
Konieczne jest wykonanie następujących operacji: na nowym komputerze wpiętym do sieci
instalujemy klienta bazy danych – aby wykonać ta czynność, uruchamiamy program instalacyjny
serwera Firebird, wybieramy opcję instalacji klienta bazy danych. Następnie udostępniamy
użytkownikom zawartość folderu c:\swdst\program\ poprzez skopiowanie znajdujących się tam plików
na ich dyski lokalne, bądź udostępnienie tego folderu i podmapowanie na stanowisku klienta. W
drugim przypadku pamiętać należy o tym, iż użytkownicy muszą posiadać uprawnienie pełnej kontroli
do tego zasobu.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
25
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Zaleca się, aby na serwerze systemu SWD ST stworzyć folder, w którym
umieszczamy w folderze o nazwie np. swdst pliki swd_st.exe, zestawienia-st.exe
oraz swd.ini i inne, w zależności od posiadanej licencji, udostępnić ten folder z
pełnymi prawami użytkownikom którzy mają mieć dostęp do systemu SWD ST,
oraz podmapować jako dysk sieciowy na komputerach użytkowników, gdzie
wcześniej zainstalowany został klient bazy danych.
4.
Konfiguracja systemu SWD ST
Po ukończeniu instalacji systemu SWD ST, przed rozpoczęciem pracy, konieczne jest jeszcze
wykonanie kilku operacji związanych z konfiguracją systemu dla naszej sieci.
4.1. Konfiguracja programu SWD ST
4.1.1.
Ustawienie adresu IP ACS dla plików wykonywalnych
Jedną z czynności przeprowadzanych podczas instalacji systemu SWD ST, było uruchomienie
serwera ACS, który jest koordynatorem pracy całego systemu. Aby móc pracować w systemie, pliki
wykonywalne muszą znać adres tego serwera.
Przy pierwszym uruchomieniu dowolnego pliku
wykonywalnego systemu SWD ST, użytkownik poproszony
zostanie o podanie adresu IP serwera ACS. W oknie które się
pojawi, domyślnie będzie wstawiony adres 127.0.0.1 –
localhost (patrz rysunek). Adres ten odnosi się zawsze do
komputera przed którym się znajdujemy, jeśli więc
pozostawimy ten adres, to system będzie się uruchamiał
poprawnie tylko w przypadku gdy serwer ACS systemu
zainstalowany jest na tym komputerze przed którym się
znajdujemy. Wskazane jest więc, aby w oknie tym, wpisywać
adres sieciowy komputera, w naszym przypadku
192.168.0.1.
W kolejnym oknie które się pojawi, system zapyta o
port sieciowy na którym pracuje serwer ACS, wstawiając
wartość 2300 – jest to domyślny port serwera ACS. Jeśli
więc podczas instalacji nie ustaliliśmy dla serwera ACS portu
innego niż 2300, wartość tą pozostawiamy bez zmian.
4.1.2.
Ustawienie certyfikatów
Aby możliwa była praca w systemie SWD ST, konieczne jest posiadanie certyfikatów do
poszczególnych modułów systemu, dla jednostek lub komend z poziomu których system ma być
uruchamiany. W kwestii dystrybucji certyfikatów należy kontaktować się z firma Abakus Systemy
Teleinformatyczne Sp. z o.o.
Certyfikaty w systemie SWD ST nadawane są dla każdego modułu systemu osobno (przez
moduł rozumie się np. Bazę sił i środków, Rejestr wyjazdów, Zestawienia ST, serwer obsługujący
system DSP, serwer obsługujący system DTS, itd.) i mogą być ważne bezterminowo, bądź przez
określony czas (np. w celach demonstracyjnych pracy modułu).
Po otrzymaniu certyfikatu, aby dopisać go w systemie, należy zalogować się do wbudowanego
konta administracyjnego systemu Administrator z hasłem pspadminswd2 a następnie wybrać pozycję
System
Certyfikaty, i potem nacisnąć klawisz Dopisz (patrz rysunek Rys. 13). Jeśli posiadamy
certyfikat w formie pliku, używając klawisza Z pliku wskazujemy ten certyfikat i dodajemy go do bazy.
Jeżeli natomiast posiadamy certyfikat w formie ciągu znaków, wpisujemy te znaki w oknie. Operację
zatwierdzamy klawiszem OK.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
26
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 13. Okno w którym dodajemy certyfikaty
Dodatkowo jeśli tworzyć chcemy użytkowników pracujących w zakresie podległych jednostek na
wspólnej bazie danych (np. oddalonych JRG) do systemu wpisać należy także certyfikaty dla tych
jednostek.
Certyfikaty dopisywać można tylko z poziomu wbudowanego użytkownika systemu
SWD ST o nazwie Administrator. W przypadku innych użytkowników, możliwy jest
tylko wgląd w posiadane certyfikaty.
4.1.3.
Użytkownicy w systemie SWD ST
Praca w systemie SWD ST, opiera się na korzystaniu z kont użytkowników systemu,
posiadających określone uprawnienia. Administrator – osoba zajmująca się konfiguracją systemu,
stworzyć może dowolną ilość kont użytkowników systemu SWD ST, dla każdego konta ustawić hasło
znane tylko osobie która przy użyciu określonego konta ma w systemie pracować, oraz określić
uprawnienia tego użytkownika, tzn. zdefiniować listę dostępnych dla użytkownika funkcji systemu..
Uprawnienia użytkownika mogą być określane na dwa sposoby: poprzez indywidualne nadanie
uprawnień użytkownikowi, albo poprzez dodanie użytkownika do grupy użytkowników. W drugim
przypadku użytkownik dziedziczy uprawnienia tylko z uprawnień grupy użytkowników.
Aby uruchomić moduł systemu SWD ST, służący do zarządzania użytkownikami, z menu
programu wybieramy System
Ustawienia
Użytkownicy systemu. Przy pomocy tego modułu
możemy: dodawać nowych użytkowników systemu SWD ST, edytować dane oraz uprawnienia
użytkowników już w systemie istniejących, konfigurować przynależność użytkowników do grup
użytkowników oraz usuwać konta użytkowników. Dodatkowo możliwe jest ustawianie ograniczeń
dotyczących poziomu bezpieczeństwa hasła – rysunek Rys. 14.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
27
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 14. Konfiguracja użytkowników
Brak dostępu do opcji konfiguracji użytkowników systemu SWD ST oznacza iż nie
posiadamy uprawnień do wykonywania tej operacji.
4.1.3.1. Dodawanie nowych użytkowników
Aby dopisać nowego użytkownika, naciskamy klawisz Nowy i wpisujemy odpowiednio: w pozycji
Login skróconą nazwę użytkownika za pomocą której będzie on identyfikowany w systemie, w pozycji
Nazwa właściwą nazwę użytkownika (tj. np. stopień, imię i nazwisko właściciela danego konta),
pozycja Opis nie jest wymagana do uzupełnienia. Kolejnym krokiem jest wskazanie z poziomu jakiej
jednostki albo komendy dany użytkownik będzie obsługiwał system SWD ST – realizujemy to
wybierając w pozycji jednostka, odpowiednia jednostkę. Następnie precyzujemy czy użytkownik będzie
miał uprawnienia nadane indywidualnie (wybieramy opcję Użytkownik nie należy do grupy) czy też
dziedziczył będzie uprawnienia z grupy (Użytkownik należy do grupy – w tym przypadku grupa
użytkowników powinna być wcześniej stworzona). Dodatkowo ustawić możemy użytkownikowi hasło.
Rys. 15. Dodawanie użytkownika
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
28
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Pamiętać należy o tym, że aby możliwa była praca w systemie SWD ST z poziomu
określonej komendy lub jednostki, w bazie danych systemu musi być wprowadzony
certyfikat dla tej komendy lub jednostki do modułów w których praca ma się
odbywać.
4.1.3.2. Ustawianie uprawnień dla użytkowników
Kolejnym krokiem jest ustawienie praw dostępu do poszczególnych części składowych systemu
SWD ST dla użytkownika. W oknie modułu służącego do zarządzania użytkownikami, zaznaczamy
określonego użytkownika oraz naciskamy znajdujący się w dole okna klawisz Uprawnienia.
Okno uprawnień składa się z zakładek, w których nadawać możemy pełne, tylko do odczytu (dla
niektórych modułów), bądź nie nadawać żadnych, uprawnienia do poszczególnych części wchodzących
w skład tego modułu. Aby nadać określonemu użytkownikowi prawo do pełnej pracy w określonej
funkcji systemu SWD ST, wystarczy włączyć znacznik znajdujący się przy nazwie tej funkcji. W
przypadku niektórych funkcji, nadać można uprawnienia tylko do odczytu – zaznaczenie znacznika z
szarym podświetleniem (w kompozycji Windows XP – kwadratem). W zakładce Książka telefoniczna,
określić można danemu użytkownikowi uprawnienia do poszczególnych grup książki telefonicznej
systemu.
Rys. 16. Moduł uprawnień użytkowników systemu SWD ST
Niektóre moduły systemu SWD ST wymagają dodatkowych certyfikatów (np. Mapy,
Podział bojowy, Monitoring ppoż, Ewid w wersji ST, obsługa TRX i inne) i jeśli nie
posiadamy certyfikatu do danego modułu, nadanie uprawnień do niego nie
odniesie żadnego skutku. W przypadku chęci rozbudowy systemu o te elementy,
prosimy o kontakt z firma Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
4.1.3.3. Ustawianie parametrów użytkowników
Oprócz ustawiania uprawnień użytkowników, system SWD ST posiada także możliwość
konfiguracji parametrów poszczególnych użytkowników, dzięki czemu możliwa jest personalizacja
systemu w zależności od własnych potrzeb poszczególnych użytkowników.
Parametry użytkowników konfigurowane mogą być przez osobę posiadającą uprawnienie do
konfiguracji parametrów innych użytkowników, lub przez właściciela konta, jeśli posiada on
uprawnienie do konfiguracji własnych parametrów.
W wersji systemu SWD ST 1.24 możliwe jest ustawienie następujących parametrów:
Kontrola terminów – przy zalogowaniu się na konto danego użytkownika, system może
przypominać o siłach i środkach którym mijają terminy ważności przeglądów, legalizacji lub
certyfikacji.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
29
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Mapa – w tym miejscu ustawia się parametry mapy dla każdego użytkownika. Szczegółowy opis
znajduje się w instrukcji traktującej o obsłudze map w systemie SWD ST.
Prezentacja numeru – (opcja, dotyczy tylko użytkowników systemu współdziałającego z centralą
telefoniczną) możliwość konfiguracji parametrów prezentacji dzwoniącego numeru
telefonicznego w systemie SWD ST.
Wyświetlanie komunikatów – miejsce w którym ustawić można czy system ma prezentować
komunikaty w ogóle, a jeśli tak, to które.
Ewid – możliwość ustawienia domyślnego formatu wydruku meldunków oraz wielskości czcionek
na wydruku.
Raport ze służby dla stanowisk kierowania – w tym miejscu założyć można domyślne szablony
pól raportu z przebiegu służby dla stanowisk kierowania (wzór „czterozmianowy”)
podejmowanych działań i spraw gospodarczych / stanu dokumentacji, sprzętu, zaliczki.
Eksport – ustawienie domyślnego folderu eksportu danych z systemu SWD ST.
Książka telefoniczna – konfiguracja miejsca wyświetlania się zakładek grup w książce
telefonicznej.
4.1.3.4. Tworzenie grup użytkowników i nadawanie uprawnień grupom
W przypadku jeśli w systemie SWD ST dodać trzeba większą ilość użytkowników, warto
skorzystać z grup użytkowników, aby nie było konieczne nadawanie wszystkim tym użytkownikom
uprawnień indywidualnie.
W oknie użytkowników systemu SWD ST wybieramy zakładkę Zarządzanie grupami
użytkowników, patrz rysunek Rys. 14. Przy pomocy klawisza Nowa dodajemy nową grupę
użytkowników, wybierając dla jakiej służby ta grupa jest tworzona. Następnie wystarczy zaznaczyć
nową grupę i klawiszem Uprawnienia nadać jej uprawnienia do modułów systemu SWD ST.
Aby użytkownik systemu SWD ST został członkiem grupy, wystarczy w momencie jego
wpisywania lub edycji, wybrać opcję Użytkownik należy do grupy, a następnie wybrać wcześniej
dodaną grupę – patrz rysunek Rys. 15.
4.1.3.5. Zasady bezpieczeństwa haseł
W zakładce Zasady bezpieczeństwa haseł okna służącego do zarządzania użytkownikami w
systemie SWD ST, określić można poziom bezpieczeństwa dla haseł użytkowników przy pomocy
których logują się oni do systemu, patrz rysunek Rys. 17.
Rys. 17. Okno zasad bezpieczeństwa haseł systemu SWD ST
Dostępne mamy następujące opcje:
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
30
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Minimalna ilość znaków w haśle – określa minimalną ilość znaków w hasłach użytkowników,
hasła o mniejszej ilości znaków nie będą akceptowane.
Okres ważności hasła (w dniach) – określa czas przez jaki hasło jest aktywne, po upływie czasu,
system podczas logowania poprosi o zmianę hasła.
Wymóg małych i dużych liter – zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła
zawierające minimum jedną małą i jedną dużą literę.
Wymóg liter i cyfr – zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła
zawierające minimum jedną literę i jedną cyfrę.
Wymóg znaków specjalnych – zaznaczenie opcji spowoduje, że akceptowane będą tylko hasła
zawierające minimum jeden znak specjalny (np. @ # $ % % itp.).
Wymóg różnicy pomiędzy nowym a starym hasłem – zaznaczenie opcji spowoduje, że w
momencie zmiany hasła na nowe, hasła te będą porównywane i w przypadku stwierdzenia
próby ponownego zarejestrowania tego samego hasła, system nie zaakceptuje tej czynności.
Pomiędzy opcjami: wymogu dużych i małych liter, wymogu liter i cyfr, wymogu znaków
specjalnych oraz wymogu różnicy pomiędzy nowym a starym hasłem stosuje się operacje logiczni „i”,
skutkiem czego w przypadku zaznaczenia więcej niż jednego wymogu, system sprawdza aby wszystkie
zaznaczone były spełnione.
4.1.3.6. Usuwanie kont użytkowników systemu
Aby usunąć konto użytkownika systemu SWD ST, w oknie służącym do zarządzania
użytkownikami wystarczy zaznaczyć konkretnego użytkownika i nacisnąć przycisk Usuń.
Od wersji 24 systemu, użytkownicy nie są kasowani z tabeli bazy danych, lecz ich
wypisy zaznaczone są jako usunięte wraz z informacją kiedy (data i godzina) oraz
przez kogo zostali oni usunięci.
4.1.4.
Inne ustawienia programu
Poza koniecznymi do wykonania czynnościami, związanymi z konfiguracją systemu SWD ST,
warto przejrzeć jeszcze ustawienia programu dostępne z poziomu okna Ustawień programu: menu
systemu SWD ST System
Ustawienia
Ustawienia programu.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
31
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.1. Pozycja SWD
Rys. 18. Ustawienia pozycji SWD
W tej pozycji ustawiamy ogólne parametry pracy systemu:
Pozwalaj na uruchomienie tylko jednej kopii SWD ST – po zaznaczeniu opcji, na pojedynczym
komputerze, możliwe będzie uruchomienie tylko jednej instancji programu swd_st.exe
Zablokuj wielokrotne logowanie użytkowników – po zaznaczeniu opcji, każdy z użytkowników
będzie mógł być zalogowany w systemie tylko raz z dowolnego miejsca
Pokaż pasek otwartych modułów – włączenie opcji wyświetla pasek otwartych modułów w
dolnej części okna programu swd_st.exe
Graniczne współrzędne geograficzne obszaru chronionego – parametr definiujący zakres
współrzędnych w których muszą mieścić się meldunki systemu Ewid ST aby nie wykazywały
błędu współrzędnych meldunku
Programy zewnętrzne – opcja umożliwia dodanie programów zewnętrznych, po dodaniu będą
one mogły być uruchamiane z menu systemu SWD ST System
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
32
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.2. Pozycja Baza sił
Rys. 19. Ustawienia pozycji Baza sił i środków
Z poziomu tej pozycji ustawiamy dwa parametry systemu:
Godzinę zmiany służby – w zależności od systemu pracy w danej komendzie / jednostce
wypełniamy odpowiednie pole
Folder archiwizacji katalogu sił i środków – miejsce w systemie plików, gdzie zapisywane będą
pliki archiwum Katalogu sił i środków
4.1.4.3. Pozycja Rejestr wyjazdów
Rys. 20. Ustawienia pozycji Rejestr wyjazdów
Z poziomu tej pozycji ustawiamy następujące parametry:
Katalog importu meldunków – pole wykorzystywane przy imporcie meldunków z programu Ewid
99
Katalog programu Ewid 99 – pole wykorzystywane przy imporcie meldunków z programu Ewid
99
Drukuj numer zdarzenia – ustawienie parametru powoduje drukowanie na karcie zdarzenia
wewnętrznego numeru nadanego przez Rejestr wyjazdów (inny niż numer meldunku Ewid)
Dodaj kryptonim w karcie manipulacyjnej – po zaznaczeniu, przy automatycznym generowaniu
wpisów w karcie manipulacyjnej modułu Rejestr wyjazdów, w kolumnie kryptonim wstawiany
jest kryptonim pojazdu
Automatyczny wydruk przy dysponowaniu – po zaznaczeniu i wybraniu dla określonych
jednostek drukarki (musi być zainstalowana na komputerze na którym pracujemy jako drukarka
lokalna lub sieciowa) i rodzaju wydruku, przy dysponowaniu sił i środków z tej jednostki, na
drukarce tej zostanie automatycznie wydrukowany skonfigurowany dokument
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
33
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.4. Pozycja Kolory typów wyjazdów
Rys. 21. Ustawienia pozycji Kolory typów wyjazdów
Przy pomocy tej pozycji, zarządzać możemy kolorami wyjazdów w module Rejestru wyjazdów
systemu SWD ST. Do dyspozycji mamy 10 szablonów kolorów tło i znak, w których kolory definiujemy
naciskając dwukrotnie lewym klawiszem myszy na próbce koloru.
Aby przyporządkować zestaw tło i znak do konkretnego typu wyjazdu, zaznaczamy ten wyjazd
lewym klawiszem myszy i wybieramy dla niego jeden spośród dziesięciu zestawów.
Aby zdefiniować kolor tła Rejestru wyjazdów, klikamy dwukrotnie lewym klawiszem myszy na
pole koloru przy ustawieniu Kolor tła rejestru wyjazdów.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
34
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.5. Pozycja Ustawienia wyświetlania
Rys. 22. Ustawienia pozycji Ustawienia wyświetlania
Wyświetlanie w polu Przyjęto w – możliwość ustawienia jednej z trzech opcji wyświetlania
jednostki dla której zdarzenie zostało przyjęte w Karcie zdarzenia Rejestru wyjazdów;
dodatkowo można włączyć wyświetlanie podległych JRG w momencie tworzenia wyjazdu w
Rejestrze wyjazdów na poziomie KW PSP
Tablica gotowości – zaznaczenie opcji Wyświetlaj ilość w załodze spowoduje iż na Tablicy
gotowości bojowej Rejestru wyjazdów, przy samochodach z jednostek PSP wyświetlana będzie
obsada tych pojazdów, natomiast zaznaczenie opcji Jednostki w dwóch wierszach spowoduje
wyświetlenie KM/KP i JRG na Tablicy gotowości bojowej Rejestru wyjazdów w dwóch wierszach
Dopasuj przyjmującego zgłoszenie do obsługiwanego obszaru – zaznaczenie opcji spowoduje, iż
w momencie przyjmowania zdarzenia i wpisywania miejscowości, ulicy i obiektu pole Przyjęto
dla Karty zdarzenia uzupełni się automatycznie jednostką obsługującą dany obiekt na podstawie
wpisu z Katalogu obiektów
Aktualizacja czasu zgłoszenia – zaznaczenie opcji spowoduje iż jako czas przyjęcia zgłoszenia
zapisany zostanie czas w którym naciśnięty został klawisz Zapisz Karty zdarzenia; w przeciwnym
wypadku jako czas zgłoszenia, zarejestrowany zostanie moment otwarcia Karty zdarzenia
Pola do edycji w karcie zdarzenia – opcja ta umożliwia zaznaczenie które spośród pól
dostępnych w Karcie zdarzenia Rejestru wyjazdów mają być dostępne do edycji przez
użytkownika
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
35
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.6. Pozycja Ustawienia pogotowia
Rys. 23. Ustawienia pozycji Ustawienia pogotowia
W pozycji Ustawienia pogotowia, personalizujemy system SWD ST dla użytkowników pogotowia
ratunkowego. Do dyspozycji mamy:
Użyj automatycznego numeratora – po uruchomieniu opcji, każde nowe zdarzenie w pisane w
Rejestrze wyjazdów pogotowia ratunkowego będzie miało automatycznie przypisywany kolejny
numer; możliwe ustawienie parametru Kolejny numer dla kolejnego zdarzenia oraz
dodatkowego oznaczenia
Automatyczna aktualizacja czasu zgłoszenia – zaznaczenie opcji spowoduje iż jako czas
przyjęcia zgłoszenia zapisany zostanie czas w którym naciśnięty został klawisz Zapisz Karty
zdarzenia; w przeciwnym wypadku jako czas zgłoszenia, zarejestrowany zostanie moment
otwarcia Karty zdarzenia
Szybkie wpisywanie danych pacjenta – włączenie opcji ogranicza dane pacjenta wpisywane na
Karcie zdarzenia do: imienia, nazwiska, wieku i możliwości weryfikacji danych
Obsługa zdarzeń innych dyspozytorów – włączenie opcji powoduje iż każde zdarzenie może być
obsługiwane przez dowolnego dyspozytora – brak przypisania zdarzenia do dyspozytora
obsługującego
Pokazuj stan edycji karty pacjenta – po włączeniu opcji, przy zapisie Karty pacjenta zadawane
jest pytanie czy karta wypełniona kompletnie; pacjenci w zdarzeniach dla których karty są
uzupełnione, wyświetlani są w kolorze zielonym, natomiast pacjenci dla których karty nie są
kompletnie uzupełnione wyświetlani są w kolorze czarnym
Granica wieku dziecko / dorosły – na podstawie ustawienia, pacjenci są klasyfikowani do grup
dzieci / dorośli
Wzór karty pacjenta – ustawienie wzoru karty pacjenta do wydruku
Liczba kodów pilności – ustawienie liczby kodów pilności wyjazdu
Godzina rozpoczęcia zmiany – ustawienie godziny rozpoczęcia zmiany
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
36
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.1.4.7. Pozycja Przekazywanie zdarzeń
Rys. 24. Ustawienia pozycji Przekazywanie zdarzeń
Pozycja ta służy do konfiguracji przekazywania zdarzeń w systemie SWD ST gdzie na jednej
instancji systemu – bazie danych pracuje kilka służb.
Aby możliwe było przekazywanie zdarzeń między dyspozytorami tych służb, do każdej z nich
przyporządkować należy komendę / jednostkę ze struktury jednostek systemu SWD ST do której
kierowane będą zdarzenia.
Dodatkowo skonfigurować można:
Czas oczekiwania na odbiór – czas po upływie którego, jeśli dyspozytor służby do której
zgłoszone zostało zdarzenie nie przyjmie tego zdarzenia, uruchomiony zostanie alarm: głośnik
systemowy lub plik muzyczny
Powiadamianie – sposób powiadomienia o przekroczonym czasie oczekiwania na odbiór
4.1.4.8. Pozycja Czas progowy obsługi zdarzenia
Rys. 25. Ustawienia pozycji Czas progowy obsługi zdarzenia
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
37
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Pozycja ta służy do zarządzania funkcją czasu progowego obsługi zdarzenia systemu SWD ST.
Włączenie funkcji i skonfigurowanie wartości domyślnej czasu oczekiwania na obsługę zdarzenia
spowoduje, że jeśli od momentu otwarcia nowej karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów upłynie więcej
niż ustawiona domyślna wartość czasu, system poinformuje o tym fakcie uruchamiając głośnik
systemowy komputera na którym karta jest wpisywana (jeśli ustawimy parametr Głośnik systemowy
beep) lub plik muzyczny (przy włączonym parametrze Plik muzyczny wav).
4.1.4.9. Pozycja Karta zdarzenia PSP
Rys. 26. Ustawienia pozycji Karta zdarzenia PSP
Pozycja umożliwia konfigurację funkcji Karty zdarzenia Rejestru wyjazdów dla PSP:
Domyślny rodzaj zdarzenia – możliwość ustawienia które z rodzajów zdarzeń dostępnych dla
PSP ma być domyślnie uruchomione przy otwarciu nowej karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów
Wspólna numeracja zdarzeń – włączenie opcji uruchamia nową kolumnę w liście zdarzeń
Rejestru wyjazdów, w której wyświetlany jest numer zdarzenia wspólny dla wszystkich służb
pracujących na zdarzeniu
Obsługuj katalog obiektów na karcie zdarzenia – włączenie opcji powoduje iż w momencie
uzupełniania danych o miejscowości, ulicy i obiekcie na karcie zdarzenia w Rejestrze wyjazdów,
system podpowiada nazwy obiektów na podstawie danych wpisanych do Katalogu obiektów
systemu
Nie przenoś współrzędnych – zaznaczenie opcji powoduje iż w momencie otwarcia nowej karty
zdarzenia Rejestru wyjazdów, pola współrzędnych zdarzenia wypełnione są zerami, a
uzupełniane automatycznie dopiero danymi z Katalogu obiektów po wpisaniu minimum
miejscowości; w przeciwnym wypadku, po otwarciu karty zdarzenia,
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
38
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.2. Konfiguracja modułu 112 ST (opcja)
Moduł 112 ST jest aplikacją klienta systemu SWD ST, mającą możliwość integracji działań służb
ratowniczych i innych (takich jak PSP, PR, Policj) w zakresie obsługi zdarzeń (przyjmowanie,
przekazywanie, informowanie i zmiana statusu zdarzenia dla poszczególnych służb).
Z modułu korzystać mogą użytkownicy skonfigurowani dla PSP, PR, Policji, Straży miejskiej i
innych lub specjalnej jednostki CPR. Aby możliwe było używanie tego modułu, konieczne jest
posiadanie certyfikatów na moduł 112 ST dla tych jednostek.
W przypadku instalacji modułu 112 ST, konieczna jest konfiguracja obsługi
przekazywania zdarzeń systemu SWD ST, patrz
4.2.1.
Ustawienia główne modułu 112 ST
Ustawienia główne modułu 112 ST dostępne są z poziomu menu programu 112 ST System
Ustawienia.
W oknie Wydruki możliwa jest konfiguracja drukarek dostępnych z sieci lokalnej CPR dla
poszczególnych służb. Po konfiguracji drukarek, możliwe będzie drukowanie kart zlecenia wyjazdu dla
poszczególnych służb na określonych drukarkach.
W oknie Telefony alarmowe wpisać należy numery telefonów alarmowych do poszczególnych
służb.
Okno TRX służy do konfiguracji obsługi rejestratorów rozmów w module 112 ST. System 112 ST
obsługuje dwa typy rejestratorów: TRX i Sim. W przypadku rejestratorów TRX, jeśli mamy zamiar
korzystać z możliwości odsłuchu zarejestrowanych rozmów, w polu Adres IP wpisać należy adres IP
naszego rejestratora rozmów, w polu Port IP wpisać należy port 7778, w polu Domyślny użytkownik i
Domyślne hasło wpisać należy użytkownika i hasło przy pomocy którego będziemy się łączyli z
rejestratorem rozmów TRX. Jeśli natomiast posiadamy rejestrator Sim, konieczne jest zaznaczenie
opcji SimTel, a następnie ustawienie adresu HTTP tego rejestratora, oraz użytkownika i hasła do
logowania się.
Aby możliwe było odsłuchiwanie rozmów zarejestrowanych na rejestratorze Sim w
systemie 112 ST, konieczna jest interwencja firmy Sim w konfigurację rejestratora.
W oknie Przekazywanie zdarzeń możliwe jest ustawienie dwóch opcji – aby przy przekazywaniu
zdarzenia do własnej służby, możliwa była edycja opisu zdarzenia, oraz aby przekazywanie zdarzenia
do PSP realizowanie było poprzez zakładkę Bufora zdarzeń Rejestru wyjazdów. Dodatkowo możliwa
jest edycja jednostek dla poszczególnych służb.
W ostatnim oknie Stan obsługi zdarzenia możliwa jest edycja sposobu zmian stanu zdarzenia w
module 112 ST. W przypadku gdy znacznik dla danej służby nie jest zaznaczony (dotyczy tylko służb
PSP i PR) stan zdarzenia w module 112 ST aktualizowany jest automatycznie na podstawie operacji
wykonywanych przez dyspozytorów tych służb w obsługiwanym przez nich systemie SWD ST. W
przypadku gdy zaznaczymy znacznik przy dowolnej służbie pojedynczo – kolor znacznika szary –
mamy wgląd w stan realizacji zdarzenia przez odpowiednią służbę. Natomiast w przypadku gdy
znacznik zaznaczony zostanie dwukrotnie – kolor znacznika czarny – będziemy mieli możliwość
edytowania stanu obsługi zdarzenia.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
39
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
4.2.2.
Dopisywanie użytkowników
Proces dopisywania użytkowników i nadawania im uprawnień odbywa się analogicznie jak w
przypadku systemu SWD ST.
4.2.3.
Edycja katalogów zdarzeń dla służb
Opcja dostępna po uruchomieniu menu Katalogi
Klasyfikacja zdarzeń.
W menu systemu 112 ST w pozycji Katalogi możliwa jest edycja typów zdarzeń dla
poszczególnych służb. Po uzupełnieniu tego katalogu, praca z modułem 112 ST nie wymaga
każdorazowego, ręcznego wpisywania typu zdarzenia – przy przekazywaniu informacji o zdarzeniu dla
konkretnej służby, można wybrać z menu gotowy sklasyfikowany typ zdarzenia, uzupełnić opis o
informacje dodatkowe, bądź informację o zdarzeniu wpisać ręcznie.
4.3. Konfiguracja transmisji
Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji programu transmisji, ustalić należy w jaki sposób dane
z systemu SWD ST przesyłane są, bądź odbierane z jednostek nadrzędnych / podrzędnych. Do
dyspozycji mamy dwa sposoby przesyłania danych: przy pomocy poczty elektronicznej, oraz przy
pomocy połączeń bezpośrednich programu transmisji.
W przypadku bezpośredniego przesyłania danych, pamiętać musimy o tym, iż komputer
odbiorcy danych na którym pracowała będzie transmisja, musi posiadać „widoczny z zewnątrz” port
programu transmisji. Sytuacja taka ma miejsce gdy np. komputer z systemem Windows 2000, 2003,
XP pełni rolę routera sieciowego i na nim właśnie uruchomiony będzie program transmisji. W innym
przypadku, możliwe jest przekierowanie odwołań do portu na którym będzie pracowała transmisja
(domyślnie jest to port 2300) na routerze sieciowym, na komputer w sieci lokalnej, na którym
transmisja będzie uruchamiana.
W przypadku przesyłania danych przy pomocy poczty elektronicznej, dla każdej jednostki która
będzie brała udział w tym procesie, konieczne jest posiadanie oddzielnego konta pocztowego.
4.3.1.
Ustawienie jednostek do transmisji
Aby zdefiniować jednostki, do których możliwe ma być wysyłanie danych, należy uruchomić
program c:\swdst\program\swd_st.exe i w menu programu wybrać System
Ustawienia
Ustawieniach programu. Następnie w drzewie ustawień z lewej strony okna ustawiamy dwie pozycje:
Transmisja
Wysyłanie – wpisujemy tam jednostki do których będziemy wysyłać dane
Transmisja
Odbieranie - tutaj wpisujemy naszą jednostkę / komendę, w której program jest
zainstalowany
4.3.2.
Konfiguracja z poziomu programu transmisji
Wszystkie pozostałe czynności związane z konfiguracją programu transmisji, wykonujemy już
bezpośrednio z poziomu programu.
Przy pierwszym uruchomieniu transmisji powinny pojawić się dwa okienka: w
pierwszym wpisać należy adres IP komputera na którym zainstalowany jest serwer
ACS (jeśli ACS pracuje lokalnie na komputerze, wystarczy nacisnąć OK ustawiony
zostanie localhost 127.0.0.1), natomiast w drugim wpisujemy port na którym
pracuje serwer ACS (jeśli ACS zainstalowany został na domyślnym porcie 2300
wystarczy nacisnąć OK).
Po uruchomieniu, program transmisji pojawia się w pasku systemu Windows, gdzie spod
prawego klawisza myszy, możemy go wyświetlić, uruchomić konfigurację, bądź zamknąć.
Jeśli ikona transmisji wyświetla się w kolorze pomarańczowym, oznacza to iż program transmisji
nawiązał komunikację z serwerem ACS, natomiast w przypadku gdy ikona transmisji jest koloru
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
40
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
czerwonego, oznacza to iż transmisji nie udało się połączyć z serwerem ACS. Przyczyną takiego stanu
rzeczy może być niepoprawnie wpisany adres IP serwera ACS (adres ten można sprawdzić lub zmienić
w pliku transmisja2.ini), lub firewall zainstalowany na komputerze docelowym i nie dopuszczający
programu transmisji do serwera ACS.
Aby przejść do konfiguracji programu transmisji, naciskamy PKM na ikonie transmisji, a
następnie w oknie konfiguracji programu transmisji, konieczne jest odblokowanie edycji konfiguracji –
naciskamy klawisz Odblokuj i w pozycji hasło wpisujemy domyślne hasło administratora systemu SWD
ST (pspadminswd2).
Konfiguracja programu transmisji, sprowadza się do przejrzenia wszystkich zakładek okna
konfiguracyjnego i wprowadzenie w nich odpowiednich parametrów.
4.3.2.1. Zakładka Serwery
Na zakładce tej prezentowane są aktualne ustawienia modułów systemu SWD ST: serwera
komunikacyjnego ACS, serwera bazy danych oraz serwera transmisji. Zwrócić trzeba uwagę na to, aby
w pozycji Nazwa węzła wpisana została poprawna nazwa naszej komendy / jednostki.
Dodatkowo znaleźć tam można informacje o wersji programu transmisji.
4.3.2.2. Zakładka Katalogi i Archiwum
W zakładce Katalogi i Archiwum ustawia się foldery w których program transmisji przechowywał
będzie pliki, oraz opcje związane z obsługą archiwum plików.
Folder
Przychodzący
Wychodzący
Tymczasowy
Archiwum
Błędy
Opis
Folder ten, jest monitorowany przez program transmisji. W nim
transmisja zapisuje odebrane pliki przed ich przyjęciem, a jeśli jakiś
plik zostanie tam zapisany, to w przypadku gdy są określone
czynności na tym typie pliku, plik ten jest przetwarzany (aby
transmisja przetwarzała określony typ plików, musi on być wpisany
w zakładce Przyjmowanie – patrz dalsza część instrukcji).
W folderze Wychodzący, transmisja tworzy foldery o nazwach
identycznych z numerami komend / jednostek, do których będziemy
wysyłali dane. Następnie w tych folderach, umieszcza pliki
przeznaczone do wysłania do poszczególnych komend / jednostek.
Po wysłaniu pliki przenoszone są do folderu archiwalnego.
Folder do przechowywania plików tymczasowych programu
transmisji.
W folderze tym transmisja archiwizuje wszystkie wysłane i przyjęte
pliki.
Folder w którym umieszczane są pliki zawierające błędy.
Tab. 6.
Foldery programu transmisji
Dodatkowo w dolnej części zakładki ustawić można parametry automatycznego czyszczenia
archiwum plików – zalecane, lub wyczyścić archiwum plików.
4.3.2.3. Zakładka Jednostki
W tej zakładce określamy sposób wysyłania danych do poszczególnych, wcześniej określonych
komend / jednostek.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
41
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 27. Konfiguracja metod wysyłania danych w programie transmisji
Aby skonfigurować opcje transmisji dla konkretnej jednostki, w liście jednostek / komend
zaznaczamy tą, do której chcemy wysyłać dane, a następnie w prawej części okna naciskamy klawisz
Edytuj – pola opcji przejdą w tryb edycji.
W sekcji Kanał podstawowy wpisujemy: Typ połączenia (bezpośrednie bądź e-mail) oraz
zaznaczyć możemy opcję Używaj dial-up, po czym wybrać konkretne połączenie tego typu, w
przypadku jeśli dla tego kanału stosować będziemy połączenie wdzwaniane. Szczegółowy opis
poszczególnych ustawień znajduje się w tabeli Tab. 7.
Opcje
ustawień
Adres
Port
Wielkość paczki [B]
TimeOut
[s]
Dial-up
Metody transmisji
Bezpośrednia
Pocztą elektroniczną
Adres IP transmisji nadrzędnej do której Adres e-mail na który dane mają
przesyłane są dane
być wysyłane
Port na którym pracuje transmisja Nieużywane
nadrzędna (domyślny 2300)
Długość w bajtach pojedynczej porcji Nieużywane
przesyłanych danych (domyślne 1024 B)
Czas po jakim ponawiane jest wysyłanie Nieużywane
paczki danych, jeśli nie otrzymaliśmy
potwierdzenia jej dostarczenia
W przypadku używania połączenia dial-up do wysyłania danych, określamy tu
które połączenie spośród skonfigurowanych w systemie Windows ma być
używane.
Tab. 7.
Konfiguracja metod wysyłania dla jednostek
Program transmisji zaopatrzony jest w możliwość definiowania połączenia alternatywnego – w
przypadku jeśli nie powiedzie się wysyłanie danych kanałem podstawowym, system automatycznie
przełączy się na kanał alternatywny i przy jego pomocy będzie próbował przesłać dane.
Aby skonfigurować kanał alternatywny, konieczne jest zaznaczenie opcji Aktywny w sekcji Kanał
alternatywny i następnie konfiguracja kanału alternatywnego w analogiczny sposób jak miało to
miejsce w przypadku kanału podstawowego.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
42
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Po wpisaniu konfiguracji wysyłania dla określonej komendy / jednostki, należy zatwierdzić
wszystko klawiszem Ustaw!
4.3.2.4. Zakładka Poczta elektroniczna
Ustawienia w tej zakładce wprowadzamy w przypadku gdy wysyłamy (poczta wychodząca) lub
przyjmujemy dane (poczta przychodząca) przy użyciu poczty elektronicznej.
Do ustawienia w tym przypadku są charakterystyczne parametry poczty elektronicznej, takie jak
serwery POP3 i SMTP, nazwy użytkowników, hasła, uwierzytelnianie.
Można tu również ustawić, aby program transmisji automatycznie sprawdzał co określony
przedział czasu, czy nie zostały do nas przesłane dane z jednostek podległych. Jeśli opcja ta nie jest
ustawiona, program transmisji sprawdza skrzynkę poczty elektronicznej na żądanie.
4.3.2.5. Zakładka Wysyłanie
W tej zakładce definiujemy typy plików wysyłanych przez transmisję – obowiązkowo powinien
się tam znaleźć wpis *.swd2. Dodatkowo jeśli program transmisji wykorzystywany jest do wysyłania
innych formatów plików, konieczne jest tam wpisanie maski typu pliku, aby plik ten został wysłany
przez program – czyli np. dla plików programu MS Office Word maskę *.doc, dla plików PDF *.pdf itd.
4.3.2.6. Zakładka Przyjmowanie
W tym miejscu określamy jakie operacje będą wykonywane w stosunku do przesyłanych do nas
plików określonych typów.
Rys. 28. Konfiguracja przyjmowania danych programu transmisji
Aby dodać nowy typ obsługiwanych plików, przy użyciu klawisz Ins, bądź 1xPKM na białym polu
zakładki, dokładamy nową pozycję typu plików, a następnie w dolnej części okna określamy maskę
tego typu pliku (Maska), oraz czynność jaka ma być z tymi plikami wykonywana.
Do dyspozycji mamy: przeniesienie pliku do dowolnego katalogu w systemie plików komputera
na którym transmisja jest uruchomiona, skasowanie pliku, przyjęcie pliku typu SWD (dotyczy
przyjmowania plików danych teleadresowych *.tel i *.tkg), przyjęcie pliku SWD2 (dotyczy plików z
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
43
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
systemu SWD ST), oraz przyjęcie pliku typu katalogu sił i środków – wyjazdów i stanu sił i środków –
odpowiednio *.2 i *.3 (dotyczy przypadku gdy jednostki podrzędne wysyłają do nas dane z programu
Katalog Sił i Środków, w chwili obecnej na poziomie KP/KM PSP – KW PSP niewykorzystywane).
Dodatkowo od wersji systemu 1.0.10.x pojawiły się dwie dodatkowe czynności jakie można
wykonać z odebranym plikiem: przyjmij paczkę meldunków (*.PAC), przyjmij meldunek (*.MEL, *.OPI,
*.RAN, *.KIE) – dotyczy to sytuacji w której posiadany przez nas Ewid jest w wersji ST, natomiast
jednostka podległa, przesyłająca do nas meldunek, posiada starszą wersję Ewida99. Opcja w związku
z wdrożeniem na poziomie KM/KP PSP systemu Ewid w wersji ST w tej chwili niewykorzystywana.
Ostatni wymieniony przypadek (praktycznie nie jest on już wykorzystywany), gdy przyjmujemy
do systemu SWD ST dane z jednostek podległych pracujących przy pomocy programu Katalog sił i
środków wymaga szczegółowego omówienia. W tym przypadku konieczne jest, aby dla tych
wszystkich jednostek w zakładce Jednostka Bazy Sił i Środków, zaznaczyć pozycję Nie przeliczaj
katalogu sił i środków. W przeciwnym razie, w systemie SWD ST w zintegrowanym module Katalogu
sił i środków dotyczącym tych jednostek, wszystkie pozycje po przeliczeniu będą zerowe.
4.3.2.7. Zakładka Zaawansowane
Możliwe do konfiguracji opcje programu transmisji znajdujące się na tej zakładce, omówione
zostały w poniższej tabeli.
Opcje
ustawień
Kat. historii komunikacji
Kat. historii systemu
Max. wielkość podglądu
Czas blokady modemu
[ms]
Ścieżka do ARJ.EXE
Przyjmuj nowe wyjazdy
przez bufor
Usuń dane jednostki
przed usunięciem
Przyjmuj
meldunków
numery
Wysyłaj wyjazdy razem
z meldunkami
Aktualizuj
jednostek
podległość
Opis
W folderze tym, tworzone są i przechowywane szczegółowe logi dotyczące
przyjmowanych plików.
W folderze tym, przechowywane są szczegółowe logi dotyczące pracy
całego systemu transmisji danych.
Określa ilość wyświetlanych w oknie programu transmisji linii logów.
Określa czas przez jaki modem jest zablokowany, po zakończeniu
połączenia.
Określa lokalizację pliku zewnętrznego programu służącego do tworzenia
plików do wysyłania meldunków w formacie Ewid99 – w związku z
powstaniem Ewida ST, opcja niewykorzystywana.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie nowe przysłane z jednostek
podległych wyjazdy, pojawiają się w Buforze programu Rejestr wyjazdów.
W przeciwnym przypadku, zdarzenia pojawiają się od razu w liście zdarzeń
Rejestru wyjazdów.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przed przyjęciem całego stanu z
jednostki podległej, wszystkie posiadane do tej pory dane o tej jednostce,
zostają skasowane. Włączenie tej opcji znacznie spowalnia proces
przyjmowania danych, zaleca się więc stosowanie go tylko w szczególnych
przypadkach – np. konserwacja bazy danych.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wraz z wyjazdami przesyłanymi przez
jednostki podległe do naszego Rejestru wyjazdów, przesyłane są i
wyświetlane także numery meldunków.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że w momencie wysyłania do jednostki
nadrzędnej meldunku ze zdarzenia Ewid ST, program transmisji
automatycznie wysyła również kartę tego zdarzenia znajdująca się w
Rejestrze wyjazdów. Zapobiega to sytuacji, w której w jednostkach
nadrzędnych (dotyczy głównie stanowisk WSKR, sporadycznie tych
MSK/PSK które przyjmują karty zdarzenia w Rejestrze wyjazdów od
podległych PA JRG) w Rejestrze wyjazdów pozostawały zdarzenia ze
statusem trwającej akcji ratowniczej, które tak naprawdę zostały w
jednostce podległej zakończone i przeniesione do archiwum bez wysyłania.
Zaznaczenie tej opcji powoduje, że w przypadku przyjmowania całego
stanu z jednostek podległych, aktualizowana jest podległość jednostek (KG
KW
KP/KM
JRG, OSP, ZSP, ZSR, Inne).
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
44
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Wysyłaj
teleadresy W przypadku opcji odznaczonej, pliki danych teleadresowych przesyłane są
paczką SWD2
w formie pliku *.tel. Po zaznaczeniu tej opcji, dane teleadresowe wysyłane
będą w formacie pliku *.swd2. Zalecane!
Przyjmuj katalogi
Zaznaczenie opcji włącza możliwość przyjmowania katalogów od jednostek
nadrzędnych.
Format współrzędnych Zmiana formatu przesyłanych danych odnośnie współrzędnych
geograficznych
geograficznych.
Przyjmuj meldunki przez Zaznaczenie tej opcji powoduje, że wszystkie przesyłane do nas meldunki
bufor
pojawiają się w Buforze meldunków systemu Ewid ST, dzięki czemu mamy
możliwość kontroli nowo otrzymanych meldunków. Po wyłączeniu opcji,
wszystkie przesłane do nas meldunki automatycznie przyjmowane będą do
bazy meldunków Ewid ST.
Tab. 8.
Opis zaawansowanych opcji programu transmisji
Po zmianach w konfiguracji transmisji, konieczne jest jej ponowne uruchomienie,
jako że transmisja wczytuje ustawienia podczas uruchamiania.
4.4. Zaawansowane ustawienia programu transmisji
W szczególnych przypadkach, możliwe jest uruchomienie programu transmisji w konfiguracji
serwisowej – w sytuacji takiej, wszystkie operacje przez nią wykonywane, bardzo dokładnie opisywane
są w logach transmisji.
Opcja ta wykorzystywana jest najczęściej w przypadku problemów z działaniem programu
transmisji (generowanie danych, wysyłanie danych, przyjmowanie danych itp.) w celu analizy źródła
problemu i nie jest zalecana do uruchomienia na stałe, jako że ilość informacji zapisywanych w logach
transmisji jest znaczna i zajmuje przestrzeń dyskową.
Aby uruchomić program transmisji w tym trybie, należy uruchomić dotychczas uruchamiany plik
transmisja2.exe z parametrem debugmode – czyli w naszym przypadku było by:
c:\swdst\program\transmisja2.exe –debugmode
4.5. Algorytm przesyłania informacji o wycofaniach
Wraz z wersją 1.22.x.x systemu SWD ST uległ modyfikacji sposób przesyłania informacji o
wycofaniach sił i środków pomiędzy bazami danych systemu przy pomocy programu transmisji.
Wcześniejsze wersje programu transmisji, przy każdorazowym przesyłaniu całego stanu
jednostki do jednostki nadrzędnej lub podrzędnej, wysyłały całą historię wycofań dla każdej pozycji sił
i środków – dotyczyło to zarówno pojazdów samochodowych jak i wszystkich pozycji sprzętowych.
Biorąc pod uwagę fakt, że momencie wycofywania pojazdu samochodowego wyposażonego w
kilkadziesiąt pozycji sprzętowych, generowane są wpisy wycofania dla zarówno pojazdu
samochodowego jak i każdej pozycji sprzętowej z osobna, całkowicie usprawiedliwionym było, że w
przypadku większych baz operacja wysyłania i przyjmowania całego stanu sił i środków, niepotrzebnie
generowała znaczne obciążenie systemu i takie rozwiązanie problemu wycofań, nie było rozwiązaniem
dobrym w dłuższej perspektywie działania systemu SWD ST w PSP.
W wersji 1.18.x.x problem transmisji wycofań rozwiązany został w ten sposób, że wraz z całym
stanem jednostki wysyłanym do jednostki nadrzędnej lub podrzędnej, wysyłana była informacja o
wycofaniach z ostatnich 30 dni, natomiast całą historię wycofań przesłać można było tylko dla
pojedynczego egzemplarza sił i środków, wywołując funkcję transmisji danych sił i środków dla każdej
pozycji sił i środków z osobna. Rozwiązanie to powodowało mniejsze obciążenie systemu w momencie
przyjmowania danych, lecz nie było rozwiązaniem optymalnym – w szczególnym przypadku dojść
mogło do niespójności historii wycofań pozycji sił i środków w bazach dane między sobą
wymieniających.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
45
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Wraz z wersja 1.22.x.x stworzony został nowy optymalny algorytm wysyłania informacji o
wycofaniach sił i środków w systemie SWD ST. W tabeli przechowującej informację o wycofaniach,
dodano kolumnę w której przechowywana jest data i godzina kiedy modyfikowany był (stworzona
informacja o wycofaniu, edytowana informacja o wycofaniu, zakończona informacja o wycofaniu –
sprzęt wraca do podziału bojowego) dany wpis, oraz stworzono dodatkową tabelę, w której
przechowuje się informację o tym, kiedy ostatnio wysyłane były informacje o wycofaniach do
jednostek odbiorców. Skutkuje to tym, że w momencie przesyłania całego stanu jednostki do innej
instancji systemu SWD ST, przesyłane są tylko te informacje o wycofaniach które pojawiły się od
ostatniego wysyłania całego stanu jednostki.
W związku z tym, w momencie aktualizacji systemu z wersji 1.20 do 1.22 zaleca się aby wpierw
aktualizowane były bazy nadrzędne, a później podrzędne. Dodatkowo w czasie przechodzenia
pomiędzy wersjami, w związku z wprowadzeniem opisanego algorytmu, dopuszcza się transmisję
stanów z wersji 1.20 do wersji 1.22. Transmisja stanów w kierunku przeciwnym, generowała będzie
błąd – przyjęte zostaną wszystkie dane o stanie oprócz informacji o wycofaniach.
5.
Instalacja i konfiguracja systemu Ewid ST
5.1. Informacje ogólne
Począwszy od wersji systemu SWD ST 1.0.10.x dostępny jest nowy moduł programowy – Ewid
w wersji ST, zastępujący używany do tej pory w komendach i jednostkach PSP system obsługi
meldunków ze zdarzeń Ewid 99. Uzyskujemy dzięki temu pełną integrację działań związanych z
obsługą zdarzenia począwszy od przyjęcia zgłoszenia, przez jego obsługę aż po wysłanie meldunku do
jednostki nadrzędnej w jednym systemie SWD ST.
Aby możliwe było uruchomienie systemu Ewid ST w komendzie bądź jednostce PSP, konieczne
jest posiadanie certyfikatu do modułu Ewid ST dla tej komendy / jednostki.
Przy przejściu z systemu Ewid99 do Ewid ST wszystkie wcześniejsze dane z poprzednich lat,
zarówno meldunki jak i raporty importowane są do Ewida ST automatycznie, dzięki czemu nie ma
konieczności korzystania z dwóch programów – Ewida99 dla starszych lat i Ewida ST na bieżąco.
Moduł statystyk dla Ewida 99 – Ewidstat nie współpracuje z nową wersją Ewida ST.
Dostępna jest nowa wersja tego modułu – Ewidstat ST.
5.2. Instalacja systemu Ewid ST
Proces instalacji systemu Ewid ST polega na dopisaniu do listy posiadanych certyfikatów
systemu SWD ST, certyfikatu dla modułu Ewid ST.
Po wykonaniu tej czynności i zalogowaniu się do systemu SWD ST na konto użytkownika
przypisanego do jednostki dla której wstawiliśmy certyfikat, w menu głównym systemu SWD ST
powinno pojawić się menu Ewid, natomiast ikona przy pomocy której tworzy się w Rejestrze wyjazdów
nowy meldunek, od tego momentu będzie otwierała okno meldunku modułu Ewid ST, w wpisanymi
już w odpowiednie pola danymi ze zdarzenia.
Jeżeli mimo wykonania w/w czynności, użytkownik nie będzie miał dostępu do menu Ewid ST,
oznaczało to będzie iż nie posiada odpowiednich uprawnień, które trzeba mu nadać (patrz punkt
traktujący o uprawnieniach użytkowników w systemie SWD ST).
5.3. Import danych z systemu Ewid99
System SWD ST wyposażony został w narzędzie umożliwiające przeniesienie do modułu Ewid
ST, wszystkich danych zapisanych do tej pory w systemie Ewid 99 – dotyczy to zarówno meldunków
ze zdarzeń, jak i raportów ze służby.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
46
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
W celu wykonania tej czynności, z menu systemu SWD ST wybieramy System
Ustawienia
Ustawienia programu a następnie z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Ewid. Po wykonaniu tej
czynności, pojawi się opcja Import meldunków z programu Ewid-99 – należy nacisnąć ten guzik,
następnie z drzewka systemu plików zaznaczyć folder z którego mamy zamiar importować dane
(chodzi o „folder roku” w Ewidzie 99, czyli np. c:\ewid99\2006) i nacisnąć klawisz Import.
System zapyta, czy importować raporty ze służby, a po zaakceptowaniu tej czynności, poprosi o
podanie jednostki dla której raporty te należy przyjąć, oraz po przyjęciu raportów zapyta czy
importować meldunki.
5.4. Konfiguracja systemu Ewid ST
Po przeniesieniu danych z systemu Ewid 99, pozostało już tylko wykonanie ogólnej konfiguracji
w zakresie pól dostępnych na podglądzie i wydruku skróconym meldunków, oraz wpisanie szablonu
notatnika Raportu ze służby.
W tym celu uruchamiamy okno ustawień systemu SWD ST - System
Ustawienia
Ustawienia programu, i celu wykonania konfiguracji, z lewej strony zaznaczamy odpowiednio pozycje:
Wydruk skrócony i Raport ze służby. Mechanizm konfigurowania blokady meldunków, omówiony
został w oddzielnym punkcie instrukcji.
Zaleca się również sprawdzić, czy wszyscy użytkownicy systemu SWD ST którzy
powinni mieć dostęp do Ewida, posiadają odpowiednie uprawnienia.
5.5. Konfiguracja mechanizmu blokady meldunków
W związku ze wzrastającą ilością wdrożeń systemu SWD ST dla KM/KP PSP w których na jednej
bazie systemu pracują zarówno dyżurni operacyjni, jak i użytkownicy JRG w oddzielnych lokalizacjach
(dotyczy to zwłaszcza powiatów obsługiwanych przez kilka jednostek JRG PSP), od wersji 1.18.x.x
systemu SWD ST stworzono mechanizm blokowania meldunków. Umożliwia on sprawowanie przez
dyżurnych kontroli nad edycją meldunków w systemie Ewid ST.
Aby uruchomić moduł Blokady meldunków w systemie SWD ST, konieczne jest
posiadanie certyfikatu do tego modułu.
Po uruchomieniu mechanizmu blokady meldunków, każdy nowo utworzony meldunek po
zapisaniu jest automatycznie blokowany do edycji. W przypadku konieczności naniesienia poprawek,
użytkownik posiadający uprawnienie (np. dyżurny operacyjny MSK/PSK) może znieść tą blokadę na
określony czas. Po upływie tego czasu, meldunek ponownie będzie zablokowany do edycji.
Aby skonfigurować mechanizm blokowania meldunków w SWD ST, z poziomu menu systemu
SWD ST wchodzimy w System
Ustawienia
Ustawienia programu
Ewid
Blokowanie
meldunków.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
47
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
6.
Moduł mapowy systemu SWD ST
6.1. Obsługiwane formaty map
6.1.1.
Warstwy rastrowe
Format
Opis
TIF, TIFF Tagget Image File Format – pliki bez kompresji
JPG, JPEG Joint Photographic Experts Group – pliki z kompresją inną niż progresywna
BMP
Windows Bitmap
Tab. 9.
Obsługiwane w module mapowym systemu SWD ST formaty map rastrowych
Warstwy rastrowe dla poprawnego wyświetlania muszą zostać zarejestrowane – niezbędny jest
matematyczny opis miejsca, skali i układu współrzędnych przedstawionego obszaru. Rejestracji
dokonuje się przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Program SWD ST rozpoznaje pliki
poprawnie zarejestrowane przez program Mapinfo (pliki TAB), oraz przy użyciu odpowiednich plików
Word File: TFW (Tiff World File), JFW (Jpeg World File), TAB (Table File), TIF (Geotiff – plik
zawierający zarówno obraz jak i dane dotyczące rejestracji.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, iż wszystkie jednocześnie wyświetlane podkłady,
niezależnie od ich typu powinny być wykonane w tym samym układzie współrzędnych.
6.1.2.
Warstwy wektorowe
Format
MIF, MID
TAB
SHP
Opis
Formaty Mapinfo Interchange
Mapinfo Table FIle
Arc View Shape
Tab. 10. Obsługiwane w module mapowym systemu SWD ST formaty map wektorowych
Podobnie jak w przypadku map rastrowych, wszystkie jednocześnie wyświetlane podkłady
powinny być wykonane w tym samym układzie współrzędnych.
6.1.3.
Wymagane układy współrzędnych
Na definicję układu współrzędnych płaskich składają się: odwzorowanie, elipsoida odniesienia i
jej punkt styczności do geoidy, współczynnik skali, przesunięcie współrzędnych. Ponadto z układem
współrzędnych płaskich łączy się podział na arkusze i sposób nadawania godeł – identyfikatorów.
System SWD ST dla map w systemie metrycznym, w swoim module mapowym obsługuje
następujące układy współrzędnych: 1942, 1965, 1992.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
48
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
6.2. Instalacja i konfiguracja modułu mapowego
Instalacja modułu mapowego systemu SWD ST, sprowadza się do dodania certyfikatu dla
modułu mapowego naszej jednostki, oraz nadaniu uprawnień do obsługi map dla poszczególnych
użytkowników. Następnie przygotowaną przez firmę Abakus Systemy Teleinformatyczne mapę, wgrać
należy do systemu plików komputera na którym mapa w systemie SWD ST ma być obsługiwana.
Zaleca się aby podkłady mapowe umieszczać na dysku lokalnym komputera klienta
systemu SWD ST, zwłaszcza w przypadku jeśli korzystamy z podkładów
rastrowych.
Kolejnym krokiem jest konfiguracja podkładów mapowych w systemie SWD ST. Operacja ta
wykonana może być z menu System
Ustawienia
Ustawienie parametrów użytkownika, jeśli
użytkownik posiada uprawnienie do konfiguracji własnych parametrów. Dodatkowo, użytkownicy
posiadający uprawnienie do konfiguracji parametrów innych użytkowników, może wykonać tą operację
z poziomu panelu zarządzania kontami użytkowników, przy pomocy przycisku Parametry. Po otwarciu
okna konfiguracji parametrów użytkownika, z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Mapa, patrz
rysunek Rys. 29.
Rys. 29. Okno konfiguracji map
W oknie Katalog projektów użytkownika umieścić należy folder w którym znajduje się
przygotowany przez firmę Abakus Systemy Teleinformatyczne projekt, a w oknie Domyślny projekt
wybrać należy ten właśnie projekt. Resztę konfiguracji należy ustawić według wskazówek firmy
Abakus Systemy Teleinformatyczne.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
49
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Konfiguracja podkładów mapowych pamiętana jest dla każdego użytkownika
osobno. Stąd też w przypadku pracy w systemie SWD ST na różnych
użytkownikach którzy mają mieć dostęp do mapy, konieczne jest wpisanie
konfiguracji w parametrach każdego z nich.
7.
Moduł Komunikatora
Wraz z 1.22 wersją systemu SWD ST pojawił się nowy moduł systemu – Komunikator. Moduł
ten służy do przesyłania komunikatów tekstowych pomiędzy instancjami systemu SWD ST pracującymi
na odrębnych bazach danych, wykorzystując do tego program transmisji oraz zdefiniowanych w tym
programie odbiorców.
Aby uruchomić moduł, konieczne jest posiadanie certyfikatu.
7.1. Konfiguracja transmisji Komunikatora
Konfiguracja odbiorców komunikatów sprowadza się do dodania ich do listy odbiorców danych
programu transmisji i skonfigurowaniu kanału transmisyjnego (patrz punkty traktujące o konfiguracji
programu transmisji).
Do pracy modułu komunikatora, zaleca się wykorzystanie połączeń bezpośrednich transmisji
(patrz punkty traktujące o konfiguracji programu transmisji). Można wykorzystywać również kanał
programu transmisji – pocztę elektroniczną. W przypadku tym, liczyć się jednak należy z opóźnieniem
transmisji komunikatów, wynikającym ze sposobu działania poczty elektronicznej.
Pamiętać należy o tym, że pliki transmisji modułu komunikatora wymagają komunikacji w obie
strony, w związku z tym obie instancje systemu SWD ST komunikujące się przy pomocy modułu
Komunikatora, powinny mieć możliwość nawiązywania połączenia z drugą stroną, co wiąże się w
przypadku połączeń bezpośrednich programu transmisji z przekierowaniem portu transmisji u odbiorcy
komunikatu (domyślny port transmisji 2300) i ustawieniu programu transmisji aby wysyłała i odbierała
pliki *.swd2.
W przypadku połączeń bezpośrednich, najprostszą metodą sprawdzenia czy
połączenie z odbiorcą komunikatów działa poprawnie, jest wykonanie polecenia
systemu Windows:
telnet adres_ip_odbiorcy port
gdzie: telnet – polecenie systemu Windows, adres_ip_odbiorcy – zewnętrzny adres
IP odbiorcy komunikatów, port – numer portu na którym pracuje program
transmisji.
W przypadku poprawnej komunikacji z odbiorcą, system zwróci komunikat
transmisji, w przeciwnym wypadku komunikat o braku połączenia.
7.2. Przesyłanie komunikatów
Po uruchomieniu systemu komunikatów, przesyłanie ich realizowane jest z poziomu systemu
SWD ST, menu systemu Komunikator. Szczegółowa instrukcja obsługi modułu, dostępna jest w
instrukcji obsługi systemu SWD ST w wersji 22 dla użytkownika PSP.
8.
Aktualizacja systemu SWD ST
Nad systemem SWD ST prowadzone są ciągłe prace idące w dwóch głównych kierunkach:
tworzenia nowej funkcjonalności systemu oraz usuwania problemów które pojawiły się w starszych
wersjach. W związku z tym, co jakiś czas pojawiają się nowe wersje systemu rozbudowane o nowe
proponowane przez użytkowników usprawnienia, oraz pozbawione problemów zgłaszanych w wersjach
starszych.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
50
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Uruchamianie nowej wersji systemu SWD ST w KM / KP PSP możliwe jest tylko
wtedy, gdy SWD ST w odpowiadających im KW PSP jest już zaktualizowane do tej
wersji.
8.1. Czynności wstępne
Proces aktualizacji systemu dotyczy wszystkich komputerów na których pracują elementy
wchodzące w jego skład. Zasadniczą część tego procesu przeprowadza się na komputerze pracującym
jako serwer bazy danych, natomiast na pozostałych komputerach dokonuje się wymiany plików na
nowsze.
Wersje systemu SWD ST dystrybuowane są w postaci samo rozpakowujących się archiwów,
których nazwa zawiera oznaczenie numeru wersji. Po uruchomieniu pliku, pojawia się pytanie o folder
do którego zapisane mają być wypakowane pliki: folder ACS, gdzie umieszczone zostają pliki serwera
komunikacyjnego ACS oraz programy CPL, folder DB w którym znajduje się plik struktury bazy danych
nowej wersji *.FBK, folder DEV w którym znajdziemy pliki modułów urządzeń, folder DOC z
dokumentami dotyczącymi wersji, folder EXE w którym znajdują się nowe wersje plików systemu.
Dodatkowo może pojawić się folder SWDUPDATE, zawierający skrypty aktualizacyjne.
8.2. Zabezpieczenie starej wersji systemu
Zaleca się proces aktualizacji wersji rozpocząć od stworzenia kopii bezpieczeństwa danych
aktualnie w systemie zawartych. W tym celu uruchomić należy program swd_st.exe na komputerze
który pracuje jako serwer bazy danych i wybrać System
Kopia bezpieczeństwa – w folderze
ustawionym jako folder do tworzenia kopii bezpieczeństwa powstanie plik o nazwie
rrrrMMddggmm.gbk (r – aktualny rok, M – miesiąc, d – dzień, g – godzina, m – minuta).
Jeżeli w czasie tworzenia kopii bezpieczeństwa pojawi się błąd informujący o
nieistniejącej ścieżce, z menu programu wybieramy System
Ustawienia
Ustawienia programu, z lewej strony okna zaznaczamy pozycję Archiwizacja bazy i
w okienku Ścieżka dostępu do kopii bezpieczeństwa na serwerze wpisujemy folder
w którym tworzyć się będą kopie bezpieczeństwa. Naciskamy klawisz Zapisz.
8.3. Zatrzymanie usług systemu
Przed przystąpieniem do wymiany plików nowej wersji należy wyłączyć wszystkie aplikacje
klientów (swd_st.exe, zestawienia-st.exe, mapast.exe, 112st.exe itd.) w całej sieci lokalnej, wyłączyć
program transmisji oraz zatrzymać serwer ACS i wszystkie uruchomione usługi systemu SWD ST
obsługujące zintegrowane z systemem urządzenia (DSP, DTS, centrala telefoniczna, itp.).
Aby zatrzymać serwer ACS uruchamiany program acsmanager.cpl który umieszczony jest
najczęściej w tym samym folderze co plik acs.exe (w naszym przykładzie jest to folder c:\swdst\acs\) i
naciskamy klawisz Zatrzymaj.
Aby zatrzymać serwery urządzeń zintegrowanych w systemie SWD ST, uruchamiamy program
devmanager.cpl i przechodząc przez wszystkie jego zakładki, zatrzymujemy po kolei zainstalowane w
systemie urządzenia.
Alternatywną metodą zatrzymywania usług, jest wyświetlenie panelu usług systemu Windows,
np. przez wybranie PKM na ikonie Mój komputer
Zarządzaj i następnie w drzewie elementów
składowych systemu Windows odszukujemy pozycji Usługi. Wszystkie usługi systemu SWD ST mają
nazwę rozpoczynającą się od litery S. Wystarczy teraz zaznaczyć daną usługę i wybrać opcję
Zatrzymaj.
Prostym sposobem aby sprawdzić czy wszystko zostało wyłączone w sieci, czy ktoś nie ma
uruchomionego programu systemu SWD ST, lub też nie pracuje jeszcze jakiś moduł urządzeń systemu
SWD ST, co powodować będzie pojawienie się błędu przy aktualizacji bazy danych programem
Abdul.exe, jest uruchomienie serwera ACS, uruchomienie programu swd_st.exe na jednym z
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
51
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
komputerów i skorzystanie z menu systemu Pomoc
patrz rysunek Rys. 30.
O programie, następnie klawisz Szczegóły –
Rys. 30. Zalogowani użytkownicy i pracujące moduły systemu SWD ST
Na zakładce Aktywne moduły zobaczymy wszystkie pracujące jeszcze moduły systemu SWD ST,
natomiast na zakładce zalogowani użytkownicy wszystkie komputery z adresami IP na których
uruchomiony jest program systemu SWD ST. Aby odświeżyć dane na zakładkach po wyłączeniu
jakiegoś modułu bądź programu, wystarczy przejść pomiędzy zakładkami. Po zakończonym
sprawdzaniu, wyłączamy nasz program swd_st.exe i ponownie zatrzymujemy serwer ACS.
Pamiętać należy, że usługi obsługujące urządzania zainstalowane są na komputerach do których
te urządzenia najczęściej przy pomocy interfejsu RS-232 (port szeregowy) są podłączone – w związku
z tym w zależności od ilości obsługiwanych przez systemu SWD ST urządzeń, trzeba zatrzymywać
usługi najczęściej na kilku komputerach. W przypadku niektórych central telefonicznych oraz obsługi
monitoringu p.poż. w systemie SWD ST, używane może być połączenie przy pomocy sieci lokalnej – w
tym przypadku usługa zainstalowana może być na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą
systemu Windows 2000, XP, 2003, 2008 i podłączonym do sieci lokalnej (aczkolwiek najczęściej
serwer urządzenia instalowany jest wtedy na tym samym komputerze co baza danych).
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obsługi administracyjnej urządzeń
zintegrowanych w systemie SWD ST dostępne są w oddzielnej instrukcji.
Tabela Tab. 11 przedstawia ogólne informacje o plikach serwerów urządzeń które mogą być
obsługiwane w systemie SWD ST.
Urządzenie /
moduł
Pliki urządzeń
/ modułów
Interfejs
DSP (Platan)
Pagery (Platan)
DTS (Platan)
DTI (Platan)
Dsp.exe
RS 232
DTx.exe
SDTX
DTG (Platan)
SDtg.exe
RS 232
USB
LAN
LAN
DWA (Platan)
Centrala
telefoniczna
Dwa.exe
PlatanCTI.exe
Slican.exe
TapiService.exe
(w zależności od
producenta
centrali)
SXSms_acc.exe
RS 232
RS 232
Ethernet
SDWA
SPlatanCTI
SSlican
STAPI
RS 232
USB
RS 232
Ethernet
SDirectSMS
Moduł obsługi wiadomości SMSd
SZetron
SA2X
Obsługa przez devmanager.cpl
Obsługa przez A2Xcpl.cpl
Moduł SMS
Pagery (Zetron)
Monitoring
p.poż.
Zetron.exe
ACS2XML.exe
ACS2XML_GUI.e
xe
Nazwa
usługi
SWD ST
SDSP
SDTG
Uwagi
Obsługa przez devmanager.cpl
Medium
transmisyjne
–
łącze
radiowe
Obsługa przez devmanager.cpl
Medium
transmisyjne
–
sieci
komórkowe
Obsługa przez devmanager.cpl
Obsługa przez devmanager.cpl
Do dyspozycji mamy dwa rodzaje
komunikacji CTI (Slican, Platan) oraz
TAPI (Siemiens, Alcatel, Matra)
Obsługa przez devmanager.cpl
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
52
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Terminale
(Dales)
DalesSerwer.exe RS 232
SDales
Obsługa przez devmanager.cpl
Tab. 11. Urządzenia zintegrowane w systemie SWD ST
8.4. Wymiana plików nowej wersji
Teraz, po zatrzymaniu wszystkich pracujących pod kontrolą systemu SWD ST urządzeń,
przystąpić możemy do wymiany plików nowej wersji. Podmieniamy wszystkie pliki starej wersji na
nowe!
Dla przykładu, jeśli posiadamy system SWD ST nie współpracujący z żadnymi urządzeniami i
modułami dodatkowymi podmienić musimy pliki: acs.exe, acsmanager.cpl, swd_st.exe, zestawieniast.exe, transmisja2.exe, abdul.exe oraz do folderu w którym znajduje się baza danych systemu
SWD.GDB skopiować plik struktury bazy danych nowej wersji *.FBK.
W wersji 22 systemu SWD ST struktura bazy danych przekazywana jest w pliku z
rozszerzeniem FBK. Do wersji 20 systemu włącznie, był to plik z rozszerzeniem GBK
i ciągiem znaków CLEAR w nazwie.
W przypadku obsługi urządzeń przez system SWD ST, podmienić musimy pliki wymienione w
tabeli Tab. 11 dla poszczególnego urządzenia, oraz wyszczególniony w uwagach tej tabeli plik przy
pomocy którego dane urządzenie obsługujemy i konfigurujemy.
8.5. Aktualizacja struktury bazy danych
Proces aktualizacji bazy danych systemu SWD ST, polega na przekształceniu posiadanej bazy
danych do postaci zgodnej z nową wersją plików wykonywalnych systemu, na których będziemy
pracowali.
Aby
przeprowadzić
proces
aktualizacji
bazy
danych,
uruchamiamy
program
c:\swdst\tools\abdul.exe, podając to samo co w przypadku wcześniej omawianego procesu
porządkowania bazy danych hasło pspadminswd2. Następnie uruchamiamy opcję Aktualizacja bazy
danych. W oknie które się pojawi (patrz rysunek Rys. 31) w pozycji Plik bazy danych wpisujemy bądź
wybieramy ścieżkę do pliku bazy danych systemu SWD ST, natomiast w pozycji Plik uaktualnień
wpisujemy bądź wybieramy ścieżkę do skopiowanego wcześniej pliku FBK zawierającego strukturę
bazy danych nowej wersji.
Jeśli aktualizacja wykonywana jest bezpośrednio na serwerze bazy danych systemu SWD ST,
zaleca się pozostawienie włączonej opcji Używaj protokołu lokalnego. W przypadku sytuacji gdy
wykonujemy aktualizację będąc zalogowani na serwerze bazy danych systemu SWD ST zdalnie (np.
przez pulpit zdalny), konieczne jest wyłączenie tej opcji, w przeciwnym razie Abdul wyświetli błąd.
Liczyć trzeba się jeszcze z tym, że aktualizacja z wyłączoną opcją Używaj protokołu lokalnego, trwa
nieco dłużej niż w przypadku gdy opcja ta jest włączona.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
53
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
Rys. 31. Okno aktualizacji bazy danych programu Abdul
W czasie przeprowadzania procesu aktualizacji, będziemy na bieżąco informowani o
przeprowadzanych właśnie na bazie danych operacjach, a przycisk Uaktualnij nie będzie aktywny. W
momencie gdy przycisk Uaktualnij stanie się na powrót aktywny, a w oknie logów procesu pojawi się
komunikat Zakończono aktualizację bazy danych, będzie to oznaczało iż proces aktualizacji zakończył
się.
Proces aktualizacji bazy danych, jest procesem złożonym i liczyć trzeba się z tym,
że w przypadku słabszych komputerów, czy też dużych baz danych (dotyczy to
zwłaszcza baz danych KW PSP, czy KG PSP), może przebiegać nawet kilkadziesiąt
minut.
8.6. Ponowne uruchomienie usług
Po poprawnym przeprowadzeniu aktualizacji bazy danych uruchomić należy ponownie wszystkie
wcześniej zatrzymane usługi składowe systemu, zaczynając od serwera ACS a kończąc na usługach
urządzeń w podobny co podczas ich zatrzymywania sposób.
W przypadku korzystania z modułów obsługi urządzeń zaleca się uruchamianie usług te
urządzenia obsługujących z poziomu panelu devmanager.cpl, jako że w przypadku gdy w nowej wersji
pojawi się nowa funkcjonalność urządzeń, nowa wersja panela devmanager.cpl tworzy odpowiednie
wpisy w rejestrze systemu Windows. Uruchomienie tych usług ręcznie z poziomu usług systemu
Windows, tych wpisów nie utworzy.
8.7. Skrypty aktualizacyjne SWDUpdate
Począwszy od wersji systemu 1.18.x.x wraz z plikami nowej wersji, dostarczany jest program
swd_update.exe, wraz ze skryptami aktualizacyjnymi *.sus.
Ostatnim krokiem aktualizacji, jest więc uruchomienie programu SWDUpdate.exe. Każdorazowo
przy uruchomieniu, program prosi o podanie adresu serwera ACS – w przypadku gdy uruchamiamy go
na komputerze na którym ACS pracuje, wystarczy zaakceptować wpisany tam adres localhost
127.0.0.1. Następnie podać należy port na którym pracuje serwer ACS (domyślnie jest to 2500).
Rys. 32. SWDUpdate bez załadowanego skryptu i ze skryptem załadowanym
Na rysunku Rys. 32 z lewej strony widoczny jest panel programu SWDUpdate.exe po
uruchomieniu. Naciskamy na pierwszą z lewej strony ikonę
, wskazujemy skrypt aktualizacyjny
dostarczony razem z wersją. Po wykonaniu tej czynności, okno programu przyjmie wygląd jak okno z
rysunku po stronie prawej. Teraz wystarczy już tylko nacisnąć przycisk
wykona odpowiedni skrypt.
a program SWDUpdate.exe
Czynność tą trzeba powtórzyć dla wszystkich skryptów dostarczonych wraz z nową wersją
systemu SWD ST.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
54
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]
Podręcznik administratora systemu SWD ST
9.
Konserwacja systemu
9.1. Dziennik zdarzeń
Dziennik zdarzeń SWD ST, jest narzędziem rejestrującym niektóre zdarzenia występujące w
systemie. Zaleca się okresowe przeglądanie dziennika w celu zdiagnozowania ewentualnych
problemów.
Komunikaty pogrupowane są według typów oraz elementów składowych systemu je
generujących.
Do dyspozycji mamy następujące typy komunikatów:
Informacja – informacja o wykonaniu w systemie rejestrowanej standardowej czynności.
Ostrzeżenie – informacja o wykonaniu w systemie rejestrowanej niestandardowej czynności.
Błąd – wystąpienie w systemie błędu.
Błąd krytyczny – wystąpienie w systemie błędu krytycznego.
Komunikaty przekazywane są przez następujące elementy systemu:
ACS – serwer komunikacyjny systemu
Transmisja ST – program transmisji systemu
DWA – moduł obsługi urządzenia DWA
Ewid – moduł ewidencji meldunków ze zdarzeń
DB – operacje na bazie danych
ACS2XML – moduł integracji z monitoringiem przeciwpożarowym i innymi systemami
dyspozytorskimi
W wersji 22 systemu SWD ST zaimplementowano mechanizm dziennika zdarzeń, dzięki któremu
jeśli zaplanowane w ACS automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych zakończy się
niepowodzeniem (uszkodzona baza danych, brak miejsca na dysku przechowującym kopie
bezpieczeństwa itp.), przy ponownym logowaniu użytkownika, system SWD ST wyświetli monit o
zaistniałej sytuacji. W przypadku tego monitu, zaleca się sprawdzenie dostępnego wolnego miejsca na
partycji serwera na której wykonywana jest kopia bezpieczeństwa i w przypadku braku wolnego
miejsca, podjęcie odpowiednich czynności mających na celu udostępnienie miejsca do tworzenia kopii.
W przeciwnym wypadku zalecamy kontakt z serwisem firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z
o.o.
___________________________________________________________________________________
Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o.
55
ul. Działowa 8a 43-384 Bielsko – Biała
tel. (33) 819-39-25 [email protected]

Podobne dokumenty