Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ul

Komentarze

Transkrypt

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ul
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11
98-220 Zduńska Wola
zaprasza zainteresowanych lekarzy specjalistów w następujących dziedzinach medycyny:

lekarzy specjalistów: okulistyka, laryngologia, ortopedia, ginekologia, neurologia,
psychiatria, kardiologia, reumatologia, diabetologia, dermatologia, medycyna pracy
oraz psychologów
do składania ofert wstępnych na pełnienie funkcji lekarza konsultanta wydającego opinie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 j.t. z późn. zm.).
1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
lekarz specjalista:

dyplom ukończenia studiów medycznych,

dyplom specjalisty II stopnia,

prawo wykonywania zawodu lekarza,

zaświadczenie o postawie etycznej albo o niekaralności zawodowej wystawione przez Okręgową
Izbę Lekarską,

zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, w przypadku pracy w oddziale szpitalnym.
psycholog:

dyplom ukończenia studiów psychologicznych, ew. dyplom specjalisty psychologii klinicznej,

oświadczenie o niekaralności zawodowej,

zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu ,w przypadku pracy w oddziale szpitalnym lub poradni
psychologicznej.
2. Lekarze konsultanci i psycholodzy z którymi po przeprowadzonych konsultacjach zostaną podpisane umowy
o dzieło będą przeprowadzać konsultacje:

w gabinetach lekarskich w siedzibie II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– w Zduńskiej Woli przy ul Kilińskiego 24 oraz w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15,

w gabinetach lekarzy konsultantów.
w Łodzi
3. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać :

w sprawach formalnych tel 43 824 56 56 w. 462 , w. 448 ; 42 663 10 40,

w sprawach lekarskich tel. 43 824 56 56 w. 457.
4. Oferty wstępne w zapieczętowanych kopertach należy składać w II Oddziale Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi - Wydział Spraw Pracowniczych, 98 – 220 Zduńska Wola
ul. Kilińskiego 7/11 pok. 305 III piętro w terminie do dnia 02.12.2013r.
5. Oferta powinna zawierać :


Kopie lub oryginały dokumentów wymienionych w pkt 1
Pisemną propozycję wysokości wynagrodzenia za wydanie jednej opinii,
6. Osoby które w w/w terminie złożą oferty wstępne zostaną zaproszone do negocjacji, której przedmiotem
będzie ustalenie wysokości wynagrodzenia za wydanie jednej opinii .
O terminie negocjacji kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Podobne dokumenty