Wrzosowisko Sowno 06.11.09 - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

Wrzosowisko Sowno 06.11.09 - Dziennik Urzędowy Województwa
Zarządzenie Nr 62 /2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Wrzosowisko Sowno”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje.
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Wrzosowisko Sowno”, zwanego
dalej „rezerwatem”:
§ 2. 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie zróŜnicowanej roślinności
torfowiska przejściowego w niecce postglacjalnej i rzadkich gatunków flory i fauny oraz złoŜa
torfu wytworzonego w długotrwałym procesie lądowienia zbiornika wodnego.
2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1
są:
1) zachowanie występujących w rezerwacie prawnie chronionych, rzadkich i zagroŜonych
gatunków roślin, w tym: storczyków krwistego i szerokolistnego, rosiczki okrągłolistnej,
kruszczyków błotnego i szerokolistnego, wrzośca bagiennego, podkolana białego, bagna
zwyczajnego, torfowców oraz zwierząt, w tym: tygrzyka paskowanego, trzepli zielonej,
biegaczy, grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, Ŝaby
moczarowej, jaszczurki zwinki, perkozka, błotniaka stawowego, brodźca samotnego,
dzierzby gąsiorka oraz kilku gatunków nietoperzy;
2) zachowanie występujących w rezerwacie siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 20001: torfowisk przejściowych i trzęsawisk (7140),
starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Nympheion,
Potamion (3150), wilgotnych wrzosowisk z wrzoścem bagiennym Erica tetralix (4010),
zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion (6410), grądu subatlantyckiego Stellario-
1
według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94,
poz. 795).
1
Carpinetum) (9160) oraz siedliska o znaczeniu priorytetowym – borów i lasów bagiennych
Vaccinio uliginosi-Betuletu pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum (91D0‫;)٭‬
3) połoŜenie rezerwatu jest w rolniczym krajobrazie stanowiąc enklawę naturalnej roślinności
oraz wysokiej zieleni wśród otwartej przestrzeni pól, z dala od duŜych aglomeracji - w
odległości około 2 km od miasta Płoty, około 1,5 km od wsi Sowno i około 1 km od wsi
KręŜel;
4) bezpośrednie sąsiedztwo południowo-wschodniej granicy rezerwatu z nasypem kolejowym
linii Golczewo-Resko oraz połoŜenie drogi wojewódzkiej nr 108 (Parłówko – Golczewo Płoty) w odległości około 300 m na południe od obiektu;
5) edukacyjne znaczenie rezerwatu stwarzające moŜliwość promocji gminy Płoty poprzez
wyznaczenie na drodze przyległej do rezerwatu ścieŜki dydaktycznej na potrzeby róŜnych
form oświaty ekologicznej.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia tabela,
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju,
zakresu i lokalizacji tych działań przedstawiają tabela i mapa, stanowiące załącznik nr 2 do
zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych i
turystycznych oraz określenie sposobów ich udostępniania przedstawiają tabela i mapa,
stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
zachodniopomorskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych lub
zewnętrznych:
1.
uwzględnić lokalizację rezerwatu w powyŜszych dokumentach i aktach prawa miejscowego;
2
2. uwzględnić lokalizację rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji przedsięwzięć i
zamierzeń inwestycyjnych oraz ich oddziaływania na środowisko2, a w szczególności tych,
które mogą oddziaływać na układ hydrologiczny rezerwatu i jego zlewni;
3.
dopuścić udostępnienie otoczenia rezerwatu w celach edukacyjnych i turystycznych, z
wykorzystaniem ścieŜki dydaktycznej prowadzącej po obwodzie torfowiska, a takŜe
odpowiednich tablic oraz miejsca rekreacyjnego – stworzonych na podstawie wykonanego
projektu, którego załoŜenia opisano w opracowaniu „Planu ochrony rezerwatu Wrzosowisko
Sowno” (Janowska J., Kowalski W. W. A., Zyska P. i W., 2003-2004), które dostępne jest w
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
p.o. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Szczecinie
Przemysław Łagodzki
2
w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700).
3
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) regionalny dyrektor ochrony
środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia plan ochrony dla
rezerwatu przyrody. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu plan ochrony sporządza się na
okres 20 lat.
W celu zachowania przedmiotu ochrony, dla którego rezerwat przyrody został powołany, tj.:
zachowanie interesujących zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin występujących
na torfowiskach przejściowych niezbędne jest wykonanie wymienionych w rozporządzeniu
działań ochronnych. W ramach działań ochronnych zaplanowano: usuwanie (wycinkę i koszenie
gatunków niepoŜądanych, w tym nalotu drzew i krzewów, utrzymanie odpowiedniego poziomu
wód w obiekcie przy jednoczesnym zabezpieczeniu go przed napływem biogenów z gruntów
sąsiednich).
Koszty wykonania planowanego zakresu zadań ochronnych szacowane będą corocznie
przed przystąpieniem do zaplanowanych działań.
Szacuje się, Ŝe utrzymanie sprawności technicznej oznakowania rezerwatu oraz urządzeń
słuŜących udostępnieniu ścieŜki edukacyjnej wyniesie około 100 tys. zł w ciągu 20 lat.
Nie dopuszcza się prowadzenia w rezerwacie działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej
ze względu na sprzeczność tych form działalności z celem ochrony obiektu.
Nie udostępnia się terenu rezerwatu dla celów rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego
połowu ryb i rybactwa ze względu na charakter przyrodniczy obiektu (teren podmokły) oraz
przeciwdziałanie wzmoŜonej antropopresji.
W rezerwacie nie wyznacza się miejsc objętych ochroną ścisłą i krajobrazową. Mając na
uwadze konieczność wykonywania licznych zabiegów ochronnych słuŜących utrzymaniu celu
ochrony obiektu – obszar rezerwatu objęty został ochrona czynną.
Projekt planu ochrony dla rezerwatu „Wrzosowisko Sowno” został pozytywnie
zaopiniowany przez Radę Gminy Płoty oraz przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody w
4
Szczecinie. Sporządzający projekt planu zapewnił moŜliwość udziału społeczeństwa na zasadach
i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach
oddziaływania na środowisko” (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w postępowaniu, którego
przedmiotem było sporządzenie projektu.
Udział społeczeństwa zagwarantowano poprzez: wydanie obwieszczenia Regionalnego
Dyrektora w Szczecinie znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-39/08/al z dnia 25 listopada 2008 r. o
moŜliwości zapoznania się z projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz sposobach i
terminie wnoszenia uwag i wniosków do powyŜszych projektów. Obwieszczenie wywieszono na
tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie, opublikowano w Gazecie Wyborczej z dnia 28 listopada
2008 r. na stronie 15 (wydanie piątkowe) oraz wysłano do właściwych miejscowo gmin i
starostw z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Obwieszczenie było
wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Płoty w dniach 2-24 grudnia 2008 r.
oraz w Starostwie Powiatowym w Gryficach w dniach 1-22 grudnia 2008 r.
Osoby zainteresowane projektem miały ponad 21 dni na składanie uwag i wniosków. Do projektu
zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nie wniesiono uwag i
wniosków.
Obwieszczenie na temat uzasadnienia do przyjętego dokumentu, zawierającego informacje o
udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w
jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa, a takŜe informacja o przyjęciu dokumentu i o moŜliwościach zapoznania się z
jego treścią, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał w dniu 28 stycznia
2008 r. (znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-39/08-09/al). Obwieszczenie zostało umieszczone na
BIP RDOŚ w Szczecinie, wywieszone na tablicy ogłoszeń RDOŚ, opublikowane w Gazecie
Wyborczej w dniu 30 stycznia 2009 r. (str. 24) oraz rozesłane do właściwych miejscowo gmin i
starostw z prośbą o wywieszenie na ich tablicach ogłoszeń.
Niniejsze zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych powodujących konieczność rozpoczęcia
procedury notyfikacyjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
5
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), został
uzgodniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie znak: NK.5.P.0524/3/2009 z dnia
21 września 2009 r.
Szczecin, dnia 6 listopada 2009 r.
Sporządził:
Wnioskodawca:
6
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2009 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych
zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Lp.
Identyfikacja istniejących i potencjalnych
zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych
Sposób eliminacji lub ograniczania zagroŜeń
wewnętrznych i zewnętrznych
ZagroŜenia wewnętrzne
Dopuszczenie regulacji stosunków wodnych
jedynie ze względu na kształtowanie warunków
hydrologicznych odpowiadających potrzebom
rezerwatu poprzez przywrócenie trwałej
zastawki na kanale odprowadzającym wodę,
zlokalizowanym w południowej części
rezerwatu i biegnącym pod torem kolejowym,
którą będzie moŜna wykorzystać w sytuacji
koniecznej.
1.
Wszelkie zmiany stosunków wodnych
związane zarówno z odwadnianiem jak i ze
spiętrzaniem wody w części południowej
rezerwatu.
2.
Monitoring stanu populacji tych drapieŜników.
MoŜliwość bytowania w granicach torfowiska
W chwili, gdy ich liczebność osiągnie wartość
drapieŜników takich jak: jenot i norka
krytyczną podjąć zabiegi eliminacji tych
amerykańska będących powaŜnym
drapieŜników (zwłaszcza w przypadku norki
zagroŜeniem dla rodzimej fauny rezerwatu.
amerykańskiej).
ZagroŜenia zewnętrzne
3.
Eutrofizacja torfowiska w wyniku spływu
wód z sieci drenaŜowej pól do misy
torfowiska, co prowadzi do zmiany szaty
roślinnej, a tym samym zaniku cennych
zbiorowisk mszarnych oraz przekształceń w
rodzimej faunie, charakterystycznej dla tego
typu torfowiska.
4.
Presja myśliwska.
Na dzień dzisiejszy brak moŜliwości
przeciwdziałania zagroŜeniu.
Opracowanie, we współpracy z zarządcą terenu
i ZZMiUW w Szczecinie, alternatywnej metody
odprowadzania wód z pól rolnych,
zabezpieczającej misę torfowiska przed
spływem do niej zeutrofizowanych wód.
Okresowe kontrole słuŜb rezerwatowych
bezwzględnie egzekwujących zakazy
7
5.
Penetracja obszaru rezerwatu przez
miejscową ludność (zbieractwo runa leśnego,
poroŜy, wydeptywanie ścieŜek).
obowiązujące w rezerwacie.
Utrzymanie sprawności technicznej
(konserwacja) istniejącego oznakowania
rezerwatu.
6.
Bliskie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej i
związane z tym potencjalne katastrofy lub
naprawy mogące powodować spływ
niebezpiecznych substancji do rezerwatu.
Brak moŜliwości bezpośredniej eliminacji lub
ograniczenia tego zagroŜenia.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2009 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i
lokalizacji tych działań.
Lp.
Lokalizacja
działań
ochronnych1
1.
Rowy we
wschodniej
części rezerwatu
– działki
ewidencyjnej nr
25/2 LzVI oraz
43/1 N obręb
Sowno.
2.
3.
Rodzaj działań ochronnych
Opracować, we współpracy z zarządcą terenu i ZZMiUW w Szczecinie,
alternatywnej metody odprowadzania wód z pól rolnych, zabezpieczającej
misę torfowiska przed spływem do niej zeutrofizowanych wód.
Na mineralnej krawędzi posadzić
Ŝarnowiec jako naturalną barierę na
mineralnej krawędzi torfowiska.
Kanał w
południowej
części
rezerwatu,
biegnący pod
torem
Odbudowa zastawki na rowie oraz
kolejowym na
oczyszczenie i udroŜnienie przepustu2.
granicy działki
ewidencyjnej nr
43/1 obręb
KręŜel.
Powierzchnia
restytucji
Zakres działań ochronnych
W ilości sztuk Ŝarnowca zaleŜnej
od potrzeb.
Zabieg przeprowadzić w
pierwszym roku obowiązywania
planu.
Zabieg wykonać w okresie
jesienno - zimowym w pierwszych
dwóch latach obowiązywania
planu.
Wyznaczenie i opalikowanie powierzchni
z trawą trzęślicą przeznaczoną do
W okresie zimowym w
1
według mapy z lokalizacją działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej rezerwatu oraz udostępnienia
rezerwatu przyrody Wrzosowisko Sowno.
2
przeprowadzenie zabiegu poprzedzone będzie przygotowaniem dodatkowej dokumentacji oraz uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego.
8
turzycy pchlej
na działce
ewidencyjnej nr
127
obręb Sowno.
zabiegu. Na zamarzniętym podłoŜu, ściąć pierwszych latach obowiązywania
kosiarką tarczową wysokie kępy-cokoły planu.
trzęślicy do 1/3-1/4 wysokości. Pokos
usunąć poza rezerwat.
W całym sezonie wegetacyjnym
(jednorocznym), po wykonaniu
Kontrola rozwoju roślinności.
zabiegu.
Przy zastosowaniu metod i
terminów – zaleŜnych od potrzeb.
Podjęcie mechanicznego usuwania
zachwaszczenia.
W kolejnych latach, po wykonaniu
zabiegu, corocznie we wrześniu.
Mechaniczne koszenie całej powierzchni i Powierzchnia zabiegu – około 0,2
usuwanie pokosu poza obszar rezerwatu. ha.
Usuwanie łozowiska (usunięcie zarośli
wierzbowych) ręcznie lub sprzętem
specjalnie przystosowanym do pracy na
torfowiskach oraz wyniesienie wyciętej
biomasy poza rezerwat3. Zabieg
kontynuować w zaleŜności od potrzeb.
4.
5.
Działka
ewidencyjna nr
127
obręb Sowno.
Działki
ewidencyjne nr
43/1, 25/2 obręb
KręŜel i 127
obręb Sowno –
na wschodnich
otwartych
zboczach misy
torfowiska.
Termin zabiegu: w zaleŜności od
potrzeb
- w okresie jesienno Wiosną, w pierwszym roku
zimowym.
obowiązywania planu, odsłonić krzewinki
wrzośca, które utrzymały się pod
Powierzchnia zabiegu: 2 ha.
krzewami lub posadzić okazy
przeniesione z najbliŜszego sąsiedztwa.
W następnych latach usuwać pojawiające
się odrosty i siewki wierzby oraz
kruszyny (co 3-4 lata). Wyciętą biomasę
usunąć poza obręb torfowiska.
Powierzchnia zabiegu – około 0,8 ha.
Mechaniczne koszenie łąki ostroŜeniowej
oraz roślinności łąkowej.
Usunięcie pozyskanego pokosu poza
obszar torfowiska.
Corocznie – raz w lipcu
(ewentualnie 2 razy w ciągu roku).
Powierzchnia zabiegu – około 1,1
ha.
3
w oparciu o wyniki zabiegów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2009 r. zgodnie z zatwierdzonymi
zadaniami ochronnymi.
9
6.
7.
W lesie na
gruncie
mineralnym na
obwodzie
torfowiska – na
działce
ewidencyjnej nr
127 obręb
Sowno4.
Działka
ewidencyjna nr
43/1
obręb Sowno.
Wyznaczenie ścieŜki dydaktycznej (i trasy rowerowej) poprzez przygotowanie
drogi gruntowej w lesie, oczyszczenie jej z wykrotów oraz oznakowanie jej 6
tablicami edukacyjnymi. Utrzymanie sprawności technicznej (konserwacja
ścieŜki i jej infrastruktury).
Kontynuacja usuwania nalotu drzew z
mszarów oraz wyniesienie wyciętej
biomasy poza rezerwat.
8.
Działka
ewidencyjna nr
25/2
Obręb Sowno
oraz nr 127
obręb KręŜel.
Koszenie wymęczające trzciny - ręczne
wycinanie zielonych pędów trzciny oraz
wyniesienie wyciętej biomasy poza
rezerwat.
9.
Działka
ewidencyjna nr
127
obręb KręŜel.
Kontynuacja5 wycinania wysokich kępcokołów trzęślicy do 1/2 lub 1/3
wysokości za pomocą pilarki lub kosiarki
tarczowej oraz ręczne wyniesienie
wyciętej biomasy poza rezerwat.
Działki
ewidencyjne nr
10. 43/1 obręb
KręŜel i 127
obręb Sowno.
Termin zabiegu: w okresie
zimowym - w zaleŜności od
potrzeb5.
Powierzchnia zabiegu: 2 ha.
Termin zabiegu: wykonanie
dwukrotne w okresie sezonu
wegetacyjnego: czerwiec-lipiec
oraz wrzesień (zanim rośliny
zaczną się rozsiewać). Zabieg
wykonać w pierwszym roku
obowiązywania planu, a jego
kontynuację prowadzić w
zaleŜności od potrzeb5.
Powierzchnia zabiegu: 2 ha (2x).
Termin zabiegu: w zaleŜności od
potrzeb w okresie zimowym.
Powierzchnia zabiegu: 4 ary.
MontaŜ 3 elektronicznych piezometrów na torfowisku oraz całoroczne
prowadzenie monitoringu poziomu wody.
Utrzymanie sprawności technicznej (konserwacja) istniejącego oznakowania
rezerwatu (6 tablic urzędowych i 6 regulaminowych) i jego ewentualna
wymiana.
Obszar całego
11.
rezerwatu.
Co 3-4 lata przeprowadzać systematyczne lustracje w celu oceny:
• stanu szaty roślinnej,
• tempa sukcesji,
• nieprzewidzianych zmian i pojawiających się zagroŜeń.
W razie wystąpienia niekorzystnych zmian i zagroŜeń – podjąć działania z
zastosowaniem metod zaleŜnych od potrzeb.
4
według mapy przedstawiającej lokalizację działań ochrony czynnej w rezerwacie oraz udostępnienie rezerwatu
przyrody „Wrzosowisko Sowno”.
5
w oparciu o wyniki zabiegów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2009 r. zgodnie z zatwierdzonymi
zadaniami ochronnymi.
10
Lokalizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie oraz udostępnienie rezerwatu przyrody „Wrzosowisko Sowno”.
11
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 6 listopada 2009 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych i
turystycznych oraz określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.
1.
2.
Cel udostępniania
Badania naukowe.
Edukacja, rekreacja
i turystyka.
Obszary lub szlaki
Sposób udostępniania
udostępniania
Cały obszar rezerwatu.
Po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie.
Projektowana ścieŜka
dydaktyczna na
mineralnym skłonie
misy torfowiska w lesie
grądowym z pomostem
prowadzącym na
torfowisko1.
Urządzenie ścieŜki dydaktycznej z pomostem
prowadzącym do sosnowego boru bagiennego (do
zbiorowiska z wrzoścem bagiennym).
Tablice informujące o ochronie rezerwatowej (6
sztuk) oraz punkty i tablice dydaktyczne (6 sztuk).
Ruch pieszy i rowerowy tylko po wyznaczonej
ścieŜce.
1
według mapy przedstawiającej lokalizację działań ochrony czynnej w rezerwacie oraz udostępnienie rezerwatu
przyrody „Wrzosowisko Sowno” w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
12
Ocena skutków regulacji (OSR)
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Wrzosowisko Sowno”
1. Cel wprowadzenia zarządzenia
Celem wprowadzenia regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157, poz.
1241).
2. Konsultacje społeczne
Projekt został poddany konsultacjom społecznym.
Lista uczestników konsultacji społecznych:
1. Rada Gminy Płoty,
2. Agencja Nieruchomości Rolnych w Szczecinie,
3. Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody,
4. społeczeństwo – udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.1).
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek
samorządu terytorialnego
Zarządzenie będzie miało wpływ na wydatki budŜetu państwa. Koszty wykonania
planowanego zakresu zadań ochronnych szacowane będą corocznie przed przystąpieniem do
zaplanowanych działań. Szacuje się, Ŝe utrzymanie sprawności technicznej oznakowania
rezerwatu wyniesie około 25 tys. zł. Część z tych środków zapewniają dotacje pozabudŜetowe,
m.in. z funduszy finansujących ochronę środowiska.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Zarządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.
7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej
Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w:
1) Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw.
Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.);
2) Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992 r., str. 7—5 z
późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późn. zm.).
1
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340
i Nr 84, poz. 700.
13

Podobne dokumenty