Propedeutyka filozofii - Kognitywistyka i Komunikacja

Transkrypt

Propedeutyka filozofii - Kognitywistyka i Komunikacja
Propedeutyka filozofii
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Rok studiów /semestr
Wymagania wstępne
(tzw. sekwencyjny system
zajęć i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
Założenia i cele
przedmiotu
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Opis
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytutu Socjologii
Kognitywistyka i komunikacja
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
0500-KS1-1PRF
Język polski.
Obowiązkowy, MK_6
Rok I, semestr I
Brak wymagań wstępnych.
wykład – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz.
Celem przedmiotu zapoznanie studenta z głównymi problemami filozofii ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki epistemologicznej oraz historii
problemu psychofizycznego.
Wykład – w formie prezentacji multimedialnej, dyskusja
Ćwiczenia – lektura, dyskusje, referat (prezentacja)
Zaliczenie na ocenę .
Efekty kształceniai
E1. zna podstawowe pojęcia filozofii
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
K_W04
E2. zna główne filozoficzne koncepcje umysłu i poznania
E3. posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami
specyficznymi dla filozofii
E4. umie jasno komunikować posiadaną wiedzę filozoficzną, zajmować
stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne
pod względem merytorycznym i logicznym
K_W21
K_U01
E5. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w zakresie filozofii
K_K01
E6. jest aktywny w podnoszeniu kompetencji osobistych i
Zawodowych z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej
E7. potrafi współdziałać w grupach oraz interdyscyplinarnych
zespołach badawczych, przyjmując w nich różne role
Punkty ECTS
3
Bilans nakładu pracy
studentaii
uczestnictwo w zajęciach – 45 godz.
przygotowanie do zajęć – 25 godz.
samodzielne lektury – 15 godz.
konsultacje i zaliczenia – 5 godz.
Łącznie: 90 godz.
K_U06
K_K02
K_K03
Nakład pracy studenta związany z zajęciamiiii:
Wskaźniki ilościowe
Data
opracowania:
wymagającymi bezpośredniego udziału
nauczyciela
o charakterze praktycznym
Koordynator
przedmiotu:
27.09.2016
Liczba godzin
Punkty
ECTS
60
2
30
1
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof.
UwB
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe
sylabusu
Nazwa przedmiotu
Opis
Propedeutyka filozofii
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Język przedmiotu
0500-KS1-1PRF
Kognitywistyki i komunikacja
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Rok studiów/ semestr
Rok I, Semestr I
Język polski
Liczba godzin zajęć
wykład – 15 godz.
dydaktycznych oraz
forma prowadzenia
zajęć
Liczba punktów ECTS 1 (wykład)
Prowadzący
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
Treści merytoryczne
1. Filozofia a religia i światopogląd; filozofia a nauki
przedmiotu
szczegółowe; działy filozofii
2. Zagadnienie źródeł poznania: empiryzm genetyczny: Locke,
Hume, Condillac, asocjacjonizm w psychologii; natywizm:
Platon, Kartezjusz, Chomsky; irracjonalizm: iluminizm,
Bergson; problem poznania mistycznego;
3. Zagadnienia granic poznania: idealizm subiektywny Berkeleya
i transcendentalny Kanta; realizm epistemologiczny.
4. Klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy;
5. Główne problemy ontologiczne. Idealizm i realizm; monizm
(spirytualizm, materializm) i dualizm; determinizm i
indeterminizm; argumenty za i przeciw istnieniu Boga;
6. Główne problemy antropologiczne: problem psychofizyczny,
problem duszy, wolności, sensu życia; body-mind problem;
7. Główne problemy aksjologiczne; główne współczesne problemy
etyczne i bioetyczne.
Efekty kształcenia
wraz ze sposobem ich
weryfikacji
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu
E1, E2, E3, E4
Sposoby weryfikacji – kolokwium pisemne, dyskusja
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładzie .
Formą zaliczenia jest kolokwium pisemne.
Wykaz literatury
podstawowej
i uzupełniającej
Literatura podstawowa:
1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania.
Metafizyka, Warszawa 2004.
2. A. Sikora, Spotkania z filozofią, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca:
1. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2003.
2. B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 2004.
3. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 2011.
4. J. Wojtysiak, Filozofia. Pochwała ciekawości, Kraków 2005.
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
podpis osoby składającej sylabus
SYLABUS
C. Informacje szczegółowe
Elementy
składowe
sylabusu
Nazwa
przedmiotu
Kod
przedmiotu
Nazwa
kierunku
Nazwa
jednostki
prowadzącej
kierunek
Język
przedmiotu
Rok studiów/
semestr
Opis
Propedeutyka filozofii
0500-KS1-1PRF
Kognitywistyki i komunikacja
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
Język polski
Rok I, semestr I
Liczba godzin ćwiczenia – 30 godz.
zajęć
dydaktycznych
oraz forma
prowadzenia
zajęć
Liczba
2 (ćwiczenia)
punktów
ECTS
Prowadzący
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
Treści
merytoryczne
Rozwinięcie treści przedstawianych na wykładzie
przedmiotu
Efekty
kształcenia
wraz ze
sposobem ich
weryfikacji
Forma i
warunki
zaliczenia
przedmiotu
Wykaz
literatury
podstawowej
i
uzupełniającej
E1, E2, E3, E4, E5, E6
Sposoby weryfikacji – ocena bieżąca aktywności studenta, dyskusja, referat (prezentacja),
kolokwium pisemne
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, lektura, zadania domowe.
Forma zaliczenia końcowego – kolokwium pisemne
Literatura podstawowa:
1. R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Żeleński-Boy, Warszawa 2002
2. M. Heidegger, List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner, w: tenże, „Znaki drogi”, tłum.
zbiorowe, Warszawa 1999;
3. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukaszewicz, K. Twardowski,
Warszawa 1977, rozdz. 1 i 8;
4. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, tłum. D.
Gierulanka, ks.1, Warszawa 1967, 23-56;
5. F. Nietzsche, Rozprawa pierwsza: „Dobry i zły”, „dobry i lichy”, w: F. Nietzsche, Z
genealogii moralności, tłum. G. Sowiński, Kraków 1997, 33-62;
6. Platon, Obrona Sokratesa, w: Tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Krition,
Fedon, tłum.W.Witwicki, Warszawa 1982/.
7. Platon, Uczta, w: Platon, Uczta. Eutyfron. Obrona Sokratesa. Krition. Fedon, tłum. W.
Witwicki, Warszawa 1982;
8. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, ks. 7,
http://www.filozofia.umk.pl/pliki/platon_panstwo.pdf;
9. B. Russell, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem,
http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1281;
10. J.-P. Sartre, Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M.
Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001;
11. Św. Tomasz z Akwinu, 5 dowodów (dróg) na istnienie Boga
http://fpt.uksw.edu.pl/files/materialy/Filozofia_religii/5%20dr%C3%B3g%20Tomasza.pdf
12. L. Wittgenstein, Tractatus logico-mathematicus, fragmenty
http://human.edu.pl/filozofia/grafika/pdf/tekst2.pdf
Literatura uzupełniająca:
1. B. Barnes, D. Bloor, Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy , w: B. Barnes,
D. Bloor, Mocny program socjologii wiedzy, Warszawa 1993, s. 1-37.
2. B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy , Warszawa 1984, s. 13-71.
3. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, tłum. B. Skarga, W. Wojciechowska,
Warszawa 1973;
4. T. Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kęty 2004;
W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, Warszawa
1987;
5. H. G. Gadamer, „Cóż to jest prawda?”, tłum. M. Łukasiewicz, w: tenże, Rozum,
słowo, dzieje. Szkice wybrane, tłum. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Warszawa
1979;
6. M. Heidegger, List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner, w: tenże, „Znaki drogi”, tłum.
zbiorowe, Warszawa 1999;
7. M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków,
Warszawa 1989;
8. T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku,
Warszawa1986, s. 19-50;
9. J. Hospers, Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Warszawa 2001;
10. K. Jaspers, Filozofia egzystencji, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990;
11. G. E. Moore, Z głównych zagadnień filozofii, Warszawa 1967, s. 28-47;
12. J.-P. Sartre, Problem bytu i nicości. Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. M.
Kowalska, J. Krajewski, Warszawa 2001;
13. M. Scheller, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak,
A. Węgrzecki, Warszawa 1987;
14. K. Twardowski, Treść i przedmiot przedstawień, w: tenże, Wybrane pisma
filozoficzne, Warszawa 1965, s. 3-17;
15. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa
1997.
dr hab. Zbigniew Kaźmierczak, prof. UwB
podpis osoby składającej sylabus
i
Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć.
Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne).
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach,
realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna
być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h.
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie
zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby
punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.