Regulamin - HackNGo 2016

Transkrypt

Regulamin - HackNGo 2016
Regulamin Hackathonu „Hack’n’Go” (dalej „Regulamin”) § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą „Hack’n’Go” (dalej „Hackathon”). 2. Hackathon odbędzie się w dniach 19-­‐20 listopada 2016 w Warszawie w godzinach od 09: 00 do 20: 00 oraz 3-­‐4 grudnia 2016 w godzinach 09:00 do 20:00 w Łodzi. 3. Głównym organizatorem Hackathonu jest Employer Branding Institute, ul. Domaniewska 47/10 02-­‐672 Warszawa. 4. Sponsorem i fundatorem nagród dla uczestników jest mBank S. A., ul. Senatorska 18 00-­‐950 Warszawa. 5. Partnerem wydarzenia jest Google Campus Warsaw, ul. Ząbkowska 27/31 03-­‐736 Warszawa. 6. Celem Hackathonu jest tworzenie rozwiązań technologicznych pomagających usprawnić działalność wybranej organizacji pozarządowej lub inne cele społeczne. § 2 ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU 1. Udział w Hackathonie jest dobrowolny, bezpłatny i otwarty. 2. Udział w Hackathonie może wziąć każda osoba pełnoletnia, która posiada wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, projektowania stron internetowych, prowadzenia projektów lub inne związane z branżą IT. 2. 1. Osoby niepełnoletnie uczestniczyć mogą w Hackathonie pod warunkiem obecności opiekuna prawnego. 3. Warunkiem udziału w Hackathonie jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-­‐line zamieszczonego na stronie http://hackngo.pl/ . Zgłoszenie jest rozumiane jako akceptacja niniejszego Regulaminu. 4. Rejestracja na Hackathon potrwa do dnia 15 listopada 2016 do godziny 20:00 w przypadku zapisów na Warszawę oraz do 25 listopada 2016 roku do godziny 20 :00 w przypadku zapisów na Łódź. Liczba miejsc na każdą lokalizację jest ograniczona do 40 osób. 5. W przypadku gdy liczba osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniu będzie większa niż limit miejsc, organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia w pierwszej kolejności tych z zarejestrowanych osób, których doświadczenie zawodowe albo zainteresowania będą najbardziej zgodne z tematyką wydarzenia. 6. Uczestnicy w dniu rozpoczęcia Hackathonu zostaną podzieleni na zespoły. Każdy zespół będzie składał się z nie więcej niż 5 (pięciu) Uczestników. 7. Uczestnicy Hackathonu we własnym zakresie zorganizują sprzęt komputerowy na potrzeby swojego udziału w Hackathonie. § 3 PRZEBIEG HACKATHONU 1. Hackathon w Warszawie rozpocznie się 19 listopada 2016 r. o godzinie 9:00. Hackathon zakończy się 20 listopada 2016 r. o godzinie 20:00. 2. Hackathon w Łodzi rozpocznie się 3 grudnia 2016 r. o godzinie 9:00. Hackathon zakończy się 4 grudnia 2016 r. o godzinie 20:00. 3. Organizator w trakcie Hackathonu zapewni: a) dostęp do Internetu za pomocą sieci Wi-­‐Fi; b) zasilanie elektryczne; c) wyżywienie oraz napoje; 4. W pozostałym zakresie każdy Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu oraz innych niezbędnych mu do udziału w Hackathonie narzędzi. 5. Prezentacja projektów stworzonych przez poszczególne zespoły odbędzie się w Warszawie 20 listopada 2016 r. w godzinach 19:00 – 20:00, natomiast w Łodzi 4 grudnia 2016 roku w godzinach 19:00-­‐20:00. § 4 WYBÓR ZWYCIĘZCÓW ORAZ PRZYZNANIE NAGRÓD 1. Po zakończeniu Hackathonu Uczestnicy zaprezentują swoje prace, następnie Jury powołane przez Organizatora Hackathonu wybierze 1 (jedno) najlepsze rozwiązanie za pomocą głosowania, które oceni według następujących kryteriów: a) odniesienie się do problemu, b) kreatywność rozwiązania, c) wizualna strona projektu, d) przystępność rozwiązania, 2. W ramach Hackathonu przewidziane są nagrody rzeczowe. Informacje o nagrodach znajdują się na stronie www.hackngo.pl 3. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczenia związane z wydaniem nagród w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest Fundator. 4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. Rezygnacja z części nagrody oznacza rezygnację z całości nagrody. 5. Wydanie nagród zostanie udokumentowane protokołem, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. § 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Hackathonu są Uczestnicy. 2. Uczestnik poświadcza, iż jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas Hackathonu oraz iż te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z udziałem w Hackathonie. 3. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie powstałych w trakcie Hackathonu projektów przez organizacje pozarządowe, które wezmą udział w Hackathonie. 4. Uczestnik poprzez udział w Hackathonie udziela zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w materiałach foto i video w celach promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. § 6 DOBÓR TECHNOLOGII 1. Uczestnicy mają pełną dowolność wyboru technologii, w których będą tworzyli rozwiązania technologiczne i programistyczne. 2. Uczestnicy podczas Hackathonu mogą tworzyć: a) aplikacje mobilne; b) gry komputerowe; c) gry na urządzenia mobilne; d) strony internetowe. § 7 TEMATYKA 1. Uczestnicy powinni tworzyć rozwiązania technologiczne i programistyczne dotyczące propozycji lub problemów opisanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas Hackathonu. 2. Zgodność z tematyką jest brana podczas oceny projektów poszczególnych zespołów na zakończenie Hackathonu. § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2016 roku. 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty Hackathonu a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone. 4. Poprzez zgłoszenie udziału w Hackathonie Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie. Załącznik nr 1 Protokół przekazania i odbioru nagrody rzeczowo-­‐pieniężnej W związku z zakończeniem i ogłoszeniem wyników konkursu Hackathon niniejszym przekazujemy Pani / Panu ..................................... , PESEL............................, miejsce zamieszkania:............................................................................. nagrodę składającej się z części rzeczowej w postaci .... o wartości .... zł oraz części pieniężnej w wysokości .... zł za zajęcie ............. miejsca w konkursie Hackathon. ............................................ Podpis organizatora Niniejszym potwierdzam odbiór ..... i kwoty .... zł jako nagrody w konkursie Hackathon. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, wyrażam zgodę, aby pieniężna część nagrody w wysokości .... zł została pobrana na poczet zryczałtowanego podatku od osób fizycznych. ............................................ Podpis laureata 

Podobne dokumenty