Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na Święta Zmartwychwstania

Transkrypt

Słowo Arcybiskupa Poznańskiego na Święta Zmartwychwstania
Słowo Arcybiskupa Poznańskiego
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2011
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Zmartwychwstanie Pana naszego skutkowało reakcjami dwojakiego rodzaju. Ewangelia
zaświadcza, że z jednej strony ujawnił się paraliżujący strach, jaki na widok anioła ogarnął
strażników, którzy na rozkaz Piłata pełnili wartę przy grobie Chrystusa (por. Mt 28,4). Z drugiej
natomiast strony jest mowa o bojaźni i równocześnie wielkiej radości niewiast na wieść o tym, że
Chrystus zmartwychwstał (por. Mt 28, 8). Z chwilą jednak, gdy On sam stanął przed nimi, radość
niewiast pomieszana z bojaźnią przemieniła się w adorację przynależną samemu Bogu: upadły one
Chrystusowi do nóg i „oddały Mu pokłon” (por. Mt 28, 9) jako prawdziwemu Zwycięzcy śmierci,
grzechu i szatana. Następnie z radością pobiegły do Apostołów z wieścią, aby udali się do Galilei na
spotkanie ze zmartwychwstałym Panem.
Począwszy od tego wydarzenia dzieje świata nabrały zupełnie nowego kształtu. Ludzkie
życie przestało być postrzegane jedynie w kategoriach zbliżania się nieuchronnej śmierci, rodzącej
u niektórych wielki strach i przerażenie. Zostało bowiem przeniknięte nadzieją nowego życia
przeznaczonego dla tych, którzy przez chrzest zostali włączeni w tajemnicę śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie o tym pisał św. Paweł w Liście do Rzymian: „Jeżeli
umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus
powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł,
umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 8-11).
Drodzy Bracia i Siostry!
Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego pozwalają nam przeżyć tajemnicę nowego
życia w Chrystusie tym głębiej, że już za tydzień do chwały błogosławionych zostanie wyniesiony
Ojciec Święty Jan Paweł II. Przez całe swoje życie, a zwłaszcza w czasie swego długiego
pontyfikatu wiernie podążał on za Chrystusem, głosząc Go na wszystkich areopagach świata,
dźwigając swój krzyż związany z byciem następcą św. Piotra, a w ostatnich latach także krzyż
cierpienia i ciężkiej choroby. Od chwili swego chrztu żył „dla Boga w Chrystusie Jezusie”, a teraz
jego życie w Bogu osiągnęło pełnię szczęścia. Dla nas wszystkich stał się przejmującym wzorem
odkrywania życia jako pielgrzymki do chwały zmartwychwstania. Bo „jeżeli – jak pisał dalej
św. Paweł w Liście do Rzymian – przez śmierć, podobną do śmierci [Chrystusa], zostaliśmy z Nim
złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie”
(Rz 6, 5).
Właśnie takich Świąt – jako czasu odnowionej nadziei na życie wieczne, a jednocześnie
przenikniętego radością z beatyfikacji Jana Pawła II – życzę Wam z całego serca, udzielając
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa
Poznań, Wielkanoc 2011 roku
N. 2050/2011
+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Podobne dokumenty