informacyjny - Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie

Komentarze

Transkrypt

informacyjny - Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sopocie
BIULETYN
egzemplarz bezpłatny
INFORMACYJNY
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
81-881 Sopot, ul. Kolberga 9
www.nsmsopot.pl
Grudzień 2013
Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów
oraz dalszej, owocnej współpracy
w nadchodzącym 2014 roku
życzy
Zarząd i Rada Nadzorcza
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zapraszamy do zakupu Kalendarza na 2014 r.
wydanego przez NSM za cenę 3 zł.
2
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wydaliśmy Kalendarz na 2014 r.
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do zakupu kalendarza na rok 2014., w którym poza
kalendarium znajdują się zdjęcia przedstawiające osiedle Brodwino w Sopocie w poszczególnych porach
roku oraz diariusz z powstania, rozwoju i modernizacji osiedla Brodwino.
Nadmieniamy, że inicjatorem pomysłu wydania kalendarza są mieszkańcy osiedla Brodwino, którzy udostępnili nieodpłatnie swoje fotografie. Wwiększości, prace zaprezentowano na wystawie pt. „Brodwino wczoraj
i dziś”, zorganizowanej w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.
Kalendarz w cenie 3,00 zł dostępny jest od dnia 09.12.2013 r.
w kasie Spółdzielni. Ilość kalendarzy jest ograniczona.
Realizacja funduszu remontowego
Potrzeby prac remontowych na osiedlu Brodwino są olbrzymie, wielokrotnie wyższe niż możliwości finansowe mieszkańców. Niemniej jednak Zarząd
i Rada Nadzorcza corocznie planuje fundusz remontowy, który determinowany jest przede wszystkim środkami finansowymi.
Nadmieniamy, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat fundusz remontowy realizowany był zadaniami,
programami dot. wszystkich nieruchomości mieszkalnych, w miarę posiadanych środków finansowych.
 W pierwszej kolejności wykonano remont sieci
wodociągowej na osiedlu Brodwino, który
zdecydowanie ograniczył awarie na sieci.
 Kolejnym programem były prace termomodernizacyjne, polegające na dociepleniu budynków mieszkalnych, wymianie w przybudówkach drzwi oraz wymianie stolarki okiennej we
wszystkich klatkach schodowych, suszarniach
i zsypach.
 Obecne przepisy przeciwpożarowe nałożyły na
spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek dostosowania budynków jedenastokondygnacyjnych
i dwunastokondygnacyjnych wraz z istniejącą
infrastrukturą do zmienionych przepisów. Wiąże
się to z szeregiem prac specjalistycznych. W powyższym zakresie wykonano remont wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynkach
mieszkalnych, polegający na nawodnieniu suchych pionów p.poż. Sukcesywnie realizowane
są prace remontowe związane z wykonaniem
dróg przeciwpożarowych. Wykonywanie prac
związanych z budową dróg przeciwpożarowych
zostało połączone z realizacją planu remontu
wymiany istniejącej nawierzchni dróg, chod-
ników, miejsc postojowych, oraz wykonaniem
dodatkowych miejsc parkingowych. Do wykonania dróg p.poż. z wymianą nawierzchni brukarskiej dróg i chodników pozostały cztery nieruchomości przy ul. Cieszyńskiego. Przy równej
partycypacji kosztów wraz z Gminą Miasta Sopotu wykonano również dodatkowe miejsca postojowe wzdłuż ul. Kolberga i ul. Cieszyńskiego
w Sopocie.
 Zgodnie z ustawą o cyfryzacji z dnia 30.06.2011
roku o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,
w celu zapewnienia odbioru telewizji cyfrowej przez mieszkańców, przeprowadzano we
wszystkich budynkach modernizację antenowych instalacji zbiorczych.
Zarząd i Rada Nadzorcza kontynuuje realizację programu remontów osiedla Brodwino. Do ważniejszych
robót remontowych, które wykonano w br. zgodnie
z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem remontów na 2013 rok, należy zaliczyć:
• Wykonanie dróg p. poż. oraz remont
– wymiana chodników i miejsc parkingowych
przy ul. Kolberga 12 A, B, C, D,
ul. Kolberga 18 A, B, C, D.
• Remont wewnętrznej kanalizacji deszczowej
w budynkach przy ul. Kolberga 17, 25, 29
i ul. Cieszyńskiego 18.
• Modernizacja związana z segregacją śmieci
tj. remont, malowanie pomieszczeń zsypowych
w budynkach przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14,
16, 18; budowa zasieków na segregację śmieci
wraz z wykonaniem opaski i dojścia przy ul.
Kolberga 17, 19, 23, 25, 29, 31,
ul. Cieszyńskiego 10, 12, 14, 18.
3
Biuletyn informacyjny – grudzień 2013
• Remont – wymiana dźwigów osobowych
wraz z monitoringiem w budynkach
przy ul. Cieszyńskiego 10, 12.
• Remont modernizacja oświetlenia na klatkach
schodowych przy windach
przy ul. Kolberga 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18.
• Awaryjna naprawa wind w budynkach
przy ul. Kolberga 6, 14, 19, 31,
ul. Cieszyńskiego 18.
• Remont poszycia dachowego w budynku
przy ul. Kolberga 31.
• Pielęgnacja – prześwietlenie drzew przy
bud. Kolberga 29 na wniosek mieszkańców.
• Naprawa, oczyszczenie daszków, malowanie
drzwi budynków typu „kokoszkowego”.
Ponadto w ramach funduszu remontowego w 2013
roku wykonano i sfinansowano:
• przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej,
• czyszczenie zsypów,
• dezynsekcja i deratyzacja,
• pogotowie lokatorskie,
• awarie gazowe, awarie co, awarie cw,
oraz awarie dachowe,
• udrożnienie kanalizacji.
Realizacja wymienionych przedsięwzięć doprowadziła zarówno do poprawy stanu technicznego jak
również do poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności
osiedla.
Założenia do planu remontów na 2014 rok
Na najbliższy okres Spółdzielnia planuje dalszą
realizację prac remontowych. Zarząd NSM informuje, że według zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą
Uchwałą nr 38/2013 z dnia 28.10.2013 r. założeń do
planu remontów na 2014 r., w miarę posiadanych środków zakłada się miedzy innymi wykonać następujące
prace:
wymiana wodomierzy z odczytem radiowym,
remont –wymiana dźwigów 2 szt.
remont dachu przy ul. Kolberga 23,
kontynuacja modernizacji oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach gdańskich,
• docieplenie ścian szczytowych
przy Kolberga 29,
• wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych
w budynku przy ul. Kolberga 25,
• wyprowadzenie zaworów p.poż. na klatkę
schodową w budynkach typu „kokoszkowego”,
•
•
•
•
• wykonanie docieplenia stropodachów
budynków przy ul. Kolberga 2, 19,
• montaż odbojnic i wentylacji pomieszczeń zsypowych w budynkach typu „kokoszkowego”,
• pilotażowa modernizacja instalacji c.w.u
i węzłów w budynkach os. Brodwino.
Ponadto zaplanowano na rok 2014 wykonanie i sfinansowanie następujących prac:
• przegląd roczny instalacji gazowej,
wentylacyjnej oraz p.poż.,
• usunięcie awarii co, cw, instalacji gazowej itp.,
• pogotowie lokatorskie,
• rewitalizacja oczka wodnego.
Informujemy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku Spółdzielnia wraz z Gminą Miasta Sopotu partycypować będzie w równej części w kosztach
rewitalizacji oczka wodnego.
Negocjacje w sprawie ciepła z OPEC
Od szeregu lat sprawa energii cieplnej na osiedlu
Brodwino jest dla Zarządu i Rad Nadzorczych Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawą priorytetową.
Od 10 lat Zarząd Spółdzielni wielokrotnie pisemnie
występował do OPEC w sprawie wymiany przestarzałego systemu grzewczego.
W wyniku negocjacji, w ramach środków unijnych
OPEC deklaruje, że do końca 2015 r. zmodernizuje
sieć ciepłowniczą. Modernizacja polegać będzie na
wymianie obecnej sieci czterorurowej na dwururową
preizolowaną.
Dodatkowo OPEC – Gdynia wykona dodatkowy
odcinek sieci ciepłowniczej – „spinkę” od kotłowni
do budynków przy ul. Cieszyńskiego celem zasilania
osiedla pierścieniowo.
Planowane prace wykonywane będą przez OPEC
w ramach rozszerzenia zadania PIOS.09.02.22-00-
4
004/10-04 „Termomodernizacja sieci ciepłowniczej”
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Rada Nadzorcza NSM na posiedzeniu plenarnym
w dniu 28.11.2013 r. podjęła uchwałę nr 50/2013 następującej treści: „Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mając na uwadze stan techniczny sieci ciepłowniczej osiedla Brodwino oraz
przeprowadzone negocjacje wyraża zgodę na modernizację osiedlowej sieci ciepłowniczej z czterorurowej na dwururową preizolowaną na osiedlu Bro-
dwino ze środków unijnych w terminie do 2015 r.
pod warunkiem wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewnienia, że wykonane prace wpłyną
na obniżenie cen energii cieplnej.
Umowa Użyczenia zawarta w dniu 11.07.1995 r.,
stanowi o dostawie energii cieplnej przez OPEC Gdynia zgodnie z zasadami ochrony środowiska i rachunku ekonomicznego oraz obowiązku dostarczania przez
OPEC – Gdynia energii cieplnej do końca sezonu
grzewczego w 2025 r.
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na
kontynuowanie odbioru przez Spółdzielnię ciepła na
okres 10 lat od czasu zrealizowania inwestycji tj. do
2024 r.
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przystąpienie
przez Spółdzielnię od 2014 r. do wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody oraz budowy
węzłów na c.o. i c.w.u.
Zaakceptowanie przez Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej propozycji Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej będzie spójne z podjęciem działań mających na celu przyłączenie Górnego Sopotu
do gdyńskiego systemu ciepłowniczego w okresie do
2020 roku, które ma skutkować obniżeniem cen energii
cieplnej na osiedlu Brodwino”.
Uchwałą nr 52 z dnia 20 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „wyraża zainteresowanie realizacją projektu EDF Wybrzeże
dotyczącego przyłączenia Osiedla Brodwino do miejskiej
sieci ciepłowniczej z kierunku Gdyni”.
W miesiącu listopadzie br. odbyło się spotkanie
prezesów Spółdzielni z Górnego Sopotu tj. Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego”, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kamienny Potok” i Nauczycielskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym przyjęto wspólny kierunek działań mający na celu wspólne wystąpienie do Gminy Miasta Sopotu o:
1. Przyjęcie przez Gminę strategicznego
programu zapewniającego możliwości
doprowadzenia do zasobów spółdzielczych
tańszego ciepła sieciowego,
2. Przyjęcie przez Gminę Miasta Sopotu roli
wnioskodawcy w procesie pozyskania
środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 oraz innych dostępnych
źródeł w celu finansowania kompleksowego
programu Modernizacji i rewitalizacji systemu
grzewczego w zasobach spółdzielni.
Sprawa zaległości czynszowych
Zarząd i Rada Nadzorcza od szeregu lat kontynuuje
działania w zakresie ściągalności zaległości czynszowych. Ciągła i systematyczna analiza zadłużeń pozwala na wdrażanie czynności windykacyjnych.
W pierwszej kolejności wysyłane są wezwania do
zapłaty, następnie kierowane są sprawy do wykluczenia
z członkostwa w spółdzielni. Z każdą osobą zaproszoną na Komisję Samorządowo–Organizacyjną RN
prowadzona jest rozmowa na temat możliwości spłaty
zadłużenia. Po wnikliwym przeanalizowaniu trudnej
sytuacji finansowej danej osoby powyższa Komisja
kieruje sprawy do Rady Nadzorczej celem rozłożenia
płatności na raty.
W okresie od stycznia do września br. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w ratach
52 osobom. Wskazała również możliwość podjęcia
działań zmierzających do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Szansę na jego otrzymanie mają osoby, które
posiadają tytuł prawny do lokalu.
5
Biuletyn informacyjny – Grudzień 2013
Osoby, które mimo deklaracji nie spłacają zadłużenia, kierowane są do sądu i po wydaniu przez sąd
prawomocnego wyroku, sprawa zostaje przekazana
komornikowi.
Zaległości w opłatach czynszowych lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2013 r. na poszczególnych nieruchomościach przedstawiają się następująco:
L.p.
Ulica
Zaległa kwota
1.
Kolberga 2 ABCD
70.688,38 zł
3.
Kolberga 6 ABCD
43.219,68 zł
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Razem
18
Razem
Kolberga 4 ABCD
Kolberga 12 ABCD
Kolberga 14 ABCD
Kolberga 16 ABCD
Kolberga 17
Kolberga 18 ABCD
Kolberga 19
Kolberga 23
Kolberga 25
Kolberga 29
Kolberga 31
Cieszyńskiego 10
Cieszyńskiego 12
Cieszyńskiego 14
Cieszyńskiego 18
Łokietka 47C
29.497,12 zł
81.989,18 zł
45.000,78 zł
23.545,42 zł
52.235,75 zł
39.655,06 zł
39.929,46 zł
13.981,35 zł
54.456,75 zł
41.033,80 zł
60.469,06 zł
67.096,28 zł
60.472,15 zł
36.593,38 zł
12.144,17 zł
772.007,77 zł
7. 494,91 Zł
779.502,68 zł
Budżet Obywatelski na Brodwinie
Od początku tworzenia budżetu obywatelskiego
mieszkańcy Brodwina należą do grupy aktywnie
uczestniczącej w zgłaszaniu projektów – zarówno
miejskich, jak i tych dotyczących bezpośrednio naszej
części miasta.
Z projektów zgłoszonych dla Brodwina na rok 2013
zatwierdzono do realizacji te, które zdobyły największą ilość głosów.
Były to:
• zagospodarowanie działki na końcu
ul. Kolberga (przy Malczewskiego)
na cele sportowo - rekreacyjne;
• powiększenie placu zabaw przy przedszkolu
o część do rekreacji seniorów;
• modernizacja ul. Cieszyńskiego.
Pierwszą rzeczą, którą ukończono już latem, był
teren rekreacyjny przy przedszkolu. Stanowi on ciekawą, nową formę aktywności ruchowej dla dorosłych
mieszkańców osiedla, umożliwiając wykonywanie
różnorodnych ćwiczeń na świeżym powietrzu. Korzystają z niego nie tylko dorośli, ale też młodzież.
W listopadzie, po zakończeniu procedury przetargowej – uporządkowano część działki na końcu Kolberga. Jest to nasza brodwinowska polana, kiedyś –
niezmiernie popularne miejsce spacerów i plażowania,
od wielu lat znana nieomal wyłącznie właścicielom
piesków wyprowadzanych na spacer do lasu. Zgodnie
6
z projektem – na części polany bliżej osiedla wycięto
chaszcze, a na tak uporządkowanym gruncie zainstalowano drewniane elementy do ćwiczeń. Właśnie dzięki
temu, że surowcem jest drewno - dobrze wkomponowują się w otoczenie. Postawiono też kosz do koszykówki, a na wiosnę staną dwie bramki do piłki nożnej. Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni - teren będzie
ogrodzony, gdyż dziki robią tam spustoszenia i ryjąc
w ziemi mogłyby naruszyć stabilność zamontowanych
urządzeń.
Najtrudniejszą rzeczą do rozwiązania spośród zwycięskich projektów jest modernizacja ulicy Cieszyńskiego. ZDiZ naprawił już jezdnię, gdyż jest to zadanie
należące do miasta. Mieszkańcy chcieli jeszcze, aby
wykonano chodnik, bo na części ulicy (przy blokach
nr 10 i 12) nie ma go w ogóle od początku. Problem
polega na tym, że – zgodnie z prawem – miasto nie
ma prawa inwestować w tereny, które do niego nie
należą, a więc – w tym wypadku – w teren spółdzielni. Dlatego wykonanie chodnika dla pieszych leży w
gestii spółdzielni. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż teren przyległy do jezdni od strony bloków zajęty jest
od dawna przez miejsca parkingowe. Dla ludzi spraw-
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
nych, młodych, pokonanie tego krótkiego odcinka po
jezdni nie stanowi problemu, ale dla osób starszych
i dzieci – jest to niezbyt bezpieczne. Sądzę, że aby
umożliwić wykonanie przejścia dla pieszych należałoby wyciąć krzewy i część drzew samosiejek, nadsypać i umocnić skarpę, dokonać nowych nasadzeń.
Nie są to prace łatwe ani tanie, wymagają całej procedury projektowej i przetargowej. A co najważniejsze - mieszkańcy parterowych mieszkań stracić mogą
na jakiś czas zieleń przed oknami. Oczekujemy ze
strony mieszkańców propozycji i opinii w powyższej
sprawie. Mamy już za sobą decyzje dotyczące budżetu
obywatelskiego na r. 2014.
Ale wiosną zacznie się kolejna akcja projektowa
na rok 2015. Warto więc mobilizować się po sąsiedzku, zachęcać do pisania projektów, udziału w spotkaniach i do jak najliczniejszego udziału w głosowaniu.
Nikt lepiej od nas – tak jak my sami nie zna naszych
lokalnych potrzeb i od naszych działań zależy w dużej
mierze ich realizacja.
Anna Łukasiak
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Dbajmy o wygląd terenów zielonych przy naszych budynkach
Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu
wpływają na polepszenie, a także upiększenie wizerunku otoczenia nieruchomości.
Pragniemy poinformować, że w dniu 14.09.2013r.
na Sopockim Hipodromie odbył się finał XXI edycji
Konkursu na Najładniejszą Posesję w Sopocie 2013 r.,
w którym zostali między innymi wyróżnieni mieszkańcy osiedla Brodwino.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom i zachęcamy pozostałych mieszkańców do zaangażowania
się w tak szczytne przedsięwzięcie. Dbałość o wizerunek posesji ma znaczący wpływ na polepszenie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu osiedla.
Bezpłatny internet
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że w naszych budynkach bez ponoszenia dodatkowych opłat, mamy możliwość oglądania cyfrowej telewizji naziemnej. Oferta
kanałów jest dostępna w każdym z naszych mieszkań
wprost z gniazda zbiorczej telewizji (AZART). Mieszkania w budynkach NSM od początku ich eksploatacji
są wyposażone w tego rodzaju instalację. Za sprawą
ich cyfryzacji możemy odbierać w najlepszej jakości
(także HD) wskazane poniżej kanały TV. Możliwość
jej odbioru stanowi alternatywną ofertę wobec płatnych usługodawców działających na naszym osiedlu,
a także dla TV satelitarnej. Aby zacząć z niej korzystać
wystarczy włożyć wtyczkę z kablem antenowym od
odbiornika do gniazda anteny zbiorczej.
Lista 22 kanałów dostępnych w zbiorczej antenie
na dzień 26.11.2013:
1 – TVP1 HD, 2 – TVP2 HD, 3 – TVP Gdańsk, 4 –
TVP INFO, 5 – TVN, 6 – Polsat, 7 – TVN7, 8 – TVP
Kultura, 9 – TVP Polonia, 10 – TVP Historia, 11 –
TVP Rozrywka 12 – Eska TV, 13 – TTV, 14 – Polo TV,
15 – ATM Rozrywka, 16 – TV4, 17 – TV Puls, 18 –
PULS 2, 19 – TV6, 20 – Polsat Sport News, 21 – TVP1,
22 – TVP2.
Miło jest nam poinformować o możliwości skorzystania z bezpłatnego internetu na terenie naszego
osiedla. Darmowy dostęp do internetu jest realizowany przez operatora AERO2. Zapewne część z naszych
czytelników zastanawia się jak to możliwe, że dostęp
do internetu jest bezpłatny? Fakt jego istnienia wyni-
7
Biuletyn informacyjny – grudzień 2013
ka z warunków przetargu UKE na 50 MHz fragment
widma w paśmie 2,6 GHz. Jedym ze zobowiązań wygranej spółki AERO2 było zapewnienie nieodpłatnego, powszechnego dostępu do sieci internet. Zgodnie
z tym zobowiązaniem i późniejszymi zmianami decyzją UKE dostęp do bezpłatnego internetu będzie możliwy do 21 grudnia 2016 roku. Parametry internetu
umożliwiają przeglądanie stron internetowych, korzystanie z radia internetowego, zakupy czy korzystanie
z komunikatorów takich jak na Skype. Można go używać w domu, podrózy pociągiem, czy w samochodzie.
To usługa moblina. Ograniczeniem jest długość sesji
60 minut po której możliwe jest kolejne połączenie.
W praktyce oznacza to chwilowy brak dostępu do usługi po upłynięciu 1 godziny. Prędkość ograniczona do
512 Mbit/s. Brak limitu transferu danych. Konieczne
jest posiadanie właściwego modemu, jeżeli nie posiadamy to czeka nas z tego tytułu jednorazowy wydatek
rzędu 80 –100 zł.
Rejestracja wymaga wypełnienia formularza internetowego i wpłaty zwrotnej kaucji 20 zł + koszta wysyłki. Usługa jest eksploatowana przez autora artykułu
w okresie ostatnich 18 miesięcy, jest także użytkowana
przez inne znane mu osoby.
Rejestracja – www.aero2.pl
Piotr Kudlik
Członek Komisji Rewizyjnej
Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Skład Rady Nadzorczej
Przypominamy, że na wniosek mieszkańców
na Walnym Zgromadzeniu Członków NSM dnia
17.06.2013 r. odbyły się wybory do Rady Nadzorczej
Spółdzielni. W zebraniu Walnego Zgromadzenia
Członków NSM wzięła udział wyjątkowo duża ilość
mieszkanców.
Dnia 19.06.2013 r. Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się
następująco:
1. Eugeniusz Ratajczak – Przewodniczący
Rady Nadzorczej,
2. Anna Łukasiak – Z-ca Przewodniczącego,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
3. Danuta Marchewicz – Skretarz i Członek
Komisji Rewizyjnej,
4. Magdalena Młynarska – Przewodnicząca
Komisji Samorządowo-Organizacyjnej,
5. Tadeusz Bojarski – Przewodniczący Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
6. Barbara Tabaczka – Członek Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
7. Józef Muczyński – Członek Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
8. Zofia Ratajska – Członek Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
9. Jacek Podgórski – Członek Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej,
10. Witold Zaborniak – Członek Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej,
11. Piotr Kudlik – Członek Komisji Rewizyjnej.
złonkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w poC
niedziałki w godz. 16.00 - 17.00.
Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie Spółdzielni.
Montaż wodomierzy z odczytem radiowym
W związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Sopotu dotyczącej naliczania opłaty za śmieci
od ilości zużytej wody, mając na uwadze właściwe dokonywanie odczytów tj. odczyt wszystkich
wodomierzy w jednym czasie, Rada Nadzorcza
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia
16.07.2013 r. uchwałą nr 6/2013 postanowiła przyjąć kierunek działań zmierzających do opomiarowania wszystkich mieszkań na osiedlu Brodwino
w wodomierze na ciepłą i zimną wodę z odczytem radiowym.
Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej, która
w grudniu br. dokona wyboru wykonawcy na montaż
wodomierzy z terminem wykonania do 31.03.2014 r.
Wymiana wodomierzy finansowana będzie z funduszu remontowego i dodatkowej opłaty eksploata-cyjnej wprowadzonej od 01.04.2014 r. na finansowanie nowoczesnych wodomierzy z odczytem
radiowym – uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2013
z dnia 28.11.2013 r.
8
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Bezpieczeństwo P. POŻ.
Dotyczy drogi ewakuacyjnej w budynku
Informujemy, że obecna kontrola przeprowadzona
przez Straż Pożarną przypomniała o bezwzględnym
zakazie składowania na korytarzach klatek schodowych i piwnic mebli oraz jakichkolwiek sprzętów domowych.
Straż Pożarna, z uwagi na Państwa bezpieczeństwo, przypomniała również o bezwzględnym zakazie przechowywania w piwnicy czy pomieszczeniach
gospodarczych wszelkich materiałów łatwopalnych.
Planowana jest kontrola piwnic i pomieszczeń gospodarczych w miesiącu styczniu 2015 roku.
Przypominamy
W każdy poniedziałek Zakład Oczyszczania
Miasta wywozi wystawione pod główny zsyp śmieci
nietypowe /meble wykładziny, itp./.
Odpady niebezpieczne zawozimy do ZOM –
Al. Niepodległości 723a lub oddajemy osobiście
do samochodu podczas organizowanych punktów
zbiórek. Przy wykonywaniu remontów należy zakupić w ZOM Sopot worki na odpady poremontowe, które wywozimy na własny koszt.
Bezpieczeństwo w budynkach związane z remontem
W związku z częstymi awariami, wynikającymi
z prac remontowych wykonywanych przez właścicieli, w następstwie których dochodzi między innymi do
zalewania mieszkań, Spółdzielnia przypomina o konieczności stosowania podczas remontów materiałów
atestowanych, o odpowiedniej wytrzymałości!
Ostatnie awarie na osiedlu były związane z zamontowaniem słabej jakości wężyków do pralek, baterii
oraz zaworów itp. Podczas awarii często brak jest
możliwości kontaktu z właścicielem lub osobą opiekującą się mieszkaniem. W związku z powyższym prosimy o pisemne, mailowe zgłaszanie do Spółdzielni numerów telefonów lub wskazanie osoby do kontaktu!
Przypominamy, że wszelkie prace remontowe
winny być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu do
Spółdzielni i uzyskaniu pisemnej zgody. Dla poprawienia relacji międzysąsiedzkich prosimy o informowanie sąsiadów o głośnych pracach.
Zgodnie z § VI pkt. 6 Regulaminu używania lokali
i porządku domowego, wszelkiego rodzaju głośne prace
remontowe można wykonywać w godzi. 8.00 do 18.00
od poniedziałku do soboty. Ponadto zgodnie pkt. 7 §6
w niedzielę i w dni świąteczne obowiązuje całkowity
zakaz wykonywania głośnych prac remontowych.
Wolne lokale
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi lokalami do wyna-
jęcia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Beatą Sadłowską tel. 58 551 93-00.
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 81-881 Sopot, ul. Kolberga 9
Telefony i adresy e-mail Spółdzielni:
Sekretariat
Dział księgowości
tel.: 58 551 88 80; fax: 58 550 68 95
e-mail: [email protected]
tel.: 58 551 80 47
Dział eksploatacyjno-techniczny
Kierownik techniczny
Rada Nadzorcza
tel.: 58 551 93 00
tel.: 58 551 84 21
e-mail: [email protected]