Zaleskie Bagna 07.12.2009 - Dziennik Urzędowy Województwa

Transkrypt

Zaleskie Bagna 07.12.2009 - Dziennik Urzędowy Województwa
Zarządzenie Nr 68 /2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Zaleskie Bagna”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co
następuje.
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”, zwanego
dalej „rezerwatem”.
§ 2. 1. Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie we właściwym stanie
ochrony kompleksu ekosystemów torfowiska wysokiego typu bałtyckiego zdominowanego
przez bory i brzeziny bagienne wraz z naturalnymi procesami dynamiki oraz z
charakterystycznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.
2. Przyrodniczymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:
1)
zachowanie występujących w rezerwacie chronionych siedlisk przyrodniczych
wymagających
ochrony
w
formie
wyznaczenia
obszarów
Natura
2000,
reprezentowanych przez zbiorowiska roślinne1:
a) torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji (7120) - około 1 ha,
b) bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosiPinetum) (91D0) - około 10 ha;
2)
zachowanie występujących w rezerwacie chronionych gatunków roślin, a w
szczególności: storczyka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, rosiczki okrągłolistnej Drosera
rotundifolia, wrzośca bagiennego Erica tetralix, bagna zwyczajnego Ledum palustre,
widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum, długosza królewskiego Osmunda
regalis, woskownicy europejskiej Myrica gale, bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris,
pływacza zwyczajnego Utricularia vulgaris, grzybieni białych Nymphaea alba i grąŜela
Ŝółtego Nuphar lutea;
1
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U.
Nr 94, poz. 795).
1
3)
utrzymanie bogatej populacji woskownicy europejskiej Myrica gale;
4)
zachowanie i odtworzenie optymalnych warunków hydrologicznych torfowiska i tym
samym
powstrzymanie
murszenia
złoŜa
torfowego
i
zaniku
ekosystemów
torfowiskowych;
5)
zachowanie mozaiki roślinności torfowiskowej oraz procesu torfotwórczego na
regenerujących się potorfiach;
6)
zachowanie występującego w rezerwacie Ŝurawia i jego siedliska, wymienionego w
załączniku I w rozumieniu Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w
sprawie ochrony dzikich ptaków 2;
7)
obecność trudno dostępnych potorfii z roślinnością łąkową i szuwarową stanowiących
naturalną granicę rezerwatu oraz rozcięcie torfowiska licznymi starymi rowami
odwadniającymi i potorfiami;
8)
występowanie fragmentów sztucznych drzewostanów, załoŜonych przed utworzeniem
rezerwatu;
9)
minimalizacja innych form antropogenicznej ingerencji w ekosystemy rezerwatu, w tym
zachowanie naturalnych procesów w ekosystemach leśnych;
10) zachowanie rezerwatu jako obiektu o wysokiej randze przyrodniczej i unikatowym
krajobrazie;
11) połoŜenie rezerwatu w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk
„Przymorskie Błota” (PLH220024)3.
3. Społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:
1) trudna dostępność obiektu i oddalenie od szlaków komunikacyjnych;
2) uŜytkowanie wędkarskie Jeziora Złakowo przez Państwowy Związek Wędkarski w
Słupsku i wiąŜąca się z tym eutrofizacja jeziora i w konsekwencji całego rezerwatu;
3) sąsiedztwo od strony południowej i zachodniej gruntów rolnych wsi Złakowo
połoŜonych na mineralnej wysoczyźnie i związany z tym powierzchniowy spływ
biogenów;
2
tzw. Dyrektywy Ptasiej (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.).
3
obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia
2008 r.
2
4) wyznaczenie wschodniej granicy rezerwatu przez Kanał Złakowski, doprowadzającego
zeutrofizowane wody do rezerwatu.
§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków przedstawia tabela,
stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju,
zakresu i lokalizacji tych działań przedstawia tabela i mapa, stanowiące załącznik nr 3 do
zarządzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych i amatorskiego
połowu ryb oraz określenie sposobów ich udostępniania przedstawia tabela i mapa,
stanowiące załącznik nr 3 zarządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Postomino i planów zagospodarowania przestrzennego województwa
zachodniopomorskiego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagroŜeń wewnętrznych lub
zewnętrznych:
1)
uwzględnić lokalizację rezerwatu w powyŜszych dokumentach i aktach prawa
miejscowego;
2)
uwzględnić
lokalizację
rezerwatu
we
wszelkich
procedurach
dla
lokalizacji
przedsięwzięć i zamierzeń inwestycyjnych oraz ich oddziaływania na środowisko;
3)
nie projektować w sąsiedztwie rezerwatu w odległości minimum 200 m inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko4, a w szczególności tych, które mogłyby
spowodować nasilenie odwodnienia rezerwatu. Lokalizację pozostałych przedsięwzięć
mogących wpływać na bilans wodny zlewni, a w konsekwencji na stosunki wodne w
rezerwacie, naleŜy rozpatrywać uwzględniając uwarunkowania przyrodnicze rezerwatu.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
4
w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700).
3
p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
REGIONALNY KONSERWATOR PRZYRODY
W Szczecinie
Dorota Janicka
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) regionalny dyrektor ochrony
środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia plan ochrony
dla rezerwatu przyrody. Dla właściwego funkcjonowania rezerwatu plan ochrony sporządza
się na okres 20 lat.
Rezerwat „Zaleskie Bagna” jest jednym z cenniejszych obiektów przyrodniczych w
województwie i unikatem w skali kraju – jedno z zaledwie kilkunastu zachowanych w miarę
dobrym stanie torfowisk typu bałtyckiego w Polsce.
W roku 2004 rezerwat objęto projektem „Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na
Pomorzu”, realizowanym przez Klub Przyrodników, a finansowanym przez instrument
finansowy Unii Europejskiej LIFE-Nature, GEF oraz EkoFundusz.
Za priorytetowe zadanie dla ochrony rezerwatu naleŜy uznać sporządzenie
dokumentacji na temat bilansu wodnego i modelu hydrologicznego całego kompleksu
torfowiskowego
obejmującego
rezerwat
w
województwach
zachodniopomorskim
i
pomorskim wraz z bezpośrednim sąsiedztwem.
Ochrona rezerwatu „Zaleskie Bagna” będzie silnie uzaleŜniona od tego, co wydarzy
się w jego otoczeniu. Dotyczy to głównie sposobu uŜytkowania terenów rolniczych
połoŜonych wokół rezerwatu oraz, co się z tym wiąŜe, stopnia i charakteru ingerencji w
panujące tam stosunki wodne. Rozwiązaniem częściowo wspomagającym ochronę rezerwatu
moŜe być zmiana sposobu uŜytkowania południowego obszaru jego zlewni. Zamiana
występujących tu gruntów ornych na trwałe uŜytki zielone lub las w znacznym stopniu
ograniczałaby dopływ biogenów do rezerwatu.
W zaleŜności od przyjętych rozwiązań koszty realizacji planu mogą być mocno
zróŜnicowane. Koszty monitoringu stanu siedlisk wyniosą około 5.000 zł/5 lat, koszty
monitoringu gatunków chronionych wyniosą około 3.000 zł/3 lata, natomiast utrzymanie
sprawności technicznej oznakowania rezerwatu wyniesie około 25.000 zł. Dodatkowe koszty
4
obejmą zabiegi wykraczające poza zasięg rezerwatu, ale słuŜące celom jego ochrony:
sporządzenie
bilansu
wodnego
oraz
modelu
hydrologicznego
całego
kompleksu
torfowiskowego – ok. 50.000 zł; monitoring warunków wodnych polegający na obserwacji
poziomu wody w piezometrach – ok. 1.500 zł/rok lub za pomocą automatycznego urządzenia
– ok. 5.000 zł/10 lat; modyfikacja systemu melioracyjnego w celu ograniczenia dopływu
eutroficznych wód powierzchniowych oraz polepszenia dopływu wód gruntowych właściwej
jakości – 40.000-80.000 zł (warunkowo – na podstawie wyników bilansu wodnego i modelu
hydrologicznego).
Ze względu na wysoką wraŜliwość ekosystemów rezerwatu na antropopresję, a takŜe
utrudnioną dostępność obiektu, nie udostępnia się rezerwatu dla celów edukacyjnych,
turystycznych, sportowych, rekreacyjnych i rybactwa.
Nie wyznacza się w rezerwacie obszarów objętych ochroną ścisłą i krajobrazową.
Mając na uwadze aktualny stan rezerwatu, w tym przesuszenie całego kompleksu
torfowiskowego, obejmującego swym zasięgiem równieŜ tereny poza rezerwatem,
koniecznym jest dopuszczenie w nim działań przewidzianych w zakresie ochrony czynnej,
jako jedyną moŜliwość utrzymania celu ochrony obiektu.
Dopuszcza się amatorski połów ryb (uŜytkowanie wędkarskie) Jeziora Złakowo od
strony południowej, bez stosowania zanęt, przyczyniających się do zmiany trofii jeziora
Złakowskiego, a tym samym negatywnego wpływu na obszar torfowiska.
Na obszarze rezerwatu nie wyznacza się miejsc prowadzenia działalności wytwórczej,
handlowej i rolniczej ze względu na brak uzasadnionej potrzeby ich wyznaczenia oraz
sprzeczność ewentualnej działalności w tym zakresie z celami ochrony przyrody.
Sporządzający projekt planu zapewnił moŜliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w
trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach
oddziaływania na środowisko” (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w postępowaniu,
którego przedmiotem było sporządzenie projektu.
Udział społeczeństwa zagwarantowano poprzez: wydanie obwieszczenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-038/09/al z
dnia 26 sierpnia 2009 r. o moŜliwości zapoznania się z projektami zarządzeń Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla
rezerwatów przyrody oraz sposobach i terminie wnoszenia uwag i wniosków do powyŜszych
projektów. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń RDOŚ w Szczecinie,
5
opublikowano w Gazecie Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2008 r. na stronie 14 (wydanie
piątkowe) oraz wysłano do właściwych miejscowo gmin i starostw z prośbą o wywieszenie
obwieszczenia na tablicy ogłoszeń. Obwieszczenie było wywieszone na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Postomino w dniach 2-24 września 2009 r. oraz w Starostwie Powiatowym w
Sławnie w dniach 1 września – 2 października 2009 r.
Osoby zainteresowane projektem miały ponad 21 dni na składanie uwag i wniosków. Do
projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody nie
wniesiono uwag i wniosków.
Obwieszczenie na temat uzasadnienia do przyjętego dokumentu, zawierającego informacje o
udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i
w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa, a takŜe informacja o przyjęciu dokumentu i o moŜliwościach zapoznania się z
jego treścią, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał w dniu 16
października 2009 r. (znak: RDOŚ-32-WOPN-6630-II-0-045/09/al). Obwieszczenie zostało
umieszczone na BIP RDOŚ w Szczecinie, wywieszone na tablicy ogłoszeń RDOŚ,
opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 19 października 2009 r. (str. 12) oraz rozesłane
do właściwych miejscowo gmin i starostw z prośbą o wywieszenie na ich tablicach ogłoszeń.
Projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku i Regionalną Radę Ochrony Przyrody.
Rada Gminy Postomino negatywnie zaopiniowała projekt planu ochrony uzasadniając,
powyŜsze – cyt.: „ Projekt przedłoŜonego planu ochrony rezerwatu zakłada m.in.:
- blokowanie odpływu wody przez utrzymywanie naturalnych i sztucznych przegród na
rowach,
- zaniechanie konserwacji rowów i pozostawienie do naturalnej sukcesji i regeneracji.
Wprowadzenie powyŜszego do realizacji negatywnie wpłynie na sposób uŜytkowania
gruntów rolnych połoŜonych na północ od wsi Złakowo”. PowyŜsze odnosi się do zapisu w
lp. 1 i lp. 8 załącznika nr 1 do zarządzenia, wymieniającego blokowanie odpływu wody z
torfowiska przez utrzymywanie naturalnych i sztucznych przegród na rowach oraz
ograniczenie dopływu zeutrofizowanych wód powierzchniowych z wysoczyzny sąsiadującej z
rezerwatem od strony południowej i zachodniej poprzez wykorzystanie istniejącej sieci
rowów melioracyjnych (zamknięcie kanału stanowiącego wschodnią granicę rezerwatu tak,
aby uniemoŜliwić przepływ wód przez rezerwat a napływające wody skierować rowem
6
stanowiącym południową granicę bezpośrednio do kanału połoŜonego ok. 1 km na wschód od
rezerwatu) jako przeciwdziałanie zagroŜeniom zewnętrzym i wewnętrznym dla rezerwatu.
Uwagi w kwestii zapisu lp. 8 załącznika nr 1 do zarządzenia wniosły takŜe Nadleśnictwo
Ustka – cyt.: „wskazano rozwiązania, które wymagają ingerencji w systemy odwodnieniowe
uŜytkowników obcych. Zmiana systemu odwodnieniowego od strony południowej spowoduje
powaŜne problemy dla otaczających gruntów w związku z zwiększonym napływem wód na
odwadniane i uŜytkowane rolniczo tereny. Wpływ dla lasów będzie dodatni. Natomiast
likwidacja lub zamknięcie systemu melioracji wodnej od strony północnej wiąŜe się, przy
minimalnych kosztach bezpośrednich przedsięwzięcia, z daleko idącymi negatywnymi
skutkami gospodarczymi w drzewostanach. Podniesienie zwierciadła wody gruntowej
spowoduje ograniczenie dostępności i produktywności gospodarczych drzewostanów na
duŜych obszarach leśnych, tj.: znaczne utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej” oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku – cyt.: „ograniczenie dopływu
zeutrofizowanych wód powierzchniowych poprzez zamknięcie kanału stanowiącego
wschodnią granicę rezerwatu i skierowanie wód do kanału połoŜonego około 1 km na wschód
od rezerwatu, tj. w województwie pomorskim, będzie uzaleŜnione od wyników odpowiednich
ekspertyz i uzgodnień obejmujących teren rezerwatu i jego zlewni”. Przedmiotowe zapisy
obejmują wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagroŜeń wewnętrznych i
zewnętrznych dla rezerwatu przyrody związanych z niewłaściwą gospodarką wodną w zlewni
obiektu. Badania terenowe prowadzone na potrzeby sporządzenia materiałów podstawowych
do planu ochrony obiektu wykazały, iŜ przesuszenie torfowiska i lasów bagiennych oraz
nadmierny dopływ biogenów z wodami powierzchniowymi do chronionego obiektu
doprowadzić moŜe w niedalekiej przyszłości do zaniku celu ochrony rezerwatu. Oczywistym
jest, Ŝe tak wszelka ingerencja w system melioracyjny poza granicami rezerwatu poprzedzona
będzie przeprowadzeniem dodatkowych badań oraz uzaleŜniona zostanie od wyników
odpowiednich ekspertyz obejmujących teren rezerwatu i jego zlewni i uzgodnień z Zarządami
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lasami Państwowymi oraz właścicielami gruntów (lp. 8
załącznika nr 1 uzupełniono o powyŜszy zapis).
Niniejsze zarządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Zarządzenie nie zawiera przepisów technicznych powodujących konieczność
rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
7
Projekt zarządzenia, na podstawie art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o
wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), został
uzgodniony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie znak: NK.4.PZ.0712/52/09 z
dnia 3 grudnia 2009 r.
Szczecin, dnia 7 grudnia 2009 r.
Sporządził:
Wnioskodawca:
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2009 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i
potencjalnych zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Lp.
Identyfikacja istniejących i
potencjalnych zagroŜeń
wewnętrznych i zewnętrznych
Sposób eliminacji lub ograniczania
zagroŜeń wewnętrznych i zewnętrznych
ZagroŜenia wewnętrzne
1.
Przesuszenie torfowiska i lasów
bagiennych w wyniku odpływu wody
rowami.
Zanik fitocenoz torfotwórczych,
procesy degeneracji borów.
Blokowanie odpływu wody przez
utrzymywanie naturalnych i sztucznych
przegród na rowach.
2.
Zarastanie kopuły torfowiska
wysokiego.
Utrzymanie optymalnego poziomu
uwodnienia, dopuszczenie naturalnych
procesów.
3.
Nienaturalna struktura lasów rezerwatu,
deficyt martwego drewna.
Dopuszczenie naturalnych procesów. Nie
usuwanie drewna z rezerwatu.
4.
Sztuczny charakter ekosystemu jeziora
Złakowo.
Pozostawienie do naturalnej sukcesji
roślinności.
5.
Nadmierna i niekontrolowana
penetracja jeziora i jego okolic.
Udostępnienie południowego brzegu jeziora
dla celów amatorskiego połowu ryb.
6.
Obecność potorfii z siecią rowów
odwadniających na granicy rezerwatu.
Zaniechanie konserwacji rowów i
pozostawienie do naturalnej sukcesji i
regeneracji.
ZagroŜenia zewnętrzne
7.
Potencjalna zmiana sposobu
uŜytkowania lub warunków wodnych
na terenach łąkowych przylegających
do rezerwatu.
Pełne uwzględnienie potrzeb rezerwatu w
postępowaniach wodno-prawnych i w
postępowaniach w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.
8.
Nadmierny dopływ biogenów z
wodami powierzchniowymi do
Ograniczenie dopływu zeutrofizowanych wód
powierzchniowych z wysoczyzny
8
rezerwatu.
9.
Przesuszenie całego kompleksu
torfowiskowego, obejmującego swym
zasięgiem równieŜ tereny poza
rezerwatem.
sąsiadującej z rezerwatem od strony
południowej i zachodniej poprzez
wykorzystanie istniejącej sieci rowów
melioracyjnych: zamknąć kanał stanowiący
wschodnią granicę rezerwatu tak, aby
uniemoŜliwić przepływ wód przez rezerwat a
napływające wody skierować rowem
stanowiącym południową granicę
bezpośrednio do kanału połoŜonego ok. 1 km
na wschód od rezerwatu.
Przywrócenie moŜliwości dopływu wód
gruntowych z pasa wydm znajdujących się na
północ od rezerwatu poprzez likwidację lub
zamknięcie systemu melioracji wodnej
przechwytującej wody napływające z
północy.
Działania podjąć po uprzednim sporządzeniu
bilansu wodnego oraz modelu
hydrologicznego całego kompleksu
torfowiskowego
Przeprowadzenie powyŜszych działań będzie
uzaleŜnione od wyników odpowiednich
ekspertyz obejmujących teren rezerwatu i
jego zlewni i uzgodnień z Zarządami
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Lasami
Państwowymi oraz właścicielami gruntów.
Kontynuacja monitoringu poziomu wody w
torfowisku poprzez obserwację wahań
poziomu wody w 7 piezometrach połoŜonych
na transekcie oznaczonym jako „transekt AB”, zlokalizowanym przy wschodniej granicy
rezerwatu, przebiegającym przez centralną
część torfowiska w województwie
pomorskim (Nadleśnictwo Ustka, oddz.
145,146), ale obejmującym to samo złoŜe
zarówno pod względem genezy jak i
warunków hydrologicznych.
Obserwacje, co najmniej raz w miesiącu.
Optymalnie – zainstalowanie urządzenia
automatycznie rejestrującego w jednym z
istniejących piezometrów poziom wody z
dowolną częstotliwością.
9
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2009 r.
Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i
lokalizacji tych działań.
Lp.
Lokalizacja
działań1
Rodzaj działań
ochronnych
Monitoring stanu
ochrony torfowiska
wysokiego
zdegradowanego, lecz
zdolnego do naturalnej i
stymulowanej
regeneracji (7110).
1.
Oddz. 146 Ac, 146
Bd (część)3.
2.
Oddz. 146 Aa, 146
Ab, 146 Ba, 146 Bd
(część)3
3.
Monitoring gatunków
charakterystycznych dla
torfowiska wysokiego, a
w szczególności:
Myrica gale, Erica
Oddz. 146 A, 146 B, tetralix, Osmunda
151 A, 151 Ba, 151 regalis, Ledum palustre,
Drosera rotundifolia,
Bc.
Lycopodium annotinum,
Dryopteris cristata,
Empetrum nigrum,
Menyanthes trifoliata,
Rynhospora alba, Salix
rosmarinifolia,
Monitoring stanu
ochrony borów i brzezin
bagiennych (91D0).
Zakres działań ochronnych
Co 5 lat, według zasad przyjętych w
ogólnopolskim programie monitoringu
siedlisk przyrodniczych z Załącznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21
maja z 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory 2.
Powierzchnia objęta monitoringiem:
około 11 ha.
Obserwacje prowadzić raz na 3 lata – w
pełni sezonu wegetacyjnego.
Powierzchnia objęta monitoringiem:
80,46 ha.
1
Nadleśnictwa Ustka według Planu Urządzenia Lasu na lata 1998-2007.
flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z 22.07.1992 r., str. 7—5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późn. zm.).
3
według mapy lokalizacji działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Zaleskie
Bagna”.
2
10
Scheuzeria palustris
oraz Sphagnum sp.
4.
Cały obszar
rezerwatu.
Utrzymanie sprawności technicznej i ewentualna wymiana
oznakowania rezerwatu (tablic urzędowych, regulaminowych i
informacyjnych).
11
Mapa lokalizacji działań ochronnych w rezerwacie przyrody „Zaleskie Bagna”.
12
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 68 / 2009
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2009 r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych i amatorskiego połowu
ryb oraz określenie sposobów ich udostępniania.
Lp.
1.
2.
1
2
Cel
udostępniania
Naukowy.
Amatorski
połów ryb.
Obszary lub miejsca
udostępnienia
Sposób udostępniania
Obszar całego rezerwatu.
Po uzyskaniu zgody Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Szczecinie i po szczegółowym
ustaleniu terminów i miejsc badań z
zarządzającym obiektem
Nadleśniczym Nadleśnictwa Ustka.
Nadleśnictwo Ustka,
oddz. 151 B c –
południowy brzeg
Jeziora Złakowo.
Wędkowanie na 2
stanowiskach wzdłuŜ
100 m brzegu jeziora1.
Amatorski połów ryb tylko z brzegu
(bez budowy pomostów), wyłącznie
w wyznaczonym miejscu, w ciągu
dnia, tj. od wschodu do zachodu
słońca, przy uŜyciu wędki, z
zakazem stosowania zanęt oraz z
przestrzeganiem obowiązujących
wymiarów i okresów ochronnych
ryb, zasad ochrony gatunkowej i
innych wytycznych wynikających z
prawa ogólnego2.
Zabrania się wędkowania z łodzi lub
stosowania innego sprzętu
pływającego.
Dojście do stanowisk wędkarskich
odbywające się przez uczęszczane
juŜ przejście wzdłuŜ najkrótszego
odcinka zabagnionych łąk.
według mapy lokalizacji obszarów i miejsc udostępnionych w rezerwacie przyrody „Zaleskie Bagna”.
w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu
ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Ŝyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz.
1559).
13
Mapa obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych i amatorskiego połowu ryb w rezerwacie przyrody „Zaleskie Bagna”.
14
Ocena skutków regulacji (OSR)
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Zaleskie Bagna”
1. Cel wprowadzenia zarządzenia
Celem wprowadzenia regulacji jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej w art. 19 ust. 6 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220; zm. Dz. U. Nr 157,
poz. 1241).
2. Konsultacje społeczne
Projekt został poddany konsultacjom społecznym.
Lista uczestników konsultacji społecznych:
1. Rada Gminy Postomino,
2. Nadleśnictwo Ustka,
3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku,
4. Regionalna Rada Ochrony Przyrody,
5. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku,
6. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku,
7. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku,
8. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
9. społeczeństwo – udział społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.1).
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety
jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzenie będzie miało wpływ na wydatki budŜetu państwa. W zaleŜności od przyjętych rozwiązań
koszty realizacji planu mogą być mocno zróŜnicowane. Koszty monitoringu stanu siedlisk wyniosą
około 5.000 zł/5 lat, koszty monitoringu gatunków chronionych wyniosą około 3.000 zł/3 lata,
natomiast utrzymanie sprawności technicznej oznakowania rezerwatu wyniesie około 25.000 zł.
Dodatkowe koszty obejmą zabiegi wykraczające poza zasięg rezerwatu, ale słuŜące celom jego
ochrony: sporządzenie bilansu wodnego oraz modelu hydrologicznego całego kompleksu
torfowiskowego – ok. 50.000 zł; monitoring warunków wodnych polegający na obserwacji poziomu
wody w piezometrach – ok. 1.500 zł/rok lub za pomocą automatycznego urządzenia – ok. 5.000 zł/10
lat; modyfikacja systemu melioracyjnego w celu ograniczenia dopływu eutroficznych wód
powierzchniowych oraz polepszenia dopływu wód gruntowych właściwej jakości – 40.000-80.000 zł
(warunkowo – na podstawie wyników bilansu wodnego i modelu hydrologicznego). Część z tych
środków zapewniają dotacje pozabudŜetowe, a w szczególności fundusze finansujące ochronę
środowiska.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Zarządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Zarządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.
7. Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej
Zarządzenie nie narusza zapisów zawartych w:
1) Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków
tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. UE L 103 z 25.04.1979 r., str. 1-18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t.1, str. 98 z późn. zm.);
2) Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. L 206 z
22.07.1992 r., str. 7—5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str.
102 z późn. zm.).
1
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz.
340 i Nr 84, poz. 700.
15

Podobne dokumenty