Untitled - BIBLIA PAUPERUM. Modlitwa OJCZE NASZ

Komentarze

Transkrypt

Untitled - BIBLIA PAUPERUM. Modlitwa OJCZE NASZ
Padre nuestro
Ojcze nasz
citas bíblicas y dibujos de Tadeusz T. Głuszko
cytaty biblijne z rysunkami Tadeusza T. Głuszko
Sopot 2013
Si alguno de ustedes se tiene por sabio en este mundo, que se haga insensato para ser realmente sabio – 1 Cor 3,18
Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość – 1 Kor 3,18
Dios mío, tú conoces mi necedad – Salmos 69,6
Panie, Ty znasz moją głupotę – Ps 69,6
Ilustraciones, introducción y desarrollo – Tadeusz T. Głuszko
Sopot 2013
First Edition
All rights reserved
© Copyright by Tadeusz T. Głuszko
Estoy de acuerdo en distribuir y copiar toda o parte de esta publicación, sin fines de lucro
[email protected]
NOTA SOBRE EL AUTOR / NOTA O AUTORZE:
Tadeusz T. Głuszko, ur. w 1950 r. w Gdańsku, mieszka z rodziną w Sopocie. Maluje, rysuje, pisuje. W latach 1995-2004
współpracował z gdańskim dwutygodnikiem katolickim „Gwiazda Morza”, gdzie zamieszczał rysunki o tematyce biblijnej. Od 1999 r.
współpracuje z redakcją gdańskiego periodyku „30 Dni”, gdzie zamieszcza artykuły poświęcone historii Gdańska i Pomorza,
okazjonalnie publikuje artykuły m.in. w dwumiesięczniku „Spotkania z zabytkami” i w piśmie folkowym „Gadki z Chatki”. Prowadzi
stronę internetową http://bibliapauperum.com.pl/, dostępną również na stronie Archidiecezja Gdańska.
LA PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES / UDZIAŁ W WYSTAWACH:
Colectivo / zbiorowe:
BWA, Tarnów 1986 – Tematy muzyczne w malarstwie
INTERART ’88, Poznań 1988 – Międzynarodowe Targi Sztuki
BWA, Słupsk 1898 – Barwy dźwięku
BWA, Sopot 1990 – I Triennale Sztuki Gdańskiej „KONFRONTACJE ’90”
Individual / indywidualne:
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 1987
BWA, Wrocław 1987
Kościółek Modrzewiowy, Wrocław 1987
BWA, Sopot 1988
Galeria Brodwinek, Sopot 1988
BWA, Rzeszów 1989
Muzeum Historyczne m. Krakowa, Stara Synagoga, Kraków 1989
BWA, galeria Pod wodnikiem, Gdańsk 1991
Wejherowskie Centrum Kultury, Wejherowo 1994
Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawa 2004
Polecam stronę internetową WWW.mietek.com.pl z katechezami biblijnymi o. Mieczysława Wołoszyna sj.
Witam serdecznie,
wierzę, że zasady przymierza Boga z ludźmi, które obowiązywały obydwie strony
w czasach opisanych w Biblii, są aktualne do dzisiaj i pozwalają zrozumieć
przyczyny i sens wszystkich wydarzeń, które dotyczą mojej osoby, najbliższej
rodziny i wspólnoty wyznaniowej czyli – Kościoła.
W tym albumiku chcę wyśpiewać i wykrzyczeć radość i ból z powodu Modlitwy
Pańskiej (Mt 6,9-13), w której odnajduję jak w pigułce całą naukę Jezusa
Chrystusa. To jedyna modlitwa, jaką zostawił swoim uczniom. Jest w niej
wszystko, co powinno być w modlitwie: pomaga poznawać własne braki
i wskazuje, jak na nie reagować, by odzyskać harmonię z ludźmi i Bogiem oraz
być siewcą nadziei i pokoju. Mimo takiej rangi, jest w Kościele znana
i jednocześnie jakby nieznana, poważana i jakby lekceważona, stosowana i jakby
zaniedbywana oraz rzadko kiedy odmawiana ze zrozumieniem. Jak często
wypowiadamy bez zastanowienia prośbę odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom i spijamy cierpkie konsekwencje tej prośby!
Bo kto wypowiada ze zrozumieniem i z przekonania wszystkie prośby Modlitwy
Pańskiej? Wydaje się często, że poza prośbą o chleb powszedni innych mogłoby nie być.
Chcemy być dziećmi Boga i oczekujemy, że będzie On realizował nasze marzenia, chociaż niemal wszystkie pochodzą
z katalogu, z którego czerpał zły duch, kiedy kusił Jezusa na pustyni (Łk 4,1-13). Bo pożądamy w istocie nie tego, o co prosimy
w Modlitwie Pańskiej czyli świętości (prostego życia na łasce Boga), ale pragniemy bogactw, władzy i znaczenia w świecie czyli
chcemy żyć jak niezależni i samorządni bogowie z Panem Bogiem na nasze usługi.
Każdy fragment Pisma Świętego znajduje dopowiedzenie w całej Biblii. Tak jest również z Modlitwą Pańską. Jej
zapowiedzi i echa znajduję w wielu księgach biblijnych i niektóre tutaj przytaczam. Obrazki, którymi je ilustruję, powstały
w większości na kanwie czarnobiałych miniaturowych szkiców, które wykonywałem czytając Biblię i później modyfikowałem
komputerowo i kolorowałem. Wykorzystuję również inne rysunki, także publikowane w „Gwieździe Morza”, które podobnie poddałem
obróbce
komputerowej.
W
podpisach
stosuję
skróty
nazw
ksiąg
biblijnych
wzięte
z
Biblii
online
http://www.ecatolico.com/la_santa_biblia_catolica.htm oraz http://biblia.catholic.net/home.php?option=libro&id=1 (Dan 3,31b-32b)
i z tego samego źródła pochodzi wyróżniony czerwoną czcionką tekst Modlitwy Pańskiej.
Padre nuestro que estás en los cielos / Ojcze nasz, który jesteś w
niebie
Jua 8,12 – Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida
J 8,12 – Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia
Jua 14,6 – Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
J 14,6 – Ja jestem drogą i prawdą, i życiem
Sal 23,1-3 – Yahveh es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta.Hacia las aguas de reposo me conduce,
y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre
Ps 23,1-3 – Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię
Sal 147,10-11 – No le agrada el brío del caballo, ni se complace en los músculos del hombre. Se complace Yahveh en los que le
temen, en los que esperan en su amor
Ps 147,10-11 – Nie kocha się w sile rumaka; nie ma też upodobania w goleniach męża. Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski
Sal 145,14 – Yahveh sostiene a todos los que caen, a todos los encorvados endereza
Ps 145,14 – Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych
Sal 145,8-9 – Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y grande en amor; Bueno es Yahveh Para Con todos, y sus
ternuras Sobre todas sus obras
Ps 145,8-9 – nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich
Mat 11,30 – Porque mi yugo es suave y mi carga ligera
Mt 11,30 – jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie
Sal 27,10 – Si mi padre y mi madre me abandonan,Yahveh me acogerá
Ps 27,10 – Choćby mnie opuścił ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie
2 Cr 20,15 – No temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre; porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios
2 Krn 20,15 – Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg
Ose 1,9 – Ponle el nombre de No-mi-pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo ni yo soy para vosotros El-Que-Soy
Joz 1,9 – Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie,
gdziekolwiek pójdziesz
Sal 2,6 – Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión mi monte santo
Ps 2,6 – Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej
Gen 1,27 – Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó
Rdz 1,27 – Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę
Sab 2,23 – Porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, le hizo imagen de su misma naturaleza
Mdr 2,23 – dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności
1 Co 11,11 – Por lo demás, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer, en el Seńor
1 Kor 11,11 – Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny
Santiago 4,3 – Pero si ustedes no tienen es porque no piden,o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal; y no lo consiguen
porque lo derrocharían para divertirse
Jk 4,3 – Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz
Lev 20,13 – Si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación: morirán sin remedio
Kpł 20,14 – Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani
Filipenses 3,20 – En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo
Flp 3,20 – Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie
santificado sea tu Nombre / niech się święci imię Twoje!
Gen 22,12 – No alargues tu mano contra el nińo, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me
has negado tu hijo, tu único
Rdz 22,12b.16-18 – Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi
nawet twego jedynego syna
1 Ju 4,7-8 – ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es Amor
1 J 4,7b-8 – miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest
miłością
Sal 130,5-6 – Yo espero en Yahveh, mi alma espera en su palabra; mi alma aguarda al Seńor más que los centinelas la aurora; mas
que los centinelas la aurora
Ps 130,5-6 – W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej
niż strażnicy świtu
Sal 144,9 – Oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo, salmodiar para ti al arpa de diez cuerdas
Ps 144,9 – Boże, pieśń nową będę Ci śpiewał, grać Ci będę na harfie o dziesięciu strunach
Hec 5, 29b – Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres
Dz 5, 29b – Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi
Luc 22,26 – pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve
Łk 22,26 – Wy zaś nie tak macie postępować. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa
1 Co 6,9-10 – żNo sabéis acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? ˇNo os engańéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los
rapaces heredarán el Reino de Dios
1 Kor 6,9-10 – Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie
odziedziczą królestwa Bożego
Jua 3,30 – Es preciso que él crezca y que yo disminuya
J 3,30 – Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał
Exo 15,11 – żQuién como tú, Yahveh, entre los dioses? żQuién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de
maravillas?
Wj 15,11 – Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda
działający!
venga tu Reino / niech przyjdzie królestwo Twoje
Deu 30,15-20 – Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahveh tu Dios
que yo te prescribo hoy, si amas a Yahveh tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás
y multiplicarás; Yahveh tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía
y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y
que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al
cielo y a la tierra: te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas, tú y tu descendencia,
amando Yahveh tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a él; pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días
mientras habites en la tierra que Yahveh juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob
Pwp 30,15-20 – Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga
twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił
w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom,
służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu
Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu
jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi
Mar 7,8.9 – Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: ˇQué bien violáis el
mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición!
Mk 7,8.9 – Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji (…) Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją
tradycję zachować
Sal 33,22 – Sea tu amor, Yahveh, sobre nosotros, como está en ti nuestra esperanza
Ps 33,22 – Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie
Luc 23,42 – Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino
Łk 23,42 – Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Sal 145,20 – guarda Yahveh a cuantos le aman, a todos los impíos extermina
Ps 145,20 – Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych
hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo / niech Twoja
wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie
Luc 22,42 – Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya
Łk 22,42 – Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!
Jer 30,15 – żPor qué te quejas de tu quebranto? Irremediable es tu sufrimiento; por tu gran culpa, por ser enormes tus pecados te
he hecho esto
Jr 30,15 – Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany, że ból twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką twoją nieprawość i liczne twoje
grzechy to ci uczyniłem
1 Co 1,27 – Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para
confundir lo fuerte
1 Kor 1,27 – Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych
poniżyć
Mat 20,13-15 – Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. żNo te ajustaste conmigo en un denario? Pues
toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. żEs que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? żO
va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?
Mt 20,13-15 – Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu
ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem
dobry?
Lev 25,4.21 – pero el séptimo ańo será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de Yahveh: no sembrarás tu
campo, ni podarás tu vińa (...) Yo os mandaré mi bendición en el ańo sexto, de modo que producirá para tres ańos
Kpł 25,4.21 – ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola ani obcinał
winnicy (…). Ześlę wam błogosławieństwo w szóstym roku, tak że plony wystarczą na trzy lata
Nuestro pan cotidiano dánosle hoy / chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj
Luc 3,11 – El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo
Łk 3,11 – Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni
1 Ti 6,6-9 – Y ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente con lo que Porque nosotros no hemos traído
nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren
enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y
en la perdición
1 Tm 6,6-9 – Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy (…) Mając natomiast żywność i
odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne
nierozumne i szkodliwe pożądania
Exo 16,18 – Pero cuando lo midieron con el gomor, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cada uno había recogido lo que
necesitaba para su sustento
Wj 16,18 – ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego, kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku – każdy zebrał według
swych potrzeb
Łk 1,37 – dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego
Mat 6,25.33 – Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis.
żNo vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? (...) Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas
se os darán por ańadidura
Mt 6,25.33 – Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? (…) Starajcie się o królestwo Boga i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane
y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores / i przebacz nam nasze winy, jak i
my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili
Luc 6,27.29 – Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien (...) Al que te hiera en una mejilla otra
Łk 6,27.29 – Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą (...) Jeśli cię kto uderzy w policzek
2 Cr 36,16 – Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que
subió la ira de Yahveh contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio
2 Krn 36,16 – Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników (…), aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród
Dan 3,31b-32b – Sí, todo lo que tú has hecho recaer sobre nosotros, todo lo que nos has hecho, lo has hecho con toda justicia.
Me ha parecido bien publicar los signos y prodigios que ha realizado en mi favor el Dios Altísimo: Nos has entregado en las manos
de nuestros enemigos, gente sin ley, los peores impíos, y a un rey injusto, el más perverso de la tierra
Dn 3,30-32 – Nie zachowaliśmy ani nie wypełnialiśmy tego, co nam nakazałeś, by się nam dobrze powodziło. Wszystko, co na nas
sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu. Wydałeś nas w ręce naszych niegodziwych
nieprzyjaciół, najgorszych spośród odstępców
Rom 12,19-20 – no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la Cólera, pues dice la Escritura: Mía es la
venganza: yo daré el pago merecido, dice el Seńor
Rz 12,19-20 – Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej! Napisano bowiem: Do
Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan
Mat 18,34-35 – Y encolerizado su seńor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con
vosotros mi Padre celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano
Mt 18,34-35 – I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu
Hec 7,60 – Seńor, no les tengas en cuenta este pecado
Dz 7,60 – Panie, nie obciążaj ich tym grzechem
y no nos dejes caer en tentación / i nie dopuść, abyśmy ulegli
pokusie
Dan 3,16-18 – Sadrak, Mesak y Abed Negó tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: No necesitamos darte una
respuesta sobre este particular. i nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de
tu mano, oh rey; y si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que
has erigido
Dn 3,16-18 – Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu,
odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej
ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś
1 Ju 5,19.21 – Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del Maligno (...) Hijos míos, guardaos de los
ídolos
1 J 5,19.21 – Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego (…) Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!
San 1,13-14 – Ninguno, cuando sea probado, diga: Es Dios quien me prueba; porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a
nadie. Sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce
Jk 1,13-14 – Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie
kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci
Col 3,2 – Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra
Kol 3,2 – Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi
mas líbranos del mal / ale nas zachowaj od złego!
Mar 7,18.20-23 – El les dijo: żConque también vosotros estáis sin inteligencia? żNo comprendéis que todo lo que de fuera entra en
el hombre no puede contaminarle (...) Y decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro, del
corazón de los hombres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude,
libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre
Mk 7,18.20-23 – Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym (…) Co
wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże,
zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza
pochodzi i czyni człowieka nieczystym
Num 21,8-9 – Y dijo Yahveh a Moisés: «Hazte un Abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire,
vivirá.» Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la
serpiente de bronce, quedaba con vida
Lb 21,8-9 – Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy
na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo
wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu
Sal 44,5 – por ti nosotros hundíamos a nuestros adversarios, por tu nombre pisábamos a nuestros agresores
Ps 44,6 – Dzięki Tobie starliśmy naszych wrogów, w imię Twoje zdeptaliśmy napastników
Dn 3,24-25 – Entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a toda prisa y preguntó a sus consejeros: żNo hemos echado
nosotros al fuego a estos tres hombres atados? Respondieron ellos: Indudablemente, oh rey. Dijo el rey: Pero yo estoy viendo
cuatro hombres que se pasean libremente por el fuego sin sufrir dańo alguno, y el cuarto tiene el aspecto de un hijo de los dioses
Dn 3,91-92 – Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: „Czy nie
wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?”. Oni zaś odpowiedzieli królowi: „Rzeczywiście, królu”. On zaś w odpowiedzi rzekł:
„Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego
przypomina anioła”
Hec 5,41 – Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el
Nombre
Dz 5,41 – i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa
Jua 10,29 – y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre
J 10,29 – I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca
Sal 37,32-33 – Espía el impío al justo, y busca darle muerte; en su mano Yahveh no le abandona, ni deja condenarle al ser juzgado
Ps 37,32-33 – Występny czatuje na sprawiedliwego i usiłuje go zabić, lecz Pan nie zostawia go w jego ręku i nie pozwala skazać,
gdy stanie przed sądem
Sal 116,7 – Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque Yahveh te ha hecho bien
Ps 116,7 – Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił
Sal 131,2 – No, mantengo mi alma en paz y silencio como nińo destetado en el regazo de su madre. ˇComo nińo destetado está mi
alma en mí!
Ps 131,2 – Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. Jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie dusza moja

Podobne dokumenty