SPIS TREŚCI Str.

Transkrypt

SPIS TREŚCI Str.
SPIS TREŚCI
Tomasz Żelawski: Ekonomiczne aspekty gospodarowania wielorodzinnymi
zasobami mieszkaniowymi ...............................................................................
Konrad Podawca: Lokalne programy rewitalizacji w wybranych miastach powiatowych na Mazowszu ..................................................................................
Aleksandra Jadach-Sepioło: Ewolucja polityki rewitalizacji we Francji i Wielkiej
Brytanii w II połowie XX wieku .........................................................................
Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik: Poszerza się wiedza o polskim rynku
nieruchomości ...................................................................................................
Hanka Zaniewska: „Mieszkanie sektora publicznego – wymiar urbanistyczny,
społeczny i przemysłowy polityki mieszkaniowej wobec sektora służb
publicznych”, Paryż 19-20 listopada 2007 r. ...................................................
Str.
5
15
30
42
51
Dostępność mieszkań sprzyjająca mobilności społecznej i rozwojowi
gospodarczemu
Prezentacja tematu
Hanka Zaniewska, Maria Thiel: Wprowadzenie do dyskusji ..................................
Władysław Rydzik: Zróżnicowanie regionalne potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce ........................................................................................................
Witold A. Werner: Skala i przyczyny migracji wewnętrznej i zewnętrznej ...........
Wanda Urbańska: Dostęp do mieszkań na wynajem w krajach Unii Europejskiej jako wynik przyjętej polityki mieszkaniowej ..........................................
Wypowiedzi ekspertów
Jacek Bielecki: Pomoc państwa w zapewnieniu warunków mieszkaniowych
osobom o najniższych dochodach ..................................................................
Maciej Cesarski: Mieszkania na wynajem – wyzwania, doświadczenia, przestrogi ...................................................................................................................
Jan Korniłowicz: Czy w Polsce można budować mieszkania czynszowe? .........
Krystyna Krzekotowska: Ochrona lokatorów w świetle prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego .......................
Jacek Życiński: Perspektywy rozwoju rynku mieszkań na wynajem w Polsce
na tle przykładów zagranicznych .....................................................................
Wypowiedzi przedstawicieli miast
Katarzyna Bury: Tworzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków
Mirosława Wasielewska: Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem
we Wrocławiu .....................................................................................................
Hanka Zaniewska: Podsumowanie dyskusji ..........................................................
Od Redakcji ..............................................................................................................
55
58
70
78
85
88
91
93
105
109
112
116
118
TABLE OF CONTENTS
Tomasz Żelawski: Economic Aspects of Managing Multi-family Housing Resources ...............................................................................................................
Konrad Podawca: Local Urban Renewal Programmes in Selected County
Towns of the Mazovia Region ..........................................................................
Aleksandra Jadach-Sepioło: Evolution of Renewal Policies in France and in the
United Kingdom in the 2nd Half of the 20th Century .....................................
Leszek Kałkowski, Władysław Rydzik: Knowledge on the Polish Property Market Becomes Extended .....................................................................................
Hanka Zaniewska: Public Sector Housing: Urban-planning, Social and Industrial Dimensions of Housing Policy Against Public Service Sector, Paris,
19-20 November 2007 ........................................................................................
Page
5
15
30
42
51
Affordability of Homes, which Fosters Social Mobility and Economic Growth
Presentation of the subject
Hanka Zaniewska, Maria Thiel: An Introduction to the Discussion ......................
Władysław Rydzik: Regional Diversification of Housing Needs and Demand
in Poland ............................................................................................................
Witold A. Werner: Extent and Reasons for Internal and External Migrations .....
Wanda Urbańska: Accessibility to Rental Flats in the European Union Countries As a Result of Adopted Housing Policies ..............................................
Statements by experts
Jacek Bielecki: The State's Assistance in Providing Decent Housing to the
Lowest-income People ......................................................................................
Maciej Cesarski: Rental Flats: Challenges, Experiences, Warnings ....................
Jan Korniłowicz: Is It Possible to Build Tenement Flats in Poland? ....................
Krystyna Krzekotowska: Protection of Tenants in the Light of the International
Law, with Focusing on the German Law .........................................................
Jacek Życiński: Prospects of Development of the rental Flat Market in Poland
at the Background of Foreign Examples .........................................................
Statements by representatives of cities
Katarzyna Bury: Development of Housing Resource of the Urban Municipality
of Kraków, Poland .............................................................................................
Mirosława Wasielewska: Opportunities for Developing rental Flat resources
in Wrocław, Poland ............................................................................................
Hanka Zaniewska: Summary of the Discussion ....................................................
From the Editor ........................................................................................................
55
58
70
78
85
88
91
93
105
109
112
116
118