− Wyjazdy studentów na studia w programie Erasmus powinny być

Transkrypt

− Wyjazdy studentów na studia w programie Erasmus powinny być
Załącznik III. Karta jakości wyjazdów w programie Erasmus - zobowiązania Beneficjenta
1.
2.
3.
UMOWA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA
WYśSZEGO
POMIĘDZY
INSTYTUCJAMI
SZKOLNICTWA
−
Wyjazdy studentów na studia w programie Erasmus powinny być poprzedzone
międzyinstytucjonalnymi umowami podpisanymi pomiędzy uczestniczącymi
uczelniami, z których kaŜda posiada Kartę Uczelni Erasmusa waŜną w roku
akademickim 2010/2011.
−
Wymóg podpisania umowy międzyinstytucjonalnej (dwustronnej) nie ma
zastosowania w przypadku wyjazdów na praktykę. Jednak przed rozpoczęciem
prac zmierzających do podpisania dokumentów regulujących wyjazd studenta na
praktykę (Training Agrement wraz z Kartą Jakości Praktyki Erasmusa) zaleca się
podpisanie listu intencyjnego lub jego odpowiednika, wyraŜającego wolę
współpracy pomiędzy instytucjami popartą podpisami osób do tego
upowaŜnionych.
PEŁNA UZNAWALNOŚĆ
−
Uczelnia macierzysta w pełni uzna praktykę odbytą za granicą.
−
Uczelnia macierzysta powinna w pełni uznać, najlepiej z zastosowaniem
punktów (ECTS lub podobnych), okres studiów i praktykę stanowiące część
programu studiów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części programu
studiów danego studenta, uczelnia macierzysta powinna uznać praktykę
przynajmniej poprzez zamieszczenie informacji o niej w Suplemencie do
dyplomu.
BRAK OPŁAT
−
Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać Ŝadnych opłat (czesne, opłata
rejestracyjna, egzaminacyjna, za dostęp do laboratoriów i bibliotek, itd.) z tytułu
ustalonego programu studiów. Jednak niewielkie opłaty mogą być pobierane z
tytułu kosztów ubezpieczenia, przynaleŜności do organizacji studenckich oraz za
korzystanie z róŜnych materiałów, takich jak kserokopie, produkty laboratoryjne,
w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie jak są one pobierane od
lokalnych studentów. Studenci powinni zostać poinformowani na piśmie o tym,
Ŝe są zobowiązani do opłacania czesnego w swojej uczelni macierzystej za czas
pobytu za granicą, jeśli uczelnia podejmie decyzję o konieczności jego
uiszczania.
−
Mimo Ŝe studenci Erasmusa mogą być zobowiązani do zapłacenia standardowych
opłat akademickich w uczelniach macierzystych, wyjeŜdŜający studenci
Erasmusa nie będą zobowiązani do pokrycia kosztów/wnoszenia dodatkowych
opłat związanych z organizacją lub administrowaniem ich wyjazdu w programie
Erasmus.
ERA_MOB-KON_2010
Załącznik III. Karta jakości wyjazdów w programie Erasmus - zobowiązania Beneficjenta
4.
5.
UZNAWALNOŚĆ AKADEMICKA I „POROZUMIENIE
„POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI”
O
PROGRAMIE
ZAJĘĆ”
LUB
−
Zanim student rozpocznie studia w ramach Erasmusa, jego uczelnia macierzysta
powinna sama sprawdzić czy program studiów, który będzie realizowany w
uczelni przyjmującej, moŜe być zaliczony do programu studiów, który student
musi zrealizować w uczelni macierzystej, aby uzyskać dyplom, tytuł zawodowy
lub stopień naukowy oraz, Ŝe ukończone w zadawalającym stopniu studia w
ramach Erasmusa mogą zostać uznane.
−
W przypadku wyjazdu na studia kaŜdy student przed rozpoczęciem studiów za
granicą otrzyma „Porozumienie o programie zajęć”, które zostanie uzgodnione i
podpisane przez uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta.
−
W przypadku wyjazdu na praktykę kaŜdy student musi otrzymać indywidualne
„Porozumienie o programie praktyki” obejmujące program praktyki.
Porozumienie musi być podpisane przez uczelnię macierzystą, instytucję
przyjmującą i studenta.
−
KaŜda zmiana „Porozumienia o programie zajęć”/„Porozumienia o programie
praktyki”, która będzie konieczna po przyjeździe studenta do uczelni/instytucji
przyjmującej zostanie zatwierdzona na piśmie w terminie jednego miesiąca
od daty przyjazdu studenta przez wszystkie trzy strony. Wszelkie kolejne zmiany
„Porozumienia o programie zajęć”/ „Porozumienia o programie praktyki”, które
będą wymagane, zostaną oficjalnie uzgodnione przez wszystkie trzy strony
i bezzwłocznie potwierdzone na piśmie.
−
Jeśli okres studiów/praktyka zostaną zrealizowane w zadowalający sposób,
uczelnia/instytucja przyjmująca przygotuje dla studenta „Wykaz zaliczeń”
lub „Wykaz zrealizowanych prac” zgodnie z „Porozumieniem o programie
zajęć”/„Porozumieniem o programie praktyki”.
−
Uczelnia/instytucja przyjmująca moŜe odmówić przyznania punktów (ECTS lub
podobnych) studentowi lub uznania okresu studiów tylko w przypadku,
gdy student nie uzyska osiągnięć akademickich/ zawodowych na poziomie
wymaganym przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub w inny sposób nie spełni
uzgodnionych z uczelnią/instytucją przyjmującą warunków wymaganych do
uzyskania zaliczenia.
−
Częścią „Porozumienia o programie praktyki” jest Karta Jakości Praktyki
dotycząca organizacji praktyki studenckiej.
−
Karta Jakości Praktyki jest standardowym dokumentem, który określa role i
zakres obowiązków stron zaangaŜowanych w organizację i przeprowadzenie
praktyki studenckiej.
KARTA STUDENTA ERASMUSA
−
Wszystkie prawa i obowiązki studenta Erasmusa zostały zapisane
w Karcie Studenta Erasmusa, którą kaŜdy student otrzymuje od swojej uczelni
macierzystej przed wyjazdem za granicę.
ERA_MOB-KON_2010