GS_LIPIEC_2015_na strone

Transkrypt

GS_LIPIEC_2015_na strone
Aktualności 3
Zapraszamy do korzystania
z bezpłatnego parkingu przy trasie nr 7
Parking może służyć dojeżdżającym do
pracy, przesiadającym się na pobliskim
przystanku. Znajduje się on po prawej stronie, jadąc od strony Miechowa w kierunku
Krakowa, w Prandocinie, około 2 km od
centrum Słomnik. Tuż obok jest przystanek
dla busów i autobusów jadących w kierunku
Słomnik i Krakowa. Parking jest oczywiście
bezpłatny.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Do sieci kanalizacyjnej podłączone zostały dwie ulice w Słomnikach (przyłącza wykonano na części ul. Bema oraz na ul. Poniatowskiego) oraz odcinki w Januszowicach
i w Prandocinie Wysiołku.
Łączna długość oddanej kanalizacji wynosi
ok. 8 km, w sumie objętych nowymi przyłączami zostało 240 osób. Wybudowano
także 3 przepompownie (na zdjęciu) – ilość
rocznie odprowadzanych ścieków wynosi
13140,00 m3.
Inwestycja niewątpliwie poprawi komfort
życia mieszkańców. Przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń, ograniczając ilość
ścieków wprowadzanych do ziemi i wód
powierzchniowych, poprawi jakość wód
powierzchniowych przepływających przez
teren Gminy Słomniki.
wiska (470 048,78 zł) oraz z budżetu Gminy
Inwestycja została dofinansowana w ra- (1 981 790,26 zł).
Małgorzata Klich
mach funduszy PROW (1 396 855,08 zł),
UM w Słomnikach
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
Społeczność wsi Niedźwiedź
oraz Burmistrz Gminy Słomniki
zapraszają
na Dożynki Gminne,
które odbędą się 13 września 2015 r.
Tu znajdziesz
Głos Słomnik:
Słomniki:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Talencik, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko–Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
Prandocin:
• firma Koen, Prandocin 53
Polanowice:
• sklep spożywczo–przemysłowy,
Polanowice 26
Niedźwiedź:
• sklep GS
Waganowice:
• sklep spożywczy, Waganowice 21
Wężerów:
• sklep w remizie OSP
Głos Słomnik
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Druk: Imagine Designe Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 25 czerwca 2015 r.
Głos Słomnik lipiec 2015
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
Aktualności
7. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach
25 maja w sali obrad Urzędu Miejskiego
w Słomnikach odbyła się 7. zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Obrady
rozpoczęto prezentacją zrealizowanych na
terenie gminy Słomniki projektów i inwestycji, przeprowadzonych przy współpracy
z Lokalną Grupą Działania „Jurajska Kraina”. Prezes Zarządu LGD Dorota Buczek
opowiedziała zebranym o inicjatywach,
jakie udało się wdrożyć w ostatnich latach
dzięki środkom unijnym pochodzącym
z okresu programowania 2007 – 2013 oraz
współpracy z samorządowcami i działaczami z terenów naszej gminy.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza Pawła Knafla z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
Burmistrz Knafel przybliżył zebranym
grafik najistotniejszych spotkań, uroczystości i wydarzeń, w jakich brał udział.
W maju uczestniczył w cyklu debat i spotkań w ramach Europejskiego Kongresu
Samorządów – dotyczyły one m.in. nowej
perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
rewitalizacji miast i regionów czy atrakcyjności inwestycyjnej gmin i miast. Burmistrz
Knafel uczestniczył również w konferencji
„Perspektywa 2014-2020 szansą na czyste
powietrze” dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej oraz nowoczesnych technologii
i energooszczędnych rozwiązań z zakresu
odnawialnych źródeł energii. W swoim
sprawozdaniu przedstawił również informację dotyczącą wykonanych remontów
dróg gminnych oraz ogłoszonych przetargów, scharakteryzował postęp prac
wykończeniowych przy Integracyjnym
Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach
oraz zakres prac brygady remontowej UM
z ostatnich dwóch miesięcy. Pełną treść
sprawozdania Burmistrza Knafla z działalności pomiędzy sesjami znajdą Państwo
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Słomnikach www.slomniki.pl.
Według przyjętego na początku sesji
planu obrad po sprawozdaniu Burmistrza
Knafla przyszedł czas na pytania sołtysów
i gości sesji. W pierwszej kolejności głos
zabrał pan Piotr Bojarski postulując wstrzymanie się od sprzedaży alkoholu w czasie
pikników rodzinnych, organizowanych na
terenie naszej gminy. Następnie głos zabrała radna Rady Miejskiej Jolanta Jamborska
zwracając się do Burmistrza Knafla z prośbą
o wsparcie w rozwiązaniu problemu awaryjności wodociągów doprowadzających wodę
do wsi leżących na południe od Słomnik.
Apel z prośbą o wsparcie był efektem kilkudniowych przerw w dostawie wody na
wspomnianych terenach. Burmistrz Knafel zaznaczył, że problemy wodociągowe
w tamtym rejonie wynikają z kilku czynników – aby uzdrowić sytuację i zapobiec
kolejnym problemom należy etapowo wyremontować sieć wodociągową w Czechach
(która to została wykonana z wadliwego
materiału), uzbroić zbiornik wody w Kępie
w system pomiarowy, żeby szybciej reagować w przypadku awarii oraz rozważyć
ponowne uruchomienie źródła w Polanowicach (które zostało wyłączone z użytkowania z powodu wysokiej ilości azotanów
w wodzie). W celu wdrożenia zmian odbyć
ma się spotkanie w mieszkańcami, którego
organizacją zgodziła się zająć radna Jamborska. W dalszej kolejności, z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy,
do sołtysów zwróciła się radna Beata Żak.
Jej prośba dotyczyła obowiązku rejestracji
rolników w Sanepidzie i uzyskania stosownego zezwolenia (wydawanego bezpłatnie)
na sprzedaż produktów m.in. na okolicznych
targach. Zwróciła uwagę na fakt, że w dalszym ciągu niewielu rolników wie, że brak
takiego zezwolenia w czasie kontroli Sanepidu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 tysięcy złotych.
Radna Żak poprosiła o rozpropagowanie tej
informacji wśród rolników z terenu naszej
gminy.
Zanim rozpoczęto głosowanie nad
uchwałami, radni zwrócili się z prośbą
do Dyrektora ZGKiM Jerzego Kaczora
o przedstawienie zebranym na sali obrad
sołtysom powodów podniesienia opłat
za odbiór i zagospodarowanie śmieci.
Jak się okazuje wzrost opłaty z 6 na 7 złotych w przypadku śmieci segregowanych
i z 12 na 14 złotych przy śmieciach niesegregowanych, wynika z kilku czynników.
Po pierwsze: przyczyną zmian są wyniki
procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słomniki oraz obsługę punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w okresie od lipca 2015 do czerwca
2017. Zaproponowana przez wybranego
oferenta – MPGO Sp. z o.o. cena, choć
niższa od zadeklarowanej przez innego
uczestnika przetargu, wymusiła na samorządzie podniesienie cen. Kolejną składową
wzrostu stawek jest duża liczba dłużników,
którzy nie regulują rachunków za wywóz
śmieci. Z powodu 8% mieszkańców naszej
gminy, którzy zalegają z płatnościami za
odbiór śmieci, jesteśmy wszyscy obciążeni
dodatkową opłatą – mówił w czasie obrad
dyrektor Kaczor.
Po zarządzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Płażka przerwie radni przystąpili do głosowania nad
uchwałami. Przyjęto roczne sprawozdanie
finansowe Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury w Słomnikach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach za 2014 rok.
Na mocy uchwały przekazano również dodatkowe środki finansowe na rzecz Policji
w wysokości 15 000 złotych. Podobnie jak
w roku ubiegłym zostaną one spożytkowane na organizację dodatkowych, weekendowych patroli policyjnych w miesiącach
wakacyjnych. Przegłosowano wcześniej
wspomnianą zmianę poziomu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W jednym z ostatnich punktów radni
zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014 i udzielili Burmistrzowi Pawłowi Knaflowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2014. Pełną treść uchwał znajdą
Państwo na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Słomnikach
J.A.
aktualności 5
Jak chronić gminę Słomniki
i okoliczne gminy przed powodziami?
– odpowiedź na to pytanie próbowali znaleźć przedstawiciele instytucji, firm i samorządowcy, zgromadzeni na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach 12 czerwca.
Na spotkaniu obecni byli specjaliści z firmy DHI przygotowujący, na zlecenie
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, analizę m.in.
zagrożeń powodziowych dla naszego regionu, przedstawiciele Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
z Andrzejem Żmigrodzkim zastępcą Dyrektora ds. Planowania i Przygotowania
Inwestycji na czele oraz Burmistrz Paweł
Knafel i przedstawiciele naszej gminy.
Analiza dotyczyła powodów występowania zagrożeń powodziowych. Jak podkreślili eksperci, na terenie naszej gminy
nie wystąpiła na szczęście fala jednoprocentowa, czyli tzw. woda stuletnia, powodująca ogromne szkody. Pojawiają się
jednak fale mniejsze, powodujące straty na
polach uprawnych i w domostwach. Przy
opracowaniu koncepcji działań dla zlewni
wód na terenie gminy Słomniki stwierdzono, że newralgicznym punktem jest teren
przy ul. Polnej i przy ul. 3 Maja w Słomnikach. Eksperci proponują tu budowę wału
przeciwpowodziowego. Obecnie szukają
optymalnego rozwiązania dla tych zagrożonych terenów.
Przyczyny występowania zagrożenia
powodzią: zły sposób uprawy pół (ziemię
uprawia się wzdłuż stoków, zamiast w poprzek), procent areałów gruntów rolnych
(im większy procent upraw w pobliżu rzek,
tym większe zagrożenie, ponieważ zwiększa się ilość rowów, przepustów, które są
zamulane z terenów rolniczych) oraz duże
zagęszczenie jarów.
Propozycje ograniczenia zagrożenia
powodzią:
Suche zbiorniki przeciwpowodziowe, które
niwelowałyby opisywane niebezpieczeń-
stwa. Musiałaby istnieć duża ich ilość, co
często jest niemożliwe do realizacji.
• Kanały ulgi, które buduje się w celu bezpiecznego przeprowadzenia wód przez
określony teren. Kanały najczęściej stosuje się do przeprowadzenia wód wezbraniowych.
• Częściowe wały przeciwpowodziowe –
mogą to być wały ziemne oraz bulwary.
• Ewentualna przebudowa dróg przy wałach przeciwpowodziowych.
• Szczegółowe mapy strefy zagrożeń
powodziowych rzeki Szreniawy dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego
w Słomnikach www.slomniki.pl
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
wydarzenia
VI Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie
Medycznym i Drogowym
2 czerwca br. 22 drużyny, reprezentujące służby mundurowe, walczyły o miano najlepszej i najskuteczniejszej w niesieniu pomocy.
Gmina Słomniki była gospodarzem i współ- Józef Krzyworzeka, Wicestarosta Krakoworganizatorem tegorocznych VI Mistrzostw ski Wojciech Pałka, Radni Województwa
w Ratownictwie Medycznym i Drogowym i Powiatu Krakowskiego: Adam Domagała,
Służb Mundurowych. Były one okazją dla Włodzimierz Tochowicz, Krzysztof Mazawodowych strażaków, policjantów, żoł- lik, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
nierzy do sprawdzenia własnych umiejęt- Józef Rysak i Wójt Gminy Jerzmanowiceności oraz do sportowej rywalizacji. Obok -Przeginia Adam Piaśnik, szefowie służb
równolegle trwały zabawy i konkursy dla mundurowych startujących drużyn, szefodzieci – z najbogatszym programem na wie jednostek OSP naszej gminy, radni na
dziedzińcu szkoły w Słomnikach. Młodzi czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej
ludzie mogli też poznać zasady udzielania w Słomnikach Grzegorzem Płażkiem, dypierwszej pomocy.
rektorzy szkół i przedszkoli. Zwycięzcy
Zwycięzcami okazali się strażacy ze Ska- otrzymali puchary i sprzęt ratowniczy.
winy. Drugie miejsce przypadło strażakom
z Krakowa z jednostki numer pięć, a trzecie
– Straży Granicznej z Balic. W oficjalnych
uroczystościach, które miały miejsce na
placu przed halą sportową w Słomnikach,
wzięło udział wielu znamienitych gości.
Między innymi Posłowie na Sejm Lidia
Gądek i Piotr Ćwik, Starosta Krakowski
Głos Słomnik lipiec 2015
Patronat honorowy nad tegorocznymi
Mistrzostwami objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa
Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa,
Starosta Krakowski oraz Okręgowa Izba Lekarska. Patronat medialny: RMF FM, TVP
Kraków, Dziennik Polski oraz portal Love
Kraków.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
6
wydarzenia
W ZSO w Słomnikach zawył alarm!
Dym bardzo szybko rozprzestrzeniał się po korytarzach, znacznie ograniczał widoczność. Z klas szybko wychodzili uczniowie. Niektóre drogi ewakuacyjne już były niedostępne. W coraz większym dymie zaginęło dwoje uczniów. Dwie pracownice obsługi
zostały uwięzione na III piętrze budynku. Wkrótce rozległ się sygnał nadjeżdżającej
straży. Potem pod szkołę podjeżdżały kolejne wozy bojowe oraz karetka pogotowia.
Na szczęście realnego zagrożenia nie było.
2 czerwca br. w ZSO w Słomnikach przeprowadzono tylko próbną ewakuację. Akcja odbyła się we współpracy z Powiatową
Komendą Straży Pożarnej w ramach VI Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Organizacyjnie za
całość działań odpowiadał komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg.
mgr inż. Ryszard Gaczoł. Koordynatorem
dla naszej szkoły był mł. bryg. mgr inż. Mariusz Bałazy – Zastępca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 7.
Przyczyną ewakuacji uczniów i pracowników ZSO w Słomnikach było zagrożenie
pożarowe i substancjami chemicznymi.
Ewakuacja rozpoczęła się o godz. 9.20, zakończyła około 10.30 i przebiegała zgodnie
z procedurami. W dymie niespodziewanie
zaginęło dwoje uczniów, a dwie pracownice
szkoły zostały uwięzione na III p. budynku
SP. Odpowiedzialni za ewakuację bardzo
szybko zorientowali się w zaistniałym zagrożeniu. Strażacy wyprowadzili uczniów
bezpiecznie ze szkoły, a pracownice ewakuowano drabiną na wysięgniku. W sumie
ewakuowano 384 uczniów, 15 pracowników
obsługi oraz 31 nauczycieli. Na pewno tego
rodzaju akcje wpływają na wzrost bezpieczeństwa, pozwalają utrwalić sobie właściwe zachowania podczas zagrożenia, a dla
strażaków jest to okazja do zapoznania się
z rozkładem pomieszczeń.
Wielki sukces odniosła drużyna uczniów naszego LO w składzie: Monika
Motyczyńska, Izabela Klimczyk, Joanna Machejek, Mateusz Żurowicz, która
brała udział w zawodach w ramach Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym
i Drogowym. Uczniowie stanęli do konkurencji razem z przeszkolonymi ratownikami
służb mundurowych. Byli jedyną tzw. nie
mundurową drużyną. Zajęli bardzo wysokie,
bo 8. miejsce w konkursie. Nadmienić warto, że wszystkich drużyn było 22, a zadania,
zwłaszcza dla dziewczyn, nie były łatwe.
Wystarczy spojrzeć na jedno z zadań: poszkodowanego nieprzytomnego mężczyznę
należy przewrócić z brzucha na plecy, przełożyć na deskę, zapiąć i przetransportować
do oddalonej o 50 m bramki, wrócić, przełożyć go na specjalne nosze, zapiąć, zawiązać liny i wciągnąć na skarpę. A wszystko
to na czas. W każdej miejscowości uczniowie zmierzyli się z innym zadaniem m. in. udzielali pomocy w wypadkach drogowych,
wykonywali resuscytację, zabezpieczali
miejsce wypadku.
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszej drużyny, tym bardziej, że aż trzech
uczestników to uczniowie klasy I o profilu
ratownictwo medyczne, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w ratownictwie medycznym. Warto też nadmienić, że drużyna
zdobyła już w tym roku II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
W ramach działań towarzyszących dla
wszystkich uczniów ZSO w Słomnikach
został przygotowany specjalny pokaz pierwszej pomocy. Uczniowie obserwowali, jak
udzielać pomocy w przypadku zadławienia
się czy utraty przytomności oraz jak działa automatyczny defibrylator zewnętrzny.
Następnie, na kilku stanowiskach z fantomami, pod okiem doświadczonych instruktorów, uczniowie mogli spróbować swoich
sił z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zainteresowanie było olbrzymie. Dla
najmłodszych wielką atrakcją było przejście
w stroju strażackim przez zadymiony tunel,
a następnie próba trafienia strumieniem
wody z węża strażackiego do celu. Dzieci
oglądały również wyposażenie wozu strażackiego oraz karetki pogotowia.
Niewątpliwie wszystkie działania, których byliśmy świadkami przyczyniają się
do wzrostu bezpieczeństwa uczniów i właściwego zachowania w chwilach zagrożenia
życia.
Renata Natkaniec
IV Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej
6 czerwca br. sołtysi z całej diecezji kieleckiej, w tym z gminy Słomniki, spotkali się
w Busku-Zdroju, by rozmawiać o problemach polskiej wsi.
Zjazd miał miejsce w hali sportowej, gości W zjeździe uczestniczyli Posłowie na Sejm
powitał Duszpasterz Rolników Diecezji Kie- RP, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna
leckiej, proboszcz parafii w Busku-Zdroju Pałka-Koruba, Marszałek Województwa
ks. Tadeusz Szlachta, a następnie Bur- Świętokrzyskiego Adam Jarubas, radni
mistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora. Sejmiku Świętokrzyskiego, przedstawiciele organizacji służących pomocą rolnikom,
przedstawiciele powiatowych władz samorządowych, burmistrzowie, wójtowie gmin.
Naszą gminę reprezentowało 14 sołtysów
na czele z Burmistrzem Pawłem Knaflem.
Jak w rozmowach podkreślali sołtysi, dzięki
takim zjazdom ich praca nabiera głębszego
wymiaru, jest też okazją do wymiany doświadczeń z sołtysami innych gmin.
W czasie spotkania głos zabrali między
innymi Marszałek Adam Jarubas, który
mówił o trudach, z jakimi borykają się dziś
rolnicy, i przedstawiciel sołtysów. Ciekawą
prelekcję o polityce klimatycznej, gospodarowania zasobami wody, leśnymi, gleby
i powietrza wygłosił profesor Jan Szyszko,
poseł na Sejm, były minister środowiska.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
wydarzenia 7
Piknik Rodzinny pod chmurką
Po raz kolejny już Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach zorganizował udany piknik rodzinny. Na terenie wokół szkoły w sobotę 30 maja licznie pojawili się
rodzice z dziećmi, by wspólnie spędzić czas, a przy okazji dobrze się bawić.
A atrakcji było naprawdę, co niemiara. Przez
cały czas trwania pikniku na scenie pojawiali
się artystycznie uzdolnieni uczniowie szkoły
muzycznej, działającej przy ZSO w Słomnikach oraz uczniowie ZSO. Widzowie
słuchali muzyki poważnej, wykonywanej
na różnych instrumentach, m.in. klarnecie,
skrzypcach, akordeonie. Pojawiło się kilka
interesujących duetów. Pięknie wypadły występy uczniów szkoły podstawowej, którzy
z przejęciem prezentowali świeżo nabyte
umiejętności gry na gitarze, umiejętności
wokalne i taneczne. Na bocznych stoiskach
przez cały czas trwania pikniku panował
wielki ruch. Tu można się było zmierzyć
z matematycznymi i logicznymi łamigłówkami, a przy stoliku eksperymentów zobaczyć kilka interesujących doświadczeń
przyrodniczych. Zainteresowanie wzbudził
także biofeedback. Okazało się, że amatorów
tego rodzaju rozrywek jest naprawdę dużo,
wystarczy tylko przygotować ciekawe gry
i umiejętnie zachęcić do zabawy, a to po mistrzowsku zrealizowały opiekunki stoiska.
Z dużym zaangażowaniem pracowała pani
bibliotekarka, która uczyła, jak pisać gęsim
piórem. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyło się stoisko z używanymi książkami, gdzie można było nabyć za symboliczną
kwotę książki dla dzieci, ale i niejeden dorosły czytelnik wypatrzył coś dla siebie. Do
stolika z losami loteryjnymi tradycyjnie już
ustawiła się spora kolejka. Nic dziwnego,
nagrody były przecież atrakcyjne, któż nie
chciałby wygrać tabletu, lodówki turystycznej, sokowirówki lub gigantycznych rozmiarów zestawu do zabawy dla dzieci? Dla
amatorów słodyczy czekały ciasta upieczone przez nauczycieli a zwolennicy zdrowego
jedzenia kosztowali sałatek. Tuż obok szalał
Mistrz Dario, który z pospolitych warzyw
i owoców wyczarowywał zupełnie niepospolite ozdoby. Tu naprawdę można się było
nauczyć trików kulinarnych. Rodzice przygotowali grillowane kiełbaski i fantastyczny, z roku na rok coraz lepszy, bigos. Warto
wspomnieć też o rozgrywkach sportowych.
W „Rodzinnym torze przeszkód” wzięło
udział 30 par. Sprawdziły się one w biegu
przez płotki, skokach przez skrzynię, w rzucie ringiem oraz rzutach piłką do kosza. Na
hali sportowej odbył się wyjątkowo zacięty mecz piłki siatkowej. Najmłodsze dzieci
bawiły się doskonale na przygotowanym
specjalnie na piknik placu zabaw, na którym stanął m.in. dmuchany zamek. Dzieci
uczestniczyły także w zajęciach plastycznych „Kredą po asfalcie” i cierpliwie czekały na swoją kolej do malowania buziek
i paznokci. Klasa I LO o profilu ratownictwa medycznego zaprezentowała swoje
umiejętności z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej. Uczniowie demonstrowali, jak zachowują się osoby wymagające pomocy oraz jak udzielać pierwszej
pomocy. Wszyscy zainteresowani mogli
spróbować resuscytacji z wykorzystaniem
fantomu. Nad prawidłowością czynności
czuwały opiekunki oraz uczniowie z klasy
I LO, zdobywcy II miejsca w Powiatowych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Osobną
akcją była Otwarta Akcja Poboru Krwi zorganizowana przy ZSO w Słomnikach już po
raz 15. Jak zwykle akcji patronował Powiatowy Oddział PCK oraz Starostwo Powiatowe. Dla osób, które zdecydowały się oddać
krew przygotowane były pyszne, zdrowe
przekąski oraz słodycze, a oprócz tego
drobny upominek w postaci kolorowego
kwiatka. W zorganizowaniu akcji pomagali
uczniowie – członkowie szkolnego koła wolontariatu i szkolny patrol pierwszej pomocy. Piknik zakończył się udaną dyskoteką.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Rodzicom za olbrzymie zaangażowanie
w przygotowanie pikniku oraz Sponsorom za ufundowanie nagród i upominków.
Dziękujemy wszystkim licznie przybyłym
mieszkańcom Słomnik i okolic za życzliwość. Zapraszamy na kolejny piknik już
za rok.
Renata Natkaniec
Zawody sportowo-pożarnicze OSP w gminie Słomniki
31 maja br. w Muniakowicach odbyły się
zawody sportowo-pożarnicze, w których
rywalizowały drużyny OSP z naszej gminy.
Rywalizacja była zacięta. Drużyny walczyły
ze sobą w dwóch konkurencjach – sztafety
i bojówki. Wśród seniorów drużyny męskiej triumfowała OSP Waganowice, w grupie młodzieżowej także OSP Waganowice;
w grupie kobiecej wśród seniorek wygrała
OSP Miłocice, w grupie młodzieżowej –
OSP Niedźwiedź. Licznie zgromadzona
publiczność gorąco dopingowała wszystkich
zawodników.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
Głos Słomnik lipiec 2015
8
wydarzenia
V Przegląd Zespołów Weselnych w Słomnikach
31 maja już piąty rok z rzędu odbył się Przegląd Zespołów Weselnych. Dzięki słonecznej pogodzie po raz pierwszy zorganizowany
został w plenerze – na scenie w parku przy
ulicy Wolności. Mieszkańcy naszej gminy
przybyli tłumnie, aby posłuchać skocznej,
weselnej muzyki. W przerwie pomiędzy
występami zespołów wiele osób odwiedziło
stoisko pań z KGW z Prandocina Wysiołka,
które przygotowały pyszny poczęstunek.
Późnym wieczorem publiczność wybrała swojego faworyta: zespół A.G. Music.
Formacja otrzymała nagrodę rzeczową od
MGCK oraz nagrodę specjalną, której sponsorem była firma Pejo photography&film.
J.A.
II Festiwal Kazimierzowski
Zainaugurowane w zeszłym roku wydarzenie kulturalne doczekało się swojej kontynuacji. Czerpiąc inspirację z naszej historii i tradycji 21 czerwca Centrum Kultury
zorganizowało II Festiwal Kazimierzowski.
Już od wczesnych godzin porannych słom- do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy
nicki Rynek, za sprawą Drużyny Wojów festiwalu mogli obserwować życie w średPiastowskich „Jantar”, przeistaczał się niowiecznym obozowisku, u mincerza
w średniowieczy gród. Festiwal Kazimie- wybić pamiątkową monetę, odwiedzić zbrorzowski rozpoczęto punktualnie o godzi- jownię i przymierzyć elementy rycerskiego
nie 15.00 korowodem z rycerską drużyną wyposażenia, spróbować wypiekanych na
na czele. Po oficjalnym otwarciu imprezy palenisku podpłomyków z miodem. Chcąc
przez Burmistrza Pawła Knafla i wybiciu skosztować tradycyjnych, średniowiecznych
pierwszej, kazimierzowskiej monety, roz- dań warto było odwiedzić stoisko Wesołych
poczęły się warsztaty, pokazy rzemiosł Kumoszek z Granowa (czyli utalentowaśredniowiecznych, koncerty zespołu wyko- nych kulinarnie panie z KGW z Prandocina
nującego utwory na średniowiecznych in- Wysiołka). O umiejętnościach kulinarnych
strumentach, prezentacje dawnych tańców pań świadczyć może nagroda za osiągnięcia
i walki rycerskie, które trwały nieprzerwanie w dziedzinie sztuki kulinarnej, którą ufundował Starosta Powiatu Krakowskiego Józef
Krzyworzeka. Nagrodę wręczyła przedstawicielkom KGW w czasie Festiwalu Kazimierzowskiego Małgorzata Zięć, Dyrektor
Biura Promocji i Współpracy Powiatu Krakowskiego.
Późnym wieczorem Drużyna Wojów
Piastowskich „Jantar” przygotowała rekonstrukcję obrzędowości dawnych Słowian.
Poprowadził ją, wokół rozpalonego ogniska,
Jago – kapłan rodem ze „Starej Baśni”.
W czasie, gdy Rynek trwał w ściśle średniowiecznym klimacie pod Centrum Kultury panowała anielska aura. Przed godziną
16.00 artyści Ceramiki bez Granic ułożyli
piec węgierski, w którym przez kolejne dni
wypalaliśmy rzeźbę Anioła. Ogień w piecu
rozpalił Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak oraz Burmistrz
Paweł Knafel. Następnie odsłoniliśmy anielskie panneau na wieży Centrum Kultury,
a z okna MGCK uleciały białe, anielskie
wydarzenia 9
pióra. Tematyka anielska przeważała również na wystawie w Muzeum Ziemi Słomnickiej, w czasie której można było podziwiać
ceramiczne anioły – to nawiązanie do naszego herbu z Archaniołem Michałem. Część
prac zaprezentowanych na wystawie stanowiły rzeźby wykonane przez uczestników
warsztatów ceramicznych, jakie Ceramika
bez Granic prowadziła w Centrum Kultury.
Na zakończenie II Festiwalu Kazimierzowskiego wieczorem pod Centrum Kultury, w spektaklu plenerowym „Serce Don
Juana w ogniu”, wystąpiła grupa artystyczna
Scena Kalejdoskop. W sztuce wystąpili aktorzy na szczudłach ubrani w symboliczne,
epokowe kostiumy teatralne. Ich grze towarzyszyły efekty pirotechniczne i świetlne
razem z piękną, klasyczną muzyką.
J.A.
80 lat KGW z Prandocina
14 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich
z Prandocina świętowało 80. rocznicę założenia koła. Jubileuszowe obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele św. Jana
Chrzciciela w Prandocinie. O godzinie
16.00 rozpoczęto część oficjalną, która była
doskonałą okazją do wspomnień oraz do
podsumowania dotychczasowej pracy koła.
Głos Słomnik lipiec 2015
Powstała kilkadziesiąt lat temu organizacja,
aktywizująca od samego początku kobiety
wiejskie, do dziś zrzesza liczne członkinie
dbające o tradycję i kulturę naszego regionu. Na jubileuszowych uroczystościach nie
zabrakło oczywiście poczęstunku oraz, już
późnym wieczorem, zabawy tanecznej.
red.
10
wydarzenia
Nowoczesna Biblioteka ze 100-letnią tradycją
Dnia 10 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 100. rocznicy
powstania pierwszej książnicy w Słomnikach oraz 70. rocznicy rozpoczęcia działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki
Publicznej. Dodatkowo minęło 15 lat, odkąd siedzibą MBP w Słomnikach jest lokal
w budynku tzw. „starej szkoły” przy ul. Kościuszki 26 oraz 10 lat samodzielności biblioteki, po wyłączeniu jej ze struktur M-GCK.
Obchody Jubileuszowe według programu
zamieszczonego na plakatach odbyły się pod
patronatem Burmistrza Gminy Słomniki.
Początki powszechnego czytelnictwa
w Słomnikach przedstawiła Dyrektor MBP
w Słomnikach – pani Maria Jędrychowska. Zebrani licznie goście uroczystości m.
in. Dyrektorzy Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie oraz Powiatowej
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach usłyszeli, że stało się to za przyczyną działacza ludowego i społecznika,
prawnika, urzędnika sądowego, konsularnego, senatora – Zygmunta Nowickiego. Jak
podaje Biogram Biblioteki Sejmowej założył
on w 1915 roku Towarzystwo Oświaty Polskiej w Słomnikach z biblioteką, czytelnią
i ochronką dla dzieci. Biblioteka Towarzystwa Oświaty Polskiej czynna była raz w tygodniu w sobotę. W pomieszczeniu gdzie
znajdował się księgozbiór odbywały się
też próby chóru „Lutnia” i sekcji teatralnej.
Na podstawie przekazów ustnych wiemy,
że w czasie II wojny światowej część księgozbioru przechowywana była na strychu
szkoły męskiej. Trudno ustalić jaki był los
wszystkich książek Towarzystwa Oświaty
Polskiej, wiadomym jest, że po wojnie 608
z nich zapoczątkowało zbiory biblioteki
publicznej. Po II wojnie światowej pierwszą
osobą opiekującą się księgozbiorem i udostępniającą go mieszkańcom była Stefania
Szarek, następnie Wanda Kut, po niej – Barbara Barga. Wielce zasłużonym dyrektorem
biblioteki był Józef Śmiałek. Przez szereg
lat funkcję tę pełniła osoba, którą wielu
z obecnych na sali pamiętało – Alicja Śmiałek. W tym czasie sieć biblioteczna oprócz
biblioteki głównej i filii obejmowała szereg
punktów bibliotecznych, w których udostępnianiem książek i krzewieniem kultury
parali się społecznicy.
Najstarsi mieszkańcy Słomnik pamiętają
bibliotekę jako wędrującą, ponieważ często
zmieniała lokalizację. Pierwszą z nich był
dom nr 20 przy ul. Kościuszki. Można więc
rzec, że biblioteka zatoczyła koło. Następnie mieściła się w Rynku pod nr 4, później
ponownie przy ul. Kościuszki ale po drugiej
stronie ulicy pod nr 5. Od 1974 roku przez
długie lata jej siedzibą był lokal na I piętrze
remizy OSP, aż Uchwałą Rady Miejskiej
z 2000 roku została przeniesiona do budynku tzw. „starej szkoły” przy ul. Kościuszki
26, gdzie mieści się do dziś. Tło historyczne
powstania pierwszej w mieście książnicy
oraz wybitną postać jej założyciela przybli-
żyła w prelekcji pani Klaudia Skrężyna – autorka „Monografii Słomnik”. Współczesną
bibliotekę przedstawiła zebranym Dyrektor
– pani Maria Jędrychowska w prezentacji
multimedialnej „Rozwój jednostajnie przyspieszony. Działalność Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Słomnikach w latach 20062015”. Wśród dokonań, którymi może się
poszczycić w ciągu ostatnich lat biblioteka
publiczna wymieniła m. in.: liczne zajęcia
i warsztaty dla dzieci i młodzieży (quilling,
deqoupage, techniczne, szydełkowanie), organizowane w czasie ferii, wakacji, różnych
okazji; konkursy literackie, recytatorskie,
plastyczne, poetyckie; spotkania literackie
z ludźmi promującymi książki i czytelnictwo; wieczory poezji, spotkania autorskie;
wystawy; Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i dla dzieci; udział w ogólnopolskich
programach, inicjatywach, np. Tygodniu
Bibliotek, Akademii Orange, Fun English,
Spotkaniach z pasjami, itd.
Wykorzystaną szansą dla MBP w Słomnikach był udział w Programie Rozwoju
Bibliotek, dzięki któremu: bibliotekarze
uczestniczyli w wielu szkoleniach (kompetencyjne, komputerowe, tematyczne, webinaria); 4 placówki biblioteczne w gminie
otrzymały nowoczesny sprzęt elektroniczny,
biblioteka aplikowała do programu „Aktywna Biblioteka”. Dzięki dwu grantom zrealizowała projekty: „Aktywizacja w sferze
kultury osób z lekkim i średnim stopniem
niepełnosprawności” oraz „Ekonomiczne
ABC”. Inne działania zrealizowane przez
bibliotekę publiczną w 2014 i 2015 roku to:
wprowadzenie nowego logo; pełna komputeryzacja procesów bibliotecznych w programie SOWA Sokrates; przystąpienie do
programu „Klucz do Kultury” oraz identyfikacja wizualna wg projektu „Kierunek
biblioteka”. W lokalu biblioteki przeprowadzono liczne remonty, tj.: wymianę okien,
drzwi, montaż sufitu podwieszanego w czytelni, malowanie wszystkich pomieszczeń,
wymianę oświetlenia, częściowy zakup
mebli, montaż kącika dla dzieci i aneksu
komputerowego, remont sanitariatów, itd.
Następnie zebrani na uroczystości obejrzeli przedstawienie „Książka – z życiem
człowieka spleciona wstęga” przygotowane
przez młodzież z Prywatnego Gimnazjum
w Kacicach, pod opieką Dyrektor – pani Aliny Ordy oraz będącej również autorką scenariusza – Teresy Ordy. Występ uzdolnionej
aktorsko młodzieży zachwycił widzów.
Na zakończenie nastąpiło wręczenie
nagród laureatom konkursu poetyckiego
„Kulturowo obdarowani” zorganizowanego
z okazji 100-lecia książnicy. Jednym z jego
celów było promowanie amatorskiej twórczości poetyckiej, tematyka utworów miała
być związana z biblioteką bądź aktywnością kulturalną społeczności lokalnej. Jury
w składzie: pisarz, polonistka, bibliotekarz
przyznało pierwsze miejsce ex equo Annie
Wójcik za wiersz „Biblioteka” i Magdalenie
Ostrowskiej za wiersz „Podaj mi”, na drugim
miejscu znalazł się wiersz „Miejsce, czas,
mądrość” autorstwa Zbigniewa Naumowicza. Ponadto Jury wyróżniło poezje Diany
Miszczyk, Miry Michalskiej-Contu i Urszuli
Kumon. Nagrodzone wiersze zostały zaprezentowane przez bibliotekarkę Magdalenę
Szwajcę i polonistkę Annę Węgrzynowicz.
Biblioteka ufundowała również nagrody dla
swoich najaktywniejszych czytelników, którymi w roku 2015 są: Anna Przeniosło, Jerzy
Kolano, Elżbieta Rojek, Krystyna Ciszewska, Maria Nawrocka, Jacek Iwiński, Maria
Jędrychowska, Maria Waligóra, Ewa Barakońska i Piotr Miszczyk.
Klubowicze, których moderatorem jest
bibliotekarka Halina Warchołek, w ciągu
8 lat istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki w MBP w Słomnikach spotkali się kilkadziesiąt razy, aby rozmawiać o książkach
i pisać recenzje ze spotkań. Wobec uczestników uroczystości zostali uhonorowani i obdarowani cennymi książkami. Były to Panie:
Urszula Zielińska, Halina Kurkiewicz, Ewa
Pycia, Barbara Kapuścik, Teresa Strona, Michalina Ogar, Krystyna Filipowicz, Maria
Wasik, Elżbieta Strona, Janina Jędrzejczyk,
Michalina Bałazińska, Iwona Zdechlik,
Eżbieta Janik i Barbara Janicka.
Trud włożony w prowadzenie biblioteki
i organizację uroczystości jubileuszowej docenili: Dyrektorzy Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie – pan Jerzy Woźniakiewicz i pani Anna Wiśniewska oraz
Dyrektor Powiatowej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jerzmanowicach – pani Dorota Furman, składając na ręce pani Marii
Jędrychowskiej listy gratulacyjne i kwiaty
oraz życzenia dalszych sukcesów. Doniosłość obchodzonego jubileuszu podkreślił
Burmistrz Gminy Słomniki – pan Paweł
Knafel. W swoim wystąpieniu podziękował pracownikom biblioteki za rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz
upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury
w gminie.
Po uroczystościach w sali widowiskowej uczestnicy przeszli do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach przy ul.
Kościuszki, aby obejrzeć zabytkowe książki
wyeksponowane na wystawie – „Słomnicka biblioteka – śladami przeszłości” oraz
skosztować jubileuszowego tortu.
M. J.
KULTURA 11
Przegląd Twórczości MGCK
Systematyczne ćwiczenia, tygodnie prób i przygotowań i olbrzymie zaangażowanie –
to wszystko sprawiło, że 14 czerwca uczestnicy warsztatów prowadzonych w MGCK
zaprezentowali się z najlepszej strony. Dla wielu z nich był to pierwszy występ na
scenie przed tak dużą publicznością.
Przegląd twórczości Centrum Kultury był ska, Julia Gaździcka, Ola Rusek, Sebastian
dniem wyjątkowym zarówno dla uczestni- Plutecki, Ola Styczeń, Klaudia Brykalska,
ków warsztatów, jak i instruktorów pracu- Patrycja Siudek, Dawid Studziżba i Dominik
jących w MGCK. Kilkugodzinny koncert, Kuca. Następnie, przy wsparciu muzyków,
w czasie którego zaprezentowali się gita- wystąpili perkusiści: Diana Pałka, Antoni
rzyści, perkusiści, grupy taneczne, zespoły Dulewicz, Kuba Bubak, Andrzej Kurowski
wokalne i muzyczne, był podsumowaniem oraz najmłodszy Krzyś Słota. Po występach
muzycznych nadszedł czas na taneczne –
całego roku warsztatowego.
Niedzielny poranek powitał nas słońcem swoje umiejętności pokazał Dominik Pałka
i wysoką temperaturą, więc koncert został oraz uczestniczki zajęć baletowych, prowaprzeniesiony z sali widowiskowej MGCK dzonych przez Artistic Studio z Miechowa.
na scenę w parku przy ulicy Wolności. Chwilę później na scenie wystąpił zespół
Punktualnie o godzinie 17.30, w pierwszej wokalny Trójka, a w następnej kolejności
kolejności, zaprezentowali się uczestnicy zespoły muzyczne – IDon’tKnow, Switch
warsztatów gitarowych: Gabrysia Stuczyń- it, Kormorany oraz Gra Wstępna. Koncert
zakończył się późnym wieczorem, tuż po
godzinie 22.00.
Dziękujemy za miłą atmosferę i gorące
owacje dla uczestników zajęć. Zapraszamy
na warsztaty po przerwie wakacyjnej!
J.A.
Wernisaż wystawy „Na szkle malowane”
14 czerwca wystawą w Muzeum Ziemi
Słomnickiej zakończona została II edycja
projektu „Na szkle malowane”. Projekt,
organizowany drugi rok z rzędu przez
Centrum Kultury w Słomnikach i Towa-
rzystwo Kulturalno-Sportowe, zgromadził
40 uczestników – dzieci, młodzież i osoby
dorosłe.
Przez półtora miesiąca w Centrum
Kultury odbywały się bezpłatne warsztaty artystyczne malowania na szkle, które
Głos Słomnik lipiec 2015
prowadziła animator kultury Zuzanna Michalska. W ramach warsztatów gościliśmy
w Słomnikach pana Zdzisława Słoninę – artystę ze Świątnik Górnych, który podzielił
się z poczatkującymi artystami swoją wiedzą. Efekty pracy uczestnicy projektu zaprezentowali w czasie niedzielnego wernisażu
– obrazy prezentujące anioły, zwierzęta,
wielokolorowe wazony z kwiecistymi wzorami, talerze czy kubki.
Projekt „Na szkle malowane” zorganizowało Towarzystwo Kulturalno-Sportowe
przy współpracy z Centrum Kultury
w Słomnikach, dzięki wsparciu finansowemu ze strony Burmistrza Gminy Słomniki.
J.A.
12
edukacja
Ekoedukacja dzieci i młodzieży
Przez cały maj uczniowie szkół znajdujących się na terenie naszej gminy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach oraz warsztatach zorganizowanych na terenie Centrum
Ekologicznego Barycz. Dzięki inicjatywie radnej Ewy Kaszuby oraz wsparciu finansowemu gminy, dzieci i młodzież nie tylko zapoznały się z działalnością krakowskiego składowiska, ale również poszerzyły wiedzę z zakresu recyklingu czy sposobów
segregacji śmieci.
Kompleks Barycz to jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc w Polsce. Zajmuje obszar o powierzchni 36 ha. Prace
rozpoczęto tu w roku 1974, a ostatnie instalacje pochodzą z roku 2005. Zaledwie
niecałe dwa lata temu radni Rady Miejskiej
w Słomnikach mieli okazję zwiedzić cały
kompleks, na kilka miesięcy przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy śmieciowej. W czasie odwiedzin w Baryczy radna
Kaszuba zainteresowała się ścieżkami edukacyjnymi przygotowanymi na terenie kompleksu dla dzieci i młodzieży – stąd pomysł
na zorganizowanie ekologicznych lekcji na
terenie zakładu dla uczniów naszych szkół.
Zajęcia edukacyjne w kompleksie odbyły
się bezpłatnie, a transport zapewnił Urząd
Miejski w Słomnikach.
Na czym polegały ekologiczne warsztaty? W czasie wycieczki uczniowie nie tylko
wysłuchali opowieści o tym, jaką drogę przebywa każdy śmieć wyrzucony przez nich do
kosza, ale dowiedzieli się jak segregować
śmieci i zobaczyli, co można wyprodukować z odzyskanych surowców. Najciekawszym punktem wycieczek była możliwość
„podejrzenia” jak funkcjonuje składowisko.
Dzieci mogły zobaczyć na własne oczy jak
wygląda sortownia śmieci i kompostownia,
oglądały pracowników Baryczy przy pracy
– opisuje wycieczkę nauczycielka z ZSO
w Słomnikach, pani Urszula Łączny. Co
ważniejsze, dowiedziały się w jaki sposób
wcielić ekozasady w życie: jakie są rodzaje odpadów, jak sortować śmieci w domu
i co zrobić z niebezpiecznymi odpadami.
Miejmy nadzieję, że ta wiedza zaprocentuje
w przyszłości.
J.A.
Bum Bum Rurki, wulkany i pokazy gimnastyczne
Tytułowe atrakcje to tylko część programu
przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Niedźwiedziu z okazji
Dnia Otwartego, który w tym roku przyciągnął bardzo licznych gości. Byli to przede wszystkim rodzice, ale także absolwenci,
którzy odwiedzili szkołę z radością wskazując zmiany, które w niej zachodzą.
Goście mogli obejrzeć programy artystyczne przygotowane przez przedszkolaków i uczniów klas najmłodszych, którzy
zaprosili swoich rodziców do wspólnego
świętowania Dnia Matki. Najmłodsi ze
swoimi opiekunami zachęcali również do
gry na instrumentach nowoczesnych, a były
to między innymi wspomniane już Bum
Bum Rurki, jak i do udziału w warsztatach
plastycznych, podczas których wykonywali
kwiatuszki ze słodkimi niespodziankami.
Uczniowie szkoły podstawowej chwalili się
też umiejętnościami tanecznymi i gimnastycznymi.
Gimnazjaliści prezentowali projekt edukacyjny pod tytułem „Dom rodzinny widać,
choć go nie ma”, udzielali pierwszej pomocy
przedmedycznej, prezentowali kroniki szkoły, a także prace projektowe z języka angielskiego. Najliczniejsza grupa zaangażowana
była przy widowiskowych eksperymentach
chemicznych i fizycznych, gdzie pokazywali jak m.in. rozpoznać gęstość cieczy
czy rozdzielić tusz na poszczególne kolory.
Dla spragnionych i głodnych przygotowany
został poczęstunek.
Elżbieta Mistarz
Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach
W maju bardzo uroczyście obchodziliśmy
Święto Mamy i Taty. Podczas specjalnie
przygotowanych przedstawień i zajęć otwartych dla rodziców przedszkolaki recytowały
okolicznościowe wiersze, wyrażając w ten
sposób swoje uczucia przywiązania, miłość,
szacunek i wdzięczność za trud wychowania. Nie zabrakło też piosenek o tematyce
rodzinnej. Dzieci zaprezentowały również
szerokie umiejętności taneczno-muzyczne.
Podczas występów adresowanych do ro-
dziców na twarzach mam i tatusiów gościł
uśmiech, a czasem i wzruszenie. Przedszkolaki w podzięce podarowały swoim
rodzicom własnoręcznie wykonane laurki
i upominki. Nie mogło zabraknąć też wspólnych rozmów przy słodkim poczęstunku.
9 czerwca całe nasze przedszkole pojechało na wycieczkę autokarową do ZOO
w Krakowie. Ogród zoologiczny jest wspaniałym miejscem do spędzenia wolnego
czasu na świeżym powietrzu, a przy tym
doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy
przyrodniczej. Największy podziw wśród
dzieci, spośród wszystkich zwierząt wzbudziły żyrafy i słonie. Z wielkim zachwytem dzieci obejrzały przepiękne, kolorowe
ptactwo, z lekkim niepokojem, ale i zaciekawieniem podglądały tygrysy, węże i kameleony. Sympatię wśród dzieci wzbudziły
również małe kucyki i osiołki, które ochoczo
nastawiały głowy, żeby je pogłaskać. Podczas zwiedzania ZOO zrobiliśmy zdjęcia
pamiątkowe, starając się uchwycić na nich
to wszystko, co najciekawsze. Uwieńczeniem wycieczki był poczęstunek z frytek,
na które dzieci nie mogły się doczekać.
Z uśmiechem na twarzach, troszkę zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy
do naszego przedszkola. Pobyt w ogrodzie
zoologicznym dostarczył dzieciom wielu
nowych wrażeń i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym
i atrakcyjnym miejscu. Bardzo nam się podobało i z pewnością za jakiś czas znów odwiedzimy mieszkające w ZOO zwierzątka.
Koniec czerwca to w przedszkolu czas
pożegnań. Z tej okazji we wszystkich grupach odbyły się uroczyste pożegnalne
przedstawienia. Po programie artystycznym
nadszedł czas na uroczyste wręczenie dyplomów i upominków. Wszystkim dzieciom
życzymy udanych i bezpiecznych wakacji,
a najstarszym z nich samych sukcesów na
dalszej drodze edukacji.
Agnieszka Kurek
edukacja 13
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej dla gimnazjalistów
26 maja br. w Prywatnym Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Smrokowie odbył się
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej dla gimnazjalistów. Pomysłodawcą
i głównym organizatorem była mgr Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, anglistka pracująca
we wspomnianym Gimnazjum. W konkursie
udział wzięło 21 uczniów z następujących
szkół: Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu, Publiczne Gimnazjum
im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach,
Gimnazjum nr 1 in. Macieja Miechowity
w Miechowie, Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach oraz
Niepubliczne Gimnazjum w Miechowie.
W imieniu organizatorów uczestników przywitała pani Dyrektor mgr inż. Małgorzata
Domagała oraz Chór Metrum Prywatnego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Smrokowie
pod przewodnictwem mgr Justyny Szlosek,
który wykonał wiązankę światowych przebojów w 9 językach.
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej dla gimnazjalistów został
rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły (do 5 osób). Jury oceniało
uczestników w 5 kategoriach: poprawność
językowa i dykcja, walory głosowe, muzykalność i poczucie rytmu, dobór repertuaru
i jego stopień trudności, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Poziom
konkursu był wysoki, a jego uczestnicy dostarczyli jury i widowni wielu przyjemnych
oraz wzruszających doznań muzycznych.
Laureatami I Międzyszkolnego Konkursu
Piosenki Obcojęzycznej dla gimnazjalistów
w kategorii soliści zostali: I miejsce – Sylwia Patecka z Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Niedźwiedziu w piosence Miley Cyrus „When I look at you”; II miejsce
– Małgorzata Zębala z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu w piosence
Adele „One and only”; III miejsce – Marcin
Domagała z Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach w piosence
Glena Hansarda „Falling slowly”. W kategorii Zespoły jury po burzliwej dyskusji
zdecydowało się przyznać tylko dwa pierwsze miejsca ex aequo. Zajęli je odpowiednio:
Julia Szlachta i Maria Zaranek – uczennice
Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza
Wielkiego w Słomnikach w utworze Shawn
Mendes „Stitches” oraz Karolina Mickuś
Z wizytą w TVN
W piątek, 29 maja 2015 r. uczniowie klas
pierwszej i trzeciej gimnazjum ze Smrokowa pojechali do studia telewizji TVN w Krakowie. Wycieczka po gmachu telewizji była
pełna wrażeń i niezapomnianych emocji.
W telewizji uczniowie zwiedzili plany filmowe seriali „Szpital” oraz „Szkoła”, jak
również studio nagrań i reżyserkę „Rozmów
w toku”. Wszędzie wejść się oczywiście
i Eryk Dźwigała – uczniowie Gimnazjum
nr 1 in. Macieja Miechowity w Miechowie
w piosence The Pretty Reckless „My medicine”. Laureaci oraz pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Prywatnego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Smrokowie oraz następujące wydawnictwa językowe.
Serdecznie zapraszamy uczniów lokalnych szkół gimnazjalnych do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
KBL
nie udało; bo tajemnica handlowa, bo trwa
praca, ale z pomocą sympatycznego przewodnika gimnazjaliści zobaczyli naprawdę
wiele i mogli porozmawiać z aktorami pracującymi na planie. Prawdziwą atrakcją była
rozmowa i wspólne zdjęcie z doktor Dominiką z serialu „Szpital”, jak również wcielenie się w role widzów, zaproszonych gości
i prowadzającej w studio nagrań „Rozmów
w toku”.
Magdalena Wykurz
… i aby żyć siebie samego trzeba dać
Są to słowa piosenki Stanisława Sojki, którą na podsumowanie działań gimnazjalistów
z Waganowic, w ramach projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, zaśpiewał Marcin.
Nasz kolega, odbiorca naszych działań, utalentowany muzycznie, pięknie śpiewający,
wymagający stałej pomocy i rehabilitacji.
W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści
po raz piąty przystąpili do projektu „Mieć
Wyobraźnię Miłosierdzia”. Pod opieką pań
S. Reguckiej i A. Koniecznej podjęli wiele
inicjatyw na rzecz drugiego człowieka, które kapituła konkursu oceniła na II miejsce
w Małopolsce. Przez ostatnie 4 lata zdobywaliśmy wyróżnienia.
10 czerwca udaliśmy się do Filharmonii
Krakowskiej, aby odebrać nagrodę, którą
był projektor dla naszej szkoły. Bardzo się
cieszymy, że nasza praca została nie tylko
zauważona, ale także nagrodzona. W zasadzie nieważne, co zrobiliśmy ile zrobiliśmy,
ale ważne, że pomagaliśmy, szukaliśmy
pomocy i robiliśmy to wszystko z sercem.
Mamy nadzieję, że przed nami kolejna edycja projektu i kolejne wyzwanie, które chętnie podejmiemy, nawet bez konkursu.
Zapraszamy do współpracy. Marcin od
nas, a w zasadzie od wszystkich, którzy
wsparli naszą działalność dostał orbitrek, ale
ciągle potrzebuje stałej rehabilitacji i sprzę-
My też mamy koniec roku szkolnego
9 czerwca nauczyciele – emeryci gminy
Słomniki zakończyli rok szkolny swej działalności. Pod nowym kierownictwem rok ten
przepłynął spokojnie, ale owocnie. Były wycieczki i spotkania w miłym gronie. Jednak
9 czerwca odbyło się to zupełnie inaczej.
Dzięki uprzejmości Zosi Wcisło i jej męża,
który jest leśnikiem zostało zorganizowane
na polanie w lesie ognisko. Solenizantki
Głos Słomnik lipiec 2015
tj. wszystkie Elżbiety i Haliny przygotowały
dla nas kiełbaski i ciasteczka, a pan Wcisło
serwował smaczne trunki własnego wyrobu.
Było wesoło, a zwłaszcza wtedy, kiedy nieodzowna i zawsze młoda pani Obrzut zaproponowała śpiewanie harcerskich piosenek.
Przy akompaniamencie pana Miszczyka,
który grał na organkach śpiew wyszedł nawet dosyć, dosyć. Szkoda, że koło 18.00
tu do domowych ćwiczeń. Pomyśl, może
i Ty możesz pomóc!
Wolontariusze ZS Waganowice
trzeba było się pożegnać, bo gospodarze
musieli przygotować teren dla nowych gości – mieli przyjechać Niemcy.
Wróciliśmy do domu, ale wspomnienia
tego spotkania towarzyszyć nam będą przez
całe wakacje. Więc do zobaczenia we wrześniu drogie koleżanki i koledzy. Życzę Wam
spokojnego wypoczynku i werwy do dalszej
pracy.
Wasza St. Roch
14
edukacja
Konkurs „Szkoła Marzeń”
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci zorganizował w roku 2015, wzorem lat ubiegłych, konkurs „Szkoła marzeń” adresowany do dzieci
i młodzieży z różnych placówek. Poprzednie
edycje konkursu odbywały się pod hasłami
„Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat”
(2012), „Gdzie są moje korzenie?” (2013)
oraz „Moja Polska w 2050 roku” (2014).
Uczestnicy tegorocznego konkursu mieli
przedstawić swoją wizję i oczekiwania wobec szkoły, jako miejsca przyjaznego uczniom. Mogli to zrobić w dowolnej formie,
zarówno plastycznej, jak i literackiej. Do
tegorocznego konkursu zgłosiło się 7,5 tys.
uczestników. Na etapie okręgowym w jego
przeprowadzenie zaangażowało się 91 biur
senatorskich i poselskich. Jedną z placówek,
która wzięła udział w tym przedsięwzięciu
był Zespół Szkół im. S. Wyspiańskiego
z Waganowic. Już w styczniu br. zgłosiło się
wielu chętnych uczniów do udziału w konkursie. Zebrane prace plastyczne i literackie
zostały przekazane przez koordynatorki
konkursu – p. J. Cholewę i p. J. Baranek –
do biura poselskiego pana posła Józefa Lassoty. Konkurs składał się z dwóch etapów:
okręgowego (w biurach parlamentarnych)
i ogólnopolskiego (w Zespole ds. Dzieci).
Jury powołane przez pana posła wyłoniło 20 prac uczniów ZS w Waganowicach,
w czterech kategoriach, które przeszły do
etapu ogólnopolskiego. Autorzy wyróżnionych prac wyjechali do Senatu RP na finał
konkursu „Szkoła marzeń”. Finał ten odbył
się 22 maja br. w sali kolumnowej Sejmu RP.
Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano
662 prace z całej Polski. Zespół postanowił
nie przyznawać miejsc, natomiast ogłoszono
listę zwycięzców. Na tej liście znalazła się
uczennica naszej Szkoły – Klaudia Krawczyk, której serdecznie gratulujemy! Każdy
z uczestników finału otrzymał pamiątkowy
dyplom i nagrodę rzeczową. Po zakończeniu
części oficjalnej, dzięki uprzejmości pana
posła Lassoty, finaliści konkursu z Waganowic wraz z opiekunami i panią dyrektor
Urszulą Piwek, zwiedzali Sejm i Senat,
mieli możliwość głosowania i brania udział
w dyskusji na tematy związane ze szkolnictwem. Zostali również zaproszeni na
warsztaty w Muzeum Powstania Warszawskiego.
W tym miejscu chciałybyśmy serdecznie
podziękować panu posłowi Józefowi Lassocie oraz pracownikom jego biura za serdeczną współpracę, zaangażowanie w promocję
szkoły, zafundowanie niezapomnianej wycieczki do Warszawy.
J. Cholewa i J. Baranek
nasza historia
Pamięci Sługi Bożego Ks. Jana
Jędrychowskiego CM (1899-1942) c.d.
„Pamiątki i wspomnienia są jedynym rajem, z którego nie można wygnać”
J.P.Richter
Wartość pamiątek i wspomnień rodzinnych Jędrychowski, rzeźnik 30 letni zamieszkały
o Słudze Bożym ks. Janie Jędrychowskim w Słomnikach, w obecności świadków Piojest nieoceniona, gdy chce się poznać jego tra Petrychowskiego szewca 36-letniego,
osobowość. Znamy je dzięki życzliwości ro- Wincentego Tochowicza 38-letniego zadziny, gdzie się zachowały i są pielęgnowa- mieszkałych w Słomnikach i przedstawili
ne. Pani Krystyna Nowaczek – siostrzenica nam dziecko męskiej płci, oznajmując, że
ks. Jana i świadek w procesie beatyfikacyj- urodził się w Słomnikach wczorajszego
nym udostępniła nam dokumenty pochodzą- dnia o 6 wieczorem z jego prawowitej żony
ce ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Franciszki z Kurkiewiczów (urodzonej 27 lat
Wincentego, a Paulo w Krakowie oraz pa- temu) 27 letniej. Dziecięciu temu nadane bęmiątki i informacje o rodzinie. Wspomnie- dzie imię na chrzcie – Jan. Świadkiem był
niami i cenną pamiątką podzieliła się z nami ksiądz Wincenty Popiel.
także Pani Marianna Pędracka, której babcia
była Matką Chrzestną ks. Jana. Przytoczymy
je w następnym artykule. Na ich podstawie
można odtworzyć pewne fakty z życia Sługi
Bożego ks. Jana Jędrychowskiego, których
zapewne nie znał biograf cytowany w poprzednim numerze.
Dom rodzinny – rodzeństwo
Rodzinny dom – Słomniki, Rynek 4
Rodzice – Jan Jędrychowski i Franciszka z domu Kurkiewicz. Posiadali dość duże
gospodarstwo w Brończycach i trudnili się
handlem.
Rodzeństwo: Marianna, Helena, Zofia,
Antonina i Wincenty.
Ks. Jan Jędrychowski urodził się
23 września 1899 r., ówczesnym zwyczajem dokonano rejestracji dziecka w języku
rosyjskim, gdyż Słomniki były wtedy pod
zaborem rosyjskim.
W tłumaczeniu: „Odbyło się to w osadzie Słomniki. Przyszedł osobiście Jan
Okres nauki. Wspomnienia rodziny.
W 1915 r. ks. Jan Jędrychowski został
przyjęty do Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie, gdzie ukończył szkołę średnią. 23 września 1919 r wstąpił do
Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Równocześnie rozpoczął
studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie
Teologicznym Księży Misjonarzy. Wtedy
miało miejsce ważne wydarzenie rodzinne, które opowiedziała nam pani Krystyna
Nowaczek. Niespodziewanie zachorowała
matka ks. Jana. Jego siostry nie powiadomiły go o tym, mimo iż stan chorej był ciężki,
ponieważ zdawał wtedy ważne egzaminy.
Kiedy przyjechał do Słomnik, wyszły mu
na spotkanie, ale nie uprzedziły, że ona
nie żyje. Ksiądz Jan zastał matkę leżącą
w trumnie i na ten widok zemdlał. Franciszka Jędrychowska z domu Kurkiewicz zmarła
22 X 1920 r. w wieku 46 lat. Od tej pory
siostry księdza dbały o niego i zawoziły mu
paczki do seminarium.
Śluby i święcenia kapłańskie.
19 lipca 1922 r. ks. Jan złożył śluby święte. 6 czerwca 1926 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jego dewizą kapłańską i misyjną
były słowa: „Opowiadać Ewangelię ubogim posłał mnie Pan” (Łk, 4,18) oraz „Cóż
oddam Panu za wszystko co mi uczynił”
(Ps 115). Na obrazku, który jest pamiątką
święceń kapłańskich i pierwszej Mszy św.
celebrowanej przez ks. Jana widnieje postać
św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1873-1897).
Została Ona ogłoszona świętą 17 maja
1925 roku, czyli rok przed jego święceniami
kapłańskimi. Siostry ks. Jana wraz z ojcem
przygotowały mu uroczyste prymicje.
W zgromadzonych dokumentach znajduje się pismo wystosowane przez kardynała
nasza historia 15
Stefana Sapiehę, w którym udziela ks. Janowi – kapłanowi ze Zgromadzenia Misjonarzy, władzy rozgrzeszania (spowiedzi) do
końca 1932 roku. Pamiątki i wspomnienia
świadczą o wyjątkowej więzi rodzinnej,
wzajemnym szacunku i trosce o siebie. Dowodem na to jest m. in. list ks. Jana Jędrychowskiego do najmłodszej siostry Antoniny
z okazji jej ślubu z Adamem Kurkiewiczem.
Kraków dnia 6 /I. 1936r.
Kochana Tosiu
Ponieważ nie mogę przyjechać, z powodu
przyczyn ode mnie niezależnych, na tak
ważną i decydującą dla Ciebie, Kochana Tosiu chwilę, dlatego przepraszam Cię bardzo,
a zarazem ośmielam się choć z dala w duchu brać udział w Twej Uroczystości, a Ty
racz przyjąć ode mnie te życzenia, jako objaw braterskiej życzliwości i miłości. Gdy
staniesz na ślubnym kobiercu, wyobraź
sobie, że widzisz mnie asystującego przy
tej ceremonii ślubnej i przemawiającego
do Ciebie i do wszystkich uczestników w te
mniej więcej słowa:
Dnia 9 lutego 1936 roku pod wieczór staniesz ze swym oblubieńcem u stóp ołtarza,
by wobec Boga złożyć przysięgę dozgonnej wierności małżeńskiej, do której Was
wzajemny szacunek i miłość – wspólne
zezwolenie, a wreszcie błogosławieństwo
całej familji przygotowały. Jest to chwila
ważna, uroczysta, stanowcza na całe wasze
życie. Od tej chwili bowiem rozpoczynacie
nowy tryb życia, nowy stan, nowe obowiązki, nowe ciężary i nową odpowiedzialność
przed własnym sumieniem, przed Bogiem
i przed ludźmi. Odtąd obserwować będą
Głos Słomnik lipiec 2015
każdy Wasz krok, każdy
czyn, każde słowo – ludzie, Pan Bóg i sumienie
Wasze. Do tego czasu
byliście wolni i tylko za
siebie i za życie swoje
osobiste odpowiadaliście przed Bogiem. Dziś
zaś składacie młodzieńczy kwiat, młodzieńcze
marzenia i plany na ołtarzu i stajecie się jedną
familią, jedną rodziną
katolicką, o jednej duszy
i jednym sercu, że się tak
wyrażę, w której wszystko ma być wspólne:
wspólna radość, wspólne
szczęście, wspólny smutek, wspólna pociecha i wspólna odpowiedzialność przed Bogiem. Ta przysięga niech
nie będzie na rok, dwa, pięć, dziesięć, ale na
całe życie, a nie tak, jak to się dziś słyszy
i dzieje w zdziczałych jednostkach, które łamiąc przysięgę, tracą wiarę i Boga i wszelki
wstyd, a później kończą marnie. Otóż Wy
macie się stać tym ogniskiem według wiary i ducha Bożego, o którym tak pięknie
mówi w swej Encyklice Ojciec święty Pius
XI. Macie się stać przykładem i wzorem
rodziny chrześcijańsko-katolickiej, a jeżeli
które z Was nie miałoby zamiaru wytrwać
w tym mocnem postanowieniu, to lepiej nie
przysięgajcie sobie wierności, by się nie stać
kamieniem obrazy i zgorszenia dla drugich.
Sądzę, że chcecie być szczęśliwi przez całe
życie, aż do śmierci. Dlatego Kościół święty przez swe błogosławieństwo pragnie Was
uszczęśliwić i zbawić.
Pragnie pobłogosławić ofiarowane sobie wzajemnie ręce
białe jako śnieg, serca czyste
jako kryształ, dusze jasne jako
promień słońca. Związek małżeński to wędrówka, to podróż
w nieznane na całe życie, do
której potrzeba wielkiej łaski
Pana Boga, abyście szczęśliwie
ją przebyli, ręka w rękę, aż do
grobu, tak jak dziś związani
dobrowolnie stułą kapłańską,
znamieniem duchowej władzy,
a za grobem ręka w rękę stanęli
razem po prawicy Bożej.
Dziś więc oboje przyrzekacie sobie, że wzajemnie wspierać się będziecie, wiążąc się
węzłem małżeńskim tak mocnym, że go żadna moc ludzka
rozwiązać nie będzie mogła.
Oboje nosić będziecie od tej
pory obrączki, które między
sobą zamienicie. Obrączki są
z czystego złota, niechaj czystą
i złotą będzie wzajemna miłość
Wasza.
Nic więc dziwnego, że wszyscy tu obecni, bliscy sercem
i związani przyjaźnią, krewni
i znajomi, bliżsi i dalsi, a nawet obcy, chcieliby Wam jak to się mówi, nieba przychylić i widzieć Was zawsze szczęśliwymi,
dlatego składają swe serdeczne życzenia
u stóp Waszych. A moje życzenia oprócz
powyższych, to życzenia przede wszystkim męstwa, miłości i wytrwałości aż
do końca. Tak więc Młody Oblubieńcze,
bądź Jej wodzem i kierownikiem i kieruj
się kompasem sumienia wobec siebie i tej,
której dziś ślubujesz wierność i miłość aż
do śmierci. Prowadź Ją własnym przykładem po drodze cnoty i uczciwości, pracy
i poświęcenia. Osłaniaj przed wszelkim
smutkiem i zmartwieniem. Bądź Jej bratem
i przyjacielem, by nie zaznała opuszczenia, bądź jej wszystkim na ziemi. Ty zaś,
Droga Tosiu, masz mu towarzyszyć w trudzie. W mozołach ulgę przynosić, pociechę
w smutku, odwagę w osłabieniu ducha,
wspierać radą a nade wszystko umacniać go
modlitwą, wzywając pomocy i opieki Matki Najświętszej. Przez cichość, cierpliwość
i miłość, Bóg będzie królował przez Ciebie
w Twoim domu i w sercach domowników.
Bierzesz na siebie dziś trudne i ciężkie obowiązki, a im chętniej im szczerzej, im gorliwiej spełniać je będziesz, tem szczęśliwszą
i pomyślniejszą zgotujesz sobie dolę. Jeżeli
zaś w życiu spotka Was może smutek, niepokój lub zwątpienie, nigdy nie okazujcie
tego na zewnątrz domu swego, ale wtedy
wspierajcie się wspólnie, pocieszajcie się
wzajemnie, by jedno drugiemu otuchą
i podporą było. Zasadą Waszego życia niech
będzie treść następujących słów: dużo darować, dużo przebaczyć, dużo wytłumaczyć,
a przy tem wszystko na dobre tłumaczyć.
Niech więc Bóg sprawi łaską swoją, byście
błogosławili przez całe pożycie Wasze ten
moment, w którym tu przed ołtarzem Jego
klęczycie.
Brat ks. Jan Jędrychowski
W następnym artykule przedstawimy okres
kapłaństwa Sługi Bożego ks. Jana Jędrychowskiego.
Ewa Warda-Kaszuba
Maria Elżbieta Jędrychowska
16
sport i rekreacja
Dzień Dziecka z wędką
31 maja 23 najmłodszych wędkarzy i wędkarek (tak, tak – wśród startujących było aż
10 dziewczynek) spotkało się na dorocznych
zawodach spławikowych zorganizowanych
z okazji ich święta-Dnia Dziecka. Każdej
uczestniczce i uczestnikowi towarzyszyła
silna ekipa złożona najczęściej z rodziców,
ale i dziadków. Zawody te po raz trzeci
nasze koło zorganizowało pod patronatem
firmy Talencik 2 pana Michała Tochowicza.
Nagrody ufundowało również Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach
i koło PZW Słomniki. Tuż przed godziną 9 zamknięto listę startową. Dzieci i ich
opiekunów powitał w imieniu Zarządu Koła
Wiceprezes d/s Sportu Jan Zagrodzki, a regulamin zawodów przedstawił sędzia główny Stanisław Łakomy. Podczas losowania
miejscówek każdy startujący otrzymał
opakowanie zanęty oraz pudełko pinki i soczek. Zawodnicy i zawodniczki startowali
w grupach wiekowych do 10 lat i od 11 do
15. O godzinie 10.00 rozpoczęto zawody,
a przeznaczone na nie 2 godziny szybko
minęły i komisja sędziowska w składzie:
koledzy Staszek Łakomy i Irek Ciałowicz
przystąpiła do ważenia ryb. Okazało się,
że tylko 3 uczestników nie zaliczyło żadnej
rybki w siatce. To w stosunku do wszystkich
startujących odsetek bardzo niski i niespotykany na zawodach seniorów naszego koła.
A zatem dzieci pokazały nam, jak się łowi!
Po podliczeniu wyników ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Grupa młodsza: I – Bartek Gil: 2260 pkt.,
II – Ala Przecherska: 1100 pkt., III – Szymek Gil: 1060 pkt.
Grupa starsza: I – Karol Jędrychowski: 3220 pkt., II – Julka Basta: 2960 pkt.,
III – Ola Kot: 1220 pkt.
Czołówka uzyskała zatem bardzo dobre
jak na krótki okres łowienia wyniki. Wysoko punktowały przede wszystkim leszcze.
Ponadto ryby złowili: Marcin Fortuniak
(320 pkt.), Martyna Fortuniak (100 pkt.),
Kacper Szczepanik (480 pkt.), Julia Włodarczyk (760 pkt.), Kasia Włodarczyk
(200 pkt.), Krystian Czyżewski (900 pkt.),
Zuzia Pawlik (380 pkt.), Kuba Lepiarczyk
(100 pkt.), Maciek Zagrodzki (260 pkt.),
Maja Zagrodzka (20 pkt.), Mateusz Kot
(400 pkt.), Zuzia Szczęsny (1040 pkt.), Weronika Grzegórzko (760 pkt.) i Dominik Soczewica (120 pkt.). Następnie Prezes Koła
Andrzej Kądziela w asyście Wiceprezesa
d/s Sportu Jana Zagrodzkiego wręczyli nagrody zwycięzcom, a były to puchary i wędki dla zwycięzców oraz smycze. Ponadto
każda uczestniczka i uczestnik otrzymali
paczkę ze smakołykami oraz koszulkę. Serdecznie dziękujemy sponsorom za objęcie
patronatem zawodów i ufundowanie nagród.
Zawody przebiegły w miłej rodzinnej
atmosferze. Być może udało się zaszczepić choćby u niektórych chęć uprawiania
tego hobby. Wypuszczanie wszystkich złowionych rybek natomiast uczy właściwego
stosunku do zwierząt i pokazuje, że wędkarstwo nie musi łączyć się z zabijaniem ryb.
Zarząd Koła dziękuje wszystkim przybyłym na zawody i do zobaczenia za rok.
W. P. Kaczmarczyk
(skróty od redakcji Głosu Słomnik)
Aktywnie spędzaj czas w gminie Słomniki
W tym numerze zapraszamy na leśne szlaki nordic walking. Przepiękny kompleks
leśny Polanowice – Goszcza ma wiele do zaoferowanie nie tylko miłośnikom sportu
z kijkami.
W lasach kompleksu leśnego należącego do tuzjastów tego sportu, miłośników biegania
Nadleśnictwa Miechów w znacznej części czy narciarstwa biegowego, ale także dla caobejmującego gminę Słomniki otwarto tra- łych rodzin, chcących aktywnie wypocząć.
sy nordic walking. Trasy mają różny stopień
Trasa zielona, najłatwiejsza, to pętla o dłutrudności, więc dostępne są zarówno dla en- gości 3,4 km; kolejna w stopniu trudności
czerwona – 6,2 km i czarna – 9,9 km. Zamontowano tam tablice pokazujące zestaw
ćwiczeń przed wyruszeniem w drogę oraz
punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują.
Umożliwia to dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu. Do
pętli najlepiej dojechać trasą nr 7, skręcając
w lewo do miejscowości Zalesie, jadąc od
strony Słomnik (należy minąć szlaban). Jest
także wytyczona trasa piesza łącznikowa ze
Słomnik w kolorze żółtym (patrz mapka).
Dodać należy, że przebiega tamtędy najdłuższy szlak pieszy Europy – Droga św. Jakuba,
którą pątnicy mogą dojść aż do Santiago de
Compostela.
W ramach projektu przeszkolonych zostało dwóch instruktorów, którzy pomogą chętnym w trenowaniu tej dyscypliny.
Wkrótce będą dostępne bezpłatne mapniki,
pełniące funkcję miniprzewodników, z zaznaczonymi trasami i niezbędnymi informacjami o tym sporcie.
Projekt Nordic Walking Park „Gmina
Słomniki” to sieć tras wytyczonych w ramach działania Stowarzyszenia LDG Jurajska Kraina i Stowarzyszenia LGD Zdrój
i sfinansowanych ze środków unijnych.
Małgorzata Klich
Urząd Miejski w Słomnikach
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 17
Mieszkańcy Słomnik doceniają fakt budowy nowego bloku bo to znaczy, że ich miasto się rozwija. Nie trzeba być
ekonomistą, żeby wiedzieć, że mieszkalnictwo napędza koniunkturę. Gdy przybywa mieszkańców to wzrasta liczba
uczniów w szkole, zwiększa się ilość osób dokonujących
zakupy w sklepach, oraz korzystających z handlu, transportu i usług. Nowi mieszkańcy to nowe pomysły, niekiedy
nowa działalność gospodarcza, to wszystko przekłada się
na rozwój miasta.
Nowy blok wybudowany bardzo starannie z materiałów
doskonałej jakości przez przedsiębiorcę Pana Piotra Skulika posiada 36 nowoczesnych mieszkań o wysokim standardzie o jakim marzy nie jedna rodzina. Już w październiku
nowi właściciele mieszkań mogli je zagospodarowywać
wg własnego uznania.
Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową, klasyczne, eleganckie drzwi, znakomicie korelujące z faka na całej jego długości usytuowane są miejsca postojowe turą i kolorem ścian. Większość znalazła już swoich właścidla właścicieli mieszkań. W budynku znajdują się również cieli, ale kilka jest nadal do nabycia w bardzo atrakcyjnych
garaże, a każde z mieszkań ma przydzieloną komórkę loka- cenach. Mieszkania dwu i trzypokojowe są wyposażone
torską. Tereny zielone urozmaicone zostały różnorodnymi w piece dwufunkcyjne na gaz ziemny, które zasilają indykrzewami. Wejścia do budynku zabezpieczają wiatrołapy, widualną instalację centralnego ogrzewania i zapewniają
które chronią budynek przed stratami ciepła i gdzie rodzi- ciepłą wodę. Każde mieszkanie posiada balkon.
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się szkoła, nowe
ce będą mogli bezpiecznie zostawić wózek. Budynek jest
wyposażony w instalację domofonową oraz monitoring, przedszkole w końcowej fazie budowy, Niepubliczco uchroni mieszkańców przed osobami niepożądanymi. ny Zakład Opieki Zdrowotnej i planowana budowa
Schody na klatkach wyłożone zostały płytkami w kolo- nowego obiektu dla tej placówki, Urząd Gminy, Komirze cappuccino, na ścianach pachnie świeżością tapeta sariat Policji oraz rozbudowane zaplecze usługowonatryskowa w modnym brzoskwiniowym kolorze, porę- -handlowe. Już dziś można umówić się telefonicznie pod
cze podkreślają nowoczesność klatek schodowych, które numerem 502 959 032 z panem Piotrem Skulikiem, aby
są szerokie, jasne i prowadzą do dobrze zaprojektowa- obejrzeć mieszkanie, podpisać umowę na jego zakup
nych i praktycznych mieszkań, które od klatek oddzielają i poczuć się jak RODZINA NA SWOIM.
Głos Słomnik lipiec 2015

Podobne dokumenty

GS_czerwiec_2015_na strone

GS_czerwiec_2015_na strone • Materiały do druku należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie • Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze • Zamieszczamy tylko materiał...

Bardziej szczegółowo

GS_wrzesien_2015_na strone

GS_wrzesien_2015_na strone • Materiały do druku należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie • Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze • Zamieszczamy tylko materiał...

Bardziej szczegółowo