Karta zgłoszeń i regulamin/ Application form and Competition rules

Transkrypt

Karta zgłoszeń i regulamin/ Application form and Competition rules
Dyrektor/The Managing director
ZUZANNA DZIEDZIC
Regulamin, program obowiązkowy i karta zgłoszenia
VI MIĘDZYNARODOWY
KONKURS CHOPINOWSKI
DLA DZIECI
Statute, programm and application form
6 thINTERNATIONAL
CHOPIN'S COMPETITION
FOR CHILDREN
Kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 15 września 2014/
The Application form schould be send to September 15th, 2014
Jelenia Góra 14-21 listopada 2014/
Jelenia Góra November 14-21, 2014
POLAND
Organizator/The Organizer
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
The Lower Silesian Philharmonic in Jelenia Góra
Współorganizator/The co-organizer
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Fryderyk Chopin Music University in Warsaw
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program – Wydarzenia artystyczne, Priorytet 1 – Muzyka
Dofinansowano ze środków Marszałka Województwa Dolnośląskiego
The event is realized of founds The Ministry of Culture and National
Heritage: Artistic Events, Priority 1 - Music,
and Marshal of Lower Silesia Voivodeship
VI Międzynarodowy
Konkurs Chopinowski dla Dzieci
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
14-21 listopada 2014
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze we współpracy
z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
2. Konkurs odbędzie się w dniach 14-21 listopada 2014 roku w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze.
3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
– Kategoria A (urodzeni po 21 listopada 2002 roku), do 12 lat,
– Kategoria B (urodzeni po 21 listopada 1999 roku), do 15 lat.
4. Eliminacje konkursowe w kategorii A i B przebiegać będą w trzech etapach. W III etapie
kandydatom będzie towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze.
5. W każdym etapie Konkursu wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.
6. Organizatorzy zachęcają do korzystania, w miarę możliwości, z Wydania Narodowego Dzieł
Fryderyka Chopina pod redakcją prof. Jana Ekiera.
7. Przesłuchania konkursowe w obydwu kategoriach odbywać się będą w kolejności alfabetycznej
nazwisk.
8. Organizatorzy Konkursu umożliwią uczestnikom korzystanie z instrumentów do ćwiczeń,
a także próby fortepianu w Sali Koncertowej Filharmonii Dolnośląskiej.
9. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy nadesłać na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA
do dnia 15 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra.
Do wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA należy dołączyć odpis aktu urodzenia oraz zdjęcie
formatu legitymacyjnego.
10. Zawiadomienie o przyjęciu kandydata do udziału w Konkursie wraz ze szczegółowymi
informacjami dotyczącymi uczestnictwa zostanie przesłane do dnia 30 września 2014 roku.
11. Uczestnik Konkursu ma prawo do zmiany programu przesłuchania do dnia 30 września 2014
roku, informując Organizatorów o zmianie pisemnie. Zmiany po wyznaczonym terminie nie
będą uwzględniane.
12. Jury składać się będzie z wybitnych pianistów-pedagogów, a jego skład zostanie podany
do wiadomości nie później, niż 10 września 2014 roku.
13. Organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnikom
zakwalifikowanym do II i III etapu Konkursu wraz z opiekunem.
14. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
15. Uczestnicy II etapu Konkursu w obu kategoriach otrzymają dyplomy półfinalistów.
16. W obu kategoriach wiekowych będą przyznane trzy nagrody w wysokości:
Kategoria A
Kategoria B
I nagroda – 4000 zł
I nagroda – 8000 zł
II nagroda – 3000 zł
II nagroda – 6000 zł
III nagroda – 2000 zł
III nagroda – 4000 zł
Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień.
17. Nauczyciele laureatów trzech pierwszych nagród w obydwu kategoriach również zostaną
uhonorowani nagrodami pieniężnymi.
18. Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagród regulaminowych.
19. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości przyznanych nagród.
21. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w walucie PLN, po potrąceniu należnego podatku.
22. Nagrody rzeczowe, których wartość przekracza 760,00 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie
z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Należną kwotę trzeba wpłacić do Kasy Filharmonii Dolnośląskiej.
23. Zdobywcy nagród głównych i wyróżnień są zobowiązani nieodpłatnie wystąpić w koncercie
laureatów, który odbędzie się na zakończenie Konkursu w Sali Koncertowej Filharmonii
Dolnośląskiej.
24. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe związane z:
- wykonywaniem utworów podczas Konkursu
- wykonywaniem utworów podczas koncertów laureatów
- prawami do wizerunku własnego (wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi
i nagraniowymi) utrwalonego w trakcie udziału w Konkursie i koncertach laureatów, w celu
wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie
na poniższych polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie w każdej technice;
- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internetu lub innej;
- publiczne wykonanie i odtwarzanie;
- wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawa;
- nadawanie wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub satelitarne;
- równoczesne i integralne transmisje i retransmisje radiowe oraz telewizyjne.
25. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w regulaminie
Konkursu, bez możliwości odwołania.
PROGRAM KONKURSU
KATEGORIA A
ETAP I
Obowiązuje wykonanie po jednym utworze z następujących grup:
a) J. S. Bach
- Inwencja dwugłosowa lub trzygłosowa
b) M. Clementi
- Gradus ad Parnasum
M. Moszkowski
- 15 Etiud wirtuozowskich op. 72 „Per aspera ad astra”
c) F. Chopin
- Nokturn c-moll op. pośm.
- Nokturn cis-moll op. pośm.
- Nokturn e-moll op. 72 nr 1
- Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
- Nokturn H-dur op. 32 nr 1
d) F. Chopin
- Mazurek B-dur op. 7 nr 1
- Mazurek a-moll op. 7 nr 2
- Mazurek e-moll op. 17 nr 2
- Mazurek g-moll op. 67 nr 2
- Mazurek a-moll op. 67 nr 4
- Mazurek F-dur op. 68 nr 3
Czas trwania programu w I etapie nie powinien przekroczyć 15 minut. Wszystkie utwory należy
wykonać z pamięci.
ETAP II
Obowiązuje wykonanie po jednym utworze z grupy a i b oraz jeden lub dwa utwory z grupy c:
a) F. Chopin
- Walc Es-dur op. pośm. (PWM – „Dwa Zapomniane Utwory”)
- Walc a-moll op. pośm. (PWM – „Dwa Zapomniane Utwory”)
- Walc E-dur op. pośm.
- Walc As-dur op. 69 nr 1
- Walc h-moll op. 69 nr 2
b) F. Chopin
- Polonez g-moll (1817)
- Polonez B-dur (1817)
- Polonez As-dur (1821)
- Polonez b-moll op. pośm.
c) dowolnie wybrane jeden lub dwa utwory F. Chopina nie wykonywane w I etapie Konkursu.
Programu w II etapie powinien trwać 15-20 minut. Wszystkie utwory należy wykonać z pamięci.
ETAP III
Obowiązuje wykonanie z towarzyszeniem orkiestry jednego z następujących koncertów
fortepianowych:
W. A. Mozart
- Koncert fortepianowy F-dur KV 37, cz. I
- Koncert fortepianowy D-dur KV 40, cz. I
- Koncert fortepianowy G-dur KV 41, cz. I
J. Haydn
- Koncert fortepianowy D-dur cz. I
KATEGORIA B
ETAP I
Obowiązuje wykonanie po jednej pozycji z następujących grup:
a) J. S. Bach
- Preludium i Fuga z „Das Wohltemperierte Klavier”
b) F. Chopin
- Etiuda z op. 10 lub op. 25 z wyłączeniem etiud:
E-dur op. 10 nr 3
es-moll op. 10 nr 6
cis-moll op. 25 nr 7
c) F. Chopin
- Nokturn z wyłączeniem nokturnów:
c-moll op. pośm.
cis-moll op. pośm.
e-moll op. 72 nr 1
Es-dur op. 9 nr 2
d) F. Chopin
- dowolnie wybrany utwór
Czas trwania programu w I etapie nie powinien przekroczyć 20 minut. Wszystkie utwory należy
wykonać z pamięci.
ETAP II
Obowiązuje wykonanie dwóch utworów z grupy a i po jednej pozycji z grup b, c, d, e:
a) F. Chopin
- dowolnie wybrane Preludia z op. 28
b) F. Chopin
- dowolnie wybrany Mazurek
c) F. Chopin
- dowolnie wybrany walc z wyłączeniem utworów:
Es-dur („Dwa Zapomniane Utwory”)
a-moll („Dwa Zapomniane Utwory”)
E-dur op. pośm.
As-dur op. pośm.
d) F. Chopin
- Polonez cis-moll op. 26 nr 1
- Polonez es-moll op. 26 nr 2
- Polonez c-moll op. 40 nr 2
- Polonez d-moll op. 71 nr 1
- Polonez B-dur op. 71 nr 2
- Polonez f-moll op. 71 nr 3
e) dowolny utwór kompozytora polskiego z wyłączeniem kompozycji F. Chopina
Czas trwania programu w II etapie nie powinien przekroczyć 30 minut. Wszystkie utwory należy
wykonać z pamięci.
ETAP III
Obowiązuje wykonanie z towarzyszeniem orkiestry jednego z następujących utworów:
F. Chopin
- Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
- Koncert fortepianowy e-moll op. 11 cz. I
- Koncert fortepianowy f-moll op. 21 cz. I
F. Lessel
I.J. Paderewski
- Fantazja Polska A-dur op. 13
- Rondo à la Krakowiak
- Koncert fortepianowy C-dur op. 14 cz. I
- Fantazja polska gis-moll op. 19
- Koncert fortepianowy a-moll op. 17 cz. I
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
PROGRAMME
CATEGORY A
CATEGORY A:
1st Stage
a) J. S. Bach – The Invention ...................................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................................................................................................................
c)F. Chopin – Nokturne ................................................................................................................................................................
d)F. Chopin – Mazurka ...................................................................................................................................................................
2nd Stage
a) F. Chopin – Waltz ..............................................................................................................................................................................
b) F. Chopin – Polonaise ...............................................................................................................................................................
c) F. Chopin – ...................................................................................................................................................................................................
3rd Stage
.....................................................................
School's Stamp and director's signature
APPLICATION FORM
......................................
Candidate's Signature
CATEGORY A
APPLICATION FORM
for
6th International
Chopin's Competition for Children
Jelenia Góra November 14-21, 2014
Candidate's name and surname...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Date of birth ............................................................................................................................................................................................................................
.
Address, phone number ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Name, address, phone number of the music school ........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Age category ...............................................................................................................................................................................................................................
A candidate's pedagogue's name ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Pedagogue's opinion of the candidate ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
APPLICATION FORM
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
PROGRAM
KATEGORIA A
KATEGORIA A:
I Etap
a) J. S. Bach – Inwencja .....................................................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................................................................................................................
c)F. Chopin – Nokturn ....................................................................................................................................................................
d)F. Chopin – Mazurek ...................................................................................................................................................................
II Etap
a) F. Chopin – Walc .................................................................................................................................................................................
b) F. Chopin – Polonez ....................................................................................................................................................................
c) F. Chopin – ...................................................................................................................................................................................................
III Etap
.....................................................................
pieczęć szkoły i podpis dyrektora
KARTA ZGŁOSZENIA
......................................
podpis uczestnika
KATEGORIA A
KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w
VI Międzynarodowym
Konkursie Chopinowskim dla Dzieci
Jelenia Góra 14-21 listopada 2014
Nazwisko i imię uczestnika .............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Data urodzenia
......................................................................................................................................................................................................................
Adres domowy, numer telefonu .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwa, adres, numer telefonu szkoły muzycznej ....................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kategoria wiekowa ..........................................................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię pedagoga przygotowującego ucznia ......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Opinia pedagoga o uczestniku Konkursu .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA
VI Międzynarodowym
Konkursie Chopinowskim dla Dzieci
Jelenia Góra 14-21 listopada 2014
KATEGORIA B
udziału w
Nazwisko i imię uczestnika .............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Data urodzenia
....................................................................................................................................................................................................................
Adres domowy, numer telefonu .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwa, adres, numer telefonu szkoły muzycznej ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Kategoria wiekowa
.......................................................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię pedagoga przygotowującego ucznia ......................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
Opinia pedagoga o uczestniku Konkursu .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
KATEGORIA B
PROGRAM
KATEGORIA B:
I Etap
a) J. S. Bach – Preludium i Fuga...........................................................................................................................................
b) F. Chopin – Etiuda...........................................................................................................................................................................
c)F. Chopin – Nokturn ....................................................................................................................................................................
d)F. Chopin – ....................................................................................................................................................................................................
II Etap
a) F. Chopin – 2 Preludia op. 28 .........................................................................................................................................
b) F. Chopin – Mazurek ..................................................................................................................................................................
c) F. Chopin – Walc .................................................................................................................................................................................
d) F. Chopin – Polonez ....................................................................................................................................................................
e) ............................................................................................................................................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA
III Etap
......................................
podpis uczestnika
.....................................................................
pieczęć szkoły i podpis dyrektora
APPLICATION FORM
6th International
Chopin's Competition for Children
CATEGORY B
for
Jelenia Góra November 14-21, 2014
Candidate's name and surname ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Date of birth ................................................................................................................................................................................................................................
Address, phone number ........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Name, address, phone number of the music school ........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Age category ................................................................................................................................................................................................................................
A candidate's pedagogue's name ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Pedagogue's opinion of the candidate ............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
APPLICATION FORM
................................................................................................................................................................................................................................................................................
CATEGORY B
PROGRAMME
CATEGORY B:
1st Stage
a) J. S. Bach – Prelude and Fugue ....................................................................................................................................
b) F. Chopin – Etude............................................................................................................................................................................
c)F. Chopin – Nocturne ................................................................................................................................................................
d)F. Chopin – ....................................................................................................................................................................................................
2nd Stage
a) F. Chopin – 2 Preludes op. 28 .......................................................................................................................................
b) F. Chopin – Mazurka ..................................................................................................................................................................
c) F. Chopin – Waltz ..............................................................................................................................................................................
d) F. Chopin – Polonaise ...............................................................................................................................................................
e) ............................................................................................................................................................................................................................................
APPLICATION FORM
3rd Stage
......................................
Candidate's Signature
.....................................................................
School's Stamp and director's signature
6th International
Chopin’s Competition for Children
The Lower Silesian Philharmonic in Jelenia Góra
November 14-21, 2014
COMPETITION RULES
1. Competition organizers are the Lower Silesian Philharmonic in Jelenia Góra in co-operation
with the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw.
2. The competition will be held from November 14th to 21st, 2014 at the Lower Silesian
Philharmonic Hall in Jelenia Góra.
3. The competition will have two age categories:
- Category A - up to 12 years (date of birth after November 21st 2002),
- Category B - up to 15 years (date of birth after November 21st 1999).
4. Each category will have a qualification held in 3 stages. During the last (third) stage, the
participants will be accompanied by the Symphony Orchestra of the Lower Silesian
Philharmonic in Jelenia Góra.
5. In both age categories compositions are to be played from memory at every stage.
6. The organizers recommend the use of the National Edition of the Works of Fryderyk Chopin
(editor Professor Jan Ekier).
7. Auditions in both categories will be held in alphabetical order of family names.
8. The organizers will share instruments with the participants to practise, as well as trying out the
piano at the Lower Silesian Philharmonic Hall in Jelenia Góra.
9. Applications (using the enclosed APPLICATION FORM) have to be submitted on or before
September 15th, 2014 (date of postmark) to:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze,
ul. Piłsudskiego 60,
58-500 Jelenia Góra.
A copy of the birth certificate must be attached to the APPLICATION FORM, together with a
passport size photograph.
10. A notification of participation acceptance together with all relevant information will be sent to
the candidates before September 30th, 2014.
11. Participant have the right to change the audition programme.until September 30th, 2014, but
are required to inform the organizers in writing about the change. No alterations will be accepted
after the deadline specified above.
12. The Jury will consist of outstanding pianists and teachers. The names of the members are to be
published no later than September 10, 2014.
13. Participants who qualify for the 2nd or 3rd stage of the competition will be reimbursed for cost
of accommodation and full board for themselves and an attendant.
14. The organizers will not return travel costs.
15. Participants of the 2nd stage of the competition receive participation diplomas (both age
categories).
16. There will be three (3) prizes awarded in each category:
Category A
Category B
1st prize – 4000 PLN
1st prize – 8000 PLN
2nd prize – 3000 PLN
2nd prize – 6000 PLN
3rd prize – 2000 PLN
3rd prize – 4000 PLN
Special Awards may also be presented.
17. Teachers of the prize-winners in each category will receive a financial reward.
18. The jury may decide not to award all of the prizes.
19. The jury's decisions are final and incontestable.
20. The organizers reserve the right to change the value of prizes to be awarded.
21. Payment of monetary awards will be in PLN, obligatory taxes will be deducted immediately.
22. According to the Polish tax law, prizes in kind with a value of more than PLN 760 are subject to
taxation. The tax due is to be paid at the cash desk of the Lower Silesian Philharmonic Hall in
Jelenia Góra.
23. The First Prize winners are obliged to participate without remuneration in the Laureates
Concert, which terminates the Competition at the Lower Silesian Philharmonic Hall in Jelenia
Góra.
24. Participants cede to the Organizers without remuneration the rights to the following:
-
works performed during all stages of the Competition,
-
works performed during the Laureates Concerts
-
photographic and recorded images taken during participation in all stages of the
Competition and the Laureates Concerts. These rights are unlimited in time and location for the
following purposes:
-
all forms of recording or reproduction;
-
placing on computer memory, the Internet or other networks;
-
public play-back and performance;
-
exhibiting, screening, renting, leasing;
-
broadcasting by wired or wireless sound or vision by terrestrial or satellite stations;
-
simultaneous and integral radio and television transmission and retransmission.
25. Entering of the application form means incontestable acceptance of all the conditions
included in the Competition Rules.
COMPETITION PROGRAMME
CATEGORY A
1st STAGE
One composition of every the following group is to be performed
a) J. S. Bach
- double or triple voice Invention
b) M. Clementi
- Gradus ad Parnasum
M. Moszkowski
- 15 Masterly Studies op. 72 „Per aspera ad astra”
c) F. Chopin
- Nocturne in C minor op. post.
- Nocturne in C sharp minor op. post.
- Nocturne in E minor op. 72 No. 1
- Nocturne in E flat major op. 9 No. 2
- Nocturne in B major op.32 No. 1
d) F. Chopin
- Mazurka in B flat major op. 7 No. 1
- Mazurka in A minor op. 7 No. 2
- Mazurka in E minor op. 17 No. 2
- Mazurka in G minor op. 67 No. 2
- Mazurka in A minor op. 67 No. 4
- Mazurka in F major op. 68 No. 3
Total time of performance shouldn’t exceed 15 minutes. All compositions to be performed
from memory.
2nd STAGE
One composition of the group a, one of the group b and one or two from the group c should be
performed:
a) F. Chopin
- Waltz in E flat major op. post. (PWM – „Two forgotten works”)
- Waltz in A minor op. post. (PWM – „ Two forgotten works”)
- Waltz in E major op. post.
- Waltz in A flat major op. 69 No. 1
- Waltz in B minor op. 69 No. 2
b) F. Chopin
- Polonaise in G minor (1817)
- Polonaise in B flat major (1817)
- Polonaise in A flat major (1821)
- Polonaise in B flat minor op. post.
c) Any one or two compositions of F. Chopin not performed in the 1st stage.
Performance time to not exceed 15 to 20 minutes. All compositions to be performed from
memory.
3rd STAGE
Participants are to perform one of the following piano concerts with the accompaniment of the
orchestra:
W. A. Mozart
- Piano concert F major KV 37, part 1
- Piano concert D major KV 40, part 1
- Piano concert G major KV 41, part 1
J. Haydn
- Piano concert D major part 1
CATEGORY B
1st STAGE
One composition of every group is to be performed:
a) J. S. Bach
- prelude and fugue from „Das Wohltemperierte Klavier”
b) F. Chopin
- Étude from op. 10 or op. 25 except:
E major op. 10 No. 3
E flat minor op. 10 No. 6
C sharp minor op. 25 No. 7
c) F. Chopin
- Nocturne except:
C minor op. post.
C sharp minor op. post.
E minor op. 72 No. 1
E flat major op. 9 No. 2
d) F. Chopin
- a composition at participant's choice
The programme of the 1st stage shouldn’t exceed 20 minutes. All compositions to be performed
from memory.
2nd STAGE
Two compositions of group a and one composition of group b, c, d, e to be performed:
a) F. Chopin
- Preludes at participant's choice from op. 28
b) F. Chopin
- Mazurka at participant's choice
c) F. Chopin
- Waltz at participant's choiceexcept:
E flat major („Two forgotten works”)
A minor („Two forgotten works”)
E major op. post.
A flat major op. post.
d) F. Chopin
- Polonaise in C sharp minor op. 26 No. 1
- Polonaise in E flat minor op. 26 No. 2
- Polonaise in C minor op. 40 No. 2
- Polonaise in D minor op. 71 No.1
- Polonaise in B major op. 71 No. 2
- Polonaise in F minor op. 71 No. 3
e) any piece of polish composer except F. Chopin's compositions
The performance in the 2nd stage to last 30 minutes. All compositions to be performed from
memory
3rd STAGE
One of the following compositions is to be performed with accompaniment of the orchestra:
F. Chopin
- Andante spianato and the Grand Polonaise in E flat major op. 22
- Piano concerto in E minor op. 11 part 1
- Piano concerto in F minor op. 21 part 1
- Fantasy on Polish Airs in A major op. 13
F. Lessel
I. J. Paderewski
- Rondo à la krakowiak
- Piano concerto in C major op. 14 part 1
- Grand Fantasy on Polish Tunes in G sharp minor op. 19
- Piano concerto in A minor op. 17 part 1
All candidates are welcome to participate in the Competition!
NOTATKI/NOTES
BIURO KONKURSOWE/THE COMPETITION OFFICE
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra
ul. Piłsudskiego 60
tel./fax +48 75 75 381 61/63
www.filharmonia.jgora.pl
e-mail: [email protected]
Opracowanie informatora
Magdalena Zawadzka
Paweł Pituch
Wydawca
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra
Projekt okładki
Jerzy Kurowski
Skład:
Paweł Pituch
Informacje na temat konkursu pod numerem
tel. 75 75 38 164, kom. 667856646,
e-mail: [email protected]
VI Międzynarodowy
Konkurs Chopinowski dla Dzieci
Patronat medialny/ media