Priorytet Tytuł projektu innowacyjnego Nazwa Beneficjenta Produkty

Transkrypt

Priorytet Tytuł projektu innowacyjnego Nazwa Beneficjenta Produkty
Priorytet
VI
Tytuł projektu
innowacyjnego
INNOWACJE RYNKU
PRACY-testowanie i
wdrażanie nowych metod
promocji zatrudnienia w
zawodach niszowych,
ginących oraz mało
popularnych.
Nazwa
Beneficjenta
Białostocka
Fundacja
Kształcenia
Kadr
Produkty finalne
Data walidacji produktów
finalnych
Model
interwencji
„RZEMIOSŁO
TRZECIEGO XI Posiedzenie RST w
WIEKU” w tym:
dniu 23.04.2013r.
Model doradztwa na rzecz ZG z uwzgl. specyfiki 50+ (bateria
testów „Kwestionariusze50+” oraz IPD „Kariera50+”;
Model intermentoringu w rzemiośle (programy: „Szkolenie
mentorów” oraz „Szkolenie młodzieży z udziałem mentorów
50+”).
Model monitorowania i promocji ZG (baza danych: „Katalog
Ginących Zawodów Podlasia” z prognozą popytu, aktualnym
opisem zawodów, czynności zawodowych i klasyfikacją ZG).
Model interwencji „e-RZEMIOSŁO” w tym:
Model e-doradztwa z uwzgl. specyfiki ON, tj. bezrobotnych
osób niepełnosprawnych i niedyspozycyjnych (bateria testów
zdalnych „e-Kwestionariusze” oraz IPD „e-Miasteczko
Zawodowe”).
Model e-kształcenia i e-biznesu w ZM (5 kontentów zdalnej
nauki, gra symulacyjna „e-usługi” w rzemiośle).
Model monitorowania i promocji ZM (interaktywna baza
danych: „e-Miasteczko Zainteresowań” z prognozą popytu,
aktualnym opisem zawodów, czynności zawodowych i
klasyfikacją ZM).
Model interwencji: „RZEMIOSŁO NA MIARĘ” w tym:
Model doradztwa biznesowego z uwzgl. branż kluczowych
(bateria testów „Biznes-Kwestionariusze” oraz IPD „Biznes
na miarę”).
Model
adaptacyjności
rzemiosła
(program
szkol.:
„Indywidualizacja usług w rzemiośle z uwzgl. firm spin-off i
spin-out oraz klastrów”).
Model monitorowania i promocji ZN (baza danych: „Usługi
niszowe na Podlasiu” z prognozą popytu, aktualnym opisem
zawodów, czynności zawodowych i klasyfikacją ZN).
VI
NOWY MODEL
REKRUTACJIpartnerstwo na rynku
pracy
Narodowe
Forum
Doradztwa i
Kariery
VI
Innowacyjne możliwości
tworzenia zielonych
miejsc pracy szansą dla
woj. podlaskiego
Towarzystwo
AMICUS
VII
Innowacyjny system
wsparcia wychowanków
instytucji opieki
zastępczej w
Białymstoku
Fundacja
Edukacji i
Twórczości
Model komplementarnej współpracy publicznych służb
zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i
pracodawców w zakresie osób bezrobotnych, w tym ON i 50+
na wolne miejsca pracy, na który złożą się następujące modele
pośrednie
MODEL DIAGNOZY
MODEL PLANU ROZWOJU
MODEL REALIZACJI ROZWOJU
8 produktów finalnych o charakterze planistycznym,
finansowym i doradczym stanowiące narzędzia niezbędne do
kreowania trwałych zielonych miejsc pracy przy okazji
zbiórek baterii, ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego) i biomasy:
- plan efektywnej zbiórki ZSEE i zużytych baterii na terenie
gmin,
- plan odbioru ZSEE i zużytych baterii z gmin,
- analiza ekonomiczna gminy realizującej zbiórkę ZSEE i
zużytych baterii,
- wzór organizacji i finansowania ZMP w gminie,
- przewodnik ABC Biomasy,
- kalkulator do szacowania ilości ZSEE,
- kalkulator do szacowania ilości zużytych baterii,
- kalkulator do szacowania ilości biomasy.
Kompleksowy system wsparcia GD obejmujący:
1. Mentoring jako narzędzie wzmacniania aktywności
społecznej i zawodowej GD, profil zawodowy i
osobowościowy mentora, formalne aspekty pracy mentora,
monitorowanie narzędzia, model pracy mentora w środowisku
Planowany
termin
walidacji - I kw. 2015r.
Planowany
termin
walidacji - I kw. 2015r.
XV Posiedzenie RST w
dniu 29.01. 2014r.
lokalnym, standardy nauczania mentoringu (metody, cele,
kompetencje trenerów), wskaźniki skuteczności wsparcia opracowany w postaci podręcznika i programu szkoleń
mentorów.
2. Model działania ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego
(oks): szczegółowa oferta szkoleń, zakres konsultacji
indywidualnych, opis grupy docelowej, zakres działań
edukacyjnych skierowanych do otoczenia, wskaźniki
skuteczności.
VII
INNOWACJE 15+
testowanie i wdrażanie
nowych metod wczesnej
interwencji socjalnej i
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu młodzieży
powyżej 15 roku życia
Białostocka
Fundacja
Kształcenia
Kadr
Model Interwencji „Praca jak Rodzina15+”
XVI Posiedzenie RST w
1. Produkt Finalny_1: Model planowania kariery 15+POW dniu 27.05.2014r.
(młodzież opuszczająca POW i domy dziecka). Opracowana
zostanie
bateria
narzędzi
diagnostycznych
„Kwestionariusze15+”(motywacja, samoocena, dysfunkcje
społeczne, zainteresowania, umiejętności społeczne) oraz
portfolio kariery „IPD15+”.
2. Produkt Finalny _2: Model edukacyjno-wychowawczy:
„Coaching Rodzinny 15+”. Wypracowany zostanie model
Trenera Zatrudnienia Wspieranego i Trenera Zawodu.
Poprzez "Szkolenie mentorów15+" rzemieślnik, pracodawca
(Mentor15+) przygotowany zostanie do realizacji funkcji
wychowawczych i opiekuńczych typowych dla członka
rodziny.
3. Produkt Finalny _3: Model Lokalnej Współpracy na rzecz
MI_1: „Praca jak Rodzina 15+”. Opracowany zostanie model
tworzenia wspólnej strategii działania współpracy rodzin
zastępczych i domów dziecka z MŚP, NGO i JST na rzecz
15+POW.
Model Interwencji „Życie to Biznes15+”
1. Produkt Finalny _4: Model planowania kariery 15+PU
(młodzież z rodzin dotkniętych przemocą). Opracowana
zostanie bateria testów i narzędzi diagnostycznych „BiznesKwestionariusze15+” wraz z portfolio kariery IPD „Życie to
Biznes15+”. Nacisk na kreowanie postaw przedsiębiorczych
związanych z samodzielnością i odpowiedzialnością.
2. Produkt Finalny F_5: Model edukacyjno-terapeutyczny:
Grupa Wsparcia „Inkubator Przedsiębiorców15+”. Testowany
będzie
model
spółdzielni
socjalnej
(umiejętności
przedsiębiorcze) oraz ZAZ (umiejętności zawodowe). W
grupie wsparcia obok celów edukacyjnych (przygotowanie
zawodowe) będą elementy terapii grupowej (profilaktyka
uzależnień i przemocy).
3. Produkt Finalny_6: Model lokalnej współpracy na rzecz
MI_2 „Życie to Biznes15+” . Opracowany zostanie model
tworzenia wspólnej strategii działania na rzecz 15+PU.
Model Interwencji „e-Horyzonty15+”
1. Produkt Finalny_7: Model planowania kariery 15+OZ
(młodzież z obszarów zmarginalizowanych i wiejskich).
Opracowana zostanie bateria komputerowych narzędzi
diagnostycznych „e-Kwestionariusze15+” dla 15+ z OZ i
wiejskich oraz portfolio kariery IPD „e-Miasteczko
Zawodowe15+”.
2. Produkt Finalny_8: Model edukacyjno-integracyjny: Portal
„e-Edukacja15+” . Model to portal edukacyjny zawierający 5
kontentów w zakresie mobilności zawodowej, zawodów
rzemieślniczych i usługowych związanych z walorami
turystycznymi i przyrodniczymi miejsca zamieszkania oraz
grę symulacyjną (e-usługi i e-handel).
3. Produkt Finalny_9: Model lokalnej współpracy na rzecz
MI_3 „e-Horyzont15+”. Opracowany zostanie model
tworzenia wspólnej strategii działania na rzecz 15+OZ.
VIII
INNOWACJE 50+.
Program testowania i
wdrażania nowych
metod utrzymania
aktywności zawodowej
pracowników po 50 roku
życia.
Wyższa Szkoła
Ekonomiczna w
Białymstoku
VIII
INNOWACJE NA
ZAKRĘCIE- testowanie
i wdrażanie nowych
metod outplacementu.
Narodowe
Forum
Doradztwa i
Kariery
(PF1)
Ankieta
trójstronnego
badania
potrzeb
szkoleniowych
(PF2) Program szkolenia Kobiet 50+
(PF3) Ankieta audytu stanowiska pracy kobiety 50+ i
rekomendacji EFP
(PF4) Program prac lokalnej koalicji na rzecz kobiet 50+
wraz ze wzorem strategii działania
(PF5) IPD rolnik 50+
(PF6) Program indywidualnego szkolenia Rolników 50+
(PF7) Ankieta audytu agroturystyki na rzecz 50+
(PF8) Program prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ na wsi
wraz ze wzorem strategii działania
(PF 9) Plan Rozwoju z udziałem Trenera Osobistego i
Lekarza:
(PF10) Program Intermentoringu 50+
(PF11) Ankieta audytu MŚP w PZW 50+
(PF12) Program prac lokalnej koalicji na rzecz 50+ w
MŚP wraz ze wzorem strategii działania:
Dwa modele Outplacementu na poziomie pracownika i
pracodawcy, składające się z 3 kroków: diagnozy i oceny
dostępnych zasobów, budowania strategii rozwoju (zmiany) w
oparciu o dostępne zasoby oraz szkoleń wspierających
zmianę.
Na poziomie PRACODAWCY:
PF_1: Drzewo Kompetencji
IPF_2: Program do budowania strategii
IPF_3: Program szkoleń
Na poziomie PRACOWNIKA:
IPF_4: Bilans Kompetencji
IPF_5: Program budowania poczucia kontroli
VIII Posiedzenie RST
w dniu 8.10.2012r.
Planowany
termin
walidacji - IV kw. 2014r
IPF_6: Program samokształcenia
IX
INNOWACJE
EDUKACYJNEprogram testowania i
wdrażania nowych
metod modernizacji
oferty kształcenia
zawodowego w woj.
podlaskim.
Fundacja Forum
Inicjatyw
Rozwojowych
Model modernizacji programów nauczania w zakresie VIII Posiedzenie RST
możliwości stosowania elementów DSK- IP1
w dniu 8.10.2012r.
Model
przygotowania
Kadr
DydaktycznoAdministracyjnych z DSK - IP2
Model Lokalnej Koalicji na rzecz DSK - IP3
Model modernizacji programów nauczania w zakresie
możliwości egzaminowania dla zadań zawodowych - IP4
Model
przygotowania
Kadr
DydaktycznoAdministracyjnych z MES - IP5
Produkt Model Lokalnej Koalicji na rzecz MES - IP6
Model modernizacji programów nauczania w zakresie
możliwości stosowania elementów doradztwa zawodowego
i kariery - IP7
Model
przygotowania
Kadr
DydaktycznoAdministracyjnych z DOZ - IP8
Model Lokalnej Koalicji na rzecz DOZ - IP9

Podobne dokumenty