Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska ul. Tarnogorska 12118, 44

Transkrypt

Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska ul. Tarnogorska 12118, 44
U
INWESToR:
Wojewódzki Sąd Administracyjny,
ul. P.St. Wyszyńskiego 2,
44-100 Gliwice
oBlEKT: Wojewodzki
Sąd Administracyjny
TEMAT:
,,Remont instalacji i fragmentu korytarza w piwnicy oraz remont części
nawierzchni parkingu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, działka
nr 487 , obręb Stare Miasto ''.
INSTALACJA WODY, OGRZEWAN IA
PRoJEKTOWAŁ:
mgr inż Tomasz Siekanowicz
nr uprawnień budowlanych:
sKLt0248tPOOS/03
wpis do izby zawodowej:
sLK/ts/1471t03
oPRAcoWAŁo,
Biuro Architektoniczne ARCH-Anioły s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyńska
ul. Tarnogorska 12118, 44-100 Gliwice
tel.: (032) 233 09 79
sierpień 2014 r'
Tomasz
(ĺmĺęĺ
Siekanowicz
sierpień 20I4r'
nazwĺsko)
@ata)
sKL/0248/POOS/03
(nr uprawnień)
SLlílS/'1471l03
(nr członkowskĺ ĺzby zawodowej)
ośwrłoczENIE
Projektanťa
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj' Dz' U. nr 207 z 2003r poz.20l6 z pőŹn' zm.) niniejszym oświadczam,że projekt
budowlany:
,,Remont instalacji i fragmentu korytarza w piwnicy oraz remont części
nawierzchni parkingu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, działka nr 487, obręb Sŕare
Miasto".
branŻa : instalacja wody, instalacja ogrzewania
sporządzony w sierpniu 2014
dla :
r.
Wojewodzkiego Sąd Administracyjnego
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
44-100 Gliwice
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technĺcznej.
(pieczęć i podpĺs)
\Ąiĺrszĺrva-;ł.004_Ĺl:ĺ_d}
{';ł',(.}wĺ\ y
N'{t} 7-0lą tj
ý
N 5''ŕ'Ł.]K"ĺ'Ĺi}d
ĺ] ĺ'] ĺX] i.vLÁ3(E' Ĺ; {)
I\'\l'4
Ü;a1
I
ó l
(),'
]
4 6(J I O.1
Í3TlL'..V',ť,,šh
itl pĺ:ilstĺĺ'icaĺĺ.tSĺ ust.
1
.1rlĺt 11
2()16 z paź.n' znr') ĺlraz arĺ' IÚ'{
l):.
1'].
z 2000
s
ĺ' Nľ 98. pĺlz. l07i
liĺ. usĺäwl-;:,ĺlnj;r 7 lĺpoa I!l94
i
't
2 usturľy z ĺJnia ]4 c7-crwca
z pÓz-ll';lllr.)'
1
t\
ľ.
1
I]rĺrvo btĺijĺllłĺauc
(ĺ.;. Dz. U ' ł' 2-ĐQ3 ľ. lÝĺ: 20?, pclz
! Ćl0 r. K clcleks pĺlĺltępor.van i a aĺlĺn ĺl istl'ac1, j ncarl (1..j
i
ĺĺĺgľ
iĺlź.lR'elľĺĺĺlse9ie}łam*lvi*e
$ĺąsiłiej{..}kľęgowcj *-,iĺ[ľffi;;lĺffi.i:ĺ
i'-i]i]'';',irr-u-ľtirv ä}rłdoĺąnicŕr,vll
z ĺĺniĺł
1 l- 1 Ž-?Ü03 ľ" :enak sŁři7{_}}!-K]1
ĺt ľ clv i ĺl e ľ c}'i
nl'
u !l
ľalv yrĺĺlĺ'l :
1
31 l Ü248l a'3
ĺłĺ,M/{}?4& lp
{.}
słiĺrrĺlĺlziĺ:lnei
ŕuĺilĺc.iiteckniłznc,!
{}
s l#3
btĺłĺoĺr'ľictlvic
'ĺv 'speł.ia}ĺĺĺlśľÍ
instalĺrcy.itĺejrľ zĺt}ĺľĺl:^itlsieci, íilstaĺĺrĺji
i ĺlľlłąttrałľi
c{o rv.v_kony'rvarłiĺl
"tv
ľĺł:plnvc}i,r.vcnt-vlĺlc'v'inycxr, gnĺowvc}r, lvorĺoaiągolĺ,-vľhi kanĺlliľ"llcl1'.jn1,e h
oboj ĺn u,i ącej pľoj łlĺtĺwĺłtl
ic
l'lcz ľlgľĺrniľľľxi
ĺIo :
''
pľcljľ}ĺ.tĺlwillliĺ.s1rľiĺwdzłn'iapľoj*lĺĺóll,lrtlĺjorvlanvch u, sp0c.ialnoścj ob.jętc'j ninie lszynti upľalvnĺľllianlĺ
ĺ s;,rltrvou'ĺinia nĺlĺ]z-clĺlaltlĺlrs}ĺieuo,
spläNĹ1\\'iu1til kllnlr'o]i tťcht]jc7llľi l]Íl'z1l1'11211i,1 objĺ:któlv buc]olľ'lanvch.
s1lľc'i
lll il ści
a
l"l1lľi:tl'nicľiĺaĺliĺrrbc.inlu.ja
ĺĺziĺ]a]nośĺ'i
z-a,,voc]ĺlr'ł'c,i rv zziklcsic pľĺ':iĺ:Iĺĺorvaniir
ibtlcjĺrvv:
irrĺtirlircji u';:a'ćzłĺi tťi;hniĺ;unych siLlżącvch d0 utľz'vlnania l'uchu ĺ ľĺursplĺlrtukolĺ,jorvego.
tlrządzcli tľiln.lpclľlolł'vch linolvych j linorvo-ierenĺ-llł,ych sLttz'a_cvcil tĺo
1lubIicznego pťŹowoŻtl łrĺiób r.v ce]łch
_
i
l.l
j-)' ĺj ĺ
-\rť
ŻIl
(r
_
::ĺ) o
rĺ ĺ') rł,ł-ch
Ź0sŕ*jťĺr'pisxľt-}'ĺ}ĺlĹ]ĺ:nÚľxlľr*gĺ"ĺř{'*.i*sĺr'u {l}sóh }}ĺlsiac!:t.iącyqh {-IpľÍiwĺĺi*nĺa
Buĺloęvĺaue
íx]d p{};.ĺ}'ť.íĺ1'! í:l7Tl{}"{/til(.]
t
j7,^SÄDl!lI;.NlIl
Detyził iśl;irlliľ"j()lĺľęgol,l'c.j lionis'ji Irit'alilikilc;,jne_j
r.;ill'iliiĺci:i:li. stałl slę i)5i.atťť7.nŁ'l'
Ż-
l;.:il"v
Llil'aili ĺia pa)vr\,Ż:,Ź-ť oru'e czono.j;.ĺk \'i
Inz1.ĺli*ĺĺjir.l]tlĺjowllic:ii.i,a
_\e
l tjliia
]l_l]-'10{}"l
L,
ntťllcji.
Żui,ĺ]lliĺ:ż: iil't, ]2 u]j1' 7 1]j1il\\'\'' I)ľítr'(lbLtclĺ;rł,lľllc()si'ltecŽIla <ĺľĺ_.;'.j;llr \\l)i5ĺl tl;ll]t)1\i
ilĹ]ijtiĺ\\,ť(]i)
ir)Lill'':i'',ľtlr-.ií-i sĺl]1i()í:i:.ajr,]i]\,ťh iLlrli.;i;'ji ĺ..cirniczli.,,{]t ĺr,bLĺiĺĺ'.y"'iliĺ:ĺrĺ,ic'
A inicj Yľ-a t}ľľvzjĺl.icsI osĺliÍÜĆŻnä.
ľgtlĺĺniľ't
1\
()rfií stosol\'llĺł tio uł:hrvlil' }iS:{. z tlniił 9.11.I996 ľ'' sYĺłn.tki (}P$ .ĺlĺ}6"stľonłnlozĺ:
'tťt' 1: 'i $ .1 Kpa
ĺĺ:ľlníI);el-ĺ ĺllIi tiĺl ĺ]ĺttr'ĺ]oreczcľliaclľĺ:t,'z.iirvrsÍł1piĺ1
r tĺ'lliosliiľnlU ĺ)olt0\vĺl{l ľoŻp1'r{rzľnic spľÍl1\'\''
L')l:/'. ĺ11liiil:
(.- i.'''i
irl
S :,:.l't;iL:r..
"'',,',,,,
(.':,::r;,tr'l.ll;:r
iĺ:,l
l'3
i-jlr5 (.litr.rcr:
Śĺĺlll';l (iji|\'1,11j!\ĺ ]/!']il
.1
i]
1I],,\
i
:L'r
:]
iťťi',\\{:Jliĺllllr ni;Lir il
i \\iji
j
Za zgodnoŚc z oryginałełłl
.
-il::
,:ł
1\ý
ł,Ĺ]ĺ.5RÄ
l?.ľ};\
r;1,
"
"'.t:(,:';:
..i]ś,l.i:.,,'Jal.....
\ ".
i
a
]
.:l
.:'.']' l.:i']':i'n'\ "'Ĺ''l
r! ; t:. !.at ! :!., ).:rr
r?'\ś...::\::_:\:iťú:Y:1
.
. r;/,t{:
.
tjr
I
.\.\f:t-jis.
r.t.. :::.l!..ri..
-'" . ',;:il:l.r:''lrir 'i:
' -'r:i::':l 1
:l
il
'
.
|:ł:ą2Y łśĺ [ ĺi.* 1.,'i
{ l]l.':*ŕ1/14l{ĺ1ii
ŕi
Zaślvindĺĺ*nĺe
Đ
nł*1ef.t \,ŕěíYňłeľť}nYřn:
SLK-HKA-Y7K-TLL *
Pan Toĺnasz 5ĺekanolvicz o nUmerze ewidencyjnyrn 5LI#ls/I47ťÜ3
adres ĺan:iesĺkanlau[. Cieseyńska Żą 44-ĺÜ5 GÍir'uice
jest c,rłonkienr Śĺąsiiĺej okręgolvej izby łnŽynierów Budownictnĺa i posĺada nryměgtsne
u
bezpiecĺenie od odpowiedzialn ościcywiřnej.
ľ,,jiľrlejlĺełeświadczeniĚ jĚ5t vdaźne do dnia Żü14-12"'3 j.'
Zaśvĺiadczerł]eEtsstđlo lłJirgenĚroWdne eIektÍsnlciniE i op,BtrlĐrľe berpiecĺnynr podpiĺem e}Pktrüľ}ifznym
\r/tryfiks|,vđflyľnpr?y pomÔty ĺvaźnegokvłaliflkow*negł] ['ertyfiŁBtLj ľt dnlu 2Ü]'3-1:-3Ü rĐkU FrŻťz:
Fľanclsztk Euszlĺa. Fľzewodniczący Rady śląskiejÜkręgowej łĺbylnżynĺerów 8udnvrniĺtwa'
{rg.odllĺe ärt' 5 Ull ; ł-ĺstts\ĺryI dilĺa tE uĺzp1nia i80t t' n pođpi:ie*lełłtr*ĺĺi'.tzĺrym{l]ř" u' Żfiü1 Ťtr íJÜ psě' l45Ü} děnP u/ postä[ĺ
e1eŁ'tronimej opatnone belpieałjm pndpisem elelłłroniČřnym ľleryĺÍkľľłałym
pny pommy wĺtnegc l.mllfi}otnnego cert1.fi_katu są
ĺrjlľĺowainepad vĺeględem skuľ*ńľr pĺavłnych dabumentom oFätrĐn1m pndpi^łami n4asnmęczn1mi-)
ł
'llsy'ĺihaĺję poprarľności darycfu uł niniejsrym ĺaświadtzeniumď)na sprarvdĺić ra prmocą numeru vłeĺyfikaq'jnego zaświaďĺĺełiana
5trosiĚ pslrkĺEj łrby lnifni!rd9ł ÉĺJdfr{ni{łĺĺ'a
vĺ*,uĺ'pĺi$.org'pllub koł'ałtuĺą{:ięz biurem rttaśłiwejolřęBo\ť€j lzb1 lnźynierritľ
B ud
orľn ictrľ a
Za zgodĺloścz orygĺnałeĺn
.
SPIS TRESCI
3
ZESTAWIENIE
MATERIATOW
.....,,..... 8
3.1
3.2
INSTALACJA
4
RYSUNKI
WODY:
........................8
4.1
INSTALACJÁ WODY
4.2
INSTÁLÁCJA woDY - AKSoNo]\,ĺETRIA
I
OGRZEWANIA
- RZT]T
PIWNIC
nľ ľ),s. 0ĺ sl<ala 1;ĺ00
nr ľys. 02 slłala l
:---
1
WSTĘP
1.1 Przedmiot opracowania
Pľzednriotem opľacowania jest pľojekt budorvlano-wykonawczy irrstalacji cerrtralnego
ogľzewania, oÍaz inst. wody dla zadanía pn.,,Remont instalacji i fi'agmentu kory4aľza rv
piwnicy oľaz remont częścinawieľzclrni paľkingu Wojewódzkiego Sądu Admiiristľacyjnego w
Glíwicaclr przy ulicy Pľynrasa Stefana Wyszyriski ego 2, dzíaŁ|<a ru 487 , obľęb Staľe Miasto''.
Zamawiający: Wojewódzkiego Sąd Adnrinistľacyjnego ul' Pľymasa Stefatra Wyszyriskiego 2
44-100 Gliwice
1.2 Podstawa opracowania
ZałoŻenia stanowią:
-
Zlecenie i umowa,
Pľojekt aľchitektonlczno - budowlarry,
Wizja lokalna
RozpoľząđzenieMinistľa Infrastľuktury z dnía 3 iipca 2003 r. w spľawie szczegółowego
zakresu i foľnry pľojektu budowlanego (Dz. U. Nľ 720, poz. 1 i33),
Rozpoľządzenie Ministľa IrrÍiastruktury z ďnía? września2004 t w spľawie szczegółowego
z,alľesu i fonny dokumerrtacji pľojektowej, specyfikacji tecľuricznych wykonania i odbioľu
ľobót budowlanyclr oľaz pľogľamu fulil<cjonalno-uzýkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),
Waľunki techrriczire, noľmy i pľzepisy szczegółowe doĹyczące instalacji sanitartlycil.
1.3 Zakres opracowania
Za]<ľes
opľacowarria obej muj
-
2
e:
wymiana odcín]<a rrragistľalnego instalacjí wody zirrrnej w píwlricy
wymiana rozdzielacza centralnego ogrzewania
INSTALACJE SANITARNE
2.1 INsTA!_AC.iA
C.O.
1.1.1 opis pľojektowanych rozwiązań
Pľojekt obejmuje wylrrialrę oTaZ pľzcnieslerrie głórvrrego ľo'zdzie\acz cetrtľalnego
ogľzewania. Rozdzielacz zostalrie pľzetriesiolr1, do ponrieszczenia wytrrienlikorvni.
Zastosorł'ano rozđzjelaczt1upu N4agľa 160loSlZxDN65-325nln wIaZ zizd'acją pľefabľ5,korł,arrą
z rł'ełlrynrilreľalnej oľaz konsolą stojącą t1,p 85/160' Porracĺto rozdzielaczna\eŻy lłzyposaz1lÓ 1y
teľnroĺrretľy, nallometľy ora'Z Za\ryoľy Spustowe. Nalezy W),kotrać norł'e podłączenia z
istniejącymi ľuľociąganri za pomocą ľur stalowych czatnyclr ze szweffI poprzez spawanie.
1.1.2 Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji
Do nrontaŹu zastosowaó materíały podane w wykazie mateľiałowynr. Podczas
wykonawstwa naleŻy ściś]eprzestrzegac zalecen zawartych w irrstľukcji wykonania instalacji,
wydanych pľZeZ dostawcę, bądŹ pľoducenta nrateľiałów.
Przewody Zamocować do konstľukcji budynku Za pomocą typowygh uclrw1.lów iub
wspoľników Pomiędzy pľzewodem a obejnrą uc1rw14u iub wspoľnika zastosowaó pľzekładki
elastyczne. Sposób pľowadzenia przewodów powillięn Zape\Nniĺ! sanrokonrpelrsację wydłuzeli
ciep1ĺrych.
Pľzejściaprzez ścianywykonać w ttllejach oclrľonnyclr wypełnionych mateľiałerrr plastycznym
nie powodującyrn uszkodzenia pľzewodu' W tulei nie może znajdowac się żadne połączenie
pľzewodow' Koĺlstľukcja i ľozmieszc'zenie podpóľ powíruly urrrozliwiĺi łaĹwy i irwały ĺnontaŻ
pľzewodu.
Wykonarrie izolacji teľmicznej naloŻy rozpocząi po uprzednim pľzepľowadzeniu wyrnaganycir
ľobót
pľotokółenr odbioľu.
pľób szczelności oÍaz po potwierdzeniu pľawidłowościwykonania powyzszyclr
Pľzewody zasilające w piorraclr układaó
ta\<
aby zasilanie było od pľawej stľony.
Tuleja oclrľorura powirrna byi ľuľąo śľednicywewnętrznej większej od śľednicyzewnętľznej
ľuľy pľZewodu: co najmniej o 2 cm pĺzy przejściu przez przegrodę pionową oraz co rrajnrniej o
7 cnprzy pľzejściuprzezstľop'
1.1.3 Próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego
Ptzed pľz5,stąpienienr do badania szczelności' irrstalację naleŻy wypłulĺaó wodą, pľzy
otwaľtych zaworach termostatycznych oruz oďcinającyclr. Przed napełnieniern wodą instalacji
Wyposazonej w autornatyczne odpowietľzrriki nalezy zanrontować jedyrrie iclr zawoľy stopowe,
i odpowietrzać, ręcznie do czasu skutecznego wypłukania instalacji. Po wypłukauiu instalacji
naleŻy za\Nory stopowe wyposaŻyc w autonatyczne odpowietľzniki'
Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dolĺładnym jej odpowietľzeniu nalezy pľzy ciśnielriu
staĹycznym słupa wody, dokonaó staľarurego przegląđuinstalacji w celu spľawdzenia czy nie
występują pľzecieki lub ľoszenie.
Pľóby ciśnieniowe pľZeprowadzic na zinrno (układ zalany zinną wodą) wykorrując pľóbę
szczelności instalacji na ciśnienie2xpľ:0,6 MPa.
Instalację naleŻy uznac za szczelną przy uttzymarriu ciśnierria 0,6 MPa pľzez około 30 min. rra
jedlrakorłrym pozionrie' Po uzyskaniu poz1ływnyclr wynikclw ilrstaIację poclclaó próbonr tra
goľąco pľZy l1oľna1n1'g]"1 paľanretľaclr pľacy. W czasie pľóby szczelności ilrstaiacji połączorrej
z płukalriem zładu wszystkie zarvoľy gľzejniko\ĄIe muszą zllajdorvaó się lv stanie cał]<orł'itego
otwaľcia. Z ptzeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonarvca zoborł'iązalry jest
spoľząđzicpľotokół' Pľzed ľozpoc'zęcietrr ľozľuchu i pod.1ęciern pľóby działania irrstalacji w
staĺrie goľącym naleŻy ive lvszystkiclr zarł'oľaclr gľzejrrikorłryclr z rł'stępilą ľegulacją ustarł,ió
elenrenty dłalł'iąceq' połozelriaclr olaeślolrych rv pľojel<cie rv sposób podariy pTzez pľoduceľlta.
odbióľ instalacji gľzervczej porł,inien b),ć popľzedzotry ľozľuclren pľóblr5łrr, potwieľdzon5łrr
pľotokółenr i q'pisenr do dzierrnika budou1'.
4
1.1.A Wytyeene eksploataeji
Wsz5z51]ęię utządzenía naleŻy i<onseľwowaó i eksploatowaó zgodnie z ilrstľui<cjami
obsługi dostaľczolrynri wľaz z u't:ząđzenianri. NaleŻy przestrzegac czystoŚci rł,od}, grzewczej.
Pod rł'zględen właslrościÍizyko-chenricznycir woda gTzeutcza powitma odpowiadać
wynragalriom noľmy PN-93/C-04607' Pľoponuje się w celu zairobiegania koľozji w instalacji
gľzew czej zastosowaó inliibiĺoľkoľozj i'
Nie opľózniać instalacji z wody na czas dłuŻszy niŻto konieczne.
Do usuwania sygnalizorvanyclr niespľarłłrościoľaz do przeprowadzenia olľesorłrych
pľzegiądów i ľetnontów bleŻących urządzen naleŻy wezwac upľarvtriony serwis.
1.1.5 Wytyczne braľ'lżowe
Wý},czrre budowlane
Nalezy rvylĺonać:
-
Pľzebicia i bľuzdy w pľzegľodac]r budowlanych,
Podwieszenie pľzewodów instalacji grzewczej,
2.2 INSTALACJA WODY
í.1.6 lnstalacja
Wody
W zalaesie niniejszego opľacowania przewlđzianow1,minę nragistľalnego odcinka
wody zimnej DN50 pľowadzonego pod stropem piwnic. Przewody wykonaó z ľuľstaiowych
oc1łrkowanych z atestem do stosowania w instalacjac1r do wody pitnej. Po wykonarriu i
pozýywnej pľóbie szczelności wszystkie pľzewody zaizolowac otulirrami zpiari<i PE np' typu
TeľnraÍlex Ultľa M.
1''|.7 Materiały' Wytyczne montażu i eksploatacji
Pľzewody na1eŻy nrocowaó do elenrentów konstľukcji budynku Za pomocą uclrwýów
lub rvspoľników. Konstľukcja uclrwýów lub wspoľników powinna Zapewlrić łatwy i tľwały
montaż irrstalacji, odizolowanie od pľzegľód budowlanycir i ogľaniczeníe rozprzestľzeniania się
đľgani hałasów w pľzewodach i przegľodaclr budowlarrych. Pomiędzy przewodem o obejrną
uchwýu lub wspoľnika należy stosować podkładki elastyczne. I(onstľukcja uclrwytów
stosowanyclr do nrocowania pľzewodów poziomycir powinna zapewrrió swobodne pľzesuwanie
się ruľ.
Pľzewody pľowadzone obok siebie, powinĺry być ułozone ľównolegle w sposób unrożliwiąący
wykonanie izolacji ciepine.j
.
Przewody irrstalacji wodociągowej powiruiY b),ó pľowadzolre w odległościwiększej niz 0,1 m
od ľuľociągórł'cieplrrycir nrieľząc od powierzchni ľuľ.W pľzypadku gdy ta jest nrrriejsza naleŻy
stosowaó ízolację cieplną. Ponadto pľzerł'ody illstalacji wodociągowej należy izolować gdy
dziaŁanie dorł'olnego żľődłaciepła nrogłoby sporł,odowac podwyŻszenie tempeľatuľy ściarrki
ľuľociągu powyzej +30"C'
odległośćzewnęÍľznejpowieľzclrni pľzervodu rł'odociągo\Ą/ego ltib jej izolac.ji cieplnej
ścialr1,,stľopu albo podłogi powinria ivylrosić co tra.jnrtriej:
-
d]a
pľzelł'odólv śľednicy25 nilrr * 3 cnr
dla pľzerł,odórv śľednic1,32+50 mm
-
5 cilr
od
5
Pľzewody poziotrre iirstalaeji wody zirlnej naleŻy pľorł,adzićporrizej pľzewodorł, instalacji c'o.
I3ezlvzględnie níe wo1no pľowadziĺ! pľzewodów wodociągowych powyzej pľzewodów
eiektľycznycir. Minilrralrra odległośćpľzewodów wodociągowych od pľzervodórv elektľycznyclr
powinna w}'rrosíó 0,1 lrr.
Pľzejściapľzez ściany wykonaó w tulejaclr oclrľonrryclr wypełnionyclr nrateľiałerrr plastyczll)łll
níe powodującyrrr uszkodzenia przewodu. W tulei nie moŹe znajdowac się zadne połączenie
pľzewodów. Konstľukcja i roznrieszczeníe podpóľ powinny urnozliwió łatwy i tľwałyĺnontaŻ
pľzewodu. 'fuleja oclrľorura powitrlra byó ľuľąo śľednicyrvewnętľztlej większej od śľednicy
zeu'nętľznej ľuľ)/ pľZewodu': co rrajmrrie.j o 2 cln pľzy pĺzejściuptzez przegľodę pionową oľaz
co rrajrrrniej o 1 cnr pľz,y pľzejśduprzezstrop. Tuleja' oclrľorura porł'írura byó w silosób tľwały
osad'zona w pľzegľodzie budowlanej
.
Wykonairie izolacji teľnricznej naleŻy rczpocząi po upľzednim pľzepľowadzeniu wynraganyclr
pľób szczęlności, lłykonaniu Wymaganego zabezpíeczenia arrtykoľozyjnego porł,ieľzclĺri
pÍZeznaczorryclr do zaizolowulía oraz po potwíeľdzeniu pľawidłowościwykonanía powryższych
^ÁL;^'.''
rwUwl
'...1-Áĺ '.*^ł^l,Á'1^'""
łJ] Ut\/l\UlUltl UuUlUlu.
byó czysta
i
D^''';^'--^1.'.;^
1,lÁ-^1
_^''';'.'"^
'.^ l\lU1
vY)\Ur1) v\dlld 1ául4vJd ĺn'.'.rłn"z'.n
l UvvtUlLwlD!d tld
9J '''',l,^'.''''',.'"^;-..I.^ł.
lvrrlrlUll1ą Pw!vl]!l4
sucha. Zakonczellia izoIacji cieplnej powinny
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
byi
zabezpieczone przed
Pľzewody, aľnratuľa i urząđzeniapo wykonaniu zewnętľznej ochĺorry antykoľozyjnej i
wykonaniu izolacji teľmiczlrej naleŻy oznaczyc zgodníe z pľzyjętymi zasadami oznaczania
uwzgiędnionymi w instľukcji obsługi instalacji wodociągowej.
1.1.8 Próby szczelności
i
Badanie szczelności dla instalacji wodlrej należy pľZepľowađzicpľzed zakryciem bľuzd
kanałów, przed wykonaniem zabezpieczen arrtylĺoľozyjnyclr i wykonarrierrr izolacji
teľnriczrrej.
Przed wykorranierrr pľóby szczęIności instaiację naleŻy dokładnie wypłukaó wodą. od instalacji
e.w'u. naleŻy odłączyc urządzenia zabezpíecząące przed przel<roczenierrr ciśrrienia roboczego.
Po napełnieniu instalacji wodą zinrną i odpowietľzeĺiu należy dokorraó staľannego pľzeglądu
irrstalacji w celu spľawdzenia czy nie występująpľzecieki lub roszenie.
Do insĹalacji naleŻy podłączyc ręczną pompę do badania szczelności.Pompa powinna być
wyposażona w zbioľnilĺ wody, ZawoTy odcinające, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania stosować ceclrowany nranornetľ taľczowy (śľednicatarczy - 150 nrrrr) o
zakĺesie o 50% większym od ciśnieniapľóbnego í dzjałce elenrentarnej 0,1 baľ przy zakľesie do
10 baľ.
Badanie szczehrości irrstalacji wodą mozemy rozpocząi po oi<resie co najmrriej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowoścido Ĺakiego badania i nie wystąpierria w tym czasie przecieków wody
lub ľoszenia. Po potwierdzetriu gotowości zładu do podjęcia badania szczelnościnaleŻy
podnieśi cíśnierriew instalacji za ponrocą pompy do badania szczelności' kontľoiując jego
warĹośó w nĄniŻszym punkcie instalac.ji.
Waľtośóciśnienia pľóbnego naleŻy pľzyjnrorł'ać w wysokości półtoľa kľotnego ciśrrierria
ľoboczego lecznie niej niz 10 baľów a badanie polega na podniesieniu ciśnieniaw irrstaiacji do
waľtościciśnienia pľóbnego i olrseĺ:rvowaníu ptz.ez' 30 lrrin spac'lek ciśrrieliiasporł'odolvany
e1as11'g7n65cią pľzerł,odólv z t\Ą/oľZ)iwa sztucznego' Następnie naleŻy porł,'tóľnie podirieśi
ciślrielrie rł'irrstalacji do u,aľtościciśrrienia pľóbrrego i obseľu'oivac pľzez 30 nrin erłlentualne
spadki ciśrrienia (dopuszczairry spadek cíśnienianie więlĺszy nlŻ 0,6 baľ). Gdy lł,/ił,cz},tlności
6
pľZepľo\Ą/ac1zió bez1rośľednío
zakonczyły Się rv5z11iftięnl pozyt)/wl_l1lm
''u'.'ri
badanie głowne polegające na porł'Ĺoľnynrpodniesieniu ciśnienia w instalacji do ulaności
ciśrrierria pľóbllego i obseľrł,clwaniu przez 2 godz' ewentualne spadki ciśnienia (dopuszczalny
spadeiĺ ciśnienia níe rviększy niz 0,2 bat).
W przypadku niespełĺrieniachooiaż jedriego waľunku uznania badania główrrego Za
zakonczone z wynikienr pozýywrylrr, wynik badania ocenia Się negatywníe. W takilrr
pľzypadku na\eŻy usunąć przyczynę wyniku negatywrego i ponovłrie rłykonać całe badanie,
poczynając od początku badarria wstępnego.
bac1ania rvstę1lnego
2.3 WYTYCZhJE
B|-.|P
l pPoŻ
Zgodnle z $3 ust.l Rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2()06 ľ. w spľarvie
oclľoĺryprzeciwpoŻaľowej budynków, inrryclr obiektów budowlanyclr i teľenów (Dz.U. Nľ 80,
poz' 563) urząđzeniaprzeciwpoŻaľowe w obiekcie powinny byi wykonane zgodnie Z
pľo.jektenr uzgodnionym pod względem ochľony ptzeciu,pożaľowej pTzez ľZeczoznawcę ds.
zab
ezpieczeń pľzeci wpozaľowyclr.
Pľzepusty irrstalac1,jne w elelrrentach odďzielenia pľzeciwpoŻaľowego powinny rrríei klasę
odpoľnościogniowej (EI) wymaganą dla tych elelrrelrtów.
Elastyczne elementy łączące wentylatoľ zpľzewodami wentylacyjnymi powimy być wykonane
z materjałőw co najnrniej tľudno zapa7nych, plzy czym ich długośónie powinna przekraczac
0,25 m. odległośćrrieizolowanyclr pľzewodów wentylac1,jnych od wykładzirr i powieľzclrni
palnyclr powinna w1łrosió co najlrrrriej 0,5 nr. DrzwiczL<i ĺewizyjne stosowane w kanałaclr i
przewoďaclr werrtylacyjnyclr powinĺry być wykona:nę Z nateľiałólv niepalrr),cir. Zaĺrrocowania
pľzewodów do elementów budowlanyclr powirrny być wylconane z nlatęriałów niepalnyclr.
osoby przebywające na stanowiskaclr pľacy, zĺajđ.ąącesię na wysokościco najnrniej 1 rn od
poziomu podłogi, powinĺry być zabezpieczone ptzed upadkierrr z wysokoŚci zgođníez
Rozpoľządzenieln Ministľa Infiastľuktury z dnía 06,0Ż.2003 ľ w spľawie bezpieczeństwa i
lrigieny pracy podczas wykonywarria ľobÓt budowlanych (Dz. U. Nľ 47 , poz. 401).
(zesz.lľ 5,6,7), RozpoľząđzeniaN4irristľa
Podczas wykonywania stosowaó się do
',WTWio"
Infrastľuktury z dnia 06'02.2003 ľ w Sprawie bezpieczeístwa i higieny pľacy podczas
wykonywarria ľobót budowlanyclr (Dz. U. Nľ 47, poz' 401), Rozpoľządzenia Ministľa
Gospodaľki z dnja 27.04'2000 ľ W Spľawie bezpleczeństwa i higieny pľacy przy pracach
spawalniczyclr (Dz.U. Nľ 40, poz. 470) oraz ďo planu BI}Z spoľządzonego przez kieľowrrika
budowy.
Kieľownik budowy jest zobowiązany podczas wykonywanych ľobót
budowlanyclr
oIaz 'w planie BioZ
wpľowadzanie niezbędnych znriatl w ilrfoľrrracji d'otyczącej BioZ
wynikających z zawansowania budowy' Fakt ten wymaga zamieszczerria adnotacji okteślającej
ptzy czy ny rvpľowadzeni a zrrrian.
Ptacebezpośľednio zxĺ,iązane 2 11lyft61y14zarriem ľobót instalacyjrro - nrontażorłryĺ:lr,jak ľówriez
montazowych AI(PiA, powinny b},ć dozoľowane i wykonywane przez osoby posiadające
kwalifikacje zgodnie Rozpoľządzenieln Ministľa Gospodaľki, Pľacy i Polityki Społeczrrej z
dnia 28.04.2003ľ w spľawie szczegółorł,ych zasad stwieľdzania posiadania krvalifikacji pľzez
osoby zajnujące się eksploatacjąurządzen,instalacji i sieci. (Dz.U. Nľ 89, poz.828).
Rozľuclr i eJ<sploatacja zespołu wentillag5/jnego porł,inien nastąpić po upľzedlrilrr opľacorvalriu
instľukcj í eksploatacj i.
obiekt porł,itrien b)'ó w czasie uzytkowatria poddarł'any pÍZeZ rł,łaścicielaolaesowej kotrtľoli,
co najlrrniej ÍaZ \Ę ľoku. polegającej tra spľarł'dzelriu stalru teciuricznego eletrrentólł, bud)łr]<u,
l
instalacii tlaľazonyclr na szlĺodlírve rłpłyrvyatlrrosfuľyczne, instalacji i uľząđzen
słuzących oclr::onío śľodowiska,instalacji gazow;,gh otaz pľzervodów korrrinowych
(dymorvyclr, spalinowycir i wentylac5,jnych), oraz lĺontľoli, co najlrrniej raz na 5 1at, instalacji
elektľyczrrej i pioľunoclľonrrej w zakľesie stanu spľawrrościpołączen, ospľzętu, zabezpieczeni
śľodkówoclrľolry od poľazeli, opoľnościizolaĄi pľzewodów oľaz uzienrień instalacji i
budoivii
i
apaľatów.
Instalacja rvodociągowa powinrra nrieć aktuaiizorł,anąnableżąco dokunrenlację powykona\Ęczą
oľaz eksploatacyjną. Dokunentacja porł'innaza'u,jerac infoľmacie irydľauliczne, teľmiczlle oTaZ
higieniczno - rrrikĺobiologiczne. W dokumentacji s1l519nru instalacyjnego powirury być takze
uivzględnione aktualire ipwentaľyzacje, opisy urząd'zen oľaz íirfoľmacje tecLuricZno - ľucirorł,e.
W tľalccie eksploatacji irrstalacj i naleŻy olĺtesorvo rvykonywai kontľolne analizy
bakteĺiologiczne pod kątenr występowania bakterii Legion'ella' Wyĺnaga się zainsta]owanie
takie.j aľnratuľy czerpalrrej, aby iclr kotrstľulccja uniemoŻliwiała twoľzenie się aeľozoli i była
łatwa do cz5,37c,7enia. Należy przelvidzjec noŻIiwośćolľesowego przegrzewania wody w
instalacji c.W.u. do tempeľatuľy 70"C. Przegľzew wody ma uniesz]<odliwiać ewentualnie
powstałe 1ĺo]onie łlakteľii Legiolrella.
metalowyclr obowiązkowo należy
W pľz;,padku zastosowaniaptzewodów, aľnratuľy íuľząđzen
poľa'Żenia pľądelrr.
mozliu,ośÓ
pľzewiđzieóodpowiednie zabezpíeczeĺia eliminujące
Prace bezpośľedníozwiązane z wykorrywanienr ľobót irrstalac1'jno - nrontazowycir, jak ľówniez
nrontaŻowych AKPiA, powinrry być dozoľowane i wykonywane przez osoby posiadające
kwalifikacje zgoclnie Rozpoľządzeĺriem Ministľa Gospodaľkí,Pľacy i Polityki Społeczlrej z
dnja 28.04.2003ľ w spľawie szczegőłou,ych zasađstwieľdzania posiadarria krvaliÍikacji pľzez
osoby zajmu1ące się eksploataĄąurządzeri, instalacji i sieci. (Dz. U. Nľ 89, poz.8Ż8).
ffi
ffiffiffiTewšffiM$ffi ffiÄTffiffi&ÄŁffiW
$.'fi
EruST&&-effi-$& ffiffi:
.-..n ,.
x
Jedĺĺ.
Wysľczege1}nieĺĺic
!.p"
h4ĺaĺ:y
2
ą.
[ĺelĺłe
5.
ř}ľoedueeĺrt
6.
RĺłzĺtzielaozłÍwuĺ:{riegÜWy Í-Jĺl.typtl &4ÁGRA
16Ü/ÜS/2xtr}N65-325nrĺ:ĺt Wťĺĺä
ľ íxĺłĺaĺ;}ą
pľeĘrtłľykow&i1ĹŤlŁ w*łĺryĺĺ:tilĺeľ*ł}ĺtej
*raz kĺłĺłsclĺą
r:'rÍ
1
sto.jąeą'ľ'YP 85/1{ł(}
2
'{'aw őr oeleĺ naj
ąey
J
kołnieĺ:zelwyĐ1{ó5
szt.
4
['eľnronretľ
szt
2
4
Maĺlonretľ
szt.
2
5
'Äaw(lľ spustowy x}N20
szt"
2
6
R'ura sĹalowá}' cz'lľll€ĺ Ze szweffi} ĺ}N65 wI:tŁz
izolaĺ;ją
nłt-l
ĺď
Í -J
tr"ä BruffiTÁL&ffi-$A
7'
WffiffiY:
Wyszezególnieníe
"ĺedn.
N4iaľy
{lośó
Pľĺlĺluceĺrt
6"
}{uľa sta}owĺl clcynkĺłwatrĺraĺęstowĺrĺĺaeÍĺlínstĺłlaľj i
wody pititej DNsÜ wrdť' 'ł' izotrae.ją ř}E ej==20łnĺn
T'eľlnaĺ]ex {Jltľa &4 kształtkaĺĺi
ĺ.avłőr odeĺĺrająeyI-}N50 do wclĺtry pitne"|
np. Valvex
ffi"B ffiLffiMffiNTYffiffiffiÄTKffiWffi;
Wyszezególnienie
"}eĺĺĺĺ.
Nĺiaľy
Á
Ütuliĺra izolaeyjľła'ĺ'uľliĺl}itz pianki F}i o gľubĺlśeĺ
20nłĺrri śľednieywcwnętrznej tr 1Ünim
.-,1-
tI
il)-
Pľoelucent
Moszynownĺo
wíndy
ĺ60/05/2xDN65
tsf
ormotor
:ZE
Moszynownío
wĺndy
Biuro Architektoniczne ARCH_Anioły
Justyna Nowak, Agnieszka Jazy
s.c.
s'ka
NwEsTm
oBlEn
EhT
ul' Tarnog rska'ĺ2/18,44-100 Gliwice
ľffii,.:'3"'".í_::':';.9r1"'
F&
Wojew dzki sąd Administracyjny' ul'P.st' Vwszyr1skiego 2, 44-'100 Gliwice
PBW
Wojew dzki Sąd Administracyjny
,,Remont instalacji i fragm ntu korytaÍza w piwnicy oraz remont części nawiezchni
parkingu Wojew dzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach pzy ulicy Prymasa
Stefana Wyszyrlskiego 2, działka nr 487' obręb Stare Miasto ''.
INSTALACJA WODY I OGRZEWANIA. RZUT PIWNIC
PRoJEnowÁr mgr inż. Tomasz Siekanowicz
upr. nr SKL/0248/POOS/03
oPMcow^LY mgr
inż. Weronika Przybycin
8Wż^
ts
sru
'ĺ :1
00
PROJEKT
sierpie
2014
CHRONIONY
PRAWEM
ALľToRsKlM
01
AKSONOMTTRIA INSTALACJI WODY
/aN
Dn50
X
Dn50
Dn50
I
r/
/)
Dn50
.t/
WtĄcZENlt D0 |STN|EJĄCEJ
OZNACZENIA:
INSTANCJI WODY
PR0JIKTOWANE ODC|NKI lNSTAt ĄCJl
WODY DO WYMIANY
lSTNlEJĄCt oDClNKl |NSTALACJ|
WoDY
KTlRt
NALEŻY P0DtĄCZYĆ
Biuro Architektoniczne ARCH_Anioły s.c'
Justyna Nowak, Agnieszka Jazy
ul' Tarnog rska 'ĺ2l18' 44_100 Gliwice
ska
NwEsŤoR
mlEffi
IE| T
H:iffi':'áj..'.i-jľ,l'ilo1"'
Wojew dzki sąd Administracyjny, ul.P'St' \^łyszy skiego 2, 44-100 GIiWice
FAä
PBW
Wo.jew dzki sąd Administracy.iny
,,Remont instalacji ifragmentu korytaÍza w piwnicy oraz remont części nawiezchni
parkingu Wojew dzkiego Sądu Administľacyjnego w Gliwicach przy ulicy Prymasa
Stefana Wyszyliskiego 2, działka nr 487, obręb Stare Miasto ".
I
8mżÁ
ts
słGrA
NSTALACJA WODY AKSONOMETRIA
1:--
RoJEKÍWAL mgr inż. Tomasz Siekanowicz
upr. nr SKL/0248/POOS/03
mucow^rY
PROJEffi
sierpieÍi
mgr inż' Weronika Przybycin
q
'ł
2014
CHRONIONY
PRAWEM
AUTORSKIM
02