Email:

Komentarze

Transkrypt

Email:
Uniwersytet Jagielloński
Międzynarodowe programy wymiany studenckiej
Kraków, 5 grudnia 2014
Monika Woźniak,
Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ
PROGRAMY
• Erasmus+ Studia
• Erasmus+ Praktyki
• Wymiana bezpośrednia
• Utrecht Network
• CEEPUS
ERASMUS+
STUDIA
PRACA
Dlaczego warto wziąć udział w
Programie Erasmus+?
 studia i praca w międzynarodowym środowisku, na
prestiżowych uczelniach i firmach UE,
 doświadczenie naukowe i praktyczne (CV);
 znaczny wzrost umiejętności językowych,
 międzynarodowe przyjaźnie,
 poznanie nowej kultury,
 podróże
Co daje nam udział w programie
Erasmus+ Studia i Praktyka?
 Doświadczenie
 Umiejętności:
 Organizacyjne
 Komunikacyjne
 Radzenia sobie ze stresem
 Pracy w grupie
 Zarządzanie czasem
 Wiedza
Kto może wziąć udział
w Programie Erasmus+?
• Każdy student UJ na studiach I, II lub III stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne) bez względu na narodowość,
• Wielokrotność wyjazdów! Można kilka razy wyjechać na
program Erasmus+ Studia i Praktykę łącznie:
- do 12 mies. na studiach I stopnia (licencjackie)
- do 12 mies. na studiach II stopnia (magisterskie uzupełniające)
- do 24 mies. na studiach jednolitych (magisterskie)
- do 12 mies. na studiach III stopnia (doktoranckie)
REKRUTACJA
• Każdy wydział/instytut we własnym zakresie organizuje selekcję
kandydatów i ustala kryteria, według jakich będą oni kwalifikowani do
wyjazdu,
• Termin najbliższej rekrutacji: styczeń/luty 2015r.
• Wyjazd na semestr zimowy, letni lub na cały rok akademicki 2015/16
• Najczęściej stosowanymi kryteriami są:
 wyniki w nauce (średnia ocen)
 znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia na
uczelni zagranicznej,
 aktywność w kołach naukowych, ESN, itd.
 List motywacyjny ze wskazaniem do 3 uczelni zagranicznych.
Jak aplikować?
• Procedura rekrutacyjna na stronie:
www.bosz.uj.edu.pl/rekrutacja-erasmus1
Wysokość stypendiów 2014/15
KRAJE
STUDIA
PRAKTYKI
I Grupa
500 euro/mies.
600 euro/mies.
II Grupa
400 euro/mies.
500 euro/mies.
III Grupa
300 euro/mies.
400 euro/mies.
+ 200 euro/mies. dla osób pobierających stypendium socjalne
Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania, Włochy
Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
Zaliczenie przedmiotów po
powrocie
• Okres studiów odbytych za granicą uznawany jest za
integralną część studiów w uczelni macierzystej;
• Gwarancje uznania okresu studiów za granicą daje
podpisany dokument "Porozumienie o programie zajęć"
(tzw. Learning Agreement);
• O zaliczeniu stypendium i przepisywaniu ocen decyduje
jednak wydział / instytut po przeanalizowaniu wykazu
zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię
przyjmującą (tzw. Transcript of records).
Szczegółowych informacji o programie Erasmus+
Wyjazdy na Studia udziela:
Monika Woźniak
Koordynatorka Programu Erasmus, BOSZ UJ
Gołebia 24, 31-007 Kraków, pokój 21
Email: [email protected]
Tel: (+48 12) 663 15 46
Godziny dyżurów:
poniedziałek – piątek: 10:00 - 14:00
ERASMUS
PRAKTYKI
Informacje ogólne
• Praktyka w instytucji zagranicznej – firmy, NGO, instytucje
publiczne, placówki badawcze;
• Minimalny okres trwania praktyki wynosi 2 miesiące,
maksymalny 12 miesięcy;
• Praktyka powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie
pomiędzy
1 lipca 2015 roku a 15 września 2016 roku.
Praktyka Erasmus+ może być realizowana w:
– 28 krajach UE, oraz w: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
Turcja,
– instytucji zagranicznej, pod warunkiem, że nie jest to
instytucja Unii Europejskiej, instytucja zarządzająca
programami UE lub polska placówka dyplomatyczna
• Student/ka w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie
dziekańskim ani być urlopowany/a;
• Erasmus+ Studia i praktyka nie mogą odbywać się w tym
samym czasie.
Kto może pojechać?
• Każdy student/ka UJ studiów I, II i III stopnia
(stacjonarne i niestacjonarne);
• „Świeżo upieczeni” absolwenci – do 12 miesięcy po
obronie (jednak rekrutacja na ostatnim roku studiów
danego poziomu);
• Student, który uzyska zgodę na wyjazd od dyrektora
instytutu / opiekuna obowiązkowych praktyk
studenckich.
BOSZ przyznaje stypendia Erasmus+ student(k)om
wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego za
wyjątkiem:
•
•
•
•
•
•
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi;
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
Farmaceutycznego;
Lekarskiego;
Nauk o Zdrowiu
Chemii;
gdzie nabór prowadzony jest przez
Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa
www.cirs.pl
Jak aplikować?
• Student/ka sam/a szuka miejsca stażu;
• Uzyskuje wstępne potwierdzenie (Internship
confirmation) - nieobowiązkowo;
• Wypełnia formularz zgłoszeniowy on-line;
• Wypełnia kwestionariusz kandydata i dostarcza wraz z
innymi dokumentami (CV, Internship confirmation,
certyfikat językowy, zaświadczenie o średniej) do
biura BOSZ w terminie rekrutacji.
Kryteria Kwalifikacji w roku 2014/2015
Podstawowe:
• Celowość praktyki;
• Poziom znajomości języka obcego, w którym odbywać się
będzie praktyka Erasmus+;
• Rok studiów w momencie odbywania praktyki;
• Obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ramach
aktualnie realizowanego kierunku studiów;
• Poświadczona działalność w kołach naukowych i
organizacjach studenckich.
Dodatkowe kryteria:
• Średnia ocen ważona za dotychczasowy okres studiów;
• Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowych informacji o programie Erasmus Praktyki
udziela:
Michał Bereziński
Koordynator Programu Erasmus+ Praktyki, BOSZ UJ
Gołębia 24, 31-007 Krakow, pokój 21
Email: [email protected]
Tel: (+48 12) 663 15 46
Godziny dyżurów:
poniedziałek – piątek: 10:00 - 14:00
Bieżące informacje dotyczące organizacji
praktyk i studiów Erasmus+ oraz
dokumenty aplikacyjne są dostępne na
stronie internetowej BOSZ:
www.bosz.uj.edu.pl
Wymiana bezpośrednia
• Organizowana przez Dział Współpracy Międzynarodowej
• W październiku DWM ogłasza listę uczelni do których
można wyjeżdżać,
• Należy złożyć wniosek,
• Uczelnia partnerska zapewnia bezpłatne zakwaterowanie
oraz diety żywieniowe,
• www.dwm.uj.edu.pl/studenci/wymiana-bezposrednia
Kraje europejskie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Austria - doktoranci
Bułgaria - doktoranci
Chorwacja - doktoranci
Finlandia - doktoranci
Holandia - doktoranci
Macedonia - doktoranci
Niemcy - doktoranci i studenci
Rosja - studenci
Szwajcaria - doktoranci
Ukraina - doktoranci
Węgry - doktoranci
Wielka Brytania - doktoranci i studenci
Kraje pozaeuropejskie
•
Australia - University of Melbourne - studenci i doktoranci
•
Chile - Pontificia Universidad Catolica de Chile (PUC) – studenci
•
Chiny:
–
–
•
National Cheng Kung University - studenci i doktoranci
Minzu University of China - studenci i doktoranci
Japonia
–
–
Kobe University - studenci i doktoranci
Tokyo University of Foreign Studies - studenci japonistyki
•
Kanada - Université de Montréal - studenci i doktoranci
•
Peru - Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP), Lima - studenci
•
Singapur - National University of Singapore – studenci
•
USA
–
–
–
–
University of Rochester - studenci Umowa wygasła. Trwają negocjacje.
University at Buffalo - doktoranci
University of Washington, Seattle - studenci i doktoranci
Indiana University, Bloomington - doktoranci
UTRECHT NETWORK
• To grupa 32 uniwersytetów europejskich,
• Wyjazdy do USA i Australii, BRAK grantu
• Aplikacja: maj oraz listopad,
• http://www.midamericauniversities.org/
• http://ww1.aenonline.net/
• Osoba do kontaktu: dr Joanna Dziadowiec
ul. Gołębia 24/21 w godz. 10-14
• UN Young Researcher’s grant – 1000 euro na 1-6 mies.
Aplikacja do 15 października
CEEPUS
• "Central European Exchange Programme for University Studies" powstał
w roku 1993.
• Program obejmuje kraje: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia
oraz Węgry.
• http://www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus-info.htm
• Wyjazd tylko w ramach wybranych jednostek:
1. Instytut Europeistyki
mgr Natasza Styczyńska
tel: (+48) 12 664 74 22
email: [email protected]
1. Instytut Filozofii
mgr Jarosław Olesiak
tel: (+48) 12 663 17 31
email: [email protected]
2. Wydział Polonistyki
prof UJ, dr hab. Albert Gorzkowski
tel: (+48) 12 633 13 34
email: [email protected]
3. Instytut Nauk Geologicznych
dr Elżbieta Machaniec
tel: (+48) 12 663-2485
email: [email protected]
4. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
dr Katarzyna Ostapowicz
tel: (+48 12) 664 53 03
email: [email protected]; [email protected]
5. Instytut Psychologii
prof dr hab. Edward Nęcka
tel: (+48) 12 634 13 05
email: [email protected]
6. Instytut Etnologii i Antropologii Kultury
dr Janusz Barański
tel: (+48) 12 633 15 39
email: [email protected]
7. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
dr Anna Bartnik
tel: (+4812) 429 61 57
email: [email protected]
8. Instytut Historii
dr Vitaliy Nagirnyy
tel. (+48) 12 663-1231
e-mail: [email protected]
9. Instytut Religioznawstwa
Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
tel. (+48) 12 663-1717
e-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty