poradnik metodyczny

Komentarze

Transkrypt

poradnik metodyczny
PORADNIK METODYCZNY
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 2
© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2003
ISBN 83-7141-552-4
Wydawnictwo REA s.j.
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11, tel./fax: (22) 632 21 15, 631 94 23
http://www.rea-sj.pl e-mail: [email protected]
Redakcja
Ewa Puto-Feliniak, Renata Namysłowska
Dzieło chronione prawem. Każdorazowe wykorzystanie w innych zastrzeżonych prawem
przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia Wydawnictwa.
Skład i łamanie: „Enterek”, Warszawa
Druk i oprawa:
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 3
Spis treści
I.
Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Kapitel 1
Nach den Ferien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Kapitel 2
Freizeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Kapitel 3
Klassenfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Kapitel 4
In der Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Kapitel 5
Kaufen und verkaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Kapitel 6
Andere Länder, andere Sitten – Plateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Kapitel 7
Unsere Umwelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Kapitel 8
Gesund leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Kapitel 9
Familienleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Kapitel 10 Feste und Bräuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Kapitel 11 Schulleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Transkrypcja tekstów przeznaczonych do rozumienia ze słuchu (HV) . . . . . . .
70
III. Klucz do zadań z podręcznika „Fantastisch!” 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
IV. Klucz do zadań z książki ćwiczeń „Fantastisch!” 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
II.
V.
Aneks z materiałami do otwartych form pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 4
I. Scenariusze lekcji z komentarzem dydaktycznym
Legenda
LB
LB2 3A5
AB
N
U
EA
FR
PA
GA
PL
HA
HV
LV
podręcznik
druga część podręcznika, rozdział 3, część A, zadanie 5
książka ćwiczeń
nauczyciel
uczeń/uczniowie
praca samodzielna
praca frontalna
praca w parach
praca w grupach
plenum
praca domowa
rozumienie ze słuchu
czytanie ze zrozumieniem
Wykaz piktogramów
Słuchaj!
Rozmawiaj!
W.
Słownictwo
Czytaj!
Napisz!
Skorzystaj ze wskazówki!
Przy tym zadaniu bądź twórczy!
G.
T.
Gramatyka
Teste dich selbst!
Ćwicz wymowę!
Odegraj scenkę!
Wykonaj pracę i wepnij do segregatora−portfolio!
Oceń efekty swojej pracy!
4
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 5
Nach den Ferien
Kapitel 1
LEXIK: Unterkünfte q Länder q Grußformeln q Geografische Eigennamen q Anreden q Verkehrsmittel
GRAMMATIK: haben, sein und Modalverben im Präteritum
LERNZIELE: Über die Ferien berichten q Postkarten lesen und schreiben q Eine Fotostory lesen q
Ein Interview vorbereiten q Einen persönlichen Brief lesen und schreiben
TEXTSORTEN: LV−Texte (Postkarte, Diagramm, Fotostory, Fotocomic, persönlicher Brief, Artikel aus einer
Jugendzeitschrift, Witz, Angebote von Reisebüros) q HV/LV−Text (Lied „Nach den Ferien”) q HV−Texte
(Berichte über die Ferien)
A: Über die Ferien berichten
Temat: „Über die Ferien berichten” – czas przeszły Perfekt i Präteritum
Cele główne:
q Rozumienie relacji o wakacjach.
q Wprowadzenie czasu przeszłego czasowników modalnych oraz haben i sein w Präteritum
Liczba godzin: 1 (uwaga: w razie potrzeby tę jednostkę można zrealizować w ciągu 2 godzin)
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 1A1
PA
U przyglądają się zdjęciom i wyszukują zwroty nie odnoszące się do danej ilustracji. Na pierwszej
lekcji po wakacjach U mogą nie pamiętać wielu podstawowych zwrotów. Zadanie aktywizuje wie−
dzę o świecie i kieruje uwagę na temat lekcji.
LB2 1A2
PA/EA
U ustalają w parach brakujące informacje i formułują zdania odnoszące się do Julii. Następnie za−
pisują w zeszytach przykładowe zdania (najwyżej 4), odnoszące się do pozostałych osób. Chętni
mogą spróbować sformułować podobne zdania na swój temat.
Utrwalenie zwrotów niezbędnych do opowiadania o własnych wakacjach.
LB2 1A3
EA
Przed pierwszym wysłuchaniem nagrań N pomaga U w zidentyfikowaniu przedstawionych na ma−
pach krajów. Celem jest tylko globalne zrozumienie rozmów.
W drugiej rozmowie pada nazwa Alp Algawskich (Allgäuer Alpen), będących częścią Bawarii.
Nazwy geograficzne dotyczące krajów DACH zawierają mapy umieszczone na wewnętrznych
stronach okładki LB2. Dokładniejsze mapy tych krajów są dostępne m.in. w witrynach interneto−
wych: http://www.stadtplan.net/brd/deutschlandkarte i http://www.1uptravel.com/worldmaps
EA
Drugie słuchanie nagrań. U notują w tabeli usłyszane informacje. Piąty wiersz pozostaje pusty, zo−
stanie wykorzystany do przygotowania ustnych wypowiedzi.
Selektywne rozumienie rozmów. U mogą odkryć podobieństwa oraz różnice między własnymi
i przedstawionymi w dialogu sposobami spędzania wakacji.
PA
Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego – zbieranie zdań przykładowych.
U uzupełniają luki w zdaniach w historyjce. Formy Präteritum czasownika sein zostały wprowa−
dzone leksykalnie w LB1 (str. 167). N może je przypomnieć.
EA/PL
Druga faza indukcji – porządkowanie materiału językowego. U powinni znać już ograniczenia
w używaniu czasu Perfekt (por. LB1 str. 168).
W formie rozmowy N doprowadza do uporządkowania ćwiczonego materiału gramatycznego –
konieczne jest zidentyfikowanie wszystkich form czasowników i ustalenie ich funkcji.
EA
U samodzielnie uzupełniają regułę i dysponują już wszystkimi narzędziami gramatycznymi nie−
zbędnymi do ustnego relacjonowania.
FR
Wskazani U odczytują rozwiązania.
Okazja do wyrywkowego sprawdzenia zrozumienia reguły.
EA
Każdy U przygotowuje się do relacji o własnych wakacjach. N może służyć pomocą w wyszuki−
waniu słownictwa potrzebnego do opisu „nietypowych” przeżyć.
1.A.1.
LB2 1A4
1.A.1.
LB2 1A5
G.
LB2
1A6,7,8
G.
LB2 1A9,10
G.
LB2 1A11
G.
LB2 1A12
5
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 1
Zadanie
5:33 PM
Page 6
Nach den Ferien
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Możliwość relacjonowania własnych przeżyć daje poczucie satysfakcji z opanowania języka ob−
cego jako „własnego”.
LB2 1A13
PA
Wykonanie tego zadania N może sprawdzać i oceniać także na następnych lekcjach.
N powinien wykazywać autentyczne zainteresowanie treścią wypowiedzi U, poprawiając ewen−
tualne błędy po jej zakończeniu.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
1A1,2,3,6
Zadania do wyboru. Utrwalenie słownictwa.
AB2 1A4
Zadanie dodatkowe. Utrwalenie użycia czasu Perfekt.
AB2 1A5
Zadanie dodatkowe. Samodzielna lektura artykułu z czasopisma.
AB2
1A7,8,9
Zadania obowiązkowe. Utrwalenie form czasu Präteritum czasowników modalnych oraz haben
i sein.
B: Feriengrüße lesen und schreiben
Temat: „Feriengrüße” – ćwiczenia w pisaniu
Cele główne:
q Selektywne rozumienie pozdrowień z wakacji.
q Sterowane pisanie pozdrowień.
q Wprowadzenie wiadomości realioznawczych.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 1B1
EA
U identyfikują pocztówki, porównując je z trzema ilustracjami. Rozumienie globalne. Sprawdze−
nie rozwiązania na forum klasy.
LB2 1B2
EA
U odszukują na pocztówkach informacje podane w nagłówku tabelki. Rozumienie selektywne.
Kontrola j.w.
LB2 1B3
EA/PA
Aktywizacja wiedzy o świecie. U porównują w parach uzupełnione samodzielnie zdania. Jeżeli
N zauważy zainteresowanie zaprezentowaną na diagramie tematyką, może zapytać po polsku
o ulubione przez Polaków kierunki wyjazdów zagranicznych i preferowane środki lokomocji.
Źródła obiektywnych danych na ten temat to np.: http://www.destatis.de oraz
http://www.stat.gov.pl
LB2 1B4,5
EA/PA
Selektywne rozumienie tekstów pocztówek oraz haseł z leksykonu. N sprawdza rozumienie wy−
razów Insel, Halbinsel, Gipfel. Wie heißt eine Halbinsel in Polen? Gibt es in Polen eine Insel?
LB2 1B6
PA
Pisanie reproduktywne. U przygotowują na kartkach pozdrowienia, korzystając z „generatora”.
Kartki powinny być zaadresowane do konkretnych U lub N.
LB2 1B7
PA
Zadanie komunikacyjne z luką informacyjną. W razie braku czasu można je opuścić i przejść do
LB2 1B8.
LB2 1B8
PL
Przygotowanie do HA. N zapowiada, że przygotowane prace utworzą wystawę.
6
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 7
Nach den Ferien
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 1
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 1B1,2
Zadania dodatkowe.
LB2 1B8
Zadanie obowiązkowe, dokończenie pracy z lekcji.
AB2 1B3–7
Zadania do wyboru.
C: Eine Fotostory lesen
Temat: „Eine Fotostory” – rozumienie szczegółowe fotoreportażu
Cele główne:
q Rozumienie szczegółowe prostego tekstu literackiego.
q Utrwalenie słownictwa związanego z wakacjami.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 1B8
PL
Oglądanie przygotowanej przed lekcją wystawy widokówek. N kieruje do autorów poszczegól−
nych prac pytania kontrolne, np. Wo warst du? Wen hast du kennen gelernt? Mit wem bist du ge−
fahren? Aktywizacja słownictwa potrzebnego do zrozumienia historyjki z LB2 1C1.
LB2
1C1,2,3
EA
Szczegółowe rozumienie tekstu. Hipotezy stawiane przed przeczytaniem każdego z fragmentów
ułatwiają rozumienie. N zwraca uwagę, że ta strategia jest przydatna podczas pracy z innymi
tekstami narracyjnymi. U starają się ustnie uzasadnić odpowiedź na pytanie Waren deine Hypo−
thesen richtig?, wykorzystując znane formy czasu przeszłego. Okazja do powtórzenia zwrotów
przydatnych w LB2 1C4.
Zwroty Du, lass uns ..., Guck mal hier ..., Weißt du was ... itd. są typowe dla języka mówionego.
U mogą je zanotować i wyobrazić sobie inne sytuacje dla wykorzystania tych zwrotów.
LB2 1C4
PL
Mówienie sterowane, ćwiczenie typu Kettenübung. U formułują po jednym zdaniu opowiadania.
N czuwa nad formalną i treściową poprawnością wypowiedzi, skłaniając U do autokorekty.
Możliwe techniki poprawiania błędów:
– powtórzenie za U części zdania do miejsca popełnienia błędu,
– zasygnalizowanie gestem zmiany szyku zdania,
– dodatkowe pytanie, np. z zaakcentowaniem zaimka pytającego.
LB2 1C5,6
PA
Przygotowanie do mówienia swobodnego.
LB2 1C7
FR
Objaśnienie HA. N może zademonstrować przyniesione przez siebie przedmioty i związane z ni−
mi wypowiedzi.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 1C7
Zadanie obowiązkowe. Mówienie swobodne. U nie powinni pisać tekstów i uczyć się ich na
pamięć.
AB2 1C3
Zadanie obowiązkowe.
AB2 1C1,2
Zadania do wyboru.
7
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 1
5:33 PM
Page 8
Nach den Ferien
D: Ein Interview vorbereiten
Temat: „Interview” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Selektywne i szczegółowe rozumienie słuchanego tekstu.
q Przygotowanie prostego wywiadu.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 1C7
PL
Chętni U prezentują przywiezione z wakacji przedmioty. Pozostali U lub N mogą zadawać pyta−
nia dodatkowe. Tę pracę N może kontrolować także na następnych lekcjach. Aktywizacja słow−
nictwa przed HV.
LB2
1D1,2,3
EA
Sekwencja zadań rozwijających HV, przejście od rozumienia globalnego poprzez selektywne do
szczegółowego. N może nawiązać do diagramu ze str. 13 w LB2, pytając, który z bohaterów wy−
wiadu spędził wakacje w najbardziej nietypowym miejscu (jak na warunki niemieckie).
PL
U podają usłyszane w nagraniu zwroty odpowiadające podanym częściom wywiadu. N zwraca
uwagę, że także poszczególne rodzaje tekstu mówionego mają charakterystyczną budowę, która
może być uwarunkowana kulturowo.
Dokładniejsze informacje na temat budowy tekstów zawiera publikacja:
M. Glaboniat, M. Müller (...): Profile deutsch. Langenscheidt 2002
PA
Przygotowanie planu wypowiedzi ustnej w postaci diagramu. Przygotowane w parach pytania
U zadają innym U lub N.
1.D.1.
LB2 1D4,5
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 1D4
Zadanie obowiązkowe. Tekst pochodzi z okresu przed wprowadzeniem zreformowanej pisowni
oraz przed przystąpieniem Niemiec i Austrii do strefy euro. N powinien zwrócić na to uwagę
i poprosić o zanotowanie kilku przykładów.
AB2
1D1,2,3
Zadania dodatkowe.
E: Einen persönlichen Brief lesen und schreiben
Temat: „Ein Brief” – czytanie i pisanie listów
Cele główne:
q Globalne rozumienie listu.
q Wprowadzenie reguł wymowy spółgłoski „ch”.
q Wprowadzenie formalnych reguł pisania listów.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 1E1
EA
Przygotowanie do czytania listu, aktywizacja słownictwa i wiedzy o świecie.
LB2 1E2,3
EA
N nie wymaga szczegółowego rozumienia listu, ważna jest identyfikacja jego zasadniczych ele−
mentów. Jeżeli U zainteresują się treścią listu, N proponuje chętnym wykonanie w domu ćwicze−
nia AB2 1E1, ew. przygotowanie streszczenia listu w 3. os. lp.
8
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 9
Nach den Ferien
Zadanie
LB2 1E4
Formy
społeczne
FR
Kapitel 1
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Zadanie do wykonania w domu. Objaśnienie HA przez N.
LB2 1E5,6
EA/PL
Piosenka jest na razie źródłem materiału do indukcyjnego sformułowania reguły wymowy.
LB2 1E7
EA/PL
Porządkowanie materiału – faza Ordnen. Ćwiczenie wymowy.
LB2 1E8
EA/PL
Samodzielne sformułowanie reguły wymowy.
Alternatyw−
nie:
Piosenka
Nach den
Ferien
lub
LB2 1E4
FU
Jeżeli U nie są zainteresowani śpiewaniem piosenki, mogą rozpocząć pracę nad pisaniem listu,
formułując jego początkowy fragment.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 1E9
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
LB2 1E4
Zadanie obowiązkowe.
AB2 1E1–5
Zadania do wyboru.
F: Lernen an Stationen zum Thema „Nach den Ferien”
Temat: „Nach den Ferien” – przystanki uczenia się
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
LB2 1F1–4
GA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau−
czyciela.
Materiały do przystanków uczenia się
1. Station
– instrukcja dla U
– kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Nach den Ferien)
– mapa Europy z zaznaczonymi celami podróży
2. Station
– instrukcja dla U
– reprodukcje druków
– 8 zdań
9
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 1
Zadanie
Page 10
Nach den Ferien
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
3. Station
– instrukcja dla U
– formularz do wypełnienia
– słownik niemiecko−polski
4. Station
– instrukcja dla U
– kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie 1.A.1.)
5. Station
– instrukcja dla U
– tekst – program wycieczki
– 9 zdjęć
– słownik niemiecko−polski
6. Station
– instrukcja dla U
– lista 7 zdań
– spinacze do bielizny (U zaznaczają wypowiedzi, przypinając w odpowiednich miejscach
spinacze do arkusza)
7. Station
– instrukcja dla U
– 6 zdjęć
– 18 rozsypanych wyrazów
– 6 zdań
8. Station (zadanie dodatkowe)
– instrukcja dla U
– schemat mapy skojarzeń
Samodzielna praca ucznia w domu
Na końcu AB znajduje się klucz do zadań z serii Teste dich selbst! Każdy uczeń sprawdza samo−
dzielnie poprawność wykonanych zadań, które przygotowują do udziału w lekcji powtórzeniowej.
AB2 1F1–5
Temat: „Nach den Ferien” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 1.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rekapitulacja. U samodzielnie wykonują zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Meine Traumferien. Zadanie
może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 11
Freizeit
Kapitel 2
LEXIK: Freizeitbeschäftigungen q Fähigkeiten q Zeitbestimmungen q Ortsbestimmungen q Negationswörter
q Anweisungen q Temporaladverbien q Verhaltensregeln q Spielregeln q Abkürzungen
GRAMMATIK: Negation q Temporalbestimmungen
LERNZIELE: Informationen erfragen q Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben q Sich
verabreden q Verhaltensregeln erklären q Sich anmelden q Werbung im Radio verstehen
TEXTSORTEN: LV−Texte (Persönlicher Brief, Rollenkarte, Plakat, Zeltplatzordnung, Anmeldeformular, Rätsel,
Artikel aus der Jugendzeitschrift „Vollgas im Keller”) q HV−Texte (Werbespots) q HV/LV−Texte (Lied
„Komm mit!”, Gespräche: Hast du heute Abend etwas vor?, Könnten wir nicht in die Disco gehen?,
Vielleicht gehen wir schwimmen?)
A: Informationen erfragen
Temat: „Freizeitbeschäftigungen” – uzyskiwanie informacji
Cele główne:
q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa dotyczącego czasu wolnego.
q Uzyskiwanie i relacjonowanie informacji.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 2A1
Formy
społeczne
FR/EA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Wprowadzenie wyrazów Reiten, Segeln, Klavierspielen, ew. powtórzenie. Wprowadzenie zwro−
tów podanych pod ilustracjami. N zwraca uwagę na prawidłową wymowę i intonację. Możliwe
ćwiczenie wymowy:
N: Reiten
U: Reiten
N: ist Reiten.
U: ist Reiten.
N: Ihr Hobby ist Reiten.
U: Ihr Hobby ist Reiten.
Pracę z tym rozdziałem można także rozpocząć od piosenki ze str. 30, która zawiera wyłącznie
znane już słownictwo (zadanie 2C11 + wspólny śpiew). Zadanie 2C12 U mogą wykonać dopiero
po zakończeniu jednostki 2C.
LB2 2A2
EA
Utrwalenie nowego słownictwa poprzez odniesienie do własnych przeżyć.
LB2 2A3,4
PA/PL
U uzupełniają asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na
tablicy lub papierze pakowym. Skrót AG oznacza Arbeitsgemeinschaft (kółko zainteresowań).
LB2 2A5
EA/PL
U wyszukują podobieństwa w spędzaniu czasu wolnego. Okazja do uzupełnienia asocjogramu.
LB2 2A6
GA/PL
U prowadzą rozmowy w małych grupach (maks. 6 osób). Chętni relacjonują treść notatek w klasie.
LB2 2A7
GA
Zadanie może zostać dokończone w domu. N prosi o przyniesienie na następną lekcję grubych
pisaków.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
2A1,2,3
Zadania obowiązkowe.
AB2 2A4–7
Zadania do wyboru.
AB2 2A8
Zadanie dodatkowe.
11
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 2
5:33 PM
Page 12
Freizeit
B: Über eigene Beschäftigungen sprechen und schreiben
Temat: „Eigene Beschäftigungen” – przeprowadzanie ankiety
Cele główne:
q Wprowadzenie słownictwa związanego z czasem wolnym.
q Formułowanie hipotez.
q Przeprowadzanie ankiety.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2B1
PA
N prezentuje poprawną wymowę wyrazów Inlineskates i Billard. U tworzą ustnie przykładowe
zdania. N może zapisać na tablicy poprawne formy zdań, w których wystąpiły błędy.
LB2 2B2
PA
To zadanie można także przeznaczyć dla chętnych do wykonania w domu.
LB2 2B3
GA/PL
U formułują hipotezy i dyskutują nad nimi w grupach, nie patrząc w tekst. Przedstawiciele grup
relacjonują przypuszczenia całej klasie.
LB2 2B4
EA
U zaznaczają (ołówkiem) te fragmenty listu, które nie zgadzają się z ich hipotezami. Wieś Rull−
storf można odnaleźć na mapie w AB2, str. 63. Przeżycia wakacyjne Jennifer potwierdzają dane
statystyczne z diagramu w LB2, str. 13.
LB2 2B5
GA
U piszą na dużych arkuszach papieru pakowego. Obowiązkowe jest wykorzystanie podanych
zwrotów. Bohaterem listu może być fikcyjna postać. N nie dopuszcza do złośliwych opisów ko−
legów i koleżanek z klasy.
LB2 2B6,7
EA
Złożone zadanie komunikacyjne. N powinien być przygotowany do pomocy w poszukiwaniu
niemieckich nazw nietypowych zainteresowań. Dodatkowe informacje:
http://www.freizeitnetz.de
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 2B3
Zadanie obowiązkowe.
AB2 2B1,2
Zadania do wyboru.
AB2
2B4,5,6
Zadania dodatkowe.
12
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 13
Freizeit
Kapitel 2
C: Sich verabreden
Temat: „Sich verabreden” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Szczegółowe rozumienie słuchanych dialogów.
q Ustalanie czasu i miejsca spotkania.
q Utrwalenie zastosowania okoliczników czasu i miejsca.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
FR/EA
U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw−
ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają.
LB2 2C2
FR
Ponowne odtworzenie nagrania 2.C.1. U mówią jednocześnie z nagraniem, zwracając uwagę na
intonację zdaniową. N podkreśla znaczenie prezentowanej strategii w nauce również innych ję−
zyków obcych.
LB2 2C3
PA
Mówienie sterowane ilustracjami. U wybierają tylko jedną z czynności. Chociaż częściowe iden−
tyfikowanie się z treścią wypowiedzi zapewne bardziej pomoże w jej zapamiętaniu niż wielo−
krotne, mechaniczne powtarzanie.
LB2 2C4
FR/EA
U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów i notują brakujące fragmenty. N kontroluje popraw−
ność rozwiązania, czytając głośno początki zdań, U uzupełniają.
LB2 2C1
2.C.1.
2.C.2.
LB2 2C5
PA
LB2 2C6
FR/EA
2.C.3.
Mówienie sterowane ilustracjami. Tym razem U wybierają tylko jedno z miejsc.
W trzecim dialogu ćwiczone są okoliczniki czasu. U identyfikują usłyszane fragmenty rozmów
i notują brakujące fragmenty. N kontroluje poprawność rozwiązania, czytając głośno początki
zdań, U uzupełniają.
Ćwiczenie mocno sterowane. Tym razem U wybierają czynność i czas spotkania.
LB2 2C7
PA
LB2 2C8
PL /PA
Podsumowanie środków leksykalnych potrzebnych do wykonania zadania 2C9. U uzupełniają
asocjogram w parach lub podają propozycje N, który zapisuje całość schematu na tablicy lub pa−
pierze pakowym.
LB2 2C9,10
GA
Odgrywanie ról. N może skopiować tę stronę LB2 w tylu egzemplarzach, ile jest grup i poprosić
U o wycięcie kart. Umożliwi to łatwiejsze poruszanie się po klasie.
LB2
2C11,12
FR
Praca z łatwą piosenką jest sposobem na relaksujące zakończenie intensywnej pracy na lekcji.
Od śpiewania piosenki można rozpocząć następne lekcje. Patrz także komentarz do jednostki
2A1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 2C1
Zadanie obowiązkowe.
AB2 2C2–5
Zadania do wyboru.
AB2 2C6
Zadanie dodatkowe.
13
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 2
5:33 PM
Page 14
Freizeit
D: Verhaltensregeln erklären
Temat: „Verhaltensregeln” – wyrażanie przeczenia
Cele główne:
q Wprowadzenie zaimków przeczących.
q Formułowanie zakazów i nakazów.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2D1
PL/EA
LB2 2D2
PL
LB2 2D3
EA/PL
LB2 2D4
EA
Porządkowanie materiału językowego, który posłuży do sformułowania reguły.
PL
Uzupełnienie reguły nawiązującej do wiedzy z gramatyki języka polskiego (por. LB1 2A7,8).
LB2 2D6
PA
Pisanie sterowane z wykorzystaniem sformułowanej reguły.
LB2 2D7
GA
Zadanie kreatywne. Wyniki pracy mogą utworzyć wystawę. Prace można dokończyć w domu.
Przygotowanie materiału językowego i informacji do wypowiedzi ustnych. W nagłówkach kolej−
nych kolumn tabeli U notują imiona ankietowanych osób. Całość tabeli powinna zostać wykona−
na na kartkach, w razie konieczności z większą liczbą kolumn. N zachęca do podawania infor−
macji nie tylko z wykorzystaniem wyrazów z tabeli.
Mówienie z wykorzystaniem notatek. U odczytują tylko te informacje, które występują po raz
pierwszy.
Początek sekwencji S−O−S (por. AB1, str. 59). Krótka rozmowa zawiera 7 różnych rodzajów negacji.
Zadanie wymaga formułowania zdań z zaimkiem man, np. Man darf nie um Hilfe rufen.
G.
LB2 2D5
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 2D1,2
Zadania obowiązkowe. U mogą przypomnieć sobie regułę z LB1, str. 71.
AB2 2D3,4
Zadania do wyboru.
AB2
2D5,6,7
Zadania dodatkowe.
14
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 15
Freizeit
Kapitel 2
E: Sich anmelden
Temat: „Sich anmelden” – okoliczniki czasu
Cele główne:
q Porównanie funkcji okoliczników czasu.
q Czytanie plakatów informacyjnych stowarzyszeń.
q Wprowadzenie wiedzy realioznawczej o stowarzyszeniach w krajach DACH.
q Projektowanie formularza.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2E1
EA/PA
Przed wykonaniem zadania aktywizacja wiedzy. N pyta uczniów, czy należą do klubów sporto−
wych, stowarzyszeń itp.
Następnie U dopasowują plakaty do tekstów i porównują w parach rozwiązania. Nie wymagamy
szczegółowego rozumienia. Na temat znaczenia tego rodzaju wiedzy realioznawczej por.
H.−J. Krumm: Bilder im Kopf, Fremdsprache Deutsch 6/1992
http://www.edition−deutsch.de/fremdsprache/seiten/zeitschrift
LB2 2E2
EA
Teksty zawierają oprócz wiedzy realioznawczej różne typy okoliczników czasu. Pierwsza część
zadania sprawdza rozumienie selektywne, natomiast druga jest początkiem sekwencji S−O−S.
EA/PL
N wyjaśnia, że okolicznikami czasu mogą być nie tylko pojedyncze wyrazy (najczęściej przy−
słówki), ale także stosunkowo długie zwroty.
G.
LB2 2E3,4
G.
LB2 2E5,6
GA
Praca kreatywna. Transfer umiejętności.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
2E2,3,4
Zadania obowiązkowe.
AB2 2E1
Zadanie dodatkowe.
AB2 2E5–10
Zadania do wyboru.
F: Werbung im Radio verstehen
Temat: „Werbung im Radio” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Globalne rozumienie reklam radiowych.
q Argumentowanie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2F1
PA
Aktywizacja słownictwa i wykorzystanie wiedzy o świecie.
LB2 2F2
EA
Globalne rozumienie reklam. U mogą także ćwiczyć rozumienie selektywne, notując podczas
drugiego słuchania numery telefonów i adresy.
GA
U podają w grupach swoje propozycje. N może zebrać najpierw słownictwo potrzebne do sfor−
mułowania wypowiedzi i zapisać je na tablicy, np. Mir gefällt die Werbung von ... Ich möchte
in/zu ... gehen.
2.F.1.
LB2 2F3
15
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 2
Zadanie
Page 16
Freizeit
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2F4
GA
Przygotowanie kart por. LB2 2C9. U nie znają jeszcze konstrukcji z weil, wystarczy więc, że bę−
dą korzystać ze zdań pojedynczych: Christian hat einen Hund. Er braucht einen Maulkorb.
Olaf ist nicht sehr sportlich. Er braucht keinen Sattel. Torben ist ein Junge. Er braucht keinen
Bedeanzug.
LB2 2F5
GA
Praca kreatywna. Transfer umiejętności.
Możliwe jest także wykonanie atrakcyjnych kart przy wykorzystaniu cyfrowego aparatu fotogra−
ficznego i prostego programu do obróbki grafiki.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 2F6
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2
2F1,2,3
Zadania do wyboru.
G: Kreative Arbeit am Thema „Freizeit”
Temat: „Freizeit” – kreatywne opracowywanie tematu
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 2G1
EA
Każdy U wybiera zdjęcie i określa formę pracy.
LB2 2G2
GA
U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania.
LB2 2G3
PL
Prezentacja wyników pracy na forum.
LB2 2G4
EA
Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 2G1–6
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Freizeit” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 2.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Meine Freizeit.
16
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 17
Klassenfahrt
Kapitel 3
LEXIK: Geografische Eigennamen q Maßeinheiten q Tätigkeiten bei der Erholung q Vorschläge q
Begründungen q Tagespläne q Reiseausrüstung q Durchsage q Campingplatz
GRAMMATIK: Weil−Sätze (Kausalsätze)
LERNZIELE: Über Erinnerungen berichten q Über das Reiseziel diskutieren q Die Entscheidungen begründen
q Den Aufenthalt planen q Durchsagen verstehen
TEXTSORTEN: LV−Texte (Lexikoneintrag, Prospekt, Internet−Formular, Tagesplan, Spielbeschreibung,
Gästekarte, Fahrplan, Leserbrief, Plan eines Flughafens). q HV−Texte (Durchsagen) q HV/LV−Texte
(Gespräche: Was sind eure Vorschläge für die Klassenfahrt?, Ich habe eine Idee, Lied „Unsere
Klassenfahrt”)
A: Über Erinnerungen berichten
Temat: „Erinnerungen” – informacje realioznawcze
Cele główne:
q Aktywizacja wiedzy o świecie.
q Szczegółowe rozumienie haseł z leksykonu.
q Ustne relacjonowanie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 3A1
PA/PL
Na poprzedniej lekcji N kieruje uwagę uczniów na ostatnią lub planowaną wycieczkę klasową
i prosi o przyniesienie pamiątkowych zdjęć z wycieczek oraz widokówek.
W 3A1 występuje określenie Autobahnraststätte. Polski użytkownik dróg może sobie nie zda−
wać sprawy, jak rozbudowane mogą być punkty obsługi podróżujących i co oferują.
Aktualne informacje oferuje np.: http://www.gotthardraststaette.ch
LB2 3A2
PA
Widokówki pochodzą ze wszystkich krajów DACH. Miejsca zlokalizowane w atlasie U mogą
zaznaczyć na mapach na okładce LB2.
LB2 3A3
EA
Selektywne rozumienie haseł z leksykonu.
LB2 3A4
PA/PL
U zapisują wyłącznie zwroty bezokolicznikowe. Po wypełnieniu tabel kontrola – ustne formuło−
wanie zdań z zaimkiem bezosobowym man.
LB2 3A5
GA/PL
Prezentacja widokówek. Każda grupa wybiera najbardziej interesujące wspomnienia, które są
prezentowane na forum klasy.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 3A1,2
Zadania obowiązkowe.
AB2 3A3,4,5
Zadania do wyboru.
17
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 3
5:33 PM
Page 18
Klassenfahrt
B: Über das Reiseziel diskutieren
Temat: „Über das Reiseziel diskutieren” – samogłoski długie i krótkie
Cele główne:
q Szczegółowe rozumienie nagranych dialogów.
q Usystematyzowanie wiedzy na temat reguł wymowy samogłosek.
q Argumentowanie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Przed rozpoczęciem pracy z nagraniami U ustalają, co przedstawiają sceny na ilustracjach. Zna−
czenie wyrazu mieten jest możliwe do odgadnięcia w kontekście. Por. techniki dochodzenia do
znaczenia wyrazu AB2 2F1.
LB2 3B2
FR
Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa−
gę na wymowę samogłosek.
LB2 3B3
PA
Krótkie inscenizacje. Chętni mogą wystąpić na forum klasy.
LB2 3B4
EA
Nagrania służą na tej lekcji również do zebrania materiału, na podstawie którego będzie sformu−
łowana reguła.
LB2 3B5
Pik5
FR
Po każdym zdaniu N zatrzymuje nagranie, dając kilka sekund na powtórzenie. U zwracają uwa−
gę na wymowę samogłosek.
LB2 3B6
EA/PL
Po wykonaniu zadania konieczna jest dokładna kontrola wykonania. Przy błędnym rozwiązaniu
niemożliwe będzie samodzielne sformułowanie reguły.
LB2 3B1
3.B.1.
3.B.2.
LB2 3B7,8
PL
Sformułowanie i wypróbowanie reguły wymowy.
LB2 3B9
PA
Rozmowy w parach. Zadanie z tzw. luką informacyjną (każdy z U dysponuje innymi informacjami).
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 3B2
Zadanie obowiązkowe.
AB2 3B1
Zadanie dodatkowe.
18
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 19
Klassenfahrt
Kapitel 3
C: Die Entscheidung begründen
Temat: „Begründungen” – zdania z weil
Cele główne:
q Wprowadzenie zdań przyczynowych ze spójnikami weil i da.
q Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego podróży.
q Selektywne rozumienie prospektów.
q Wypełnianie formularza.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 3C1
EA
Przed wykonaniem zadania U próbują sobie przypomnieć, jak mają na imię dziewczyny
przedstawione na zdjęciach. Weil występuje tutaj leksykalnie, znaczenia można się domyślić
z kontekstu.
LB2 3C2
EA
N przypomina, że decyzję o wyborze celu wycieczki podejmujemy m.in. ze względu na plano−
wane atrakcje. U decydują, który z prospektów jest najbardziej atrakcyjny. Teksty zawierają zda−
nia, które zostaną wykorzystane przy utrwalaniu szyku zdań z weil.
LB2 3C3,4,5
FR
Początek indukcyjnego wprowadzenia reguły. U formułują ustne wypowiedzi, zwracając uwagę
na umieszczanie czasownika na końcu zdania.
FR
Sformułowanie reguły.
LB2 3C7,8
PA
Powtórzenie słownictwa niezbędnego w zadaniu LB2 3C9.
LB2 3C9
PA
Transfer umiejętności – zastosowanie reguły w nowym kontekście. Wykorzystanie nowych wy−
rażeń i zdań z weil w komunikacji ustnej.
G.
LB2 3C6
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 3C1
Zadanie obowiązkowe.
AB2
3C2,3,4
Zadania do wyboru.
D: Den Aufenthalt planen
Temat: „Wir planen den Aufenthalt” – pisanie planu dnia
Cele główne:
q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu podróży.
q Szczegółowe rozumienie rozkładu zajęć na wycieczce.
q Pisanie własnego planu dnia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 3D1
PL
U łączą elementy rysunku z odpowiednimi wyrazami i zwrotami, tworząc zdania z man. N zwra−
ca uwagę na wymowę wyrazu Bungalow [buηalo:].
LB2 3D2
EA
Szczegółowe rozumienie planu dnia.
19
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 3
Zadanie
Page 20
Klassenfahrt
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 3D3,4
GA
U ustalają listy i prezentują je na forum. Możliwe jest przeprowadzenie obu gier w formie dys−
kusji piramidalnej – ustalenie list w parach, grupach czteroosobowych, ośmioosobowych i dla
całej klasy.
LB2 3D5
GA
Pisanie planów na dużych arkuszach papieru. W zależności od dostępnego czasu N może zadać
pracę domową podczas pracy w grupach lub też, jeżeli zadanie zostanie wykonane szybko,
przejść do zadań LB2 3D6,7.
LB2 3D6,7
PA/EA
Praca z tymi tekstami może być pracą domową dla chętnych.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 3D7
Zadanie obowiązkowe.
AB2 3D1–6
Zadania do wyboru.
E: Durchsagen verstehen
Temat: „Durchsagen” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Selektywne rozumienie komunikatów na dworcu i na lotnisku.
q Uzyskiwanie podstawowych informacji na lotnisku.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Temat lekcji wymaga stworzenia nastroju panującego na lotnisku lub dworcu, poprzez odpowie−
dnie udekorowanie sali. Możliwe rozwiązania:
– U przynoszą pamiątki związane z podróżą (bilety, plakietki, prospekty).
– N przynosi własne materiały.
– Wykorzystanie zdjęć lotniska i dworca np. wydrukowanych na folii i prezentowanych rzut−
nikiem.
Źródła aktualnych zdjęć:
http://www.mein−bahnhof.de/muenchen−hauptbahnhof.html
http://www.munich−airport.de
LB2 3E1
EA
Rozumienie globalne zapowiedzi.
EA
Rozumienie selektywne.
EA
Rozumienie szczegółowe.
LB2 3E4
PA
Przygotowanie do gry symulacyjnej.
LB2 3E5
PL
Gra symulacyjna. Chętni U obejmują role pracowników lotniska, pozostali są podróżnymi. Każ−
dy jest zobowiązany przynajmniej raz nawiązać kontakt z którymś z pracowników. Dodatkowe
informacje o lotnisku zawiera zadanie 3E5 z AB2.
3.E.1.
LB2 3E2
3.E.1.
LB2 3E3
3.E.1.
20
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 21
Klassenfahrt
Zadanie
LB2 3E6
Formy
społeczne
PL
Kapitel 3
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Jeżeli U nie są zainteresowani grą z LB2 3E5 można przejść do pracy z piosenką. Dodatkowymi
zadaniami może być:
– rytmiczne recytowanie tekstu,
– śpiewanie równocześnie z nagraniem,
– śpiew bez nagrania,
– pisanie parafrazy tekstu.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 3E7
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 3E5
Zadanie obowiązkowe.
AB2 3E1–4
Zadania dodatkowe.
F: Kreative Arbeit am Thema „Klassenfahrt”
Temat: „Klassenfahrt” – kreatywne opracowywanie tematu
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności kreatywnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 3F1
EA
Każdy U sam wybiera zadanie. U tworzą grupy i samodzielnie wykonują zadania.
LB2 3F2
PL
Prezentacja wyników pracy na forum.
LB2 3F3
EA
Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 3F1–5
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Klassenfahrt” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 3.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Meine schönste Klassenfahrt.
21
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 4
5:33 PM
Page 22
In der Stadt
LEXIK: Gebäude q Elemente der Stadtlandschaft q Piktogramme q Verkehrszeichen q Verbotsschilder q
Dienstleistungsbetriebe q Autoverkehr q Richtung q Ortsbestimmungen q Gestalten in einer
Kriminalerzählung
GRAMMATIK: Das Verb lassen q Präteritum der regelmäßigen Verben q Präteritum der unregelmäßigen
Verben q Präpositionen mit dem Dativ q Präpositionen mit dem Akkusativ
LERNZIELE: Orte in der Stadt erkunden q Nach dem Weg fragen und den Weg erklären q Sich in der Stadt
zurechtfinden q Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden q Eine Kriminalerzählung lesen q
Hypothesen formulieren
TEXTSORTEN: LV−Texte (Stadtplan, Witz, Kriminalerzählung, Autokarte, Werbung) q
HV−Texte (Wegbeschreibung, Werbung) q HV/LV−Text (Lied „Die Stadt”)
A: Orte in der Stadt erkunden
Temat: „Die Stadt erkunden” – opisywanie miasta
Cele główne:
q Wprowadzenie słownictwa dotyczącego miasta.
q Opisywanie miasta.
q Poszerzenie wiedzy realioznawczej – rozpoznawanie przeznaczenia budynków.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 4A1
PA/FR
Wprowadzenie słownictwa potrzebnego do opisu krajobrazu miejskiego. U samodzielnie odga−
dują znaczenie wyrazów. W razie potrzeby N zwraca uwagę na właściwą wymowę.
LB2 4A2
EA
Zadanie aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Wygląd
przedstawionych na zdjęciach budynków może się różnić od wyobrażeń uczniów o „typowej”
szkole czy „typowym” muzeum. Budynek w prawym dolnym rogu to Kunsthaus Zürich, jedno
z ważniejszych muzeów świata (http://www.kunsthaus.ch).
LB2 4A3,4
PA
Formułowanie hipotez i opisywanie położenia, mówienie sterowane. Przygotowanie do opisywa−
nia uproszczonych planów miasta.
LB2 4A5
PA
Rozmowy w parach. Zadanie z tzw. luką informacyjną. Każdy z U dysponuje innymi danymi.
Zdobywanie informacji o budynkach na rysunku z prawej strony i przekazywanie informacji
o rysunku z lewej.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4A1
Zadanie obowiązkowe.
AB2
4A2,4
Zadania do wyboru.
AB2 4A3
Zadanie dodatkowe.
22
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 23
In der Stadt
Kapitel 4
B: Nach dem Weg fragen und den Weg erklären
Temat: „Nach dem Weg fragen” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Pytanie o drogę.
q Rozumienie opisu drogi.
q Udzielanie prostych wyjaśnień.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rozumienie globalne. U rozpoznają jedynie wiek i płeć rozmówców.
EA
Rozumienie selektywne. U rozpoznają na planie Monachium właściwą trasę.
EA
Rozumienie szczegółowe. U zaznaczają literami odpowiednie fragmenty poszczególnych tras.
W przedstawionej tutaj sytuacji U mogą występować w przyszłości w obu rolach: jako pytający
o drogę turysta oraz jako osoba pomagająca zagranicznym gościom we własnym mieście. N py−
ta, czy na podstawie usłyszanych rozmów można wysnuć wnioski o ogólnych zasadach pytania
o drogę. Następnie omówienie SEI SCHLAU! Por. także komentarz do LB2 1D3,4.
LB2 4B4
PA
Ćwiczenie mocno sterowane. Utrwalenie struktur potrzebnych do pytania o drogę. U mogą naj−
pierw zdecydować, które budynki interesują ich bardziej (por. komentarz do LB2 2C3).
LB2 4B5
EA
Sprawdzenie zrozumienia struktur potrzebnych do informowania o drodze.
LB2 4B6
PA
Mówienie sterowane diagramem. Utrwalenie struktur potrzebnych do informowania o drodze.
LB2 4B7
PA
Mówienie sterowane schematem. U występują w obu rolach.
LB2 4B8
PA
U rysują własne schematy miast na kartkach w kratkę. Mówienie swobodne.
LB2 4B9
GA
Time filler.
LB2 4B1
4.B.1.
LB2 4B2
4.B.1.
LB2 4B3
4.B.1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4B3
Zadanie obowiązkowe.
AB2 4B1,2
Zadania do wyboru.
AB2 4B4–7
Zadania dodatkowe.
23
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 4
5:33 PM
Page 24
In der Stadt
C: Sich in der Stadt zurechtfinden
Temat: „Sich zurechtfinden” – interpretowanie znaków i symboli
Cele główne:
q Rozumienie piktogramów i znaków drogowych.
q Udzielanie wskazówek kierowcy.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 4C1
PA
U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia piktogramów i głośno je odczytują. N zwraca
uwagę na właściwą wymowę wyrazów pochodzenia obcego (Hotel, Restaurant, Information).
LB2 4C2,3
PA
U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia znaków drogowych i głośno je odczytują.
N zwraca uwagę na właściwą wymowę. Aktywizacja wiedzy realioznawczej: Polskie znaki
ostrzegawcze różnią się kolorem tła (znaki polskie mają żółte tło, niemieckie białe).
LB2 4C4
PA
U dobierają w parach odpowiednie objaśnienia sytuacji na drodze i głośno je odczytują. N zwra−
ca uwagę na właściwą wymowę. W razie potrzeby wyjaśnienie nowych zwrotów.
LB2 4C5
GA
U decydują się na jedno z zadań i tworzą czteroosobowe grupy. Następnie przygotowują sche−
matyczne rysunki i opisy na dużych arkuszach papieru.
EA/PL
Piosenka Die Stadt odnosi się tematycznie do omawianej w tej jednostce sytuacji pobytu w ob−
cym mieście. Możliwe dodatkowe zadania do pracy z piosenką por. komentarz do LB2 3E6.
LB2 4C6
LB2 4C7
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4C4,5
Zadania obowiązkowe.
AB2
4C1,2,3
Zadania do wyboru.
D: Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte finden
Temat: „Dienstleistungsbetriebe und Geschäfte” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Identyfikowanie zakładów usługowych.
q Globalne rozumienie reklam radiowych.
q Wprowadzenie konstrukcji z lassen.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 4D1
PA
Zadanie aktywizujące wiedzę o świecie i rozwijające kompetencję międzykulturową. Por. ko−
mentarz do LB2 4A2.
Dodatkowe materiały np.: http://www.dienstleistungsbetriebe.at
LB2 4D2
EA
Globalne rozumienie reklam radiowych, odnoszących się do niektórych z przedstawionych na
zdjęciach w LB2 4D1 zakładów usługowych.
PA
Początek sekwencji S−O−S. Brakujące formy czasownika lassen U mogą uzupełnić tylko na pod−
stawie znajomości odmiany czasowników nieregularnych (por. LB1 2C9). Znaczenie zwrotów
przedstawiają ilustracje.
4.D.1.
LB2 4D3
G.
24
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 25
In der Stadt
Zadanie
LB2 4D4
Formy
społeczne
Kapitel 4
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PA
Kontrastywne uporządkowanie zwrotów z lassen.
PL
Sformułowanie reguły i uzupełnienie tabelki z odmianą. W niektórych innych zwrotach czasow−
nikowi lassen odpowiada angielski czasownik let (Lass mich in Ruhe! = Let me be!)
PA
Transfer umiejętności. U przygotowują w parach pisemne wskazówki dla Lukasa, które zawiera−
ją m.in. zdania z lassen i nazwy zakładów usługowych.
W przedstawionych reklamach występują angielskie nazwy oraz czasami angielskie tłumaczenia
ofert. N może skłonić U do refleksji na temat roli języka angielskiego i związku nauki języka
angielskiego z nauką innych języków. Należy liczyć się z tym, że większość U uczyła się już te−
go języka.
G.
LB2 4D5,6
G.
LB2 4D7
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4D1
Zadanie obowiązkowe.
AB2 4D2,3
Zadania do wyboru.
E: Eine Kriminalerzählung lesen
Temat: „Eine Kriminalerzählung lesen” – wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych
i nieregularnych
Cele główne:
q Receptywne wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych.
q Selektywne rozumienie opowiadania kryminalnego.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 4E1
PA
Wprowadzenie w sytuację przedstawioną w opowiadaniu i aktywizacja słownictwa. Rozwiązania
wszystkich zadań na tej lekcji U porównują w parach.
Na tej lekcji następuje wprowadzenie czasu Präteritum czasowników regularnych i nieregular−
nych w typowej funkcji – jako głównego czasu pisemnej narracji. Czas Präteritum czasowników
haben i sein oraz czasowników modalnych jest już znany. Te czasowniki U powinni wykorzysty−
wać produktywnie, tzn. w wypowiedziach ustnych i pisemnych. Pozostałe formy Präteritum po−
winny być jedynie zrozumiałe i N nie powinien wymagać na tym etapie ich znajomości.
LB2 4E2
PA
W zadaniu LB2 4E1 U wpisywali w kratki litery, w zadaniu 4E2 wpisują cyfry 1–5.
LB2 4E3
EA/PA
LB2 4E4
PA
U powinni jedynie identyfikować formy czasu Präteritum znanych już czasowników.
PL
Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników regularnych.
Konieczne jest tylko globalne rozumienie tekstu opowiadania. Zainteresowani U mogą przeczy−
tać opowiadanie w domu dokładnie wraz z zadaniami z AB2 4E2,3 i 4F1.
G.
LB2 4E5
G.
LB2 4E6
EA/PA
Zadanie polega jedynie na odnajdywaniu odpowiednich form w tekście. N musi się jednak
upewnić, czy U rozumieją zdania z lewej kolumny.
25
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 4
Zadanie
LB2 4E7
5:33 PM
Page 26
In der Stadt
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
Sformułowanie reguły tworzenia Präteritum czasowników nieregularnych.
PA
Wykorzystanie poznanej reguły do rozwiązania krzyżówki.
G.
LB2 4E8
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4E1,2
Zadania do wyboru.
AB2 4E3,4
Zadania dodatkowe.
F: Hypothesen formulieren
Temat: „Hypothesen” – przyimki z celownikiem i biernikiem
Cele główne:
q Rekapitulacja przyimków z celownikiem i biernikiem.
q Formułowanie hipotez do treści tekstu.
q Selektywne rozumienie fragmentu opowiadania.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 4F1
EA
Nawiązanie do wiadomości z klasy 1 (AB1 Aneks 1). U dowiadują się, w którym mieście toczy
się akcja opowiadania.
LB2 4F2
EA/PL
Hipotezy dotyczące dalszych wydarzeń i bohaterów opowiadania. N wskazuje na użyteczność tej
strategii.
LB2 4F3
EA
Selektywne rozumienie tekstu czytanego. Fragment zawiera kolejne przyimki łączące się z bier−
nikiem.
LB2 4F4
PA
Początek indukcyjnego formułowania reguły. Podane zdania pochodzą ze wszystkich dotychczas
poznanych części opowiadania.
PA
Uporządkowanie przykładów i sformułowanie reguły.
G.
LB2 4F5
G.
LB2 4F6
PA/PL
Kontrola zrozumienia reguły.
LB2 4F7
PA/PL
Transfer umiejętności. Relacjonowanie odpowiedzi na pytania ankiety wymaga wykorzystania
przyimków z celownikiem i biernikiem.
LB2 4F8
PL
G.
U będą mieli w domu więcej czasu na przeczytanie ostatniego fragmentu tekstu. N przypomina,
że nie jest konieczne szczegółowe zrozumienie, a jedynie odnalezienie informacji pozwalających
na sprawdzenie hipotez.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 4F9
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 4F1
Zadanie obowiązkowe.
26
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 27
In der Stadt
Kapitel 4
G: Lernen an Stationen zum Thema „In der Stadt”
Temat: „In der Stadt” – przystanki uczenia się
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
LB2 4G1–4
GA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau−
czyciela.
Materiały do przystanków uczenia się
1. Station
– instrukcja dla U
– 6 zdjęć
– 18 rozsypanych wyrazów
– 6 zdań
2. Station
– instrukcja dla U
– 20 kamieni domina
3. Station
– instrukcja dla U
– plan Monachium
– 6 karteczek z nazwami miejsc
4. Station
– instrukcja dla U
– 6 zdjęć
– 6 karteczek ze zdaniami
5. Station
– instrukcja dla U
– lista 14 wyrazów
6. Station
– instrukcja dla U
– tangram z formami podstawowymi czasowników
7. Station
– instrukcja dla U
– kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie piosenki Die Stadt)
– transkrypcja tekstu z lukami
8. Station (zadanie dodatkowe)
– instrukcja dla U
– czasopisma do pocięcia
– papier, klej, nożyczki
– pisaki, kredki
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 4G1–5
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
27
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 4
5:33 PM
Page 28
In der Stadt
Temat: „In der Stadt” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 4.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Meine Stadt.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 29
Kaufen und verkaufen
Kapitel 5
LEXIK: Haushaltsgeräte q Fachgeschäfte q Waren q Preise q Eigenschaften von Waren q Stoffe q Jobs q
Kleidungsstücke q Aussehen einer Person
GRAMMATIK: Deklination der Adjektive nach dem unbestimmten Artikel q Deklination der Adjektive nach
dem bestimmten Artikel und nach dem Demonstrativpronomen q Deklination der Adjektive ohne Artikel
q Präfix −un
LERNZIELE: Verkaufsangebote verstehen q Ein Kaufgespräch führen q Über Einkäufe berichten q
Eigenschaften von Waren beschreiben q Informationen erfragen
TEXTSORTEN: LV−Texte (Verkaufsanzeigen, Werbetexte, Kurzerzählung: „Der schreckliche Traum von
Martina”, Personenbeschreibungen, Berichte über Einkäufe) q HV−Texte (Telefongespräche, Aufnahmen
auf den Anrufbeantworter) q HV/LV−Text (Lied „Einkäufe”)
A: Verkaufsangebote verstehen
Temat: „Verkaufsangebote” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Szczegółowe rozumienie pisemnych i ustnych ofert sprzedaży.
q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego gospodarstwa domowego.
q Zwięzłe charakteryzowanie osób i przedmiotów.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 5A1
EA
Wprowadzenie i powtórzenie słownictwa związanego z treścią ogłoszeń i rozmów zawartych
w nagraniu 5.A.1.
LB2 5A2
PL
U podają swoje wersje powodów, tworząc zdania przyczynowe.
LB2 5A3
EA
Globalne rozumienie nagrań na automatyczną sekretarkę.
EA
Szczegółowe rozumienie nagrań. U notują wszystkie zrozumiałe informacje. Po każdej części
nagrania przerwa na uzupełnienie notatek.
EA/PA
Selektywne rozumienie ogłoszeń z gazety i porównywanie istotnych informacji z nagraniem.
Integracja sprawności słuchania i czytania.
EA
Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego. Materiał językowy pochodzący
z nagrań służy do zilustrowania reguły gramatycznej. Cztery zdania zawierają rzeczowniki
z przydawką w trzech rodzajach i w liczbie mnogiej. Rzeczowniki te występują tu bierniku.
EA
Dalszy ciąg zbierania materiału. U rozstrzygają, czy podane zdania są prawdziwe. Zdania zawie−
rają rzeczowniki z przydawkami w pozostałych przypadkach.
EA
Początek porządkowania materiału. W zdaniach występują prawie wyłącznie rodzajniki nieokre−
ślone.
EA
U sortują przykłady według przypadków.
EA
Największą trudnością w odmianie przymiotnika są jego właściwe końcówki. Już w tym mo−
mencie niektórzy U sami odkryją regułę.
PL
U samodzielnie uzupełniają regułę.
Reguła została tutaj sformułowana w sposób pozwalający na nawiązanie do znanego już materiału.
5.A.1.
LB2 5A4
5.A.1.
LB2 5A5
5.A.1.
LB2 5A6
G.
LB2 5A7
G.
LB2 5A8
G.
LB2 5A9
G.
LB2 5A10
G.
LB2 5A11
G.
29
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 5
Zadanie
LB2 5A12
5:33 PM
Page 30
Kaufen und verkaufen
Formy
społeczne
EA
Nowe zjawisko zostaje umieszczone w znanej już tabeli przypadków, funkcjonującej w niezmie−
nionej postaci od klasy 1.
PA
Zadanie komunikacyjne z luką informacyjną. Obaj ćwiczący U dysponują różnymi informacjami
na temat przedstawionych w tabeli przedmiotów i osób. Zadanie polega na wymianie informacji
z jednoczesnym stosowaniem przymiotników z rodzajnikiem nieokreślonym. Podczas rozwiązy−
wania zadania U powinni korzystać z wypełnionej tabelki w LB2 5A12.
G.
LB2 5A13
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 5A3,4
Zadania obowiązkowe.
5A1,2
Zadania do wyboru.
AB2 5A5,6
Zadania dodatkowe.
B: Ein Kaufgespräch führen
Temat: „Ein Kaufgespräch” – prowadzenie rozmów w sklepie
Cele główne:
q Wprowadzenie i rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw towarów.
q Selektywne rozumienie reklam sklepów.
q Uzyskiwanie informacji o nabywanych towarach.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 5B1
EA
Powtórzenie i rozszerzenie słownictwa. U mogą dopisać inne nazwy towarów pasujące do poda−
nych sklepów. Głośne odczytanie wyników. N zwraca uwagę na wymowę T−Shirt, Deospray i CD.
Wyrazy zapożyczone z języka angielskiego nie zawsze zachowują angielską wymowę. Często
też angielskie wyrazy oznaczają w krajach DACH co innego niż w Anglii i USA (np. Handy to
w Wielkiej Brytanii mobile).
Jeżeli U mają kłopoty z wymową nowych wyrazów, lepiej jest, żeby najpierw usłyszeli je w po−
prawnej formie od nauczyciela. W takim przypadku N powinien odczytywać nazwy towarów,
a U podawać literę oznaczającą dany sklep.
LB2 5B2
EA
Wprowadzenie zwrotów potrzebnych w rozmowie ze sprzedawcą.
LB2 5B3
PA
Kilka par powinno odczytać rozmowy, wzbogacając je gestami i różną intonacją:
smutny sprzedawca – wesoły klient
wesoły sprzedawca – smutny klient
wesoły klient – smutny sprzedawca
LB2 5B4
EA
Ćwiczenie wymowy, po każdym zdaniu pauza na powtórzenie.
LB2 5B5
EA
Uzupełnienie potrzebnego słownictwa.
LB2 5B6
EA
Przygotowanie schematu rozmowy w sklepie. Na temat cech charakterystycznych różnych ro−
dzajów tekstu mówionego por. komentarz do LB2 1D3,4.
LB2 5B7
PA/PL
Swobodne mówienie. N zwraca uwagę, żeby U nie pisali gotowych zdań i nie odczytywali ich.
W tej sytuacji lepsze są krótkie, spontaniczne wypowiedzi.
5.B.1.
30
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 31
Kaufen und verkaufen
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 5
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 5B1
Zadanie obowiązkowe.
AB2
5B2,3,4
Zadania do wyboru.
AB2 5B5
Zadanie dodatkowe.
C: Über Einkäufe berichten
Temat: „Einkaüfe” – odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Cele główne:
q Wprowadzenie odmiany przymiotników po rodzajniku określonym.
q Selektywne rozumienie pisemnych i ustnych relacji z zakupów.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 5C1
EA
U wpisują pod zdjęciami imiona osób, które dokonywały zakupów. Jest to okazja aktywizacji
wiedzy o świecie. U powinni przypomnieć sobie swoje ostatnie zakupy.
LB2 5C2
EA
Selektywne rozumienie tekstów. Okazja do refleksji „Skąd biorę pieniądze? Ile dostaję i od ko−
go? Czy już zarabiam?”
LB2 5C3
EA
Rozumienie globalne. Pozostały materiał językowy prezentowany jest w postaci rozmów telefo−
nicznych.
EA
Selektywne rozumienie nagrań.
5.C.1.
LB2 5C4
5.C.1.
LB2 5C5
EA/PL
LB2 5C6
EA
N zwraca uwagę, że w zdaniach tych musi wystąpić rodzajnik określony, ponieważ dotyczą one
przedmiotów już wcześniej omawianych.
EA
Uzupełnienie tabeli formami, które wystąpiły właśnie w rozmowach lub tekstach pisanych.
Odmiana po zaimkach wskazujących została potraktowana wyłącznie receptywnie.
LB2 5C8
PA
Gra gramatyczna. Konieczne jest używanie rodzajnika określonego i przymiotnika. Według tego
schematu U mogą przygotować podobne gry.
Przygotowanie: Każda para przygotowuje na kartce grę, N sprawdza, czy końcówki są popraw−
ne. Następnie kartki wędrują zgodnie z ruchem wskazówek zegara do innych zespołów. Rysunki
na planszach nie są konieczne.
LB2 5C9
PA
Zadanie komunikacyjne z luką informacyjną. N ocenia, czy U powinni wykonywać to zadanie,
czy raczej kontynuować poprzednią grę z samodzielnie przygotowanymi przykładami.
G.
LB2 5C7
G.
Mówienie sterowane. Początek sekwencji S−O−S polega na nawiązaniu do znanej już odmiany
z rodzajnikiem nieokreślonym.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 5C4,5,6
Zadania obowiązkowe.
AB2 5C1,2,3
Zadania dodatkowe.
31
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 5
Page 32
Kaufen und verkaufen
D: Eigenschaften der Waren beschreiben
Temat: „Eigenschaften beschreiben” – odmiana przymiotników bez rodzajnika
Cele główne:
q Wprowadzenie odmiany przymiotników bez rodzajnika.
q Wprowadzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu „ubranie”.
q Opisywanie stroju.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 5D1
FR
U uzupełniają ustnie luki w zdaniach. Możliwe jest także głośne przeczytanie tekstu jeszcze raz,
w 3. os. lp.: Ihre Freunde und sie ...
Wprowadzenie w sytuację, w której niezbędne jest opisywanie przedmiotów.
LB2 5D2
PA
W parach U dopasowują nazwy odpowiednich części odzieży do fragmentów ilustracji.
LB2 5D3
EA
U dopasowują właściwe podpisy do zdjęć.
Początek sekwencji S−O−S. Podpisy pod obrazkami zawierają przymiotniki bez rodzajnika.
LB2 5D4
PA
U zaznaczają przypadki odpowiednimi symbolami. N podpowiada, że po aus i mit zawsze wy−
stępuje określony przypadek (por. LB2 4F5). Można też rozpoznać przypadek po auf (por. LB1
10D11).
PA
Uzupełnianie tabeli – w parach.
PL
Sformułowanie reguły.
Rzeczowniki bez rodzajnika występują także w pojęciach abstrakcyjnych, np. Große Kälte scha−
det den Pflanzen, przy nazwach zawodów, w wyliczeniach i zwrotach frazeologicznych typu
Mann und Frau, a także w tytułach gazetowych itp.
LB2 5D7
PL
Do opisu stroju można wykorzystywać przymiotniki we wszystkich trzech omawianych odmia−
nach, np. Der Junge A trägt ein schwarzes T−Shirt. Das T−Shirt ist aus schwarzer Baumwolle.
LB2 5D8
EA/PL
G.
LB2 5D5
G.
LB2 5D6
G.
Komunikacyjne wykorzystanie wprowadzonych reguł.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 5D2,3
Zadania obowiązkowe.
AB2 5D5,6
Zadania do wyboru.
AB2 5D1,4,7
Zadania dodatkowe.
32
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 33
Kaufen und verkaufen
Kapitel 5
E: Informationen erfragen
Temat: „Informationen erfragen” – przymiotniki z un−
Cele główne:
q Selektywne rozumienie tekstu literackiego.
q Wprowadzenie przymiotników z un−.
q Opisywanie stroju.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 5E1
PA
U tworzą hipotezy i opisują obie postacie na zdjęciu.
Górne zdjęcie przedstawia babcię i kuzynkę Jenny – jest to scena ze snu. Na dolnym zdjęciu wi−
dzimy śpiącą Martinę.
LB2 5E2
EA
Selektywne rozumienie wstępu do opowiadania.
LB2 5E3
EA
Sformułowanie i sprawdzenie hipotezy dotyczącej treści tekstu. U mogą porozmawiać o hipote−
zach po polsku.
LB2 5E4
EA
Początek indukcyjnego formułowania reguły słowotwórczej – zbieranie materiału językowego.
PA
W parach U tworzą parafrazy przynajmniej trzech zdań.
PL
Sformułowanie reguły.
LB2 5E7
PA
Gra gramatyczna. Dozwolone są jedynie pytania o rozstrzygnięcie (Hat er ...?).
LB2 5E8
PA
Kontynuacja gry w sytuacji komunikacyjnej. Jest to komunikacja „jednokanałowa”, bez wi−
doczności partnera, typowa także dla rozmów telefonicznych.
LB2 5E9
EA
Piosenka jest parafrazą trzech dowcipów o sprzedawcach. U mogą spróbować je zrekonstruować.
G.
LB2 5E5
G.
LB2 5E6
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 5E10
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 5E2,3
Zadania do wyboru.
AB2 5E1
Zadanie obowiązkowe.
AB2 5E4
Zadanie dodatkowe.
33
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 5
Page 34
Kaufen und verkaufen
F: Lernen an Stationen zum Thema „Kaufen und verkaufen”
Temat: „Kaufen und verkaufen” – przystanki uczenia się
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
LB2 1F1–4
GA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau−
czyciela.
Materiały do przystanków uczenia się
1. Station
– instrukcja dla U
– pięć ogłoszeń
– 15 rozsypanych wyrazów
2. Station
– instrukcja dla U
– 3 zdjęcia
– 6 zdań z lukami
3. Station
– instrukcja dla U
– 2 zdjęcia uczniów
4. Station
– instrukcja dla U
– kaseta lub CD Fantastisch! 2 (nagranie 1.C.1.)
– tabelka w kształcie V
5. Station
– instrukcja dla U
– karty do gry z rolami
– napisy reklamowe
6. Station
– instrukcja dla U
– 4 zdjęcia
7. Station (zadanie dodatkowe)
– instrukcja dla U
– krzyżówka
8. Station
– schemat mapki skojarzeń
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 1F1–6
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
34
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Page 35
Kaufen und verkaufen
Kapitel 5
Temat: „Kaufen und verkaufen” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 5.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Was habe ich mir zuletzt
gekauft?
Kapit01.qxd
10/6/01
5:33 PM
Kapitel 6
Page 36
Andere Länder, andere Sitten – Plateau
LEXIK: Himmelsrichtungen
GRAMMATIK: –
LERNZIELE: Informationen zuordnen q Die Lage beschreiben q Reisen und beobachten q Länder vergleichen
q Ein Internet−Projekt
TEXTSORTEN: LV−Texte (Witze) q Plan eines Flughafens q Fahrplan q Schulaufsätze (Ich war in den
Sommerferien mit meiner Familie in Schweden (...) Ich war wie jedes Jahr in Kroatien (...) Ich war in den
Sommerferien in Ungarn (...) In Ägypten ist die Kleidung der Einzelnen sehr interessant (...) Meine Ferien
habe ich in London verbracht q Lexikoneinträge – bekannte Personen q Steckbrief (DJ Bobo) q
HV−Texte (Berichte der Ausländer, Radionachrichten: Deutschland, Österreich, die Schweiz) q
HV/LV−Texte (Lexikoneinträge: Österreich, Deutschland)
A: Informationen zuordnen
Temat: „Informationen zuordnen” – rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Cele główne:
q Rozwijanie kompetencji międzykulturowej.
q Powtórzenie i poszerzenie słownictwa z zakresu geografii.
q Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–5.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Lekcje w rozdziale 6 mają charakter Plateau.
LB2 6A1
EA
U rozwiązują samodzielnie test, korzystając z atlasów geograficznych. N zwraca uwagę na po−
równywanie encyklopedycznych informacji z wiedzą o Polsce.
Przyswajanie wiedzy faktograficznej ma sens tylko wtedy, jeżeli prowadzi do rozumienia konse−
kwencji, powiązań czy procesów i służy poszerzaniu horyzontów oraz wspomaga orientację
w świecie.
Zdjęcie A przedstawia Wenecję, B – wybrzeże Morza Północnego, C – Alpy Szwajcarskie (kan−
ton Uri).
LB2 6A2
EA
U identyfikują usłyszane liczby.
LB2 6A3
EA
Ostatnie z zadań tej lekcji zawierających podstawowe informacje o krajach DACH.
LB2 6A4
PA
Informacje te są dostępne także pod adresem: www.cia.gov
LB2 6A5
GA
Zadanie wspomagające relatywizację stereotypów.
6.A.1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 6A1,2
Zadania obowiązkowe.
AB2 6A3,5
Zadania do wyboru.
AB2 6A4
Zadanie dodatkowe.
36
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 37
Andere Länder, andere Sitten – Plateau
Kapitel 6
B: Die Lage beschreiben
Temat: „Die Lage” – rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Cele główne:
q Integracja międzyprzedmiotowa.
q Pisemne i ustne opisywanie położenia w różnych kontekstach.
q Relatywizowanie stereotypów.
q Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–5.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 6B1
EA
Aktywizacja słownictwa i wiedzy o świecie.
LB2 6B2
EA
Rozszerzenie umiejętności relacjonowania stosunków przestrzennych.
LB2 6B3
EA
Ważnym elementem komunikacji międzykulturowej jest umiejętność przekazywania osobom
„obcym” wiedzy o swoim kraju. W rozmowach z mieszkańcami krajów DACH U będą przede
wszystkim źródłem wiedzy o Polsce.
Dodatkowe informacje na temat wspierania kompetencji międzykulturowej:
A. Pauldrach: Eine unendliche Geschichte. Fremdsprache Deutsch 6/1992
A. Mog: Spielarten. Langenscheidt/REA: Warszawa 1996
LB2 6B4
EA
U odnajdują na planie wskazane obiekty i opisują ich położenie.
Podpisy na planie są w dwóch językach. Por. komentarz do LB2 4D7.
LB2 6B5
EA/PL
N zachęca do refleksji: Czy istnieją dowcipy o innych narodach? Czy są dowcipy o Polakach?
Jakie cechy przypisuje się różnym narodom? Czy te uprzedzenia są zgodne z prawdą? Z czego
mogą wynikać?
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 6B3
Zadanie obowiązkowe.
AB2 6B1,2
Zadania dodatkowe.
C: Reisen und beobachten
Temat: „Unterschiede und Ähnlichkeiten beobachten” – rozwijanie kompetencji międzykulturowej
Cele główne:
q Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–5.
q Trening percepcji.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 6C1
Formy
społeczne
GA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
U powinni odkryć, że zdjęcie D pochodzi z Polski (Cyrhla k. Zakopanego). A – Szwajcaria (na−
pisy w językach urzędowych i po angielsku, B – Niemcy (Love−Parade i żartobliwa makieta
Bramy Brandenburskiej, C – Austria (autobus miejski w Innsbrucku, napis „Tirol”).
Podstawą kompetencji międzykulturowej jest percepcja „inności” i umiejętne porównywanie jej
z rzeczami znanymi. Do nieporozumień prowadzi np. interpretowanie zjawisk w oderwaniu od
„obcego” kontekstu, z wykorzystaniem kryteriów oceny typowych dla własnego otoczenia.
37
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 6
Zadanie
5:34 PM
Page 38
Andere Länder, andere Sitten – Plateau
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 6C2
GA
U uzasadniają przypuszczenia. Poszczególnym instytucjom przypisuje się w różnych kulturach
różne kolory: Jakie kolory kojarzy się w Polsce z pocztą, policją, strażą pożarną itp.?
LB2 6C3
GA
Zadanie zawiera propozycje połączeń z internetowego rozkładu jazdy. N może zaproponować in−
ne połączenia: http://www.sbb.ch
LB2 6C4
GA
N zachęca do umieszczenia w programie własnej miejscowości.
LB2 6C5
GA
To zadanie może być również HA.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 6C2
Zadanie obowiązkowe.
AB2 6C1,3
Zadania dodatkowe.
D: Länder vergleichen
Temat: „Länder vergleichen” – rozumienie ze słuchu
Cele główne:
q Selektywne rozumienie ustnych wypowiedzi.
q Wprowadzenie informacji realioznawczych.
q Porównywanie warunków życia w różnych krajach.
q Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–5.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 6D1
PA
U identyfikują kraje DACH i Polskę oraz zaznaczają kierunki na mapach konturowych obróco−
nych o pewien kąt.
Aktywizacja wiedzy o świecie.
LB2 6D2
PA
Ćwiczenie poprzedzające czytanie. U rozpoznają znane postacie ze świata sportu, polityki i roz−
rywki.
LB2 6D3
EA
U łączą zdjęcia z właściwymi tekstami. Selektywne rozumienie informacji o osobach.
LB2 6D4
PA
U piszą w parach Steckbriefe o wybranych osobach. Łączenie sprawności pisania z czytaniem.
LB2 6D5
EA
U odgadują, z jakich krajów pochodzą zdjęcia pod zadaniem. Następnie identyfikują pochodze−
nie wiadomości radiowych i telewizyjnych.
N może zapytać, czy U słyszą różnice między wymową szwajcarską a północnoniemiecką.
EA
Globalne rozumienie wypowiedzi cudzoziemców.
EA
U zaznaczają odpowiednie miejsca w tabelce.
Selektywne rozumienie wypowiedzi.
Ta lekcja jest związana przede wszystkim z treningiem percepcji (doskonaleniem umiejętności
poznawania elementów „obcych” kultur). N inicjuje na zakończenie rozmowę w języku polskim,
6.D.1.
LB2 6D6
6.D.2.
LB2 6D7
6.D.2.
38
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 39
Andere Länder, andere Sitten – Plateau
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 6
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
podsumowującą usłyszane teksty. N lub U mogą opowiedzieć o swoich przeżyciach podczas po−
bytów za granicą.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 6D8
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 6D1
Zadanie dodatkowe.
F: Ein Internet−Projekt zum Thema „Eine virtuelle Reise”
Temat: „Eine virtuelle Reise” – samodzielne opracowywanie tematu (praca projektowa)
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Na temat pracy projektowej por. uwagi w części VIII poradnika dla nauczyciela do klasy 1
(LHB1). N wspólnie z U przygotowuje wcześniej potrzebne materiały i środki dydaktyczne, po−
trzebne do prezentacji projektu. U mogą pracować na własnym sprzęcie w domu lub w szkolnej
pracowni komputerowej.
LB2 6E1
PL
U wspólnie z N zapoznają się z najważniejszymi informacjami na stronach internetowych:
http://www.zuerich.ch
http://www.berlin−info.de
http://www.hamburg−tourism.de
http://www.muenchen−tourist.de
http://www.innsbruck−tourismus.com
U wybierają jako cel wycieczki jedno z zaproponowanych miast lub kontynuują poszukiwania
i podejmują własne decyzje, nie przekraczając podanego przez N limitu czasu.
U wspólnie z N opracowują dwie listy. Na jednej liście U gromadzą nazwy miast, na drugiej za−
pisują możliwe formy prezentacji projektów, np.:
– plakat
– wystawa
– prezentacja komputerowa (np. PowerPoint).
LB2 6E2
PL
Na podstawie obydwu list U formułują tematy konkretnych projektów, wybierając z pierwszej listy
nazwę miasta, a z drugiej formę prezentacji. N dba o to, by U wybierali różne miasta i różne for−
my. N decyduje o liczbie projektów do realizacji (równoznacznej z liczbą grup, które powstaną).
Każdy U podpisuje się na jednej kartce z konkretnym tematem projektu. N określa maksymalną
liczbę imion na jednej kartce (równoznaczną z liczbą członków danej grupy).
U, którzy wybrali dany projekt, tworzą grupę. N uwrażliwia U na sporządzenie na początku pra−
cy projektowej wspólnego planu, który zawiera zadania dla poszczególnych U, potrzebne mate−
riały i termin prezentacji.
LB2 6E3
PL
U prezentują samodzielnie opracowane projekty w klasie. N może zachęcić U do prezentacji na
szerszym forum (innej klasie, szkole, poza szkołą). Następnie U oceniają pracę swojej grupy, od−
powiadając na pytania zawarte w arkuszu.
39
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 6
Zadanie
LB2 6E4
5:34 PM
Page 40
Andere Länder, andere Sitten – Plateau
Formy
społeczne
EA/PL
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Na zakończenie ma miejsce rozmowa na forum po polsku o efektach pracy i ewentualnych suge−
stiach na przyszłość.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 6E1
Gra przygotowuje do udziału w lekcji powtórzeniowej.
T.
Temat: „Andere Länder, andere Sitten” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z rozdziałów 1–6.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Andere Länder, andere
Sitten. Zadanie może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 41
Unsere Umwelt
Kapitel 7
LEXIK: Wetter q Klima q Landschaften q Tier− und Pflanzenwelt
GRAMMATIK: Das unpersönliche Pronomen es (Witterungsverben) q Regelmäßige Komparation q
Unregelmäßige Komparation: gern, viel, gut, oft
LERNZIELE: Gespräche über Umwelt verstehen q Wettervorhersagen verstehen q Über das Wetter sprechen
q Über Tiere sprechen q Über die Landschaften in Deutschland sprechen q Projekte z. T. „Umwelt in
Polen und in den DACH−Ländern”
TEXTSORTEN: LV/HV−Text (Fotocomic: Kanu−Fahrt) q Bildunterschriften q Wetterkarten q LV−Text
(Wettervorhersage) q HV−Texte (Wetterberichte) q Berichte (über Tiere) q Psychotest q Zeitungsartikel
(Landschaften in Deutschland) q Assoziogramm q Fotounterschriften q Dialog q Stellungnahmen (Was
machst du, wenn es regnet? Warum ich gerne in den Urwald will? Ich möchte zum Nordpol. Skorpione in
der Wüste. Exotische Früchte.) q Werbetexte aus dem Internet q Tagebuch eines Globetrotters q
Spielregeln
A: Gespräche über Umwelt verstehen
Temat: „Gespräche über Umwelt verstehen” – zaimek nieosobowy es
Cele główne:
q Selektywne rozumienie komiksu.
q Wprowadzenie słownictwa dotyczącego elementów środowiska naturalnego.
q Kształcenie umiejętności rozróżniania długich i krótkich samogłosek.
q Wprowadzenie zaimka nieosobowego es.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
U słuchają tekstu, koncentrując się tylko na odgłosach dotyczących środowiska. Swoje skojarze−
nia zapisują na oddzielnej kartce.
EA
Selektywne rozumienie tekstu. Integracja sprawności słuchania i czytania. U zaznaczają w komi−
ksie tylko te wyrazy, które w poprzednim zadaniu samodzielnie zanotowali.
FR
Ćwiczenie wymowy (rozpoznawanie długich i krótkich samogłosek). Samodzielne sprawdzanie
poprawności wykonanego zadania poprzez porównanie z nagraniem.
EA
Zadania prowadzące do nowego zagadnienia gramatycznego – zaznaczenie i wynotowanie przy−
kładów z komiksu.
EA
Usystematyzowanie wiedzy na temat zaimka nieosobowego es. U samodzielnie uzupełniają re−
gułę i porównują ją z grafiką.
LB2 7A7
EA
Kontrola zrozumienia. U podpisują rysunki, przedstawiające zjawiska atmosferyczne.
LB2 7A8
PL
Podsumowanie lekcji. U odgrywają scenki na podstawie komiksu. Wykorzystanie nowych wyra−
żeń i zaimka nieosobowego es w komunikacji ustnej.
LB2 7A1
7.A.1.
LB2 7A2
7.A.1.
LB2 7A3
7.A.1.
7.A.2.
LB2 7A4,5
G.
LB2 7A6
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7A1–4
Zadania do wyboru. U wybierają min. dwa zadania.
41
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 7
5:34 PM
Page 42
Unsere Umwelt
B: Wettervorhersagen verstehen
Temat: „Wettervorhersagen verstehen” – rozumienie selektywne prognozy pogody
Cele główne:
q Formułowanie hipotez na podstawie ilustracji i fragmentu tekstu.
q Selektywne rozumienie prognozy pogody.
q Ćwiczenie wymowy głosek [p],[t],[k].
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
N przygotowuje przed lekcją kawałki waty lub małe kartki papieru (potrzebne do ćwiczenia wy−
mowy LB2 7B6).
LB2 7B1,2
PL
U formułują wspólnie hipotezy na podstawie ilustracji i pierwszej wypowiedzi z dialogu.
LB2 7B3
EA
PL
Integracja słuchania i czytania. U słuchają fragmentu dialogu (do słów: Wie wird das Wetter
morgen?). Na podstawie wysłuchanego fragmentu U wspólnie formułują dalsze hipotezy.
EA
Słuchanie selektywne. U słuchają kolejnego fragmentu dialogu (do końca nagrania) i rozpoznają,
która z mapek pogodowych ilustruje wysłuchaną treść.
LB2 7B5
EA
Czytanie tekstu w celu sprawdzenia wcześniejszych hipotez.
LB2 7B6
FR
EA
PA
Ćwiczenie wymowy. U powtarzają kwestie z dialogu. N wprowadza technikę świadomego ćwi−
czenia wymowy (Aussprache bewusst üben). U ćwiczą wymowę głosek [p],[t],[k] tak, by wata
położona na dłoni spadła z niej pod wpływem ruchu powietrza. N zachęca U do podobnego ćwi−
czenia w domu z wykorzystaniem kartki papieru.
7.B.1.
LB2 7B4
7.B.1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7B1,2
Zadania obowiązkowe. Zadanie 2 może zostać wykonane tylko na podstawie zadania 1.
AB2 7B3
Zadanie dodatkowe. Utrwalenie słownictwa.
Temat: „Wettervorhersagen” – stopniowanie regularne
Cele główne:
q Wprowadzenie stopniowania regularnego.
q Czytanie mapek pogodowych.
q Formułowanie ustnych wypowiedzi o pogodzie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 7B7
Formy
społeczne
EA
W sposób indukcyjny U dochodzą do reguły stopniowania regularnego. W tym zadaniu wynoto−
wują przykłady z dialogu 7.B.1.
EA
Usystematyzowanie wiedzy na temat stopniowania regularnego. U uzupełniają tabelkę formami
zanotowanymi w poprzednim zadaniu. Następnie formułują regułę i porównują ją z grafiką (za−
dania uwzględniają różne style uczenia się).
EA
U stosują poznaną regułę, powtarzają poznane przymiotniki w stopniu wyższym.
G.
LB2 7B8,9
G.
LB2 7B10
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
42
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 43
Unsere Umwelt
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 7
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 7B11
EA
PL
Ćwiczenie typu Kettenübung. U czytają mapkę pogodową, a następnie zadają sobie nawzajem
pytania dotyczące jej treści.
LB2 7B12
GA
U pracują w grupach. Propozycja utworzenia grup: N kopiuje i powiększa zdjęcia w tylu egzem−
plarzach, ile planuje grup. Następnie rozcina każde zdjęcie na fragmenty odpowiadające liczbie
członków poszczególnych grup. U losują po jednym fragmencie „puzzli”. Daną grupę tworzą U,
których wylosowane fragmenty tworzą jedno zdjęcie. To zdjęcie służy następnie jako impuls do
kreatywnego pisania. N poleca U zapisywanie swoich tekstów na dużych arkuszach papieru.
PL
Prezentacja wyników pracy grup.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7B4,5
Zadania obowiązkowe, dotyczące stopniowania regularnego.
AB2
7B6,7,8
Sekwencja trzech zadań dodatkowych. Celem zadania 6 jest rozumienie globalne wypowiedzi
niemieckich uczniów na temat Was machst du, wenn es regnet? Zadanie 7 poświęcone jest rozu−
mieniu intensywnemu wypowiedzi. Zadanie 8 – produkcja własnych tekstów.
C: Über das Wetter sprechen
Temat: „Über das Wetter sprechen” – przygotowywanie audycji radiowych i telewizyjnych o pogodzie
Cele główne:
q Utrwalenie słownictwa dotyczącego zjawisk atmosferycznych.
q Selektywne rozumienie prognoz pogody ze słuchu.
q Wypowiadanie się ustne na temat pogody.
q Samodzielne przygotowywanie audycji o pogodzie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 7C1
EA
Aktywizacja słownictwa dotyczącego zjawisk atmosferycznych.
LB2 7C2
EA
Selektywne rozumienie prognoz pogody. Przyporządkowanie tekstów do odpowiednich mapek
pogodowych. Zadanie o charakterze realioznawczym.
EA
Rozumienie selektywne. Powtórne słuchanie prognoz pogody. U odpowiadają na jedno pytanie.
LB2 7C4
PA
Rozumienie selektywne. U wykonują zadanie w parach. Czytanie mapek pogodowych służy wy−
pełnieniu tabeli.
LB2 7C5
PA
Mówienie sterowane ilustracjami. Rozmowy w parach. Zadanie z tzw. luką informacyjną (każdy
z U dysponuje innymi informacjami).
LB2 7C6
GA
Praca kreatywna. Transfer umiejętności. U przygotowują w grupach audycje radiowe lub telewi−
zyjne o pogodzie.
7.C.1.
LB2 7C3
7.C.1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
7C1,2,3
Zadania obowiązkowe. W zadaniu 1 U systematyzują znane wyrażenia służące do opisu pogody.
Zadania 2 i 3 dotyczą intensywnego rozumienia prognoz pogody (nagranie 7.C.1.).
43
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 7
Zadanie
Page 44
Unsere Umwelt
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7C4, 5
Zadania do wyboru. Sekwencja zadań: od selektywnego rozumienia wysłuchanej prognozy po−
gody do ustnego opisu mapki pogodowej (nagranie 7.C.2.).
AB2 7C6
Zadanie dodatkowe. Selektywne rozumienie tekstu strony internetowej.
D: Über Tiere sprechen
Temat: „Über Tiere sprechen” – stopniowanie nieregularne
Cele główne:
q Wprowadzenie nazw zwierząt.
q Selektywne rozumienie wypowiedzi niemieckich uczniów o zwierzętach.
q Wprowadzenie stopniowania nieregularnego.
q Formułowanie ustnych wypowiedzi o zwierzętach.
q Podsumowanie wiedzy na temat pór roku.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 7D1
PA
Wprowadzenie nazw zwierząt. U podpisują zdjęcia.
LB2 7D2
EA
Selektywne rozumienie wypowiedzi uczniów niemieckich. U orientują się, że wystarczy zrozu−
mieć tytuły, by wykonać zadanie.
LB2 7D3
EA
Zadanie wprowadza nową regułę gramatyczną w sposób indukcyjny. U odszukują podane zdania
w wypowiedziach niemieckich U.
EA
Samodzielne formułowanie reguły dotyczącej stopniowania nieregularnego. N proponuje U tech−
nikę uczenia się nieregularnych form stopniowania poprzez porządkowanie karteczek (gramma−
tische Regeln selbstständig lernen: Zettel ordnen).
LB2 7D5
PA
Test psychologiczny stanowi impuls do mówienia o preferencjach w spędzaniu wolnego czasu.
Wykorzystanie stopniowania nieregularnego w komunikacji ustnej.
LB2 7D6
PA
Transfer umiejętności. Wykorzystanie stopniowania nieregularnego w komunikacji ustnej.
G.
LB2 7D4
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
7D1,2,8
Zadania obowiązkowe. Usystematyzowanie nazw zwierząt. Stopniowanie nieregularne.
AB2 7D4–7
Zadania do wyboru. U wybierają min. jedno zadanie.
AB2 7D3,9
Zadania dodatkowe.
44
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 45
Unsere Umwelt
Kapitel 7
E: Über die Landschaften in Deutschland sprechen
Temat: „Landschaften in Deutschland” – praca z artykułem prasowym
Cele główne:
q Rozpoznawanie rodzaju i tematyki tekstu.
q Selektywne rozumienie artykułu prasowego.
q Sporządzanie mapy skojarzeń do przeczytanego tekstu.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 7E1
LB2 7E2
LB2 7E3
LB2 7E4
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
U rozpoznają rodzaj i tematykę tekstu na podstawie jego wyglądu, tytułu, zdjęć. Tekst zawiera
adres internetowy, pod którym U znajdą więcej informacji na temat Niemiec.
PL
N rozmawia z U o technice świadomego formułowania pytań przed czytaniem tekstów (sich vor
dem Lesen eines Textes bewusst Fragen stellen).
EA
Selektywne rozumienie artykułu. U zaznaczają wyrazy związane z tematem Umwelt.
PL
N rozmawia z U o technikach zaznaczania w tekście potrzebnych informacji (nach bestimmten
Informationen in Texten suchen und sie bunt markieren). U wymieniają wszystkie znane im
możliwości zaznaczania informacji w tekstach. N może zapisać propozycje U.
EA
U uzupełniają asocjogram wyszukanymi (zaznaczonymi) w tekście wyrazami.
PL
N rozmawia z U o technikach wynotowywania słówek z tekstów (die markierten Wörter geord−
net herausnotieren). U podają znane im sposoby uporządkowanego notowania słówek z tekstów.
N może zapisać propozycje U, np.: sporządzenie mapki skojarzeń, wykonanie kartoteki słówek,
założenie tematycznego zeszycika słówek itp.
EA
Na zakończenie lekcji U podpisują zdjęcia w zadaniu 1.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7E1,2
Zadania obowiązkowe. Utrwalenie wiedzy realioznawczej.
AB2 7E3,5
Zadania dodatkowe. W zadaniu 5 N zwraca uwagę na techniki notowania nowego słownictwa.
Temat: „Landschaften in Deutschland” – opowiadanie o krajobrazie
Cele główne:
q Intensywne rozumienie artykułu prasowego.
q Opowiadanie treści artykułu.
q Opisywanie krajobrazu w Polsce.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
LB2 7E5
PL/EA
LB2 7E6
EA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Elementy krajobrazu występujące w tekście w zadaniu 1 odszukują U na mapie Niemiec (np. na
stronie II okładki LB2).
Intensywne rozumienie tekstu. U czytają artykuł w zadaniu 1, zwracając uwagę na szczegóły
i zaznaczają informacje zgodne z prawdą.
45
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 7
Zadanie
5:34 PM
Page 46
Unsere Umwelt
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 7E7
PA
Intensywne rozumienie tekstu. U odszukują w artykule inne możliwości wyrażenia podanych
wypowiedzi. Praca w parach przeciwdziała powstaniu trudności w rozumieniu tekstu u poszcze−
gólnych U.
LB2 7E8
PA
Mówienie na poziomie rekonstrukcji. U opowiadają treść artykułu na podstawie asocjogramu
i (ewentualnie) zdjęć (den Inhalt eines Textes auf der Basis eigener Notizen wiedergeben).
LB2 7E9
GA
Pisanie kreatywne o krajobrazie w Polsce. Zadanie mogą U dokończyć w ramach pracy domo−
wej, wykorzystując odpowiednie zdjęcia, ilustracje, teksty itp.
PL
N rozmawia z U o technikach sprawdzania poprawności samodzielnie napisanego tekstu (die
Korrektheit eines selbst geschriebenen Textes überprüfen).
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7E4
Poszerzenie wiedzy realioznawczej na temat krajów niemieckiego obszaru językowego.
LB2 7E10
Zadanie do portfolio. U wykonują jedną stronę do części II segregatora−portfolio Die Abenteuer
von ...
F: Projekte zum Thema „Umwelt in Polen und in den DACH−Ländern”
Temat: „Umwelt” – samodzielne opracowywanie tematu (praca projektowa)
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Na temat pracy projektowej por. uwagi w części VIII poradnika dla nauczyciela do klasy 1
(LHB1). N wspólnie z U przygotowuje wcześniej potrzebne materiały i środki dydaktyczne.
U mogą pracować na własnym sprzęcie (np. kamera wideo, aparat fotograficzny, dyktafon itp.).
N przygotowuje materiały autentyczne, media, materiały piśmienne i inne materiały pobudzające
U do twórczej pracy.
LB2 7F1
PL
U wspólnie z N opracowują dwie listy. Na jednej gromadzą tematy należące do zakresu leksy−
kalnego Umwelt (np. Wetter, Tierwelt, Landschaften). Na drugiej liście U zapisują możliwe for−
my prezentacji projektów (np. ein Plakat malen, Videofilme zu einer Reportage bearbeiten).
LB2 7F2
PL
Na podstawie obydwu list U formułują tematy konkretnych projektów, wybierając z pierwszej li−
sty tematykę, a z drugiej formę prezentacji. N dba o to, by U wybierali różną tematykę i różne
formy opracowania (ustne, pisemne, niewerbalne itp.). N decyduje o liczbie projektów do reali−
zacji (równoznacznej z liczbą grup, które powstaną).
LB2 7F3
EA
Każdy U podpisuje się na jednej kartce z konkretnym tematem projektu. N określa maksymalną
liczbę imion na jednej kartce (równoznaczną z liczbą członków danej grupy).
LB2 7F4
GA
U, którzy wybrali dany projekt, tworzą grupę. N uwrażliwia U na sporządzenie na początku pra−
cy projektowej wspólnego planu, który zawiera zadania dla poszczególnych U, potrzebne mate−
riały i termin prezentacji.
46
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 47
Unsere Umwelt
Zadanie
LB2 7F5
Formy
społeczne
PL
EA
Kapitel 7
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
U prezentują samodzielnie opracowane projekty w klasie. N może zachęcić U do prezentacji na
szerszym forum (innej klasie, szkole, poza szkołą). Następnie U oceniają pracę swojej grupy, od−
powiadając na pytania zawarte w arkuszu. Na zakończenie ma miejsce rozmowa na forum po
polsku o efektach pracy i ewentualnych sugestiach na przyszłość.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 7F1–8
Zadania przygotowują do udziału w lekcji powtórzeniowej. Zadania 4–7 mogą zostać zrealizo−
wane na lekcji w ramach pracy zespołowej (potrzebna kostka i pionki do gry). Por. komentarz do
lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Unsere Umwelt” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 7.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Unsere Umwelt. Zadanie
może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 8
5:34 PM
Page 48
Gesund leben
LEXIK: Tipps für gesundes Leben q Hygienische Vorsorge q Redewendungen und Sprichwörter
GRAMMATIK: Wenn−Sätze (Konditionalsätze im Präsens) q A−d−u−s−o−Sätze (Konjunktionen aber, denn,
und, sondern, oder) q Substantive aus Adjektiven, Partizipien und Zahlwörtern abgeleitet
LERNZIELE: Gespräche beim Sport verstehen q Äußerungen zum Thema „Gesund leben” verstehen q Über
einen Unfall berichten q Ratschläge für ein gesundes und sicheres Leben geben q Über gesundes und
ungesundes Leben sprechen
TEXTSORTEN: LV/HV−Text (Comic, Dialog) q Aussagen der Schüler über gesunde Ernährung q
Unfallbericht, Rollenkarten, informeller Brief, Sprichwörter q HV−Texte (Interviews, Tipps für gesundes
Leben) q Notizzettel q Lied q Psychotest q Eintrittskarte für das Panorama−Bad q Artikel aus einer
Schülerzeitung q Umfrage aus einer Frauenzeitschrift q Tipps aus einer Zeitung q Wegweiser q Dialog q
formeller Brief q Stellungnahme (Keine Macht den Drogen) q Werbetext einer Versicherungsfirma
A: Gespräche beim Sport verstehen
Temat: „Gespräche beim Sport verstehen” – zdania warunkowe
Cele główne:
q Formułowanie hipotez na podstawie wysłuchanego tekstu.
q Intensywne rozumienie tekstu ze słuchu.
q Kształcenie wymowy – głoska „r”.
q Wprowadzenie zdań warunkowych ze spójnikiem wenn.
q Planowanie wolnego czasu.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 8A1
8.A.1.
LB2 8A2
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PL
U słuchają dialogu przy zamkniętych książkach. Na tej podstawie formułują przypuszczenia do−
tyczące sytuacji i miejsca akcji. N akceptuje wszystkie propozycje U.
EA
U porównują sformułowane samodzielnie przypuszczenia z treścią komiksu. Rozumienie inten−
sywne. U uzupełniają brakujący wyraz w tekście komiksu.
FR
Ćwiczenie wymowy. Intonacja zdaniowa – powtarzanie kwestii. Głoska „r” – U słuchają i po−
wtarzają wyrazy z „r” na końcu. Podsumowaniem tej fazy jest odczytanie treści komiksu na
głos.
EA
U indukcyjnie dochodzą do reguły gramatycznej. Zaznaczanie zdań ze spójnikiem wenn w tek−
ście komiksu pomaga U uzupełnić luki w kolejnym zadaniu. U zaznaczają w zdaniach czasowni−
ki owalami.
EA
PL
Usystematyzowanie wiedzy o zdaniach warunkowych. U uzupełniają regułę i analizują grafikę.
Samodzielnie sformułowana reguła gramatyczna zostaje omówiona na forum.
PA
Zadanie z luką informacyjną. U formułują wypowiedzi w formie zdań warunkowych. Ostatnia
kolumna dotyczy bezpośrednio danej pary.
8.A.1.
LB2 8A3
8.A.1.
8.A.2.
LB2 8A4,5
G.
LB2 8A6,7
G.
LB2 8A8
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
8A1,2,4
Zadania obowiązkowe, dotyczące nowych struktur leksykalnych i gramatycznych.
AB2 8A3,5
Zadania do wyboru. W zadaniu 5 transfer umiejętności (zastosowanie poznanych struktur w no−
wej sytuacji komunikacyjnej).
48
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 49
Gesund leben
Kapitel 8
B: Äußerungen zum Thema „Gesund leben” verstehen
Temat: „Äußerungen verstehen” – zdania współrzędnie złożone ze spójnikami aber, denn, und,
sondern, oder
Cele główne:
q Selektywne rozumienie wypowiedzi niemieckich uczniów na temat zdrowego żywienia.
q Wprowadzenie zdań współrzędnie złożonych ze spójnikami aber, denn, und, sondern oder.
q Dyskusja na temat zdrowego trybu życia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 8B1
PL
Rozpoczęcie lekcji metodą aktywizującą „burza mózgów” (ang. brainstorming). Ćwiczenie typu
Kettenübung: Każdy U podaje tylko jedno słowo, kojarzące mu się z tematyką lekcji.
LB2 8B2
EA
Globalne rozumienie wypowiedzi niemieckich uczniów. U mają zrozumieć tylko, który z auto−
rów wypowiedzi prowadzi zdrowy tryb życia.
LB2 8B3
EA
Wprowadzenie do reguły gramatycznej. U odszukują podane zdania w przeczytanych wypowie−
dziach. Na tej podstawie uzupełniają brakujące spójniki. Alternatywnie N może zapisać po jed−
nym zdaniu z każdym spójnikiem na tablicy lub też przed lekcją przygotować zdania na dużych
arkuszach papieru, wywiesić je i poprosić U o uzupełnienie.
EA
Faza systematyzująca wiedzę na temat zdań współrzędnie złożonych. U uzupełniają regułę i po−
równują ją z grafiką.
PL
N omawia z U utworzoną regułę. U analizują szyk w zdaniach złożonych współrzędnie. N prze−
kazuje U mnemotechnikę, służącą zapamiętaniu spójników.
LB2 8B5
PL
Dyskusja na temat zdrowego trybu życia. Budowanie zdań ze spójnikiem denn. U uzasadniają,
który z autorów wypowiedzi prowadzi zdrowy tryb życia.
LB 2 8B6
GA
Selektywne rozumienie wypowiedzi. U zespołowo uzupełniają tabelkę.
LB2 8B7
EA/PA
G.
LB2 8B4
G.
Zastosowanie zdań współrzędnie złożonych. U uzupełniają chmurki według uznania w taki spo−
sób, aby powstały zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym.
PL
N nawiązuje do znanego U spójnika weil. U określają różnice szyku w zdaniach z denn i weil.
PA
Lekcję można zakończyć odegraniem przedstawionych na ilustracjach sytuacji. N prosi U o głośne
wypowiedzenie myśli.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 8B2,4
Zadania obowiązkowe.
AB2
8B1,3,5
Zadania do wyboru.
49
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 8
Page 50
Gesund leben
C: Über einen Unfall berichten
Temat: „Über einen Unfall berichten” – relacjonowanie zdarzeń
Cele główne:
q Rozumienie sprawozdania z wypadku samochodowego.
q Intensywne rozumienie rozmowy świadka wypadku z policjantem.
q Kształcenie wymowy – długie i krótkie „i”.
q Rekonstrukcja wysłuchanego dialogu.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Samodzielne czytanie formularza. U odszukują tylko te informacje, które ich zdaniem interesują
policję. Formularz jest skróconą formą europejskiego zgłoszenia wypadku samochodowego.
PL
U nazywają informacje potrzebne policji (np. Tag des Unfalls, Name und Anschrift der Zeugen,
Name und Anschrift der Fahrzeuglenker).
EA
Integracja słuchania i czytania. U porządkują kwestie zgodnie z kolejnością w nagraniu.
EA
U odszukują w dialogu nazwy ulic i zapisują je na szkicu sytuacyjnym w formularzu.
EA
FR
Ćwiczenie wymowy – zaznaczanie długich i krótkich samogłosek. Następnie porównanie z na−
graniem.
LB2 8C4
PA
Sprawdzenie zrozumienia dialogu. U uzupełniają kolejne pola formularza informacjami z dialogu.
LB2 8C5
PA
Reprodukcja dialogu. Odgrywanie scenek na podstawie wysłuchanego dialogu. N zwraca uwagę
na wykorzystanie mimiki, gestów i rekwizytów. Celem jest możliwie żywa rozmowa.
LB2 8C6
PA
Rekonstrukcja dialogu. Transfer wiedzy i umiejętności. U stosują wyrażenia z dialogu w nowej
sytuacji komunikacyjnej. Podobnie jak w zadaniu poprzednim szczególną rolę odgrywają mimi−
ka, gesty i rekwizyty. W klasach o zróżnicowanym poziomie można skierować zadanie 5 do
U słabych, a 6 do U lepszych językowo.
LB2 8C7
PA
Podsumowanie lekcji. U rysują szkic sytuacyjny do poprzedniego zadania.
LB2 8C1
LB2 8C2
8.C.1.
LB2 8C3
8.C.2.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 8C1–4
Zadania do wyboru. U wykonują min. 2 zadania.
50
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 51
Gesund leben
Kapitel 8
D: Ratschläge für ein gesundes und sicheres Leben geben
Temat: „Ratschläge geben” – rzeczowniki utworzone od przymiotników i imiesłowów
Cele główne:
q Globalne rozumienie nieoficjalnego listu.
q Poszerzenie słownictwa o wyrażenia i przysłowia z zakresu tematycznego „zdrowie”.
q Wprowadzenie rzeczowników tworzonych od przymiotników i imiesłowów.
q Wypowiadanie się na temat zdrowego trybu życia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
Wprowadzenie do tematyki lekcji. U formułują przypuszczenia na temat sytuacji, przedstawionej
na ilustracji w zadaniu 1.
LB2 8D1
EA
Globalne rozumienie nieoficjalnego listu. Odszukiwanie przyczyn wypadku, związanych z try−
bem życia.
LB2 8D2
PA
PL
U ustnie i pisemnie uzupełniają powiedzenia i przysłowia. Następnie wspólnie dyskutują, które
z nich najlepiej pasuje jako puenta do listu.
LB2 8D3,4
PA
Samodzielne odkrywanie nowego zjawiska gramatycznego – rzeczowników utworzonych od
przymiotników i imiesłowów. U wynotowują przykłady z kilku zadań i wspólnie uzupełniają ta−
belę.
PA
PL
Zastosowanie wiadomości leksykalnych i gramatycznych. U pracują w parach i wykonują zada−
nia w dowolnej kolejności. N określa czas pracy. Na zakończenie ma miejsce prezentacja wyni−
ków pracy na forum.
G.
LB2 8D5
LB2 8D6,7
LB2 8D8
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 8D1
Zadanie obowiązkowe.
AB2 8D6,7
Zadania do wyboru. Przysłowia z zakresu tematycznego Gesund leben.
AB2 8D2–5
Zadania dodatkowe. Zadania 3, 4, 5 tworzą sekwencję, poświęconą sporządzaniu oficjalnych
listów.
51
Kapit01.qxd
10/6/01
Kapitel 8
5:34 PM
Page 52
Gesund leben
E: Über gesundes und ungesundes Leben sprechen
Temat: „Gesundes und ungesundes Leben” – rekonstrukcja tekstu na podstawie notatek
Cele główne:
q Definiowanie zdrowego i niezdrowego trybu życia.
q Selektywne rozumienie wysłuchanego wywiadu.
q Integracja intensywnego rozumienia wywiadu i sprawności pisania.
q Sporządzanie notatek do wysłuchanego tekstu.
q Rekonstrukcja treści na podstawie własnych notatek.
q Sporządzanie własnych tekstów na podstawie wcześniejszych notatek.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 8E1
PL
Wspólne sporządzenie tabeli: Co należy do zdrowego, a co do niezdrowego trybu życia. Tabela
poszerza dotychczasową wiedzę. N zachęca U do podawania innych przykładów.
LB2 8E2
EA
Selektywne rozumienie wysłuchanego wywiadu. U zaznaczają informacje zgodnie z prawdą.
EA
Ponowne wysłuchanie wywiadu. Reprodukcja fragmentów tekstu poprzez samodzielne sporzą−
dzenie notatki. U wynotowują wyrażenia występujące w tekście.
PL
Rekonstrukcja tekstu. U odtwarzają treść tekstu na podstawie samodzielnie sporządzonych
notatek.
PL
N i U rozmawiają o technice sporządzania własnych notatek do wysłuchanych tekstów (Notizen
zu einem gehörten Text anfertigen) oraz technice rekonstrukcji treści na podstawie własnych no−
tatek (den Inhalt eines gehörten Textes anhand von den selbstständig notierten Wörtern wieder−
geben).
GA
PL
Transfer wiedzy i umiejętności. Praca zespołowa. Każda grupa samodzielnie określa zakres swo−
jej pracy. Na zakończenie prezentacja wyników na forum.
8.E.1.
LB2 8E3
8.E.1.
LB2 8E4
LB2 8E5
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 8E1
Zadanie obowiązkowe.
AB2 8E2,3
Zadania dodatkowe. Zadanie 2 poświęcone jest selektywnemu rozumieniu wywiadu na temat go−
spodarstw agroturystycznych. Zadanie 3 porusza problem uzależnień wśród młodzieży.
8.E.2.
Temat: „Gesundes und ungesundes Leben” – wypowiadanie się na temat trybu życia
Cele główne:
q Rozumienie testu psychologicznego.
q Intensywne rozumienie piosenki.
q Wypowiadanie się na temat zdrowego i niezdrowego trybu życia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 8E6
EA
Wprowadzenie do tematu lekcji. Samodzielne rozwiązywanie testu psychologicznego stanowi
podstawę do późniejszej wypowiedzi.
LB2 8E7
EA
U przypominają sobie (aktywizują) słownictwo do tematu Gesund leben. U podają swoje propo−
zycje uzupełnienia luk w tekście piosenki Gesundes Leben. (N może polecić notowanie wyrazów
na oddzielnej kartce).
52
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 53
Gesund leben
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 8
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 8E8
PA
Intensywne rozumienie tekstu piosenki. U uzupełniają tekst podanymi wyrazami. Na zakończe−
nie U śpiewają piosenkę. Piosenka służy jako podstawa do późniejszej wypowiedzi.
LB2 8E9
PL
Swobodne mówienie. U wypowiadają się na temat zdrowego i niezdrowego trybu życia. Pomoc−
ne mogą być teksty testu psychologicznego i piosenki.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 8E10
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 8E4
Zadanie obowiązkowe. Utrwalenie słownictwa na podstawie piosenki.
AB2 8E5
Zadanie dodatkowe. Podsumowanie rozdziału.
F: Freiarbeit am Thema „Gesund leben”
Temat: „Gesund leben” – samodzielne opracowywanie tematu
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 8F1
EA
Każdy U sam wybiera impuls, dobiera sobie partnera i określa formę pracy. N zwraca uwagę, by
każdy U po zapoznaniu się z impulsami uzupełnił swój plan pracy. N dostarcza potrzebne rekwi−
zyty.
LB2 8F2
GA
U samodzielnie wykonują zadania.
LB2 8F3
PL
Prezentacja wyników pracy na forum.
LB2 8F4
EA
Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 8F1–4
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Gesund leben” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 8.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat So lebe ich ...
53
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 9
Page 54
Familienleben
LEXIK: Familienleben (Rechte und Pflichten in der Familie) q Freundeskreis q Gründung einer Familie q
Scheidung q Kindererziehung
GRAMMATIK: Infinitivkonstruktion mit zu und ohne zu q Temporalsätze mit wenn, als, bevor, bis q
Indefinitpronomina etwas, nichts, jeder, jemand, einer, keiner, niemand, alles, man
LERNZIELE: Leserbriefe verstehen und schreiben q Über Beziehungen/Bekanntschaften sprechen q An der
Diskussion teilnehmen q Einen Bericht von einem Familienausflug verstehen q Lernen an Stationen zum
Thema „Familienleben”
TEXTSORTEN: Leserbrief q Antwort der Redaktion q LV/HV−Text (Dialog: Wie haben sich deine Eltern
kennen gelernt?) q HV−Text (Reportage von einer kirchlichen Trauung, Reportage nach der Taufe,
Stellungnahme: Warum sind mir Freunde wichtig?) q Umfrage (Wie wichtig ist dir deine Familie?) q
Fotoreportage q Lehrbuchtext q Assoziogramm q Lied q Sprichwörter q Bericht von einem Familienfest
q Stellungnahmen (Welche Pflichten haben die Jugendlichen zu Hause?) q Kreuzworträtsel
A: Leserbriefe verstehen und schreiben
Temat: „Leserbriefe” – bezokolicznik z zu i bez zu
Cele główne:
q Globalne i selektywne rozumienie listu do redakcji.
q Globalne i selektywne rozumienie odpowiedzi redakcji.
q Wprowadzenie bezokolicznika z zu i bez zu.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 9A1
EA
Globalne rozumienie listu do redakcji czasopisma młodzieżowego. Zadaniem U jest zidentyfiko−
wanie problemu Tima.
LB2 9A2
PL
Nazwanie problemu występującego w liście do redakcji. Fakultatywnie N może nawiązać jesz−
cze do rysunków w zadaniu 1 i poprosić U o nazwanie problemów, na nich przedstawionych.
LB2 9A3
EA
Samodzielne czytanie odpowiedzi redakcji. Rozumienie globalne. U określają, jak widzi pro−
blem Tima redakcja czasopisma.
LB2 9A4
EA
Selektywne rozumienie tekstu. U zaznaczają wypowiedzi zgodnie z prawdą.
LB2 9A5
PA
Wprowadzenie do nowego zagadnienia gramatycznego. U analizują zdania, występujące w zadaniu 4.
PA
PL
Sformułowanie reguł gramatycznych na podstawie wcześniejszych przykładów. Kocur zwraca
uwagę U na miejsce słówka zu w czasownikach rozdzielnie złożonych. U porównują na forum
reguły sformułowane podczas pracy w parach.
PA
Zastosowanie nowych reguł gramatycznych. U przyporządkowują pasujące do siebie fragmenty
zdań.
PA
Podsumowanie. Na podstawie materiału leksykalno−gramatycznego z lekcji każda para buduje
dwa zdania: Es ist sehr angenehm, ..., Die jungen Leute haben selten Lust, ...
G.
LB2 9A6
G.
LB2 9A7
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 9A1,2,3
Zadania obowiązkowe. Utrwalenie zagadnienia gramatycznego (bezokolicznik z zu i bez zu).
54
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 55
Familienleben
Kapitel 9
Temat: Problemy rodzinne młodzieży – piosenka „Wo liegt das Problem?”
Cele główne:
q Pisanie kreatywne – komponowanie odpowiedzi na list.
q Intensywne rozumienie piosenki.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 9A8
GA
Pisanie kreatywne. U piszą list, pracując w grupach. Listy mają stanowić odpowiedź na list Ti−
ma. Napisanie gotowych tekstów na dużych arkuszach papieru pakowego ułatwi prezentację
efektów pracy.
LB2 9A9
FR
Podsumowanie dwóch jednostek lekcyjnych, dotyczących problemów rodzinnych młodzieży.
Globalne rozumienie. U nazywają problemy, występujące w tekście piosenki.
LB2 9A10
EA
Intensywne rozumienie piosenki. U porządkują strofy zgodnie z wysłuchanym nagraniem. Na−
stępnie U śpiewają piosenkę. W przypadku, gdy U śpiewają niechętnie, N poleca recytowanie
tekstu w rytm muzyki.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 9A4,6
Zadania obowiązkowe.
AB2 9A5,7
Zadania dodatkowe.
B: Über Beziehungen/Bekanntschaften sprechen
Temat: „Beziehungen und Bekanntschaften” – zdania czasowe
Cele główne:
q Integracja słuchania i czytania.
q Kształcenie poprawnej wymowy (intonacja w zdaniach czasowych).
q Wprowadzenie zdań czasowych (ze spójnikami bevor, als, wenn, bis).
q Pisanie kreatywne – komponowanie historii o miłości.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 9B1
PL
Wprowadzenie do tematu. U wspólnie formułują hipotezy na temat sytuacji, przedstawionej na
ilustracji.
LB2 9B2
EA
Integracja słuchania i czytania. U porządkują kwestie zgodnie z wysłuchanym nagraniem.
EA
FR
PA
Ćwiczenie wymowy – słuchanie dialogu i rozpoznawanie typu intonacji w zdaniach złożonych
(czasowych), powtarzanie kwestii ze zwróceniem szczególnej uwagi na intonację, odczytanie
dialogu z partnerem.
PA
PL
Wprowadzenie nowego zagadnienia gramatycznego (zdania czasowe). W zadaniu 4 U koncen−
trują się na zrozumieniu przykładowych zdań. W zadaniu 5 formułują po jednym przykładowym
zdaniu. Zadanie 6 jest poświęcone samodzielnemu sformułowaniu reguły i porównaniu jej z gra−
fiką (N przypomina znaczenie konkretnych symboli: kromka chleba – orzeczenie, masło –
podmiot, kawałek sera jako inne części zdania). Pomocą dla U może być obrysowanie leżących
obok siebie kromek tak, by powstały „okulary”.
9.B.1.
LB2 9B3
9.B.1.
LB2 9B4,5,6
G.
55
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 9
Zadanie
LB2 9B7
Page 56
Familienleben
Formy
społeczne
GA
PL
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Pisanie kreatywne z wykorzystaniem poznanego materiału gramatycznego i leksykalnego.
U wspólnie komponują historię na temat miłości jednej z par, przedstawionych na zdjęciach.
Gotowe historie odczytują na forum przedstawiciele zespołów.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 9B1,2,3
Zadania obowiązkowe. W zadaniu 1 rozwijanie strategii komunikacyjnych – wyrażanie poda−
nych treści innymi słowami.
AB2
9B4,5,6
Zadania dodatkowe. W zadaniu 5 poszerzenie słownictwa o przysłowia z zakresu tematycznego
Familienleben.
C: An der Diskussion teilnehmen
Temat: „Familienleben” – przygotowanie do dyskusji
Cele główne:
q Poszerzenie słownictwa z zakresu Familienleben – przygotowanie do dyskusji o rodzinie.
q Globalne i intensywne rozumienie reportażu z uroczystości zaślubin.
q Selektywne rozumienie wypowiedzi niemieckich gimnazjalistów o rodzinie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 9C1
PL
Jeden z U rysuje na tablicy dwa okręgi. U sortują podane w zadaniu 1 zwroty w zależności od
tego, czy dotyczą życia codziennego czy uroczystości rodzinnych. Wyrażenia stanowią bezpośre−
dnie przygotowanie do zrozumienia kolejnych tekstów. N może zaproponować U zdolnym lub
uczącym się dodatkowo języka niemieckiego uzupełnienie zbiorów innymi przykładami.
LB2 9C2
FR
Globalne rozumienie reportażu. W oparciu o zdjęcia U rozpoznają sytuację.
EA
PA
Ponowne słuchanie reportażu. U porządkują kwestie zgodnie z nagraniem. Następnie U stosują
poznane zwroty w grze symulacyjnej – odgrywanie scenki z partnerem (N przypomina o roli mi−
miki, gestów i rekwizytów).
EA
PL
Samodzielne czytanie wypowiedzi niemieckich gimnazjalistów (udzielonych w ramach ankiety
Wie wichtig ist dir deine Familie?). Rozumienie globalne. U rozpoznają jedynie, która wypo−
wiedź odzwierciedla pozytywny, a która negatywny stosunek do życia w rodzinie. Na zakończe−
nie krótka wymiana zdań na forum.
9.C.1.
LB2 9C3
9.C.1.
LB2 9C4
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 9C1,2
Zadania obowiązkowe.
AB2 9C3
Zadanie dodatkowe. Selektywne rozumienie reportażu z uroczystości rodzinnej (jubileusz 50−le−
cia pożycia małżeńskiego).
56
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 57
Familienleben
Kapitel 9
Temat: „Familienleben” – dyskusja
Cele główne:
q Poszerzenie słownictwa z zakresu Familienleben.
q Samodzielne notowanie argumentów „za” i „przeciw” – przygotowanie do dyskusji o rodzinie.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 9C5
EA
Przygotowanie do udziału w dyskusji. Intensywne rozumienie wypowiedzi ankietowanych
uczniów. Stosowanie strategii komunikacyjnych – U odszukują w tekstach informacje o znacze−
niu przeciwstawnym. U mogą zapisać kilka przykładowych zdań na tablicy. Po lewej stronie
przykłady negatywne, po prawej pozytywne.
LB2 9C6
GA
Kolejny krok w przygotowaniu do udziału w dyskusji. U tworzą małe zespoły i sporządzają listy
argumentów „za” i „przeciw” (Können Eltern die besten Freunde sein?). Zanotowanie argumen−
tów na dużych arkuszach papieru pakowego będzie U pomocne podczas dyskusji.
PL
N rozmawia z U na temat techniki zanotowania kilku zwrotów przed wypowiedzią ustną (Stich−
punkte vor einer mündlichen Präsentation notieren).
EA
PL
Bezpośrednie przygotowanie do dyskusji. U odczytują zwroty, pomocne przy wyrażaniu własne−
go zdania. Następnie N czuwa nad tokiem dyskusji na temat Können Eltern die besten Freunde
sein? N zachęca U do wykorzystywania zapisanych wcześniej argumentów. N dyskretnie dba
o to, by każdy U zabrał głos w dyskusji. Dyskusję może poprowadzić jeden z U, którego umie−
jętności językowe wykraczają poza poziom klasy.
PL
Podsumowanie lekcji. N rozmawia z U o technice wypowiadania się w oparciu o uprzednio za−
notowane punkty (anhand von den selbstständig notierten Stichpunkten sprechen). Następnie
U starają się w ciągu 1 minuty zapamiętać jak najwięcej zwrotów pomocnych przy wyrażaniu
własnego zdania (Diskussionsformeln anwenden). Na zakończenie lekcji można zorganizować
zawody. Kto poda najwięcej zwrotów, wygrywa.
LB2 9C7
Samodzielna praca ucznia w domu
Zadania obowiązkowe. Przygotowanie do ustnej wypowiedzi na temat życia rodzinnego.
AB2 9C4,5,6
D: Einen Bericht von einem Familienausflug verstehen
Temat: „Bericht von einem Familienausflug” – zaimki nieokreślone
Cele główne:
q Selektywne rozumienie reportażu zdjęciowego z rodzinnej wycieczki.
q Wypowiadanie się na temat atrakcji turystycznych w różnych krajach.
q Wprowadzenie zaimków nieokreślonych.
q Wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodziną.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
Wprowadzenie do tematyki lekcji. U odpowiadają na podstawie zdjęć, gdzie była Jennifer na ro−
dzinnej wycieczce.
LB2 9D1
EA
Selektywne rozumienie reportażu. U przyporządkowują zdjęcia do odpowiednich fragmentów
tekstu.
LB2 9D2
PL
U zapisują przykłady atrakcji turystycznych w krajach niemieckiego obszaru językowego
i w Polsce (np. na dużych arkuszach papieru pakowego).
57
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 9
Zadanie
LB2 9D3,4
Page 58
Familienleben
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Wprowadzenie nowego zagadnienia gramatycznego. Odszukanie i wynotowanie przykładów
z tekstu. Następnie uzupełnienie reguły.
LB2 9D5
PA
Zastosowanie reguły gramatycznej. U przyporządkowują odpowiednie fragmenty zdań.
LB2 9D6
EA
Pisanie kreatywne – U samodzielnie wybierają temat i piszą według własnego pomysłu. Prezen−
tacja prac poprzez ich odczytanie.
G.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 9D7
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2 9D1–9
Zadania do wyboru. U wykonują min. 3 zadania.
E: Lernen an Stationen zum Thema „Familienleben”
Temat: „Familienleben” – samodzielne opracowywanie tematu
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
LB2 9E1–4
GA
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Zadania do poszczególnych przystanków uczenia się znajdują się w części V poradnika dla nau−
czyciela.
Materiały do przystanków uczenia się
1. Station
– instrukcja dla U
– magnetofon ze słuchawkami lub walkman
– kaseta Fantastisch! 2 (nagrania 9.E.1. i 9.E.2.)
– transkrypcje tekstów z lukami
2. Station
– instrukcja dla U
– 6 fragmentów wypowiedzi Judith (A–F)
3. Station
– instrukcja dla U (z podanymi trzema spójnikami)
– elementy zdań do układania (19 elementów)
4. Station
– instrukcja dla U
– magnetofon ze słuchawkami lub walkman
– kaseta Fantastisch! 2 (nagranie 9.E.3.)
– arkusz z wypowiedziami
– spinacze do bielizny (U zaznaczają wypowiedzi, przypinając do arkusza spinacze w odpo−
wiednich miejscach)
5. Station
– instrukcja dla U
– 3 zdjęcia
– 9 karteczek z wyrażeniami
58
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 59
Familienleben
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 9
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
6. Station
– instrukcja dla U
– elementy tangramu (12 elementów)
7. Station
– instrukcja dla U
– papier pakowy
– flamastry
8. Station (zadanie dodatkowe)
– instrukcja dla U ze szkicem składanej kroniki
– materiały piśmienne (papier pakowy, flamastry, papier kolorowy, klej, nożyczki, farby, pędzle)
– gazety i czasopisma do pocięcia
– ścinki materiałów
LB2 9E1–4
GA
Organizacja pracy według wskazówek do rozdziału 1.
Samodzielna praca ucznia w domu
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
AB2 9E1,2,3
T.
Temat: „Familienleben” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziału 9.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rekapitulacja. U samodzielnie wykonują zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Wie wichtig ist mir meine
Familie? Zadanie może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 10
Page 60
Feste und Bräuche
LEXIK: Feste und Festlichkeiten
GRAMMATIK: das Vorgangspassiv
LERNZIELE: Über den Lebenslauf berichten q Hochzeitsbräuche in Polen und Deutschland q Feste und
Bräuche erkennen q Ein Fest in einem Brief beschreiben q Projekte z. T. „Feste und Bräuche in Polen und
in den DACH−Ländern”
TEXTSORTEN: Kurzbiografie q Fotoüberschriften q Fotoreportage von einer Hochzeit q HV−Texte (Berichte
über Feste und Bräuche, Sage über den Heiligen Martin) q Bildunterschriften q Lied q Lexikoneinträge q
Inhaltsverzeichnis q Verzeichnis von Festen und Feiertagen in den DACH−Ländern
A: Über den Lebenslauf berichten
Temat: „Über den Lebenslauf berichten” – strona bierna procesu
Cele główne:
q Selektywne rozumienie biografii gimnazjalistki.
q Wprowadzenie strony biernej procesu.
q Konstruowanie wypowiedzi pisemnej i ustnej o najważniejszych etapach życia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
Na podstawie zdjęć w zadaniu 1 U formułują hipotezy dotyczące najważniejszych wydarzeń
z życia Nicole.
LB2 10A1
PA
Samodzielne czytanie biografii Nicole. Rozumienie selektywne. U nadają zdjęciom tytuły oraz
zaznaczają, które fragmenty tekstu odnoszą się do danego zdjęcia.
LB2 10A2
EA
Wprowadzanie nowego zagadnienia gramatycznego. U odszukują w tekście przykładowe zdania
w stronie biernej (nie nazywając zjawiska gramatycznego).
PL
N pomaga U przetłumaczyć zdania z zadania 2 na język polski.
EA
PL
Samodzielne formułowanie reguły dotyczącej strony biernej. U prezentują swoje propozycje na
forum, następnie porównują regułę z grafiką. Wizualizacja z wykorzystaniem konkretnych sym−
boli (dwie kromki chleba oznaczają dwuczłonowe orzeczenie: werden + Partizip II).
PL
N wskazuje na częste używanie strony biernej w języku niemieckim.
EA
Przygotowanie samodzielnej wypowiedzi. U wynotowują z tekstu uniwersalne zwroty.
PL
N rozmawia z U o technice wypisywania uniwersalnych zwrotów z tekstów w celu stosowania
ich w późniejszych wypowiedziach (universelle Redemittel über eigene Aussagen aus einem Text
herausschreiben).
EA
Konstruowanie wypowiedzi o najważniejszych etapach własnego życia. U notują w punktach
najważniejsze informacje. Na podstawie zanotowanych punktów budują wypowiedź ustną. N za−
chęca do używania uniwersalnych zwrotów z zadania 2, 5.
G.
LB2 10A3
G.
LB2 10A4
G.
LB2 10A5
LB2 10A6
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
10A1–4
Zadania do wyboru. U wykonują min. 2 zadania.
60
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 61
Feste und Bräuche
Kapitel 10
B: Hochzeitsbräuche in Polen und Deutschland
Temat: „Hochzeitsbräuche” – porównywanie zdań w stronie czynnej i biernej
Cele główne:
q Poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego „święta i uroczystości”.
q Selektywne rozumienie reportażu zdjęciowego z uroczystości zaślubin.
q Interkulturowe porównywanie tradycji związanych z zaślubinami.
q Porównywanie zdań w stronie czynnej i biernej.
q Konstruowanie własnej wypowiedzi o zwyczajach związanych z zaślubinami.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 10B1
PL
Przygotowanie do rozumienia tekstu. U dopasowują podpisy do odpowiednich zdjęć.
LB2 10B2
EA
Selektywne rozumienie reportażu zdjęciowego z uroczystości zaślubin. U rozpoznają zwyczaje
występujące w reportażu. Tekst ma charakter realioznawczy.
LB2 10B3
PL
Porównanie interkulturowe. U opowiadają na podstawie przeczytanego reportażu o zwyczajach
związanych z zaślubinami w Polsce.
LB2 10B4
PA
U porównują zdania w stronie czynnej i biernej w odpowiednich czasach gramatycznych.
PA
PL
N zachęca U do samodzielnego opracowania rysunków, schematów (wizualizacji) tworzenia
strony biernej w różnych czasach. Porównanie propozycji na forum.
G.
G.
LB2 10B5
EA/GA
Pisanie sterowane. Na podstawie przeczytanego reportażu U sporządzają opis uroczystości zaślu−
bin, przedstawionych na zdjęciach.
Samodzielna praca ucznia w domu
Zadania do wyboru. U wykonują min. 2 zadania.
AB2
10B1–4
C: Feste und Bräuche erkennen
Temat: „Feste und Bräuche” – rozpoznawanie świąt na podstawie związanych z nimi zwyczajów
Cele główne:
q Globalne i selektywne rozumienie reportaży.
q Poszerzenie słownictwa dotyczącego świąt i uroczystości.
q Interkulturowe porównywanie zwyczajów świątecznych w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego.
q Selektywne rozumienie piosenki.
Liczba godzin: 1
Zadanie
LB2 10C1
Formy
społeczne
PL
N prosi o zakrycie podpisów pod zdjęciami w zadaniu 1. U nazywają święta.
EA
Globalne rozumienie reportaży. U przyporządkowują wysłuchane teksty do odpowiednich zdjęć.
Teksty obejmują wiedzę realioznawczą.
EA
Selektywne rozumienie reportaży. Dopasowanie podpisów do odpowiednich ilustracji. N może
zapytać U, które ze zilustrowanych zwyczajów świątecznych znane są również w Polsce.
10.C.1.
LB2 10C2
10.C.1.
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
61
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 10
Zadanie
Page 62
Feste und Bräuche
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
U podają dni, w których obchodzi się poszczególne święta.
N powinien pamiętać, że Dzień Matki (Muttertag) jest w Niemczech świętem ruchomym.
W Polsce obchodzi się go 26 maja, w Niemczech w drugą niedzielę maja.
Dzień Św. Marcina (Martinstag) to święto popularne w wielu regionach Niemiec. Przypada
ono na 11 listopada. Więcej o nim dowiadują się U z tekstu do słuchania w zadaniu AB2
10D5.
LB2 10C3
PA
LB2 10C4
GA/PL
LB2 10C5
PL
Interkulturowe porównanie zwyczajów w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego.
N prosi U o rozpoznanie, które zwyczaje zapisane w tabeli w zadaniu 4 pielęgnowane są rów−
nież w Polsce. U wypowiadają się ustnie o zwyczajach świątecznych.
LB2 10C6
EA
Globalne rozumienie piosenki. U notują nazwę święta występującego w tekście. Piosenka Das
möchte ich wissen stanowi podsumowanie lekcji.
LB2 10C7
EA
Ponowne słuchanie piosenki. Rozumienie selektywne – dopasowywanie fragmentów strof.
LB2 10C8
FR
Ćwiczenie wymowy – powtarzanie tekstu piosenki i śpiewanie.
U sporządzają tabelę z charakterystycznymi zwyczajami towarzyszącymi poszczególnym świętom.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2
10C1,2,5
Zadania obowiązkowe. Zadanie 1 poświęcone jest intensywnemu rozumieniu reportaży. Zadanie 2
uwzględnia znajomość innych języków.
AB2
10C3,4
Zadania dodatkowe.
D: Ein Fest in einem Brief beschreiben
Temat: „Ein Fest beschreiben” – opisywanie zwyczajów świątecznych
Cele główne:
q Selektywne i intensywne rozumienie tekstów z leksykonu.
q Samodzielne opracowywanie nowego słownictwa (praca ze słownikiem).
q Interkulturowe porównywanie zwyczajów w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego.
q Opisywanie zwyczajów świątecznych.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
PL
Wprowadzenie do rozumienia tekstów. U rozpoznają rodzaj tekstów w zadaniu 1 (teksty facho−
we z leksykonu).
LB2 10D1
EA
Selektywne rozumienie tekstów z leksykonów. Rozpoznawanie świąt na podstawie opisanych
zwyczajów.
LB2 10D2
EA
Intensywne rozumienie tekstów. Ćwiczenie strategii komunikacyjnych (wyrażanie danej myśli
na różne sposoby).
62
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 63
Feste und Bräuche
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 10
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 10D3
PL
U zapoznają się z technikami samodzielnego opracowywania słownictwa. N omawia z U techni−
ki poprzedzające pracę ze słownikiem (Wörter ohne Hilfe des Wörterbuchs verstehen).
LB2 10D3
GA
Samodzielne opracowywanie nowego słownictwa – praca zespołowa.
LB2 10D4
GA
Zadania do wyboru. U tworzą nowe zespoły. Poszczególne zespoły wybierają samodzielnie jed−
no zadanie.
W zadaniu 4 – interkulturowe porównywanie zwyczajów w Polsce i krajach niemieckiego obsza−
ru językowego. U sporządzają tabele na dużych arkuszach papieru pakowego.
Zadanie 5 – pisanie kreatywne. Impuls stanowią zdjęcia.
Zadanie 6 – pisanie listu do klasy partnerskiej.
PL
Prezentacja wyników pracy.
LB2 10D5
LB2 10D6
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 10D7
Zadanie do segregatora−portfolio do części II Die Abenteuer von ...
AB2
10D3, 7
Zadania obowiązkowe. Zadanie 3 utrwala stronę bierną procesu. W zadaniu 7 U podsumowują
dotychczasową wiedzę na temat świąt.
AB2
10D1,2,5,6
Sekwencje zadań dodatkowych. W zadaniach 1 i 2 U powtarzają wyrażenia z zakresu tematycz−
nego „święta”. Zadania 5 i 6 dotyczą selektywnego rozumienia legendy o świętym Marcinie.
AB2 10D4
Zadanie 4 dostarcza materiał leksykalny do napisania kartki okolicznościowej.
E: Projekte zum Thema „Feste und Bräuche in Polen und in den DACH−
Ländern”
Temat: „Feste und Bräuche” – samodzielne opracowywanie tematu (praca projektowa)
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Na temat pracy projektowej por. uwagi w części VIII poradnika dla nauczyciela do klasy 1
(LHB1). N wspólnie z U przygotowuje wcześniej potrzebne materiały i środki dydaktyczne.
U mogą pracować na własnym sprzęcie (np. kamera wideo, aparat fotograficzny, dyktafon itp.).
N przygotowuje materiały autentyczne, media, materiały piśmienne i inne materiały pobudzające
U do twórczej pracy.
LB2 10E1
PL
U wspólnie z N opracowują dwie listy. Na jednej gromadzą tematy należące do zakresu leksy−
kalnego Feste und Bräuche (np. Weihnachten, Ostern, Valentinstag). Na drugiej liście U zapisują
możliwe formy projektów (np. im Internet Informationen finden, ein Plakat vorbereiten).
63
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 10
Zadanie
Page 64
Feste und Bräuche
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 10E2
PL
Na podstawie obydwu list U formułują tematy konkretnych projektów, wybierając z pierwszej li−
sty tematykę, a z drugiej formę prezentacji. N dba o to, by U wybierali różną tematykę i różne
formy opracowania (ustne, pisemne, niewerbalne itp.). N decyduje o liczbie projektów do reali−
zacji (równoznacznej z liczbą grup, które powstaną).
LB2 10E3
EA
Każdy U podpisuje się na jednej kartce z konkretnym tematem projektu. N określa maksymalną
liczbę imion na jednej kartce (równoznaczną z liczbą członków danej grupy).
LB2 10E4
GA
U, którzy wybrali dany projekt, tworzą grupę. N uwrażliwia U na sporządzenie na początku pra−
cy projektowej wspólnego planu, który zawiera zadania dla poszczególnych U, potrzebne mate−
riały i termin prezentacji.
LB2 10E5
PL
EA
U prezentują samodzielnie opracowane projekty w klasie. N może zachęcić U do prezentacji na
szerszym forum w (innej klasie, szkole, poza szkołą). Następnie U oceniają pracę swojej grupy,
odpowiadając na pytania zawarte w arkuszu. Na zakończenie ma miejsce rozmowa na forum po
polsku o efektach pracy i ewentualnych sugestiach na przyszłość.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 10E1–4
Zadania przygotowują do udziału w lekcji powtórzeniowej. Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Feste und Bräuche” – lekcja powtórzeniowa
Cele główne:
q Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z rozdziału 10.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Feste und Bräuche. Zadanie
może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 65
Schulleben
Kapitel 11
LEXIK: Ereignisse aus dem schulischen Alltag q Anforderungen (Rechte und Pflichten) q Prüfungen q
Das Bildungssystem in Deutschland und Polen
GRAMMATIK: Deklination der Adjektive nach Zahlwörtern (zwei junge Mädchen)
LERNZIELE: Über den Schulalltag sprechen q Über ein Ereignis in der Schule berichten q Probleme in der
Schule erkennen q Schulsysteme vergleichen q Freiarbeit am Thema „Schulleben”
TEXTSORTEN: HV−Texte (Stellungnahmen zum Thema „Schulleben”, Bericht von der Einschulung, Bericht
über die Schularten) q Berichte über peinliche Ereignisse q Artikel aus einer Schülerzeitung q
Zeitungsartikel q Diskussionsforum im Internet q Diagramm (Das deutsche Schulsystem) q Rollenkarten
q Fotoüberschriften q Schlagzeile q Vorspann eines Zeitungsartikels q Schüleraussagen q Lied q
Fotobericht q Beschreibung eines Fotos q Informationstext q Interview q Tabelle (Vergleich der
Schulsysteme) q Assoziogramm q Kreuzworträtsel
A: Über den Schulalltag sprechen
Temat: „Schulalltag” – opowiadanie o codziennym życiu w szkole
Cele główne:
q Aktywizacja i poszerzenie słownictwa z zakresu tematycznego „szkoła”.
q Selektywne i intensywne rozumienie wypowiedzi gimnazjalistów o szkole.
q Samodzielne sporządzanie notatek podczas słuchania.
q Przygotowywanie ustnej wypowiedzi poprzez zanotowanie kilku punktów.
q Opowiadanie o codziennym życiu w szkole na podstawie zanotowanych punktów.
Liczba godzin: 1
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 11A1
EA
PL
Wprowadzenie do tematyki rozdziału. U aktywizują i poszerzają słownictwo z zakresu tematycz−
nego „szkoła”. N zachęca U do uzupełnienia rysunków dalszymi przykładami.
LB2 11A2
EA
Selektywne rozumienie tekstu. U samodzielnie wynotowują możliwie dużo wyrazów i fragmen−
tów zdań z wysłuchanego tekstu.
PL
N rozmawia z U o technice wynotowywania zwrotów z tekstów do słuchania (Wörter und Wen−
dungen aus einem Hörtext herausschreiben). U słuchają wypowiedzi uczennicy nastawionej po−
zytywnie do szkoły.
EA
Ponowne słuchanie tekstu. Rozumienie intensywne. U zaznaczają wypowiedzi zgodnie z prawdą.
EA
Ponowne zastosowanie techniki wynotowywania zwrotów. U słuchają wypowiedzi ucznia nasta−
wionego sceptycznie do szkoły.
EA
Intensywne rozumienie wypowiedzi Thorstena. Łączenie pasujących fragmentów wypowiedzi.
Zadanie
11.A.1.
LB2 11A3
11.A.1.
LB2 11A4
11.A.2.
LB2 11A5
11.A.2.
Nawiązanie do fazy wstępnej lekcji. U podają te wyrażenia z wysłuchanych tekstów, które pasu−
ją do grafiki w zadaniu 1.
LB2 11A6
EA/PL
LB2 11A7
GA
Przygotowanie do ustnej wypowiedzi. U notują w zespołach kilka punktów dotyczących ich
zwykłych dni w szkole.
LB2 11A8
PL
Opowiadanie o codziennym życiu w szkole na podstawie wcześniej zanotowanych punktów.
PL
N i U rozmawiają o technice notowania wyrażeń przed ustną wypowiedzią (Gedanken vor einer
mündlichen Präsentation schriftlich sammeln).
65
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 11
Zadanie
Page 66
Schulleben
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 11A2,3
Zadania obowiązkowe.
AB2 11A1
Zadanie dodatkowe.
B: Über ein Ereignis in der Schule berichten
Temat: „Ereignisse in der Schule” – odmiana przymiotników po liczebnikach
Cele główne:
q Globalne i selektywne rozumienie wypowiedzi nauczycieli o przykrych wydarzeniach w szkole.
q Systematyzacja odmiany przymiotnika po liczebnikach.
q Rozpoznawanie słów−kluczy w tekstach.
q Rekonstrukcja treści tekstu na podstawie samodzielnie wynotowanych słów−kluczy.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 11B1
PA
Wprowadzenie do tematyki lekcji. U rozróżniają zabawne i przykre sytuacje.
LB2 11B2
EA
Globalne rozumienie wypowiedzi nauczycieli o przykrych wydarzeniach w szkole. U podpisują
ilustracje właściwym nazwiskiem nauczyciela – autora wypowiedzi.
LB2 11B3
EA
Intensywne rozumienie wypowiedzi. U zaznaczają wypowiedzi zgodnie z prawdą.
LB2 11B4,5
EA
Systematyzacja odmiany przymiotnika po liczebnikach. Nawiązanie do wiadomości z klasy 1.
EA
Ponowne czytanie tekstów. Rozpoznawanie słów−kluczy.
PL
N rozmawia z U o technice zaznaczania słów−kluczy w tekstach (Schlüsselwörter im Lesetext
markieren und ausschreiben).
LB2 11B7
EA
Przygotowanie do rekonstrukcji treści tekstu. Wynotowywanie słów−kluczy.
LB2 11B8
PL
Rekonstrukcja treści tekstu na podstawie samodzielnie wynotowanych słów−kluczy.
PL
N rozmawia z U o technice odtwarzania treści tekstu na podstawie wynotowanych słów−kluczy
(anhand von Schlüsselwörtern den Inhalt eines Textes wiedergeben).
PL
Podsumowanie lekcji. U krótko opowiadają o przykrych i zabawnych wydarzeniach szkolnych.
N ingeruje w przypadku niepoprawnej gramatycznie wypowiedzi tylko w zakresie odmiany
przymiotników po liczebnikach.
G.
LB2 11B6
LB2 11B9
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 11B1
Zadanie obowiązkowe.
66
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 67
Schulleben
Zadanie
Formy
społeczne
Kapitel 11
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
Samodzielna praca ucznia w domu
Zadania do wyboru. U wykonują jedno z zadań. Zadanie 2 dotyczy selektywnego rozumienia na−
grania. Zadanie 3 to selektywne rozumienie tekstu przeznaczonego do czytania. Zadanie 4 roz−
wija umiejętność pisania kreatywnego na podstawie impulsów w postaci zdjęć i tekstu.
AB2
11B2,3,4
C: Probleme in der Schule erkennen
Temat: „Probleme in der Schule” – identyfikowanie problemów szkoły
Cele główne:
q Rozpoznawanie rodzajów tekstów na podstawie ich wyglądu zewnętrznego.
q Globalne i selektywne rozumienie tekstów.
q Identyfikowanie problemów szkół.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 11C1
EA
Globalne rozumienie tekstów. Rozpoznawanie rodzajów tekstów na podstawie ich wyglądu ze−
wnętrznego (tekst z gazetki szkolnej, artykuł prasowy, forum dyskusyjne na szkolnej stronie in−
ternetowej).
LB2 11C2
PL
EA
Globalne rozumienie. U nazywają problemy, poruszane w prezentowanych tekstach.
LB2 11C3
EA
Selektywne rozumienie tekstów. U formułują wypowiedzi zgodne z treścią przeczytanego tekstu,
dopasowując fragmenty zdań.
LB2 11C4
GA
Zadania do wyboru. U pracują w zespołach. Każda grupa samodzielnie wybiera jedno
z zagadnień dotyczące problemów szkół. Zadania pisemne U wykonują na dużych arkuszach
papieru pakowego, by ułatwić późniejszą prezentację. Zamieszczone zdjęcia można zinterpre−
tować następująco:
– keine Sitzplätze im Flur / graue Wände
– kaputte Schaltanlage
– problematische Raucherecke im Schulhof
– keine Grünanlagen / kein Terrarium für Tiere
PL
Prezentacja wyników pracy.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 11C1,2
Zadania obowiązkowe. Zadanie 1 utrwala materiał leksykalny.
AB2 11C2,3
Zadania dodatkowe. W zadaniu 3 pisanie kreatywne dalszego ciągu artykułu prasowego.
67
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Kapitel 11
Page 68
Schulleben
D: Schulsysteme vergleichen
Temat: „Schulsysteme” – porównywanie systemów szkolnictwa na przykładzie niektórych krajów
Cele główne:
q Rozumienie diagramów.
q Intensywne rozumienie artykułu prasowego.
q Interkulturowe porównywanie systemów szkolnictwa w Polsce i Niemczech.
q Konstruowanie ustnych wypowiedzi o systemach kształcenia.
Liczba godzin: 1
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 11D1
PL
Rozumienie diagramu. U rozpoznają, która część diagramu przedstawia polski, a która niemiec−
ki system kształcenia.
LB2 11D2
EA
Intensywne rozumienie artykułu prasowego o charakterze realioznawczym.
Warunkiem poprawnego uzupełnienia brakujących elementów jest zrozumienie diagramu w za−
daniu 1.
LB2 11D3
PL/GA
Interkulturowe porównywanie systemów szkolnictwa w Polsce i Niemczech. U zapisują różnice
w obydwu systemach.
LB2 11D4
GA
Interkulturowe porównywanie systemów szkolnictwa w Polsce i Niemczech. U wynotowują
podobieństwa i różnice w obydwu systemach.
LB2 11D5
PL
Podsumowanie wiedzy realioznawczej. U opowiadają o systemach szkolnictwa w Polsce i Niem−
czech, wykorzystując notatki z poprzednich zadań.
LB2 11D6
EA
Przygotowanie do odgrywania scenek z podziałem na role. U pracują w parach. Każdy U wybie−
ra (lub losuje) jedną rolę.
LB2 11D7
PA
Odgrywanie scenek z zadania 6.
Samodzielna praca ucznia w domu
LB2 11D8
Zadanie do segregatora−portfolio do cześci II Die Abenteuer von ...
AB2 11D1,2
Zadania obowiązkowe.
AB2 11D3,4
Zadania dodatkowe. Zadanie 3 poszerza wiedzę realioznawczą na temat systemów kształcenia
w wybranych krajach Europy. Zadanie 4 stanowi podsumowanie rozdziału 11.
68
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 69
Schulleben
Kapitel 11
E: Freiarbeit am Thema „Schulleben”
Temat: „Schulleben” – samodzielne opracowywanie tematu
Cele główne:
q Kształcenie umiejętności dobierania materiału według zainteresowań i zdolności.
q Kształcenie umiejętności samodzielnego opracowywania tematu.
q Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
q Kształcenie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy.
q Kształcenie umiejętności oceniania wyników własnej pracy.
Liczba godzin: 2
Zadanie
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
LB2 11E1
EA
Każdy U sam wybiera impuls, dobiera sobie partnera i określa formę pracy. N zwraca uwagę, by
każdy U po zapoznaniu się z impulsami uzupełnił swój plan pracy. N dostarcza potrzebne rekwi−
zyty.
LB2 11E2
GA
U samodzielnie wykonują zadania. Impuls 4 jest autentycznym artykułem prasowym na temat
podręcznika Fantastisch! 1. Impuls 5 dotyczy trudnego wydarzenia, jakim była śmierć jednego
z uczniów.
LB2 11E3
PL
Prezentacja wyników pracy na forum.
LB2 11E4
EA
Refleksja nad przebiegiem pracy. Rozwój indywidualnej kompetencji strategicznej.
Samodzielna praca ucznia w domu
AB2 11E1–4
Por. komentarz do lekcji w rozdziale 1F.
T.
Temat: „Schulleben” – lekcja powtórzeniowa (test semestralny)
Cele główne:
q Sprawdzenie umiejętności i wiadomości z rozdziałów 1–11.
Liczba godzin: 1
Zadanie
test
Formy
społeczne
Przebieg lekcji / Komentarz i cele szczegółowe
EA
PA
Rekapitulacja. U wykonują samodzielnie zadania testowe.
EA
U wykonują jedną stronę do części I segregatora−portfolio na temat Mein lustigstes/peinlichstes/
traurigstes Erlebnis in der Schule. Zadanie może być wykonane w domu.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 70
II. Transkrypcja tekstów przeznaczonych do rozumienia ze słuchu (HV)
1.A.1.
Gespräch 1
♣ Hallo, wo hast du deine Sommerferien verbracht?
♦ Ich war in Frankreich, mit meiner Familie.
♣ Und was hast du da gemacht?
♦ Na ja, wir waren am Meer, ja, und wir waren auch auf einem Fest. Das war sehr interessant.
♣ Schön. Ich war auch am Meer. Aber ich war in Griechenland. Ich bin mit meinen Eltern campen gefahren.
Es war zwar ziemlich heiß, aber wir haben uns super erholt.
Gespräch 2
♣ Hallo, schön, dich wiederzusehen! Wie waren deine Ferien?
♦ Toll! Ich war mit meinen Eltern in der Türkei in Bodrop.
♣ Du bist doch richtig braun geworden.
♦ Ja, ich lag den ganzen Tag am Strand. Wo warst du denn?
♣ Ich war zwei Wochen bei meiner Oma auf ihrem Bauernhof im Allgäu.
♦ Hat deine Oma denn viele Tiere?
♣ Ja. Kühe, Hühner, Schafe, Schweine. Ich habe sogar die Geburt eines Kalbes miterlebt.
♦ Toll!
1.D.1.
Journalistin: Ja, dann würde ich gern noch von euch wissen, wie ihr die Sommerferien verbracht habt, also wo ihr
wart ... mit euren Eltern, wer da vielleicht noch dabei war, was ihr gemacht habt und wie es euch gefallen hat. Ja,
Thomas, vielleicht fängst du gleich mal an. Wie war das da bei dir?
Thomas: Ja, ich habe den Sommer in Ungarn verbracht, ich habe eine Freundin in Budapest besucht.
Journalistin: Mhm.
Thomas: Und ... wir haben uns die Stadt angesehen und sind auch an der Donau entlang gewandert.
Journalistin: Ja, Petra, wie war das bei dir?
Petra: Also ich, ich war in Berlin, auf einem Hausboot, mit meinem Freund und seinen Eltern. Zwei Wochen lang.
Und die Stadt haben wir uns natürlich auch angesehen. Doch leider waren dort so viele Baustellen, dass es ein ziem−
licher Lärm war. Aber insgesamt war es ein super Urlaub.
Journalistin: Mhm. Ja, Angelika, wie war es bei dir?
Angelika: Ich war mit meiner Familie bei meiner Tante in Wales. Wir sind zelten gegangen, sehr viel gewandert,
waren auch mal am Meer. Es war wirklich sehr schön.
Journalistin: Ja, Peter, und wie war es bei dir?
Peter: Ich bin mit meinen Eltern nach Wien gefahren, dort habe ich den Prater besucht und wir waren in vielen Mu−
seen und Kunstausstellungen, auch im Burgtheater. Natürlich habe ich auch ein Kaffeehaus besucht.
Journalistin: Ja, die Wiener sind ja bekannt für ihre schönen Kaffeehäuser. Mhm. Ja, Stefanie, vielleicht machst du
gleich mal weiter, wie war das denn bei dir?
Stefanie: Also, ich bin mit meiner Familie nach Amerika geflogen. Das war toll, obwohl wir am Anfang, am Flug−
hafen ziemliche Probleme mit unserem Gepäck hatten. Das hat alles nicht so ganz geklappt. Aber wir sind dann fünf
Wochen lang mit dem Wohnmobil durch Amerika gefahren ...
Journalistin: Ach, wie schön.
Stefanie: ... haben uns viele Nationalparks angeschaut und waren sogar im Vancouver Aquarium und haben echte
Wale gesehen. Das war wirklich super.
Journalistin: Toll! Ja, Martina, und wie war das bei dir?
Martina: Wir waren drei Wochen lang in unserem Haus in Italien. Es hat einen kleinen Garten, ist schön groß. Es
war eigentlich sehr warm, auch das Wasser. Also konnten wir schwimmen und ich bin einmal sehr weit rausge−
schwommen.
70
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 71
2.F.1.
Text 1
Tanzen, tanzen, tanzen. Am besten die ganze Nacht durch. Wo? In der Diskothek „Freedom”. Geöffnet donnerstags
bis sonntags, von 22 bis 4 Uhr früh. Diskothek „Freedom”, Autobahn A−8, Ausfahrt Augsburg Ost.
Text 2
Ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Der Kino−Mega−Komplex mitten in der Aschaffenburger Innenstadt. Das bes−
te, das spannendste, das unterhaltsamste aus Hollywood. Acht Kinos in einem, Cinemax Aschaffenburg.
Text 3
Tanzen nicht nur für junge Leute. Auch für junggebliebene. In der Tanzbude Müller fühlen sich Damen und Herren
ab 50 Jahre besonders wohl. Besuchen Sie uns. Machen Sie mit. Tanzbude Müller. Jeden Sonntag ab sechzehn Uhr
in der Nickelgasse.
Text 4
Radio Plong veranstaltet für Sie und Ihre Familie am Samstag ab 15 Uhr ein großes Sommerfest auf der Theresien−
wiese. Wir freuen uns auf Sie.
Text 5
Sie suchen Polstermöbel, die nicht nur gut aussehen, sondern auch so richtig bequem sind? Dann kommen Sie zu
uns! (...)−Studio. Leopold−Straße Ecke Ungerer.
Text 6
Die Mega−Hip−Hop−Party. Donnerstag, der 15.6. ab 20 Uhr in „Moonline”, in der Bahnhofstraße.
3.E.1.
Durchsage 1
Sehr verehrte Fahrgäste, auf Grund von Gleisbauarbeiten wird sich der ECE−583 aus Basel in Richtung Hamburg
voraussichtlich um 45 Minuten verspäten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Durchsage 2
Achtung an der Bahnsteigkante. Der Schnellzug aus Hannover fährt ein. Fahrgäste, die in den Intercity nach Leip−
zig umsteigen möchten, begeben sich bitte zum Gleis 9.
Durchsage 3
Achtung, der Intercity aus Hamburg−Altona fährt ein auf Gleis 14. Bitte Vorsicht auf dem Bahnsteig!
Durchsage 4
Der Intercity nach Augsburg fährt in wenigen Minuten auf Gleis 3 ein. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante! Der
Intercity nach Augsburg fährt in wenigen Minuten auf Gleis 3 ein.
Durchsage 5
Achtung, der Flug LH−349 aus Dubai hat eine Stunde Verspätung. Ich wiederhole, der Flug LH−349 aus Dubai hat
eine Stunde Verspätung.
Durchsage 6
Achtung, dies ist der letzte Aufruf für Passagier Manuel Schumann. Herr Manuel Schumann möchte bitte sofort zum
Gate 12 kommen.
4.B.1.
Gespräch 1
Mädchen: Entschuldigen Sie!
Dame: Ja ...
Mädchen: Wie komme ich denn zum Hofgarten?
71
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 72
Dame: Hofgarten? Ach, das ist gar nicht so weit. Da gehst du jetzt hier am Rathaus vorbei, das Rathaus lässt du
links liegen, gehst immer geradeaus und dann führt die Straße irgendwann an einem großen Rondell vorbei mit meh−
reren Theatern, sehr auffallender großer Platz rechts liegen lassen und immer weiter geradeaus ... und irgendwann
kommst du dann an den Odeonsplatz und das ... sieht man dann ein sehr großes Kaffeehaus mit einigen Tischen und
Stühlen, da sitzen (...) Leute. Da führen mehrere Torbögen direkt in den Hofgarten rein, also durch einen der
Torbögen einfach durchgehen und dann bist du schon da. Das ist vielleicht mal eine Strecke von, sagen wir mal,
fünfzehn Minuten.
Mädchen: Vielen Dank! Tschüss!
Dame: Gern geschehen. Tschüss!
Gespräch 2
Frau: Entschuldigen Sie bitte, ich bin hier fremd in der Stadt.
Mann: Ja ...
Frau: Könnten Sie mir sagen, wie ich von hier zum Residenztheater komme?
Mann: Selbstverständlich ...
Frau: Ist das weit?
Mann: Nein, nein, gar nicht weit, das können Sie gut zu Fuß erreichen, von hier aus. Sie haben eine Karte, darf ich
mal reinsehen?
Frau: Ja, hier.
Mann: Danke! Also, wir befinden uns genau hier. Hier ist der Marienplatz.
Frau: Das ist das Rathaus ...
Mann: Hier vorne, genau, das ist das Rathaus. Und hier vorne, daneben, gleich ist die Dienerstraße, die Diener−
straße gehen Sie geradeaus durch, bitte und nach zirka 200 Metern kommt auf der linken Seite eine kleine
Grünfläche.
Frau: Aha.
Mann: Die lassen Sie links liegen, gehen geradeaus weiter, haben ein paar Meter weiter auf der rechten Seite das
Hauptpostamt, das ist auch sehr auffällig, aber auch geradeaus durchlaufen, bis Sie zum Max−Joseph−Platz kommen.
Da ist eine Kreuzung, die Maximilianstraße. Und am Max−Joseph−Platz ist auch das Residenzmuseum, National−
theater und auch das Residenztheater. Sie gehen quer über den Max−Joseph−Platz und da fragen Sie nochmals, nach
der ...
Frau: Ich danke Ihnen vielmals!
Mann: Gern.
Frau: Wiederschauen!
Gespräch 3
Dame: Entschuldige, ich bin fremd hier in der Stadt. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich von hier zur Frauen−
kirche komme? Ist das weit?
Mädchen: Nein, das ist überhaupt nicht weit. Das ist nur drei Minuten von hier entfernt.
Dame: Ach, das ist ja schön!
Mädchen: Sie gehen hier geradeaus und dann kommt eine große Straße. Das ist die große Schäfflerstraße.
Dame: Aha.
Mädchen: Die biegen Sie ein.
Dame: Muss ich da nach rechts oder nach links?
Mädchen: Nach links. Und diese Straße gehen Sie dann weiter und dann sehen Sie schon den Frauenplatz mit der
Frauenkirche.
Dame: Ach, das klingt ja wirklich so, als wäre das ganz in der Nähe. Ich danke dir vielmals.
Mädchen: Tschüss!
Dame: Tschüss!
Gespräch 4
Junge: Entschuldigung, dürfte ich Sie kurz was fragen?
Mann: Aber klar!
Junge: Ich müsste zum Deutschen Museum, wie komme ich denn dahin.
Mann: Warte mal, du hast doch deine Karte, lass mich mal reinsehen, dann kann ich es dir besser erklären. Mo−
ment. Aha, schon die richtige Seite. Hier, das ist der Marienplatz, auf dem befinden wir uns jetzt.
72
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 73
Junge: Aha.
Mann: Siehst du, so, du gehst dann nur geradeaus durch, dann kommst du auf die Straße, die heißt Im Tal. Die gehst
du geradeaus, einfach geradeaus durch, bis zum Ende, dann stößt du auf den Wimmer−Ring, eine sehr verkehrs−
reiche Straße, am Isartor.
Junge: Ah, ja.
Mann: Aber weiter geradeaus durchgehen, über die Brückenstraße, bis zur Isar. Der Fluss, der durch München
fließt. So, und sobald du die Isar überquert hast, kommt ein großes, altes Gebäude, da steht auch das „Imax Kino”,
steht draußen dran.
Junge: „Imax Kino”.
Mann: Aber du gehst nicht in den Eingang ins „Imax Kino”, sondern vor dem Gebäude rechts, nach 50 oder 60 Me−
tern gehst du links durch den Haupteingang ...
Junge: Mhm.
Mann: ... da ist ein großes Tor und kommst dann sofort zum Deutschen Museum.
Junge: Super. Vielen Dank!
Mann: Gern.
Junge: Wiederschauen!
Mann: Tschüss!
Gespräch 5
Mann: Ach, Entschuldigung, bitte!
Frau: Ja.
Mann: Ich hätte da mal eine Frage. Ich kenne mich hier nicht aus und ich würde gern zum Hauptbahnhof ...
Frau: Das ist überhaupt kein Problem, Sie gehen rechterhand die Fußgängerzonen hoch ...
Mann: Ja.
Frau: ... bis zum Stachus. Der Stachus ist zu erkennen an einem ganz großen Brunnen, wo sehr viele Menschen
auch sich befinden, sitzen. Unter dem Stachus führt eine Fußgängerzone und es ist eine der größten Kreuzungen
Münchens, also Sie können nicht einfach über dem Stachus ... gehen. Sie gehen in die Fußgängerzone und kommen
zur Bayerstraße raus, Ausgang Bayerstraße.
Mann: Verstehe ...
Frau: Nach zirka 100 Metern kommt auf der rechten Seite der Hauptbahnhof, zu erkennen an der großen Uhr und
einer großen Aufschrift. Können Sie gar nicht verfehlen.
Mann: Ach, prima, das finde ich schon. Vielen Dank!
Frau: Bitte schön!
Mann: Tschüss!
Frau: Gern. Wiedersehen!
Gespräch 6
Junge: Entschuldigung!
Mädchen: Ja.
Junge: Wie komme ich bitte zum Stadtmuseum?
Mädchen: Zum Stadtmuseum, das ist ganz einfach. Du gehst jetzt in diese Richtung vor, biegst die nächste
Straße rechts ein und läufst immer geradeaus, an der Peterskirche vorbei. Und dann siehst du es auf der linken Seite.
Junge: Okay!
Mädchen: Da läufst du höchstens drei Minuten.
Junge: Gut, vielen Dank! Tschüss!
Mädchen: Tschau!
4.D.1.
Werbetext 1
Waschen, schneiden, legen, fönen. Wir werden Ihren Kopf verschönern. Haarsträubend. Das Friseurteam Ihres Ver−
trauens. Unsere international erfahrenen Coiffeure freuen sich auf Sie. In Nürnberg, Stadtmitte, Brunzelgasse 4.
Haarsträubend.
73
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 74
Werbetext 2
„Wäscherei Fleckenfrei!” „Wäscherei Fleckenfrei!” „Wäscherei Fleckenfrei!”.
Die chemische Reinigung für allerhöchste Ansprüche.
„Wäscherei Fleckenfrei!”
Nutzen Sie diese Woche unser Kennenlernangebot.
„Wäscherei Fleckenfrei!”
Sechs Teile für nur 10,60 Euro.
„Wäscherei Fleckenfrei!”
„Wäscherei Fleckenfrei!”, gleich am Tucherpark.
„Wäscherei Fleckenfrei!”
Werbetext 3
„Zack−Zack”, der Copyshop. Sicher auch in Ihrer Nähe. Immerhin zwanzigmal in München. Eine Kopie nur sieben
Cent. Und das ab zehn Kopien. Wählen Sie 5−5−5−6−6−6 und erfragen Sie die verschiedenen Standorte. „Zack−Zack”,
alles rund ums Kopieren.
Werbetext 4
Ein neuer soll her. Der alte soll weg. Klasse! Dann nichts wie zum Autohaus „Karl Huber”. Wir nehmen Ihren al−
ten zum Toppreis gern in Zahlung. Besuchen Sie uns doch mal. Auch sonntags von zehn bis vierzehn Uhr. Freund−
liche Fachberater zeigen Ihnen beispielsweise den neuen 3−Liter−Lupo−TDI. Die Weltsensation. Aber auch alle an−
deren VW−Modelle können Sie bei uns besichtigen. Ihr Autohaus „Karl Huber”.
Werbetext 5
Gestern Stuttgart, morgen München. Besuche, Tagungen, Jubiläen ...
Halt, Bahn fahren – Nerven sparen. Und vor allem mit den neuen Superangeboten der Bahncard A, B und C.
Schnell, pünktlich, zuverlässig. Sie sagen, wie es langgeht, wir bringen Sie hin. Ihre Deutsche Bahn.
Werbetext 6
Zeit ist Geld. Wir beraten Sie gerne und schnell über den neuen Kapitalfond, den die Bank 63 für Sie und Ihre Fa−
milie eingerichtet hat. Sparen Sie bei uns nicht nur Zinsen, sondern auch Zeit. Also verlieren Sie keine. Wir ertei−
len Ihnen Ihr Darlehen ohne Komplikationen. Vertrauen ist Ehrensache. Überall in Deutschland Ihre Bank 63.
5.A.1.
Text 1
Ja, hallo, ich rufe an wegen dieser Zeitungsanzeige und ich hätte einen Gameboy zu verkaufen. Ich hätte sogar noch
einiges am Zubehör und fünf Spiele, und ich würde sagen, so ungefähr für fünfhundert Euro würde ich ihn gern ver−
kaufen. Ruf mich doch einfach an, wenn du wieder daheim bist, die Nummer ist 855 63 09. Ciao!
Text 2
Guten Tag, ich rufe wegen dem Kinderwagen an. Wir haben einen „Elite−Best”−Wagen mit Regendach, Farbe hell−
blau und verstellbarem Untergestell und der Preis liegt bei 120 Euro. Sie können uns unter 089 78 78 78 erreichen.
Danke und auf Wiederhören!
Text 3
Ich rufe auf Ihre Anzeige in der SZ an. Sie schreiben, Sie suchen Hochzeitskleider. Ich hätte ein Karl−Lagerfeld−De−
signer−Kleid, Größe 36 aus echter Spitze, mit drei Meter langem Schleier. Ich dachte so an die 3000 Euro. Wenn Sie
mich bitte zurückrufen würden, meine Nummer ist: München 78 93 52. Danke schön! Tschüss!
Text 4
Guten Tag, mein Name ist Rollhemd. Ich rufe auf Ihre Anzeige an. Sie interessieren sich für meine Waschmaschi−
ne. Sie ist noch da. Das Modell ist eine Lava−X−2000 von Siemens. Neu hat sie 800 Euro gekostet und ist zwei Jah−
re alt. Bisher hatte ich keine Reparatur. Sie ist sehr gut in Schuss. Und ... ich möchte dafür noch 450 Euro haben,
Verhandlungsbasis. Falls Sie Interesse haben, rufen Sie mich bitte an unter: Düsseldorf 69 22 46.
74
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 75
Text 5
Ja, hallo, hier ist Kurt Sengler, 64 32 10! Ich hab’ gerade Ihre Annonce in der „Autowoche” gelesen, wegen dem 190−
er Mercedes−Diesel. Der ist Baujahr 94, blaumetallic und hat 160 000 Kilometer. Was den Preis betrifft, darüber lässt
sich noch ein bisschen reden, aber ich möchte so zirka 6000 Euro dafür haben. Ach, übrigens, zum Wagen gäb’s noch
einen Satz Winterreifen. Die müsste ich aber extra berechnen, die sind fast neu und dafür möchte ich 600 Euro ha−
ben. Die sind mit Felgen. Rufen Sie doch an, wenn Sie Interesse haben. Hier noch mal meine Nummer: 64 32 10.
Text 6
Ja, guten Abend, hier ist Vlacek. ich melde mich bei Ihnen wegen Ihres Kauf(...) in der Zeitung, also, wegen der Le−
gosteine. Also, unser Sohn ist jetzt 14, der Timmy, der hätte noch kiloweise Lego in seinem Schrank, im Kinderzim−
mer, und der ... ist er jetzt aus dem Alter raus langsam, also es sind auch Figuren dabei, ein Motor, also ... Fahrzeu−
ge. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an. Über den Preis kann man sich sicher einigen, das will ich billig her−
geben. Sie erreichen uns unter 08 121 73 dreimal die 4, 08 121 73 dreimal die 4. Danke, Wiederhören!
Text 7
Ja, Ostermeyer hier. Telefon 0173 377 21 19. Sie möchten sich einen gebrauchten Computer zulegen. Jetzt weiß ich
natürlich nicht so genau, was Sie da so suchen, aber ich hätte da einige ältere Notebooks zu verkaufen, alle so zwi−
schen 3 und maximal 5–6 Jahren alt, und für die diversen Anwendungen heute durchaus noch zu gebrauchen. Alle
natürlich internetfähig. Ja, Sie können mich anrufen, wie gesagt unter 0173 377 21 19, am besten tagsüber. Danke
schön!
5.C.1.
Gespräch 1
♣ Julia Sommer.
♦ Hallo, ich bin’ s, Anette!
♣ Hi, wie geht’s dir?
♦ Ja, gut. Du, ich möchte dir was erzählen. Ich habe mir heute meine Ratten gekauft.
♣ Wirklich?
♦ Ja, ich hab’ ’ne Anzeige in der Zeitung gesehen und da bin ich sofort hingefahren.
♣ Das ist ja toll! Und wie viel haben sie gekostet?
♦ Zehn Euro.
♣ Und wie willst du sie nennen?
♦ Das weiß ich noch nicht, aber sie sind so süß, du musst unbedingt vorbeikommen, sie anschauen.
♣ Und was sagen deine Eltern dazu?
♦ Am Anfang waren sie nicht so begeistert, aber jetzt finden sie sie auch total süß.
♣ Ich komme am besten gleich vorbei und schaue sie mir auch an.
♦ Ja, komm!
♣ Ciao!
♦ Okay, bis gleich, ciao!
Gespräch 2
♣ Florian Schmitz, hallo!
♦ Servus, Flo, grüß dich, hier ist Frank.
♣ Hallo!
♦ Du, ich muss dir was ganz Tolles erzählen. Ich hab’ mir heute ’ne Playstation gekauft, mit zehn Spielen.
♣ Wow! Das ist ja super!
♦ Das war ein Sonderangebot. Wenn man zehn Spiele kauft, zahlt man nur neun Stück.
♣ Klasse!
♦ Du musst unbedingt vorbeikommen, wir müssen sie alle ausprobieren!
♣ Okay, ich bin in ’ner Viertelstunde bei dir.
♦ Ja, toll, bis gleich!
♣ Tschüss!
♦ Tschau!
75
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 76
Gespräch 3
♣ Hallo?
♦ Hallo, hier ist Anna!
♣ Oh, Anna, grüß dich, du bist wieder in München!
♦ Ja, und ich war schon einkaufen.
♣ Hör auf, was hast du dir gekauft?
♦ Ein Kleid, und das sieht so wunderbar aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
♣ Oh, ich werde jetzt schon neidisch, wo denn, in der Stadt?
♦ Mhm, in einer ganz kleinen Boutique. Aber ich glaube, die finde ich gar nicht wieder. Und das ärgert mich so ...
♣ War es ... war es sehr teuer?
♦ Nöö ... das war ganz billig, ich verstehe das gar nicht. Ich dachte, München ist so teuer und das ist gar nicht wahr.
♣ Nee, du findest manchmal ganz gute Sachen. Und, und ... wann ziehst du es an?
♦ Na, heute Abend schon, ist doch klar.
♣ Oh, klasse! Oh, Mann, weißt du was, ich hab’s wahnsinnig eilig, können wir nächste Woche zusammen da mal
hingehen?
♦ Wenn ich den Laden finde, gern.
♣ Oh, bestimmt, ich helf’ dir. Also viel Spaß heute Abend.
♦ Ja, dir auch.
♣ Okay, tschau!
♦ Tschüss!
Gespräch 4
♣ Gerhard Becker, hallo!
♦ Hallo, Herr Becker, hier ist Konrad!
♣ Hey, Konrad, schön, dass du anrufst, grüß dich! Wie geht’s?
♦ Ha, ha, ha! Hallo, grüß dich! Danke, mir geht’s gut, und dir?
♣ Oh, prima, man schlägt sich so durch. Und was ist mit deinem neuen Rad, deswegen ruftst du mich doch bestimmt an.
♦ Ja, genau, rat mal, ich hab’s mir jetzt gekauft.
♣ Hey, hey, hey, wann?
♦ Ja, gestern, gestern war ich im Radladen. Ich hab’s zwar heute erst abgeholt, aber gestern schon gekauft.
♣ Spann mich nicht auf die Folter, welches Modell hast du?
♦ Ich habe jetzt tatsächlich dieses Hybridrad gekauft, also nicht das Rennrad, das ich ursprünglich kaufen wollte,
sondern das andere, das etwas mehr wie ein Trekkingrad aussieht.
♣ Wow, interessant, ich meine, gut, ich habe ein Rennrad. Erzähl mir mal was über das Hybridrad, ich kenne mich
nämlich damit noch nicht aus.
♦ Ja, das ist so eine Sorte, die gibt’s, glaube ich, auch noch gar nicht so lange. Das ist ein Rad, das eigentlich fast
so leicht ist wie ein Rennrad, aber eben bisschen stabiler gebaut ist .... und hat zwar auch diese ganz leichten
Räder, also mit diesen fünf Alu−Verstrebungen statt Speichen und sieht sehr, sehr filigran aus, ist aber insgesamt
stabiler gebaut, also ich kann damit auch ein bisschen weg von der Piste, weg von der ... von der Straße, es ist
sehr, sehr schön.
♣ Na, das glaube ich wohl. Und hast du es wahrscheinlich in dunkelblau genommen, mmm?
♦ Nein, in gelb. Das ist die Farbe, die ich zwar eigentlich nicht wollte, aber es gibt’s nur in gelb und ... muss sagen,
ich habe mich jetzt auch gar nicht mehr daran gestört.
♣ Dann bleiben die Fliegen wenigstens während der Fahrt nicht an dir kleben.
♦ Ha, ha, ha, ja, ich werde so schnell fahren, dass einfach keine kleben bleiben können. Da können wir bald Rad
fahren gehen, ja?
♣ Ja, sag mir bitte mal, was du bezahlt hast!
♦ Ja, satte dreizehnhundert Euro.
♣ Wow ...!
♦ Na ja, das musste einfach sein. Ich habe jetzt länger darauf gespart und ich glaube, wir haben sehr viel Spaß da−
mit. Also ich sowieso, aber ich glaube auch du, wenn wir (...) mal zusammenfahren.
♣ Du, entschuldige, es hat gerade geklingelt, ich rufe später noch mal zurück oder wir treffen uns. Wir können uns
ja verabreden. Ich ruf’ dich morgen an, okay? Also, mach’s gut, tschüss!
♦ Ja, sehr gerne, okay, ja, ciao!
76
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 77
6.D.1.
Text 1
Nachrichten.
Es ist 17 Uhr. Alt−Bundeskanzler Kohl ist mit der Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 300 000 Mark bei Einstel−
lung des Untreueverfahrens gegen ihn einverstanden. Sein Anwalt, Holthoff−Pförtner teilte in Essen mit, Kohl ak−
zeptiere einen entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft, über den das Landgericht Bonn in Kürze entscheiden
wird. Nach Angaben der Essener Kanzlei haben die Anwälte bereits am 24. Oktober des vergangenen Jahres den
Bonner Ermittlern diese Vorgehensweise vorgeschlagen. Kohl habe damit ein langwieriges und ihn und seine Fami−
lie erheblich belastendes gerichtliches Verfahren vermeiden wollen.
Der ehemalige CDU−Schatzmeister Walther Leisler Kiep ist wegen Steuerhinterziehung als Privatmann zu einer
Geldstrafe von 45 000 Mark verurteilt worden. Das Augsburger Landgericht folgte damit dem Antrag der Staats−
anwaltschaft. Sie hatte dem 75−jährigen Kiep vorgeworfen, in seiner Steuererklärung für das Jahr 1991 Zinserträge
aus einer Schweizer Stiftung nicht angegeben zu haben. Die Verteidigung plädierte auf Straffreiheit. Kiep hatte zu
Prozessbeginn eine persönliche Erklärung abgegeben und die Steuerhinterziehung eingeräumt.
Text 2
Guten Morgen, ich begrüße Sie bei der „Frühzeit im Bild”. Die Debatte um die dringend notwendige Sanierung
der Sozialversicherung geht weiter. Auch darüber, ob zum Abbau des Milliardendefizits eventuell auch die Bei−
träge erhöht werden müssen. Sozialminister Herbert Haupt schließt höhere Beiträge nicht aus. Wirtschaftskam−
merpräsident Christoph Leitl ist gegen Beitragserhöhungen, stattdessen sollte bei den Ausgaben gespart werden.
Der russische Präsident Wladimir Putin kommt heute zu einem mehrtägigen Besuch nach Österreich. In Wien
wird Putin mit seinen österreichischen Gesprächspartnern vor allem über die Themen Wirtschaft und Sicherheit
sprechen. Anschließend fährt der russische Präsident nach Sankt Anton zur Ski−WM und wird dort auch Bundes−
kanzler Wolfgang Schüssel treffen. Ein Großaufgebot an Polizei und Gendarmerie sorgt für die Sicherheit des
Präsidenten.
Text 3
16 Uhr, Schweizer Radio DRS, Nachrichten.
Die Themen: Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Neuenburg verteidigen die Bürgerlichen ihre Position. In
Frankreich wollen die Fluggesellschaften Air Liberte und AOM morgen über ihre Zukunft beraten. Am Mikrofon
ist Danielle Hubbacher.
Im Kanton Neuenburg scheinen die Bürgerlichen ihre Mehrheit in der Regierung verteidigen zu können. Nach
Auszählung von 49 der 62 Gemeinden liegen zwei Liberale und ein freisinniger Kandidat an der Spitze. Allerdings
sind die großen Gemeinden wie Neuenburg noch nicht ausgezählt. Von den kandidierenden der Linken hat bis jetzt
niemand das absolute Mehr erreicht. Für die fünf Sitze der Neuenburger Kantonsregierung bewerben sich zehn Po−
litikerinnen und Politiker, drei davon sind bisherige Staatsratsmitglieder. Mit definitiven Ergebnissen wird für den
Abend gerechnet. Von den Wahlen für das Neuenburger Kantonsparlament sind noch keine Resultate bekannt.
6.D.2.
Hi, ich bin Tom Barryster und ich lebe seit sechs Jahren hier in ... in Deutschland, in Stuttgart. Ich bin von Arkan−
sas. Und hier, in Stuttgart, ich arbeite bei Mercedes, als Ingenieur. Ich habe eine deutsche Frau und zwei Kinder. Ei−
nen Jungen und ein Mädchen. Und nächsten Sommer wir alle fahren zum ersten Mal gemeinsam nach Arkansas, in
meine Heimat, zu ... die Großeltern, die wollen wir besuchen. Wir freuen uns schon alle sehr darauf.
Also, ich komme aus Paris und ich steige ... also bei uns ist auch eine Metro ... aber in München gibt es diese U−
Bahn und du kaufst eine Ticket. Und in Paris, wenn du dir ... eine Ticket gekauft hast, dann ... dann ist Ende. Also
... das ist ... ja ... Und aber in München, ich habe nicht gewusst, man muss zu so eine ... Apparat und so stempeln
oder so etwas. Also ich habe nicht gewusst ... auf einmal stehen vier Personen vor mir und wollen die ... Ausweis,
die ...Ticket und ich hatte keine Ahnung, ich musste 60 Mark Strafe zahlen.
77
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 78
7.C.1.
Mann:
Im ganzen Land wird es morgen zumeist bewölkt sein und nur selten wird die Sonne hervorschauen. Die Tempera−
turen klettern auf 12 bis 14 Grad. In Kärnten und der Steiermark fällt stärkerer Regen, etwas weniger in Oberöster−
reich. Nur um Wien und im Westen des Landes kann man sich Hoffnungen auf trockene Füße machen.
Frau:
In der Schweiz wird es morgen größtenteils bewölkt sein, nur am Genfer See und im Norden ist es heiter. Dagegen
wird man sich im Mittelland, dem Wallis und in Graubünden auf gelegentliche Niederschläge einstellen müssen. Die
Temperaturen werden in den Bergen 5 Grad nicht übersteigen, im Alpenvorland sowie im Tessin 11 bis 13 Grad
erreichen.
Mann:
Das Wetter in Deutschland wird morgen umso angenehmer, je weiter entfernt man von der See wohnt. Im Süden ist
es trocken und hin und wieder scheint die Sonne, vom Rheinland bis Sachsen kann es jedoch zu leichten Regenfällen
kommen, die zur Küste hin stärker werden. Die Temperaturen reichen von 13 Grad im Alpenvorland bis 8 Grad
in Schleswig−Holstein.
7.C.2.
Am schönsten wird es heute im Osten Europas. Hier ist es sonnig und die Temperaturen erreichen in Griechenland
24 und auch in Warschau noch 15 Grad. Der übrige Kontinent ist bewölkt und es fallen Niederschläge, die über den
Britischen Inseln, Skandinavien und Italien heftiger sein werden. Die Temperaturen liegen dort bei 10 Grad, nur im
Norden wird es etwas kälter werden.
8.E.1.
Reporterin: Ja, Herr Fischer, das ist ja wirklich sehr nett, dass Sie sich bereit erklärt haben, für unser Blättchen ein
kleines Interview zu geben. Wie sieht es denn nun aus, das Leben als Großstädter? Können Sie mal so ’n bisschen
erzählen?
Herr Fischer: Ja. Das ist natürlich etwas aufregend, in der Großstadt, auch wenn es keine riesige Stadt ist, mit
zehn Millionen Einwohnern. Aber es ist halt doch eine Stadt mit anderthalb Millionen Einwohnern und da gibt
es viel Verkehr, es ist an vielen Stellen in der Stadt laut, ab sechs Uhr früh, man hört den Straßenlärm und es
gibt wahnsinnig viele Autos, Parkplatzprobleme. Ich hab’ selbst ’nen relativ nervös machenden Beruf, in der
IT−Branche, wo ich sehr viele Überstunden machen muss und ich bin sehr froh darüber, dass ich in meiner Stadt
sehr viele Parks habe, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, sich zu entspannen, in der Natur. Ich gehe
natürlich auch ins Fitness−Studio, aber ich fahre sehr viel Rad, ich laufe in Parks, ich gehe auch schwimmen
im Sommer. Ja ... persönlich kann ich noch sagen, dass ich meinen Fernseher abgeschafft habe, weil mich das
abends auch total stresst. Ich sitze den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag vorm Computer in meinem Beruf
und bin froh, wenn ich dann abends nicht auch noch auf eine Mattscheibe gucken muss. Sonst höre ich auch
lieber Radio und gehe gerne weg, ich gehe auch gerne mal ins Kino aber wie gesagt, nicht jeden Tag Fernse−
hen oder ... oder dann noch anstrengende Spielchen machen am ... am Computerbildschirm. Das mache ich al−
so überhaupt nicht.
Reporterin: Wie sieht das mit der Ernährung aus?
Herr Fischer: Ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt in den letzten Jahren, also ich bin kein Vegetarier
aber ich esse weniger Fleisch, auch keine Wurst mehr, ich versuche mehr Gemüse zu essen, mehr Obst und vor al−
lem esse ich eigentlich abends wenig oder gar nichts mehr ab ... ab acht Uhr.
Reporterin: Ja, Herr Fischer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herr Fischer: Bitte!
Reporterin: Auf Wiedersehen!
Herr Fischer: Wiedersehen!
78
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 79
8.E.2.
Reporter: Ja, meine Damen und Herren, neben mir steht Elisabeth Walter, 43. Schön, dass wir Sie interviewen
dürfen, Grüß Gott, Frau Walter.
Frau Walter: Guten Tag!
Reporter: Frau Walter ist Landwirtin in Tirol und ... wir würden gerne von Ihnen wissen, wie ein gewöhnlicher
Arbeitstag für Sie so aussieht.
Frau Walter: Ja, also zunächst einmal muss ich sagen, es geht hier nicht nur um die Landwirtschaft, sondern auch
eben um meinen Ferienbetrieb. Also, ich habe ein Haus mit einmal fünf Zimmern, die ich vermiete und zwei
Ferienwohnungen, die eben auch zur Vermietung stehen, für zwei bis vier Personen. Interessant ist es natürlich das
mit der Landwirtschaft, weil ich das Frühstück ausschließlich mit Produkten aus unserer Landwirtschaft bestreite.
Also, das heißt, morgens fängt der Tag für mich ziemlich früh an, schon um fünf Uhr und ich hole die Milch und
die frischen Eier, also alles ist wirklich ganz frisch, wie es frischer nicht sein kann und es erfreut sich auch
wachsender Beliebtheit. Also, ich kann mich eigentlich vor Gästen kaum noch retten. Ich habe auch lange überlegt,
ob ich das Interview überhaupt gebe, weil ich dann wahrscheinlich ersticken werde vor Gästen ...
Reporter: Ja ...
Frau Walter: ... oder potentiellen Kunden. Aber, hm, ja, jeder soll eine Chance bekommen, Urlaub zu machen, bei
uns. Ja.
Reporter: Vielen Dank!
Frau Walter: Bitte schön.
Reporter: Wiedersehen!
Frau Walter: Wiedersehen! Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass wir direkt ... quasi ... vis−a−vis ein Wander−
und Skiparadies haben, was das Ganze natürlich noch attraktiver macht.
Reporter: Hm.
Frau Walter: Ja, das waren sicher die wichtigsten Sachen.
Reporter: Gut, dann – vielen Dank!
Frau Walter: Bitte schön.
9.C.1.
Priester: Bitte sprechen Sie mir nach. Gustav, vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meinen Mann.
Braut: Gustav, vor Gottes Angesicht nehme ich dich als meinen Mann.
Priester: Ich verspreche dir die Treue, in guten wie in bösen Tagen.
Braut: Ich verspreche dir die Treue, in guten wie in bösen Tagen.
Priester: In Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet.
Braut: In Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet.
Priester: Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens.
Braut: Ich will dich lieben, achten und ehren, alle Tage meines Lebens.
Priester: Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue!
Braut: Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue!
Priester: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Braut: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
9.C.2.
Enkelin: Ja, alles Gute zur Goldenen, Opa.
Opa: Danke, Kind!
Enkelin: Das ist ja schon toll, sag mal, fünfzig Jahre verheiratet, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Opa: So toll ist es auch nicht, hab das erstmals hinter dir!
Enkelin: Opa, das ist wirklich nicht nett, was du da sagst.
Opa: Och, ihr kennt mich doch.
Oma: Du kennst ihn doch.
Enkelin: Also, hör mal!
Oma: Im Grunde genommen geht es ihm blendend.
Enkelin: Ja, das sieht man auch, wirklich toll. Wir machen ein schönes Fest hier.
Oma: Was hast du uns denn mitgebracht?
79
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 80
Enkelin: Hast du nicht den Riesenblumenstrauß gesehen, der draußen steht? Der ist von mir.
Oma: Natürlich, aber den hat er wieder übersehen, weil er über seine Schuhe gestolpert ist.
Enkelin: Opa, kann es sein, dass du nicht mehr so gut siehst?
Opa: Ich hätt' gern noch was anderes ...
Enkelin: Was denn?
Opa: Eine Uhr vielleicht ...
Enkelin: Eine Uhr?! Hättest du mal früher gesagt ... Na ja, ich setz’ mich mal, es sind nun so viele Gratulanten ...
Also dann mal, einfach auf die nächsten fünfzig, ne?
Oma: Danke, Judith!
Opa: Danke, Kind!
9.E.1.
Warum mir Freunde wichtig sind? Mit ihnen kann man über alles reden, wenn man Probleme mit den Eltern oder
in der Schule hat. Meine beste Freundin ist immer für mich da. Ich für sie natürlich auch. Wenn wir uns mal streiten,
gehen wir uns erst mal aus dem Weg. Aber dann kommt einer an und wir reden über unser Problem. Wir versuchen
dann zusammen, eine Lösung zu finden. Ich bin wirklich froh, so eine tolle Freundin zu haben!
9.E.2.
Mir sind Freunde wichtig, weil man mit ihnen alles besprechen kann. Man braucht dann keine Angst zu haben, dass
es nachher die ganze Klasse weiß. Claudia ist meine beste Freundin, mit ihr mache ich fast alles! Manchmal schreien
wir uns gegenseitig an und lachen uns aus. Meine Freunde stehen hinter mir, wenn ich mit anderen Leuten Stress
habe. Das verstehe ich unter Freundschaft.
9.E.3.
Vater: Hey, Rita, toll dass du es doch geschafft hast!
Mutter: Grüß dich!
Vater: Komm rein!
Rita: Hallo!
Vater: Klasse, hier ist schon was los, du.
Rita: Das kann man wohl sagen.
Vater: Häng deinen Mantel hier auf!
Mutter: He, willst du die Kleine sehen?
Rita: Ja, aber natürlich!
Vater: Die ist so süß!
Mutter: Komm mal rüber.
Vater: Schau sie dir an!
Rita: Ich bin sehr froh, dass ihr endlich den Namen gefunden habt ...
Vater: Ja ...
Rita: Ich dachte, das wird nie was.
Vater: Wir konnten uns nicht einigen, aber jetzt ...
Mutter: Aber „Karin” gefällt uns beiden.
Vater: Ja, Kompromiss, ihre Großmutter. Du, aber nicht so laut, wir hoffen, sie schläft. Es war ziemlich anstrengend
für sie heute bei der Taufe.
Rita: Ach, ja.
Vater: Guck mal ...
Rita: Schade, dass ich es nicht zur Taufe geschafft habe, ich hätte es so gern gesehen, in der Kirche ...
Vater: Sie ist doch noch wach ...
Mutter: Schau mal!
Rita: Ja, sehr niedlich.
Mutter: Das Kleidchen, habe ich vom Opa bekommen.
Rita: Ach ja?
Vater: Bitte, geh nicht so nah ran, das erschreckt das Kind.
80
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 81
10.C.1.
Text 1
Ich gehe mit meinen Geschwistern und meinen Eltern am Abend des 24. Dezembers zuerst in die Kirche zum
Weihnachtsgottesdienst. Dann, wenn wir heimkommen, warten wir, bis das Glöckchen in verschlossenem Wohn−
zimmer klingelt. Dann gehen wir hinein. Dort brennen die Kerzen am Weihnachtsbaum und die Geschenke liegen
darunter. Nach dem Weihnachtsessen fangen wir alle an, unsere Geschenke aufzumachen. Dann gibt’s meistens ein
großes Durcheinander. Am Abend bleiben wir dann lange auf und spielen mit unseren neuen Sachen.
Text 2
Neujahr oder auch Silvester feiert man am 31. Dezember. Man trifft sich mit seinen Freunden oder mit der Familie
und feiert ein großes Fest. Es gibt gutes Essen und Sekt oder Champagner. Um Mitternacht stößt man an und nimmt
sich einen guten Vorsatz für das kommende Jahr und geht nach draußen, um Raketen abzufeuern. Ich mag Silvester,
weil ich dann lange aufbleiben darf.
Text 3
Wir feiern Ostern im Frühling. Als erstes suchen wir Eier, die vorher angemalt wurden. Das ist besonders lustig.
Kleine Kinder glauben oft an den Osterhasen. Danach gibt es ein großes Osterfrühstück, mit Osterschinken, Hefe−
zopf und Ostereiern, und jeder bekommt etwas Süßes geschenkt. Viele Familien gehen Ostern in die Kirche.
10.D.1.
Der Grund, dass wir das Martinsfest in Deutschland feiern, findet seinen Ursprung in folgender kleinen
Geschichte. Vor langer Zeit ritt der heilige Sankt Martin auf seinem Pferd an einem Bettler vorbei. Er hielt an,
zog sein Schwert und teilte sein kostbares Gewand in zwei Teile. Einen Teil übergab er dem frierenden Bettler,
der sich sehr darüber gefreut hat. Seit dieser Zeit feiert man jedes Jahr im November in ganz Deutschland diesen
großherzigen, symbolischen Akt des heiligen Sankt Martin. Für alle ein vorbildliches Beispiel, den armen
Menschen von sich etwas abzugeben. Die Kinder feiern das so: Sie basteln sich so genannte Martinslampen,
Laternen, in die Kerzen gesteckt werden können. Am Abend dieses Tages gibt es dann viele feierliche Umzüge,
durch die Innenstädte, begleitet von Blasmusikkapellen. Und bei uns in Nordrhein−Westfalen gehen die Kinder
anschließend nach diesem Umzug in die Einkaufsgeschäfte, singen etwas und bitten um süße Geschenke. Das
nennt man dort „gräpschen”. Die Kinder singen dann ein solches Lied wie: „Hier wohnt ein reicher Mann, der
uns vieles geben kann, vieles soll er geben, lange soll er leben, selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben.”
Daraufhin bekommen die Kinder dann die Bonbons. Hier wird noch mal der symbolische Akt nachgestellt, dass
die Reichen, in diesem Fall die Geschäftsleute, den ärmeren Kindern etwas von sich abgeben. Das wird jedes
Jahr gefeiert.
11.A.1.
Die Schule fängt bei uns um acht Uhr an und hört meistens um dreizehn Uhr auf. Wir haben für jedes Fach einen
anderen Lehrer. Mit den meisten verstehe ich mich ganz gut. Aber das tollste an der Schule sind natürlich die Pau−
sen, der Sportunterricht und die Ferien. Wir bekommen zwei Zeugnisse in jedem Schuljahr. Am anstrengendsten
sind die Prüfungen, die wir in jedem Fach ablegen müssen.
11.A.2.
Jeder Schultag ist gleich. Ich stehe morgens um 6 Uhr in der Früh auf und fahre um 7.10 Uhr zur Schule los. Um
8 Uhr ist der Unterrichtsbeginn. Jeden Tag mindestens 6 Stunden, über 30 Stunden in der Woche. Das sind ca. 120
Stunden pro Monat! Nach dem Unterricht gehe ich nach Hause, mache Hausaufgaben und danach habe ich meine
Freizeit. Diesen Tagesablauf hasse ich, seit ich ihn kenne. Acht Jahre lang, fünf Tage in der Woche, immer dassel−
be! Und das noch ein Jahr, aber dann habe ich endlich meinen Abschluss.
11.B.1.
Ja, der erste Schultag ist ein sehr, sehr aufregender Tag, vor allem natürlich für die Kinder. Das ist eine völlig neue
Situation, die sie erleben, ein neuer Lebensabschnitt beginnt, sozusagen der Ernst des Lebens. Ja, die Eltern warten
81
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 82
oft schon vor der Schule oder warten auch schon während der gesamten Unterrichtszeit vor der Schule, während
die Kinder in den neuen Klassen sitzen, sind ja doch erst fünf, sechs oder sieben Jahre alt und entsprechend
aufgeregt. Und ... ja ... klar, dass das Ganze ein wenig feierlich begangen wird, die meisten Kinder oder eigentlich
alle haben normalerweise eine Schultüte, das ist eine Art große, kegelförmige Papiertüte mit bunten Mustern drauf
und einer Schleife. In dieser Tüte sind Geschenke, vor allem Süßigkeiten, so eine Art Belohnung für die Kinder,
wenn sie tapfer den ersten Schultag schon bestanden haben. Ja, auch für uns Lehrer ist das natürlich eine sehr
spannende Angelegenheit, weil wir sehr gespannt sind darauf, zu wissen, was das für junge Menschen sind, die da
kommen und die die Schullaufbahn beginnen. Wie sind die Kinder, was sind das für Kinder, woher kommen die,
wie sind die Klassen zusammengesetzt, das ist auch sehr wichtig, interessiert uns höllisch, weil wir ja mit der
jeweiligen Klasse dann ein Jahr lang oder sogar mehrere Jahre lang arbeiten müssen. Manche Kinder sind schon
am ersten Schultag sehr selbstbewusst und lebendig und laut, manche freuen sich sehr, manche freuen sich weniger
oder sind einfach nur aufgeregt oder ängstlich sogar, das verändert sich aber meistens schon während der ersten
paar Schultage.
11.E.1.
Die meisten Kinder gehen zwei oder drei Jahre in den Kindergarten, bevor sie mit sechs Jahren eingeschult werden.
Nach vier Jahren Grundschule können sie entweder auf eine Hauptschule, eine Realschule oder ein Gymnasium
gehen. Man kann auch später noch von der Hauptschule auf die Realschule oder das Gymnasium wechseln. Man
schließt das Gymnasium mit dem Abitur ab. Damit kann man dann später an einer Universität studieren.
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 83
III. Klucz do zadań z podręcznika „Fantastisch!” 2
Kapitel 1
A
1A1
in Italien – am Meer – auf einem Hausboot – auf einem Hausboot, im Ferienhaus – auf dem Lande,
in Frankreich – auf dem Schiff
1A3
Gespräch 1 – A, D; Gespräch 2 – B, C
1A5
haben – wollten – sind – haben – besichtigt – konnten – gedauert – hatten – konnten – war – waren –
gekommen
B
1B1
A – Nicole; B – V. + P.; C – Marcel + Tanja
1B4
A–B–C
C
1C5
1 – ein Ticket für die Seilbahn
2 – eine Quittung
3 – ein Taschenmesser
4 – ein Fernglas
5 – ein Fotoapparat
6 – eine Eintrittskarte
E
1E1
das Zelt, die Berge, das Wohnmobil, der Strand
1E2
Foto B
1E7
1E8
„ch” wie im Wort „Buch”
„ch” wie im Wort „ich”
verbracht, doch, mache, auch, ach
ich, endlich, durch, nicht, mich, ziemlich,
Nächte, Aussicht, echt, Griechenland
ich, Buch
Kapitel 2
C
2C1
heute Abend – im Internet surfen – Viertel vor sechs
2C4
um sechs – vor dem Eingang
2C6
schwimmen – am Freitag – am Freitag
D
2D3
Ist man nicht in Gefahr, darf man nie um Hilfe rufen.
Hat man viel gegessen, darf man nicht baden.
Hat man nichts gegessen, darf man auch nicht baden.
Kann man nicht schwimmen, darf man nur bis zur Brust ins Wasser gehen.
83
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 84
Man darf niemals bei Gewitter baden.
Man darf sich keinesfalls zu lange sonnen.
Ist das Wasser nicht tief genug, darf man nicht springen.
2D6
E
2E1
A. Man darf hier nicht halten.
B. Man soll links fahren.
C. Man soll geradeaus fahren.
D. Man darf hier keine Hunde ausführen.
E. Man darf nicht rauchen.
D, A, C; B
2E2
A – seit dem 1.1.2000;
E – um 20 Uhr
2E3
jetzt, dann, seit gestern, manchmal, morgen, jeden Freitag, manchmal, ab und zu, jeden Tag, abends um
20.00 Uhr
F
2F1
2F2
B – alle zwei, drei Tage;
C – den ganzen Tag;
D – am Wochenende;
A – Die Diskothek
B – Das Sportgeschäft
C – Der Sommerschlussverkauf
D – Das Sommerfest auf der Theresienwiese
E – Das Möbelgeschäft
F – Das italienische Restaurant
G – Das Autohaus
H – Das Kino
I – Der Tanzklub für Senioren
J – Das Reisebüro
K – Das Volksmusikkonzert
L – Die Hip−Hop−Party
A, H, I, D, E, L
Kapitel 3
B
3B1
4, 2, 5, 1, 3
3B4
Polen, Rad fahren
3B6
kurz: kann, können
lang: Idee, Klassenfahrt, fahren, Segelboot, ihr
3B8
schlagen, nach, Klassen, danke, grillen, mieten, Museen, klar
•
•
•
•
C
3C1
W, L, W, L
3C2
C, B, D, A
3C5
Wir können (...) nach Bosau fahren, weil man dort für die ganze Klasse Segelboote mieten kann.
(...), weil man dort auch jetzt Ski laufen kann.
84
10/6/01
5:34 PM
Page 85
(...), weil wir dort am Strand wandern können.
(...), weil wir dort Museen besichtigen und abends grillen können.
D
3D6
E
3E1
C – Wortkette, B – Knobeln, A – Schere schneidet Papier, D – Kästchen ziehen
Bild 1 – 1, 2, 3, 4
Bild 2 – 5, 6
3E2
Durchsage Durchsage Durchsage Durchsage Durchsage Durchsage
1
2
3
4
5
6
X
Ein Passagier verspätet
sich zu seinem Flug.
X
Ein Flugzeug hat
Verspätung.
X
Der InterCityExpress
aus Basel hat 45
Minuten Verspätung.
X
Der Zug aus Hannover
kommt.
X
Der Zug aus Hamburg
kommt.
X
Auf Gleis 3 fährt der
Zug nach Augsburg ein.
3E3
Durchsage 1 – Hamburg, 45; Durchsage 2 – Hannover, neun; Durchsage 3 – 14;
Durchsage 4 – wenigen; Durchsage 5 – LH−349; Durchsage 6 – 12
Kapitel 4
Gespräch
Gespräch
Gespräch
Gespräch
Gespräch
Gespräch
1
2
3
4
5
6
x
Der Mann
antwortet
Der Mann
fragt
Der Junge
antwortet
Der Junge
fragt
Die Frau
antwortet
B
4B1
Die Frau fragt
e, a, d, c, g, f, b, h
Das Mädchen
antwortet
A
4A2
Das Mädchen
fragt
Kapit01.qxd
x
x
x
x
x
x
x
x
x
85
x
x
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 86
4B2
1 – F, 2 – E, 3 – D, 4 – C, 5 – B, 6 – A
4B5
c, d, b, e, a
C
4C1
5, 1, 4, 3, 2, 7, 6, 8
4C2
4, 8, 9, 7, 5
1, 2, 6, 3, 10
4C4
A – 1, B – 1, C – 1, D – 1, E – 1, F – 1, G – 2 (die Ampel steht auf Grün), H – 1, I – 1
D
4D1
10, 1, 2, –, 9, 4, 11, 6, 5, 7, 8
4D2
1, 2, 3, 4, 5, 6
4D3
2 – lasse, 3 – lässt, 1 – lassen, 5 – lasst, 4 – lassen
4D7
D, H, A, C, E, –, B, F
E
4E1
1 – C, 2 – A, 3 – E, 4 – B, 5 – D
4E8
Waagerecht:
2. stand, 6. sagte, 7. klingelte, 9. war, 10. bekam, 12. nahm
Senkrecht:
1. ließ, 3. trank, 4. dachte, 5. fragte, 8. lernte, 11. kam
F
4F1
München
4F4
a) dem, b) mir, c) den, d) mich, e) meinen, f) dem, g) dem, h) die
4F6
a) mir, b) mein, c) dem, d) die, e) die, f) dich
Kapitel 5
A
5A1
5A3
B
5B1
1 b, 2 c, 3 e, 4 f, 5 d, 6 a
1 – einen Gameboy
2 – einen Kinderwagen
3 – ein Hochzeitskleid
4 – eine Waschmaschine
5 – einen Gebrauchtwagen
6 – Legosteine
A – das Kochbuch, das Album, das Wörterbuch, die Zeitung
B – die Hose, der Pullover, das Kleid, das T−Shirt
C – das Computerspiel, der Drucker, die CD, der Computer
D – der Deospray, die Taschentücher, die Orangen, die Schokolade
86
10/6/01
5:34 PM
Page 87
5B2
4, 7, 1, 8, 5, 2, 6, 3
C
5C1
3, 1, 5, 2, 4
5C2
e
nn
sa
Su lka
Je ana el
Iv anu s
M eni
D
... ...
... ... t
be b
e
ar rä
ko ko
be gt
m m
ite Ze
m m
it
t
tn t
ur Ge ... als ung
30 ld m Ba en
Eu von äht bys au
ro d Ra itt s.
se er.
im er
O
M m n.
on a.
at
.
Kapit01.qxd
x
x
x
x
x
5C3
2, 1, 3, 4
D
5D1
kaufen, Regal, weißes; anprobieren; ziehe; groß; bezahle
5D2
A – die Bluse
B – der Knopf
C – die Handtasche
D – der Rock
E – die Strümpfe (die Strumpfhose)
F – der Schuh
G – die Krawatte
H – das Hemd
I – die Jacke
J – der Gürtel
K – die Hose
5D3
4, 3, 2, 5, 1
L – die Socke
M – die Mütze
N – der Pullover
O – die Jeanshose
P – der Sportschuh
R – der Hut
S – der Schal
T – der Mantel
U – der Handschuh
W – der Winterschuh
Kapitel 6
A
6A1
Matterhorn
6A2
83 tausend, 3798, 78, acht Komma eins, 98
6A3
2, 4, 3, 6, 5, 1, 7
6A4
Landesfläche: 312 685 km2
Einwohner: 38,7 Millionen
87
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 88
Hauptstadt: Warschau (1,64 Millionen Einwohner)
Gliederung: 16 Woiwodschaften
Religion: Katholiken 90,7%, Orthodoxe 1,4%, Sonstige 7,9%
Arbeitslosigkeit: 19% (2003)
Einwohner/km2: 124
B
6B1
Ich habe links Norden und rechts Süden. Hinter mir ist Westen.
Ich habe links Osten und rechts Westen. Hinter mir ist Norden.
6B3
2499, 800–1000, 1650
6B4
Die Tankstelle ist neben dem Urlauberparkplatz.
Das Hotel ist zwischen dem Bürogebäude Nord und dem München Airport Center.
Der S−Bahnhof ist neben dem Tower.
Der Besucherpark ist neben dem U−Bahn−Haltepunkt „Besucherpark”.
Das Konferenzzentrum ist im Bürogebäude Süd.
C
6C1
Auf dem Bild A ist die Schweiz, weil Deutsch, Französich und Italienisch die (wichtigsten) Sprachen der
Schweiz sind.
Auf dem Bild B ist Deutschland, weil das Berlin ist (weil T−Mobile eine deutsche Firma ist, weil die
Love Parade in Berlin stattfindet.
Auf dem Bild C ist Österreich, weil Tirol in Österreich liegt.
Auf dem Bild D ist Polen.
6C2
1 – das Schloss Neuschwanstein, 2 – ein Postamt in der Schweiz, 3 – das Stadion in Zürich
6C3
Die Reise B dauert nur 18 Stunden und 8 Minuten.
Man muss nur zweimal umsteigen.
Im Zug kann man schlafen und im Restaurant, im Bistro oder in der Minibar essen.
D
6D1
Polen, die Schweiz, Österreich, Deutschland
6D2
A – CH
B–D
C–A
D – CH
E–D
6D3
A, E, D, B, C
6D5
Deutschland, Österreich, die Schweiz
6D6
die Frau
6D7
Ich komme
Ich komme
aus Arkansan. aus Paris.
Der Mann
Die Frau
Ich arbeite bei Ich habe zwei
Mercedes.
Kinder.
x
x
x
x
Wir wollen
Ich habe in der
die Großeltern U-Bahn 60 Mark
besuchen.
Strafe bezahlt.
x
x
88
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 89
Kapitel 7
A
7A3
lang: Ufer, Mond, Morgen, regnen, schön, Zone,
kurz: hoffentlich, Sterne, Himmel, Halt, Wetter, Wolke, wackeln, Paddel, donnern, bewölkt, Stelle, still,
Tanne, Birke
7A5
a) geht, b) regnet, c) regnet, d) wackelt, e) regnet und donnert, f) geht
7A6
(...) es regnet (...) es wackelt (...) geht es (...) geht es
B
7B4
Wetterkarte A
7B7
a) sonniger (...) stark, b) stärker, c) schöner
7B9
(...) −er (...) przegłos (...) −sten (...) am
7B10
(...) stärker (...) sonniger (...) bewölkter
7B11
(...) Im Norden, Süden und im Westen Europas.
(...) In England, Deutschland und Italien.
(...) Im Südosten und Osten Europas.
(...) In Griechenland und in der Türkei.
C
7C1
7C2
7C3
7C4
D
7D1
7D2
es regnet nicht – trocken
gelegentliche Niederschläge – leichter Regen
mit Wolken bedeckt – bewölkt
wenig Wolken – heiter
die Sonne scheint – sonnig
die Temperaturen liegen bei 5 Grad Celsius – kalt
teksty do mapek w kolejności: A, B, C
am Genfer See
in Wien
an der Ostseeküste
Nein.
Nein.
Ja.
am Genfer See
in Wien
an der Ostseeküste
13°C
heiter
13°C
bewölkt
9°C
starker Regen
die Katze, die Schnecke, das Kaninchen, der Schmetterling
das Krokodil, dar Kamel, der Storch
die Schildkröte, der Hund, das Meerschweinchen
das Schwein, der Papagei, das Pony, die Maus
Es gibt kein Foto von dem Hasen und der Schlange.
A – Jennifers Pony, B – Olafs Katze, C – Pias Meerschweinchen und Kaninchen, D – Florians
Schweine, E – Ivanas Maus, F – Christinas Papageien
89
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 90
7D3
a) Am liebsten, b) gern, c) gut. Am liebsten, d) besser, e) öfter (...) am liebsten, f) oft
E
7E6
1 r, 2 f, 3 f, 4 r, 5 r, 6 r
7E7
Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beträgt
357 000 Quadratkilometer.
Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist
357 000 Quadratkilometer groß.
Rund 82 Millionen Einwohner bilden die zweitgrößte
Bevölkerung Europas.
Mit rund 82 Millionen Einwohnern hat Deutschland die
zweitgrößte Bevölkerung Europas.
Zwischen der Nord- und Ostsee im Norden und den
Alpen im Süden liegen die deutschen Dörfer und
Städte in malerischen Landschaften.
Zwischen der Nord- und Ostsee im Norden und den
Alpen im Süden sind die deutschen Dörfer und Städte
in den malerischen Landschaften versteckt.
Die vielen Radwanderwege sind insgesamt
40 000 Kilometer lang.
Viele Radwanderwege bieten insgesamt
40 000 Kilometer Strecke.
Die Entfernung zwischen der Nord- und Ostsee beträgt
nur 65 Kilometer.
Nur 65 Kilometer sind die Nord- und die Ostsee
voneinander entfernt.
Sandstrände sind auch auf den Inseln.
Sandstrände gibt es auch auf den Inseln.
Kapitel 8
A
8A2
kaputt
8A5
Wenn (...), dann
Wenn (...), dann
Wenn
8A6
(...) jeśli (...), warunek
B
8B4
(...) aber, denn, und, sondern, oder (...) drugim
8B6
Vorname
Ernährung (Essen und Trinken)
Sport
Jelka
• isst viel Obst und Gemüse.
• war auch mal Vegetarierin.
• isst ganz selten Fleisch.
• trinkt sehr selten Cola, sondern lieber
Wasser.
• trinkt jeden Morgen ein Glas Salzkristalle
aufgelöst in Wasser.
• isst nicht nur Hamburger, aber er isst sie
gerne.
• isst eigentlich alles.
• isst besonders gerne Eis und Kartoffelchips.
• geht täglich joggen.
• macht Krafttraining.
• fährt viel Fahrrad.
• bewegt sich viel.
• ist in der Jugendfeuerwehr.
• trainiert Tischtennis.
• geht am Wochenende schwimmen.
Matthias
Ralf
90
Kapit01.qxd
10/6/01
C
8C2
5:34 PM
Page 91
1. Hast du den Unfall gesehen?
Ja. Ich habe hier gestanden und gesehen, wie die Autos zusammengestoßen sind.
2. Kannst du mir das genauer beschreiben?
Ja, der rote Opel wollte an der Kreuzung links in die Seestraße abbiegen. Da kam plötzlich von links der
grüne Honda und ist ihm in die Seitentür gefahren. Es hat sehr gekracht!
3. Hast du nach dem Krankenwagen telefoniert?
Nein, die Dame in dem Honda hat mit ihrem Handy telefoniert.
4. Sag mir jetzt bitte, wo du wohnst und wie du heißt!
Das habe ich schon der Dame im Honda gesagt! Sie wollte mich als Zeugen haben. Ich heiße Olaf Krüger
und wohne hier in der Nähe in der Birkenstraße 6.
5. Ich danke dir, Kleiner.
Ich bin kein Kleiner!
8C3
D
8D1
lang: hier, stieß, mir, abbiegen, ihm, telefonierte, wie, dir
kurz: bitte, ich, Birkenstrasse, bin, in
... müde und krank war.
... gestern nicht zum Arzt gegangen ist.
... sich beim Fahren nicht konzentrieren konnte.
8D2
Allzu viel ist ungesund. Co za dużo, to nie zdrowo.
Eile mit Weile! Spiesz się powoli!
Die Letzten werden die Ersten sein. Ostatni będą pierwszymi.
Der Klügere gibt nach. Mądrzejszy zawsze ustępuje.
Wer der Erste, der der Beste! Kto pierwszy, ten lepszy.
Den Letzten beißen die Hunde! Ostatnich (ostatniego) gryzą psy.
8D3
Verletzte?
Ich danke dir, Kleiner!
Ich bin kein Kleiner!
Andere Verletzte hat es zum Glück nicht gegeben.
Der Klügere gibt nach.
8D5
Der Dumme hat immer Glück.
Die Schöne und das Biest.
E
8E2
1 r, 2 f, 3 f, 4 r, 5 f, 6 r, 7 r, 8 r, 9 f, 10 f
8E3
Fitness−Studio
Radfahren
in den Parks laufen
im Sommer schwimmen gehen
seinen Fernseher abgeschafft, weil ...
den ganzen Tag vor dem Computer ...
Ernährung umgestellt
kein Vegetarier, aber weniger Fleisch ...
versucht mehr Gemüse und Obst ...
..., ab acht Uhr
8E7
Rad (…) gesund (…) Lust (…) Obst (…) das Gemüse (…) fern (…) Schwimmbad (...) das Gewicht (…)
Nikotin (…) Bier (…) stresst
91
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 92
Kapitel 9
A
9A4
9A6
1 r, 2 r, 3 r, 4 f, 5 f, 6 r, 7 r
(…) Lust (…) Wunsch (…) angenehm (…) zu
(…) fernzusehen
(…) sehen, hören (…)
9A7
Es ist nicht angenehm, mit den Eltern zu streiten.
Alle jungen Menschen haben den Wunsch, viele gute Freunde zu haben.
Die jungen Leute haben oft Lust, Fast Food zu essen.
Manchmal haben die Jugendlichen keine Zeit, die Hausaufgaben richtig zu machen.
Es ist gesund, viel Obst und Gemüse zu essen.
Versuche, mehr Zeit für deine Eltern zu haben!
9A9
Probleme in der Schule, in der Familie, mit Geschwistern, mit Hausaufgaben
B
9B2
1. Wie haben sich eigentlich deine Eltern kennen gelernt? Sie sehen auf dem Hochzeitsfoto so verliebt aus.
2. Bevor sie heirateten, waren sie 9 Jahre zusammen. Er war ihr bester Freund, aber sie gingen noch nicht
miteinander, bis sie zum Zelten an den Bodensee gefahren sind. Als sie im September auf dem
Campingplatz angekommen sind, hat es da fast keine Menschen gegeben. Sie sind trotzdem geblieben
und sie leben bis heute glücklich zusammen. Und wie war es mit deinen Eltern?
3. Viel schneller! Sie haben sich sofort ineinander verliebt.
4. Liebe auf den ersten Blick?
5. Oh, ja. Immer wenn sie spazieren gingen, planten sie ihre Zukunft. Es hat nicht mehr lange gedauert,
bis sie geheiratet haben. Und ich hoffe, sie trennen sich nie.
9B3
Bevor sie heirateten, (→) waren sie 9 Jahre zusammen. (↓)
Als sie im September auf dem Campingplatz angekommen sind, (→) hat es da fast keine Menschen
gegeben. (↓)
Immer wenn sie spazieren gingen, (→) planten sie ihre Zukunft. (↓)
Es hat nicht mehr lange gedauert, (→) bis sie geheiratet haben. (↓)
9B4
Bevor man miteinander geht, lernt man sich zuerst kennen.
Bevor man zusammen zum Zelten fährt, muss/soll man die Eltern fragen.
Wenn man sich liebt, dauert es nicht lange, bis man heiratet.
Bevor man heiratet, geht man einige Zeit zusammen.
Manchmal dauert es eine Sekunde, bis man sich verliebt.
Als unsere Eltern jung waren, war alles einfacher.
9B6
(...) als (...)
C
9C2
Foto B
92
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 93
9C5
Man versteht sich nicht immer gut.
Mit den Eltern soll man auch ernste Gespräche
führen oder einfach den Nachmittag zusammen
verbringen.
Manchmal gibt es bei uns Streit.
Manchmal streiten wir uns.
Die Kinder und die Eltern gehen sich aus
dem Weg.
Man soll versuchen, zusammen eine Lösung
zu finden.
Die Eltern haben manchmal kein positives
Verhältnis zu den Kindern.
Die Eltern sollen sich bemühen, ihre Kinder
zu verstehen.
Die Mädchen sprechen mit ihren Eltern nicht
über Jungs.
Sie sollen mit ihnen auch über Jungs reden.
Manchmal lassen sich die Eltern scheiden.
Sie sollen zusammenbleiben, bis der Tod sie
scheidet.
Die Eltern haben nur wenig Zeit für ihre
Kinder.
Man kann zusammen in Urlaub fahren oder
einen Ausflug machen.
D
9D1
kolejno: C, D, G, E, A, F, B
9D3
Alles ist sehr billig.
Nichts ist billig.
Hier kommt einer vorbei.
Hier kommt keiner vorbei.
Wusste das jemand?
Niemand konnte wissen , dass ...
Er will mir etwas verkaufen.
Er will mir nichts verkaufen.
Bei den thailändischen Freunden kann man sich entspannen und essen so viel man will.
9D4
(...) osób (...) alles, etwas, jemand, einer, keiner, nichts, man
9D5
Jeder muss seinen Rucksack tragen.
Man soll zusammenbleiben.
Keiner darf zurückbleiben.
Alle müssen auf das Gepäck aufpassen.
Einer muss wissen, wo es hingeht.
Niemand darf seinen eigenen Weg gehen.
93
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 94
Kapitel 10
A
10A1
Was wurde hier fotografiert?
Information in:
Foto A
die Geburt Nicoles
Zeile 1–2
Foto B
die Taufe Nicoles
Zeile 2–5
Foto C
die ganze Gruppe im Kindergarten
Zeile 5–7
Foto D
Spiele und Spaziergänge mit Ina
Zeile 8–9
Foto E
die Taufe Inas
Zeile 9–11
Foto F
die Einschulung Nicoles
Zeile 12–16
Foto G
die ganze Schulklasse
Zeile 16–17
Foto H
die Konfirmation in der evangelischen
Gemeinde
Zeile 18–20
10A2
kolejno: geboren, getauft, geboren, getauft, fotografiert
10A4
(...) werden (...) imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II)
10A5
28.11.1987 roku...
Am 28.11.1987
W lecie 1992 roku...
Im Sommer 1992
Maj¹c trzy i pó³ roku...
Mit dreieinhalb Jahren
W wieku 15 lat...
Im Alter von 15 Jahren
B
10B1
do zamieszczonych tu zdjęć nie pasują: der Polterabend, die Süßigkeiten, die Geburt
10B2
1 ja, 2 ja, 3 ja, 4 ja, 5 ja, 6 nein, 7 ja, 8 ja, 9 ja
10B4
Aktiv
Passiv
Präsens
Man organisiert einen Polterabend.
Hier feiert man das Hochzeitsfest.
Es wird ein Polterabend organisiert.
Hier wird das Hochzeitsfest gefeiert.
Präteritum
Die Nachbarskinder stoppten
mehrmals den Hochzeitszug.
Ein kleiner Junge streute Blumen.
Der Hochzeitszug wurde von den
Nachbarskindern mehrmals gestoppt.
Blumen wurden von einem kleinen Jungen
gestreut.
Perfekt
Pastor Hartmann hat die Trauzeremonie
vollzogen.
Alle haben mächtig getanzt.
Die Trauzeremonie ist vom Pastor Hartmann
vollzogen worden.
Es ist mächtig getanzt worden.
C
10C1
Ostern – Text Nr. 3, Weihnachten – Text Nr. 1, Silvester/Neujahr – Text Nr. 2
94
Page 95
Va
len
tin
sta
g
FE
ER
MB
E
Z
DE
JANUAR
tag,
laus ester
o
k
i
ilv
N
n, S
ent,
Adv nachte
h
Wei
Neujahr, Hl. Drei Könige
10C3
UA
R
5:34 PM
BR
10/6/01
NO
VE
MB
All
erh
eil
i
g
en
,M
a
r
t
ins
tag
ER
/
RZ
MÄ
ern
Ost
APRIL
OKTOBER
BER
TEM
SEP
Kapit01.qxd
MA
I
I
UN
I/J
MA
T
JULI
US
AU
G
Mu
So ttert
nn ag
tag (am
im
Ma zweit
en
i)
r
de
n( )
ste rn
ng ste
Pfi h O
c
na
ag
.T
50
10C4
Silvester/
Neujahr
Ostern
Allerheiligen
Advent
Nikolaus
Weihnachten
ein großes Fest
organisieren
mit Champagner
anstoßen
Raketen abfeuern
...
in die Kirche
gehen
Ostereier suchen
Osterfrühstück
essen
...
in die Kirche
gehen
auf den Friedhof
gehen
Kerzen anzünden
...
jeden Sonntag
eine Kerze
anzünden
...
die Geschenke
aufmachen
...
zum
Weihnachtsgottesdienst gehen
den
Weihnachtsbaum
schmücken
Weihnachtslieder
singen
...
10C6
Weihnachtsfest
10C7
1) wohin – fährst, was – in Zukunft gerne wärst, was – zum Frühstück gerne isst, wie oft – in der Schule bist
2) welche Feste – bei dir, was gefällt – bei mir, kennst – das Weihnachtsfest, welche Mannschaft – the best
3) wie sieht – aus, wie viele Zimmer – Haus, wie hoch – Taschengeld, was machst – der Regen fällt
95
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 96
D
10D1
kolejno: Weihnachten, Nikolaustag, Ostern
10D2
An Weihnachten trifft man sich im Kreis der
Familie.
Weihnachten ist ein familiäres Fest.
Weihnachten dauert vom 24. bis zum 26.12.
Weihnachten wird vom 25. bis zum 26.
Dezember gefeiert.
Um 24 Uhr gibt es den Weihnachtsgottesdienst. Um Mitternacht wird die Mitternachtsmesse
zelebriert.
10D5
Die Schuhe der Kinder werden mit
Süßigkeiten gefüllt.
Der Nikolaus füllt die Schuhe der Kinder mit
Süßigkeiten.
Die bösen Kinder bekommen eine Rute.
Der Nikolaus hat eine Rute für die bösen
Kinder.
Der Nikolaustag wird am 6. Dezember
gefeiert.
Das Fest des Heiligen Nikolaus findet am
6.12. statt.
Die Fastenzeit dauert 40 Tage, vom
Aschermittwoch bis zum Ostersonntag.
Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige
Fastenzeit, die am Ostersonntag endet.
Man versteckt Ostereier für Kinder im Garten
oder in der Wohnung.
Es werden für Kinder Ostereier im Garten
oder in der Wohnung versteckt.
Kleine Kinder glauben, dass der Osterhase
die Eier bringt und versteckt.
Kleine Kinder glauben, dass die Eier vom
Osterhasen gebracht und versteckt werden.
der Nikolaustag, die Erste Kommunion, der Fasching (die Fastnacht), das Erntedankfest
Kapitel 11
A
11A3
1 f, 2 r, 3 f, 4 r, 5 f, 6r
11A5
1 f, 2 r, 3 f, 4 r, 5 f, 6 r
B
11B2
kolejno ilustracje: Fr. Schneider, Hr. Henning, Hr. Altmeier, Hr. Kugel
11B3
1 f, 2 r, 3 f, 4 r, 5 f, 6 r, 7 f, 8 r
11B4
a) zwei junge Mädchen, b) drei ehemalige Schüler, c) zehn kluge Gymnasiasten, d) acht kluge
Gymnasiasten, e) sechs kluge Gymnasiasten, f) vier kluge Gymnasiasten
11B5
bez rodzajnika
C
11C1
aus einer Zeitung – B, aus dem Internet – C, aus einer Schülerzeitung – A
11C2
Das Problem im Text A – Die Schulräume sollen erneuert werden ...
Das Problem im Text B – Die Schule soll geschlossen werden.
Das Problem im Text C – Die Mädchen mit Jungen sollen in koedukativen Schulen ...
96
Kapit01.qxd
10/6/01
D
11D2
11D3
5:34 PM
Page 97
sechs (...) vier (...) Gymnasium (...) drei (...) dreizehn (...) Alter
Das Schulsystem in Deutschland
Das Schulsystem in Polen
In Deutschland geht man mit 5–6 Jahren auf
die Grundschule.
In Polen geht man mit 7 Jahren auf die
Grundschule.
Das Gymnasium besuchen die Schüler im
Alter von 10 bis 18 Jahren.
Das polnische Gymnasium ist für die Schüler
zwischen 13 und 15 Jahren.
Die beste Note, eine Eins, heißt „sehr gut”.
Die beste Note, eine Sechs, heißt „ausgezeichnet”.
Die schlechteste Note, eine Sechs, heißt
„ungenügend”.
...
Die schlechteste Note, eine Eins, heißt
„ungenügend”.
...
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 98
IV. Klucz do zadań z książki ćwiczeń „Fantastisch!” 2
Kapitel 1
A
1A3
kolejno: Fahrt, Ende, Wetter, Wasser, Donnerstag
1A4
a) verbracht, b) gewohnt, c) gesehen, d) gemacht, e) gefahren, f) gestanden, g) besichtigt
1A5
kolejno: 1989 – „Friede, Freude, Eierkuchen” – 2 Millionen – Wien, Leeds, Tel Aviv
1A6
a) die Sonne, b) der Bauernhof, c) der Zug, d) der Sonnenbrand, e) im Supermarkt
1A7
a) hatten, b) war, c) waren, d) war/waren, e) hatte, f) warst
1A8
S
C
1C1
L
L
T
E
D
M
K
W
U
O
O
O
R
C
N
L
F
H
N
L
T
T
T
T
E
E
E
E
T
E
M
1A9
O
U
S
S
a) Ich wollte nicht essen.
b) Was sollte ich machen?
c) Ich musste gehen.
d) Ich durfte nicht rauchen.
e) Ich mochte reisen.
a) Zeigst du mir deine Stadt?
b) Sind deine Eltern einverstanden?
c) Ich komme zu spät.
d) Wir nehmen ein Taxi.
e) Wo ist dein Rucksack?
f) Ich habe euch am Bahnhof gesucht.
1C2
Du zeigst mir
Lüneburg.
Andy
Vivian
Jennifer
der Taxifahrer
niemand
1C3
Hoffentlich fahren
die beiden nicht
wieder nach
Hause.
Wir nehmen ein Hallo, sind das
Taxi und fahren eure
zu ihm nach
Rucksäcke?
Hause.
x
Kommt herein!
Wird das nicht zu
teuer?
x
x
x
x
x
5, 1, 6, 2, 4, 3
98
Kapit01.qxd
10/6/01
D
1D1
1D2
5:34 PM
Page 99
1f, 2c, 3d, 4b, 5e, 6a,
1
K
A
6
F
F
E
E
H
A
U
2
P
R
A
T
E
R
3
W
A
L
E
S
4
H
A
U
S
B
O
O
T
5
F
L
U
G
H
A
F
E
N
N
M
O
B
I
L
W
O
H
S
1D3
a)Wir haben unsere Ferien in Italien verbracht. Zwei Wochen lang waren wir in unserem Sommerhaus.
b) In Rom habe ich meine Freundin besucht. Ich habe mir auch die Stadt angesehen.
c) Jeden Tag sind wir viel gewandert und ans Meer gegangen.
d) Wir haben uns sehr gut erholt.
1D4
1b) in Frankreich
2b) Connoisseur
3a) in England
E
1E2
c, h, e, d, b, f, a
1E5
1. die Sonne, 2. die Aussicht, 3. die Alm, 4. der Flughafen, 5. das Getreide
Kapitel 2
A
2A2
a) Sein
b) Er (...) sich
c) uns
d) Er
2A5
1–B–d
2–C–f
3–D–h
4–H–e
5–G–a
6–A–c
7–F–g
8–E–b
2A7
a) Lieblingsbeschäftigung
b) Hof
c) Maschinen
d) Schweine
e) Sommer
2A8
a) Zu Hause spiele ich manchmal Klavier.
b) Ich treibe viel Sport.
c) Mich interessiert alles, was mit Pferden zu tun hat.
d) Am liebsten ist mir immer noch mein Computer.
e) Ich bin gut mit Olaf und Andy befreundet, wir erzählen uns Geschichten oder grillen zusammen.
f) Ich interessiere mich für Sport, gehe zur Jugendfeuerwehr, schwimme und reite.
g) In meiner Freizeit höre ich Musik und treffe mich gerne mit Freunden.
99
Kapit01.qxd
10/6/01
B
2B4
2B6
C
2C1
5:34 PM
Page 100
Schlagzeug – spielen
Billard – spielen
im Garten – spielen, arbeiten
Rollschuh – laufen
Drachen – steigen lassen
Steine – sammeln
Briefmarken – sammeln
kolejno: schwimmen, Klavier spielen, kegeln, Rad fahren
vorige Woche, vorgestern, gestern, heute früh, heute Nachmittag, heute Abend, morgen, übermorgen,
heute in einer Woche
2C3
1f, 2b, 3c, 4d, 5a, 6e
2C4
Sagt (...) habe (...) Fragt (...) soll
2C5
a) die
b) dich
c) uns
2C6
1d, 2g, 3b, 4f, 5h, 6c, 7i, 8a, 9e
D
2D1
b, d, f, c, a, e
d) keine
e) wann
f) vor
2D2
b) Fahre links!
c) Wende nicht!
d) Gewähre die Vorfahrt!
e) Halte und gewähre die Vorfahrt!
f) Fahre geradeaus!
2D6
A1, B9, C4, D6, E5, F7, G2, H3, I8
2D7
5a Nein. 9b Nein. 11c Ja. 8d Nein. 2e Nein.
E
2E1
a) klub wędkarski
b) egzamin na wędkarza sportowego
c) zapisałem się
d) wędkowanie drużynowe
e) je (żre)
f) dzikie świnie
2E3
angemeldet, ausfüllen, senden, teilgenommen, stattfinden, geübt, mitmachen
2E4
angemeldet, ausgefüllt, gesendet, teilgenommen, stattgefunden, geübt, mitgemacht
2E6
1b, 2d, 3f, 4e, 5c, 6a
2E8
a) Verein, b) treffen, c) Versammlungen, d) heißt, e) Motto, f) Wissen, g) Mitgliedsbeitrag
100
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 101
2E9
Rafael – Widder – Hund – Cello
Melanie – Waage – Papagei – Klavier
Anika – Krebs – Katze – Geige
Maria – Jungfrau– Schildkröte – Klarinette
Lukas – Skorpion – Goldfisch – Saxophon
2E10
1c, 2e, 3a, 4g, 5f, 6b, 7d
2F1
a) przez całą noc
b) przeżycie
c) młodzi duchem
d) urządza/organizuje
e) wygodne
2F3
a) r, b) f, c) o, d) f, e) r, f) o, g) r, h) r,
Kapitel 3
A
3A2
Inseln: Helgoland, Sylt
Meere: die Nordsee, die Ostsee
Seen: der Chiemsee, der Bodensee
Städte: Lübeck, München
3A3
das Fahrrad: Er ist Rad gefahren.
das Segelboot: Er hat gesegelt.
die Sonnenbrille: Er hat sich gesonnt.
der Grill: Er hat gegrillt.
der Badeanzug: Sie hat gebadet.
das Feuerzeug: Er hat am Lagerfeuer gesessen.
die Karten: Er hat Karten gespielt.
die Wanderschuhe: Er ist gewandert.
die Eintrittskarte: Er war im Museum.
3B5
A5, B2, C4, D1, E3
B
3B1
6a, 2b, 5c, 1d, 4e, 3f
3B2
C
3C1
3C3
a) alle
b) ja
c) 18
d) 14 Uhr 42 (frühestens)
e) 2 oder 4
1c – Ich fahre an den Chiemsee, weil man dort segeln kann.
2d – Ich fahre nach Galtür, weil man dort Ski fahren kann.
3a – Ich fahre nach München, weil man dort Museen besichtigen kann.
4b – Ich fahre nach Warschau, weil man dort den Łazienki−Park besuchen kann.
kolejno: Schiff, Disco, warm, Strand, Land, Zimmer
Bus, Klasse, Fahrradtour, ausschlafen, aussieht, Flugzeug
101
Kapit01.qxd
10/6/01
3C4
D
3D1
5:34 PM
Page 102
a) Ich gehe ins Schwimmbad, weil ich schwimmen will.
b) Lukas bleibt zu Hause, weil er kein Fahrrad hat.
c) Herr Müller fährt nach Italien, weil er Pizza mag.
d) Florian spielt nicht Fußball, weil er krank ist.
e) Ich reite nicht, weil ich kein Pferd habe.
der Gummistiefel, der Schlafsack, der Regenmantel, der Mückenspray, die Sonnenbrille, die Zahnbürste,
der Tennisschläger, das Handtuch, das Kartenspiel
3D4
a) Spieler
b) Faust
c) Reihe
d) Streichholz
e) gewinnt
f) Kästchen
3D5
D, C, E, B, A, F
3D6
B1, A2, C3, D4
E
3E1
g) Strich
h) Kreuz
i) meisten
j) nennt
k) Buchstaben
l) passendes
a) das Wohnzimmer
b) das Geburtsdatum
c) die Zeitschrift
d) heiraten
3E3
a) Vor der Abreise soll man den Zeltplatz aufräumen.
b) Man darf nicht auf dem Feuer kochen.
c) Man soll den Müll in die Behälter werfen.
d) Mit dem Auto und auf dem Fahrrad darf man nur auf den Fahrwegen fahren.
e) Am Nachmittag und in der Nacht darf man nicht musizieren und Radio hören.
f) Die Hunde soll man an der Leine spazieren führen.
g) Man darf nichts kaufen und verkaufen.
3E4
a) das Fundbüro
b) die Apotheke
c) der Regenmantel
d) der Geldschein
e) die Kapelle
f) der Flughafen
Kapitel 4
A
4A1
Rathaus, Straße, Brunnen, Denkmal, Tierhandlung, Schlange, Kaninchen
4A2
R A T H A U S
M S P K K
K
U C O
A
I
S H S N U
R
E U T O F
C
I
U L B A H N H O F
M E
A
E
U
S
102
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 103
4A3
die Jungen auf Skateboards, das Denkmal, die Menschen am Restaurant, der Baum, der Bus, Fahrgäste,
die Frau mit dem Kinderwagen, die Turmuhr, die Fahrräder vor der Schule, das „Media Center”,
die Tierhandlung, die „Sportwelt Schmitt”, das Verkehrszeichen, das Taxi
4A4
Links neben dem Bahnhof steht ein Parkhaus.
In der Ecke steht ein Geldautomat, neben dem Geldautomaten
ein Müllbehälter.
Vor dem Bahnhof gibt es eine Bushaltestelle.
Hinten steht eine öffentliche Toilette.
Hinter der Baustelle sehen wir den Reichstag.
Vorne rechts ist der Fernsehturm.
4B1
9a, 5b, 1c, 10d, 2e, 6f, 3g, 8h, 4i, 7j
4B2
1g, 2a, 3b, 4c, 5d, 6f, 7j, 8e, 9h, 10i
4B3
a) vorbeifahren, b) zeigt, c) abbiegt, d) kommt, e) bleibt, f) kreuze
4B4
1E, 2G, 3B, 4A, 5D, 6F, 7C, 8H
C
4C1
1d, 2c, 3f, 4e, 5a, 6b
4C2
a) zur
b) zum
c) am ... vorbei
d) zum
e) am
4C5
A. die Ampel
B. der Bürgersteig
C. die Fußgängerzone
D. der Briefkasten
E. der Zebrastreifen
F. der Fahrscheinautomat
G. das Parkhaus
H. das Verkehrszeichen
D
4D2
E
4E2
4E3
f) Unter dem
g) auf der rechten
h) in diese
i) die nächste
1d) das Auto waschen
2d) Zahnpasta kaufen
3c) Ostereier färben lassen
4e) gebrauchte Ersatzteile verkaufen
a) trafen
b) fuhren
c) hatten
d) kamen .... an
e) mussten
f) ging .... los
g) bekamen
h) konnte
i) fanden
j) begann
k) hieß
l) zeigte
a) dem
b) mir
c) die
d) Sie
e) meinen
f) dem
g) dem
103
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 104
Kapitel 5
A
5A1
Spielsachen: 4, 5, 6, 8, 16
Haushaltsgeräte: 3, 9, 12, 17
Kleidung: 1, 10, 11, 13
Fahrzeuge: 2, 7, 14, 15
5A2
1c, 2g, 3e, 4b, 5–, 6d, 7a, 8f
5A3
ein interessantes Konzert – ein grüner, geblümter Badeanzug – ein großes Schwimmbad – ein teures
Klavier – eine billige Angel – ein wichtiges Verkehrszeichen – ein kleiner Tisch
5A4
Maskulinum
Femininum
Neutrum
Plural
Nominativ
-er
-e
-es
-e
Genitiv
-en
-en
-en
-er
Dativ
-en
-en
-en
-en
Akkusativ
-en
-e
-es
-e
5A5
B
5B2
Was?
Preis?
Besondere Merkmale?
Anzeige 1
ein Auto
9500 Franken
dunkelblau, 5-plätzig
Anzeige 2
ein Tisch
?
aus Nussbaum
Anzeige 3
ein Teppich
8700 Franken
etwa 60 Jahre alt
Anzeige 4
ein Computer mit Drucker
550 Franken
nur privat gebraucht
a) Bin ich schon dran?
b) Bedienen Sie auch hier?
c) Was kostet das?
d) Wie teuer ist das?
e) Geben Sie mir bitte eine Quittung darüber!
f) Haben Sie eine Tüte für mich?
g) Kann ich Ihnen helfen?
h) Kommt noch etwas dazu?
i) Soll ich es einpacken?
5B3
b) antworten
c) ansprechen, fragen, bedienen
d) antworten, anbieten
e) äußern
f) beantworten, stellen
g) antworten
h) anbieten, verkaufen
i) treffen
j) beenden, anfangen, führen
5B4
a) Roller
b) Kreuzung
c) Lehrer
d) schwimmen
e) Wohnung
f) trinken
104
Kapit01.qxd
10/6/01
C
5C1
5:34 PM
Page 105
a) war
b) hat
c) gegeben
d) war
e) sind
f) gegangen
g) haben
h) gekauft
i) habe
j) gekauft
k) sind
l) gegangen
5C2
1h, 2d, 3g, 4a, 5c, 6e, 7g, 8b
5C4
b) Er hat sich ein interessantes Buch gekauft.
c) Sie hat sich eine neue CD gekauft.
d) Sie hat sich einen komischen Roller gekauft.
e) Sie hat sich ein teures Fahrrad gekauft.
f) Sie hat sich ein schickes Kleid gekauft.
g) Er hat sich eine japanische Kamera gekauft.
5C5
b) Das interessante Buch gehört Andreas.
c) Die neue CD gehört Jenny.
d) Der komische Roller gehört Jana.
e) Das teure Fahrrad gehört Marie.
f) Das schicke Kleid gehört Madlen.
g) Die japanische Kamera gehört Christian.
5C6
D
5D1
5D2
Maskulinum
Femininum
Neutrum
Plural
Nominativ
-e
-e
-e
-en
Genitiv
-en
-en
-en
-en
Dativ
-en
-en
-en
-en
Akkusativ
-en
-e
-e
-en
a) die Flasche, das Weinglas
b) der Gummistiefel, der Schlauch
c) der Stuhl, der Tisch, der Schrank, das Bett
d) der Gürtel, die Schuhe, der Mantel
e) der Knopf der Topf
f) die Zeitung, das Buch
g) die Tasse, der Teller
h) der Kugelschreiber, die Federtasche, das Lineal
i) das T−Shirt, die Bettwäsche, das Tischtuch
j) der Pullover, die Mütze
a) polnischen
b) deutschen
c) Alte
d) kleinen
e) große
f) roten
105
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 106
5D3
Maskulinum
Femininum
Neutrum
Plural
Nominativ
-er
-e
-es
-e
Genitiv
-en
-er
-en
-er
Dativ
-em
-er
-em
-en
Akkusativ
-en
-e
-es
-e
5D4
a) Mein Auto ist rot.
b) Vor dem Haus steht ein rotes Auto.
c) Die kleinen Ratten gehören Julia.
d) Die Ratten sind klein.
5D5
Sie trägt eine schwarze Jacke mit silbernen Knöpfen, eine schwarze, lederne Handtasche, einen dunkel−
blauen Rock, blaue, seidene Strümpfe und dunkelblaue Schuhe.
Er trägt eine französische Krawatte, ein weißes Hemd, einen schwarzen Ledergürtel, schwarze Socken und
italienische Schuhe.
E
5E1
a) Haben
b) Welchen
c) Was für
d) Wie viel
e) Wie oft
f) Wo
5E2
3, 2, 1
5E3
1, 2, 3
5E4
a) Wohin geht Miriam?
b) Was für Röcke, Kleider und Jeans zieht sie am liebsten an?
c) Wie findet Miriam Schlaghosen?
d) Wer zieht die Schuhe richtig an?
Kapitel 6
A
6A1
a) Lukas fährt nach Österreich.
b) Anna fährt in die Schweiz.
c) Łukasz fährt nach Deutschland.
d) Tim fährt nach Polen.
6A3
a) Die Hauptstadt Polens ist Warschau.
b) Die Fläche Polens beträgt 312 000 Quadratkilometer.
c) Polen hat etwa 38 Millionen Einwohner.
d) Polen besteht aus 16 Woiwodschaften.
e) Der längste Fluss Polens ist die Weichsel.
f) Warschau und Krakau liegen an der Weichsel.
6A5
a) Wien
b) Bern
c) Berlin
d) Franken
e) Prater
f) Weichsel
g) Tatra
h) Mozart
106
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 107
T F W W P
A R
I
M T A E
E R
I
A
O R N N C T
Z A K
H E
A
E
S R
R
N B E R N
T B E R L
B
6B1
I
N
a) Brüssel, die Hauptstadt Belgiens, liegt fünfzig Grad einundfünfzig Minuten Nord und vier Grad
zweiundzwanzig Minuten Ost.
b) Paris, die Hauptstadt Frankreichs, liegt achtundvierzig Grad zweiundfünfzig Minuten Nord und zwei
Grad einundzwanzig Minuten Ost.
c) Rom, die Hauptstadt Italiens, liegt einundvierzig Grad vierundfünfzig Minuten Nord und zwölf Grad
dreißig Minuten Ost.
d) London, die Hauptstadt Großbritanniens, liegt einundfünfzig Grad einunddreißig Minuten Nord und
null Grad sechs Minuten Ost.
e) Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, liegt zweiundfünfzig Grad einunddreißig Minuten Nord und
dreizehn Grad sechs Minuten Ost.
6B3
Tschechien grenzt im Norden an Polen.
Frankreich grenzt im Süden an Spanien.
Italien grenzt im Norden an Österreich.
Polen grenzt im Osten an Weißrussland.
Spanien grenzt im Westen an Portugal.
Griechenland grenzt im Osten an die Türkei.
Finnland grenzt im Osten an Russland.
Die Schweiz grenzt im Norden an Deutschland.
Österreich grenzt im Osten an Ungarn.
Norwegen grenzt im Osten an Schweden.
Ungarn grenzt im Norden an die Slowakei.
6C1
Die Schweden sind hilfsbereit und freundlich.
Die Jahreszeit, die in Schweden am schönsten ist, ist der Sommer.
In Schweden kann man in den Seen schwimmen, und in den Wäldern spazieren gehen.
Jessica möchte nicht nach Schweden ziehen, weil es ihr dort zu einsam ist.
Das Ferienhaus liegt am See.
6C2
Ich steige in Warschau ein.
Der Zug fährt um 14 Uhr ab.
Ich muss in Poznań, Rzepin, Frankfurt und Berlin umsteigen.
Mein Zug kommt in Zürich um 9.34 Uhr an.
6C3
a) Wo muss ich umsteigen?
b) Wann bin ich in Zürich?
c) Wie lange warte ich in Frankfurt?
d) Wie viel Zeit habe ich in Berlin?
107
Kapit01.qxd
10/6/01
D
6D1
5:34 PM
Page 108
Ivana – die Leute sitzen in der Nacht draußen
Dennis – viele Deutsche
Sören – verheiratete Frauen tragen Schwarz
Elisa – die Leute fahren viel mit dem Taxi
Kapitel 7
A
7A1
7A3
1. der Stern, 2. bewölkt, 3. der Mond, 4. der Himmel, 5. die Wolke, 6. das Ufer, 7. regnen,
8. der Fluss, 9. donnern
der, das
die
die Birke, die Pflaume, die Eiche, die Erdbeere, der Ahorn, der Apfel, der Flieder, der Pfirsich,
das Vergissmeinnicht
die Tanne, die Rose, die Nelke, die Ananas,
die Orange, die Tulpe, die Birne
7A4
B
7B1
Morgen geht es los auf eine Kanu−Fahrt.
Morgen regnet es bestimmt nicht.
Hm, das Wetter ist nicht sonnig, aber ich denke nicht, dass es heute regnet.
Oh, es wackelt aber!
Also noch mal. Was macht ihr, wenn es doch regnet und donnert?
So, dann geht es los!
Es ist hier so schön und still.
kolejno: 1. Mach, 2. verrückt, 3. vergessen, 4. Claudia, 5. besser, 6. wird, 7. sonniger, 8. Tage,
9. stärker, 10. gerne, 11. schöner
7B2
1 M A C H
2 V E R R U E C K T
3 V E R G E S S E N
4 C L A U D
I
A
5 B E S S E R
6 W
7 S O N N
I
I
R D
G E R
8 T A G E
9 S T A E R K E R
10 G E R N E
11 S C H O E N E R
7B3
1. Niederschläge, 2. das Gewitter, 3. die Temperatur, 4. bewölkt, 5. die Sonne (sonnig)
7B4
kolejno: stärker, am stärksten
7B5
(...) Im Norden, im Süden und in Russland.
(...) In Deutschland und Italien.
108
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 109
(...) Im Südosten Europas.
(...) In der Türkei, in Griechenland und Rumänien.
7B7
C
7C2
7C3
1. Ich denke darüber nach, was ich machen soll.
2. An manchen Tagen schaue ich einfach
stundenlang Fernsehen.
3. Manchmal gehen wir dann auch im Regen
spazieren.
4. Meine Kleidung ist dann so schmutzig.
5. Wenn ich Lust habe, mache ich auch die
Hausaufgaben.
6. Wenn ich überhaupt keine Idee habe,
mache ich die Hausaufgaben.
7. An manchen regnerischen Tagen räume ich
mein Zimmer auf.
8. Wir sprechen über die vielen
Hausaufgaben, die wir immer aufhaben.
a) die Sonne, b) fällt, c) bewölkt, d) Niederschläge, e) hin und wieder, f) Regenfälle
1. Die Schweiz wird morgen mit Wolken
bedeckt sein.
2. Im Süden ist es trocken und ab und zu
scheint die Sonne.
3. In Kärnten und in der Steiermark regnet es
stärker.
4. Nur selten wird es sonnig.
5. Vom Rheinland bis Sachsen regnet es leicht.
6. Im Mittelland, in Wallis und in Graubünden
wird es gelegentlich regnen.
7C6
Ich überlege, was ich machen soll.
An manchen Tagen mache ich einfach einen
Fernsehtag.
Manchmal machen wir auch einen
Spaziergang im Regen.
Meine Klamotten sind dann so dreckig.
Wenn ich Bock habe, mache ich auch die
Hausaufgaben.
Wenn mir überhaupt nichts einfällt, mache ich
die Hausaufgaben.
An manchen Regentagen räume ich mein
Zimmer auf.
Wir reden über die vielen Hausaufgaben, die
wir immer aufbekommen.
In der Schweiz wird es morgen bewölkt sein.
Im Süden ist es trocken und hin und wieder
scheint die Sonne.
In Kärnten und in der Steiermark fällt stärkerer
Regen.
Nur selten wird die Sonne hervorschauen.
Vom Rheinland bis Sachsen kann es zu
leichten Regenfällen kommen.
Man muss sich im Mittelland, in Wallis und in
Graubünden auf gelegentliche Niederschläge
einstellen.
1 r, 2 f, 3 r, 4 r, 5 f
D
7D6
1. Knochen, 2. Milch, 3. Heu und Gras, 4. Löwenzahn, 5. Sonnenblumenkerne
7D7
kolejno: schnell, schlauer
7D9
1 r, 2 r, 3 f, 4 r, 5 r
109
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 110
E
7E1
1 W A E L D E R
2 A L P E N
3
I
N S E L
4 L A N D S C H A F T E N
5 O S T S E E
6 S T R A N D
7 Z W E
I
8 K U E S T E
9 G E B
I
R G E
7E2
1 f, 2 r, 3 f, 4 f, 5 f, 6 r, 7 r, 8 f, 9 f, 10 r
7E3
1. Pia möchte in die Wüste fahren. 2. Kai möchte zum Nordpol fahren. 3. Marie möchte in die Karibik
fahren. 4. Linda möchte in den Urwald fahren.
Kapitel 8
A
8A1
a) Sport, b) Inlineskates, c) Rad, d) bequemer, e) weiterf..., f) laufen, g) kaputt, h) Bett
8A3
a) Hochsprung, b) Basketball, c) Fußball, d) Tennis
8A4
a) Wenn du willst, können wir einen Spaziergang machen.
b) Wenn du willst, können wir ein Stückchen weiterfahren.
c) Wenn es nicht regnet, macht Vivian mit ihrem Vater Sport.
d) Wenn der Vater stärker in die Pedale tritt, muss Vivian schneller laufen.
e) Wenn wir morgen gutes Wetter haben, machen wir eine Kanu−Fahrt.
f) Wenn es donnert und regnet, kommen wir ans Ufer.
B
8B1
a 4, b 6, c 2, d 1, e 7, f 8, g 3, h 5
8B2
a) Salat ist gesund, aber der Körper braucht auch Fett.
b) Gesunde Ernährung ist wichtig, denn sie gibt dem Körper Energie.
c) Ich esse nicht nur Hamburger, aber ich esse sie gerne.
d) Ich bin in der Jugendfeuerwehr, denn es macht Spaß.
e) Es ist ungesund, aber es schmeckt.
f) Ich trainiere Tischtennis und gehe auch schwimmen.
8B3
a) üben, b) zeichnen, c) kleine, d) denken, e) Konzentration, f) essen
110
Kapit01.qxd
10/6/01
8B4
5:34 PM
Page 111
1. Ich esse viel Obst und Gemüse.
Ich ernähre mich viel von Gemüse und Obst.
2. Eine Zeit lang habe ich auch mal
vegetarisch gegessen.
Eine Zeit lang war ich auch mal Vegetarierin.
3. Ich hatte mal wieder Lust auf Fleisch.
Ich hatte mal wieder Appetit auf Fleisch.
4. Ich trinke fast keine Cola oder Fanta,
sondern lieber Wasser.
Ich trinke so gut wie keine Cola oder Fanta,
sondern lieber Wasser.
5. Sport bedeutet mir sehr viel.
Sport ist sehr wichtig für mich.
6. Ich gehe jeden Tag joggen.
Ich gehe täglich joggen.
7. Salzkristalle aufgelöst in Wasser tun auch Salzwasser ist auch gut für die Konzentration
der Konzentration und Gesundheit gut.
und die Gesundheit.
C
8C1
8. Ich bin schon damit einverstanden, dass
Salat gesund ist.
Das stimmt schon, dass Salat gesund ist.
9. Fast Food ist also nicht schlimm, weil in
jedem Hamburger alles ist, was der
Körper braucht.
Fast Food ist also nicht schlimm, denn in
einem Hamburger ist alles, was der Körper
braucht.
10. Ich ernähre mich natürlich nicht nur von
Hamburgern.
Ich esse natürlich nicht nur Hamburger.
11. Gesundes Essen hilft auch nicht, wenn
man sich nicht bewegt.
Die gesunde Ernährung hilft auch nicht, wenn
man sich nicht bewegt.
12. Ich mache mir über die gesunde
Ernährung keine Gedanken und esse
eigentlich alles.
Ich denke gar nicht an die gesunde
Ernährung, und esse eigentlich alles.
13. Mein Lieblingsessen sind Kartoffelchips.
Besonders gern esse ich Kartoffelchips.
14. Ich weiß, es ist ungesund, aber es ist
lecker.
Ich weiß, es ist ungesund, aber es schmeckt
gut.
der Opel, der Honda, der BMW, der Porsche
8C2
kolejno:
Hast du den Unfall gesehen?
Kannst du es genauer beschreiben?
Hast du nach dem Krankenwagen telefoniert?
8C4
por. klucz do zadań z podręcznika Fantastisch! 2, zadanie 8C3
D
8D3
kolejno: a), b), c), i), e), d), g), f), h), j)
8D4
Im Brief von Andreas
Im Brief des Herrn Weber
Briefanrede
Hallo, Łukasz!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Grußformel
Viele Grüße
Hochachtungsvoll
8D5
należy wpisać: w pole 6 – nazwę ulicy z numerem domu, numer telefonu
w pole 7 – numer rejestracyjny pojazdu
8D6
a 4, b 1, c 6, d 3, e 5, f 2
111
Kapit01.qxd
10/6/01
8D7
E
8E1
5:34 PM
Page 112
A – Allzu viel ist ungesund. / Eile mit Weile.
B – Der Klügere gibt nach.
C – Wer der Erste, der der Beste.
D – Die Letzten werden die Ersten sein.
A – wandern
B – frische Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft
C – Alkohol, Nikotin und Drogen
D – nicht genügend schlafen
E – den Fernseher abschaffen
F – viel Verkehr und Lärm
G – sich in der Natur entspannen
H – Vegetarier sein
8E2
1 f, 2 r, 3 r, 4 f, 5 f, 6 r, 7 r
8E3
1 b, 2 b, 3 b, 4 a, 5 a, 6 b
Kapitel 9
A
9A1
kolejno: zu, lachen, höre, Lust, Wunsch, reden, angenehm, Es, fernzusehen, Pflicht, zu verändern, soll,
machen, verabreden
9A3
1 b, 2 c, 3 a, 4 b, 5 c, 6 b
9A4
Lust auf Hausaufgaben, schlechte Tage, man ist nicht allein, sich richtig ausschlafen, nicht an Sorgen
denken, alles geht vorbei, ein großer Streit mit den Eltern, Geschwister nerven
B
9B1
9B2
a) Sie gingen 9 Jahre miteinander.
Sie waren 9 Jahre zusammen.
b) Sie fuhren zelten an den Bodensee.
Sie fuhren zum Zelten an den Bodensee.
c) Auf dem Campingplatz war fast kein Mensch.
Auf dem Campingplatz gab es fast keine Menschen.
d) Das war Liebe auf den ersten Blick.
Sie verliebten sich sofort ineinander.
e) Sie lassen sich nie scheiden.
Sie trennen sich nie.
a) Bevor meine Eltern heirateten, waren sie 2 Jahre zusammen.
b) Als sie auf dem Campingplatz angekommen sind, hat es da fast keine Menschen gegeben.
c) Immer wenn sie spazieren gingen, planten sie ihre Zukunft.
d) Es hat nicht mehr lange gedauert, bis sie geheiratet haben.
C
9C1
kolejno: haben, schenken, gehen, gehen, sein, feiern
9C2
1 b, 2 d, 3 a, 4 c
9C3
1 c, 2 c, 3 a, 4 a
112
Kapit01.qxd
10/6/01
5:34 PM
Page 113
D
9D1
1 b, 2 c, 3 d, 4 e, 5 a
9D2
1 r, 2 r, 3 r, 4 r, 5 f, 6 f, 7 r, 8 r, 9 f, 10 f, 11 f
9D4
kolejno:
Weil sie ganztags arbeiten.
Er muss den Hund Gassi ausführen, einkaufen und täglich Staub saugen.
Weil ihre Mutter vor zwei Jahren gestorben ist.
Jeder hat etwas zu tun. Jeder putzt einen Raum.
9D6
1 b, 2 c, 3 a
9D9
a) danken, haben, b) leben, heiraten, c) vorsagen, hervorsagen, d) scheiden, anziehen, e) aus, dafür
Kapitel 10
A
10A1
A – geboren, B – getauft, C – Pastor, D – Schultag, E – Kindergarten, F – Konfirmation G – wurde,
H – wurden
10A2
a) Nicole wurde am 28.11.1987 geboren.
b) Am 3. April wurde sie auf den Namen Nicole getauft.
c) Die Geburt meiner Schwester wurde in unserer Familie mit großer Freude gefeiert.
d) Ina wurde auch vom Pastor Hartmann getauft.
e) Als Ina dann in den Kindergarten kam, kam ich in die Schule.
f) Schön war meine Schultüte zur Einschulung.
g) Nett war die Idee meiner Eltern, auch meiner Schwester Ina eine kleine Schultüte zu geben.
h) Der erste Schultag begann mit einem Gottesdienst.
i) Im Alter von 15 Jahren wurde ich in die Gemeinde aufgenommen.
10A3
a) Ich wurde in der Kirche auf den Namen Agnieszka getauft.
b) Im Kindergarten wurden Nikolaus und Weihnachten gefeiert.
c) Die Taufe wurde mit großer Freude gefeiert.
d) Mit sieben Jahren wurde ich eingeschult.
e) Unsere ganze Klasse wurde fotografiert.
f) Im Alter von 15 Jahren wurde ich konfirmiert.
g) Mein fünfzehnter Geburtstag wurde schon gefeiert.
B
10B1
1 f, 2 d, 3 g, 4 e, 5 c, 6 b, 7 a
10B2
1 A, 2 C, 3 F, 4 E, 5 D, 6 B, 7 G
10B3
Aktiv
Passiv
Präsens
Jurek macht ein Foto.
Ein Foto wird von Jurek gemacht.
Präteritum
Jurek machte ein Foto.
Ein Foto wurde von Jurek
gemacht.
Perfekt
Jurek hat ein Foto gemacht.
Ein Foto ist von Jurek gemacht
worden.
113
Kapit01.qxd
10/6/01
10B4
C
10C1
10C3
5:34 PM
Page 114
a) Das Auto wird repariert.
b) Ein neues Haus wird gebaut.
c) Ein Baby wird gewaschen.
d) Ein Baby wird gefüttert.
e) Die kleine Ola wird getauft.
f) Ein Teddybär wird gefüttert.
kolejno: Text 1 – am Abend, Weihnachtsbaum, Geschenke
Text 2 – Neujahr, Essen, Raketen
Text 3 – Frühling, Eier, Osterhasen, −frühstück
Feiertage: Neujahr, Dreikönigsfest, Karneval / Fasching / Fastnacht, Ostern, Pfingsten, Erntedankfest,
Weihnachten, Silvester
D
10D1
a) die Bischofsmütze, b) der Weihnachtsbaum, c) der Karpfen, d) der Osterhase
10D2
a) Nikolaustag, b) Weihnachten, c) Heiliger Abend, d) Ostern
10D3
a) gekocht / ausgeblasen, b) gefärbt / angemalt, c) verziert, d) aufgehängt / versteckt, e) gelegt / gebracht
10D5
Der heilige Martin: 1, 2, 4, 3
Der Martinstag: 3, 2, 1
10D6
1 c, 2 c, 3 b, 4 b, 5 a, 6 b
Kapitel 11
A
11A1
kolejno: an, auf, los, ab, zurück, auf
11A2
b) ... um dreizehn Uhr auf.
c) ... einen anderen Lehrer.
d) ... ganz gut.
e) ... die Pausen, der Sportunterricht und die Ferien.
f) ... in jedem Schuljahr.
g) ... die Prüfungen.
11A3
kolejno: ist, stehe, Uhr, Früh, fahre, zur, Uhr, Unterrichtsbeginn, mindestens, Stunden, Woche, Stunden,
Nach, gehe, Hause, und, ich, Diesen, ich, ihn, Jahre, Tage, Woche, noch, aber, ich, Abschluss
B
11B1
1 b, 2 d, 3 a, 4 c,
5 c, 6 a, 7 d, 8 b,
9 d, 10 a, 11 b, 12 c,
13 c, 14 d, 15 b, 16 a
11B2
1 b, 2 b, 3 c, 4 b
11B3
kolejno: B, D, F, E, C, A
114
Kapit01.qxd
10/6/01
C
11C1
11C2
D
11D1
11D3
5:34 PM
Page 115
1. Toiletten (auch Schüler), 2. Teppiche, Fenster, 3. Wände, Schulgebäude, 4. Renovierungsarbeiten,
Toilettenpapier
Die Schule soll neu gestrichen werden.
Sie soll auch tapeziert werden.
1. Mit, eingeschult, 2. dauert, 3. Schultypen, 4. besuchen, Alter, 5. Das Abitur, 6. Matura/Reifeprüfung,
7. Hochschule, Universität, 8. Notenskala, 9. Note, Sechs
Schularten – Grundschule, Hauptschule, Gymnasium
Noten – (1–5) 1: sehr gut, 5: ungenügend
Fremdsprachen – Englisch, Französisch, Latein
Schullänge – 8.10 bis 14.40 Uhr
Schuluniform – Nein, sie ist keine Pflicht, aber einige Schulen haben sie eingeführt.
Schulabschluss – Hauptschulabschluss, Matura

Podobne dokumenty