PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”

Transkrypt

PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”
PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”
W październiku 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał porozumienie ze
Stowarzyszeniem „Polska Federacja Producentów Żywności” w sprawie współpracy przy
realizacji programu pt.: „Trzymaj formę” w roku szkolnym 2006/07 w klasach I-III szkół
gimnazjalnych i klasach V-VI szkół podstawowych.
Dodatkowo program zyskał aprobatę :
- Ministerstwa Edukacji Narodowej
- Ministerstwa Sportu
- Instytutu Żywności i Żywienia
- Zakładu Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka,
CEL GŁÓWNY
Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na
zdrowie
/promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety/
CELE SZCZEGÓŁOWE
„ kształtowanie prozdrowotnych nawyków /stylu życia i sposobu odżywiania/.
„ zachęcenie do aktywności fizycznej (zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i
rekreacji)
„ dostarczenie wiedzy z zakresu sposobu odżywiania, kładąc szczególny nacisk na
zróżnicowanie i zbilansowanie diety zarówno pod względem energetycznym jak i
odżywczym /posiłek wartościowy a nie kaloryczny/
„ dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na
opakowaniach produktów spożywczych
ADRESACI PROGRAMU
„ uczniowie szkół gimnazjalnych (I-III), szkół podstawowych (V-VI)
„
rodzice uczniów
UCZESTNICY PROGRAMU
„ dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna
„ pielęgniarki środowiska szkolnego
„ władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych
PARTNERZY PROGRAMU
„ Instytut Żywności i Żywienia
„ Instytut Matki i Dziecka
„ Ministerstwo Edukacji Narodowej
„ Ministerstwo Sportu
„ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
„ Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
„ Miesięcznik „Lider”
MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE
„ poradnik dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli pielęgniarek
środowiska szkolnego
„ broszura dla młodzieży i rodziców dot. zbilansowanej diety i znaczenia aktywności
fizycznej
„ plakat piramida zdrowia
„ internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, na wirtualnych
produktach informowanie o znakowaniu żywności)
„ podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne dla pionu żywienia w szkołach
„ zalecenia dotyczące sprzedaży produktów spożywczych w obiektach szkolnych
TREŚCI PROGRAMOWE
Żywienie młodzieży – zbilansowana dieta
Piramida zdrowia – bloki produktów
‰
‰
‰
‰
‰
Rozkład posiłków w ciągu dnia i % dobowe zapotrzebowanie na energię
Dzienne zalecenia żywieniowe dla młodzieży
Rola podstawowych składników odżywczych
Zasady zdrowego żywienia (10 zasad)
Alternatywne sposoby żywienia na przykładzie diety wegetariańskiej
Aktywność fizyczna
Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia:
‰ pożądana aktywność fizyczna dla dzieci i młodzieży
‰ test wydolności fizycznej (ćwiczenia)
‰ test sprawności fizycznej (ćwiczenia)
Przykłady z omówieniem metodycznym:
‰ ćwiczenia mięśni brzucha
‰ ćwiczenia mięśni bioder
‰ ćwiczenia mięśni grzbietu
‰ ćwiczenia mięśni klatki piersiowej
‰ ćwiczenia oddechowe
‰ ćwiczenia utrzymywania poprawnej postawy ciała
‰ ćwiczenia marszu
Piśmiennictwo uzupełniające
Na terenie województwa pomorskiego chęć realizacji programu zgłosiły 292 szkoły
gimnazjalne.
Dodatkowe informacje o programie można uzyskać na stronach internetowych:
http://www.trzymajforme.pl/index/ i http://www.pfpz.pl/index/.

Podobne dokumenty