Projekt - Powiat Kępiński

Komentarze

Transkrypt

Projekt - Powiat Kępiński
Uchwała Nr XXIX/150/2009
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu
w 2009 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.) i art. 35a
ust. 3, w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst
jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 92 z 2008r. z późn. zm.), Rada Powiatu Kępińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się podział zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane według algorytmu w 2009
roku przez Powiat Kępiński w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu, Kierownikowi PCPR
w Kępnie i Dyrektorowi PUP w Kępnie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 18 lutego 2009 roku
Podział środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2009 roku dla powiatu kępińskiego
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
1.
ZADANIA
PODZIAŁ ŚRODKÓW
Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
na rok 2009
Finansowanie wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z
art.11 (art. 35a ust.1 pkt 6a)
2.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)
3.
Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa
rolnego (art. 13)
4.
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
a) Adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności (art. 26ust.1 pkt.1)
b) Adaptacje lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w
zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b)
c) Zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c)
d) Rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26 (art.26 ust. 1 pkt 2)
5.
6.
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)
3.500
10.000
------------4.725
25.167
7.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)
8.
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)
---
RAZEM
--43.392
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej :
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1
pkt.7 lit. a)
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ( art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)
85.000
8.275
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c)
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit d)
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 10b ust.2)
591.840
Dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym zgodnie z art. 36 (art. 35 a ust.1 pkt 9c)
RAZEM
OGÓŁEM
--858.115
901.507
88.000
85.000
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/150/2009
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 18 lutego 2009 roku
w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w
2009 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W dniu 3.02.2009r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazał Staroście Kępińskiemu pisemną informację o wysokości
środków PFRON przypadających zgodnie z algorytmem w 2009r Powiatowi
Kępińskiemu.
Powiat Kępiński na rok bieżący otrzymał kwotę 901.507 zł. zgodnie z art. 35 a
ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych Rada Powiatu w drodze uchwały określa zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokość środków
„Funduszu”, które przeznacza na ich realizację.
Podziału środków na 2009r. dokonano mając na uwadze:
•
wysokość zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działania Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem – 591.840 zł, kwota ta stanowi 65,65%
ogólnego budżetu PFRON,
•
potrzeby środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych, określone na podstawie
analizy wykorzystania środków „Funduszu” w latach ubiegłych oraz ilości
wniosków już złożonych w roku 2009.
Po odjęciu zobowiązań pozostaje kwota 309.667 zł , którą przeznacza się na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Budżet PFRON przyznany Powiatowi Kępińskiemu w 2009 roku jest nie
wystarczający dla zaspokojenia zaewidencjonowanych potrzeb ponad 7.000 populacji
niepełnosprawnych mieszkańców. W tej sytuacji proponuje się przyjęcie priorytetów,
uwzględniających największe zapotrzebowanie na dany rodzaj świadczonej pomocy,
ujawnione w ilości złożonych w PCPR wniosków.
I tak w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej uwzględnia się:
• finansowanie wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w
ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11 (art.
35a ust.1 pkt 6a) – 3.500 zł;
• przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkłada do spółdzielni socjalnej (art.
12a) – 10.000 zł;
• dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art.26d) – 4.725 zł;
• dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych (art. 26e)– 25.167 zł,
W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uwzględnia się:
• dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych (35a ust.1 pkt7lit.a) 85.000 zł;
• dofinansowanie
sportu,
kultury
rekreacji
i
niepełnosprawnych( art. 35a ust.1 pkt7 litb) – 8.275 zł;
turystyki
osób
• dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, oraz przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt lit.c) – 88.000 zł
Środki przeznacza się na: wózki inwalidzkie, kule, balkoniki, protezy, pielucho
majtki, cewniki, peruki itp.
•
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d) – 85.000 zł
Środki te przekazuje się na: dostosowanie łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych, likwidacja progów, wykonanie podjazdów, zakup i montaż
windy, zakup dyktafonów, zakup powiększalników i aparatów telefonicznych
dla osób niewidomych lub niedowidzących) dzieci i dorosłych
niepełnosprawnych (corocznie zwiększa się ilość osób wnioskujących o to
dofinansowanie)
Ze względu na ograniczone środki budżetowe w 2009 roku odstępuje się od
dofinansowania zadań zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym
zgodnie z art. 36. ( art. 35a ust. 1 pkt 9c).
Podział środków na poszczególne zadania określa Załącznik Nr 1 do uchwały.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Podobne dokumenty