21.profilaktyka zdrowotna

Komentarze

Transkrypt

21.profilaktyka zdrowotna
40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17
tel.: (+32) 25-11-021, 25-11-241, fax: (+32) 25-10-985
www.silesia.org.pl, [email protected]
Stanowisko
Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie: profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom i rakowi szyjki macicy
Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie
systemowych zasad realizacji profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom i rakowi
szyjki macicy.
Uzasadnienie:
W bieŜącym oraz ubiegłym roku pojawiły się informacje o sytuacji epidemiologicznej
dotyczącej Inwazyjnej Choroby Meningokokowej (sepsa meningokokowa) w województwie
śląskim i opolskim oraz coraz większej liczbie odnotowywanych przypadków IchM w całym
kraju. Główny Inspektor Sanitarny w meldunku nr 8/B/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. podaje, iŜ
liczba odnotowanych przypadków IchM wyniosła 260 w skali kraju, gdzie w analogicznym
okresie 2006 roku odnotowano 156 przypadków (wzrost o 60%). Wobec takich informacji
oczywistym staje się fakt, iŜ mamy do czynienia z rosnącym w duŜym tempie zagroŜeniem dla
Ŝycia i zdrowia, a tym samym z koniecznością podjęcia działań przez administrację rządową
(Ministerstwo Zdrowia) mających na celu zminimalizowanie powstałego zagroŜenia. Jest to
tym bardziej istotne, iŜ istnieje szczepionka chroniąca przed jednym z typów meningokoków
(typ C).
Zamiast zdecydowanej reakcji i podjęcia działań przez Ministerstwo samorządy
gminne otrzymują często wytyczne Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
dotyczące konieczności rozwaŜenia przeprowadzenia dodatkowych działań profilaktycznozdrowotnych polegających na realizowaniu szczepień profilaktycznych. Niestety jest to
jednoznaczne z finansowaniem tych działań z budŜetów gmin. Prowadzi to do sytuacji,
w której uzaleŜniamy szansę na ochronę przed istniejącym zagroŜeniem od kondycji
finansowej samorządów. Władze gmin dostrzegają wagę problemu i popierają ideę działań
profilaktycznych, jednak wobec znacznego obciąŜenia budŜetów samorządowych zadaniami
juŜ realizowanymi, niejednokrotnie nie są w stanie wyasygnować dodatkowych kwot na nowe
przedsięwzięcia. Dlatego uwaŜamy, iŜ konieczne jest opracowanie przez Ministerstwo
Zdrowia systemowych zasad szczepień przeciwko meningokokom i przejęcie przez stronę
rządową kosztów związanych z realizacją tego zadania.
1
Drugim nie mniej waŜnym zagroŜeniem, które wyeliminować moŜna dzięki
prowadzeniu szczepień ochronnych jest zagroŜenie wystąpienia raka szyjki macicy. Jest on
drugim nowotworem co do częstości występowania u kobiet w Polsce. Co roku na chorobę tę
umiera ok. 2 000 Polek. Ministerstwo Zdrowia prowadzi obecnie Ogólnopolski Program
Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Celem przedsięwzięcia jest objęcie jak
największej liczby kobiet bezpłatnym badaniem cytologicznym (raz na 3 lata). Pozwoli to na
szybsze rozpoznanie wczesnych stadiów rozwoju nowotworu, a co się z tym wiąŜe
zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych tym nowotworem. Inicjatywa ta z pewnością
zasługuje na uznanie, niemniej jednak, uwzględniając skalę zjawiska w Polsce, uwagę
Ministerstwa Zdrowia naleŜałoby zwrócić równieŜ w kierunku zapobiegania powstaniu tego
nowotworu. Na polskim rynku istnieje szczepionka pozwalająca na znaczne obniŜenie ryzyka
raka szyjki macicy. Wprowadzenie systemowych szczepień wśród dziewcząt i młodych kobiet
zmniejszyłoby liczbę zachorowań, a tym samym w przyszłości znacznie ograniczyło koszty
leczenia. NaleŜy podkreślić, iŜ biorąc pod uwagę wysokie koszty zadania oraz jego
ogólnopolski charakter, powinno ono być realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.
Opracowanie projektu stanowiska:
Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Rybnika,
tel. 0-32 422 30 11 wew. 7210, 7230 fax. 0-32 422 41 24
2

Podobne dokumenty