Certyfikat Użytkowości

Transkrypt

Certyfikat Użytkowości
Zw iązek Kyno lo gic zny w Po ls ce
Zarząd Główny
ul. Nowy Swiat 35
OO- 029 WARSZAWA
ZAŚWIADCZENIE
- CERTIFICATE - CERTYFIKAT - BESTIiTIGUNG _ CERTIFICADO
Nazwa psa
Name of dog
MEISSA
Nomduchien
CzerwonY
TroP
Name des Hunde
Nombrę del perro
Rasa
Bręed
posokowiecbawarskiFCI 217
Race
Rasse
Raza
Data urodzenia
Datę of bińh
Płeć
Sex
Sexe
Geschlecht
Sexo
25.12. f006
Datedenaissance
Wurfdatum
SUka
Fecha de nacimiento
Numer rodowodu
Pedigree number
Num?rodulivredesorigines
PKR
VI- 1 1389
Zuchtbuchnummer
Numćro dę reeistro
Numertatuażu
Tatoonumber
Numćrodu tatouage
Tżitowierungsnummer
Nrimerodęl tatuaie
A4I4
Rodzajepróbi wyniki
Właściciel
Owner
Proprićtaire
Wiesława Jezewska
Eigentrimer
Prooietario
Miejsce zamięszkania
Residence
Konkurs
Kind of trial and ręsults
Pracy
etlęsrćsultats Posokowców
Typedel'ópreuve
DyplomII stopnia
łil}l5;T.ilo"T*..,xx'j'.,:u",
02 - 804 Warszawa,Jastrzębia 9
Domicile
StżindigerWohnort
Domicilio
This dog has succesfully
finishedthe requiredwor-king
trials and is entitledto be
registeredin the working class
at all FCI eńibitions (according
to the decision taken by the
General
Assembly of the FCI
in Madrid 1983).
Lę Chien sus-citć a passó
avęc succćs toutes les
ćpreuves exigees l' autorisanl
d s,inscrire dans la classę
de travail de toutes lęs
expositionsFCI
(selon dćliberationde l'Assemblćęgónórale de la FCI
d Madrit 1983).
Der genannteHund die
Erforderlichen
Arbeitsprtfu ngen bestanden
und ist damit be-rechtigt.bei
allen FCI-Ausstel-lungenin der
Arbeitsklasse gemeldet zu
Beschluss der
werden (gemżiss
lung in
FCI -General-versamm
Madrrtl 1983).
Este perro efectuado con
ęxito todas las pruebas
exigidaspara inscribirseen
la clase de trabajo de todas
las exposicionesdę la FCI
(segtn resolutiÓn de la
Asamblea generalde la FCI
En Madrid 1983).
W/w pies za|iczył,wymagane próby, co uprawnia go do zgłaszaniado klasy uiy.tkowej na wszystkich wystawach
Generalnego FCl w Madrycie l983 roku).
organizowanych pod patronatem FCl (zgodnie z'uchw,ał.ąZgromadzenia
ciffi"*.' ,r \]
.Ą/
;i rl
u.\
'l'i-kl:;
: 1 ,. r ,. , , , , *j't]]l
,j J
j "
i/!
,.ri1
10.10.2007
Data-Data-Fecha-Datum-Fecha
Kynologicznr
SędzIa
Miedzynarodowy
Juge Cynologiqu
Ąter 9alonat
J '.,/'id+Ł-
An,dłzejBrabletz
: Timbre/signature
- Stamp/signature
Podpis/pieczęó
*
Timb
r ęlftrma
Stemoelfunterschrift

Podobne dokumenty