Kabackie szlaki dla pieszych i rowerzystów

Transkrypt

Kabackie szlaki dla pieszych i rowerzystów
Kabackie szlaki dla pieszych i rowerzystów
2016-01-12
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zarządzeniem z 23 grudnia 2015 r. wyznaczył na
terenie stołecznego rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego szlaki udostępnione do
ruchu pieszego oraz pieszo-rowerowego. Jest to kolejny rezerwat w województwie mazowieckim
udostępniony społeczeństwu.
Las Kabacki to obszar o niewątpliwych wartościach przyrodniczych, dający możliwość obserwacji chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wśród zwierząt objętych
ochroną występują tam m.in. jeż, łasica, dzięcioł czarny i średni, jastrząb, krogulec, dwa gatunki nietoperzy: borowiec wielki i nocek rudy, a także kilka gatunków płazów,
m.in. żaby: jeziorowa, trawna, moczarowa, traszki: zwyczajna i grzebieniasta, rzekotka drzewna oraz gadów - padalec, zaskroniec, jaszczurki: zwinka i żyworodna. Na
terenie rezerwatu stwierdzono także obecność lilii złotogłów – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową.
Warte odwiedzenia są miejsca o wysokich wartościach kulturowych leżące w granicach rezerwatu: mogiły poległych w czasie II wojny światowej, pomnik ofiar katastrofy
samolotu IŁ 62 „Kościuszko” oraz leśniczówka z 1890 r. wpisana do rejestru zabytków, w bezpośrednim sąsiedztwie której znajduje się Centrum Edukacji Przyrodniczo –
Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa. Na atrakcyjność obszaru wpływa położenie w pobliżu Parku Kultury i Wypoczynku w Powsinie oraz Ogrodu Botanicznego Polskiej
Akademii Nauk.
Dominującym siedliskiem Lasu Kabackiego jest grąd subkontynentalny, w drzewostanie którego przeważają dęby, sosny i brzozy. W podmokłych miejscach występują
także łęgi porośnięte olsami, dębami szypułkowymi i jesionami. W najstarszych fragmentach lasu drzewa osiągają wiek 150 lat.
Rezerwat przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego został ustanowiony w 1980 r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Położony jest w
południowej części Warszawy i obejmuje największy kompleks leśny stolicy o powierzchni ponad 900 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wartości społecznych
i krajobrazowych Lasu Kabackiego, będącego cennym składnikiem środowiska przyrodniczego miasta stołecznego Warszawy. Nazwa rezerwatu pochodzi od dawnej wsi
Kabaty, zaś imię Stefana Starzyńskiego rezerwat otrzymał z racji wykupienia tych terenów w 1938 r. z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy z rąk prywatnych na
rzecz miasta. Pozwoliło to na uchronienie kompleksu leśnego przed niekontrolowaną wycinką, dzięki czemu dzisiaj mieszkańcy stolicy mogą korzystać z jego walorów.

Podobne dokumenty