styczeń - suchylas.pl

Komentarze

Transkrypt

styczeń - suchylas.pl
ISSN 1233-0574
nr 01 (145) styczeń 2015
15 marca
mija termin
opłaty za psa
Nie zapomnij!
• Oferta wynajmu sal w gminnych
świetlicach i Domu Osiedlowym
• Walentynki z Anią Rusowicz
w CKiBP
• Bądź fit w nowym roku
Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców gminy Suchy Las
Suchy Las • Biedrusko • Ziel¹tkowo • Z³otniki Wieœ • Z³otniki Osiedle
Chludowo • Golêczewo • Z³otkowo • Osiedle Grzybowe • Jelonek
1
R E K L AMA
2
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Zbliża się termin płatności
opłaty za psa!
Polacy to naród „psiarzy”. Psy widać i słychać niemal wszędzie. Psy towarzyszą nam na
spacerze w parku, podczas odpoczynku na kanapie, robią z nami zakupy w markecie.
Posiadanie psa daje ogromną radość, ale związane jest też z obowiązkami, o których
odpowiedzialni właściciele czworonogów nie powinni zapominać.
Jednym z takich obowiązków, zgodnie z
przepisami prawa, jest coroczne regulowanie opłaty od posiadania psów. W gminie
Suchy Las opłata od posiadania psów od
lat utrzymuje się na tym samym poziomie
i wynosi 40 zł rocznie od jednego psa.
Opłatę w tej wysokości, czyli 40 zł/1 pies
należy wnieść także w 2015 roku.
Opłatę od posiadania psów reguluje się:
• co roku z góry bez wezwania w terminie
płatności I raty podatku od nieruchomości, czyli do 15 marca lub
• w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa, w wysokości pełnej stawki lub połowy stawki, jeżeli osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca każdego roku.
Stawka opłaty od posiadania psów w
gminie Suchy Las jest najniższą wśród
okolicznych gmin. Dla przykładu w Rokietnicy wynosi ona 42 zł, w Czerwonaku
50 zł, Murowanej Goślinie 52 zł, a w mieście Poznaniu 55 zł od jednego psa.
Opłatę od posiadania psów pobieraną
przez Gminę Suchy Las należy uregulować, dokonując przelewu bankowego lub
wpłaty gotówką na indywidualny numer
konta, który otrzymają Państwo w decyzji ustalającej wysokość podatku. Opłatę
od posiadania psa można zapłacić również
osobiście u sołtysów.
Co Gmina robi dla psów
i ich właścicieli?
– na terenie gminy ustawione są kosze
na psie odchody z woreczkami, które
są regularnie uzupełniane,
– 3 razy do roku przeprowadzana jest
akcja sprzątania psich odchodów z terenów gminnych,
– strażnicy Straży Gminnej dbają, aby
błąkające się psy trafiły do swoich właścicieli,
– akcje szczepień psów przeciw wściekliźnie organizowane są w poszczególnych miejscowościach gminy. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach
lokalnych opłaty od posiadania psów nie
pobiera się m.in. od:
• osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania
jednego psa, oraz od osób niepełnosprawnych w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) – z tytułu
posiadania psa asystującego;
• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu
posiadania jednego psa,
• podatników podatku rolnego od gospodarstw
rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.
bs
Majątek kolejowy został przejęty
Gmina przejęła nieodpłatnie w Golęczewie nieruchomości należące do Polskich Kolei
Państwowych. Dokument w tej sprawie został podpisany 18 grudnia przez Wójta Gminy
Suchy Las oraz przedstawicieli PKP. Dotyczy on następujących nieruchomości – dwóch
niezabudowanych działek oraz jednej działki, na której znajduje się budynek dworca,
a także budynki m.in. gospodarcze, gospodarczo-sanitarne.
Fot. B. Stachowiak
Na przekazanie przez Polskie Koleje
Państwowe czekają jeszcze nieruchomości znajdujące się w Chludowie i w Złotnikach. – W dalszej kolejności, my jako
Gmina wybudujemy na nich parkingi dla
samochodów, rowerów, a także chodniki
i skwery. Istniejące budynki zostaną wyremontowane i przystosowane do obsługi
podróżnych – informuje Wójt Grzegorz
Wojtera. A wszystko po to, by obiekty te w
przyszłości mogły służyć zmodernizowanej linii kolejowej nr 354 Poznań Główny
– Piła Główna.
Jednak Gmina nie
od razu przystąpi do
inwestowania w nieruchomości po PKP.
– Proces inwestycyjny będzie przebiegał
równolegle do postępu
prac związanych z modernizacją linii kolejowej nr 354, przy której
te nieruchomości się
znajdują – wyjaśnia
Janusz Kobeszko, doradca Wójta Gminy
Suchy Las.
Modernizacja linii kolejowej Poznań –
Piła, którą Zarząd Województwa Wielkopolskiego będzie realizował wspólnie ze
spółką Polskie Linie Kolejowe w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, obecnie
jest na etapie projektowym. – W projekcie
o wartości ponad 600 milionów złotych
przewiduje się, że modernizacja tej linii
kolejowej ruszy w IV kwartale 2016 roku.
Prace, które obejmą 92-kilometrowy odcinek mają zakończyć się w II kwartale 2019
roku – dodaje Janusz Kobeszko.
bs
Wydawca: Urząd Gminy Suchy Las, Redakcja: Gazeta Sucholeska, ul. Szkolna 11, 62-002 Suchy Las.
Dział ogłoszeń i reklam: tel.: 61 8 926 508, fax 61 8 125 212. Redaktor naczelny: Barbara Stachowiak, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół: Paweł Andrzejewski, Urszula Habrych, Joanna Nowak. Skład: Justyna Kasprzak.
Druk: Drukarnia top DRUK z Łomży. Nakład: 4200 egzemplarzy. Materiały do następnego numeru zbierane są do: 12 lutego.
w w w.suchylas.pl
3
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady informuje
PIT – 36, PIT – 36L, PIT – 37, PIT – 38, PIT – 39
W związku z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady informuje, że osoby fizyczne mogą składać swoje zeznania
podatkowe w formie elektronicznej bez konieczności
posiadania podpisu elektronicznego.
Do wysyłania zeznań podatkowych wystarczy, że
mamy dostęp do Internetu i przygotowane dane
takie jak:
• PESEL,
• NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• kwota przychodu wykazana w zeznaniu lub rocznym
obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata
wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej
deklaracji (2013).
Dalej wystarczy 5 kroków:
1. wejdź na stronę www.e-deklaracje.gov.pl,
2. wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje,
3. podpisz go wpisując kwotę przychodu,
4. wyślij dokument,
5. pobierz i zachowaj Urzędowe Potwierdzenie Odbioru
(UPO).
System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoja deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że
gwarancje bezpieczeństwa dają tylko te formularze,
Informacja dla płatników podatku dochodowego
od osób fizycznych
Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki
wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Dokumenty,
których dotyczy zmiana to: informacje PIT-8C, PIT-11,
PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT
-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.
Wprowadzone zmiany nakładają na Państwa, jako
płatników i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób
fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji
i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za
pracowników. W praktyce oznacza to, analogicznie jak
w przypadku przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
że muszą być one przesyłane do urzędów skarbowych
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem PIT lub podmiotem niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, jest osoba fizyczna, przewiduje się podpisywanie e-deklaracji podpisem
elektronicznym opartym na danych autoryzujących
osoby fizycznej. Podpis ten będzie miał zastosowanie
bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub
rocznego obliczania podatku. Wyjątkowo przesyłając
informacje, deklaracje oraz roczne obliczenie podatku
do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników można nadal składać je w formie papierowej,
z zastrzeżeniem jednak, że dokumentów tych nie składa
w Państwa imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku
też obowiązuje krótszy termin (o miesiąc) w stosunku
do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych, tj. 31 stycznia.
Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak informacji IFT-3/
IFT-3R, która zawsze musi być składana drogą elektroniczną.
Obowiązująca od nowego roku nowelizacja ustawy
nie zmienia jednak nic w zakresie sposobu i terminu
przekazywania dokumentów PIT-BC, PIT-ll, PIT-R, IFT-l/
IFT-1R oraz PIT-40 podatnikom. Mogą one nadal być
przesyłane papierowo lub elektronicznie, niezależnie
od formy ich składania do urzędu skarbowego. Termin,
tak jak dotychczas, upływa z końcem lutego następują-
4
cego po roku podatkowym. Jednocześnie wprowadzane są także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie
obowiązków, usprawniające składanie wybranych
PIT-ów drogą elektroniczną, tj. Uniwersalna Bramka
Dokumentów (UBD) umożliwiająca złożenie w ramach
jednej transmisji danych do 20000 PIT-ll, PIT-BC, PIT-R,
PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym
podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym
podpisem. Obecnie trwa testowanie tego rozwiązania, do
którego zapraszani są wszyscy zainteresowani.
Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian
można znaleźć na stronie www.portalpodatkowy.
mf.gov.pl w zakładce Dla PŁATNIKÓW lub dzwoniąc na
infolinię Krajowej Informacji Podatkowej.
xi ranking najlepszych
urzędów Skarbowych
Dziennik „Gazety Prawnej” zorganizował XI Ranking najlepszych urzędów skarbowych. Laureatów
wyłoniono spośród czterech urzędów: małych (nie
więcej niż 60 pracowników), średnich (maksymalnie do 130 pracowników), dużych (pow. 130
pracowników) oraz wyspecjalizowanych.
Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady, należący
do grupy dużych urzędów skarbowych w klasyfikacji generalnej, w ramach skuteczności
i efektywności działania, zdobył w XI Rankingu
- III miejsce.
Jesteśmy dumni z wyróżnienia, zdobycia zaszczytnego III miejsca w XI Rankingu, jednocześnie dziękujemy za okazałe zaufanie i poparcie.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Poznań-Winogrady
Mariusz Hełkowski wraz z Pracownikami
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.
gov.pl.
Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
• oszczędność czasu,
• niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
• łatwość wypełnienia,
• gwarancja poprawności składanej deklaracji,
• ochrona środowiska,
• bezpieczeństwo przesyłanych danych,
• otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.
W związku z rozpoczęciem kolejnego
okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy
Poznań-Winogrady we współpracy
z Urzędem Gminy Suchy Las
ZAPRASZA
MIESZKAŃCÓW GMINY NA
BEZPŁATNE SPOTKANIA
informacyjno-szkoleniowe w zakresie:
• elektronicznego składania zeznań
rocznych,
• zagadnień związanych z rocznym
rozliczeniem podatku dochodowego.
Spotkania odbywać będą się w
Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13,
w sali szkoleniowej (parter)
w terminach:
• 2 i 16 lutego
w godz. od 16:30 do 18:00,
• 2, 16 i 30 marca
w godz. od 16:30 do 18:00,
• 20 kwietnia
w godz. od 16:30 do 18:00.
Ponadto w wyżej wymienionych
terminach zapraszamy wszystkie
osoby chcące założyć działalność
gospodarczą, jak i te, które niedawno
ją zarejestrowały. Pracownicy Urzędu
Skarbowego będą udzielać informacji
m.in. na następujące tematy:
– rejestracji działalności gospodarczej,
– wyboru formy opodatkowania,
– obowiązku lub nie rejestracji
w zakresie podatku od towarów
i usług (VAT),
– obowiązku instalacji kasy fiskalnej,
– zmian formy opodatkowania.
Pamięć o Profesorze
Tychowskim została uczczona
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu świętował 65-lecie istnienia. W związku z
obchodami jubileuszowymi uczczono pamięć założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu,
którym był mieszkaniec naszej gminy – Profesor Feliks Tychowski (ur. 1910 – zm. 1977).
Rada Naukowa Instytutu zdecydowała o nadaniu imienia Profesora Feliksa
Tychowskiego „Multimedialnemu Laboratorium Zarządzania i Udostępniania Informacji Instytutu Obróbki Plastycznej”.
Uroczystość z tej okazji odbyła się 10
grudnia. W odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej Profesorowi Tychowskiemu uczestniczył jego syn – pan Adam
Zebrała Barbara Stachowiak
Tychowski oraz prof. dr hab. Mieczysław
Jurczyk – przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Obróbki Plastycznej.
– My, jako rodzina, jesteśmy oczywiście
bardzo mile zaskoczeni pamięcią i sympatią, jaką do dzisiaj cieszy się mój ojciec
w Instytucie Obróbki Plastycznej po ponad 37 latach od jego śmierci – podkreśla
Adam Tychowski. Pan Adam wspomina
Głosujmy na mieszkańca gminy
Głos Wielkopolski ogłosił plebiscyt na Człowieka Roku 2014. Wśród kandydatów do tego
tytułu jest mieszkaniec Golęczewa, dr Przemysław Mańkowski, kierownik Kliniki Chirurgii,
Traumatologii Urologii Dziecięcej w Poznaniu.
Dr Przemysław Mańkowski ma liczne
osiągnięcia zawodowe na swoim koncie.
Jednym z nich jest udana operacja ogromnego nowotworu wątroby (uznanego za
nieoperacyjnego) u 5-letniego chłopca.
By zagłosować na dr. Przemysława
Mańkowskiego wystarczy wysłać SMS o
treści CR.13 na nr 72355. Koszt SMS-a
to 2,46 zł z VAT. Szczegółowe informacje
na temat plebiscytu można znaleźć na łamach Głosu Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej gazety: www.gloswielkopolski.pl.
Zapraszamy również do przeczytania
wywiadu z „naszym” kandydatem, który
ukazał się w ubiegłorocznym, sierpniowym wydaniu Gazety Sucholeskiej na
stronach 4-5.
bs
Fot. B. Stachowiak
Fot. instytut obróbki plastycznej w Poznaniu
także dokonania swojego ojca i dodaje.
– Największym osiągnięciem ojca było wypromowanie w świecie metody kucia wałów korbowych do silników okrętowych,
opracowanej w INOP-ie przez inżyniera
(później profesora) Tadeusza Ruta. Na
Politechnice Poznańskiej ojciec kolejno
organizował Katedrę Obróbki Cieplnej
w 1952 r., Katedrę Technologii Metali i
Metaloznawstwa w 1956 r., Zakład Obróbki Plastycznej w Instytucie Technologii Budowy Maszyn PP w 1970 r., którym
kierował aż do śmierci (1977). W latach
1956-1959 obejmował stanowisko prorektora Politechniki Poznańskiej d/s nauki. Był
aktywnym członkiem międzynarodowej organizacji naukowej CIRP.
Profesor Feliks Tychowski był mieszkańcem Złotnik. W miejscowości tej do
dziś mieszka jego rodzina.
Kalendarze Gminne na 2015 rok czekają!
Pięć pierwszych osób, które 2 lutego o godz. 17.00 prześle e-mail na
adres: [email protected] otrzyma KALENDARZE GMINNE NA 2015 ROK.
Uwaga! W temacie wiadomości należy wpisać słowo:
Kalendarz, natomiast w treści imię i nazwisko oraz adres.
Czy wiesz,
że…
Stefan Stefański,
patron ulicy w Suchym Lesie biegnącej
od ulicy Borówkowej do ulicy
Sucholeskiej żył w latach 1908-1960.
Urodził się w Ciążeniu w rodzinie
rolniczej. W Suchym Lesie mieszkał od
1949 r., gdzie w 1960 r. zmarł.
W końcówce lat 20-tych ubiegłego wieku ukończył seminarium nauczycielskie. Do 1939 r. pracował
jako nauczyciel. W tym czasie zajął
się pszczelarstwem, któremu poświęcił całe swoje dalsze życie osobiste i
zawodowe, będąc m.in. instruktorem
powiatowym, inspektorem wojewódzkim pszczelarstwa.
Po wojnie studiował na Wydziale
Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego.
Studia te zakończył pracą magisterską na temat: „Badania nad pamięcią
pszczół”. Zajmował się publicystyką
pszczelarską, najpierw w „Bartniku
Wielkopolskim”, później w „Pszczelarstwie Współczesnym”, którego był
także współzałożycielem. Był inicjatorem i założycielem poznańskiego
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i Wojewódzkiej Spółdzielni
Pszczelarskiej w Poznaniu. Był także
pierwszym powojennym prezesem
Polskiego Związku Pszczelarskiego w
Warszawie.
bs
Redakcja
w w w.suchylas.pl
5
W gospodarce komunalnej idzie nowe
Jerzy Świerkowski po rezygnacji ze stanowiska zastępcy wójta objął funkcję prezesa
Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las. O tym, jakie zmiany planowane są
w działalności spółki nowy Prezes rozmawiał z Barbarą Stachowiak.
6
odbierała odpady od mieszkańców raz w
miesiącu. Obecnie pięć samochód praktycznie codziennie wyjeżdża z bazy. Gmina się
rozrosła, przybyło nam zadań, inne są w
stosunku do nas oczekiwania władz samorządowych, a także samych mieszkańców.
Dlatego musimy podnosić standardy naszej
działalności.
Co zatem Pan zamierza?
Nie da się ukryć, że gospodarka odpadami jest dla nas sporym kosztem. W związku
z tym teraz zamierzamy ponieść nakłady
inwestycyjne, które docelowo obniżą koszty funkcjonowania systemu. W minionym
Fot. B. Stachowiak
Po 16 latach powrócił Pan na „stare
śmieci”.
Pracę w „komunalce” rozpocząłem 25
stycznia 1993 roku jako pracownik fizyczny. Najpierw byłem kierowcą samochodu
asenizacyjnego. Po dziewięciu miesiącach,
4 października zostałem kierownikiem do
spraw komunalnych. W tamtym czasie „komunalka” jak i komunikacja funkcjonowały
w ramach jednego zakładu budżetowego.
Kierownikiem, później dyrektorem całego
zakładu był pan Andrzej Stawski. Po wyborach samorządowych w 1998 roku Wójt
Grzegorz Wojtera zaproponował mi stanowisko zastępcy wójta.
Miałem zająć się sprawami
komunalnymi gminy, w
związku z wcześniej pełnioną funkcją. Jednym z
moich działań było przekształcenie zakładu budżetowego i powołanie dwóch
odrębnych spółek – Zakładu Komunikacji Publicznej i Zakładu Gospodarki
Komunalnej, będących w
stu procentach własnością
Gminy. Spółki te samodzielnie zaczęły funkcjonować od stycznia 2002
roku. Prezesem ZKP został
Andrzej Stawski, natomiast
ZGK Władysław Dolata.
Pan Stawski w ubiegłym roku odszedł
na emeryturę. Pan Dolata także doczekał
wieku emerytalnego w ZGK.
Pan Dolata wiek emerytalny nabył już
dwa lata temu. Ale jeszcze nie odchodzi na
zasłużoną emeryturę. W związku z tym,
że planujemy kilka inwestycji, poprosiłem
pana Dolatę żeby był przez okres około
roku dyrektorem inwestycyjnym spółki.
W ZGK szykują się zmiany?
Pan Dolata prowadził spółkę na bardzo dobrym poziomie. Jednak przez 16 lat
pracy w Urzędzie Gminy doskonale wiem,
jakie są oczekiwania społeczne w zakresie
komunalnym. Planuję wprowadzić korekty
organizacyjne, polegające na podniesieniu
efektywności pracy Zakładu. Dzięki temu
otrzymamy z czasem niższe koszty funkcjonowania spółki. Zmiany te nie zostaną
wprowadzone od razu, ale stopniowo, ponieważ wymagają również nakładów inwestycyjnych.
Zmiany są nieuniknione…
W 1993 roku w „komunalce” pracowało 8 albo 9 osób. Dziś firma liczy 34 pracowników. Przed dwudziestoma dwoma
laty działała jedna ekipa śmieciowa, która
będzie możliwość składowania nie więcej
niż 2 tysięcy ton odpadów zielonych. Na
Składowisku Odpadów w Suchym Lesie
w dokumentacji jest mowa o 10 tysiącach
ton, a ile ton składowanych jest naprawdę,
tego nie wiem. Nie chcę się też wypowiadać
o procesie technologicznym stosowanym na
sucholeskim składowisku. My zastosujemy
taką technologię, która nie będzie powodowała uciążliwości odorowych.
Czy to prawda, że Zakład Gospodarki
Komunalnej będzie miał nową siedzibę?
Dzisiaj jesteśmy na terenie, który objęliśmy 22 lata temu. Ówczesny wójt już wtedy
mówił, że jest to tymczasowa lokalizacja.
A Zakład w Suchym Lesie na 1600-metrowej
działce działa przez wszystkie te lata. Tak,
jak wcześniej mówiłem na początku było
kilku pracowników, teraz mamy ich ponad
trzydziestu. Wykonują oni naprawdę ciężką
pracę, a nie mają podstawowych
warunków socjalnych, dlatego
trzeba im takie stworzyć. Poza
tym nie ma odpowiednich warunków administracyjnych. A
nasz sprzęt i samochody stoją
pod gołym niebem. Gdy jest
duży mróz niestety olej i hydraulika zamarzają.
Czy dla nowej siedziby
ZGK brana jest pod uwagę
jakaś lokalizacja?
Dla nas najkorzystniejsza
jest lokalizacja w okolicy Suchego Lasu, ponieważ w samej
miejscowości i jej promieniu
świadczymy najwięcej usług.
Oczywiście mamy bazę w Chludowie, ale każdy dojazd koparki, ciągnika oznacza przejechanie na pusto
11 kilometrów. Dlatego im bliżej będziemy
centrum gminy, tym mniejsze będziemy
ponosić koszty naszej działalności. O komforcie dla mieszkańców nie muszę mówić.
Dzisiaj jest możliwość zlokalizowania Zakładu na terenie po byłej stacji uzdatniania
wody, który znajduje się w Złotnikach przy
ulicy Złotnickiej. Wójt prowadzi rozmowy
w tej sprawie. Teren ten jest trzykrotnie
większy od tego, który obecnie posiadamy.
Znajdują się na nim dość spore obiekty,
które można zaadoptować także na garaże.
Natomiast nieduży budynek biurowy, który
spełniałby wymogi socjalne trzeba wybudować. Na działce tej istnieje także możliwość
urządzenia PSZOK-u, czyli miejsca, gdzie
bezpłatnie można zostawić posegregowane
odpady komunalne, odpady problemowe
oraz rozbiórkowe. Dzisiaj PSZOK mamy
w Chludowie i widać, że jest on potrzebny.
Są osoby, i wielkie uznanie dla nich, które
regularnie przywożą odpady. Jednak dojazd
do Chludowa z Biedruska czy Suchego Lasu
to dla nich i strata czasu i nie ukrywajmy
koszty paliwa. Gdyby PSZOK był w Złotnikach mieliby do niego znacznie bliżej.
roku nasz Zakład zebrał od mieszkańców
ponad 840 ton odpadów zielonych. Twierdzę, że ilość tych odpadów zwiększy się
do tysiąca. Dzisiaj odpady zielone z naszej
gminy trafiają na kompostownię na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie. Tam za
odbiór jednej tony musimy płacić ok. 240
zł. W związku z tym priorytetem dla nas jest
budowa kompostowni pryzmowej na potrzeby gminne. Kompostownia powstanie w
Złotnikach, wśród pól uprawnych Akademii
Rolniczej, w znacznej odległości od zabudowań. Kompostownia ta będzie przeznaczona tylko i wyłącznie na odpady zielone,
czyli liście, trawę, zmielone gałęzie. Z tych
odpadów zielonych otrzymamy produkt, jakim jest kompost. Produkt ten zamierzamy
wprowadzić w obieg handlowy, ale żeby
to zrobić w pierwszej kolejności będziemy
musieli uzyskać atest Ministra Środowiska.
Nie obawia się Pan reakcji mieszkańców na budowę tej inwestycji?
Przygotowania do budowy już trwają.
Pierwszy plac pryzmowy ma powstać do
czerwca tego roku. Oczywiście trzeba mieć
na względzie mentalność i psychikę ludzką.
Dlatego będzie to mały obiekt, na którym
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
W momencie uruchomienia PSZOK-u
w Złotnikach ten w Chludowie zostanie
zlikwidowany?
W żadnym wypadku. PSZOK w Chludowie zostanie jedynie zmodernizowany.
Chcemy wybudować rampę. Wówczas
mieszkaniec będzie mógł wjechać na rampę
wózkiem czy samochodem i odpady zrzucić
w dół do kontenerów. Dzisiaj odpady trzeba wrzucać do kontenerów, co w przypadku
tych wielkogabarytowych nie jest komfortowe. Na tę inwestycję i te, o których mówiłem wcześniej będziemy starali się pozyskać
środki zewnętrzne. Czekamy na szczegółowe informacje na temat nowego rozdania
środków unijnych. Gdy pojawią się możliwości na pewno będziemy aplikować.
Przejdźmy do bieżących spraw komunalnych takich, jak harmonogram
odbioru odpadów na 2015 rok. Pojawiły
się głosy mieszkańców, którzy są niezadowoleni z tego, że odpady segregowane
odbierane są rzadziej niż miało to miejsce
w roku ubiegłym.
Harmonogram odbioru odpadów opracowywany jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy. Zmieszane odpady komunalne były i są
odbierane są co dwa tygodnie, oczywiście z
tolerancją do 2-3 dni w przypadku okresów
świątecznych. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór odpadów segregowanych, to w starym
systemie odbywał się on co dwa tygodnie
tam, gdzie występuje intensywna zabudowa,
czyli w Suchym Lesie, na Osiedlu Grzybowym. I powiem, że nawet przy tej częstotliwości odbioru odpadów segregowanych
w miejscowościach tych było co robić.
Mieszkańcy gminy bardzo dobrze segregują odpady i zawsze będę ich za to chwalił.
Jednak niektóre osoby działające w Radzie
Gminy stwierdziły, że w gminie mieszkańcy są traktowani nierówno, że od jednych
odbiera się odpady co dwa tygodnie, a od
innych co miesiąc. Dlatego odbiór odpadów
segregowanych został ujednolicony i teraz
na terenie gminy odpady te odbieramy raz
w miesiącu. Po ujednoliceniu odbioru odpadów tam, gdzie mamy intensywną zabudowę mieszkańcy wystawiają od 8 do 12
worków. Tych worków jest o połowę więcej
niż wcześniej. Żeby je odebrać musimy wysyłać wzmocnione ekipy pracowników. Ale
wkrótce sytuacja ta się zmieni, ponieważ w
najbliższych miesiącach planujemy zakup
wielokomorowego samochodu do odbioru
odpadów segregowanych. Taki jeden samochód odbierze tyle odpadów co dwa, trzy
auta, które posiadamy. Dla przykładu podam, że na zwykłym pojeździe zmieści się
400-500 kilogramów luźno wrzuconych odpadów. Natomiast takim komorowym, gdzie
jest możliwość zgniotu odpadów, można zebrać dwie tony. Proszę zobaczyć jaka to jest
objętość a zarazem oszczędność.
Przy tej okazji zwracam się do mieszkańców z gorącą prośbą, aby w dniu odbioru
udostępniali odpady lub wystawiali na godzinę siódmą rano. Mieszkańcy, którzy mają
tzw. ogródek na odpady wystarczy, że wejście do niego zostawią otwarte, natomiast
pozostali muszą wystawić odpady przed posesję. Jeżeli komuś zdarzy się przeoczyć termin odbioru odpadów, my oczywiście wykonamy dla takiej osoby dodatkową usługę,
jednak jest ona odpłatna i wynosi ok. 20 zł.
Zdarzają się też telefony od mieszkańców,
którzy sugerują, że śmieciarka do nich nie
przyjechała w ustalonym terminie. W takich
sytuacjach zawsze weryfikuję informację, a
jestem wstanie to zrobić, ponieważ każdy
nasz samochód wyposażony jest w system
JPS. Dzięki niemu mogę sprawdzić w każdej chwili, czy danego dnia śmieciarka była
w danym miejscu, także o której godzinie z
dokładnością co do sekundy.
ZGK to nie tylko odpady, ale również
całoroczne utrzymanie dróg, wśród których jest teraz także ulica Obornicka.
W jakim standardzie ZGK będzie utrzymywał tę drogę?
W drugiej połowie grudnia Gmina od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad przejęła ulicę Obornicką od wiaduktu Narutowicza do Złotkowa. Wstępnie
zostało ustalone, że utrzymaniem drogi
w Złotkowie będziemy zajmowali się do
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Natomiast cały ok. 7-kilometrowy odcinek
ulicy Obornickiej, zgodnie z decyzją Wójta, będzie przez nas utrzymywany w ekstra
standardzie drogi krajowej.
W tym sezonie zima jest łaskawa dla
drogowców.
Ale według długoterminowych prognoz
zimy możemy się jeszcze spodziewać. W
sytuacji wystąpienia opadów śniegu naszą ambicją jest, żeby na godzinę 7 rano
wszystkie drogi gminne były posypane i
odśnieżone. W związku z tym nasze pługi i piaskarki będą pracować w godzinach
rannych. Mam gorącą prośbę do mieszkańców o nie zastawianie samochodami
wąskich uliczek. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że występuje problem z miejscami
postojowymi. Ale 2,5-metrowej szerokości
pług musi mieć miejsce na przejazd. Poza
tym śnieg ten musi odgarnąć w prawą albo
lewą stronę, a zdarza się i to często, że auta
zaparkowane są z obu stron wąskiej ulicy.
Trzeba też pamiętać, że piasek lub piasek ze
solą, który wyrzucany jest przez pojazd ma
też swoją prędkość obrotową. Prośbę mam
również do mieszkańców, jeżeli chodzi o
odśnieżanie chodników, przy których mają
zlokalizowaną posesję. Każdy, kto czuje
spójność z gminą, to na tych kilku czy kilkudziesięciu metrach chodnik powinien odśnieżyć. Tu chodzi o nasze – wspólne dobro
mieszkańców!
Paragrafy, sądy, obowiązki społeczne…
Literackie opisy zimowego krajobrazu czytane w domowym zaciszu, przy
roziskrzonym kominku tworzą bajkową
atmosferę. Za to widok zasypanego śniegiem chodnika i perspektywa prac w minusowej temperaturze, budzi w nas skrajne emocje. Jesteśmy zgodni w postulacie
poprawy infrastruktury drogowej w gminie. Kiedy jednak przychodzi wywiązać
się z ustawowego obowiązku odśnieżania
chodnika, z tym bywa różnie. Jakże często
wypowiadane uwagi i nadinterpretacje, są
nieproporcjonalne do samej ilości śniegu, który napada w okresie zimy. Jeszcze
większe emocje wywołują wyroki sądów,
które w swoich orzeczeniach skłaniają
się do stwierdzenia, iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do odśnieżania
chodników, nawet w sytuacji gdy jest on
oddzielony od nieruchomości pasmem
zieleni. Także Trybunał Konstytucyjny w
obszernym uzasadnieniu wyroku (ustawę
zaskarżył RPO), stwierdził „że przedmiotowy przepis jest wyrazem przyjętego od
dawna poglądu, w myśl którego z prawa
własności, wynikają także określone obowiązki społeczne”. Zapisy ustawy z 1996 r.
z dużą dowolnością interpretuje natomiast
Zarząd Dróg Powiatowych. Dość, że
chodniki wzdłuż dróg powiatowych nie są
przez nich odśnieżane (twierdzą, że za ich
utrzymanie odpowiada Gmina), to po przejeździe ich pługopiaskarek zwały śniegu
z drogi trafiają wprost na chodniki. Ręce
dosłownie opadają. I nikt w tych pracach
nas nie wyręczy. Ktoś zasugerował, że
w w w.suchylas.pl
Forum
Czytelników
może bezrobotni? Realizacja
programu w ramach aktywizacji osób bezrobotnych jest
formalnie dość skomplikowana. Gdyby to
zrobić, Gmina musiałaby zorganizować
roboty publiczne. Problem w tym, że takie
prace organizuje się na okres co najmniej
miesiąca. Tyle musi trwać umowa o pracę,
a tylko taka forma zatrudnienia może być
dofinansowana ze środków Powiatowego
Urzędu Pracy. Praca przez cały miesiąc,
przy odśnieżaniu, u nas gdzie śniegu jak
na lekarstwo… Taki projekt nie miałby
finansowego uzasadnienia. Tak jak i wałkowanie kolejną zimę spraw oczywistych,
które powinny obchodzić tyle, co przysłowiowy, zeszłoroczny śnieg.
Sławomir Machaj
7
Temat komisji stałych
zdominował grudniowe obrady
Druga sesja Rady Gminy Suchy Las nowej kadencji odbyła się 18 grudnia. Uczestniczyło w
niej 14 z 15 radnych, którzy podjęli 16 uchwał.
Pierwszych 11 uchwał dotyczyło komisji stałych Rady Gminy. W drodze podjętych uchwał określono ich ilość, liczebność, a także skład. W Radzie Gminy VII
kadencji, tak jak w poprzedniej, będzie
funkcjonowało 5 komisji stałych, ale pod
nowym nazewnictwem.
Radni głosowali także w sprawie
uchwały budżetowej na 2014 rok. Dokonane w niej zmiany są wynikiem zwiększenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej dla Gminy Suchy Las, w
związku z większą ilością dzieci uczących
się w gminnych placówkach oświatowych,
a także otwarciem filii Szkoły Podstawowej
w Suchym Lesie. Kwota subwencji w wysokości 129.200 zł została przekazana na
realizację inwestycji oświatowych: zakup
brakującego wyposażenia do filii Szkoły
Podstawowej w Suchym Lesie (20.000 zł),
remont klasy dla sześciolatków w szkole
w Golęczewie (49.200 zł), montaż moni-
toringu w sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół w Biedrusku (50.000 zł), oraz na zakup tablicy multimedialnej dla Gimnazjum
w Suchym Lesie (10.000 zł). Pozostałą
kwotę 186.556 zł przeznaczono na obniżenie deficytu budżetu w roku 2014.
W związku z nową lokalizacją dwóch
przystanków autobusowych w Suchym Lesie konieczne było uwzględnienie powstałych zmian w uchwale „w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych…”.
Przystanki, o których mowa zostały przeniesione z ulicy Obornickiej/Fortecznej w
rejon ulicy Konwaliowej.
Zmiany wprowadzono także w kolejnej
podjętej uchwale. W Regulaminie Rady
Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik
do Statutu Gminy Suchy Las, zmieniono
zapis określający ilość radnych niezbędnych do utworzenia klubu radnych. Do
tej pory klub radnych mogły utworzyć co
najmniej trzy osoby, obecnie co najmniej
dwie. Uchwała w tej sprawie została przygotowana na wniosek radnego Włodzimierza Majewskiego.
Podczas sesji ustanowiono także przedstawiciela gminy Suchy Las do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Został nim radny Zbigniew Hącia, a na
jego zastępcę powołano radnego Grzegorza Łukszo.
Podejmując ostatnią uchwałę grudniowej sesji ustalono wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego, łącznie
z ich planem finansowym. Wydatki te dotyczą inwestycji i zadań, na które zostały
podpisane umowy w 2014 roku, a nie zostały one zrealizowane z końcem roku.
Barbara Stachowiak
Dyżury Rady Gminy Suchy Las
Przewodnicząca Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy pełnią dyżur
w każdy poniedziałek, w godzinach 17.00 - 18.00, pokój nr 13 w Urzędzie Gminy.
Komisje Rady Gminy Suchy Las kadencji 2014-2018
1. Komisja Rewizyjna
Skład osobowy:
• Grzegorz Łukszo – Przewodniczący Komisji
• Michał Przybylski
• Jarosław Ankiewicz
• Maciej Jankowiak
• Włodzimierz Majewski
Przedmiot działania komisji określony jest w załączniku nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las – Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Suchy Las.
2. Komisja Społeczna
Skład osobowy:
• Krzysztof Pilas – Przewodniczący Komisji
• Zbigniew Hącia
• Ryszard Tasarz
• Urszula Ćwiertnia
• Grzegorz Rewers
• Maciej Jankowiak
Przedmiotem działania komisji są sprawy Gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej i zdrowotnej, współpracy ze
stowarzyszeniami oraz gminami partnerskimi.
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Skład osobowy:
• Włodzimierz Majewski – Przewodniczący Komisji
• Urszula Ćwiertnia
• Zbigniew Hącia
• Ryszard Tasarz
• Dariusz Matysiak
Przedmiotem działania komisji są sprawy Gminy w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ruchu drogowego oraz likwidacji zagrożeń
środowiskowych.
8
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
JEDNOSTKI POMOCNICZE – ZŁOTNIKI – OSIEDLE
W budżecie na 2015 r. planuje się następujące
inwestycje na terenie naszego Osiedla:
• Przebudowa skrzyżowań Obornicka/Pawłowicka
oraz Obornicka/Radosna (280.00 zł; lewoskręty,
wysepki, oznakowanie).
•M
odernizacja ulic: Zielona, Wrzosowa - Bluszczowa, Radosna, Kwiatowa, Tulipanowa, Irysowa,
Różana (koszt 2.000.000 zł; prace budowlane rozpoczną się w II połowie roku).
• R ozpoczęcie modernizacji rejonu ulic: Okrężna,
Graniczna, Prosta, Miła, Działkowa, Żukowa, Cicha.
W 2015 r. planuje się wykonać projekt oraz zbudować ulicę Cichą (400.000 zł).
• O pracowanie projektu dla ulic: Kochanowskiego, Reja, Słowackiego, Pawłowicka, Dworcowa
(200.000 zł).
• Uzupełnienie siłowni zewnętrznej przy ul. Miłej o
3 elementy: surfer i twister, Tai Chi, prasa nożna
i wioślarz. Wszystkie przyrządy będą zakupione
w firmie, od której zakupiono elementy siłowni
już funkcjonujące. Planuje się również wyrównać
podłoże i wykonać trawnik na terenie siłowni
(22.000 zł).
• N asadzenie 50 tui o wysokości ok. 130 cm wokół
placu zabaw przy ul. Obornickiej/Radosnej - naturalny żywopłot oddzielający plac zabaw od ulicy
Obornickiej. Szacunkowy koszt 3.000 zł.
• Remont świetlicy osiedlowej (zakup pochłaniacza
do kuchni, malowanie korytarza, wymiana drzwi
wejściowych na 1 piętrze oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej). Szacunkowy koszt 6.500 zł.
Ponadto Komisja Finansowo-Budżetowa Rady
Gminy zaakceptowała zgłoszone przeze mnie dodatkowe wnioski do budżetu:
• Wiata/scena w ogrodzie przy
ul. Żukowej – 45.000 zł.
• Oświetlenie ul. Jelonkowej
od Prostej do Azaliowej - 4
lampy – 20.000 zł.
• Oświetlenie ul. Ognikowej
- 3 lampy – 15.000 zł.
• D ofinansowanie działalności koła łowieckiego SOKÓŁ w celu powstrzymania penetracji dzików na terenie Osiedla – 5.000 zł.
• Budowa chodnika z kostki brukowej na odcinku
od przystanku do przejścia dla pieszych (ok. 50
m), po wschodniej stronie ul. Obornickiej. Dojścia
do przejść dla pieszych przy okazji przebudowy skrzyżowań ul. Obornickiej z ul. Pawłowicką
i ul. Radosną w Złotnikach – 20.000 zł.
Wnioski te zostały przyjęte przez Zebranie
Mieszkańców we wrześniu 2014 r.
O ostatecznym kształcie budżetu na 2015 r. poinformuję Państwa w lutym, ponieważ sesja budżetowa została zaplanowana na koniec stycznia br.
W 2015 roku planuje się też kilka imprez o
charakterze integracyjno – edukacyjnym: akcję
„Sprzątanie Osiedla”, Dzień Dziecka, wycieczkę dla
dorosłych, wycieczkę na grzybobranie, wigilię osiedlową.
Przypominam o możliwości zapisywania się do
naszego osiedlowego newslettera. Każdy zapisany
użytkownik będzie na bieżąco otrzymywał wszystkie informacje osiedlowe automatycznie.
Michał Przybylski
Przewodniczący Zarządu Osiedla
ZŁOTNIKI – OSIEDLE
Protest oddalony
Maciej Jankowiak pozostaje z mandatem radnego.
Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił protest Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina Razem” i orzekł o ważności
wyboru radnego Macieja Jankowiaka w wyborach do
Rady Gminy Suchy Las, które odbyły się 16 listopada 2014 r.
Lechosław Napierała, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców „Gmina Razem” we wniosku złożonym
do Sądu Okręgowego wniósł protest przeciwko ważności wyboru radnego Macieja Jankowiaka w okręgu nr 9
oraz o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.
Pełnomocnik Komitetu w uzasadnieniu wniosku
wskazał, że w okręgu wyborczym nr 9 wśród członków
komisji pojawiły się wątpliwości, co do oceny ważności
głosów. Wnioskodawca zauważył także, że w okręgu
tym odnotowano dużą liczbę głosów nieważnych, które
jego zdaniem były m.in. wynikiem tego, że wyborcom
zostały wydane karty do głosowania z innego okręgu.
W toczącym się postępowaniu Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Lesie oraz Komisarz Wyborczy w Poznaniu wskazali, że protest ten jest
bezpodstawny:
– liczba kart wyjętych z urny w okręgu 9 oraz 10 była
równa ilości kart wydanych,
– po wyjęciu kart z urny nie było żadnej karty nieważnej, czyli z innego okręgu,
– w pracy komisji wyborczej uczestniczył mąż zaufania,
który nie stwierdził żadnych nieprawidłowości,
– ilość głosów nieważnych w okręgu 9 wyniosła 28 na
486 ogólnie oddanych głosów, co stanowi 5,8% i
nie odbiegła od ilości głosów nieważnych oddanych
w innych okręgach.
Na podstawie wyjaśnień i dostarczonych materiałów przez Gminną Komisję Wyborczą: kopii protokołów głosowania w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
– w okręgach 9 i 10, protokołu wyboru do Rady Gminy
Suchy Las, a także zestawienia wyników głosowania w
okręgu wyborczym nr 9, dostarczonych przez Krajowe
Biuro Wyborcze – Delegaturę w Poznaniu, Sąd uznał, że
protest nie zasługuje na uwzględnienie.
BS
4. Komisja Finansowo-Budżetowa
i Rozwoju Gospodarczego
Skład osobowy:
• Dariusz Matysiak – Przewodniczący Komisji
• Małgorzata Salwa-Haibach
• Paweł Tyrka
• Jarosław Ankiewicz
• Michał Przybylski
• Agnieszka Targońska
• Wojciech Korytowski
Przedmiotem działania komisji są sprawy dotyczące finansów i budżetu Gminy,
sprawy z zakresu planowania przestrzennego, gospodarowania gruntami i rozwoju gospodarczego.
5. Komisja Komunalna
i Ochrony Środowiska
Skład osobowy:
• Agnieszka Targońska – Przewodnicząca Komisji
• Małgorzata Salwa-Haibach
• Krzysztof Pilas
• Grzegorz Łukszo
• Wojciech Korytowski
• Grzegorz Rewers
• Paweł Tyrka
Przedmiotem działania komisji są sprawy komunalne, gospodarka ściekowa
i ochrona środowiska naturalnego, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni, rolnictwo i melioracja.
w w w.suchylas.pl
9
OSP Suchy Las w akcji
Po tygodniowej przerwie otrzymaliśmy
wezwanie do Poznania na ul. Obornicką,
gdzie doszło do pożaru samochodu osobowego. Już w trakcie dojazdu do zdarzenia
z wiaduktu Narutowicza było widać kłęby
dymu unoszące się nad palącym się pojazdem. Akcję gaśniczą prowadziliśmy wraz
z jednostką z Piątkowa. Oprócz tego zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, a także
odłączyliśmy instalację LPG w bagażniku
Fot. OSP SUCHY LAS
Ostatni miesiąc ubiegłego roku rozpoczęliśmy od wyjazdu do pożaru. W Suchym Lesie na ul. Borówkowej doszło do
zapalenia się sadz w kominie.
Kolejne zdarzenie, do którego zostaliśmy zadysponowani 5 grudnia, dotyczyło
załączenia się monitoringu pożarowego
w obiekcie handlowym w Złotnikach. Na
miejsce udała się nasza jednostka oraz jednostka z Piątkowa. Strażacy po sprawdzeniu całego obiektu stwierdzili
brak zagrożenia pożarowego.
Zlokalizowali także czujkę, która załączyła alarm monitoringu.
Dwa dni później znów zawyła syrena na dachu naszej remizy. Tym razem wraz z jednostką
z Piątkowa i OSP Golęczewo
przyszło nam gasić pożar zabudowań gospodarczych w Morasku na ul. Deszczowej. Strażacy oprócz działań gaśniczych
odłączyli zasilanie do palących
się budynków, wykonali prace
rozbiórkowe spalonych obiektów, a także przerzucili pogorzelisko jednocześnie
je dogaszając. Dzięki szybkiej i sprawnej
akcji kury, które były w obiektach gospodarczych zostały uratowane a straty powstałe w wyniku pożaru zmniejszone do
minimum.
Lesie na ul. Obornickiej, gdzie w wyniku
silnego wiatru doszło do odłamania części konaru z drzewa, który spadł na ulicę.
Ruch drogowy na czas usuwania połamanych gałęzi został wstrzymany. Po trzech
godzinach przerwy po raz drugi zawyła syrena w naszej remizie. Nasi strażacy oraz z
piątkowskiej jednostki zostali wezwani do
Suchego Lasu na ul. Bogusławskiego. Tym
razem w wyniku silnego wiatru doszło do
przetarcia się izolacji na linii energetycznej, co przyczyniło się do pożaru pobliskiego drzewa. Strażacy na czas usuwania
zagrożenia zamknęli odcinek drogi
oraz wyznaczyli objazd dla pojazdów. Na miejsce przybyło Pogotowie Energetyczne.
Ostatni wyjazd ubiegłego roku
miał miejsce 27 grudnia. W godzinach wieczornych nasi strażacy
zostali zadysponowani do Złotkowa. Na ulicach Złotej i Platynowej
usuwali plamę olejową, powstałą
w wyniku awarii samochodu, który
wcześniej wjechał w płot posesji a
następnie uciekł. Strażacy oświetlali także miejsce zdarzenia w trakcie
wykonywania czynności operacyjnych
przez policjantów, a na koniec uprzątnęli
elementy karoseryjne oraz z rozbitego płotu na pobocze drogi.
auta. Na szczęście oprócz częściowo spalonego samochodu nic nikomu się nie stało. W czasie prowadzonej akcji ruch na ul.
Obornickiej odbywał się wahadłowo.
Tuż przed świętami – 22 grudnia dwukrotnie wyjeżdżaliśmy do interwencji.
Pierwsza z nich miała miejsce w Suchym
Przekaż
Naczelnik OSP Suchy Las
dh Patryk Tasarz
APEL – NIE dla czadu!!!
W związku z trwającym okresem
grzewczym oraz mając na uwadze
częste przypadki zatruć tlenkiem węgla, przypomina się właścicielom
i zarządcom obiektów budowlanych,
głównie budynków jednorodzinnych
i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego,
zgodnie z wymogami art. 62 ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z późniejszymi zmianami), a w szczególności
o konieczności sprawdzania stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych)
oraz instalacji gazowych i urządzeń
grzewczych.
W Nowym 2015 Roku
życzymy Państwu dużo
zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was
pomyślność i spełnią się te
najskrytsze marzenia.
Strażacy
OSP Golęczewo
10
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Ciepła zima w styczniu tego roku spowodowała wzmożoną aktywność zwierzyny leśnej. Straż Gminna wzywana była
przede wszystkim do zdarzeń drogowych
związanych z potrąceniem dzików i zwierzyny płowej. Trzy interwencje dotyczyły
też odłowienia lisów szukających pożywienia na posesjach prywatnych, na Osiedlu Grzybowym w Złotnikach, Osiedlu
Platanowym w Suchym Lesie i w Chludowie. Prowadząc samochody, zwłaszcza po
zmroku pamiętajmy, że w każdym miejscu
może na drodze pojawić się zwierzę. Wobec tego musimy być przygotowani do natychmiastowej reakcji. Jedynym sposobem
na zniwelowanie strat w takich przypadkach to zmniejszenie prędkości pojazdu,
tak abyśmy mogli prawie natychmiast zatrzymać pojazd w razie wtargnięcia zwierzyny na drogę.
W tym miesiącu ponownie musieliśmy
zająć się likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci. Wzmożone patrole terenów
leśnych zaowocowały likwidacją 3 dużych
wysypisk. Przy tej okazji 2 mieszkańców
zostało ukaranych mandatem karnym, a co
do jednego sprawa została skierowana do
sądu.
Niestety, jak co miesiąc realizując zadania stałe zmuszeni byliśmy do podjęcia
działań w 97 interwencjach i zastosowania 137 środków prawnych w postaci
grzywien mandatowych, pouczeń oraz
Bezpieczne ferie
O czym należy pamiętać:
– jazda na łyżwach dozwolona jest tylko w wyznaczonych miejscach; ślizganie się na zamarzniętych stawach,
jeziorach i rzekach może doprowadzić do tragedii,
– na sankach należy zjeżdżać z daleka
od ulic czy zbiorników wodnych,
– kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych,
a doczepianie sanek do pojazdów jest
niebezpieczne,
– zabawy ze śniegiem powinny być
rozsądne; nie lepimy śniegu z kawałkami lodu, kamykami i ziemią; rzucając śnieżkami nie należy celować w
głowę, a także w przypadkowe osoby
czy pojazdy, ponieważ może się to
skończyć groźnym wypadkiem.
skierowania 2 wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Poznaniu głównie
za zanieczyszczanie, zaśmiecanie terenu i
Z kronik sucholeskiej Policji
W nocy z 8 na 9 oraz z 25 na 26 stycznia
na terenie Suchego Lasu doszło do kradzieży
dwóch aut. Z parkingu na Osiedlu Poziomkowym zniknął samochód Renault Clio, natomiast z Osiedla Platanowego Citroen C3.
Policja prowadzi dochodzenie w obu przypadkach.
20 i 22 stycznia policjanci otrzymali zgłoszenia o kradzieży układów wydechowych
z samochodów zaparkowanych przed posesjami. Złodzieje działali w Suchym Lesie.
Policji udało się odzyskać skradzione części
z dwóch aut, które leżały przygotowane do
zabrania w pobliżu miejsca kradzieży. Sprawa jest w toku.
W Biedrusku 24 stycznia przechodzień
zauważył pływające w Warcie zwłoki mężczyzny. Na miejsce makabrycznego odkrycia
przybył prokurator, policja oraz straż pożarna. Obecnie trwa ustalanie tożsamości znale-
zionego w rzece mężczyzny.
W nocy z 25 na 26 stycznia doszło do
włamania na działkach rekreacyjnych w
Suchym Lesie. O zdarzeniu policja została
powiadomiona przez działkowca, który zobaczył rozbite okno w domku letniskowym.
Poszukiwania włamywacza nie trwały długo,
funkcjonariusze znaleźli go na miejscu popełnienia przestępstwa. Mężczyzna smacznie spał upojony alkoholem, który znalazł
w altanie. Jak się okazało opróżnił nie tylko
barek, ale także lodówkę.
W ostatnim czasie policjanci przyjęli dwa
zgłoszenia o stosowaniu przemocy w rodzinie. Interweniowali w Suchym Lesie i Chludowie, gdzie bezpośrednią przyczyną zajść
był alkohol. Postępowanie przygotowawcze
w tej sprawie prowadzi sucholeska policja
pod nadzorem prokuratury rejonowej Stare
Miasto w Poznaniu.
Barbara Stachowiak
Czeka na właściciela
W drugiej połowie grudnia w Suchym
Lesie na ul. Rzemieślniczej został znaleziony rower górski. Właściciel proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji
w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 5,
tel. 61 8413 010.
w w w.suchylas.pl
niezachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu psów.
Ponadto za pośrednictwem Gazety Sucholeskiej informujemy, że w miesiącu
marcu strażnicy Straży Gminnej będą
sukcesywnie przeprowadzać kontrole
posesji w każdej miejscowości naszej
gminy pod kątem prawidłowej numeracji
posesji oraz spełniania obowiązków związanych z posiadaniem psów, tzn. szczepień
zwierząt, rejestracją w bazie danych i opłacaniem opłaty za posiadanie psa.
Pamiętajmy też o obowiązku dbania,
zwłaszcza podczas zimy, o czystość chodników przylegających do naszych posesji
dla wspólnej wygody i bezpieczeństwa.
Zimą szczególnej troski wymagają również nasze zwierzęta, które nie powinny
cierpieć przez nasze zaniedbania.
Numery telefonów do Straży Gminnej:
606 310 419, 61 812 51 81. W sprawach
związanych z kontrolą prędkości i reagowaniem kryzysowym kontakt pod nr tel.
608 024 723. Dyżurujemy w godz.: 6.00
– 22.00 od poniedziałku do piątku oraz
w godz. 10.00 – 18.00 w soboty. Straż
Gminna mieści się przy ul. Poziomkowej
39 w Suchym Lesie.
Zastępca Komendanta
Straży Gminnej w Suchym Lesie
Marek Łupiński
Komisariat Policji w Suchym Lesie
oraz Sucholeskie Stowarzyszenie
Sportowe Fighter w Suchym Lesie
ZAPRASZAJĄ
MIESZKANKI GMINY
NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA
Z SAMOOBRONY.
Zajęcia będą składać się z części
teoretycznej oraz praktycznej i zostaną
poprowadzone przez policjantów
oraz trenerów sztuk walki.
Zainteresowane Panie w każdym wieku proszone są o zgłaszanie swojego uczestnictwa do
Komisariatu Policji w Suchym Lesie,
od pon. do pt. w godz. 7.30-15.00
pod nr tel. 61 8413 010.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego!
Ilość miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
O terminie i miejscu zajęć z samoobrony
Panie zostaną powiadomione telefonicznie.
Zajęcia z samoobrony odbędą się
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Grzegorza Wojtery.
11
Dlaczego warto kupić
„Stary Bar” w Chludowie?
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Suchy Las
Zbigniew Hącia
Podczas ostatnich wyborów samorządowych, ubiegając się o mandat radnego w
Chludowie, ogłosiłem kilka priorytetów,
spośród których zakup „Starego Baru” należał do najważniejszych. W trakcie licznych rozmów z wyborcami deklarowałem
z całą stanowczością, że o naszym zapomnianym zabytku przypomnę innym radnym. Cieszy mnie zatem fakt, że podczas
posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Gminy Suchy Las został zgłoszony wniosek o wykup tej, jakże ważnej
dla wszystkich Chludowian, nieruchomości. Dlaczego, moim zdaniem, ten wniosek
jest słuszny:
1. Okazyjna cena: 300 - 350 tys. zł za działkę w centrum wsi o powierzchni 2.226 m²
wraz z budynkiem nadającym się na wszelką działalność gospodarczą. Powierzchnia
pomieszczeń użytkowych to 330 m², w
tym 200 m² sala bankietowa,
pomieszczenia mieszkalne 110
m² i dodatkowo 100 m² do adaptacji. Jeszcze kilka lat temu ta
nieruchomość była wystawiana
na sprzedaż za cenę kilkukrotnie
wyższą. Dziś realia są takie, że
całą nieruchomość można kupić
w zasadzie za wartość gruntu.
Trudno jednak oczekiwać, że
cena będzie spadała ciągle. Nie
wolno nam zatem „przegapić”
takiej okazji, pisząc kolokwialnie, na tym interesie nie sposób
stracić.
2. To ostatnia szansa na pozyskanie środków unijnych
Parking
Biedrusko
Informujemy, iż od stycznia
2015 r. parking w Biedrusku
przy ul. Zjednoczenia/
Rubinowa staje się parkingiem
bezpłatnym niestrzeżonym.
12
na rewitalizację tego wspaniałego zabytku. Wkrótce staniemy się beneficjentami
ogromnych pieniędzy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Trzeba jednak
pamiętać, że złote lata się skończą i to będzie ostatnia taka szansa, bowiem więcej
pieniędzy z Unii Europejskiej nie będzie.
Tak więc, jest bardzo realna szansa, że remont zostanie zrealizowany ze środków
pozabudżetowych - to absolutny priorytet. Nie powinniśmy kosztami remontu
obciążać budżetu Gminy. Niezależnie od
powyższego, remont może być też prowadzony przez nowego dzierżawcę.
3. W 2010 roku w Chludowie odbyły się
usankcjonowane w naszej Gminie prawem
konsultacje społeczne w kwestii zakupu
„Starego Baru”. Na 61 zapytanych osób
tylko jedna wstrzymała się od głosu. Wszyscy pozostali jednoznacznie wypowiedzieli
się za zakupem tej nieruchomości. Trudno
o większą determinację i jednomyślność
wśród mieszkańców!
4. W wyborach do Rady Gminy uzyskałem drugi wynik w Gminie. To dla mnie
ogromny zaszczyt, ale i zobowiązanie do
realizacji mojego programu wyborczego,
O komentarz w sprawie zakupu
budynku „Starego Baru”
w Chludowie poprosiliśmy
Wójta Gminy Suchy Las
Grzegorza Wojterę.
Budynek
ten
bezsprzecznie ma
sporo walorów architektonicznych,
które podkreślają
walory historyczne
wsi Chludowo.
Aktualna oferta wydaje się być
atrakcyjna przede wszystkim cenowo.
Jest zdecydowanie niższa niż kilka lat
temu. Najważniejszą sprawą będzie
określenie docelowego przeznaczenia
tego budynku. Dopiero wtedy, kiedy
będziemy wiedzieli co tam ma być
i kto będzie gospodarzem można zaplanować środki na remont i dalsze
funkcjonowanie.
którego jednym z najważniejszych punktów był zakup „Starego Baru”. Wyborców
należy traktować poważnie.
5. Niestety na terenie gminy nie mamy
zbyt wiele zabytków. „Stary Bar” mógłby
być prawdziwą perełką, a Chludowo, które
na kulturalnej mapie naszej
gminy, powiatu czy regionu
zajmuje miejsce szczególne,
na taką perełkę zasługuje.
Pomysłów na wykorzystanie tej nieruchomości
jest sporo. Priorytetem będą
jednak projekty angażujące
środki europejskie, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji
zabytku. Nie dziwi zatem
fakt, że moja inicjatywa podczas głosowania uzyskała
poparcie radnych. Chęć zakupu tej nieruchomości wykracza zatem ponad podziały
polityczne.
GMINA SUCHY LAS MA NOWEGO
ZASTĘPCĘ WÓJTA
Od stycznia funkcję tę pełni mgr Marcin Buliński.
W kolejnym, lutowym wydaniu Gazety Sucholeskiej zamieścimy
wywiad z nowym Zastępcą Wójta, a także przedstawimy zakres
obowiązków, które będzie pełnił na swoim stanowisku.
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Świetlice wiejskie i Dom Osiedlowy kuszą klientów
Niskie ceny wynajmu, pełne wyposażenie, zaplecze socjalne – to zalety sal w gminnych świetlicach i Domu Osiedlowym. Sale te można
wynająć m.in. na organizację imprez okolicznościowych, wesela, pokazy czy promocje. Ponadto osoby korzystające z programu „Karta
Dużej Rodziny” Gminy Suchy Las mogą skorzystać z sal świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego z 40-procentową zniżką.
Na terenie gminy sale można wynająć
w następujących obiektach użyteczności
publicznej:
Tabela opłat
za korzystanie z pomieszczeń
świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego
• Dom Osiedlowy w Biedrusku,
ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko
Opiekun:
Mirosław Stencel tel. 691-312-664
Sala: 114 m2, impreza okolicznościowa do
80 osób
Cel korzystania
z pomieszczeń
• Świetlica wiejska w Golęczewie,
ul. Dworcowa 61 A, 62-001 Golęczewo
Opiekun: Magdalena Zaworska tel. 517553-042
Sala: 140 m2, impreza okolicznościowa do
80 osób.
•Ś
wietlica wiejska w Złotnikach Osiedlu,
ul. Żukowa 14, 62-002 Złotniki
Opiekun:
Grzegorz Słowiński tel. 537-333-131
Sala: 71 m2, impreza okolicznościowa do
60 osób.
Regulamin korzystania z pomieszczeń
świetlic wiejskich i Domu Osiedlowego znajduje się na stronie internetowej
www.suchylas.pl, w zakładce ŚWIETLICE.
impreza okolicznościowa
• Świetlica wiejska w Złotnikach Wsi,
ul. Słoneczna 28, 62-002 Złotniki
Wieś
Opiekun:
Ryszard Janasik tel. 693-739-386
Sala: 40 m2, impreza okolicznościowa do
30 osób.
Dla mieszkańców Gminy Suchy Las
• Świetlica wiejska w Złotkowie,
ul. Złota 15 A, 62-002 Złotkowo
Opiekun:
Michał Brdęk tel. 661-560-785
Sala: 60 m2, impreza okolicznościowa do
40 osób
Dla pozostałych osób
• Świetlica wiejska w Zielątkowie,
ul. Kręta 1, 62-001 Zielątkowo
Opiekun:
Czesław Matelski tel. 61 8-116-908,
783-570-373
Sala: 80 m2, impreza okolicznościowa do
50 osób
WESELE
• Świetlica wiejska w Chludowie,
ul. Tysiąclecia 6, 62-001 Chludowo
Opiekun:
Jarosław Sznajder tel. 571-472-584
Sala: 133 m2, impreza okolicznościowa do
80 osób
Czas
najmu
Wysokość
opłaty
(zł brutto)
Dom Osiedlowy Biedrusko
350
Świetlica Chludowo
350
Świetlica Golęczewo
350
Świetlica Złotkowo
320
Świetlica Zielątkowo
320
Świetlica Złotniki Osiedle
jednorazowo
320
Dom Osiedlowy Biedrusko
maksymalnie
do
24 godzin
190
Świetlica Chludowo
190
Świetlica Golęczewo
190
Świetlica Złotkowo
170
Świetlica Zielątkowo
170
Świetlica Złotniki Wieś
170
Świetlica Złotniki Osiedle
170
Sylwester
31.12-01.01
700
spotkania komercyjne
(pokazy, promocje)
1 godzina
40
na potrzeby organizacji wesela
na potrzeby organizacji imprezy
okolicznościowej
jednorazowo
maksymalnie
do 24 godzin
470
310
Sylwester
31.12-01.01
940
spotkania komercyjne
(pokazy, promocje)
1 godzina
40
Zadatek
z tytułu rezerwacji sali
w dniu dokonania
rezerwacji
50
Kaucja
w dniu przekazania
pomieszczeń
najemcy
500
w w w.suchylas.pl
13
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
• W terminie od 1 lutego 2015 r. do 28
lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta gminy (w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych) wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31
stycznia 2015 r.
• Natomiast od 1 sierpnia 2015 r. do
31 sierpnia 2015 r. należy złożyć wniosek
za zakupy w okresie od 1 lutego 2015 r. do
31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2015 r.
Limit zwrotu podatku w 2015 r.
wynosi: 81,70 zł x ilość ha
użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 1 – 30 kwietnia 2015 r. w przypadku
złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1 – 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.
Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.
1) Za producenta rolnego uznaje się osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym.
2) Za gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych
w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych
o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1
ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
3) W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego
przysługuje temu współposiadaczowi, co
do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
4) W przypadku, gdy producent rolny
podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
Sądowego do wniosku podaje numer z
tego rejestru.
5) Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28
czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa
rolniczego oraz ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w urzędach gmin do kopiowania.
6) Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
Kazimierz Żmijewski
Samodzielne Stanowisko
ds. Rolnictwa i Leśnictwa
Posiadasz lub usunąłeś azbest?
Zgłoś Wójtowi
Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Suchy Las przypomina, że osoby
fizyczne będące właścicielami, zarządcami
bądź użytkownikami nieruchomości, na terenie których znajdują się wyroby zawierające azbest, mają obowiązek przedłożenia
Wójtowi Gminy Suchy Las informacji o
wyrobach zawierających azbest i miejscu
ich wykorzystania oraz informacji o ilości
usuniętych wyrobów zawierających azbest.
14
Nr 177, poz. 1054
z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn
ilości oleju napędowego zakupionego
do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669). Kwota
zwrotu podatku nie może być wyższa niż
kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na
1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby
86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji
gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia
się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz
gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
7) Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Sprawy zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej prowadzi
podinspektor Kazimierz Żmijewski w
Urzędzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna
13, pok. 110.
Uaktualnioną informację należy przedkładać corocznie w terminie do 31 stycznia za
poprzedni rok kalendarzowy.
W związku z powyższym prosimy o
przesłanie lub dostarczenie informacji o
ilości posiadanych lub/i usuniętych wyrobów zawierających azbest w terminie do
31 stycznia 2015 r. Wzór formularza inwentaryzacyjnego dostępny jest na stronie
internetowej: www.bip.suchylas.pl (w za-
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
kładce Ochrona Środowiska - Formularze
- Azbest) oraz w Urzędzie.
Nieprzekazanie powyższych informacji
podlega karze grzywny.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.
2. Art. 346 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska.
ZBIÓRKA („ŚWIĄTECZNYCH”) CHOINEK
• DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las
Sp. z o.o. uprzejmie informuje o możliwości odbioru („świątecznych”) choinek od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul. Młodzieżowej
1 w Suchym Lesie lub na adres mailowy:
[email protected]) oraz po wniesieniu opłaty (nr konta bankowego: 80-90431054-2054-0038-2308-0001). Koszt jednorazowego odbioru to 20,00 zł/brutto.
Ostatni termin zbiórki to 31 stycznia
2015 r.
Uwaga! W dniu zbiórki, choinki muszą
być wystawione przed posesją do godz.
7.00 (choinki bez doniczek, ozdób, lampek
itp.).
* Warunkiem zrealizowania zlecenia jest
wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK.
• DLA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ
(OSIEDLA)
Zarządcy (administratorzy) osiedli mieszkaniowych mogą na podstawie złożonego
zlecenia (pisemnie w kasie ZGK przy ul.
Młodzieżowej 1 w Suchym Lesie lub mailowo: [email protected]) zlecić usługę podstawienia kontenera na terenie osiedli w kwocie 150,00 zł/brutto za kontener
ZADBAJ O ŚRODOWISKO
I SWOJĄ KIESZEŃ
Szanowni Mieszkańcy,
W wyniku przeprowadzonej akcji składania przez Mieszkańców Gminy ankiet
dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii
(dalej OZE), informujemy, że do Urzędu
Gminy wpłynęło ok. 140 zgłoszeń. Duże
zainteresowanie mieszkańców Gminy w
przedmiotowym zakresie jest dla nas powodem do radości, wskazuje na funkcjonowanie w społecznej świadomości troski
o najbliższe otoczenie (środowisko).
Kolejnym krokiem w drodze o środki
zewnętrzne na sfinansowanie inwestycji
będzie analiza złożonych ankiet, pod kątem proponowanych rozwiązań technicznych (kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe,
pompy ciepła). Działanie to pozwoli nam
szczegółowo ocenić zakres przedsięwzięcia, m.in. pod kątem finansowym, oraz
w konsekwencji umożliwi przygotowanie
wniosku wraz z dokumentacją projekto-
3m3 lub 4m3 lub 7m3 (jest to całkowity
koszt odbioru).
Zlecenia na podstawienie kontenera w ramach „Zbiórki choinek świątecznych”
można składać do 14.02.2015 r.
* Warunkiem zrealizowania zlecenia jest
wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK.
• ZBIÓRKA CHOINEK
W „PSZOK CHLUDOWO”
Odbiór choinek w PSZOK Chludowo (ul.
Golęczewska) odbywa się zgodnie z godzinami funkcjonowania, a koszt to 2,00 zł/
brutto za sztukę (płatne na miejscu).
W PSZOK „Zbiórka choinek świątecznych” potrwa do 14.02.2015 r.
wo-techniczną.
Wszystkich jeszcze niezdecydowanych,
którzy rozważają możliwość zastosowania OZE, zachęcamy do złożenia ankiety
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Gminy w Suchym Lesie – jest jeszcze czas
– DO KOŃCA LUTEGO 2015 ROKU.
Z uwagi na konieczność przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, ankiety złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane.
O dalszych podejmowanych działaniach,
będą Państwo informowani na bieżąco.
Rafał Urbaniak
Referat Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych
Urzędu Gminy w Suchym Lesie
ANKIETA INFORMACYJNA
Ja, niżej podpisany
.................................................................................................
(imię i nazwisko)
Zamieszkały(-a)
..................................................................................................
(adres zamieszkania)
nr ewid. działki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obręb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
deklaruję zamiar wzięcia udziału w planowanym projekcie polegającym na:
zakupie i instalacji kolektorów słonecznych
wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej
Dane dotyczące budynku i wielkości gospodarstwa domowego
1. Rodzaj dachu: (zakreśl właściwe)
a) dach płaski
b) dach spadzisty / Kąt pochylenia dachu (orientacyjnie): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
2. Ilość osób zamieszkujących budynek na stałe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Powierzchnia całkowita (w m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Powierzchnia użytkowa (w m2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowany projekt.
(miejscowość i data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (podpis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych na realizację w/w przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.
Ankiety – wypełnione przez mieszkańców gminy oraz zwrócone w terminie, pozwolą oszacować liczbę osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem
oraz wysokość kosztów projektu. W zależności od wyników ankiety i stopnia zainteresowania projektem, będzie on mógł być zgłoszony do dofinansowania
w ramach funduszy zewnętrznych.
w w w.suchylas.pl
15
Światłowód w gminie Suchy Las
Spółka GCI od 2010 roku systematycznie realizuje plan budowy kanalizacji teletechnicznej
na terenie całej gminy.
W tym czasie powstało około 40 km
sieci, na której możliwe jest świadczenie
usług, oraz kilka kilometrów kanalizacji
teletechnicznej, która czeka na włączenie
do „systemu”. Szkielet sieci obejmuje teren całej gminy, za wyjątkiem miejscowości Biedrusko, ze względu na duże koszty
budowy (ok. 1 mln zł) rurociągu kablowe-
Światłowód to medium transmisyjne,
które nie daje nam ograniczeń. Dzisiaj naszym klientom możemy zaoferować pakiet
3 usług: Internet na poziomie 100 Mb/s,
go na terenie poligonu. Część inwestycji
realizuje spółka, część Gmina przy okazji
inwestycji infrastrukturalnych. Konieczność budowy takiego kanału technologicznego wynika z art. 39 ust.6 ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14,
poz. 60).
Chludowo
Złotkowo
Aktualizacja 2014.12.15
Opracowano na podstawie
www.openstreetmap.org oraz danych własnych
Map data (c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA
Golęczewo
Złotniki
przebieg sieci światłowodowej
Jelonek
Suchy Las
telewizję z bogatą ofertą programową, oraz
telefonię, w której nasi klienci wykonują
połączenia między sobą i do wszystkich
jednostek gminnych bezpłatnie. Dla klientów biznesowych mamy ofertę Internetu
symetrycznego z gwarantowaną przepływnością na poziomie 100/100 Mb/s. Dodatkowo świadczymy usługi transmisji danych np. pomiędzy oddziałami firmy.
Do sieci może podpiąć się każdy, kogo
posesja jest zlokalizowana w odległości
nie większej niż 100 m od naszej sieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie naszej spółki, Suchy Las ul.
Obornicka 117, pok. nr 4 (nad Biedronką). Można również zadzwonić na nr tel.
61 2500 000 lub napisać e-mail na adres:
[email protected]
GCI Sp. z o.o.
16
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Są środki unijne na budowę
kanalizacji sanitarnej w Biedrusku
W grudniu minionego roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Gminą Suchy Las o przyznanie
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina
na budowę kanalizacji sanitarnej w Biedrusku ze środków unijnych pozyskała kwotę w
wysokości nieco ponad 820 tys. zł.
Projekt
Plany realizacji tego przedsięwzięcia
sięgają już kilku lat wstecz, kiedy to Gmina podjęła pierwsze działania w przygotowaniu wstępnej koncepcji i dalej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.
Jej zakres dotyczy jednego z głównych
ciągów infrastrukturalnych
w miejscowości Biedrusko.
Mając zaplanowaną tak ważną inwestycję, Gmina podjęła
starania w uzyskaniu pomocy
finansowej, która w zasadniczy sposób odciąża budżet
Gminy, pozwalając na realizację innych, ważnych zadań.
Tym samym, uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej
przy wsparciu WFOŚiGW
było bardzo ważnym wydarzeniem dla Gminy.
Cel projektu
Głównym zamierzeniem
realizacji przedmiotowej inwestycji jest
poprawa stanu środowiska naturalnego,
poprzez kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie Suchy Las w
sposób gwarantujący spełnienie wymagań
przepisów prawa polskiego oraz europejskiego. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez prowadzenie
racjonalnej gospodarki ściekowej ma decydujący wpływ na poprawę warunków i
jakości życia oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Dodatkowo zapewnienie
szeroko pojętej podstawowej infrastruktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, przyczynia się do osiągnięcia
długookresowej stabilności wzrostu go-
spodarczego, zmniejszenia zewnętrznych
kosztów środowiskowych dla gospodarki.
Brak tej podstawowej infrastruktury technicznej hamuje rozwój inwestycji, obniża
poziom warunków życia mieszkańców
oraz negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego.
Wskaźnikiem produktu jest wybudowanie ok. 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków, a wskaźnikiem rezultatu będzie podłączenie ok.
1010 RLM-ów, czyli równoważnej liczby
mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.
Finansowanie
Przedsięwzięcie finansowane jest ze
środków własnych Gminy, a także przy
udziale dotacji z Funduszu Spójności w ramach POIŚ, oraz przy udziale pożyczki z
w w w.suchylas.pl
WFOŚiGW w Poznaniu.
Struktura finansowa przedsięwzięcia
kształtuje się następująco:
1/ wartość projektu brutto: ok. 2 300 000,00
PLN
2/ wartość dofinansowania w ramach POIŚ:
ok. 820 000,00 PLN
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W RAMACH POPRAWY GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ W BIEDRUSKU
Etap
I
ul. Świerczewskiego i odcinek
ul. Ogrodowej pomiędzy ulicami
Poznańską a Świerczewskiego
w Biedrusku
1.
budowa kanalizacji sanitarnej
2.
odtworzenia nawierzchni
Etap
II
odcinek ul. Ogrodowej pomiędzy
ulicami Świerczewskiego
a Powstańców Wielkopolskich,
ul. Powstańców Wielkopolskich
i odcinek do przepompowni
ścieków
1.
budowa kanalizacji sanitarnej:
odcinek P1-S16
2.
odtworzenia nawierzchni
3.
przepompownia
4.
rurociąg tłoczny
Etap
III
ulice: Ogrodowa,
Powstańców Wielkopolskich
i Świerczewskiego – pozostały
zakres
1.
budowa sieci wodociągowej
2.
przebudowa wodociągu
3.
budowa kanalizacji deszczowej
4.
budowa linii energetycznej
3/ wartość pożyczki: ok.
529 000,00 PLN
Budowa
W dniu 9 kwietnia 2014
roku podpisano umowę z
wykonawcą robót budowlanych, tj. firmą PBI KAJA
Sp. z o.o. z Poznania, która
niezwłocznie przystąpiła do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji obejmuje IV kwartał 2015 roku.
Zakres prac w ramach realizacji inwestycji przedstawia tabela. O postępie robót
Czytelnicy będą informowani na bieżąco.
Rafał Urbaniak
Referat Zamówień Publicznych
i Środków Zewnętrznych
Urzędu Gminy w Suchym Lesie
17
Bezpieczna przystań dla
Twojego dziecka
Stała pomoc w nauce, gry i zabawy, przeróżne zajęcia artystyczne i edukacyjne to oferta
świetlic opiekuńczo-wychowawczych, których na terenie gminy działa osiem.
Stała opieka jest niezwykle potrzebna
dziecku w okresie dojrzewania i tą stałą
opiekę są wstanie zagwarantować wychowawczynie prowadzące zajęcia w świetlicach, które w większości zostały powołane
już w 1997 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Każde takie spotkanie rozpoczyna się
odrabianiem lekcji i tutaj najczęściej starsi
podopieczni pomagają swoim młodszym
kolegom/koleżankom, co również będzie
procentowało w przyszłości. Dla starszych
dzieci jest to nauka, że pomoc może być
również bezinteresowna a dla tych młodszych, że z problemami nie zawsze trzeba sobie radzić samemu. Jeśli problem w
nauce jest na tyle poważny, że ani starsze
ani młodsze dzieci nie mogą go rozwiązać,
wtedy odbywa się indywidualne odrabianie
lekcji z wolontariuszami, którzy przychodzą do świetlic właśnie w tym celu – aby
pomagać.
W każdej świetlicy przeprowadzany
jest cykl spotkań z różnymi ludźmi, np.
warsztaty: – artystyczne z panią plastyk
Anną Dudek, które od marca odbywać się
będą 2 razy w miesiącu – wikliniarskie z
panią Mariolą Wittchen oraz gry i zabawy
edukacyjne, które organizowane są raz w
miesiącu. W nowym roku zajęcia zostały
uatrakcyjnione jeszcze bardziej. Dzieci
wyjeżdżają również na spektakle profilaktyczne do Poznania. Każda ze świetlic
zaopatrzona jest w gry edukacyjne, które
rozwijają różne umiejętności.
Istotnym elementem w każdym spotkaniu jest rozmowa, która pokazuje jak
bardzo ważna dla tych dzieciaków jest
chwila zainteresowania, możliwość dyskusji oraz wypowiedzenia swoich poglądów.
Taki dzień kończy się oczywiście wspólnym posiłkiem, który przygotowują dzieci
z pomocą opiekunów, co również jest bardzo ważnym elementem wychowawczym.
Świetlice opiekuńczo-wychowawcze
mają możliwość zorganizowania przeróżnych wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów do kina, teatru, muzeum. W świetlicach jest możliwość skorzystania z sal
gimnastycznych, z placu zabaw, basenu
lub wyjścia do Centrum Kultury i bibliotek. Od czasu do czasu na terenie świetlic
odbywają się występy artystyczne
– spektakle, które przygotowują opiekunowie wspólnie z
dziećmi na przeróżne okazje np. Dzień Matki, Dzień
Ojca, jasełka. Jest to okazja,
nie tylko na pokazanie swoich
umiejętności, ale również na
wspólne spędzenie czasu
i świętowanie wraz z rodzicami, na co zazwyczaj
brakuje czasu.
Każda z naszych świetlic tworzy coś na wzór
Polała się krew
Rok 2014 okazał się przełomowym dla Klubu HDK PCK Błękitna Kropelka z Biedruska
działającego przy Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. Rok 2013 zakończyliśmy z wynikiem
82 litrów zebranej krwi. Dlatego też z niecierpliwością czekaliśmy na dane z Działu
Marketingu RCKiK za miniony rok.
Członkowie Klubu HDK oraz krwiodawcy na akcjach organizowanych przez
Klub, a także na Stacji
Krwiodawstwa podając numer 527 oddali łącznie ponad 160 litrów krwi oraz
15 próbek na potencjalnego dawcę szpiku kostnego.
Ponadto w minionym
roku członkowie naszego
Klubu brali udział w zawodach, których celem jest nie
tylko sportowa rywalizacja
ale również integracja z innymi Klubami HDK z całej
Polski. Uczestniczyliśmy
m.in. w zawodach pingponga w Kawnicach, zawo-
18
dach strzeleckich w Murowanej Goślinie,
zawodach wędkarskich w Swarzędzu. By-
rodziny. Pomagamy sobie, martwimy się o
siebie, troszczymy i dążymy do tego, aby
każdy z nas czuł się dobrze. Jest to miejsce,
w którym dziecko jest bezpieczne, gdzie
jego kreatywność jest nie tylko rozwijana
Świetlice
opiekuńczo-wychowawcze
działające na terenie gminy
•B
iedrusko – Dom Osiedlowy,
ul. Zjednoczenia 4;
• S uchy Las – CKiBP,
ul. Szkolna 16;
• Z łotniki – Osiedle – świetlica osiedlowa, ul. Żukowa 14;
• Z łotniki Wieś – budynek komunalny,
ul. Słoneczna 28;
• G olęczewo – świetlica wiejska,
ul. Dworcowa 61A;
• C hludowo – budynek szkoły,
ul. Szkolna 3;
• Z ielątkowo – świetlica wiejska,
ul. Kręta 1.
Świetlice opiekuńczo-wychowacze dla
dzieci i młodzieży czynne są dwa razy
w tygodniu po trzy godziny dziennie.
Są bezpłatne. Szczegółowe informacje
pod nr tel. 61 8926 284.
ale również nagradzana. Umiejętności społeczne są pogłębiane
a cechy takie jak samodzielność,
odpowiedzialność,
tolerancja
oraz szacunek są odkrywane na
nowo.
Wychowawczyni
świetlicy
w Suchym Lesie
Jowita Rewers
liśmy także na uroczystościach jubileuszowych zaprzyjaźnionych Klubów HDK
w Rogowie, Luboniu oraz Świdniku.
Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować osobom, dzięki którym nasze akcje
honorowego krwiodawstwa spotykają się z
dużym odzewem i zainteresowaniem. Tych
osób jest bardzo dużo i nie będę wymieniał
wszystkich. Jednak chciałbym podkreślić,
że bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy od: Wójta Gminy
Suchy Las, Zarządu Osiedla
Biedrusko, Właścicieli Cafe
Szkolna 16, CKiBP, RCKIK
w Poznaniu, ZKP w Suchym
Lesie.
Rok 2015 to dla nas dalsze
wyzwania, nowe plany, pomoc
potrzebującym. Mamy nadzieję, że wiele osób dołączy do
naszych działań. Dziękuję i zapraszam na akcje poboru krwi.
Prezes KLUBU HDK PCK
Błękitna Kropelka
Paweł Kolosza
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Spełnili dziecięce marzenia
W grudniu zakończyła się akcja dobroczynna, którą zorganizowało pięć sucholeskich firm:
Cafe Szkolna, Eumedica, Lou Lou, Yasumi, Chiromed. Firmy te postanowiły część zysku ze
sprzedaży towarów lub usług przekazać na spełnienie marzeń dzieci z rodzin, które zostały
wytypowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie.
Akcją objęto dziewięcioro dzieci z
trzech rodzin mieszkających w Suchym
Lesie, Złotkowie i Golęczewie. Dzieci te
w listach do Świętego Mikołaja poprosiły
o prezenty, które chciałyby znaleźć pod
choinką. Dzieci wymarzyły sobie m.in. papugę, wózek dla lalek, słodycze, gry, książki, bilety do kina. A marzenia ich zostały
spełnione.
Akcje poboru krwi
w 2015 roku
organizowane przez klub HDK PCK
“Błękitna kropelka”
Akcja I
14.02
przybiorą same akcje, to zależy od naszych
pomysłów.
Firmy, które spełniły świąteczne dziecięce marzenia zapraszają także innych
przedsiębiorców z terenu gminy, którzy
chcieliby poprzez swoją działalność zrobić
coś dla dobra innych.
Barbara Stachowiak
– My, jako Ośrodek Pomocy Społecznej
dbamy przede wszystkim o podstawowe potrzeby rodzin, które otaczamy wsparciem
– wyjaśnia Sylwia Nowak-Kabacińska,
dyrektor OPS w Suchym Lesie. – A takie
akcje rzeczywiście spełniają marzenia. To
jest piękne i godne polecenia.
Z akcji zadowoleni są także sami jej
organizatorzy. – Poprzez nasze dobroczynne działanie chcieliśmy sprawić, by
na twarzach dzieci pojawił się uśmiech.
Myślę, że cel ten został przez nas osiągnięty – podkreśla Wiesława Prycińska z Cafe
Szkolna. – Dlatego też na tej jednej akcji
nie chcemy poprzestać. Zamierzamy dalej
wspierać naszych małych mieszkańców.
Tak jak teraz będziemy przekazywać na ich
rzecz część naszych zysków, a jaką formę
(Walentynkowa) akcja stacjonarna
w godz. 10:00 – 15:00 w Biedrusku
Akcja II
07.03
(Dzień Kobiet) akcja autobusowa
w godz. 10:00 – 15:00 w Suchym Lesie
Akcja III
30.05
Fot. B. Stachowiak
(Dzień Dziecka) akcja stacjonarna
w godz. 10:00 – 15:00 w Biedrusku
Akcja IV
20.06
(Dni Suchego Lasu) akcja
autobusowa w godz.12:00 – 16:00
w Suchym Lesie
Akcja V
05.09
(Dni Biedruska) akcja autobusowa
w godz. 10:00 – 15:00 w Biedrusku
Akcja Vi
10.10
(Jesienne Pożegnanie) akcja
autobusowa w godz.10:00 – 16:00
w Suchym Lesie
Akcja VII
06.12
(Mikołajkowa) akcja stacjonarna
w godz. 10:00 – 15:00
Dom Osiedlowy w Biedrusku
PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie wraz z podopiecznymi Ośrodka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców za okazaną dobroć, którą traktujemy jako wyraz
życzliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym w tym szczególnym czasie, jakim są święta
Bożego Narodzenia.
Pragniemy serdecznie podziękować Państwu Wiesławie i Krzysztofowi Prycińskim – właścicielom Cafe Szkolna 16,
którzy poprzez organizację akcji charytatywnej „Trzymajmy się razem dla innych” spełniali marzenia naszych najmłodszych.
Do tej niezwykłej inicjatywy przyłączyły się również Eumedica, butik Fashion Spot, Instytut Zdrowia i Urody Yasumi oraz
Centrum Terapii Kręgosłupa i Masażu Chiromed, którym również z całego serca dziękujemy.
Podziękowania składamy również Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Red Box, Klubowi Basket Junior Suchy Las, Stowarzyszeniu Biedrusko – Mirosławowi Stenclowi, Stowarzyszeniu Gmina Razem, Państwu
Agnieszce i Michałowi Dziedzicom, Pani Małgorzacie Salwa-Haibach, Panu Włodzimierzowi Majewskiemu, Państwu Danucie
i Stanisławowi Wróblom, Pani Annie Ankiewicz oraz Zarządowi Osiedla Suchy Las - Wschód, Szkole Podstawowej w Suchym
Lesie, a w szczególności dzieciom i wychowawcy klasy Pani Beacie Wrzeszcz, wolontariuszom z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Suchym Lesie, Przedszkolu „Leśnych Ludków” z Suchego Lasu, za ofiarowane dary, dobro i otwartość na drugiego człowieka. Wsparcie, jakie udzieliliście naszym podopiecznym ma ogromną wartość, a poświęcony im czas okazał się bezcenny.
Dzięki Wam na twarzach naszych dzieci niejednokrotnie pojawił się uśmiech, który jest najlepszym odzwierciedleniem Waszej dobroci. Zaangażowanie i wiara w ludzi, którym pomagacie to wielki i drogocenny dar.
Porady psychologiczne dla rodziców i młodzieży
Dyżur psychologa w każdą środę miesiąca, w godz. 15:45 – 17:45
w siedzibie Klubu Seniora „Dębowy Liść” (Gimnazjum w Suchym Lesie, ul. Poziomkowa 11).
w w w.suchylas.pl
19
C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs
Najlepsi czytelnicy 2014 roku
nagrodzeni
9 stycznia odbyło się X jubileuszowe spotkanie z najlepszymi czytelnikami Biblioteki
Publicznej Gminy Suchy Las, podczas którego nagrodziliśmy najaktywniejszych czytelników
i podsumowaliśmy rok 2014.
Statystyki dotyczące czytelnictwa nie
przyniosły bibliotekarkom zaskoczenia.
Z roku na rok Bibliotekę Publiczną w
Suchym Lesie i jej filie w Chludowie i
Złotnikach odwiedza coraz więcej osób.
W roku 2014r. biblioteka osiągnęła spektakularny wzrost – 30 %. Mamy obecnie
5130, czytelników, którzy wypożyczyli
ponad 78 tys. książek. Systematycznie rośnie liczba książek i audiobooków na bibliotecznych półkach – w ciągu ubiegłego
roku księgozbiór zwiększył się prawie o
3600 woluminów. Dodatkowo zakupiono
filmy, które będzie można wypożyczać od
1 lutego 2015r.
Spotkanie umilił występ zespołu "GOOD
STAFF". W dosłownym znaczeniu nazwa
zespołu "Dobry Skład", czyli – zawodowy
zespół i grupa przyjaciół. Muzyka zespołu
nawiązuje do renesansowych pieśni i tań-
Zimowa
„ZAWIERUCHA”,
czyli co się dzieje
w Centrum Kultury?!
Spotykamy się z Państwem na
koncertach, korytarzach, w bibliotece,
w biurach, w Złotnikach, w Chludowie,
w szatni i w windzie. Rozmawiamy,
opowiadamy, wymieniamy luźne
uwagi, żartujemy i debatujemy.
Ale czy wszyscy wiedzą co naprawdę
dzieje się w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej?!
12 lutego o godz. 18.00 w Sali
widowiskowej chcemy zdecydowanie ukrócić te wątpliwości i pokazać co naprawdę dokonuje się w
salach, na zajęciach za drzwiami.
Zapraszamy na zimowy pokaz działań uczestników zajęć i warsztatów
w CKiBP. Wystąpią pianiści, perkusiści, malarze, ceramicy, tancerze i aktorzy – a jak to zrobimy naraz?! Proszę się przekonać i zaprosić gości!
12 lutego 2015 r., godz. 18.00,
Sala widowiskowa CKiBP. Wstęp wolny!
20
ców oraz folku. Podczas koncertu wysłuchaliśmy pieśni zimowoświątecznych w
aranżacjach „folkowo-goodstaffowych”,
Lista nagrodzonych czytelników
Biblioteka Publiczna
Gminy Suchy Las:
Zbigniew Szyszka, Joanna Niedziela,
Celina Koch, Maria Szumlewicz, Aleksandra Chudobiecka, Daria Matuszak,
Martyna Świerbel, Antoni Dudek, Jadwiga Cichoń, Wiktoria Izdebska.
Filia biblioteczna w Chludowie:
Halina Ancuta, Halina Gramsch, Barbara Nowacka, Katarzyna Burchardt,
Natalia Sokołowska, Emilia Górka,
Zuzanna Bielejewska, Milena Kaczmarek, Zuzanna Matuszewska.
Filia biblioteczna w Złotnikach:
Joanna Klaba-Zasada, Magdalena Boruczkowska-Siwińska, Monika Degórska, Ewa Nowak, Malwina Hałas,
Małgorzata Walkowiak, Antonina Rymaszewska.
Nagrodzonym czytelnikom jeszcze
raz serdecznie gratulujemy!
ale również Zbigniewa Preisnera, Elżbiety Adamiak czy opracowania z kantyczek
karmelitańskich.
Monika Majewska-Szymkowiak
Czy grasz w gry planszowe?
Jeśli odpowiedziałeś „tak”, mamy nadzieję, że nie masz na myśli tylko klasyki jak
Monopoly czy Chińczyk? Wiadomo, że te gry są fajne, jednak mają prawie 100lat.
Grupa KAWROZ pod patronatem CKiBP zaprasza na popołudnie i wieczór z grami planszowymi dla młodzieży i dorosłych. Jeśli
chcesz poznać świat rozrywki intelektualnej pomożemy Ci przejść przez blokujące instrukcje i zasady. Przygotujemy do grania
ok. 100 gier planszowych w różnej tematyce i każdą z nich wytłumaczymy. Będzie można pograć w przeróżne – zarówno
kultowe, jak i nowe – gry planszowe. Nie zabraknie takich tytułów jak: Wiedźmin, Splendor, Dobble, Wsiąść do pociągu,
Przebiegłe Wielbłądy, Pokój 25, Koncept, Abyss, Szogun itp.
Bądź z nami: Piątek 20.02.2015 w godzinach 16:00 – 21:00 w CKiBP w Suchym Lesie, ul. Szkolna 16.
Udział: 10zł/osoba; Rezerwacja miejsc: mail [email protected] lub tel. 668-127-649
Zapraszamy Cię na WIECZÓR GIER PLANSZOWYCH !
Koncert karnawałowy
Orkiestry Dętej
z Chludowa
Okres zimowy nie musi być szary, wręcz
powinien być kolorowy, karnawałowy!
Karnawałowe zatem koncerty przed nami!
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
wraz z Orkiestrą Dęta z Chludowa zapraszają na koncert
karnawałowy „Przetańczyć całą noc” 6 lutego o godz.
19.00 w wykonaniu Orkiestry Dętej z Chludowa pod batutą Krzysztofa Żeleśkiewicza. Koncert odbędzie się w
Sali widowiskowej CKiBP przy ul. Szkolnej 16 w Suchym
Lesie. Wspólnie z Orkiestrą Dętą z Chludowa również
muzycznie, radośnie i hucznie zakończymy karnawał
ostatkowym koncertem 17 lutego o godz. 19.00 w
Sali widowiskowej CKiBP. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy! Bezpłatne zaproszenia do odbioru w
Sekretariacie CKiBP.
MM
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Wielkie serce na Wielką Orkiestrę
Tradycyjnie 2. niedziela nowego roku należała do już 23.
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który łączy
ludzi dobrej woli na całym świecie, również w Suchym
Lesie. Ten nieprawdopodobnie piękny i radosny dzień,
pomimo różnych przeciwności z arktycznym wiatrem na
czele, czyni nas lepszymi dla siebie i dla innych. W tym
roku w Sztabie zorganizowanym przy Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie 42. uśmiechniętych
wolontariuszy zbierając łącznie 32 787 zł pokazało, że cel
„Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
godnej opieki medycznej seniorów” i idea wolontariatu
jest ważna dla wszystkich i razem pomaga lepiej żyć.
Całe wydarzenie nie mogłoby dojść do skutku, gdyby nie
zaangażowaniu wielu osób: wolontariuszy, opiekunów,
osób pracujących przy organizacji sztabu i wszystkich,
którzy wzięli udział w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękujemy za datki, uśmiech i wsparcie, które okazali Państwo tego dnia. Życzymy i Państwu i sobie tak pozytywnej energii każdego dnia!
informuje
•
proponuje
• zaprasza
Gavin Extence
Wszechświat kontra
Alex Woods
Lekturze książki Gavina
Extence’a może towarzyszyć
wątpliwość dotycząca tego,
kto jest jej planowanym odbiorcą. Pisarz umiejętnie wykorzystuje schematy prozy dla
młodzieży, bawi się nimi, próbując wyjść poza „dydaktyczny smrodek”.
Główny bohater powieści, tytułowy
Alex Woods, to chłopak, który jako dziesięciolatek został trafiony przez meteoryt.
Później choruje na padaczkę, trochę zbyt
dużo czyta i nie należy do najszczuplejszych w szkole, co powoduje, że ma wszystkie cechy odmieńca, indywidualisty, który
zostanie odrzucony przez równieśników.
Trudności, z jakimi boryka się nastolatek,
są typowe dla jego wieku, jednak sposób,
w jaki zostają opisane, sprawia, że ograniczenie grona jej odbiorców do młodzieży,
byłoby dla książki krzywdzące. Ważna w
powieści Extence’a jest pewna nadświadomość, ironiczny dystans pojawiający się
w przedstawieniu rzeczywistości, w jakiej
funkcjonuje Woods . Typowe dla powieści młodzieżowej elementy: samotna matka, zbuntowana koleżanka,
postać, która dla głównego
bohatera staje się mentorem, tu zostały narysowane
subtelniejszą kreską. Matka
bohatera prowadzi sklep z
tajemniczymi artykułami i
wróży z kart tarota; koleżanka Ellie to miłośniczka piercingu, a pan Petersen, który
stanie się przyjacielem Alexa, nie stroni od
marihuany. Petersen to weteran wojny w
Wietnamie, schorowany starszy człowiek
zajmujący się hodowlą marihuany i pisaniem listów w ramach akcji Amnesty International na rzecz osób pozbawionych praw
obywatelskich.
Extence’owi udaje się oscylowanie między biegunem dowcipu i powagi, co sprawia, że udaje mu się podejmować ważkie
kwestie bez moralizowania. Bowiem nie
kontakt z meteorytem będzie dla Alexa
największym wyzwaniem, ale choroba
pana Petersena, który stopniowo będzie
tracił władzę nad swoim ciałem i życiem.
Biblioteka poleca
się na łaskę losu. Bowiem w takiej sytuacji
nie sprawują już nad niczym kontroli. Ta
historia przedstawiona przez Greengrass’a
z dużą determinacją, okraszona doskonałą grą aktorską, niezwykle głęboka z całą
pewnością zapadnie w pamięć niejednego
widza.
FILM DLA MŁODZIEŻY…
Gwiazd naszych wina, reż. Josh Boone
Imperial CinePix, 2014.
Szesnastoletnia
Hazel choruje na
raka i tylko dzięki
cudownej terapii jej
życie zostało przedłużone o kilka lat.
Jednak nie chodzi do
szkoły, nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje jak inne dziewczyny w jej wieku, zmuszona do taszczenia
ze sobą butli z tlenem i poddawania się
ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu
następuje, gdy na spotkaniu grupy wsparcia dla chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka. Augustus jest nie tylko
wspaniały, ale również, co zaskakuje Hazel, bardzo jest nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej podróż, nieoczekiwana i
wytęskniona zarazem, w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania: czym
są choroba i zdrowie, co znaczy życie i
śmierć, jaki ślad człowiek może po sobie
zostawić na świecie. Wnikliwa, odważna,
pełna humoru i ostra Gwiazd naszych wina
to najambitniejsza i najbardziej wzrusza-
jąca adaptacja powieści Johna Greena.
W rolach głównych wystąpili m.in. Shailene Woodley, Ansel Elgort i Nat Wolff.
FILM DLA NAJMŁODSZYCH…
Jak wytresować smoka 2,
reż. Dean DeBlois
Imperial CinePix, 2014.
Historia przedstawiona w tym filmie
animowanym stanowi kontynuację opowieści o przygodach
młodego wikinga o
imieniu Czkawka
oraz jego udomowionego przyjaciela,
smoka Szczerbatka.
Tym razem obaj bohaterowie stają się
poniekąd odkrywcami. Odnajdują bowiem lodową jaskinię zamieszkałą przez dzikie smoki oraz
tajemniczego Smoczego Jeźdźca. Tym
samym zostają również wciągnięci w sam
środek wielkiej bitwy. Bitwy, której stawką jest przyszłość ludzi i smoków. Nierozłączna para musi stanąć w obronie pokoju
przed żądnym władzy Drago. Krótko rzecz
ujmując jest to doskonała bajka dla całej
rodziny. Pełna emocji, niesamowitych
zwrotów akcji, a także dobrego humoru.
Poza tym niezwykle barwna i dynamiczna
grafika ze świetną ścieżką dźwiękową w
tle stanowi doskonałą ucztę zarówno dla
oka, jak i ucha najmłodszego i dorosłego
odbiorcy.
w w w.suchylas.pl
21
Od 2 lutego 2015 r. Biblioteka Publiczna
w Suchym Lesie rusza z wypożyczalnią
filmów. Oto małe co nie co na dobry
początek…
FILM DLA DOROSŁYCH…
Kapitan Phillips, reż. Paul Greengrass
Imperial CinePix, 2013.
Film ten przedstawia historię
opartą na faktach. W sposób
wielowarstwowy ukazuje moment porwania
amerykańskiego
kontenerowca
Maersk Alabama
przez grupę somalijskich piratów, jaka miała miejsce w
2009 roku. W dużej mierze film ten koncentruje się na wzajemnych relacjach jego
głównych bohaterów. Pomiędzy będącym
zakładnikiem somalijskich piratów oficerem dowodzącym Alabamą, Richardem
Phillipsem (Tom Hanks), a somalijczykiem Musem (Barkhad Abdi). Kurs staje
się nieuchronnie kolizyjny, gdy Muse wraz
ze swoimi ludźmi obierają sobie za cel nieuzbrojony statek towarowy Phillipsa. Na
skutek zbliżającej się konfrontacji między
nimi dochodzi do impasu. Obaj bohaterowie nie mając absolutnie żadnego wpływu
na koleje wydarzeń zmuszeni są do zdania
Redaguje: Urszula Habrych
Paradoksalnie, ten, który zajmował się
obroną praw innych, będzie musiał zawalczyć o wolność podejmowania decyzji dotyczącej swego życia i śmierci. Zasadnicza
część powieść Extence’a zaczyna się jak
opowieść o nastolatku, by stać się głosem
w dyskusji o eutanazji, apelem o godność
i wolność osób chorych.
Wybór nastoletniego bohatera jako narratora pozwala pisarzowi na uczynienie
z historii przyjaźni Alexa i pana Petersena opowieści o wielkiej odwadze i oddaniu. Można czynić zarzut Extence’owi, że
przez to spłyca podejmowane kwestie, nie
pokazuje wątpliwości wiążących się z decyzją o eutanazji. Na nic jednak nasze dąsy,
możemy jedynie napisać własną książkę.
Ja przyjmuję wizję angielskiego pisarza,
który pobudza do refleksji, nie epatując
cierpieniem.
Ilona Starosta
Izabela Majewska
C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs
Muza dla poetów,
adresatka wielkich wzruszeń...
„Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się ten żagiel bieli”, „Być kobietą” – nieśmiertelne
przeboje Alicji Majewskiej zachwycają do dziś melodyjnością, lekkością, pełnym pasji
wykonaniem. Na scenie od 40 lat towarzyszy piosenkarce znakomity kompozytor i
pianista, Włodzimierz Korcz. 7 marca w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej, świętować
będziemy jubileusz 40-lecia ich wspólnej pracy artystycznej. Artystom towarzyszyć będzie
Kwartet Smyczkowy Opera. Zapowiada się znakomity koncert! Bilety na to wyjątkowe
wydarzenie już w sprzedaży.
Utwory śpiewane przez Alicję Majewską weszły do kanonu klasyki polskiej piosenki estradowej, cały czas ciesząc się
wielką popularnością. Artystka
jest na polskim rynku muzycznym fenomenem – od początku działalności artystycznej
jest wierna swojemu stylowi i
kompozytorowi, Włodzimierzowi Korczowi. Włodzimierz
Korcz to doskonały pianista
oraz jeden z najbardziej znanych kompozytorów piosenki
polskiej, autor wielu przebojów
estradowych, muzyki filmowej, oratoriów,
muzyki teatralnej.
Alicja Majewska w latach 70. była
związana z zespołem Partita. Występowała
w warszawskim Teatrze na Targówku, kon-
„Być Kobietą” A. Majewska
certowała w wielu krajach Europy, Azji i
Ameryki. Jest laureatką licznych nagród na
międzynarodowych festiwalach.
Początki znajomości dwójki artystów
sięgają wczesnych lat 70. ubiegłego wieku,
„Musisz się zakochać”
Głos, uroda a do tego muzyka prosto z serca, z serca Ani Rusowicz zabrzmi w walentynkowy
wieczór 14 lutego o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie.
Rockowa wokalistka, obdarzona uderzająco podobną do matki- Ady Rusowicz- barwą głosu
sprawi, że tego wieczoru zakochają się wszyscy bez wyjątku!
„Połowa problemu z odkryciem nowej
gwiazdy sceny pop-rockowej jest w jej wypadku załatwiona przez naturę: głos, uroda
i poczucie humoru. I one składają się na talent, który wyczuwam nosem na kilkaset kilometrów” – powiedział Zbigniew Hołdys,
jeden z wielbicieli talentu Ani Rusowicz.
Ania Rusowicz, córka legendarnych artystów polskiego big bitu - Ady Rusowicz
i Wojciecha Kordy - od czasu prób śpiewania soul i koncertów wspomnieniowych
poświęconych matce zdecydowanie dojrzała - teraz Rusowicz to rasowa wokalistka rockowa, która śpiewa muzykę, która
jej gra w duszy.
Wytrawny odbiorca od razu odkryje, że
Ania nie szuka komercji. Jest obecnie jedyną polską wokalistką, śpiewającą prawdziwy big-bit. Jednak droga do tego była
wyboista i wiodła przez różnorodne stylistycznie ścieżki muzyczne. W 2011 roku
pojawiła się na festiwalu w Opolu z recitalem poświęconym pamięci swojej zmarłej
22
gdy Alicja Majewska śpiewała jeszcze w
zespole Partita . „- Włodek przyjechał z Łodzi do studia na Myśliwieckiej w Warszawie, gdzie nagrywaliśmy chórek do jednej
z jego piosenek. Potem powiedział mi, że
z całej naszej szóstki najlepiej poruszałam
się na scenie” - wspominała piosenkarka.
Od 1975r. gdy Alicja Majewska rozpoczęła
karierę solową i zdobyła nagrodę główną
na Festiwalu w Opolu śpiewając utwór
„Bywają takie dni” znajomość i współpraca z Włodzimierzem Korczem
tylko się zacieśniła.
Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie,
coś porzucać bezpowrotnie,
łamać serca twardym panom,
pewną siebie być okropnie...
Może muzą dla poetów,
adresatką wielkich wzruszeń?
Być kobietą w każdym calu
kiedyś przecież zostać muszę!
przed 20 lat mamy, Ady Rusowicz i natychmiast zachwyciła opolską publiczność.
Pierwsza solowa płyta „Mój Big-Bit”, nad
którą pracowała przez kilka miesięcy składa się z dwunastu piosenek. Sześć z nich
pochodzi z repertuaru Ady Rusowicz wy-
Koncert może być wspaniałym prezentem z okazji Dnia
Kobiet, serdecznie zapraszamy!
Termin: 7 marca, godz. 18.00
Miejsce: Sala widowiskowa CKiBP
Ul. Szkolna 16, Suchy Las
Bilety: 50/40 zł
Dostępne w Sekretariacie CKiBP (pon.-piąt.,
godz. 8.30-17.00)
oraz na stronie www.bilety24.pl
MM
konywanych z zespołem Niebiesko-Czarni
na przełomie lat 60’ i 70’. Pozostałe sześć
utworów to autorskie dzieło Ani. W ten
sposób udowodniła, że posiada najbardziej
bigbitowe korzenie w kraju. Doskonale
czuje ten styl, komponuje, pisze teksty piosenek, które zapadają w pamięć po pierwszym odsłuchaniu.
Po dwóch latach od debiutanckiej płyty „Mój Big Bit”, obsypanej aż czterema
Fryderykami, Ania Rusowicz powróciła z
nowym albumem zatytułowanym „Genesis”, tematyką nawiązującym do tego co
pierwotne, naturalne, bliskie natury. Jak
sama Artystka mówi, „jest odzwierciedleniem jednej z części jej osobowości”.
Płyta jest bardziej niepokorna, ale pełna
też przepięknych melodii, no i oczywiście
wspaniałego głosu Ani.
Zapraszamy na autorski koncert Ani Rusowicz z zespołem, przygotowany specjalnie na tę wyjątkową okazję! Zaproszenie
na koncert może być romantycznym podarkiem i spotkaniem w Dniu Zakochanych.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Ul. Szkolna 16, Suchy Las
Bilety: 50 / 40 zł
Dostępne w sekretariacie CKiBP,
lub na stronie www.bilety24.pl
MM
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
informuje
•
proponuje
• zaprasza
KOBIECIARNIA – warsztaty
rozwojowe „Inspiracje”
„Zbuduj swoja siłę. Potęga wartości
i przkonań”
4 lutego, godz. 18.00-20.00
Przekonaj się, jak możesz zmienić schematy myślowe, które blokują Twoje możliwości i marzenia. Odkryj siłę swoich pozytywnych i budujących przekonań! Sprawdź
dokąd mogą
Cię zaprowadzić...
Przekonania mogą kształtować, a nawet
determinować nasz poziom inteligencji,
zdrowia, nasze relacje, poziom szczęścia
i osobistego sukcesu. Stanowią podstawę
naszego postępowania, siłę napędową naszej pracy, pasji, działania. Jeśli naprawdę
wierzysz, że jesteś w stanie coś osiągnąć
- osiągniesz to. Jeśli jednak nie wierzysz nie dokonasz tego.
Prowadzenie: Hanna Caplewska- certyfikowany coach ACC ICF, trener, menedżer. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu procesów coachingowych i
warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, e-commerce, wyższych uczelni,
organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.
ZAPISY: 603124426 lub w Sekretariacie CKiBP
Koszt: 60 zł od osoby lub 50 zł (przy zgłoszeniu
dwóch osób)
Redaguje: Urszula Habrych
KOBIECIARNIA - warsztaty rozwojowe
„Inspiracje”
„Moja mandala.Warsztat arteterapeutyczny”
7 marca, godz. 10.00-14.00
Wyjdź na spotkanie z samą sobą. Nie
myśl, nie kalkuluj. Zaufaj intuicji. Spontanicznie namaluj swoją własną
mandalę. Odkryj zakamarki
swojej duszy...
Mandala to rysunek na planie koła.
Oznacza z sanskrytu „koło życia, święty
krąg”. Tworzenie mandali, to pochłaniające
bez reszty zajęcie, podczas którego wychodzimy na spotkanie z samym sobą. To, co
przenosimy na papier, płótno czy inne podłoże, nie jest przypadkowe. Odzwierciedla
nasze emocje i potrzeby, to co w nas drzemie, a z czego czasami nawet nie zdajemy
sobie sprawy. Interpretując własną mandalę, możesz dotrzeć do ważnych informacji
o sobie, prawdy o tym co przeżywasz, do
cennych wglądów i wskazów.
Prowadzenie: Koryna Opala-Rybka - arteterapeuta, terapeuta Międzynarodowego
Instytutu Neurokinezjologii dr S. Masgutowej w Indiach, terapeuta Gentle Bio-Energetics, twórca autorskiej metody pracy z
dziećmi KorArt, autorka książki „Sztuka,
która pomaga dzieciom”
ZAPISY: 603124426 lub w Sekretariacie CKiBP
Koszt: 80 zł od osoby
PEŁNA STRACHU NOC W BIBLIOTECE
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie zaprasza dzieci w wieku od 9 do 11 lat
na Pełną strachu noc w bibliotece. W podróż po krainie grozy wspólnie wybierzemy się już 13/14
lutego 2015 r. Startujemy o godz. 20.00 w piątek trzynastego. Impreza rozpocznie się spotkaniem
wszystkich uczestników w holu Centrum Kultury, gdzie będą mieli oni okazję zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi całej zabawy. Następnie młodzi ochotnicy podzieleni zostaną na cztery grupy
oraz otrzymają pierwsze wskazówki. Przez najbliższe godziny odbędą wędrówkę po zaplanowanych szlakach, rozwiązując przygotowane dla nich zagadki logiczne oraz plastyczne, zdobywając
za prawidłowe ich rozwiązania specjalne punkty. Po zdobyciu wszystkich niezbędnych bonusów
najmłodsi trafią do Biblioteki, w której będzie czekała na nich ostatnia zagadka do rozwiązania,
będąca zwieńczeniem całej gry. Po całonocnych zmaganiach trwających do godz.
8.00 rano nieco przestraszeni wrócimy do
swych domów. Udział najmłodszych w zabawie jest całkowicie bezpłatny!!! Rodzice mogą dokonywać zapisu dzieci na noc
w bibliotece tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE
w Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie,
przy ul. Szkolnej 16. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 61 25 00 401.
Nabór będzie otwarty do 7 lutego 2015 r.
lub do wyczerpania miejsc.
Izabela Majewska
w w w.suchylas.pl
KOBIECIARNIA - warsztaty rozwojowe
„Inspiracje”
„Którędy do sukcesu. Wyznaczanie
i osiąganie celów”
25 marca, godz. 18.00-20.00
Na warsztacie zastanowisz się co jest
dla Ciebie ważne, do jakiego celu chcesz
dążyć i zaplanujesz ścieżki jego realizacji!
Umiejętność wyznaczania celów oraz
planowania ich realizacji jest podstawą
sukcesu. Jeśli dobrze skonstruujesz cel
oraz zaplanujesz konkretne działania, to
zwiększysz prawdopodobieństwo jego
osiągnięcia.
Prowadzenie: Hanna Caplewska - certyfikowany coach ACC ICF, trener, menedżer. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu procesów coachingowych i
warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, e-commerce, wyższych uczelni,
organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.
ZAPISY: 603124426 lub w Sekretariacie CKiBP
Koszt: 60 zł od osoby lub 50 zł (przy zgłoszeniu
dwóch osób)
Paddington
niedźwiadek z Peru
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w
Suchym Lesie wszystkich najmłodszych
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Głośnego Czytania Bajek, które odbędzie się
1 lutego o godz. 11.00. Tym razem poznamy
przesympatycznego niedźwiadka Paddingtona. Każdy chyba słyszał o tym niezwykłym miśku w czerwonej czapeczce oraz
płaszczyku przeciwdeszczowym. W rolę
głównego bohatera wcieli się Piotr Witoń.
Zatem wszystkich zainteresowanych spotkaniem z peruwiańskim niedźwiadkiem
serdecznie zapraszamy do CKiBP na niedzielne czytanie bajek. Uczestnictwo
w nim jest całkowicie bezpłatne,
za okazaniem
zaproszenia, po
którego odbiór
można się zgłaszać do Biblioteki przy ul. Szkolnej 16 w Suchym
Lesie.
IM
23
C e n t r u m k u lt u r y i B i b l i o t e k a P u b l i c z n a G m i n y S u c h y LAs
Warsztaty z animacji
poklatkowej
„Góralska skrzynia…..”
czyli ferie w Poroninie
Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Poroninie
zapraszamy na wyjazd zimowy na warsztaty plastyczne z
malarstwa na szkle i mozaiki organizowane w Poroninie.
W czasie pięciu dniu ferii (22 – 28 lutego 2015 r.) dzieci i
młodzież (kl. I-IV szkoły podstawowej) wspólnie z grupą
plastyczną z Poronina będą uczestniczyć w warsztatach
organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie przez Bożenę Świderską – Środę, instruktorkę plastyki
z Poronina. Oprócz warsztatów przewidujemy naukę jazdy na nartach, zimowe zwiedzanie dolin tatrzańskich oraz
inne zimowe atrakcje.
Gwarantujemy doświadczoną opiekę, przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie, a także wstępy na zaplanowanych wycieczkach.
Termin: 22 lutego– 28 lutego 2015 r.
Program na stronie www.osrodekkultury.pl
Koszt: 500 zł/ os.
Pierwszeństwo zapisów mają dzieci z Gminy Suchy Las
uczestniczące w zajęciach artystycznych w CKiBP.
Świetlica artystyczna
Świetlica artystyczna jest otwartą i swobodną przestrzenią opartą na konstruktywnej i kreatywnej zabawie z
dużą domieszką„luzu”. Świetlica ma charakter poznawczy,
związany z odkrywaniem różnych technik plastycznych, a
także wykorzystaniem i łączeniem ze sobą różnych materiałów. Planujemy przekładać pomysły na rzeczywistość,
ale też uważnie skupiać się na danych projektach. Jednocześnie będziemy się bawić, uczyć i samodzielnie tworzyć:
gry, rekwizyty, stroje, kolaże, gadżety, projekty, prace
małych odkrywców. Zapowiada się swoista mieszanka
działań artystycznych łączonych z odpoczynkiem, ruchem
i czasem na „zajęcia dowolne”. Tutaj nie ma czasu na nudę!
Zależy nam na tym, aby każdy dzień był niebanalną przygodą z własną wyobraźnią oraz z materią umożliwiającą
działania artystyczne.
Świetlicę poprowadzi Kamila Bejma, ciekawa świata i
ludzi absolwentka pedagogiki, a niebawem również psychologii. Od ponad dziesięciu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, organizując czas wolny i ucząc przez zabawę.
Miłośniczka ekstremalnych podróży oraz intrygujących i
zabawnych przygód. Uwielbia towarzystwo innych istot,
nie tylko homo sapiens. Wieczna optymistka z głową pełną pomysłów. Zawsze gdzieś biegnie, także dla zdrowia
i dobrego samopoczucia. W pochmurne wieczory, niczym
mol książkowy, zaczytuje się w literaturze. W kuchni
– perfekcjonistka, potrafi wyczarować smaczne danie,
nawet dla największego niejadka. Jej artystyczna dusza
sprawia, że przestrzeń nabiera harmonii. W wolnym czasie haftuje, skleja, maluje, skręca, zszywa, dokleja, szydełkuje – tworząc, niby przypadkiem, coś z niczego.
Program na stronie www.osrodekkultury.pl
Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat
Termin: 16-20 lutego, 23-27 lutego
godz. 8.00-16.00
Koszt: 20 zł/os. za dzień
24
Warsztaty z animacji poklatkowej to wspaniała okazja do samodzielnego stworzenia
filmu animowanego. Na wstępie każde dziecko będzie mogło przyjrzeć się „magicznemu”
urządzeniu zwanego Zoetropem, dzięki któremu ożywają nieruchome obrazki. Zapoznają się również z różnego
rodzaju zrealizowanymi już filmami animowanymi, które
częściowo je zainspirują oraz zachęcą do dalszej aktywnej pracy podczas trwania kolejnych dni warsztatów. W
czasie trwania zajęć uczestnicy nauczą się własnoręcznie
wykonywać scenografie i bohaterów. Następnie zanimują wybrane przez siebie opowieści. Klasyczna animacja
poklatkowa wykonywana jest ręcznie. Do jej tworzenia
wykorzystuje się różnorodne techniki plastyczne. Zatem
najmłodsi będą mieli okazję stworzyć własne animacje
rysunkowe z wykorzystaniem takich materiałów jak
kredki, pisaki, mazaki, ołówki, pastele itd. Efekt swej
pracy twórczej oraz współuczestników warsztatów każde
z dzieci będzie mogło obejrzeć w formie gotowego już filmu animowanego. Zajęcia poprowadzi Anna Dudek.
Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat
Miejsce: Filia biblioteczna w Chludowie
Termin: 16-20 lutego 2015 r.
godz. 10.00 – 13.00
Koszt: bezpłatne
Zapisy: Filia biblioteczna w Chludowie,
ul. Szkolna 2, tel. 61 81 16 503
Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie,
ul. Szkolna 16, tel. 61 25 00 401
Warsztaty literacko – plastyczne
Chcesz aby twoje dziecko wzięło udział w niezwykle
wymyślnych oraz kreatywnych warsztatach plastycznych
opierających się na najpopularniejszej literaturze dla
najmłodszych? Zapisz je na oryginalne zajęcia, które w
sposób unikatowy, zaskakujący i niecodzienny wypełnią wolny czas twemu maluchowi podczas bezśnieżnych
ferii zimowych. Zaplanowane na ten czas działania będą
dotyczyły między innymi tzw. ekotworzenia, czyli spotkań pełnych zabaw i inspiracji, uczenia się współpracy
oraz przede wszystkim, wyzwalania mocy twórczych
tkwiących w wyobraźni dzieci. Zajęcia te poprowadzi
Pani Kropka – Agnieszka Cienciała – kulturoznawczyni,
animatorka kultury, aktorka przez dziewięć lat związana z
Teatrem Strefa Ciszy, od siedmiu lat członkini Fundacji Ba8 lutego 2015 zapraszamy na spektakl, który z wielkim powodzeniem grany jest w Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej w Suchym Lesie od września
2013 roku. Ponieważ cieszy się nieustającym zainteresowaniem, to zagramy
go także w lutym i marcu. Tak duża
„oglądalność”, to zasługa znakomitych
aktorów: Marii Pakulnis i Mirosława Kropielnickiego, a także doskonałej reżyserii Bożeny Borowskiej. Nie można pominąć scenografa, a jest nim p.
Ewa Strebejko – Hryniewicz, która świetnie poradziła
sobie z adaptacją naszej sceny do celów spektaklu.
W lutym i marcu zapraszamy na kolejne spotkania
z Alice i Henrym, małżeństwem z dwudziestoparolet-
rak Kultury. Właścicielka Ambientówki – firmy zajmującej
się niestandardowymi akcjami artystycznymi i promocyjnymi. Jako Pani Kropka od kilku lat prowadzi warsztaty
plastyczne, teatralne dla różnych grup wiekowych (dzieci,
młodzież, seniorzy). Obecnie spotkać ją można na Porankach Rodzinnych w Kinie Muza i podczas akcji prowadzonych przez Centrum Sztuki Dziecka.
Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 lat
Miejsce: Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie
Termin: 23-27 lutego 2015 r.
Godz. 10.00 – 13.00
Koszt: bezpłatne
Zapisy: Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie,
ul. Szkolna 16, tel. 61 25 00 401
Zimowa Akademia Przygody
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat do Zimowej
Akademii Przygody na niezapomniane ferie zimowe, które odbędą się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy Suchy Las. Ferie odbywać się będą od poniedziałku
do piątku w 2 wariantach czasowych: I wariant: 9:0014:00; II wariant: 9:00-15:00.
Podczas tygodnia ferii odbędzie się:
• „Dzień teatru i kina”. Warsztaty teatralne: przygotowujemy przedstawienie, pokaz filmu.
• „Akademia małego Smakosza”. Zajęcia kulinarne: pieczemy pizzę.
• „Dzień ekologa - ekologia jest cool”. Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze: robimy karmnik dla ptaków.
• „Olimpiada sportowa – sport na wesoło”. Zabawy i rozgrywki sportowe, wyjście na kręgle do PW Octopus.
• „Z plastyką na ty”. Zajęcia artystyczno – plastyczne: tworzymy pejzaż zimowy techniką kolażu.
Terminy ferii zimowych:
• 16 – 20 luty; • 23 – 27 luty
Zapewniamy: 2 doświadczonych opiekunów, materiały i
środki dydaktyczne, ciepłe napoje, podwieczorek (jogurt
lub owoc), drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu,
bilet wstępu na kręgle, obiad w cenie 10 zł – możliwość
wykupienia obiadów wg potrzeb.
Cena ferii zimowych:
• 190 zł (I wariant – 5h)
• 210 zł (II wariant – 6h)
• obiad: 10 zł (obiad przygotowany przez Cafe Szkolna 16)
• zniżka na drugie i kolejne dziecko z rodziny: 10%
INFORMACJE I ZAPISY: 604 328 150
Organizatorem Zimowej Akademii Przygody jest:
Centrum Edukacji i Rozwoju Rodziny Razem
nim stażem wiodącym zwyczajne, pracowite, wręcz banalne życie. Pragnąc ożywić
swój związek i obudzić dawną namiętność
wybrali się na weekend do ekskluzywnego
hotelu z podręcznikiem Seks dla opornych.
Co z tego wynikło, trzeba zobaczyć. Będzie
emocjonująco, burzliwie, śmiesznie i zarazem gorzko, jak to w małżeństwie bywa.
Znakomita sztuka i świetnie zagrana.
Zapraszamy do Sali Widowiskowej CKiBP 8 lutego
o godz. 17.00 i 14 marca o godz. 18.00. Bilety w cenie
50/40 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP w Suchym
Lesie (poniedziałek-piątek godz. 9.00-17.00) oraz na
stronie www.bilety24.pl
SEKS DLA
OPORNYCH
nowe
terminy!
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
MM
informuje
•
proponuje
• zaprasza
„Dziecko dla odważnych”
– teatr familijny
„A więc będziecie mieli dziecko. Gratulacje. A może to przyjaciołom urodzi się
dzidziuś? To wspaniale. Myślicie sobie, że
jest pięknie. I macie rację. Myślicie sobie, że
wasze życie się zmieni - macie rację. Marzycie o życiu jak z obrazka w piśmie ilustrowanym: wy zrelaksowani, a uśmiechnięty maluszek rozkosznie gaworzy - no cóż, to nie
do końca prawda. Sądzicie, że wasze życie
się nie zmieni? Nic bardziej błędnego. Wasze
małżeństwo przewróci się do góry nogami,
zaczną się kłopoty w pracy i będziecie zmęczeni tak jak nigdy, i być może jedno z was
zwariuje. Myślicie sobie, że to przesada? Ha,
żeby to była choć połowa prawdy”.
„Dziecko dla odważnych” to poradnik dla
wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci,
mają dzieci i chcą ich więcej, dla tych, co mają
dzieci i mają ich serdecznie dość. Ci, którzy
dzieci nie mają i nie zamierzają za żadne skarby
świata ich mieć również znajdą w tym tekście
wiele dla siebie. Świetna komedia, znakomicie
zagrana przez Beatę i Tomasza Schimscheinerów. Spektakl obejrzeć mogą również dzieci.
Autorem sztuki jest Leszek K. Talko.
Redaguje: Urszula Habrych
Termin: 27 lutego, godz.17.00 i 19.15
Miejsce: Sala widowiskowa CK i BP
ul. Szkolna 16, Suchy Las
Bilety: 40 / 30 zł, dzieci 10 zł
Bilety w sekretariacie CKiBP
oraz na www.bilety24.pl
MM
WYDARZENIA w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie
nazwa
data
miejsce
KOBIECIARNIA – Warsztaty rozwojowe „Inspiracje”
4 lutego
18.00-20.00
Sala teatralna CKiBP
Zapisy: 603 124 426
lub w sekretariacie CKiBP
Cena: 60 zł od osoby lub 50 zł
„Zbuduj swoją siłę. Potęga wartości i przekonań”
(przy zgłoszeniu dwóch osób)
Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej z Chludowa
6 lutego
godz. 19.00
Sala widowiskowa CKiBP
Bezpłatnie zaproszenia
Spektakl „Seks dla opornych”
8 lutego
godz. 17.00
Sala Widowiskowa CKiBP
Bilety: 50/40 zł
Warsztaty „Coś więcej” – Szydełkowe serce
10 lutego
godz.18.15-21.15
CKiBP; Zapisy w sekretariacie CKiBP
Koszt: 45 zł
Grupa do 12 os.– liczy się kolejność zapisów
ZAWIERUCHA
– Zimowy pokaz działań uczestników zajęć w CKiBP
12 lutego
godz. 18.00
Sala widowiskowa CKiBP
Wstęp wolny
Koncert Ani Rusowicz
14 lutego
godz. 18.00
Sala Widowiskowa CKiBP
FERIE
16 – 28 lutego
Świetlica artystyczna
i inne atrakcje
Koncert karnawałowy Orkiestry Dętej z Chludowa
17 lutego
godz.19.00
Sala widowiskowa CKiBP
Bezpłatnie zaproszenia
Popołudnie z grami planszowymi
dla młodziezy i dorosłych
20 lutego
godz. 16.00 – 21.00
Hol CKiBP
Szczegóły i zapisy: [email protected]
tel. 668-127-649
Wieczór OSCAROWY
22/23 lutego
Sala widowiskowa CKiBP
Zapisy: [email protected]
Spektakl „Dziecko dla odważnych”
UWAGA: SPEKTAKL RÓWNIEŻ DLA DZIECI!
27 lutego
godz. 17.00 i 19.15
Sala widowiskowa CKiBP
Bilety: 40/30 zł, dzieci 10 zł
W sprzedaży od 12 stycznia
KOBIECIARNIA – Warsztaty rozwojowe „Inspiracje”
7 marca
10.00-14.00
CKiBP
Zapisy: 603 124 426
lub w Sekretariacie CKiBP
Cena: 80 zł od osoby
Koncert Alicji Majewskiej z zespołem
Koncert w ramach 40. lecia współpracy z Włodzimierzem Korczem
7 marca
godz. 18.00
Sala widowiskowa CKiBP
Bilety: 50/40 zł
W sprzedaży od 12 stycznia
Spektakl „Seks dla opornych”
14 marca
godz. 18.00
Sala Widowiskowa CKiBP
Bilety: 50/40 zł
Więcej informacj: www.osrodekkultury.pl/ facebook.com/CKiBP
„Moja mandala.Warsztat arteterapeutyczny”
w w w.suchylas.pl
25
Takie święta tylko w Suchym Lesie
Już po raz trzeci Centrum Kultury w swojej siedzibie zorganizowało świąteczne spotkanie.
„Sucholeska Noelka” odbyła się 20 grudnia i przyciągnęła dzieci a także dorosłych,
którzy wzięli udział w wydarzeniach artystycznych i warsztatach związanych z Bożym
Narodzeniem.
jekcję niemego filmu z 1928 roku „Dziewczynka z zapałkami”, do której muzykę na
żywo wykonał Kwartet Yorgi.
Jednym z punktów programu Noelki
było nagrodzenie laureatów Konkursu na
Barbara Stachowiak
Fot. B. Stachowiak
– Rozpoczęliśmy od czytania bajek, robienia słodyczy i świątecznych stroików –
wymienia dyrektor CKiBP Urszula Habrych.
– Niemal w każdej sali coś się działo.
Przez cały dzień pod okiem instruktorów powstawały przeróżne ozdoby choinkowe z kolorowych materiałów, filcu,
guzików, cekinów czy koralików. Podczas
Noelki można było stworzyć własną, oryginalną bombkę przy pomocy pędzla, farb
i brokatu. Przypomniano także metodę
robienia światów, czyli ozdób z opłatka,
które są obecne wyłącznie w polskiej tradycji. – Dziś można powiesić je na choince. Dawniej wieszane były w izbie u sufitu
– wyjaśniała prowadząca warsztaty Ksenia
Starzyńska.
Dla dzieci jak również dla dorosłych
tworzenie świątecznych dekoracji było
dużą frajdą. – Nasze własnoręcznie nietłukące się bombki są naprawdę efektowne.
Myślę, że dużo ładniejsze od gotowych –
podkreśliła Anna Szymoniak z Poznania,
która do Suchego Lasu przyjechała z dwójką swoich dzieci i córeczką koleżanki.
„Sucholeska Noelka” sprzyjała nie tylko
twórczym działaniom, ale również spędzeniu czasu z najbliższymi. – Przyszedłem
z całą rodziną, z żoną Małgorzatą, córką
Anią i synem Adamem. Spędzamy ten czas
razem, dobrze się bawiąc – mówił Tobiasz
Kozłowski z Suchego Lasu.
Rodzice wraz z dziećmi mieli okazję,
by wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale także, by obejrzeć wspólnie
spektakl teatralny „Takich świąt jeszcze
nie było” w wykonaniu teatru Fuzja i pro-
Szopkę Bożonarodzeniową. Autorom najpiękniejszych prac nagrody w postaci kart
upominkowych wręczyli radny Krzysztof Pilas i Jarosław Krajewski, dyrektor
Gimnazjum w Suchym Lesie. Uczestnicy
mówili, że udział w konkursie był dla nich
przyjemnością. – Przy robieniu szopki było
dużo radości i pracy, ale teraz jest jeszcze
większa frajda z wygranej – podkreśliły
mama Małgorzata i jej córki Marta i Dorota Kubiak z Wargowa. – Tata też pomagał
– zaznaczyła jedna z dziewczynek. – Nasza szopka w ostatniej chwili się rozkleiła i
tata szybko jechał do sklepu, by kupić klej.
– Jest to nasz pierwszy udział i od razu sukces, bardzo się z tego powodu cieszymy –
dodała pani Małgorzata.
Gratulacje i życzenia świąteczne zwycięzcom konkursu złożył osobiście Wójt
Gminy. Życzenia od Wójta Grzegorza Wojtery, ale i innych osób – m.in. ks. Andrzeja
Niwczyka, można było obejrzeć na telebimie na zewnątrz Centrum Kultury. Tego
dnia budynek CKiBP przybrał świąteczny
wygląd. Po zmroku pojawiły się na nim
iluminacje świetlne w postaci gwiazdek.
Noworoczne spotkanie
z mieszkańcami
Koncert Noworoczny zgromadził liczną publiczność. Na widowni zasiadł m.in.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, który jest mieszkańcem
gminy. Zaproszenie przyjęli także radni Gminy Suchy Las, wśród których była
przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Salwa-Haibach oraz wiceprzewodniczący
Zbigniew Hącia.
Wójt Grzegorz Wojtera oraz Dyrektor
CKiBP Urszula Habrych powitali uczestników koncertu życzeniami wszelkiej po-
26
myślności, spełnienia marzeń i realizacji
wszelkich planów.
Koncert miał charakter niezwykle rodzinny i to nie tylko z racji tego, że na scenie wystąpił Kwartet Rodziny Bałabanów
(Wiktor Bałaban – I skrzypce, Jan Bałaban
– II skrzypce, Lech Bałaban – altówka,
Agnieszka Bałaban – wiolonczela). Ale
także dlatego, że wszyscy muzycy, którzy
zagrali podczas koncertu są mieszkańcami
gminy Suchy Las i dobrze się znają. Gośćmi Rodziny Bałabanów byli: Dorota Kwie-
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Fot. B. Stachowiak
Nie od Bacha a od Vivaldiego rozpoczął się 4 stycznia Koncert Noworoczny w sucholeskim
Centrum Kultury. Wydarzenie to, które w tym roku miało swoją premierową edycję, zostało
zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy przez CKiBP.
cińska-Erenz – skrzypaczka oraz Piotr
Niewiedział – pianista, a także doskonały
konferansjer.
Jesteśmy dla ludzi
i to dla nich występujemy
Zadebiutowali w listopadzie 2013 roku przedstawieniem z okazji 11 listopada.
Miał to być ich jednorazowy występ, ale gra na scenie tak się im spodobała, że postanowili
kontynuować artystyczną działalność. Mowa o amatorskim zespole Mazelonka, który działa
przy Kole Gospodyń Wiejskich w Chludowie.
w Poznaniu w Domu Pomocy Społecznej, podczas Parafiady w Chludowie oraz
w kościele parafialnym. Poza tym zespół
uświetnił swoim występem Konkurs Potraw Regionalnych w gminie Poronin.
– W swoim repertuarze mamy piosenki patriotyczne i biesiadne, ale także inscenizacje słowno-muzyczne adresowane do dzieci i dorosłych. Jesteśmy dla ludzi i to dla
nich występujemy. Chcemy, by publiczność
dzięki nam dobrze się bawiła – zaznacza
Zbigniew Czosnyka.
Członkowie zespołu z pasją podchodzą
do swojej artystycznej działalności. Nad ich
muzycznym brzmieniem czuwa Alina Forysiak. – Pani Alina, która zawodowo zajmuje
się muzyką, pomaga nam w doborze repertuaru, akompaniuje podczas prób i koncertów
– wyjaśnia Izabela Zeiske. – Jeżeli chodzi o
przedstawienia to sami je reżyserujemy. We
własnym zakresie projektujemy i wykonujemy scenografię oraz stroje. Do ubiegłorocznego spotkania słowno-muzycznego z okazji
Święta Niepodległości, Ryszard Kaczmarek
zdobył mundur wojskowy i przerobił go tak,
by zagrać jak najautentyczniej postać Józefa
Piłsudskiego.
Barbara Stachowiak
Fot. B. Stachowiak
Członkinie Koła Gospodyń stanowią
trzon zespołu i to właśnie dzięki jednej z
nich – Izabeli Zeiske zrodził się pomysł na
jego założenie. Pani Izabela jest również
pomysłodawczynią nazwy, która w gwarze
oznacza spódnico-chustę noszoną przez
kobiety głównie na Śląsku.
Ale nie tylko panie udzielają się w Mazelonce. W zespole są również panowie,
członkowie Rady Sołeckiej Wsi Chludowo. – Podczas spotkania świątecznego
śpiewałem kolędy. Mój głos spodobał się
i panie zaprosiły mnie do zespołu – mówi
Bogdan Dzięcioł. Na zaproszenie gospodyń odpowiedział także Zbigniew Czosnyka. Natomiast Jerzy Nowak śmieje się, że
po wysłuchaniu pierwszego występu pań,
stwierdził że musi wstąpić do zespołu, by
podnieść jego poziom. W składzie Mazelonki jest także młodzież – Kasia Kubiś i
Asia Mikołajewska, uczennice chludowskiego gimnazjum oraz licealista. Maciej
Kubiś podkreśla, że tak jak inni świetnie
się tu bawi.
Mazelonka na swoim koncie ma m.in.
koncerty w Kowalewku – gmina Oborniki, w Zielątkowie na „Wiankach 2014”,
Osoby, które należą do zespołu czerpią
z jego artystycznej działalności radość i satysfakcję. Ale Mazelonka to dla nich coś
więcej. – Dla nas to nie jest tylko zespół
śpiewaczy. Ma on także charakter integracyjny. Spotykając się na próbach możemy
stworzyć coś fajnego, a przy tym porozmawiać ze sobą, pośmiać się i pożartować –
podkreśla Gertruda Solarska.
– Ja kiedyś usłyszałam od jednego z domowników, że śpiewać każdy może, ale nie
każdy powinien – wspomina Irena Markiewicz. – Jednak nie przejęłam się tymi słowami, bo jest mi to potrzebne. Dzięki zespołowi mogę oderwać się od codziennych
spraw i problemów.
– Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy
amatorami, a nasze artystyczne dokonania
nie są na poziomie Mazowsza czy Zespołu Śląsk. Ale wydaje nam się, że ten czas
i serce włożone w to, co pokazujemy na
koncertach jakoś procentuje – dodaje Jerzy Nowak.
Członkowie zespołu Mazelonka spotykają się z wieloma dowodami sympatii i
aprobaty. Być może już niedługo będzie się
do nich ustawiać kolejka fanów po autografy. Niektórzy już zetknęli się z pierwszymi
dowodami popularności. – Miałem takie
sympatyczne zdarzenie – wspomina Bogdan
Dzięcioł. – W naszej miejscowości gościliśmy Chorwatów i podczas festynu pewien
chłopiec zaczął uważnie mi się przyglądać.
I w pewnym momencie zdobył się na odwagę i zapytał: przepraszam, czy pan nie jest
przypadkiem tym kotem w butach?
Noworoczna wędrówka przez epoki
i style muzyczne rozpoczęła się od utworu Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”.
W dalszej części został zaprezentowany
koncert skrzypcowy „Lato” oraz koncert
skrzypcowy „Jesień” z cyklu „Cztery pory
roku” Antonio Vivaldiego. Nie zabrakło także współczesnej muzyki klasycznej z dorobku Manuela de Falla, jednego
z najwybitniejszych kompozytorów hiszpańskich. Podczas wieczoru w sali widowiskowej zabrzmiały także tanga.
Barbara Stachowiak
w w w.suchylas.pl
27
Kluby Seniora
– gminna inicjatywa senioralna
W Złotnikach na Osiedlu Grzybowym 15 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie
uruchomił kolejną filię Klubu Seniora „Dębowy liść”. Jest to już trzecia filia klubu na terenie
naszej gminy. Siedziba klubu mieści się w świetlicy osiedlowej na Placu Grzybowym 16.
Kluby Seniora stanowią prężnie działającą inicjatywę, która jest powodem do
dumy i ważnym elementem promującym
Gminę Suchy Las.
Kluby Seniora na terenie gminy
Suchy Las:
Klub „Dębowy liść” w Suchym Lesie – czynny 3 razy
w tygodniu, tj. poniedziałki,
wtorki i czwartki od godz. 15:00
do 18:00. Siedziba klubu mieści się w murach Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie przy ul. Poziomkowej 11.
W ramach działalności klubu
prowadzone są zajęcia plastyczne (wtorek godz. 14:00), komputerowe (środa godz. 16:00),
gimnastyka zdrowotna (czwartek godz. 15:00), zajęcia taneczne (czwartek godz. 17:00), nauka języka angielskiego (wtorek godz. 12:00), nauka języka
niemieckiego (czwartek godz. 12:00).
Koordynator klubu – Ewa Hoffmann
tel. 509 630 782
Klub „Dębowy liść” filia Biedrusko
– czynny 2 razy w tygodniu, tj. wtorki
i czwartki od godz. 16:00 do 19:00. Siedziba klubu mieści się w Domu Osiedlowym w Biedrusku przy ul. Zjednoczenia 4.
Klubowicze mogą korzystać z zajęć z gimnastyki zdrowotnej (wtorek godz. 17:00),
zajęć plastycznych (czwartek godz. 16:30),
komputerowych (czwartek godz. 17:00).
Koordynator klubu – Paulina Olszewska tel. 513 106 513
Klub „Dębowy liść” filia Chludowo – czynny 2 razy w tygodniu, tj. wtorki
i czwartki od godz. 16:00 do 19:00. Siedziba
klubu mieści się w budynku Biblioteki Pu-
W ten czas grudniowy...
Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. W takim
właśnie gronie już od dwunastu lat Stowarzyszenie Biedrusko organizuje Wigilię.
i Grzegorz Łukszo.
Przybyłych powitał Mirosław Stencel.
Przewodniczący Stowarzyszenia Biedrusko podziękował wszystkim, którzy
corocznie angażują się w przygotowanie
grudniowego spotkania, m.in. gospodarzom Zespołu Pałacowo-Parkowego – Jadwidze i Janowi Kucharskim, harcerzom,
Jackowi Mizgale, który służy pomocą
Joanna Poznań
OPS Suchy Las
jako akustyk i fotoreporter.
Przed wigilijną wieczerzą ks. kapelan
ppłk Józef Tymczuk odprawił modlitwę.
Były również życzenia świąteczne i noworoczne, które składano sobie przełamując
się opłatkiem.
Grudniowy wieczór swoim występem
uświetnił chór „Soli Deo” z Suchego Lasu
pod kierownictwem Lucyny Dudkiewicz.
Członkowie chóru przygotowali na tę
okazję najpiękniejsze polskie kolędy, do
których śpiewania włączyli się uczestnicy
wigilijnej uroczystości.
BS
Fot. J. Mizgała
W pałacowych wnętrzach, zabytkowego obiektu w Biedrusku, 13 grudnia
przy wigilijnym stole zasiedli mieszkańcy
miejscowości, zaproszeni goście, wśród
których był Wójt Gminy Grzegorz Wojtera, a także mjr Henryk Pawlun, dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia
Wojsk Lądowych w Poznaniu, oraz radni Gminy Suchy Las – Dariusz Matysiak
blicznej w Chludowie przy ul. Szkolnej 2.
Seniorzy mogą korzystać z zajęć plastycznych (wtorek godz. 16:30), gimnastyki
zdrowotnej (czwartek godz. 17:00).
Koordynator klubu – Joanna Poznań
tel. 530 105 766
Klub „Dębowy liść” filia Os. Grzybowe – czynny 2 razy w tygodniu, tj. wtorki
i środy od godz. 15:00 do 18:00. Siedziba
klubu mieści się w Świetlicy Osiedlowej
przy ulicy Plac Grzybowy 16 w Złotnikach. Seniorzy mogą korzystać z zajęć plastycznych (środa godz. 15:30), gimnastyki
zdrowotnej (wtorek godz. 15:30).
Koordynator klubu
– Paulina Żebrowska
tel. 509 842 505
Ponadto wszyscy klubowicze korzystają z pływalni
w Suchym Lesie. W ramach
działalności klubu organizowane są spotkania okolicznościowe, w sezonie od maja do
września seniorzy wyjeżdżają
na wycieczki jednodniowe.
Działalność Klubu Seniora w
całości finansowana jest z budżetu Gminy, zatem wszystkie
zajęcia oraz wycieczki i spotkania dla klubowiczów są bezpłatne. Więcej informacji
znajdą Państwo u koordynatorów klubów
oraz na stronie internetowej www.ops.suchylas.pl w zakładce działalność.
28
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Kolejne spotkanie
Sucholeskiego Koła Historycznego
W niedzielę 14 grudnia odbyło się ono w Muzeum Powstańców Wielkopolskich
w Lusowie. Muzeum powstało z inicjatywy członków Towarzystwa Pamięci Generała Józefa
Dowbora-Muśnickiego, które to towarzystwo obchodzi swoje 10-lecie istnienia.
Początkowo zbiory muzealne mieściły
się w jednej z sal Szkoły Podstawowej w
Lusowie i były gromadzone przez małżeństwo Annę i Józefa Grajków. Następnie z
powstaniu osiadł w majątku w Batorowie,
gdzie żył do swojej śmierci w 1937 roku.
Postać generała Dowbora-Muśnickiego jest
trochę zapomniana, gdyż po powstaniu nie
uwagi na zwiększającą się ich ilość koniecznością było wybudowanie oddzielnego budynku muzeum, które zostało otwarte
w 2008 roku.
uczestniczył aktywnie w życiu publicznym
i wojskowym, ale ze wspomnień wynika,
że bardzo interesował się wydarzeniami
na wschodzie 1920 roku i bardzo ubolewał
W chwili obecnej muzeum składa się z
trzech poziomów wystawowych: w głównym (na parterze) zgromadzone zostały
pamiątki związane z generałem Dowborem-Muśnickim i jego rodziną, na poziomie niższym znajdują się eksponaty po
powstańcach wielkopolskich (legitymacje,
odznaczenia, dokumenty, zdjęcia, publikacje gazetowe i książkowe), natomiast
na piętrze mieści się ekspozycja uzbrojenia żołnierzy – powstańców (stanowisko
strzelnicze, karabin maszynowy, umundurowanie, makieta pociągu pancernego).
Po muzeum oprowadzał nas dyrektor
Michał Krzyżaniak, który opowiadał o
wydarzeniach związanych z powstaniem i
powstańcami. Generał Józef Dowbor-Muśnicki był naczelnym dowódcą Powstania
Wielkopolskiego, organizatorem i dowódcą Armii Wielkopolskiej w 1919 roku. Po
nad faktem, że nie mógł walczyć ze swoimi żołnierzami.
Po wizycie w muzeum udaliśmy się na
pobliski cmentarz parafialny, gdzie spoczywa generał Dowbor-Muśnicki. Chcieliśmy oddać cześć znakomitemu dowódcy i
organizatorowi Powstania Wielkopolskiego, które przekształciło się w regularną
walkę wojska polskiego z armią pruską na
terenach ziem wielkopolskich do czerwca
1919 roku, wytyczając w ten sposób granicę zachodnią II Rzeczypospolitej.
W tym roku Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego zainicjowało budowę pomnika generała na terenie Lusowa, aby upamiętnić w ten sposób
postać generała, który bardzo zasłużył się
w odzyskanie niepodległości przez Wielkopolskę w 1919 roku.
Marek Hałas
w w w.suchylas.pl
Pomnik dla
Powstańców
Rocznica Powstania Wielkopolskiego jest
okazją do przypomnienia mieszkańcom
gminy Suchy Las o idei stworzenia miejsca
upamiętniającego ten czyn zbrojny i jego
uczestników. Chodzi o pomnik, przy którym
odbywałyby się gminne uroczystości
patriotyczne na wzór tych z Łagiewnik,
dostępne dla ogółu mieszkańców.
Tego dnia – 27 grudnia, wywieszamy flagi,
przypinamy do ubrań biało-czerwone kotyliony lub
oglądamy w telewizji relacje z uroczystości regionalnych, poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu. A dlaczego by nie spotkać się przy pomniku,
złożyć kwiaty i wspomnieć ludzi, którzy walczyli
o polskość tych ziem? Miejscem do tego dobrze się
nadającym jest Biedrusko. Wszystko jest na miejscu.
To tam toczyły się walki powstańcze, tam jest kościół
garnizonowy i do dziś są koszary. Z celebrą mszy
świętej i asystą kompanii honorowej nie powinno
być problemów. W czasie tych uroczystości mogłyby
być wymieniane nazwiska powstańców (na wzór
apelu poległych, odczytywanego z okazji rocznic
1 września w Łagiewnikach). Ponadto, bliskość paru
restauracji i kawiarni sprzyja łączeniu uczestnictwa
w uroczystościach z rodzinnym wyjściem na spacer,
obiad lub kawę. Pamiętajmy, jest to wydarzenie nie
tylko skłaniające do refleksji i zadumy, ale również
do satysfakcji z rezultatów pracy organicznej oraz
radości z odniesionego sukcesu militarnego, nieokupionego wielkimi stratami ludzkimi (w porównaniu
z innymi wielkimi powstaniami narodowymi w naszej historii).
Jeśli chcemy kultywować pamięć o Powstańcach
Wielkopolskich i przekazać ją kolejnym pokoleniom,
to przynajmniej w tym jednym dniu w roku musimy
głośno o nich mówić, i to wspólnie, najlepiej w jednym miejscu, jednym głosem.
Jeszcze jedna propozycja do namysłu. Wiadomo,
że istnieje koncepcja budowy w Biedrusku pomnika
7 Pułku Strzelców Konnych. Myślę, że warto przynajmniej zastanowić się nad możliwością połączenia
obu tych projektów. Wspólny pomnik, którego jedna
część poświęcona byłaby Powstańcom Wielkopolskim
a druga żołnierzom 7 Pułku Strzelców Konnych. Takie
rozwiązanie ma swoje ekonomiczne uzasadnienie.
Jedna lokalizacja, jeden dobrze przemyślany projekt
i duża oszczędność pieniędzy podatników. W czasie
uroczystości upamiętniających Powstańców Wielkopolskich można również czcić pamięć 7 Pułku Strzelców Konnych i jego bohaterów.
Przypomnę, że Powstańcy Wielkopolscy byli w
Biedrusku i walczyli o nie znacznie wcześniej, zanim
zaczął stacjonować tam 7 Pułk Strzelców Konnych.
Jak wiadomo, jednostka ta została przeniesiona
do Biedruska na przełomie 1937 i 1938 roku, skąd
1 września 1939 roku wyruszyła na szlak bojowy II
wojny światowej.
Nie ulega wątpliwości, że Powstańcy Wielkopolscy i żołnierze 7 Pułku Strzelców Konnych zasługują
na naszą pamięć i postawienie im pomników. Zaprezentowane rozwiązanie jest kompromisem dla
zwolenników obu koncepcji.
Ryszard Chruszczewski
29
Z espół szkół im. 7 pułku s t rzelców konnych W L K P. w biedrusku
NAD NAMI CZUWAJĄ ANIOŁY
W listopadzie minionego roku biblioteka w Zespole Szkół w Biedrusku ogłosiła konkurs na
Anioła Szkoły.
Każdy uczestnik mógł wykonać indywidualnie tylko jedną pracę w dowolnej
technice plastycznej. Konkurs zakładał
uczestnictwo uczniów wszystkich klas ze
szkoły podstawowej i z gimnazjum. Oceniając, brano pod uwagę pomysłowość,
możliwości ucznia i wykonanie. Termin
dostarczania prac ustalono na 12 grudnia.
Prace, które wpłynęły na konkurs były niepowtarzalne i oryginalne.
Jury – panie bibliotekarki – nagrodziło
następujące osoby: w kategorii uczniowie
klas I- III – pierwsze miejsce zajęły Zosia
Wróblewska z kl. Ia i Natalia Gazda z kl.
Ib. W kategorii uczniowie klas IV-VI –
pierwsze miejsce, za wyjątkowo ciekawą
i pomysłową pracę przyznano Weronice
Hedrych z kl. VI. Wśród gimnazjalistów
I miejsce zajęła Weronika Sitek z kl. IIa,
wyróżniono Patrycję Olszewską z tej samej klasy.
Nagrodzone prace oglądać można w
bibliotece szkolnej – stanowią one ozdobę
podziwianą przez wszystkich odwiedzających to miejsce. Organizatorki konkursu dziękują i gratulują wszystkim jego
uczestnikom.
Magdalena Matuszak, Anna Różańska
Pierniki w „Skaczącym Młynie”
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia dwie grupy uczniów z naszej Szkoły Podstawowej
wyjechały w okolice Murowanej Gośliny, aby wpisać się w świąteczną tradycję związaną
z pieczeniem pierników.
Najpierw młodsza grupa wiekowa, czyli klasy Ia i III, a następnie obie klasy czwarte miały
sposobność doświadczenia kulinarnej sztuki samodzielnego
wyrobu aromatycznych pierniczków. Fotograficzne reminiscencje
i relacje uczniowskie przekonują,
że był to niezapomniany czas.
A tak wyjazd wspomina Oskar
Szymański, uczeń klasy IVa.
– Razem z uczniami klasy IVb i
opiekunami 18 grudnia wybraliśmy się na wycieczkę autokarową
do „Skaczącego Młyna” w Mściszewie.
Katarzyna Wlazło
Wigilia szkolna w Biedrusku
Najcudowniejsze święta w roku… Wieczerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem, kolędy,
prezenty pod choinką… Świąteczną atmosferę można było poczuć kilka dni wcześniej,
szczególnie w piątek 19 grudnia.
Najmłodsze dzieci pokazały swoim rówieśnikom piękne jasełka, starsze natomiast
– czyli uczniowie klas IV-VI i gimnazjum
– rozpoczęły uroczystość apelem Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa zaśpiewała
jedną tradycyjną kolędę i jedną piosenkę
świąteczną. Zdaniem jury, w pierwszej konkurencji najlepiej zaprezentowała się IVa,
natomiast w drugiej – III gimnazjum. Nie
zabrakło też innych konkursów: na najpiękniej przygotowany stół wigilijny, najdłuższy
łańcuch choinkowy, najlepszą gazetkę bożonarodzeniową, odświętny strój uczestników. Podczas oczekiwania na werdykt jury,
uczniowie zostali obdarowani prezentami.
Gwiazdor postarał się, by każdy zasłużył na
30
Na miejscu powitały nas uśmiechnięte
twarze gospodarzy. Weszliśmy do budynku
z ogromnym zapałem do pieczenia pierników. Zajęliśmy stanowiska przy długich
stołach. Wałkowaliśmy i wycinaliśmy pierniki z pachnącego ciasta. Następnie oddaliśmy je w ręce opiekunek, a one
włożyły je do pieca. Gdy pierniki
były gotowe ozdabialiśmy je kolorowym lukrem, posypką oraz
wiórkami kokosowymi. Panie
opowiadały nam ciekawe historyjki o piernikach. Na zakończenie zorganizowały wesołe zabawy
ruchowe. Przed wyjazdem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Wycieczka wszystkim się podobała. Wróciliśmy do domów w
znakomitych humorach i z pysznymi piernikami. Chętnie odwiedzimy
„Skaczący Młyn” jeszcze raz.
swój upominek. Aby go otrzymać, należało zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wiersz
lub… zrobić kilka przysiadów. Na koniec
pani dyrektor, Grażyna Matysiak złożyła
wszystkim uczniom i ich rodzicom serdeczne świąteczne życzenia.
Po apelu uczniowie podzielili się opłatkiem i zasiedli w salach do wieczerzy wigilijnej. Na stole klasy III gimnazjum pojawiły się tradycyjne potrawy, w pozostałych
klasach zajadano się pysznymi ciastami.
Nie zabrakło śpiewanych spontanicznie
kolęd, ciepłych słów i wzruszających życzeń, które po zakończonej uroczystości
dzieci zaniosły swoim bliskim.
Jolanta Jedynak
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
P rywat ne przedszkole „wesoły delfinek ” w suchym lesie
Nuka, Raszid i Lanke
Choć za oknem chłodno, to w przedszkolu „Wesoły Delfinek” odbyło się bardzo ciepłe
spotkanie w ramach ścieżki edukacyjnej pt. „Żółwiki poznają świat”.
Dzieci z grupy „Żółwiki” gościły mamę
Basi, panią Esterę Hess. Pani Estera jest
podróżnikiem i postanowiła przybliżyć
4-latkom odległy świat Afryki i Azji. Bohaterem spotkania była trójka dzieci – Nuka,
Raszid oraz Lanke, z którymi pani Estera
spotkała się podczas swoich podróży.
Wizyta rozpoczęła się quizem pt. „Co
potrzebne jest podróżnikowi”. Dzieci chętnie uczestniczyły w zagadkach i z zafascynowaniem poznawały różnego rodzaju
mapy, sprzęt niezbędny do udanej wyprawy, oraz przewodniki.
Kolejnym etapem spotkania była prezentacja zdjęć, które pokazały historię Nuki
i jego rodziny wywodzącej się z plemienia
Himba, Raszida mieszkającego ze swoją
rodziną w Butanie oraz Lanke, która mieszka na Sri Lance. Zdjęcia i towarzysząca im
opowieść ukazały „Żółwikom” codzienne
życie dzieci tj. zabawy, przedszkole oraz
zawody ich rodziców. Pani Estera z pasją
opowiedziała dzieciom również o dzikiej, a
będącej obok Nuki, Raszida i Lanke przyrodzie. Spotkanie zakończyło się zabawą
dydaktyczną, w której dzieci odgadywały
nazwy egzotycznych zwierząt.
„Żółwiki” ukoronowały mamę Basi orderem podróżnika, a dzieci w prezencie
otrzymały serduszka wykonane w przedszkolu Lanki na Sri Lance.
To spotkanie okazało się tak ciekawe
dla dzieci, że planujemy kolejne. A gdzie
tym razem udadzą się „Żółwiki”? zobaczymy wkrótce….
Agnieszka Orzechowska
Wychowawczyni Grupy
DRUŻYNA „SZLACHETNEJ PACZKI”
Jak co roku, tak i tym razem w naszym przedszkolu przygotowania świąteczne nie mogły
obyć się bez zorganizowania zbiórki żywności i innych rzeczy dla potrzebującej rodziny.
Akcja „Szlachetna Paczka” stała się już
naszą tradycją. Od trzech lat wybieramy
rodzinę, której chcemy podarować coś, co
sprawi, że święta Bożego Narodzenia również dla niej staną się magiczne. W naszej
akcji ważna jest pomoc materialna, ale
ważniejsza jest gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
W tym roku pomagaliśmy rodzinie z
czworgiem dzieci i dzięki ofiarności rodziców i grona pedagogicznego oraz ich
wielkiemu zaangażowaniu udało nam się
spełnić wszystkie potrzeby, o które prosiła
rodzina. Zebraliśmy 36 paczek, w których
znalazły się między innymi: żywność trwała, środki czystości, słodycze, zabawki,
książki, przybory plastyczne, odzież oraz
duża lodówko-zamrażarka.
Po raz kolejny chcielibyśmy w tym
miejscu podziękować rodzicom za ich zaangażowanie i chęć pomocy. Dzięki Wam
rodzina, której pomogliśmy, dostała prezenty, o których bardzo marzyła. Mamy
nadzieję, że za rok znów będziemy mogli
razem kogoś uszczęśliwić, bo przecież
miłość wyraża się w trafionym prezencie,
który nie jest banalnym podarunkiem, ale
strzałem prosto w serce.
mgr Renata Kubiak
Z espół szkół im. 7 pułku s t rzelców konnych W L K P. w biedrusku
Jest powód do dumy
– sukces w „SALAMANDRZE”
W Poznaniu 10 stycznia odbył się
Okręgowy etap Konkursu Przyrodniczego
SALAMANDRA. Wzięła w nim udział
czwórka uczniów naszego Gimnazjum:
Urszula Zawadzka, Aleksandra Michal-
czyk, Martyna Białasik i Weronika Sitek
- wszystkie z klasy II. Ula zakwalifikowała się do Etapu Wojewódzkiego i znalazła się w grupie uczniów województwa
wielkopolskiego, którzy będą rywalizowali
w w w.suchylas.pl
w kolejnym etapie.
W tym roku szkolnym tematem przewodnim konkursu są Parki Narodowe Polski. Pytania były bardzo trudne, ale Ula doskonale sobie z nimi poradziła. Wykazała
się bardzo dużą wiedzą o naszej polskiej
przyrodzie.
Życzymy Uli powodzenia w kolejnym
etapie, w marcu!
Machalska Bogumiła
31
S zkoła pods tawowa im . W ojciecha B ogusławskiego w S uchym L esie
Hej kolęda, kolęda
W piątek 19 grudnia z bożenarodzeniowym przesłaniem dla rodziców wystąpili uczniowie
klasy II f, prezentując jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki.
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach aniołów i pasterzy
oraz w pięknej scenografii szopki betlejemskiej przenieśli wszystkich w klimat
świąt Bożego Narodzenia. Mali aktorzy z
dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Przygotowania do przedstawienia trwały od miesiąca. Uczniowie poświęcili wiele czasu na
próby, tym bardziej, że poza nauką tekstu,
dzieci uczyły się też śpiewać, by w pełni
oddać radość z narodzenia Pana. Całość
przedstawienia została przygotowana pod
kierunkiem wychowawcy klasy – pani
Katarzyny Błażejczyk.
Jasełka wprowadziły wszystkich w iście
świąteczny nastrój, a dzieci swym pięknym
i oryginalnym występem podbiły serca
publiczności. Kiedy artystyczna część
dobiegła końca, wszyscy występujący
na scenie otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za piękne wykonanie
przedstawienia. Po występie zaproszeni
goście – Rodzice i dzieci – zasiedli do
świątecznego poczęstunku i wspólnego
kolędowania. Następnie każde grzeczne
Świąteczne kolędowanie
W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia odbyła się w szkole impreza pod
hasłem „Wspólnego kolędowania”. Brali w niej udział nauczyciele, wychowawcy oraz
uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych.
Ideą uroczystości było, by każda z klas zaprezentowała przygotowaną wcześniej kolędę lub pastorałkę, zaś wszyscy uczestnicy
mieli się włączyć do wspólnego
śpiewu.
Każda z klas przedstawiła swoją interpretację znanych polskich
kolęd i pastorałek. Nie zabrakło
spontanicznego śpiewu a capella,
pięknych wykonań z wykorzystaniem podkładu, rekwizytów, jak
również wystąpień na flażoletach.
W tym roku szkolnym nasza szkoła kontynuowała „Projekt wymiany ozdób choinkowych”,
którego organizatorem jest Llangollen/Walia.
32
Katarzyna Błażejczyk
Przybyli uczniowie mogli poczuć klimat
zbliżających się świąt, a w szczególności
tę niezwykłą atmosferę, która towarzyszy
wspólnemu kolędowaniu przy rodzinnym
stole.
Klasy trzecie zakończyły występy radosnym tańcem do melodii jednej z
kolęd, poprowadzonym pod kierunkiem pani Iwony Szyszki. Natomiast ich starsi koledzy mogli
wykazać się znajomością tradycyjnych polskich kolęd w małym
quizie muzycznym.
Wszystkim uczestnikom i ich
wychowawcom dziękujemy za
udział i przygotowanie utworów.
Organizatorzy
Zespół Kreatywny
i Opiekuńczo - Wychowawczy
Europejski Projekt Wymiany
Ozdób Choinkowych
To już dziewiąta edycja projektu, koordynowana przez lokalne punkty Europe direct. Uczestniczące w nim szkoły są
dzielone na grupy po około 30 partnerów,
pochodzących z różnych krajów europejskich. Dzieci w tych szkołach przygotowują typowe dla swojego kraju i regionu
dekoracje choinkowe oraz informacje o
sposobach obchodzenia świąt Bożego
Narodzenia. Uczniowie pisali portfolia w
języku angielskim, opowiadające o kulturze i tradycji obchodzenia świąt w naszym
kraju, podawali przepisy na polskie potrawy, wypieki i tradycyjne dania wigilijne.
Wszystkie te informacje oraz ozdoby zostały wysłane przez szkołę do jej partnerów z grupy.
W grudniu nadchodzi czas radosnego
dziecko otrzymało drobny upominek od
Gwiazdora.
oczekiwania na paczki z dekoracjami i
wiadomościami od dzieci z innych części
Europy. W tym roku w grupie naszych
szkół była Walia, Irlandia, Anglia, Szkocja,
Włochy, Portugalia, Hiszpania, Litwa, Luxemburg, Belgia, Czechy, Niemcy i Chorwacja.
Celem projektu jest edukacja poprzez
zabawę i kreatywne działanie dzieci ze
szkół podstawowych na temat innych krajów Unii Europejskiej. Projekt cieszy się
zawsze dużym zainteresowaniem wśród
uczniów naszej szkoły, budzi ciekawość
poznawania nowych kultur, a także rozwija
świadomość rodzimych tradycji bożonarodzeniowych.
Szkolny koordynator projektu
Beata Wrzeszcz
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
S zkoła pods tawowa im . W ojciecha B ogusławskiego w S uchym L esie
Uczniowie klas pierwszych
razem z Bezpiecznym Puchatkiem
W listopadzie wszystkie klasy pierwsze wzięły udział w ogólnopolskim programie
edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Celem programu jest poprawa szeroko
rozumianego bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.
Przez cały tydzień dzieci brały aktywny udział w zajęciach, mających na celu
przybliżyć im tematykę bezpieczeństwa
w domu, w szkole, na drodze, a także w
czasie odpoczynku. Jedne z zajęć pierwszoklasiści spędzili na
spacerze wokół szkoły oraz na
pobliskim placu zabaw. Podczas spaceru dzieci dokładnie
obserwowały teren w pobliżu
szkoły, zwracając szczególną
uwagę na to, czy elementy wyposażenia boiska i placu zabaw
nie zagrażają zdrowiu podczas
codziennych zabaw oraz czy
oznakowanie pobliskiej drogi zapewnia bezpieczeństwo
zarówno pieszym, jak i kierowcom. Ponadto uczniowie
prowadzili obserwacje w czasie drogi do i ze szkoły, a także podczas
różnych zabaw w domu. Wszystkie zdobyte informacje były następnie szczegółowo
omawiane podczas zajęć dydaktycznych w
szkole.
Część zajęć poświęcono na realizację
zabaw i ćwiczeń z zakresu bezpieczeń-
stwa, proponowanych przez książeczki
edukacyjne „Klubu Bezpiecznego Puchatka”, które w ramach programu trafiły do
wszystkich pierwszoklasistów. Wykonano
również szereg prac plastycznych i przeprowadzono pogadanki, które miały przygotować dzieci do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Jednak
zanim wszystkie „pierwszaki” przystąpiły
do egzaminu, w szkole odbył się apel, podczas którego przedstawiciele każdej klasy
zaprezentowali zdobytą wiedzę. Ostatecznie wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami wzięły udział w teście. Jego
wyniki potwierdziły sens przystąpienia
szkoły do programu, gdyż
każda z klas odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie
15 pytań egzaminu!
Edukacja
najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem
długofalowym, wymagającym dużego zaangażowania ze strony nauczycieli,
rodziców
oraz
samych dzieci. Mamy
jednak nadzieję, że dzięki
takim akcjom uda się nam
wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku
zapewnienia naszym pociechom bezpiecznego dzieciństwa.
Joanna Perkowska-Szatan
prywat na szkoła nr 1 w biedrusku
Rekordowy finał w Biedrusku
Społeczność Prywatnej Szkoły i Prywatnego Gimnazjum nr 1 w Biedrusku 11 stycznia
włączyła się do ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Uczniowie i rodzice w miejscowym Pałacu przygotowali kiermasz rozmaitości. W
ofercie było zarówno rękodzieło artystyczne
wykonane przez najmłodszych, jak i pyszne
jedzonko serwowane przez starszych wychowanków naszej szkoły. Rodzice mogli
zaopatrzyć się też w zdjęcie klasowe swojej
pociechy oraz najnowszy numer szkolnego biuletynu. Oczywiście kulminacyjnym
punktem programu była licytacja.
Licytowano cenne gadżety sportowe,
biżuterię, kubki ze zdjęciami uczniów,
torebki, jedwabną chustę i wiele innych.
W sumie uzyskaliśmy kwotę 9180,40 zł
i 1 euro, czym o kilkaset złotych pobiliśmy ubiegłoroczny rekord. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym i zaczynamy
przygotowania do kolejnego finału.
Aneta Kołat
w w w.suchylas.pl
33
Dziennik z wyprawy rowerowej Gdańsk – Białystok cz. IV
Osiem osób - Grażyna i Ryszard Głowaccy, Irena i Jacek Baraniak, Magdalena Dobska, Maria Matuszek, Michał Wroniecki i Marek Zys
pokonali na rowerach w ciągu 9 dni 740 km.
Dzień V
Kętrzyn – Klewiny 100 km
Zwiedzanie Kętrzyna rozpoczęliśmy
od Bazyliki Mniejszej św. Jerzego. Jest to
najlepiej zachowany kościół obronny na
Mazurach. Jego budowa trwała od XIV
do XVI w. W pobliżu znajduje się zamek
krzyżacki, którego budowa zaczęła się w
tym samym okresie co budowa kościoła.
Pod koniec XIV w. zamek został otoczony murami z bramą przejazdową od strony miasta. W 1945 r. doszczętnie spłonął.
Dopiero w latach 1962-1967 mury zamku
zostały zrekonstruowane.
Dalsza trasa wiodła z Kętrzyna do Gierłoży, gdzie znajdowała się jedna z najsłynniejszych i najtajniejszych kwater Hitlera,
zwana Wilczym Szańcem. Zdecydowaliśmy się na zwiedzanie z przewodnikiem.
Trzeba przyznać, że pozostałości bunkrów
robią wrażenie. Po półtoragodzinnym
zwiedzaniu, ruszyliśmy dalej. Nieciekawą
drogą dojechaliśmy do wsi Radzieje. Niedaleko wioski znajdują się dobrze zachowane bunkry z II wojny światowej. Swoją
kwaterę miał tu szef kancelarii Rzeszy –
SS-Obergruppenführer Hans Lammers. Od
Radziej jechaliśmy 4,5 km brukowaną drogą, mile jej nie wspominamy. Kiedy wytrzęsieni dojechaliśmy do drogi asfaltowej
uśmiech zawitał na naszych zmęczonych
twarzach. Przed nami były Mamerki, gdzie
na obszarze 250 ha wybudowano 200 różnego rodzaju obiektów, w tym 34 bunkry,
w których mieściła się Kwatera Naczelne-
34
go Dowództwa Wojsk Lądowych (OKH)
„Mauerwald”. Jest to największy w Europie kompleks zachowanych bunkrów z
okresu II wojny światowej. Rowerami jeżdziliśmy pomiędzy bunkrami, odważniejsi
weszli po metalowej drabinie na szczyt
bunkru. Czas nas naglił.
Na rogatkach Węgorzewa odbiliśmy
do Leśniewa, gdzie znajdują się dwie śluzy
na Kanale Mazurskim. W zamyśle budowniczych Kanał Mazurski służyć miał jako
droga wodna od Wielkich Jezior Mazurskich do rzeki Pregoły i dalej do Bałtyku,
a dodatkowo miał pomóc w osuszeniu 17
tysięcy hektarów mazurskich łąk. Pierwotna idea budowy Kanału powstała już około
roku 1865. Ostatecznie budowę rozpoczęto
w roku 1911, ale w 1914 przerwano ją ze
względu na wybuch wojny. Prace wznowiono w 1934 r. i prowadzono do 1940 r.,
kiedy zostały ponownie wstrzymane. Taki
stan jest do chwili obecnej. Kanał zaczyna
się w Mamerkach nad jeziorem Mamry. W
początkowym odcinku biegnie w wysokim
nasypie kilkanaście metrów ponad poziomem gruntu. Różnica poziomów wód między jezorem Mamry a rzeką Łyną wynosi
111 metrów. Łączna długość kanału to ponad 51 km, w tym 22 km na terenie Polski
(reszta w obwodzie kaliningradzkim). Ma
10 niedokończonych śluz, z czego 5 na
terenie Polski. W dawnym domu śluzowego przemiła gospodyni poczęstowała nas
kawą i ciastem. Rozmawialiśmy o problemach agroturystyki i życiu codziennym.
Wyruszyliśmy w drogę powrotną do Węgorzewa.
Przez roboty drogowe (ruch wahadłowy) dotarliśmy do Bani Mazurskich po
17-ej i niestety lokal z lokalnymi kartaczami zastaliśmy zamknięty, a przed sklepem
scena jak z serialu „Ranczo” – panowie
siedzący na ławeczce i popijający zgodnie
wiadomy trunek. Błędem było zadanie im
pytania o drogę do Rapy. Każdy przedstawiał inną wersję dojazdu, atmosfera stawała się coraz gorętsza. Nie czekając na
rozwój wypadków zdaliśmy się na intuicję.
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
Droga asfaltowa przez las doprowadziła
do Rapy. Cisza była niesamowita. Po 7 km
dotarliśmy do parkingu gdzie wisiał wielki ręcznie wykonany baner PIRAMIDA W
RAPIE. Do piramidy doszliśmy zadbaną,
szeroką groblą. Piramida została zbudowana w 1811 r. jako grobowiec rodzinny
pruskiego rodu baronów von Fahrenheid
przez nieznanego architekta. Na przestrze-
ni lat w grobowcu pochowano siedmioro
członków rodziny, w tym w 1849 r. samego twórcę budowli. Po przejęciu majątku
w Rapie przez inną rodzinę o piramidzie
zapomniano. Podczas I i II wojny światowej żołnierze sprofanowali stojące trumny
wewnątrz piramidy, poszukując kosztowności. Reszty dokonali Polacy osiedleni
tutaj po drugiej wojnie światowej. Lokalne
władze zainteresowały się piramidą dopiero w 2010 r. Jadąc dalej lokalnymi drogami
blisko granicy z Rosją, czuliśmy się jak na
końcu świata. Nawierzchnia szosy, która
wiła się przez Żabin, Stary Żabin, Jagiele, Wiegiry pamiętała czasy PRL-u. Ileż
było radości, kiedy dostrzegliśmy napis
„Klewiny 2 km”. Brukowaną aleją dębową
dotarliśmy do Dworu Klewiny. Po zakwa-
terowaniu zwiedziliśmy zabytkowy zespół
dworski z II poł. XIX w. Gospodarz przygotował dla nas ognisko z kiełbaskami,
a potem już w budynku były długie Polaków rozmowy połączone z degustacją lokalnych nalewek.
C.D.N.
Grażyna Głowacka
To był niezły rok dla UKS „DELFIN”
isko do gier zespołowych. Wyrobisko
ma ok. 60 m długości i 12 m szerokości.
Podczas zawodów od wczesnych godzin
O sukcesach w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Młodzieżowych Mistrzostwach rannych zawodnicy zwożą sprzęt szybami
Polski informowaliśmy na łamach Gazety Sucholeskiej na bieżąco. Pod koniec sezonu
i podziemnymi korytarzami dochodzą do
zainstalowanej (na czas zawodów) strzelstrzeleckiego w 2014 roku zawodnicy UKS „Delfin” Biedrusko zanotowali jeszcze kilka
nicy. Jednym z punktów całodniowego
udanych występów.
programu jest też zwiedzanie
Finał Pucharu Polski
ZAWODY
KONKURENCJA
MIEJSCE / NAZWISKO
kopalni. Atrakcji turystycznych
Impreza rozgrywana coFINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ
2 – Tomasz Ignasiak
i dobrych miejsc zawodników
Pistolet dowolny 40
rocznie na obiektach w ZieOLIMPIADY MŁODZIEŻY
9 – Marcin Ignasiak
z „Delfina” nie brakło. Jednak,
Karabin
sportowy
60
lonej Górze gromadzi naj- (Mistrzostwa Polski Juniorów
14 – Anna Krawczyk
po całym dniu spędzonym pod
Karabin pneumatyczny 40
lepszych zawodników kraju.
młodszych)
26 – Michał Szymański
ziemią, całkiem miło było wyPrawo startu mają zawodnijechać późnym wieczorem na
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA
5 - Izabela Czupryniak
cy w kategorii wiekowej juKarabin pneumatyczny 40
powierzchnię i ... zobaczyć księPOLSKI
6 - Joanna Krawczyk
nior i senior, którzy zdobyli
życ. Następnego dnia najlepsi
punkty rankingowe w trzech
2 - Marcin Ignasiak
zawodnicy stanęli do rywalizacji
ELIMINACJE DO
Karabin sportowy 60
Rundach Pucharu Polski oraz
5 - Tomasz Ignasiak
w finałach. Z „Delfina” brały w
Pistolet
dowolny
40
OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY
Mistrzostwach Polski Kobiet
11- Anna Krawczyk
nich udział Asia Krawczyk, Iza
MŁODZIEŻY
Karabin pneumatyczny 40
i Mężczyzn. W konkurencji
22 - Michał Szymański
Czupryniak i Ania Krawczyk,
karabin pneumatyczny 40
zajmując odpowiednio: drugie,
FINAŁ PUCHARU POLSKI
Karabin pneumatyczny 40
7 – Izabela Czupryniak
strzałów 7 miejsce zajęła Izatrzecie i czwarte miejsce.
bela Czupryniak.
4 – Anna Krawczyk
Międzynarodowe zawody
Ogólnopolskie Zawody
FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEJ
12 - Joanna Miklaszewska
Polish Open Kaliber
Karabin pneumatyczny 40
Podziemne
14 - Filip Krokos
GIMNAZJADY STRZELECKIEJ
To największa impreza strzeOd ośmiu lat w Bochni od17 - Michał Szymański
lecka w Polsce. Skupia najlepbywają się te nietypowe zawoszych strzelców z kraju i „ściany
dy. Nietypowe – ze względu na
wschodniej”. Wśród juniorek bardzo domiejsce – jednak przeprowabrze zaprezentowała się Ania Krawczyk.
dzane zgodnie z obowiązująWystrzelała rekord życiowy i 21 miejsce na
cymi przepisami dotyczącymi
ponad 90 zawodniczek. Biorąc pod uwagę,
konkurencji pneumatycznych.
że była jedną z najmłodszych zawodniczek
Strzelcy sprawdzają swoje
sklasyfikowanych tak wysoko – należą się
umiejętności w nieczynnym już
jej gratulacje.
wyrobisku soli, 250 metrów
PODSUMOWANIE ROKU 2014
pod ziemią (!). Oczywiście
Pomimo mniejszego dofinansowania od
nie w kaskach górniczych i
władz Gminy na wsparcie zadań w 2014
ciemnościach rozświetlanych
roku, klub wypadł lepiej niż w roku 2013. W
latarkami. Na co dzień oprorywalizacji dzieci i młodzieży – prowadzowadzane są tu wycieczki, jest
nej przez Federację Sportu Młodzieżowego
zaplecze socjalne, a nawet bo– zdobyliśmy 58 punktów, o 30 więcej niż
rok wcześniej. Wśród klubów strzeleckich
z Wielkopolski dało to miejsce tuż za WKS
„Grunwald” z Poznania, a 19 miejsce w PolPierwszego stycznia około 200 rowerzystów, w tym mieszkańców gminy Suchy Las
sce. Warto dodać, że kluby z naszej gminy
zdobyły w tej rywalizacji łącznie 105,5 pkt.
uczestniczyło w noworocznym spotkaniu sympatyków dwóch kółek.
(225 miejsce wśród gmin w Polsce).
Kilka minut po godzinie trzynastej kolorowy peleton wokół jeziora Rusałka poprowadził prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Grażyna Głowacka – radna PoIndywidualnie nasi strzelcy też radzili
wiatu Poznańskiego, Romuald Szaj – prezes Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów.
sobie bardzo dobrze. Biorąc udział w wielu
Na mecie wzniesiono toast noworoczny. Były także życzenia przyjaznych dróg
zawodach o zasięgu ogólnopolskim, godnie
rowerowych. Organizator Piotr Kurek (nazywany przez nas chodzącą encykloreprezentowali klub i gminę, zajmując wypedią kolarstwa) sprawdził wiedzę rowerzystów na temat kolarstwa w konkursie
sokie miejsca.
z nagrodami.
Dwaj zawodnicy uplasowali się w dzieRyszard Głowacki
siątce rankingu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego – „Najlepszy Zawodnik
Roku”- w kategorii wiekowej junior młodszy: Tomasz Ignasiak 4 miejsce (pistolet
dowolny), Marcin Ignasiak 10 miejsce (karabin sportowy). Tuż za dziesiątką, na 13
miejscu w karabinie pneumatycznym (na 60
sklasyfikowanych) znalazła się Ania Krawczyk. Ta trójka powołana została do Kadry
Narodowej na 2015 r.
Znaczące osiągnięcia w najważniejszych
zawodach ogólnopolskich zawiera powyższa tabelka.
Marek Czupryniak
W Nowy Rok na rowerze
w w w.suchylas.pl
35
W nowym roku zadbaj o siebie
z FIT ATHLETICA
Święta, święta i po świętach. Nadszedł czas, by zadbać nie tylko o swoją sylwetkę, ale także
o swoje zdrowie. Aby „z głową” podejść do tematu, powinniśmy zaplanować dwie rzeczy:
odżywianie i trening.
– Planując powrót do formy powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, co jemy.
Prawidłowe odżywianie to ważny element
zdrowego trybu życia. Dlaczego jest takie
ważne? Ponieważ jedząc źle nagromadzamy toksyny będące źródłem braku energii,
ciągłego zmęczenia, wyprysków
skórnych, stresu, obniżonej odporności, zaburzeń pracy organów wewnętrznych, a nawet
nowotworów. Nasz organizm
potrzebuje produkty naturalne,
najlepiej nieprzetworzone, bez
dodatków środków chemicznych,
dostarczające odpowiednią ilość
makro i mikro składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
Jedzmy zatem regularnie więcej
owoców, warzyw, produktów
z pełnego ziarna, bogatych w
błonnik, orzechów. Unormujmy
jedzenie – koniec z nieustannym
podjadaniem! Uzupełniajmy również płyny czystą wodą źródlaną,
naparami z ziół czy też świeżymi
sokami owocowo-warzywnymi.
Spożycie 2-3 l płynów dziennie
sprawi, że nasz metabolizm przyspieszy, a organizm chętniej zredukuje zapasy wody podskórnej i
szybciej usunie szkodliwe toksyny – mówi Mateusz Jędraszczyk,
dypl. dietetyk Klubu Fitness Fit
Athletica.
Pozostaje nam tylko udać
się do dobrego dietetyka lub
na własną rękę poszukać sprawdzonych
przepisów, których „w sieci” jest wiele i
zrobić coś dobrego, zdrowego, pełnego
wartości odżywczych. Gdy do zdrowego
jadłospisu dodamy ruch, wówczas nasz
cel znacznie się przybliży.
Poznaj zasady treningu metodą Tabaty
Klub Fitness Fit Athletica w Suchym Lesie wzbogacił swoją ofertę o nowe zajęcia.
Tabata to połączenie tradycyjnych ćwiczeń aerobowych z intensywnym treningiem
interwałowym.
Formuła Tabaty została opracowana w
1990 r. przez japońskiego naukowca Izumiego Tabatę. Początkowo trening przeznaczony był dla olimpijczyków, jednak
z czasem zyskał popularność wśród amatorów sportu.
Celem treningu Tabata jest poprawa
zarówno wydolności anaerobowej (beztlenowej), jak i aerobowej, czyli tlenowej
oraz stymulacja procesów metabolicznych, a co za tym idzie – przyśpieszenie
spalania tkanki tłuszczowej.
36
Podstawowe zasady treningu:
• ćwiczenia wykonywane są w rundach
4-minutowych, 1 runda zawiera 8 ćwiczeń (przez 20 sekund wykonujemy jak
najwięcej powtórzeń danego ćwiczenia
np. przysiady),
• 10 sekund odpoczynku po każdych 20
sekundach pracy,
• 1 minuta przerwy między rundami,
• ilość rund dostosowana jest od stopnia
zaawansowania grupy.
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
– W powrocie do przedświątecznej formy pomoże nam wysiłek fizyczny. Musimy
pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii.
Stopniujmy wysiłek fizyczny. Pierwsze sesje treningowe po przerwie nie mogą być
za długie, ani zbyt intensywne. Przerwa
świąteczna pozwoliła nam na pełną regenerację, ale nie zapominajmy o mniej lub
bardziej groźnych kontuzjach, które mogą
towarzyszyć tym, którzy zbyt szybko chcą
wrócić do intensywności sprzed przerwy.
Pamiętajmy, że porywając się od razu na
nadmierną aktywność wystawiamy naszą
motywację na próbę, ponieważ bolesne
następstwa ćwiczeń mogą bardzo
łatwo zniechęcić nas do noworocznych postanowień. Jak w każdej dziedzinie zachowajmy umiar,
a apetyt na wysiłek fizyczny niech
nam rośnie w miarę jedzenia...
Rzecz jasna tylko tego zdrowego.
Ciekawym i nieinwazyjnym dla
naszego organizmu rozwiązaniem
może okazać się trening ogólnorozwojowy np. z użyciem ciężaru
własnego ciała. Dla tych, którzy
nie do końca wiedzą jak się za to
zabrać proponujemy trening personalny lub zajęcia grupowe np.
z treningu funkcjonalnego, które przyspieszą naszą przemianę
materii, a obecność innych osób
pomoże wyzwolić jeszcze większą
wolę walki. 3-4 sesje w tygodniu
po 30-40 minut będą całkowicie
wystarczające. Bardziej intensywne formy można wprowadzać
po 2-3 tygodniach, najlepiej przy
pomocy indywidualnie ustalonego planu treningowego, po
uprzedniej konsultacji z trenerem
– dodaje Jacek Momot, trener
Klubu Fitness Fit Athletica.
Zapraszamy zatem do Fit
athletica w Suchym Lesie.
Trening Tabata jest przeznaczony dla
każdego, kto chce poprawić ogólną wydolność organizmu i spalić zbędną tkankę
tłuszczową. To skuteczna broń w walce o
smukłą sylwetkę. Zaletą jest spalanie kalorii nawet do kilkunastu godzin po jego
zakończeniu, ponieważ poziom przemiany materii znacznie się podwyższa.
Zajęcia prowadzone są bez choreografii, z wykorzystaniem różnego sprzętu jak
step, ciężarki, piłki lekarskie, maty. Odpowiednio dobrane ćwiczenia angażują
jak najwięcej partii mięśniowych.
Osoby początkujące mogą rozpocząć
trening od jednej rundy w tygodniu. Dopiero, gdy organizm przyzwyczai się do
tak intensywnego wysiłku, można przejść
do 2-3 rund tygodniowo.
Klub Fitness FIT ATHLETICA
Nagrody zostały wręczone
Wójt Gminy uhonorował osoby, które w ubiegłym roku odniosły sukcesy w działalności
sportowej. Uroczyste wręczenie stypendiów i nagród finansowych odbyło się 19 stycznia
w sali konferencyjnej sucholeskiego Parku Wodnego Octopus.
ski z UKS „Gimnazjon”, Tomasz Ignasiak
z UKS „Delfin” Biedrusko, Mikołaj Rewers
i Martyna Rewers z Klubu Wioślarskiego
ZR 1904 Poznań, Jan Klimaszyk i Dawid
Kania z ŻLKS, Aleksandra Kachlicka
z AZS Organizacja Środowiskowa.
Przez Wójta uhonorowani zostali
także trenerzy i osoby wyróżniające się
osiągnięciami w działalności sportowej:
Mirosław Rewers z Klubu Wioślarskiego ZR 1904 Poznań, Marek Czupryniak z
UKS „Delfin” Biedrusko, Henryk Kusza z
UKS „Gimnazjon” Suchy Las, Maciej Jankowiak ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej RED BOX Suchy Las oraz Mariusz
Siebert ze Sucholeskiego Stowarzyszenia
Sportowego „FIGHTER”. Barbara Stachowiak
Fot. B. Stachowiak
Wójt Grzegorz Wojtera witając sportowców podkreślił, że sport w gminie ma
się dobrze, o czym świadczy nie tylko
ilość imprez sportowych organizowanych
na jej terenie, ale także wyniki sportowe
osób zajmujących się różnymi dyscyplinami sportu. Wójt zaznaczył również, że
dla samorządowców i mieszkańców każdy
sukces naszych sportowców jest powodem
do dumy.
Podczas styczniowego spotkania stypendia otrzymali następujący zawodnicy: Damian Rewers, Mateusz Świętek i
Magdalena Świętek z Klubu Wioślarskiego
ZR 1904 Poznań. Nagrody finansowe odebrali: Kajetan Pawłowski z AZS Poznań,
Stanisław Buczkowski i Jakub Koczorow-
Drużyna Biofarm Basket Junior
jedzie na Mistrzostwa Świata
W koszykówce pojawiła się nowa odmiana rozgrywek tzw. „3x3”, które w roku 2024 zostaną
wprowadzone na Olimpiadę . W rozgrywkach tych startuje 4 zawodników (trzech na boisku,
jeden rezerwowy).
W dniach 30-31 grudnia w Centralnym
Ośrodku Szkolenia PZ Kosz w Cetniewie
odbył się Narodowy Turniej Kwalifikacyjny
U-18 „3X3” do Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy
2015. W fazie pucharowej
turnieju uczestniczyło 8
najlepszych drużyn krajowych w tej grupie wiekowej.
Zwycięzcą Turnieju została
drużyna Biofarm Basket
Junior w składzie: Dawid
Gruszczyński, Mikołaj Kurpisz, Szymon Ryżek i Patryk Stankowski oraz trener
Bartosz Sikorski. Wynik ten
daje udział reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata
i Europy w czerwcu 2015 w Budapeszcie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w
reprezentacji musi znaleźć się minimum 2
zawodników Biofarm Basket Junior.
Mirosław Noclulak – trener Kadry i
jednocześnie jeden z najlepszych specjalistów w kraju w tej dyscyplinie bardzo wysoko ocenił wyszkolenie naszych
zawodników, a ich wygraną uznał za w
pełni zasłużoną. Dodać należy, że MVP
Turnieju (najwszechstronniejszy gracz)
został Mikołaj Kurpisz z Basket Junior,
a zwycięzcą konkursu rzutów osobistych
Dawid Gruszczyński. Zawodnicy zwycięskiej drużyny z powodzeniem zasilają już dziś I zespół
Basket Junior, występujący
w rozgrywkach II Ligi Seniorów. Tak znakomity wynik
starszych kolegów powinien
być dopingiem do dalszego
aktywnego treningu dla naszych najmłodszych zawodników z Suchego Lasu, rozpoczynających swoją karierę
w Lidze Minikoszykówki.
w w w.suchylas.pl
Andrzej Rakowski
37
Zawodowcy i amatorzy biegają
w Biedrusku
W sobotę, 17 stycznia w Biedrusku odbył się drugi z cyklu czterech biegów WARTA
CHALLENGE Marathon&Half. Jest to cieszący się coraz większą popularnością zimowy
turniej biegów długodystansowych, crossowych oraz nordic walking, rozgrywany na
malowniczej trasie nad Wartą, na dystansie maratonu i półmaratonu.
biegania.
Organizatorzy starają się, aby zawody
miały charakter kameralny i towarzyski,
a ich celem była nie tylko ostra rywalizacja,
ale także możliwość wymiany doświadczeń. Jest to szczególnie cenne dla biegaczy, ponieważ na WARTA CHALLENGE
Marathon&Half spotyka się zarówno elita maratończyków i walkerów, Mistrzów
Justyna Lirsz ze Stowarzyszenia Biedrusko podczas zawodów
zajęła czwarte miejsce wśród kobiet w półmaratonie
Fot. M. Stencel
Organizatorzy WARTA CHALLENGE Marathon&Half wyszli naprzeciw
oczekiwaniom biegaczy, którzy coraz
chętniej i liczniej trenują przez cały rok,
także w sezonie jesienno-zimowym, pracując nad podbudową biegową na nadchodzący sezon 2015. Jednocześnie WARTA
CHALLENGE Marathon&Half stanowi
niezwykle atrakcyjną alternatywę dla masowych biegów miejskich.
WARTA CHALLENGE Marathon&Half to znacznie więcej niż maraton.
Organizatorom udało się w tej sportowej
imprezie połączyć promocję zdrowego,
sportowego stylu życia z kontemplacją
przyrody i wspaniałych zabytków kultury.
Trasa WARTA CHALLENGE Marathon&Half należy do najbardziej malowniczych tras biegowych w Polsce. Przebiega
przez bardzo zróżnicowane przyrodniczo,
pagórkowate tereny leśne, wzgórza morenowe i nadrzeczne skarpy, oferując widoki
na żuraw nad Wartą w Czerwonaku, pocysterski klasztor i bazylikę w Owińskach,
a także na przełom Warty między wzgórzami morenowymi Dziewicza Góra i
Góra Moraska - najwyższymi wzgórzami
w okolicach Poznania. Trasa wiedzie obok
malowniczej leśniczówki Poznań – Naramowice i uroczego Jeziorka Różanego.
Na trasie biegu uruchomione są punkty odżywcze, a samo centrum zawodów
zlokalizowane jest w urzekającym swym
pięknem Pałacu Biedrusko, gdzie zawodnicy po ukończeniu biegu mogą ogrzać się
przy piecu kaflowym, zjeść ciepły posiłek
regeneracyjny oraz skorzystać z udostępnionych specjalnie dla nich hotelowych pokoi z prysznicami. Wszystko to sprawia, że
WARTA CHALLENGE Marathon&Half
oferuje zawodnikom zupełnie nową jakość
38
Polski, Europy i Świata, jak również grupa
amatorów, lokalnych mieszkańców, którzy
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z
bieganiem długodystansowym.
W drugim, z turnieju czterech biegów,
który miał miejsce 17 stycznia, wystartowało prawie 120 zawodników z całej Polski,
w tym liczna grupa z Poznania, Warszawy
i Łodzi, a wśród nich sporo utytułowanych
biegaczy. Zostały pobite kolejne rekordy,
padły nowe „życiówki”, a niektórzy dopiero
debiutowali na tak długich dystansach.
Na dystansie królewskim pierwsze
miejsce na podium wśród mężczyzn na-
0 1 • st yc ze ń 2 0 1 5
leżało do Pawła Kuśnierza, który pokonał
trasę maratonu w czasie 3:22:51. Drugie i
trzecie miejsce zajęli kolejno Paweł Samborski 3:24:39 i Piotr Murawski 3:32:19.
Z kolei wśród kobiet najlepsza okazała się
Gosia Jackowiak z czasem 3:53:57, drugie
miejsce zajęła Violetta Domaradzka z Run
Vegan z Warszawy 4:08:35, a trzecie Jolanta Witczak 4:10:54.
Na dystansie półmaratonu wśród mężczyzn wygrał Paweł Górczyński STR POZNAŃ z czasem 1:28:08, drugi był Grzegorz Urbańczyk (zwycięzca polskiej edycji
„Wings For Life World Run”) FOR RUN
TEAM 1:30:50 i trzeci Jerzy Strek 3 ZU3RY 1:32:56. Natomiast wśród kobiet najszybsza była Marlena Nowacka 1:43:55,
następna Kasia Żebrowska 1:46:42 i Anna
Miller HIPOPOMPON KLAP 1:49:13.
Wspaniałe osiągnięcia uzyskali także
uczestnicy nordic walking, którzy trasę półmaratonu pokonali w czasie około 2:20 - 3:20
godzin. Pierwsze miejsce, osiągając rekord
życiowy wśród Walkerów, zajął Przemek
Stupnowicz (jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników nordic walking,
Mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski,
60-krotnie stający na podium od 2012 roku)
FOREVER YOUNG ŁÓDŹ 2:21:23, za nim
Eugeniusz Gajewski GORZÓW PRZYSTAŃ 2:23:16 i Wojciech Kolasa FOREVER YOUNG ŁÓDŹ 2:25:43, a wśród walkerek Anita Paszkiewicz-Kęsiak FOREVER
YOUNG ŁÓDŹ 2:54:38, Beata Kocięcka z
Poznania 3:06:34 i Joanna Stupnowicz FOREVER YOUNG ŁÓDŹ 3:16:35.
Zawodnicy z niecierpliwością oczekują już na kolejne biegi, które odbędą się 7
lutego i 7 marca 2015 r. w Biedrusku. Zapisy zostały już uruchomione, a informacje o zawodach można znaleźć na stronie
internetowej www.WartaChallenge.com,
relacje biegaczy i zdjęcia dostępne są na
www.facebook.com/WartaChallenge
Na wszystkich zawodników kończących
bieg (w tym amatorów) czekają atrakcyjne
medale, a na zwycięzców dyplomy, nagrody rzeczowe oraz puchary na zakończenie
turnieju.
Komandor WARTA CHALLENGE
Marathon&Half: Krzysztof Pilarski
e-mail: [email protected],
tel. 602 198 835
REKLAMA
POGOTOWIE
KRAWIECKIE
Reklama: Barbara Stachowiak, tel.: 61 892 65 08, e-mail: [email protected]
• PASMANTERIA (nici, igły, guma, guziki)
• KRAWIEC (naprawa odzieży, skracanie, zwężanie)
• KALETNIK (nabijanie nap, guzików)
• NAPRAWA walizek, torebek, odzieży skórzanej
• FIRANY, ZASŁONY (różne wzory, szycie na wymiar)
• PRALNIA CHEMICZNA
• PRASOWANIE KOSZUL
UWAGA
MIESZKAŃCY
www.krawieckie.061.pl
Suchy Las
pn.–pt. 10.00–18.00, sob. 11.00–14.00
ul. Nowy Rynek 8 (obok PKO)
tel. 602 677 826
LABOLATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
• ekspresowe naprawy protez
• wykonywanie protez zębowych
• protezy elastyczne
• indywidualne szyny ochronne dla
osób uprawiających sport
Suchy Las, Os. Poziomkowe 4, tel. 602
(róg ulic Truskawkowej i Jeżynowej)
79 29 20
OFERUJEMY MEBLE NA WYMIAR
• KUCHNIE W ZABUDOWIE
fronty MDF, drewniane, malowane
(pomiar, projekt, wycena)
• WYMIANA STARYCH FRONTÓW
KUCHENNYCH NA NOWE
• SZAFY TYPU KOMANDOR
I WOLNOSTOJĄCE
• MEBLE ŁAZIENKOWE
• SYSTEMY MEBLOWE BOG-FRAN
• MEBLE TAPICEROWANE
oraz renowacje mebli tapicerowanych
tel. 501 734 480, SKLEP MEBLOWY
SUCHY LAS, NOWY RYNEK 2 (wejście od parkingu)
Szczere wyrazy współczucia
Pani Magdalenie Łuczak
z powodu śmierci
OJCA
składa Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
uczniowie oraz pracownicy
Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie
Wszystkim, którzy uczestniczyli
duchem i ciałem w ostatniej drodze
ŚP. Jana Siega,
a także za wyrazy współczucia
i zamówione Msze Św.
składamy serdeczne Bóg zapłać.
Rodzina
w w w.suchylas.pl
R E K L AMA
DOMY na sprzedaż w Suchym Lesie
KUPIĘ ziemię rolną i działki budowlane
BUDOWA domów pod klucz
PROJEKTOWANIE domów
S
uch
chy La
chy
L
Las
as,
s, ul
u
l. Kubackiego
l.
Kuba
acckieg
ego 4
43
3
Suchy
Las,
ul.
tel.
tel
el.l 5502
02 3313
13 61
613 ww
613
www.rombud.pl
omb
b2d3
p1l 3Suc
pl
SSuchy
u1
ch3y La
LLas,
aww
s ww.
uul.lw
.K
Kubackiego
ubac
acckki
acki
eggd.p
443l3
tel.
ttel
te
erl.om
502
50
313
613
6
13
w
www.rombud.pl
w
rub
obm
biu
bud
bu
.p
pl
BIURO NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ – KUPNO – WYNAJEM
SPRAWDŹ JAK SKUTECZNIE SPRZEDA JEMY
w w w. we lco m e - n i e r u c h o m o s c i . p l
telefon: 61 830 15 15
biuro: Poznań, ul. Starowiejska 1e/2
www.energo-winstal.pl
i f @
[email protected]
g
i t l pl
Wykonujemy:
• świadectwa energetyczne budynków, lokali - PROMOCYJNE CENY
• pomiary, odbiory instalacji elektrycznych
• pomiary, badania natężenia oświetlenia - ogólnego,
stanowiskowego, awaryjnego
• montaż, naprawa instalacji elektrycznych
ENERGO WINSTAL, mgr inż. Michał Wieland
62-001 Chludowo, ul. Za Parkiem 10, tel. 502 460 544
Marzenia mają adres...
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Tamara Pawlaczyk-Kamieńska
specjalista protetyki stomatologicznej
•
•
•
•
•
•
•
•
stomatologia estetyczna
odbudowa estetyczna koron zębów
licówki
Plac Grzybowy 22
wkłady koronowe – inlay
62-002 Złotniki
korony porcelanowe
tel.: 61 811 60 98
protezy bezklamrowe
endodoncja
czynne: pon., wt., czw. 14.00 – 20.00
rentgen stomatologiczny
śr., pt. 9.00 – 16.00
ul. Obornicka 14 a
62-002 SUCHY LAS
tel./fax 61 8115 515
e-mail: [email protected]
AUTORYZOWANY SERWIS
• przeglądy i naprawy gwarancyjne
g
yj
i pogwarancyjne
urządzeń marki
Stihl i Viking.
• przeglądy okresowe
i naprawy urządzeń
z silnikami Briggs&Stratton.
atton
Zapraszamy w dni robocze 8-17 w soboty 8-14.

Podobne dokumenty