Bosch Autospec nr 2/2011

Komentarze

Transkrypt

Bosch Autospec nr 2/2011
Bosch Autospec
Nr 2(40) | lato | 2011 | www.motobosch.pl | www.bosch-service.pl
Technologia blizżej nas
Rozwój Grupy Bosch
w Polsce
Testery KTS
w pakiecie promocyjnym
Warsztaty Bosch Service
obchodzą jubileusz
Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | spis treści
Od redakcji
Około 80 tysięcy pracowników w oko-
też w stoisku Boscha na targach Moto
ło 15 tysiącach placówek Bosch Servi-
Nostalgia 2011.
ce na całym świecie naprawia co-
Jak aktywna jest Grupa Bosch
dziennie ponad 180 tysięcy pojaz-
w Polsce, mówiono podczas majowej
dów. Liczby te wskazują, jak wielki
konferencji, na której przedstawiono
jest potencjał sieci warsztatów Bo-
wyniki finansowe, a także przedsię-
scha. A wszystko zaczęło w 1921 ro-
wzięcia firmy Robert Bosch Sp. z o.o.,
ku, gdy firma Max Eisenmann & Co.
o czym można przeczytać w dziale
została pierwszym oficjalnym warsz-
Aktualności. Dziale tym razem bar-
tatem montażowo-naprawczym spół-
dzo bogatym, bo też w firmie dzieje
ki Robert Bosch A. G. Zapoczątkowała
się bardzo wiele. Widać, jak inwestuje
„narodziny” sieci, której 90-lecie jest
ona w przyszłość, organizując m.in.
kolejnym jubileuszem obchodzonym
Akademię Wynalazców im. Roberta
w tym roku przez firmę Bosch. Pisze-
Boscha czy partnerując XII Olimpia-
my o tym w dziale Historia, jubileusz
dzie Techniki Samochodowej.
sieci Bosch Service przedstawiono
Pompa rzędowa zastosowana
w Mercedesie 260 D (1936 r.)
Zapraszamy do lektury.
Spis
treści
Aktualności
1 Rozwój Grupy Bosch w Polsce
w latach 2010-2011
2 Akademia Wynalazców
3 Spotkania regionalne Bosch
Service
4 Bosch na targach
MOTO NOSTALGIA 2011
4 Nowe strony internetowe
sieci AutoCrew
5 Finał XII Olimpiady Techniki
Samochoddowej
Porady
6 Metody testowania
przepływomierza z gorącym
filmem (HFM5)
Diesel
9 Od 0 do 1300° w 2 sekundy!
10 Seryjna regeneracja części
w fabryce Feuerbach
11 Filtr Denox – specjalista
od czystości
11 Liczy się tylko oryginał
Produkty
14 Bosch na pokładzie
15 Testery KTS w pakiecie
z 12-miesięcznym
oprogramowaniem ESI[tronic]
15 Super Pro
16 Ford Transit Euroline i Bosch
Historia
17 Przeszłość tworzy przyszłość
19 Warsztaty Bosch Service
obchodzą jubileusz
dziewięćdziesięciolecia
Bosch Service w Polsce
12 Najważniejszy jest zespół
Magazyn Bosch Autospec redaguje dział Części Samochodowych firmy Robert Bosch sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, tel. (022) 715 40 00, fax (022) 715 45 98, www.motobosch.pl, www.bosch-service.pl
Zespół redakcyjny: Justyna Bogucka, Anna Borsukiewicz, Robert Dzierżanowski, Radosław Fleszar, Sławomir Kosek, Tomasz Maciejasz,
Piotr Maciejewski, Tomasz Miluski, Tomasz Nowak, Zbigniew Pilewski, Ryszard Polit, Jacek Pochopień, Iwona Rokicka, Michał Stępak.
Nadzór redakcyjny i techniczny: KOZIER MEDIA PRESS
Opracowanie graficzne: studio CARRY
aktualności | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 1
Rozwój Grupy Bosch
w Polsce w latach
2010-2011
rozbudowie możliwe było uruchomienie produkcji nowych komponentów
hamulcowych dla dużych europejskich
producentów pojazdów.
Robert Bosch Sp. z o.o. w dalszym
ciągu rozbudowywała w Warszawie
Centrum Kompetencyjne IT. Powstało
Wyniki finansowe Grupy Bosch w Polsce w roku 2010 przedstawiono
ono w roku 2008 i oferuje Grupie
na konferencji prasowej, która odbyła się 12 maja w Warszawie, w Pałacu
Bosch kompleksowe usługi informa-
Sobańskich – siedzibie Polskiej Rady Biznesu.
tyczne. Jest to jedno z trzech centrów
kompetencyjnych IT Boscha na świecie, obok Indii i Brazylii.
W 2010 roku przedsiębiorstwo zainicjowało projekt „Bosch dla budownictwa”. Adresowany jest do firm budowlanych, deweloperów oraz projektantów i ma na celu prezentację coraz
wyższych kompetencji koncernu w obszarze techniki budowlanej. Szeroka,
innowacyjna oferta produktowa:
od elektronarzędzi, poprzez systemy
zabezpieczeń, technikę grzewczą
i sprzęt AGD, aż do skomplikowanych
systemów pneumatyczno-hydraulicznych, uzupełniona wysokim poziomem
doradztwa i obsługi technicznej sprawia, iż w nowo powstających projek-
Volker Schiek – dyrektor ds. ekonomicznych Fabryki Układów Hamulcowych Robert
Bosch Sp. z o.o. w Mirkowie, Krystyna Boczkowska – prezes Robert Bosch Sp. z o.o.,
dr Włodzimierz Bramowicz – prezes Bosch Rexroth Sp. z o.o., Mariusz Wolniak – dyrektor
generalny działu branżowego Bosch Termotechnika w Polsce
tach budowlanych coraz częściej stosowane są rozwiązania proponowane
przez firmę Bosch.
Wzrost zatrudnienia
W roku 2010 Grupa Bosch w Polsce od-
obrotów o 8 proc. w stosunku do roku
Na dzień 1 stycznia 2011 r. Grupa
notowała obrót na poziomie 717 milio-
poprzedniego. Osiągnięty w 2010 ro-
Bosch w Polsce zatrudniała łącz-
nów euro, co oznacza wzrost o 12 proc.
ku wynik operacyjny był pozytywny.
nie 2200 pracowników, tj. o 140 osób
w porównaniu do roku poprzedniego.
To efekt nie tylko wzrostu obrotów,
więcej, niż w roku poprzednim. Więk-
ale również optymalizacji kosztów
szość stanowisk pracy powstała w Fa-
operacyjnych.
bryce Układów Hamulcowych we Wro-
Największym beneficjentem poprawy koniunktury w przemyśle był
cławiu. Liczba pracowników fabryki
dział Techniki Przemysłowej, który
zanotował w roku ubiegłym 27-pro-
Kontynuacja strategii wzrostu
wzrosła do 821 osób, a do końca 2011
centowy wzrost obrotów. Wzrost
W 2010 roku na rodzimym rynku kon-
planowane jest zatrudnienie kolej-
sprzedaży samochodów wpłynął
tynuowane były projekty strategiczne
nych 50 osób.
na pobudzenie obrotów w dziale
rozpoczęte w okresie kryzysu, mające
Techniki Motoryzacyjnej. Obroty tego
na celu wzmocnienie pozycji Boscha
Wykorzystanie potęgi innowacyjności
działu wzrosły o 15 proc. w stosunku
w Polsce. W marcu 2010 roku została
do wzmocnienia pozycji na rynku
do roku poprzedniego. Mimo trudnej
zakończona rozbudowa Fabryki Ukła-
Motorem wzrostu są dla Boscha inno-
sytuacji w budownictwie mieszkanio-
dów Hamulcowych we Wrocławiu,
wacyjne rozwiązania i nowe technolo-
wym, dział Dóbr Użytkowych i Tech-
w wyniku której powierzchnia
gie. I tak dział Elektronarzędzi, który
nicznego Wyposażenia Budynków,
fabryki zwiększyła się dwukrotnie
wprowadza na rynek rocznie po-
ściśle związany z branżą budowlaną,
do 33 000 m². W sumie przedsiębior-
nad 100 nowości, wzmocnił swoją po-
dzięki atrakcyjnej ofercie produkto-
stwo zainwestowało w rozbudowę fa-
zycję w branży dzięki innowacyjnym
wej odnotował w 2010 roku wzrost
bryki ponad 22 miliony euro. Dzięki
produktom, zdobywając kolejne udzia- 2 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | aktualności
ły w rynku. Wzrost obrotów w tym
które istotnie skracają czas naprawy
dziale przewyższający wzrost rynku,
pojazdów mechanicznych. Na rok 2011
był możliwy między innymi dzięki no-
diagnostyka przygotowała ok. 40 no-
wym produktom z napędem akumula-
wych, innowacyjnych rozwiązań. Dział
torowym, laserowym przyrządom po-
Techniki Grzewczej poszerza paletę
miarowym oraz powiększeniu oferty
urządzeń ekologicznych wykorzystu-
osprzętu o materiały ścierne.
jących energię słoneczną i geotermię.
Podobne efekty wzrostu udziałów
rynkowych osiągnął również dział Se-
Prognozy na rok 2011
curity Systems, który wprowadził
Grupa Bosch w Polsce z optymizmem
do swojej oferty koncepcję produktów
weszła w rok 2011 i już w pierwszym
Easy Line. Produkty Easy Line to połą-
kwartale osiągnęła dwucyfrowy wzrost
czenie łatwej instalacji i obsługi
obrotów. Wysoka dynamika sprzedaży
z atrakcyjną stylistyką i ceną. Nowa
powinna utrzymać się do końca roku.
koncepcja powstała z myślą o klien-
Zwiększać się będzie także zatrudnie-
tach, dla których łatwa instalacja
nie, przede wszystkim w fabryce we
i obsługa jest podstawowym
Wrocławiu. Konsekwentnie kontynu-
wymaganiem.
owane będą kluczowe projekty, takie
Dział Części Samochodowych, dzię-
Krystyna Boczkowska, prezes Robert Bosch
Sp. z o.o. prezentuje wyniki Grupy Bosch.
jak: „Bosch dla budownictwa”, w któ-
ki poszerzeniu oferty o produkty Be-
rym Bosch widzi potencjał do dalszego
issbarth i Sicam, oferuje warsztatom
rozwoju i zwiększenia swojej obecno-
samochodowym coraz więcej nowo-
ści w branży budowlanej.
czesnych urządzeń diagnostycznych,
Justyna Bogucka
Akademia Wynalazców
Firma Robert Bosch we współpracy
z działającymi przy Politechnice Warszawskiej
studenckimi kołami naukowymi zorganizowała
Akademię Wynalazców im. Roberta Boscha.
Celem kampanii jest wsparcie edukacji technicznej, popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej przedmiotów ścisłych, zainteresowanie ich uczelniami technicznymi jako
możliwą ścieżką edukacyjną oraz promocja osób uzdolnionych technicznie. Projekt objął patronatem merytorycznym rektor PW.
Do udziału w projekcie zgłosiło się około 300 uczniów
cji w konkursie, w którym mieli za zadanie przedstawić pomysł na swój własny wynalazek z wybranych dziedzin ta-
z niemal 40 warszawskich gimnazjów. W pierwszym etapie
kich jak: technika motoryzacyjna, technika w domu, tech-
uczestniczyli w warsztatach, gdzie mieli szansę spróbować
nika w ogrodzie. Jury, w którego skład wchodzą
swoich sił w konstruowaniu robotów, modeli samochodo-
przedstawiciele kół naukowych oraz firmy Robert Bosch,
wych, samolotów, budowaniu maszyn Rube Goldberga czy
ogłosi zwycięskie zespoły w czerwcu podczas specjalnej
też łączeniu ogniw fotowoltaicznych. Każdy warsztat po-
gali finałowej na Politechnice Warszawskiej. Laureaci kon-
przedzony był wykładem poprowadzonym przez studen-
kursu – autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagro-
tów, stanowiącym wprowadzenie do tematu spotkania.
dy rzeczowe. Przewidziano także nagrody dla pracowni
Celem Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha jest
także pokazanie, jak fascynujące może być zastosowanie
technicznych trzech najlepszych szkół.
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha została
wiedzy technicznej w tworzeniu funkcjonalnych i przyja-
zainicjowana w szczególnym dla firmy Bosch roku
znych dla środowiska wynalazków. Dlatego uczniowie
jubileuszowym.
uczestniczący w warsztatach mogli przystąpić do rywaliza-
Justyna Bogucka
aktualności | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 3
Spotkania regionalne Bosch Service
W czerwcu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie regionalne sieci Bosch Service.
Na jego miejsce wybrany został Szczyrk. Uczestnikami były
serwisy z województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego,
Robert Dzierżanowski, kierownik ds. Rozwoju Koncepcji
Serwisowych wręcza nagrodę Tomaszowi Sanecznikowi,
właścicielowi firmy BS Sanecznik.
podkarpackiego i lubelskiego. Kolejne dwa spotkania planowane są w Zawierciu i Rynie.
Tematyka spotkania była ściśle powiązana z przypadają-
zmian do systemu bonusowania. Zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się również najświeższe wyniki
cymi na ten rok jubileuszami: 125-leciem firmy Bosch, 150
badań rynku motoryzacyjnego oraz rynku warsztatów
rocznicą urodzin Roberta Boscha oraz 90-leciem sieci Bosch
samochodowych w Polsce.
Service na świecie i 20 latami historii Bosch Service w Pol-
Na konferencji gościliśmy przedstawicieli innych firm,
sce. Aby upamiętnić te daty, organizatorzy spotkania przy-
partnerów sieci Bosch Service, to jest Holger Christiansen,
gotowali wystawę zabytkowych eksponatów związanych
ZF Services oraz SGS. Jej przedstawiciel podsumował audyty
z historią firmy Bosch oraz wystawę materiałów wypożyczo-
jakościowe w sieci oraz wyniki testu tajemniczego klienta.
nych z serwisów przynależących do sieci. Były to m.in. za-
Kulminacyjnym momentem spotkania było wręczenie
bytkowe publikacje, albumy ze zdjęciami, pierwsze ulotki
nagrody dla serwisu, który w 2010 roku szczególnie wyróż-
oraz nieużywane już urządzenia diagnostyczne, takie jak np.
nił się w wynikach testów jakościowych, przeprowadzanych
tester usterek KTS 300. Do historycznych wydarzeń w sieci
co roku w sieci serwisów Bosch Car Service. Nagrodę
Bosch Service nawiązywały tematyką również prezentacje
w imieniu BS Sanecznik odebrał właściciel firmy Tomasz
podczas spotkania. Wiele emocji wzbudziły zdjęcia obrazu-
Sanecznik. Podczas kolejnych tegorocznych spotkań z siecią
jące początki sieci w Polsce oraz film z 1998 roku, prezentu-
nagrody otrzymają również przedstawiciele firm:
jący relację z Dnia Otwartych Drzwi.
BS Baryła&Tartakowski ze Szprotawy, BS Kamiński
Kolejne tematy poruszane podczas spotkania to części
samochodowe oraz oferta diagnostyczna i szkoleniowa Bo-
z Koszalina oraz BS Walczak z Kamienia Pomorskiego.
Spotkania regionalne są dla ich organizatorów i uczestni-
scha. Jak co roku bardzo ważnym punktem spotkania jest
ków platformą wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Dysku-
podsumowanie działań minionego roku oraz prezentacja
sje odbywają się zarówno w trakcie konferencji jak i podczas
planów na przyszłość. Jedną z nowości jest wprowadzenie
wieczornych atrakcji.
Dzień po konferencji nasi goście mieli możliwość odwiedzenia rodzinnego miasta Adama Małysza i obejrzenia pamiątek związanych z jego sportowymi sukcesami. Byli też
w muzeum znajdującym się w zabytkowej części Browaru
w Żywcu.
Mamy nadzieję, że kolejne tegoroczne spotkania regionalne w sieci Bosch Service będą równie udane, a zainteresowanie wśród serwisów będzie równie wysokie jak
na pierwszym.
Ewa Peresada
4 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | aktualności
Bosch na targach MOTO NOSTALGIA 2011
Na Targach Pojazdów Zabytkowych MOTO NOSTALGIA
2011, odbywających się 28 i 29 maja w Warszawie
stoisko firmy Robert Bosch Sp. z o.o. cieszyło się
wielkim zainteresowaniem.
Targi przyciągnęły rzesze osób pasjonujących się dawną
motoryzacją, a w jej historii firma Bosch ma swój ogromy
udział. W tym roku mija przecież 125 lat od jej założenia
przez Roberta Boscha, powstało w niej wiele rozwiązań,
które stały się „kamieniami milowymi” w dziejach pojazdów mechanicznych.
Niektóre z nich zaprezentowano w stoisku oznakowanym charakterystycznym logo 125-lecia firmy. W gablotach
można było obejrzeć np. skonstruowane w 1902 r. przez Bo-
ilustrowały dwa zdobiące stoisko stare pojazdy – Mercedes
scha: iskrownik wysokiego napięcia typ Hdh, umożliwiają-
i Porsche.
cy zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku i roz-
Były także stare plakaty firmy, reklamujące jej produkty,
rusznik ROI 1.1/12 z 1914 roku, pompę wtryskową do silni-
plansze pokazujące rozwój układów powstałych w Boschu
ków wysokoprężnych typu 2P7/10, która powstała w 1927
(np. ewolucję rozruszników czy układu bezpośredniego
roku. Zastosowanie boschowskich rozwiązań w motoryzacji
wtrysku benzyny) i tak rzadkie dokumenty jak przedwojenne polskie wydawnictwa techniczne prezentujące produkty
Boscha. Zainteresowanie zwiedzających wzbudzał spisany
po japońsku dokument – świadectwo patentowe Boscha
z 1973 roku. Specjalną ekspozycję poświęcono też sieci
warsztatów Bosch Service, której historia sięga już 90 lat.
Przez cały czas trwania targów w stoisku dyżurowali
pracownicy firmy Robert Bosch Sp. z o.o. Rozmawiali ze
zwiedzającymi, odpowiadali na wiele pytań, często bardzo
konkretnych, bo dotyczących np. zastosowania zamiennych
podzespołów Boscha w ich samochodach. Goście obdarowywani byli fachowymi wydawnictwami „Technika motoryzacyjna Bosch. Krótka historia produktów” i „Oryginały są
bezcenne”, przedstawiającymi boschowskie części zamienne, a także firmowymi gadżetami i cukierkami z logo Bosch.
Nowe strony internetowe sieci AutoCrew
Strony internetowe sieci AutoCrew
członków sieci. Stała się w ten
otrzymały całkowicie nowy układ
sposób platformą informacyjną
graficzny. Jest on wspólny dla
zarówno dla klientów, jak również
wszystkich 13 krajów, w których
dla warsztatów.
są obecne serwisy tej sieci.
Strona www.auto-crew.pl,
oprócz informacji na temat oferty
warsztatów AutoCrew i wyszukiwarki serwisów wraz z ich opisem, kontaktami oraz mapami
dojazdowymi, zawiera również
informacje dostępne tylko dla
aktualności | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 5
Finał XII Olimpiady Techniki Samochodowej
Finałowe konkurencje XII Olimpiady
Wyniki XII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej:
Techniki Samochodowej odbyły się
14 maja w siedzibie partnera
głównego olimpiady, firmie Robert
Fot.: W. Szarliński
Bosch w Warszawie.
1. miejsce: Krzysztof Wałęsa – 108 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
2. miejsce: Arkadiusz Walęcki – 99 pkt.
z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu
3. miejsce: Tomasz Grochowski – 95 pkt.
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim
4. miejsce: Piotr Kapica – 94 pkt.
z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
5. miejsce: Mateusz Nowicki – 93 pkt.
z Zespołu Szkół Mechanicznych – Centrum Kształcenia
Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
6. miejsce: Patryk Dembski – 90 pkt.
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
7. miejsce: Ernest Błaż – 82 pkt.
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie
8. miejsce: Łukasz Cynarski – 79 pkt.
z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
9. miejsce: Jan Witkowski – 75 pkt.
z Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu
10. miejsce: Radosław Rogala – 74 pkt.
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi
Uczestnicy olimpiady wraz z nauczycielami i organizatorami
Organizowana przez miesięcznik Auto Moto Serwis i Wy-
ufundowane przez organizatorów i partnerów olimpiady.
dawnictwa Komunikacji i Łączności olimpiada przezna-
Trzem laureatom olimpiady i ich nauczycielom firma
czona jest dla uczniów szkół średnich o profilu samocho-
Bosch ufundowała elektronarzędzia z linii profesjonalnej.
dowym. Patronuje jej minister edukacji narodowej.
Pozostałym uczestnikom finału oraz ich opiekunom elek-
W półfinale, zorganizowanym w marcu na Wydziale Sa-
tronarzędzia Bosch z linii zielonej. Wszyscy nauczyciele
mochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszaw-
otrzymali vouchery na szkolenia techniczne prowadzone
skiej, uczestniczyło 456 uczniów ze 168 szkół. Rozwiązy-
i ufundowane przez firmę Bosch.
wali oni test składający się z 40 pytań i jego wyniki
Zsumowanie indywidualnych wyników osiągniętych
zdecydowały o wyłonieniu 10 finalistów. Podczas zmagań
przez finalistów oraz uczniów, którzy poza nimi zdobyli
finałowych konkursu musieli oni wykonać po 2 zadania
najwięcej punktów, pozwoliło zestawić klasyfikację ze-
praktyczne. Pierwsze polegało na dokonaniu oceny stanu
społową najlepszych szkół. Tytuł Samochodowej Szkoły
technicznego czujnika położenia kątowego wału rozrządu
Roku 2011 zdobył Zespół Szkół Samochodowych w Kali-
(fazy rozrządu) w silniku o zapłonie iskrowym marki Opel.
szu. Jej przedstawicielom nagrody zostały wręczone pod-
Drugie dotyczyło diagnozowania ustawienia świateł mija-
czas zakończenia roku szkolnego. Samochodowa Szkoła
nia samochodu Opel Astra.
Roku otrzymała od firmy Bosch tester diagnostyczny KTS,
W tym czasie pozostali uczestnicy oraz ich nauczyciele
a także wiele innych cennych nagród.
Fot.: W. Szarliński
mogli wysłuchać wykładów przedstawicieli partnerów
olimpiady. Tomasz Maciejasz z firmy Bosch omówił zagadnienia związane z układami start-stop.
Zwycięzcą XII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej został Krzysztof Wałęsa z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu. Na drugim miejscu uplasował się Arkadiusz Walęcki z tej samej szkoły. Trzecie miejsce zajął
Tomasz Grochowski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Radzyniu Podlaskim. Zwycięzcom gratulujemy!
Zgodnie z rozporządzenia ministra edukacji narodowej laureaci i finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej
są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
kończącego naukę. Poza tym na finalistów i ich nauczycieli
czekały okolicznościowe dyplomy oraz cenne nagrody
Ocena stanu technicznego czujnika położenia kątowego wału rozrządu
6 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | porady
Metody testowania przepływomierza
z gorącym filmem (HFM5)
Przepływomierz powietrza w układzie sterowania silnika,
wym HFM5 na sygnał napięciowy 0…5V. Na podstawie cha-
zarówno benzynowego jak o zapłonie samoczynnym,
rakterystyki napięciowej zapisanej w sterowniku silnika
pełni bardzo ważną rolę.
można wyznaczyć aktualny wydatek masowy powietrza.
W przepływomierzu może być także zabudowany dodat-
Sterownik układu wtryskowego, na podstawie sygnału
kowy czujnik temperatury zasysanego powietrza. Sygnał
z przepływomierza, ustala właściwą dawkę paliwa, wyprze-
z tego czujnika pozwala uwzględnić zmiany gęstości zasysa-
dzenie zapłonu itp. Poza tym, tenże sygnał wykorzystywany
nego powietrza przy obliczeniach masowego natężenia
jest do nadzoru pracy układu recyrkulacji spalin, regulacji
przepływu.
ciśnienia doładowania i innych układów.
Mając na uwadze rolę, jaką pełni przepływomierz we
Ze względu na coraz wyższe wymogi dotyczące czystości
współczesnym układzie sterowania silnika i jak ważna jest
spalin zmieniły się też wymagania dotyczące przepływomie-
sprawność tego elementu, firma Robert Bosch, producent
rzy. Nowoczesny przepływomierz musi charakteryzować się
przepływomierza HFM5, opracowała nowe metody kontroli
dużą dokładnością pomiaru, szybko reagować na zmieniają-
tego elementu.
ce się warunki pracy silnika i utrzymać parametry pracy
przez cały okres eksploatacji. Spełnienie tych wymagań po-
1. Diagnoza za pomocą ESI [tronic]
zwala na optymalne spalanie mieszanki palnej, a co za tym
W ESI [tronic] można znaleźć porównanie wartości aktual-
idzie – najniższą możliwą emisję substancji szkodliwych,
nych i referencyjnych przepływu powietrza (fot. 1 i 2),
w aktualnie panujących warunkach pracy silnika.
dzięki czemu można diagnozować HFM5 zamontowany
Wszystkie powyższe wymagania spełnia przepływo-
w pojeździe. Jeśli wartości referencyjne i aktualne nie po-
mierz masowego natężenia przepływu firmy Bosch typu
krywają się, HFM5 jest uszkodzony i należy go wymienić.
HFM5. W porównaniu do poprzedniej generacji przepływo-
Ten krok procedury testowej zostanie w przyszłości do-
mierza z termoanemometrem HFM2, charakteryzuje się
łączony do oprogramowania KTS. Dokładne informacje
większą dokładnością pomiaru (1-2% zamiast 4%), lepszą
do określonego pojazdu można znaleźć w ESI [tronic]
odpornością na zabrudzenie czujnika i co najważniejsze
lub KTS.
– HFM5 mierzy przepływ masowy z uwzględnieniem zwrotu
powietrza w układzie dolotowym. Dzięki temu uniknięto
Fot. 1
błędów pomiarowych spowodowanych pulsacją powietrza
w układzie dolotowym.
Przepływomierz ma kanał pomiarowy, którym przepływa tylko część zasysanego powietrza. W kanale pomiarowym znajduje się czujnik pomiarowy wykonany z płytki ceramicznej, na którym centralnie umieszczono element
grzewczy. Z przodu i z tyły strefy grzewczej znajdują się rezystory pomiarowe. Przy braku przepływu powietrza, ciepło
jest równomiernie oddawane do obu oporników, czego efektem jest taka sama rezystancja obu elementów, a z tego wynika, że mają jednakową temperaturę. Kiedy powietrze zaczyna przepływać przez element pomiarowy, ciepło
z przedniego opornika jest intensywnie odbierane, natomiast zmiana temperatury drugiego opornika jest znacznie
mniejsza. Różnica rezystancji obu rezystorów wskazuje
na różnicę ich temperatur. Z kolei różnica temperatur zależna jest od masowego natężenia przepływu powietrza.
Rezystory pomiarowe i element grzejny mają bardzo małe wymiary, dzięki czemu czujnik reaguje bardzo szybko
na zmieniające się zmiany prędkości przepływu (<15 ms).
Różnica rezystancji przekształcana jest w układzie pomiaro-
Fot. 2
porady | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 7
Test multimetrem
Multimetr MMD 302
Zasilacz lub akumulator
Przewód testowy
Niewłaściwy punkt „0 air” znie-
2. Test multimetrem (dla wymonto-
Warunki sprawdzenia
wanego HFM5)
Należy podłączyć wtyczki wiązki te-
kształca całą charakterystykę HFM5,
Wymagane narzędzia:
stowej 0 986 610 129 do HFM5 i zwró-
co oznacza konieczność wymiany
akumulator lub zasilacz 12V/ 3 A
cyfrowy multimetr
cić uwagę na polaryzację.
HFM5. Dodatkowe zdjęcia uszkodzo-
Bosch MMD 302 0 684 500 302
przewód testowy ze stabilizatorem 0 986 610 129
Opis złącza HFM5:
1 = Czujnik temp. powietrza
Podłączenia przewodu testowego:
czerwona wtyczka do stałego zasilania +12V
zielona wtyczka do (+) multimetru
czarna wtyczka do masy (–)
czarna wtyczka do (–) multimetru
Źródło prądu stałego o napię-
2 = Zasilanie 12 V
ciu 12V: akumulator lub zasilacz. Na-
3 = Masa
pięcie referencyjne 5V dostarczane
4 = Napięcie referencyjne 5 V
jest z 4 pinu wiązki testowej poprzez
5 = Sygnał (+)
stabilizator napięcia.
UWAGI (do pomiaru punktu „0”):
G Przepływomierz zamknięty
Kierunek przepływu
powietrza
nych HFM5 są w punkcie 4.
UWAGA: Wartość referencyjną
„0 air” dobieramy według poniższej tabeli zgodnie z numerem
katalogowym HFM5.
Numer katalogowy Wartość kontrolna (V)
0 280 217 121
0,99 – 1,03
0 280 218 080
1,03 – 1,07
0 280 218 081
1,03 – 1,07
0 280 218 082
1,03 – 1,07
0 280 218 083
1,03 – 1,07
0 281 002 429
1,02 – 1,06
0 281 002 757
1,13 – 1,17
z obu stron.
G Pomiar musi być przeprowadzo-
Test z przepływem powietrza
ny w czasie krótszym niż 5 minut
Połączenie elektryczne takie same jak
ze względu na ilość wytwarzane-
dla pomiaru „0 air”. Przepływ powie-
go ciepła.
trza, zgodnie ze znakiem na HFM5,
przez przepływomierz można wytwo-
Test „0 air” (brak przepływu powietrza)
rzyć za pomocą np. suszarki do włosów.
War tość referencyjna „0 air”:
Napięcie wskazywane przez multimetr
0.98 – 1.02 V
musi się zwiększać wraz ze wzrostem
Jeśli odczytana wartość odbiega
ilości przepływającego powietrza. Jeśli
od referencyjnej, z reguły oznacza to
napięcie nie zmienia się, oznacza to
zabrudzenie HFM5.
uszkodzenie elementu pomiarowego
8 | Bosch Autospec | nr 2 (39) | 2011 | porady
4. Inspekcja wizualna i katalog zdjęć
Zabrudzenia czynnikami z zewnątrz
uszkodzeń
Poza testami elektrycznymi można wykonać proste sprawdzenie wizualne
wymontowanego HFM5. Poniżej znajdują się zdjęcia typowych uszkodzeń
i ingerencji w HFM5.
HFM uszkodzone poprzez zabrudzenie nie podlegają wymianie w ramach gwarancji. W każdym przypadku
należy przeprowadzić kontrolę
pod kątem czystości i uszkodzeń obuWtargnięcie wody
Zabrudzenie olejem
dowy filtra powietrza, przewodów dolotowych i samego wkładu filtra.
UWAGI:
G Przed montażem nowego HFM5
należy dokładnie wyczyścić przewód dolotowy.
G Czyszczenie należy wykonać za
pomocą bezpyłowej tkaniny. Nie
można czyścić obudowy filtra powietrza sprężonym powietrzem.
Kawałki brudu
Ingerencja człowieka
Kawałki brudu
(czujnik odkręcony lub wymieniony)
HFM5 i konieczność wymiany przepływomierza. Zmieniający się odczyt woltomierza pozwala przypuszczać, że
HFM5 jest sprawny. Maksymalna wartość napięcia: 4,5V (w zależności od ilości przepływającego powietrza).
3. Sprawdzenie czujnika temperatu-
Tabela wartości kontrolnych
Temperatura ºC
10
15
20
25
30
Rezystancja
(tolerancja ±5%)
3,60 kΩ
3,05 kΩ
2,42 kΩ
2,00 kΩ
1,66 kΩ
powietrza można zmierzyć pomię-
dowy, ponieważ element kalibrowany
jest na końcu linii produkcyjnej jako
nierozłączna całość. Wszelkie próby
montażu w obudowie innego czujnika
lub ponowne montowanie odkręconego czujnika powodują, że charakterystyka przepływomierza nie będzie
zgodna z założeniami producenta.
ry powietrza (jeśli występuje)
Rezystancję czujnika temperatury
Nie można odkręcać czujnika od obu-
Zmierzona wartość powinna odpowiadać wartości referencyjnej.
Bosch odrzuca wszelkie roszczenia
gwarancyjne w przypadku zabrudze-
dzy 1 a 3 pinem przepływomierza
UWAGA: HFM5 bez czujnika tem-
nia, ingerencji lub nieautoryzowanej
(niebieska i czarna wtyczka przewo-
peratury wskazuje nieskończoną
naprawy HFM5.
du testowego 0 986 610 129).
rezystancję (∞).
Tomasz Miluski
Niedozwolone ingerencje w HFM5
Odkręcone specjalne śruby torx
Niewłaściwe śruby
Ślady odkręcania śrób, przeróbki łba
diesel | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 9
Od 0 do 1300° w 2 sekundy!
jałowym, a jednocześnie zwiększa
komfort jazdy.
Świeca żarowa DuraSpeed to praw-
Ceramiczne świece żarowe
rowe DuraSpeed opracowane przez
dziwy maratończyk: utrzymuje stałą
DuraSpeed firmy Bosch – szybki
firmę Bosch w japońskim zakładzie Hi-
temperaturę wyżarzania na pozio-
rozruch i kultura pracy silnika.
gashimatsuyama spełniają te wymaga-
mie 1200 stopni Celsjusza również
nia dzięki niezwykle krótkiemu czaso-
po trzech tysiącach godzin pracy. Dzię-
wi nagrzewania.
ki zastosowaniu sterownika czasu ża-
Obecnie kierowcy uważają, że ich sa-
rzenia świec (GCU) o modułowej budo-
mochody z silnikami Diesla powinny
się uruchamiać natychmiast po pierw-
Wysoka temperatura
wie oraz specjalnemu
szym przekręceniu kluczyka lub naci-
Świece DuraSpeed to jedne z najszyb-
oprogramowaniu sterującemu świeca-
śnięciu przycisku zapłonu, tak jak
ciej działających świec żarowych
mi żarowymi, świece DuraSpeed w ra-
w przypadku silników benzynowych.
na rynku. Nawet przy ekstremalnych
mach Flexible Glow System (FGS) przy-
Oczywiście – również w zimie
temperaturach rzędu – 28 stopni Cel-
czyniają się znacząco do zmniejszenia
i przy bardzo niskich temperaturach
sjusza osiągają one swoją szczytową
poziomu emisji zanieczyszczeń pod-
zewnętrznych. Ceramiczne świece ża-
temperaturę 1300 stopni Celsjusza
czas fazy nagrzewania silnika.
w czasie krótszym niż dwie sekundy.
Dzięki tej mocy cieplnej świece Dura-
Bezpieczeństwo przy montażu
Speed nadają się szczególnie do stoso-
Materiał ceramiczny zastosowany
wania w nowoczesnych silnikach Die-
w świecach DuraSpeed odznacza się
sla. Zastosowanie takich świec pozwala
wysoką wytrzymałością. Opatentowa-
na odprężenie silnika przy jednocze-
na budowa Flexible Design zapewnia
snym zwiększeniu mocy jednostkowej.
tolerancję drobnych błędów i gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Nawet
Elastyczność i trwałość
w przypadku skrzywienia świecy, jej
Oprócz maksymalnej mocy nagrzewa-
trzon nie łamie się, lecz ugina elastycz-
nia świece żarowe powinny zapew-
nie. Jednak przy nadmiernym wygięciu
niać również długi czas żarzenia.
świecy, należy zamontować nową. Me-
Dzięki temu zmniejsza się hałas pod-
chanik powinien to zrobić, gdy zauwa-
czas pracy zimnego silnika na biegu
ży wyraźne odkształcenie świecy.
DuraSpeed: po prostu szybciej i goręcej na długo
1300
Temperatura (°C)
Bosch DuraSpeed,
szybka świeca żarowa
1000
500
0
30
60
Czas (s)
DuraSpeed: lepsze osiągi
Budowa ceramicznych świec żarowych DuraSpeed
1
2
3
5
6
7
8
4
1
2
3
4
–
–
–
–
ceramiczny element żarzący
rurka metalowa
przyłącze zasilania
korpus
5
6
7
8
–
–
–
–
gwint łączący
elektroda środkowa (przedłużenie)
podkładka izolacyjna
wtyk
10 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | diesel
regeneracji możliwe jest osiągnięcie
dokładności, która jest wymagana
Seryjna regeneracja
części w fabryce Feuerbach
przy produkcji wysokociśnieniowych
elementów do silników Diesla.
Doskonały obieg
Program wymiany części Bosch
Wprowadzenie pompowtryskiwaczy do regeneracji seryjnej w 2011 roku
eXchange działa jako obieg zamknię-
otwiera nowy rozdział w historii fabryki Feuerbach w Stuttgarcie.
ty. Dzięki sprawnej organizacji warsztat naprawiający samochody może
Od samego początku firmę Bosch wy-
najnowszej generacji. Z tej fabryki
zwrócić uszkodzoną część do regene-
różnia jej innowacyjność. Jako naj-
pochodzą także miliony sztuk pom-
racji w oryginalnym opakowaniu, za-
starszy zakład produkcyjny, będący
powtryskiwaczy stosowanych w sa-
mawiając jednocześnie identyczną
jednocześnie źródłem wielu nowych
mochodach osobowych z silnikiem
część zamienną, co umożliwia jej
produktów i technologii, Feuerbach
Diesla.
szybki montaż.
odgrywa tutaj doniosłą rolę. Wprowa-
Najwyższa jakość oraz innowacyj-
W zakładzie regenerującym stara
dzenie pompowtryskiwaczy do rege-
ne projekty wyznaczają standardy,
część jest rozbierana, a następnie
neracji seryjnej w 2011 roku otwiera
którymi kierują się pracownicy fabry-
czyszczona. Przed ponownym zmon-
nowy rozdział w jej historii. Do sze-
ki. Nowy proces seryjnej regeneracji
towaniem podzespołu wymienione
ściu dotychczasowych zakładów re-
pompowtryskiwaczy do samochodów
zostają wszystkie elementy poddawa-
generujących podzespoły silników
osobowych będzie również w przy-
ne dużym obciążeniom oraz elementy
Diesla (Bursa w Turcji, Nashik w In-
szłości umożliwiał realizację motta
istotne z punktu widzenia bezpie-
diach, Jihlava w Czechach, Hallein
fabryki Feuerbach: „Tutaj rodzi się
czeństwa. Po przeprowadzeniu rygo-
w Austrii, Charlestown w Stanach
przyszłość”.
rystycznych testów i kontroli jakości
zregenerowana część jest ponownie
Zjednoczonych i Kurtyba w Brazylii)
zakład Feuerbach dołącza jako
Jakość wyposażenia oryginalnego
siódmy.
W fabryce Feuerbach, tak jak w każ-
udostępniana klientowi.
dym innym zakładzie firmy Bosch
Bosch eXchange: wzrost popytu
Rozwój równolegle do technologii
zajmującym się seryjną regeneracją
W minionych latach na świecie zwięk-
Diesla
elementów, uszkodzone pompowtry-
szyło się zainteresowanie wysokiej ja-
Fabryka Feuerbach od kilkudziesię-
skiwacze do samochodów osobowych
kości częściami regenerowanymi sto-
ciu lat jest związana z silnikami Die-
są naprawiane z zachowaniem tych
sowanymi do naprawy samochodów
sla. To właśnie tutaj powstały pierw-
samych wysokich standardów jako-
osobowych oraz ciężarowych. Specja-
sze produkowane seryjnie pompy
ściowych, jakie obowiązują podczas
liści od regeneracji wtryskiwaczy
wtryskowe. W ciągu ostatnich 30 lat
produkcji nowych części. Dzięki za-
w zakładzie Feuerbach mają zapew-
z taśm zeszło ich w sumie około 50
stosowaniu linii montażowych wyko-
nioną pracę, szczególnie, że obser-
milionów. Dzisiaj w Feuerbach produ-
rzystywanych do produkcji oryginal-
wuje się wzrost popytu na regenero-
kowane są pompy wysokociśnieniowe
nych komponentów, w procesie
wane pompowtryskiwacze.
diesel | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 11
Filtr Denox –
specjalista
od czystości
Ich celem jest redukcja poziomu tlen-
zużycia paliwa o 10% cena układu
ków azotu emitowanych do atmosfe-
zwraca się już po około 110 000 km.
ry. Umożliwia ją zastosowanie syste-
Katalizator SCR i zawór wtrysko-
mu Denoxtronic i katalizatora SCR
wy Denoxtronic wymagają jednak do-
(selektywna redukcja katalityczna).
datkowej ochrony przed zanieczysz-
Normy dotyczące emisji
Do strumienia gazów wydechowych
czeniami. W filtrach Denox firmy
zanieczyszczeń powietrza
wtryskiwany jest redukujący emisję
Bosch zastosowano rozwiązania wy-
przez pojazdy użytkowe stają
zanieczyszczeń środek AdBlue. Poda-
nikające z wieloletnich doświadczeń
się coraz ostrzejsze.
wana jego ilość jest precyzyjnie do-
przy używaniu środka AdBlue.
stosowywana do parametrów pracy
silnika i katalizatora SCR.
Dzięki optymalizacji pracy silnika
Filtry Denox idealnie pasują
do systemu Denoxtronic. Wykonane
są z wysokiej jakości materiałów, co
można zmniejszyć zużycie paliwa
zapewnia dużą odporność na agre-
oraz emisję CO2 bez zwiększania emi-
sywne działanie środka AdBlue. Re-
sji tlenków azotu. Rezultatem tego
gularna wymiana filtrów gwarantuje,
jest czysta i ekonomiczna jazda. Nie-
że system Denoxtronic będzie w pełni
mały udział ma w tym system wtórne-
sprawny. W ten sposób można za-
go oczyszczania spalin umożliwiający
pewnić przestrzeganie surowych wy-
redukcję tlenków azotu o 85%. Na do-
magań w zakresie emisji zanieczysz-
datek ta inwestycja w ochronę środo-
czeń przy jednoczesnym osiągnięciu
wiska się opłaca: dzięki zmniejszeniu
niskiego zużycia paliwa.
Liczy się tylko oryginał
nak pamiętać, że elementy te nie mają
Profesjonalne narzędzia firmy Bosch
autoryzacji firmy Bosch. Przy zasto-
Do prac związanych z zaawansowany-
Nieautoryzowana obróbka
sowaniu tego rodzaju sprzętu i narzę-
mi technologicznie komponentami
gniazda zaworu w pompowtryski-
dzi niemożliwe staje się spełnienie
układów wtryskowych UI oraz UP nie-
waczach i jednosekcyjnych
oczekiwań klientów warsztatu, któ-
zbędne jest stosowanie specjalistycz-
pompach wtryskowych powoduje
rzy spodziewają się fachowej napra-
nych narzędzi i najnowocześniejszej
nieprawidłowe objętości dawek
wy pompowtryskiwaczy i układów
techniki diagnostycznej. Firma Bosch
wtrysku i wysoki poziom emisji
pompa-przewód-wtryskiwacz.
oferuje w tym zakresie kompleksowy
zanieczyszczeń.
W przypadku nieautoryzowanej
obróbki gniazda zaworu UI oraz UP
program.
Doposażenie stanowiska testowego
W pojazdach użytkowych montowa-
rezultat jest zazwyczaj rozczarowują-
EPS 815 w dodatkowy zestaw Cambox,
ne są seryjnie miliony egzemplarzy
cy: weryfikowane na stanowisku
przeznaczony do badania układów UI
pompowtryskiwaczy (UI) oraz ukła-
testowym wymagania nie zostają
i UP, umożliwia wykonanie dokładnej
dów typu pompa-przewód-wtryski-
spełnione. Skutkuje to nieprawidło-
diagnozy. W ten sposób można wyeli-
wacz (UP). Diagnoza, regulacja i na-
wymi objętościami dawek wtrysku
minować ryzyko związane ze stosowa-
prawy tych układów stanowią istotne
oraz wysokim poziomem emisji
niem naprawionego, ale nieprzetesto-
źródło dochodów warsztatów. Jed-
zanieczyszczeń.
wanego układu UI lub UP.
nakże nie każdy z nich posiada odpowiednie wyposażenie do przeprowadzania tego rodzaju prac.
Pułapki tanich ofert
W tej sytuacji oferta producentów tanich części zamiennych oraz narzędzi
do napraw UI i UP wydaje się niezwykle korzystna, bo pozwalająca zaoszczędzić na ich zakupie. Trzeba jed-
Uszkodzone
gniazdo
zaworu
Nieautoryzowane
narzędzie
12 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Service w Polsce
Najważniejszy jest zespół
Należący do sieci Bosch Service Carstar Sp. z o.o. jest największym
serwisem samochodowym we Włodawie, powiatowym mieście
w województwie lubelskim.
Rocznie mamy kilkanaście tysięcy zle-
świadczą o fachowości firmy. Poza na-
czesny rynek motoryzacyjny. Robert
ceń. Bywają okresy, gdy dziennie
prawami blacharskimi i lakierniczymi
Musiej, z wykształcenia technik elek-
otwieramy ich 100 – mówi Robert Mu-
oferuje ona pełen zakres usług doty-
tronik, z branżą samochodową związał
siej, prezes zarządu firmy. – Leżąca tuż
czących samochodów osobowych i do-
się trochę przypadkiem. – Z dwoma ko-
przy białoruskiej granicy Włodawa jest
stawczych, a więc naprawy zawieszeń,
legami wpadliśmy w 1998 roku na po-
dosyć daleko od dużych ośrodków
układów napędowych, silników ben-
mysł, że można sprzedawać samocho-
miejskich, do Lublina stąd 80 kilome-
zynowych i Diesla, układów elektrycz-
dy i założyliśmy we Włodawie firmę
trów, więc klientów obsługujących
nych i elektronicznych, zajmuje się
Carstar – opowiada. – Dlaczego we Wło-
u nas samochody nie brakuje. Zarówno
wymianą rozrządów, obsługą ogumie-
dawie? Moi wspólnicy byli stąd, ja po-
indywidualnych, jak i z miejscowych
nia, serwisem klimatyzacji, montażem
chodzę z odległego o 50 kilometrów
instytucji, szpitala, policji... Większość
i naprawą instalacji zasilania gazem.
Parczewa, gdzie wciąż mieszkam.
klientów jest stałych, wieloletnich,
Carstar dysponuje stacją kontroli po-
Sprzedawaliśmy Fiaty, „szły jak woda”,
głównie z Włodawy i okolic. Są jednak
jazdów, ma też samochód zastępczy
otworzyliśmy też wielomarkowy ser-
i tacy, którzy umawiają się na naprawy
dla klientów i serwisowy Renault Kan-
wis samochodowy. Po kilku latach wie-
samochodów w czasie, gdy przyjeż-
goo z podstawowym wyposażeniem
le się zmieniło – zaczął się kryzys,
dżają z dosyć daleka na urlop nad je-
warsztatowym.
sprzedaż Fiatów „siadła”, rozstałem się
ze wspólnikami, wykupując ich udziały
zioro Białe.
Rozwój przez „pączkowanie”
i... zostałem we Włodawie, od początku
decyduje o jego sukcesie. Liczne dy-
Wszystko zaczęło się w końcu lat dzie-
w tym samym miejscu, czyli przy wie-
plomy i certyfikaty wiszące w gabine-
więćdziesiątych minionego wieku, gdy
lobranżowym centrum handlowym
cie szefa oraz w biurze obsługi klienta
w Polsce zaczynał „raczkować” nowo-
na ul. Wojska Polskiego 1.
Ale to nie tylko położenie serwisu
Bosch Service w Polsce | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 13
Z czasem Carstar rozwijał się.
W 1999 roku przy warsztacie powstała
stacja kontroli pojazdów (do 3,5 t), potem część sklepowa z częściami zamiennymi. W ostatnim roku powiększyła się część naprawcza serwisu
– przybyły w niej 4 nowe stanowiska
naprawcze, a także poczekalnia dla
klientów. – Powierzchnia serwisu to
obecnie około 600 m², ale mamy rezerwy na dalszy rozwój – mówi Robert Musiej. – Jeszcze nie wiem, czy dobuduję
kolejne stanowiska naprawcze, czy
może postawię ręczną myjnię samochodów, bo na takie usługi jest coraz
większe zapotrzebowanie.
Carstar obsługuje auta wszystkich
marek, choć preferuje niemieckie,
nienia czeladnicze. – Czwórka z wcze-
przywozimy po ich odbiór, firmom sa-
bardzo w tym terenie popularne. Poja-
śniejszych uczniów została u mnie
mi dostarczamy naprawione pojazdy.
wiające się w serwisie samochody są
na stałe – opowiada. – Załoga jest stabil-
najczęściej 3–10-letnie, choć bywają
na, związana z firmą. W tym roku
Carstar w sieci
klienci, którzy przyjeżdżają ze star-
dwóch pracowników świętowało dzie-
– Od początku uważałem, że warun-
szymi pojazdami, a także z takimi
sięciolecie pracy w Carstarze, w przy-
kiem renomy i rozwoju firmy musi być
na gwarancji.
szłym roku będą kolejne jubileusze.
jej poziom techniczny, a to może gwa-
Trzy osoby mają wykształcenie wyż-
rantować tylko przynależność do reno-
sze, pozostałe – średnie techniczne.
mowanych sieci obsługi, które zapew-
Fachowcy ze stażem
Powiększała się też załoga. Obecnie
Firma została zinformatyzowana.
niają dostęp do odpowiedniego
w firmie pracuje około 20 osób, łącznie
Ma bazę danych obsługiwanych pojaz-
oprzyrządowania i fachowej wiedzy
z sześcioma uczniami, którzy w zakła-
dów i bazę klientów. Pracę organizują
– mówi Robert Musiej. – Po krótkim epi-
dzie pana Roberta zdobywają upraw-
kierownicy serwisu i sprzedaży, trzy
zodzie współpracy z nieistniejąca już
osoby są zatrudnione w dziale obsługi
siecią Moto Compleks, w 2003 roku
klienta. Nieraz muszą się natrudzić, by
wszedłem do sieci Q Service, a stosun-
zorganizować obsługę rosnącej kolejki
kowo niedawno, od 1 październi-
osób zgłaszających się ze swoimi sa-
ka 2009 roku – do sieci Bosch Service.
mochodami. – Gdy rozbudowywaliśmy
Już wcześniej prowadziliśmy rozmowy
serwis o nowe stanowiska, sądziliśmy,
z Boschem, gromadziliśmy urządzenia
że pozwolą one skrócić czas oczekiwa-
tej firmy. Mamy m.in. diagnoskop silni-
nia na obsługę aut – mówi pan Robert.
kowy FSA 740, urządzenia do obsługi
– Okazało się jednak, że klientów nam
klimatyzacji ACS 650 i 500, podnośniki
przybyło. Staramy się jednak, by nie
sprzedawane przez firmę Bosch. Speł-
było u nas tłoku. Odwozimy klientów,
nienie boschowskich warunków
którzy zostawiają u nas auta, a potem
współpracy nie było więc trudne.
Zdaniem Roberta Musieja przyna-
Robert Musiej: stawiam na ludzi
leżność do sieci Bosch Service jest bar-
Nie mam ambicji, by być w firmie najlepszym mechanikiem czy najlepszym doradcą ser wisowym,
wolę być dobrym menedżerem. Stawiam na ludzi,
czyli załogę znakomitych fachowców. Udało mi się
stworzyć zgraną, fachową „drużynę”, zdobywającą
nagrody, takie jak zwycięstwo w konkursie „Najmocniejszy Ser wis” Inter Cars czy szóste miejsce
w obrocie akumulatorów Boscha. Ostatnim naszym
zespołowym sukcesem jest zdobycie cer tyfikatu
ISO 9001: 2008.
dzo korzystna również ze względu
na różnorodne szkolenia, nie tylko
techniczne, ale również menedżerskie,
organizacyjne. Uczestniczy w nich zarówno on jak i pracownicy Carstaru bo,
jak podkreśla właściciel firmy, to oni
decydują o jej sukcesach.
Anna Borsukiewicz
14 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | produkty
Bosch na pokładzie
Świece zapłonowe Bosch Super
Silnik o pojemności 1,6 l Duratec-Ti-VCT (77 lub 92 kW)
w Fordzie Focusie oraz wariant Flexifuel (88 kW), przysto-
Imponujący w każdym calu – nowy Ford Focus
sowany do tankowania ekologicznego bioetanolu, są wyposażone w świece zapłonowe Bosch Super. Ta najlepiej
Od premiery w 1998 roku z taśm fabrycznych zjechało już
sprzedająca się w Europie na wyposażeniu fabrycznym
ponad 10 milionów egzemplarzy Forda Focusa. Obecnie
świeca zapłonowa w znaczący sposób przyczynia się
na rynek wchodzi trzecia już generacja tego bardzo do-
do optymalnego działania silnika* i pomaga oszczędzać
brze sprzedającego się modelu – w gruntownie zmienionej
benzynę oraz zmniejszyć poziom emisji CO2.
wersji – z atrakcyjnym wzornictwem, innowacyjnymi funkcjami komfortu i bezpieczeństwa oraz wyjątkowo
oszczędnymi silnikami.
Bosch w modelu Ford Focus
Sterownik poduszki powietrznej.
Układ bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach
benzynowych.
Przednie i tylne wycieraczki.
Sonda lambda.
Wentylator chłodzenia silnika.
System nawigacji.
Czujnik deszczu.
Świeca zapłonowa.
* Przykład: Ford Focus z silnikiem 1,6 Duratec-Ti-VCT (77
kW) i 5-biegową skrzynią biegów; zużycie: 8,0-8,1 l/100 km
(w mieście), 4,7-4,8 l/100 km (poza miastem), 5,9–6,0 l/100 km
(tryb mieszany); emisja CO2: 136-139 g/km; zużycie paliwa jest
uzależnione od wersji nadwozia.
Wycieraczki Bosch – najwyższa skuteczność
oczyszczania szyb
Najwyższa skuteczność oczyszczania dzięki Evodium
– nowoczesnej szynie stabilizującej o kształcie dopasowanym specjalnie do danego modelu pojazdu.
Stała, wysoka jakość pracy wycieraczek dzięki zastosowaniu dwuskładnikowej gumy.
Minimalny poziom hałasu, cicha praca wycieraczek.
Długa żywotność i lepsze przystosowanie wyciera-
Wycieraczki Boscha – idealne na deszcz
czek do pracy zimą, bez powstawania lodu na połącze-
Ford Focus jest wyposażony w system przednich i tylnych
niach i metalowych przegubach.
wycieraczek Bosch – jednym z jego elementów są wyjątkowo lekkie i cechujące się zwartą budową silniczki mechanizmu wycieraczek. Z przodu zamontowane są wycieraczki przeciwbieżne z dwoma piórami bezprzegubowymi
(każde o długości 725 mm), które gwarantują idealne
oczyszczanie szyby nawet podczas intensywnych opadów.
Z tyłu znajduje się wycieraczka o długości 300 mm, której
konstrukcję wykonano z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego.
Zalety świec zapłonowych Bosch Super firmy Bosch
Optymalne spalanie paliwa gwarantujące
ochronę silnika i katalizatora.
Elektrody wykonane z innowacyjnego stopu
niklowo-itrowego.
Długa żywotność.
Oznaczenie techniczne typu świecy: HR 8 MCV+.
produkty | nr 2 (40) | 2011 | Bosch Autospec | 15
Testery KTS w pakiecie z 12-miesięcznym
oprogramowaniem ESI[tronic]
Jubileusz firmy i 150 urodziny jej założyciela to okazja, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaoferować im atrakcyjne oferty promocyjne.
Promocją zostały objęte wszystkie
typy KTS – począwszy od modułów
KTS 530/540/570, samodzielne teste-
Dział Diagnostyki Samochodowej pro-
ster + oprogramowanie. Cena każdego
ry KTS 200 oraz KTS 340, a na KTS 670
ponuje warsztatom zakup dowolnego
z pakietów w promocji równa się cenie
kończąc. W cenie pakietu promocyj-
testera usterek typu KTS wraz z opro-
katalogowej samego urządzenia, czy-
nego warsztat otrzymuje także trans-
gramowaniem na 12-miesięcy. Przygo-
li 12-miesięczne oprogramowanie
port i uruchomienie urządzenia oraz
towano 6 pakietów zawierających te-
warsztat otrzymuje za darmo.
przeszkolenie jego z obsługi.
Warsztat ma możliwość zakupu
testera usterek, który najbardziej odpowiada profilowi jego działalności.
Po okresie jednego lub dwóch miesięcy od czasu zakupu KTS-a klient może skorzystać z jednodniowego, bezpłatnego kursu, podczas którego
zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości powstałe w początkowym okresie użytkowania urządzenia.
Akcja promocyjna potrwa do końca 2011 roku, a szczegółowych informacji na jej temat udziela dział handlowy Diagnostyki Samochodowej
firmy Bosch oraz dystrybutorzy.
Na potrzeby akcji sprzedaży testera
wraz z oprogramowaniem zostały
przygotowane specjalne formularze
zamówieniowe.
Tomasz Nowak
Super Pro
Zestaw taki stanowi komplet części, który jest niezbędny do dokonania wymiany zużywających się ele-
Zestawy szczęk hamulcowych
mentów hamulców bębnowych.
wraz z cylinderkiem i regulato-
Cechuje go szereg korzyści dla klien-
rem luzu.
ta. Zestaw ma jeden numer zamówieniowy, wszystkie komponenty po-
Coraz więcej warsztatów samochodo-
trzebne do naprawy znajdują się
wych działających na polskim rynku
w jednym opakowaniu oraz są dopa-
bierze pod uwagę stawkę za roboczo-
sowane do siebie, co eliminuje możli-
godzinę jako istotny element przy kal-
wość pomyłki podczas zamawiania
kulacji kosztów naprawy. Wychodząc
przez warsztat. Ponadto wszystkie
naprzeciw tym potrzebom klientów
części spełniają wysokie standardy ja-
firma Bosch opracowała asortyment
kości, a asortyment zestawów Super
Najważniejszą zaletą zestawów
zestawów szczęk hamulcowych z cy-
Pro oferowany przez firmę Bosch po-
jest oszczędność czasu naprawy, któ-
linderkiem i regulatorem luzu o na-
krywa ponad 95% zastosowań euro-
ra bezpośrednio przekłada się na zy-
zwie Super Pro.
pejskiego rynku samochodów.
ski warsztatów samochodowych.
16 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | produkty
Ford Transit Euroline i Bosch
Firma Bosch jest dostawcą podzespołów do kilkudzie-
kW/125 KM z okresu od maja 2002 r. do lipca 2006 r.
sięciu marek samochodów produkowanych w Europie.
– wraz z wykazem niektórych części zamiennych produ-
Warto sobie uświadomić jak wiele elementów z logo
kowanych do niego przez firmę Bosch. Obok nazwy pro-
Bosch znajduje się w każdym modelu.
duktów umieszczamy numery katalogowe. W przypadku
niektórych elementów są to tylko przykłady, gdyż produ-
W naszym cyklu prezentujemy samochód Ford Transit,
cent dokonywał zmian konstrukcyjnych, a wraz z nimi
w wersji nadwozia Euroline do przewozu osób, z silnikiem
zmieniały się numery katalogowe. Dlatego dobór odpo-
wysokoprężnym o pojemności 1998 cm³ i mocy 92
wiednich części możliwy jest przy użyciu katalogu Bosch.
8
9
10
5
6
1
3
4
2
24
11
7
18
20
16
14
12
15
17
23
21
22
13
25
19
1 Świeca żarowa, Duraterm
G
Nr 0 250 202 130
2
(KCB2(>) 14V 57/105A)
G Alternator
(wyrób regenerowany)
3
G
G
5
G
4
G
7
G
8
G
6
9
G
Nr 0 986 047 260
Pasek klinowy wielorowkowy
(6PK 1640)
Nr 1 987 948 492
Rozrusznik (wyrób regenerowany)
Nr 0 986 021 351
Akumulator rozruchowy, S4
(12V 80Ah, 740A)
Nr 0 092 S40 100
Wkład filtra powietrza; silnik
Nr 1 457 433 070
Wkład filtra olejowego
Nr 1 457 429 239
Pióro wycieraczki, Twin, strona
pasażera
Nr 3 397 011 351
Pióro wycieraczki, Twin, strona
kierowcy
Nr 3 397 018 170
10 Filtr, wnętrze pojazdu
G
Nr 1 987 432 192
11
siły hamowania,
G Regulator
hydrauliczny, zależny od obciążenia
12
G
13
G
14
G
15
G
16
G
17
G
18
G
Nr 0 204 131 703
Czujnik prędkości obrotowej koła,
przód (DF 6)
Nr 0 265 006 458
Czujnik prędkości obrotowej koła,
tył (DF 6)
Nr 0 265 006 460
Okładziny hamulca tarczowego,
komplet, przód
Nr 0 986 494 037
Zacisk hamulcowy lewy, przedni
Nr 0 204 204 992
Zacisk hamulcowy prawy, przedni
Nr 0 204 204 993
Zestaw naprawczy zacisku
hamulcowego bez tłoka, przód
Nr 0 204 201 290
Zestaw części, tuleje prowadzące
zacisku hamulca, przednie
Nr 0 204 201 289
19 Tarcza hamulcowa, przednia
G
G
Nr 0 986 478 299
20 Elastyczny przewód hamulcowy,
G
przedni
Nr 1 987 481 045
21 KIT SUPERPRO, zestaw szczęk
hamulcowych + cylinderek hamulca
koła zamontowany, z tyłu
G
Nr 0 204 211 392
22 Cylinderek hamulca koła, z tyłu
G
Nr F 026 002 578
23 Elastyczny przewód hamulcowy
G
wewnętrzny, tylny
Nr 1 987 481 072
24 Linka hamulcowa lewa
G
Nr 1 987 477 174
25 Linka hamulcowa prawa
Nr 1 987 482 036
historia | nr 2 (40) 2011 | Bosch Autospec | 17
Przeszłość tworzy
przyszłość
W 1886 roku, gdy Robert Bosch zakładał
Warsztat Mechaniki Precyzyjnej i Elektrotechniki, Karl Benz opatentował swój automobil
pod nazwą „Motorwagen Nummer 1”.
Brazylia, rok 1950:
w Bosch Service spotykają się
tradycyjne i nowoczesne środki
transportu.
Wynaleziono samochód. Jednak do opracowania zapłonu
Oszczędny napęd dla samochodów
nadającego się do codziennych zastosowań droga była da-
W 1920 roku silnik Diesla stawał się obiecującą alternaty-
leka. Konstruując w 1887 układ zapłonu elektromagne-
wą dla silnika benzynowego. Brakowało mu co prawda
tycznego dla silników stacjonarnych, Robert Bosch poło-
mocy, ale za to zużywał o 30% mniej paliwa. Dodatkowo:
żył podwaliny pod opracowanie zapłonu elektrycznego
nie wymagał zapłonu magnetycznego.
dla pojazdów silnikowych. Upłynęło jednak kolejnych 12
lat, zanim kierownik działu produkcyjnego firmy Bosch,
Arnold Zähringer, dostosował niskonapięciowy zapłon
elektromagnetyczny do pracy z silnikami szybkoobrotowymi (1000 obr./min.). W 1902 roku wysokonapięciowy
zapłon elektromagnetyczny otworzył firmie Bosch drogę
do sukcesu w branży motoryzacyjnej
Diesel pragnie zapłonu
Również Rudolf Diesel szukał odpowiedniego układu zapłonowego dla opracowanego przez siebie innowacyjnego napędu. Był bardzo zainteresowany zapłonem magnetycznym.
W 1893 roku Robert Bosch po raz pierwszy zetknął się
z silnikiem wysokoprężnym. Mimo, że nie doszło wtedy
do nawiązania współpracy handlowej, spotkanie z tą technologią nie pozostało bez konsekwencji.
Pompa rzędowa zastosowana w Mercedesie 260 D (1936 r.)
18 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | historia
chodach ciężarowych. W1936 roku po raz pierwszy zasto-
Pompa rzędowa typu P dla
silników 6-cylindrowych
sowano je seryjnie w samochodach osobowych Mercedes-Benz 260 D.
Silnik Diesla trafia na rynek masowy
W latach pięćdziesiątych, wraz z rozpowszechnieniem się
samochodów ich konstrukcje stają się coraz bardziej kompaktowe. Inżynierowie Boscha konstruują pompę wtryskową rozdzielaczową.
Ten niewielki, zwarty model pompy zastosowano dopiero w 1975 roku w modelu Volkswagena Golf Diesel.
Dzięki elektronicznemu układowi sterowania (EDC) silnik
Diesla wszedł w nową epokę. Od tej pory emisja spalin, hałas, moc oraz zużycie paliwa sterowane są elektronicznie.
Układ Common Rail CRS 5.1
Nowoczesne wysokociśnieniowe układy
Ciśnienie rośnie. Olej napędowy jest teraz wtryskiwany
bezpośrednio do komory spalania pod ciśnieniem ponad 1000 barów. Zastosowanie turbodoładowania pozwala
zwiększyć moc przy jednoczesnym obniżeniu emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa.
W 1997 roku opracowano pierwszy układ Common Rail, a w 1998 roku pojawiły się pierwsze pompowtryskiwacze (Unit Injector, UIS). Do komory spalania można było
dostarczyć bez strat paliwo pod ciśnieniem do 2000 barów.
Diesel nadal silnikiem z przyszłością
Przez przynajmniej dwa kolejne dziesięciolecia silnik Diesla był nadal jedną z najbardziej przyjaznych środowisku
i najbardziej oszczędnych technologii napędowych. Firma
Bosch widział, że jego główne źródło dochodów – układ
Bosch badała, rozwijała i optymalizowała istniejące już
zapłonowy – jest zagrożone. Szybko podjął decyzję o roz-
układy: zwiększeniu uległy współczynnik recyrkulacji
poczęciu prac nad własnymi pompami wtryskowymi i ak-
spalin, ciśnienie doładowania i ciśnienie wtrysku.
cesoriami do silników Diesla oraz produkcji: regulatorów,
Firma Bosch nadal pracuje nad przyszłością silników
wtryskiwaczy, obsad wtryskiwaczy i świec żarowych. Od-
Diesla. Eksperci szacują, że w zakresie zmniejszenia po-
niósł sukces: w 1934 roku firma obchodziła jubileusz wy-
ziomu emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa niewy-
produkowania 100 000 pomp do silników Diesla w samo-
korzystany jeszcze potencjał wynosi ok. 30%.
Pompowtryskiwacze do
samochodów osobowych
Przyjazne dla środowiska: nowoczesne układy dla silników Diesla
historia | nr 2 (40) 2011 | Bosch Autospec | 19
Warsztaty Bosch Service obchodzą
jubileusz dziewięćdziesięciolecia
1 stycznia 1921
roku w Hamburgu
otwarto pierwszy
warsztat
montażowonaprawczy
Boscha.
Już na początku lat dwudziestych mi-
aparatów zapłonowych, od 1913 roku
ków. Około roku 1920 istniały już
nionego wieku Robert Bosch widział
firma Bosch wprowadziła na rynek ko-
punkty handlowe Boscha z tzw. hala-
konieczność stworzenia sieci warszta-
lejne komponenty elektryczne, takie
mi montażowymi, początkowo w du-
tów, które zajmowałyby się montażem
jak prądnica, rozrusznik, reflektory
żych aglomeracjach Niemiec, a póź-
i naprawami produktów jego firmy. 1
i klakson, które wkrótce zaczęto po-
niej także w innych miastach, np.
stycznia 1921 roku w Hamburgu firma
wszechnie stosować w nowo produko-
Budapeszcie, Genewie, Mediolanie,
Max Eisenmann & Co. podpisała z Bo-
wanych pojazdach.
Pradze czy Wiedniu. Sieć ta była jed-
schem umowę, stając się pierwszym
Bosch był już w tym okresie
nak jeszcze za mała, aby zagwaranto-
„oficjalnym warsztatem montażowo-
przedsiębiorstwem międzynarodo-
wać obsługę na całym terytorium kra-
-naprawczym spółki Robert Bosch A.
wym, zatrudniającym 6700 pracowni-
ju. Zmieniło się to w 1921 roku, wraz
G.”. W ten sposób narodziły się serwisy Boscha, noszące wtedy wspólną nazwę „Bosch Dienst”. Dziś, 90 lat po
tym wydarzeniu, organizacja Bosch
Service jest największą na świecie,
niezależną siecią serwisową i posiada
ponad 15 000 warsztatów w 147
krajach.
W latach 1910-1925 liczba samochodów produkowanych w samych tylko Niemczech urosła z 14 000 do ponad 70 000 sztuk rocznie. Szybko
rozwijająca się motoryzacja zwiększyła
popyt na usługi naprawcze. Oprócz
Warsztat, który otrzymał
pozwolenie na używanie
nazwy Bosch Dienst,
od samego początku
otrzymywał wsparcie
od firmy Bosch.
20 | Bosch Autospec | nr 2 (40) | 2011 | historia
1938 r. Pracownik Serwisu Bosch
na Jawie trzymający pompę wtryskową
do Diesla.
1923 r. Bosch Dienst
w Hamburgu
z otwarciem pierwszego oficjalnego
części zamiennych oraz do ujednoli-
Przeszłość tworzy przyszłość
warsztatu Boscha w Hamburgu i dal-
conego wizerunku, materiałów mar-
W roku 2011 przypada zarówno jubi-
szą, stopniową rozbudową sieci auto-
ketingowych i promocji pomagają-
leusz 90-lecia sieci Bosch Service, jak
ryzowanych warsztatów. Nazwa
cych w zdobyciu i utrzymaniu
i jubileusz 125-lecia istnienia firmy
„Bosch Dienst” wraz z własnym zna-
klientów. System zapewnienia jakości
Bosch. W kolejnych latach planowany
kiem handlowym, tzw. „latarnią
przy pomocy programu Bosch Servi-
jest dalszy rozwój sieci warsztatów
Bosch Dienst” została zgłoszona
ce Excellence oraz regularnych audy-
Bosch Service na świecie.
do opatentowania w 1926 roku.
tów i niezapowiedzianych kontroli,
W Polsce warsztaty pod szyldem
prowadzonych przez niezależne in-
Boscha istnieją od roku 1992. Obec-
Kompleksowe wsparcie ze strony
stytucje, gwarantuje najwyższą ja-
nie na terenie całego kraju działa bli-
centrali
kość serwisu oferowanego przez
sko 300 serwisów, z czego ponad 80
Warsztat, który otrzymał pozwolenie
warsztaty partnerskie Bosch.
wdrożyło System Zarządzania Jako-
na używanie nazwy Bosch Dienst,
Oprócz klasycznych dziedzin spe-
ścią ISO 9001:2008. Dewizą sieci jest
od samego początku otrzymywał
cjalizacji sieci warsztatów Bosch, ja-
oferowanie usług dorównujących ja-
od firmy Bosch wsparcie w postaci
kimi są elektryka, elektronika oraz
kością ASO. Ponadto Bosch Service
specjalnego wyposażenia warsztatu
serwis Diesla, w ofercie systemowej
chce się wyróżniać na rynku także
oraz określonego w umowie kontyn-
znajdują się także ogólne naprawy
najwyższym poziomem obsługi
gentu towarów dostarczanych na ko-
mechaniczne, przeglądy i wymiana
klientów.
rzystnych warunkach. Ponadto,
oleju, serwis klimatyzacji, Car Multi-
warsztat zyskiwał także dostęp do na-
media, serwis opon i szyb, a także zy-
rzędzi organizacyjnych, pomocnych
skujące stopniowo na popularności
w prowadzeniu codziennej działalno-
serwis i naprawa pojazdów hybrydo-
ści oraz do praktycznych porad,
wych oraz elektrycznych.
dotyczących np. wystroju okna
wystawowego.
Kompleksowe wsparcie centrali
Justyna Bogucka
90 lat po otwarciu pierwszego
warsztatu naprawczego, serwisy Boscha mają na rynku warsztatów nie-
firmy Bosch to element koncepcji,
zależnych status nowoczesnych
z którego partnerzy firmy korzystają
i kompleksowych warsztatów obsługi
do dziś. Nowoczesne warsztaty Bosch
pojazdów. Każdego dnia, na całym
Car Service mają dostęp do najnowo-
świecie około 80 tysięcy pracowni-
cześniejszej techniki diagnostycznej,
ków w około 15 tysiącach placówek
baz informacji technicznych o pojaz-
Bosch Service naprawia ponad
dach, szkoleń, efektywnej logistyki
180 tysięcy pojazdów.
Ser wisy Bosch mają na rynku warsztatów
niezależnych status nowoczesnych i kompleksowych warsztatów obsługi pojazdów.
Możliwość zdobycia większej liczby klientów dzięki nowoczesnej technologii
w dziedzinie filtracji. W cz
czasa
a ch wzr
asa
wzrost
ostu
ost
u dbał
dbał
bałośc
ościi o zd
ośc
zdrow
rowie,
row
ie, ki
kiero
erowcy
ero
wcy zw
zwrac
racają
rac
ają coraz
coraz
większą uwagę na neg
gatyw
ywny
nyy wpł
wpływ
yw zan
zaniec
ieczys
iec
zyszcz
zys
zczeni
zcz
enia
eni
a powi
powi
owietr
etrza
etr
za i d
dzia
ziałan
zia
łan
ania
ia
a ozo
ozonu
nu.
nu
n
u
Producenci samochodów
w częśc
częśc
ę iej
ej wypos
wypos
posaża
ażają
aża
ją wię
więc
cp
poja
ojazdy
oja
zdy w filt
filtry
ry kab
kabino
inowe
ino
we z w
we
węgl
ęglem
ęgl
em
aktywnym, które w por
o ówn
ów ani
aniu
u ze stan
standar
tan
andar
da dow
dowymi
ymi fil
fi tra
trami
mi sep
separu
arują
aru
ją dod
dodatk
atkowo
atk
owo
szkodliwe gazy (ozon, zw
związ
iąz
ą ki
k sia
siarki
rki
k i azo
azotu)
tu).. W ce
tu)
c lu sku
skutec
teczne
znego
zne
go
o dzi
działa
ała
ałania
ania filtry
filtryy
kabinowe powinny być wym
wymien
wy
e ian
a e regu
egular
larnie
lar
nie. www
nie
ww.fil
.fil
filtry
fi
tryBos
tr
Bosch.
Bos
ch.pl
ch.
pl

Podobne dokumenty