wniosek stypendialny - Fundacja ART SZANSA

Transkrypt

wniosek stypendialny - Fundacja ART SZANSA
Załącznik nr 1
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY STYPENDIALNEJ
w ramach II edycji Konkursu
Fundacji Art Szansa
1. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
imię i nazwisko ................................................................................................................
data i miejsce urodzenia ......................................................................................................
imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych ……………………………………………
………………….....................................................................................................................
adres e-mail………………………………………………………………………………………
adres stałego zameldowania:
ulica ..............................................................nr domu .....................nr mieszkania .............
kod pocztowy ......................... poczta ........................... miejscowość.................................
powiat ............................................. województwo ..............................................................
telefon: stacjonarny:................................................ komórkowy:..........................................
adres zamieszkania (w przypadku, jeśli jest inny niż adres stałego zameldowania):
ulica ............................................................ nr domu .................. …nr mieszkania .............
kod pocztowy ......................... poczta ........................... miejscowość.................................
powiat .............................................. województwo .............................................................
2. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę w roku szkolnym …………………
klasa ....................................................................................................................................
nazwa szkoły .......................................................................................................................
adres szkoły .........................................................................................................................
ulica .....................................................................................……nr .....................................
kod pocztowy .......................... ….miejscowość ..................................................................
powiat………………………………………………………………………………………………
województwo ........................................................................................................................
3. Wyniki w nauce
Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na koniec danego roku szkolnego ………
(z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku) wyniosła……………………………………...…
Dodatkowe osiągnięcia edukacyjne:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we Wniosku o
przyznanie stypendium, Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
...............................................................
Miejscowość, data
Sprawdzono
…….………………………………….
podpis ucznia pełnoletniego lub w przypadku ucznia
niepełnoletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia
.......................................................................
data, pieczęć szkoły i podpis
Dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej

Podobne dokumenty